Doporučujeme


19. června 2007

Rovnoprávnost

Redaktor: radon

Aktualita

MALÝ ROZDÍL

Evropská unie a spolu s ní i Spolková republika Německo se závazně přihlásily ke „gender mainstreamingu“. Jeho politika, propagovaná a prosazovaná feminismem, vychází z tvrzení, že genderovým rolím se na rozdíl od biologického rodu jen učíme.

Na počátku genderové teorie však před čtyřiceti lety stál jeden americký psychiatr a jeho pokus na lidech.
22. srpna 1965 se v kanadském Winnipegu, městě velkém asi jako Frankfurt, narodila dvojčata. Nevšední a radostná událost – i pro vědu. Jednovaječná dvojčata totiž mají stejný genotyp. Tudíž na nich lze zkoumat jeho vliv, což se ve dvacátém století také hojně dělalo. Bruce a Brian Reimerovi posloužili jako doklad toho, že dědičné vlohy neurčují pohlaví člověka. Ženskost a mužskost nepředstavují biologické, nýbrž psychické identity – tak zní předpoklad, jenž dnes jako základ „gender mainstreamingu“ vstoupil i do politiky. „Člověk se nerodí jako žena,“ říká Simone de Beauvoir, „ženu z ní udělají.“

Bruce Reimer se jako žena nenarodil, ale ženu z něj měli udělat. Sedm měsíců po narození mu lékař při obřízce elektrickým nástrojem tak silně popálil penis, až zčernal a zanedlouho úplně odpadl. Nikdo z konzultovaných zdravotníků nedovedl rodičům naznačit cestu, jak tuto újmu alespoň nějak napravit. Tak daleko možnosti plastické chirurgie nesahaly. Na podzim roku 1967 pak Ron a Janet Reimerovi viděli v televizní diskusi jistého severoamerického doktora, který jim vrátil naději. Šlo o Johna Moneye, psychiatra z baltimorské nemocnice Johna Hopkinse.

Money ve vysílání tvrdil, že z mužů lze snadno dělat ženy. Přivedl s sebou plavovlásku, jež v krátké sukni a těsném sáčku, lodičkách, s dlouhými řasami, černě zvýrazněnýma očima, namalovanými ústy a make-upem působila výrazně ženským, ba dráždivým dojmem: jednalo se o transsexuála, který se podle svých slov po operativní změně pohlaví „tělesně i duševně“ cítil zcela ženou. Manželům Reimerovým tu svitla naděje na řešení jejich problémů. Napsali Moneymu, netušíce, že i oni jemu naopak nabízejí něco, co nutkavě potřeboval: příležitost prokázat svou radikální teorii experimentálně.

John Money se narodil roku 1921 na Novém Zélandu. Po druhé světové válce odešel do Spojených států, kde ukončil své psychiatrické vzdělání. Životním tématem se mu stala sexualita, přičemž se zpočátku zabýval především intersexuály a transsexuály. Intersexuálové (či hermafrodité) nemají vlivem prenatálních vývojových vad jednoznačnou pohlavní příslušnost. Jejich genitálie jsou v menším či větším rozporu s jejich chromozomálním pohlavím. Pro dotyčného to má přirozeně i dalekosáhlé duševní důsledky. Za transsexuální bývají naproti tomu označovány osoby, které i přes jednoznačné tělesné pohlaví pociťují přání patřit k pohlaví druhému, přiměřeně němu se oblékat a často si pohlaví dát změnit i operativně.

Živoucí důkaz Pole působnosti Johna Moneye tedy bylo spíš odlehlé. Avšak jeho vývody sahaly daleko. Formoval pojmy „genderové identity“ (gender identity) a „genderové role“ (gender role) a zároveň se stal nejvlivnějším vědeckým průkopníkem genderové teorie, podle níž se sociální rod (gender) lidem přisuzuje svévolně, a proto se od rodu biologického (sex) může odchylovat až k naprosté „diskordanci“: tak lze úspěšně vychovat z chlapce ženu či z dívky muže.

Ve stejném duchu propagoval Money, aby se intersexuálním kojencům jako terapie „nově přiřazovalo pohlaví“. Což znamená především chirurgický zákrok, většinou odstranění varlat. Moneyovo pojetí se prosadilo po celém světě – když navíc řešení tohoto problému nikdo jiný nenabízel, a už vůbec ne tak prosté. Od té doby se z bezpočtu dětí s vývojovými anomáliemi pohlavních orgánů staly pomocí operace, dávek hormonů a výchovy dívky.

Svou teorii „psychosexuální neutrality“ Money aplikoval i na transsexuály. Pod jeho vedením vznikla v nemocnici Johna Hopkinse jako první na světě „klinika genderové identity“ (Gender Identity Clinic), jejíž náplní byly operativní změny pohlaví u dospělých. Jeho pracoviště se stalo vědeckým a publicistickým průkopníkem tohoto brzy široce uznávaného postupu. Tomu se v západním světě přizpůsobilo i zákonodárství. V dnešním Německu se diskutuje o možnosti, aby si člověk v osobních dokladech změnil se všemi právními důsledky pohlaví i bez chirurgických zákroků.

Skvělý Money – který coby vědec a nadřízený nesnesl odporu – prorazil i díky ofenzivním veřejným vystoupením, jimiž vzbuzoval velkou pozornost. Zaníceně bojoval proti všem tradicím, jež pokládal za viktoriánské a moralistické, a rozkošnicky bořil tabu. V dobách, kdy ještě podobná témata běžný odpolední televizní program nenabízel, se Money vyslovoval pro skupinový sex a bisexualitu, agitoval pro takzvané dětské „fucking games“ a i extrémní sexuální perverze až po vraždu z vilnosti přijímal jako pouhé „parafilie“, prosté nezvyklé libůstky. V osmdesátých letech Money využil své zatím už celosvětové sexuologické autority k opakovaným intervencím ve prospěch tzv. „affectional pedophelia“, údajně oboustranného, převážně homosexuálního, a to i incestního chování dospělých k dětem.

Přes veškeré úspěchy, k nimž patřily i značné obnosy veřejné podpory, však Money v šedesátých letech svou již mnohokrát vyloženou teorii o tom, že pohlavní identita se utváří jen výchovou, rozhodně nemohl zároveň dokázat. „Přirozenými experimenty“ nazýval Money intersexuály, ale z jeho zkušeností s nimi a s transsexuály nelze logicky odvodit, že sexuální chování a ženská či mužská orientace nemají „vrozený, instinktivní základ“. Roku 1965 mu tudíž autor článku v Quarterly Review of Biology namítl: „Neznáme žádný příklad normálního jedince, který by se narodil jako prokazatelně mužská bytost a úspěšně vyrostl jako bytost ženská.“

Tímto příkladem se měl stát Bruce Reimer. S jeho rodiči se Money rychle dohodl. Oba mladí a prostí lidé přitom – jako už předtím z televize – nabyli dojmu, že jejich dítě bude ošetřeno dávno osvědčeným a uznávaným způsobem. Netušili, že jde o pokus: první takový pokus v dějinách lidstva.

Je otázka, zda Ron a Janet Reimerovi vůbec pochopili, že Money není fyzický lékař, ale psychiatr. Plastický chirurg, který 3. července 1967 vykastroval jejich dvaadvacetiměsíční dítě a z kůže jeho šourku vytvořil jakýsi základ stydkých pysků, nejednal samostatně. Pouze se jako výkonný orgán podílel na psychoterapeutické léčbě. Skalpel sloužil jako psychiatrický nástroj. To se však Bruce, který se napříště měl jmenovat „Brenda“, neměl nikdy dozvědět. Money manželům Reimerovým vštípil, že pohlaví lze zdárně změnit, jen bude-li chlapec nadále důsledně vychováván jako děvče. O operaci se proto nesmí dozvědět. Všichni, kdo věděli, co se „Brendě“ v útlém dětství stalo, mu (i jeho dvojčeti) museli tuto skutečnost zatajit.

Představa, že by součinnost skalpelu a lži mohla na nějakého člověka zapůsobit blahodárně, zní zvláštně. Něčemu takovému musíme chtít věřit, potřebujeme silný motiv, abychom to pokládali za možné. Ten byl u rodičů Reimerových nasnadě. Moneyovy teorie však odpovídaly i progresivnímu dobovému proudu, letité vzrušené debatě o tom, zda na člověka působí víc příroda, anebo kultura. Tuto debatu můžeme vysledovat až k Sigmundu Freudovi. Ale lze v nich spatřovat i protiproud k radikálním dědičným naukám z první poloviny dvacátého století, jež přinesly strašlivé plody – a ve Spojených státech ještě v polovině šedesátých let ospravedlňovaly rasovou odluku.

Moneyovo stanovisko, zaměřené speciálně na sexualitu, navíc disponovalo silnou přitažlivostí pro homoxesuály. Heterosexualitu totiž Money hodnotil jako pouhou ideologii a navíc nátlakový systém. Fakt, že praktikovaná homosexualita byla v té době trestná nejen ve Spojených státech, jako by Moneyovu teorii jaksi dokládal. Stejně lačně se Moneyových zdánlivě vědecky podložených tezí chopily feministky, protože přece mluvily proti údajné přirozenosti mužské nadvlády. Navíc hověly hlásanému „boji za vlastní tělo“. Kate Milletová, nejvýznamnější lesbická aktivistka tehdejšího hnutí, se ve svém bestselleru Sexual Politics, vydaném roku 1970, opírala o Moneyovy články.

Money tou dobou pracoval na svém hlavním díle Gender Identity , které vyšlo v roce 1973 a vzbudilo značnou pozornost. Roku 1975 vyšlo i německy – i přes klopotný vědecký jazyk v populární paperbackové edici – pod názvem Männlich Weiblich (Mužský Ženský). Spoluautorkou a spolupřekladatelkou byla Moneyova spolupracovnice Anke Ehrhardtová, narozená v Hamburku. Dnes vede HIV-Center na Kolumbijské universitě v New Yorku. Profesorka Erhardtová se už k Reimerovu případu nevyjadřuje („Promiňte, k této věci se nevyjadřuji“) a Money zrovna tak. Ve své knize ho však podrobně předkládali jako první úspěšnou změnu pohlaví u dítěte narozeného s jednoznačným pohlavím. Tím se Moeyovi podařilo prorazit. Tisk popis jeho případu uznal za důkaz. „Řeknete-li chlapci, že je dívka, a vychováváte-li ho jako dívku, bude se chovat jako žena,“ shrnoval třeba New York Times Book Review.

Reimerův případ a spolu s ním i Moneyova teorie poté vešly i do učebnic četných vědeckých oborů. Roku 1975 ho Money ve své populárně vědecké knize Sexual Signatures znovu líčil jako „pádný důkaz“ otevřené pohlavní identity člověka. Také ve feministické literatuře dokládal Reimerův příklad libovolnou tvárnost pohlavní identity. Jak nedávno upozornila novinářka Bettina Röhlová, v roce 1975 se o něm zmiňuje Alice Schwarzerová ve své knize Der kleine Unterschied (Malý rozdíl). Schwarzerová chválí Moneye a Ehrhardtovou jako výjimečné vědce, kteří „nemanipulují, nýbrž dokáží dostát osvětlujícímu úkolu vědy“, a vypráví příběh jejich úspěšného pokusu. Díky hormonální léčbě a plastickým operacím prý bude z Brendy Reimerové „normální“ žena, jen neschopná rodit. Dále se ne zcela logicky píše, že schopnost rodit představuje beztak jediný rozdíl mezi muži a ženami. „Všechno ostatní je uměle vytvořené, je to otázka utvářené duševní identity.“ Ještě v posledním, druhém nákladu (ze srpna 2004) nového vydání své knihy (z roku 2000) – přeložené do řady jazyků – předkládala Alice Schwarzerová tento živoucí důkaz genderové teorie způsobem, jenž nestrpí odporu.

Onen důkaz byl ovšem tou dobou už mrtvý. Už šestadvacet let žil pod jménem David opět jako chlapec a muž. Na jaře roku 2004 se David Reimer zastřelil brokovnicí. Vědecká kontrolní skupina sourozeneckého experimentu, jeho bratr Brian, ukončil život pomocí léků rok před ním.

Ani za milion let Celé jejich okolí, lékaři a terapeuti, příbuzní, a především vlastní rodiče oba bratry takřka po celé dětství manipulovali a obelhávali v základních faktech jejich života. Kdo předem nesdílí Moneyův názor, těžko si dovede představit, že by taková zkušenost těžce nepoškodila důvěru a chuť do života. Nebo to, jak je možné začít takřka dvouleté dítě, s nímž se až dosud zacházelo jako s chlapcem, které se jako chlapec oblékalo, den ze dne vychovávat jako děvče. „Brenda“ si rozhodně šatečky, které mu matka ušila a po návratu z baltimorské operace oblékla, strhával. Ale jeho rodiče se mu teď všemožně snažili vštípit dívčí chování – dokonce obzvláštní měrou. V mrazivé kanadské zimě mu například, na rozdíl ostatních stejně starých dívek, zakazovali nosit kalhoty.

Reimerovic dvojčata měla vysloveně něžné a líbezné tváře. „Brenda“ působí v šatečkách a s dlouhými vlasy na fotografiích bezvýhradně jako děvče, jak píše John Colapinto, bývalý reportér hudebního časopisu Rolling Stone. Colapinto napsal o případu v roce 1998 dlouhou reportáž ověnčenou mnoha cenami, a následně knihu Der Junge, der als Mädchen aufwuchs (Chlapec, který vyrostl jako děvče). Dítě na obálce by každý pokládal za děvče. Ale „Brenda“ se choval chlapecky: chtěl si hrát s bratrovými hračkami, řádil a rval se, namísto o panenky, ozdoby a šaty se zajímal o auta a zbraně. Money, jehož rodina jednou ročně v Baltimoru navštěvovala, to hodnotil jako „divošské“ chování, známé i u děvčat.

Dokud byly děti doma, daly se potíže ještě zvládnout. Do školy se však „Brendě“ podařilo nastoupit ve stejný rok jako bratrovi jen na základě Moneyova přípisu – integrovat se a podávat žádoucí výkony už ovšem nedokázal. Musel opakovat první třídu. Učitelům bylo toto dítě se silně odchylným, pro ně nevysvětlitelným chováním vesměs nesympatické. Nadále mělo terapeutický dozor.

Odpor, jímž se „Brenda“ vzpouzel svému pohlaví, a jeho stále nedůtklivější, hrubější a surovější chování nazýval John Money „urputným negativismem“. U učitelů a spolužáků jím však „Brenda“ vzbouzel mnoho nevole; už záhy se domněle zvláštní děvče dostalo do velké izolace. Říkalo se mu „neandrtálec“. Od věku jedenácti let – Money tou dobou triumfoval svými Sexual Signatures – pronásledovaly „Brendu“ sebevražedné myšlenky. Všechny příznaky zmatku a nakonec i zoufalství, jež dítě jevilo, lidé kolem něj přecházeli, dezinterpretovali či popírali.

Zpětně svou minulost David Reimer označil za „nesnesitelná muka“. Každoroční návštěvy u Moneye v Baltimoru se pro „Brendu“ a Briana postupně staly trýzní. Money se tvrdošíjně snažil dál měnit „Brendino“ pohlaví. Protože si ze studia makaků rhesus odvodil význam sexuální detabuizace v dětství, mluvil před dětmi s nestoudnou drsností o jejich genitáliích a údajné sexualitě. „Brendu“ konfrontoval s nepřikrášlovanými fotografiemi porodu – abychom uvedli jen některé z nechutných popisů, které tlumočí Colapinto ve své knize.

V dospělosti Davidu Reimerovi jistý televizní film o mučících metodách CIA připomněl jeho návštěvy u Moneye; s pláčem opustil místnost. Už jako čtyřletá „Brenda“ se kopanci a pěstmi snažil ubránit jeho první pooperační prohlídce v nemocnice Johna Hopkinse. Na Moneye to podle jeho vlastních záznamů působilo „už takřka jako šílenství“. V sedmi letech, v roce 1972 – když Money případ poprvé zveřejnil – se dítě začalo cestě do Baltimoru vzpouzet, ale nedovedlo se prosadit proti rodičům.

Na Moneyovy urputné otázky po pohlavních rozdílech mezi sebou a svým bratrem „Brenda“ bezmocně namítl: „Ale my jsme přece dvojčata“. Když chlapec pojal podezření, že jeho znetvořený genitál je důsledkem rány mezi nohy, kterou mu způsobila matka, spatřovali v tom ošetřující psychiatři doklad Freudovy oidipovské teorie. Počátkem puberty Money u „Brendy“ diagnostikoval „lesbické sklony“, protože chlapce přitahovaly dívky. „Brendina“ otce se Money zeptal, zda by mu vadilo, kdyby vychoval lesbu. Ve snech „Brenda“ vídal sám sebe jako mladíka s knírkem ve sportovním automobilu. Jak později vyprávěl, mezi spoře oděnými dívkami si připadal jako „Mrs. Doubtfire“ – Robin Williams převlečený za starou paní ve stejnojmenném filmu. Ale na rozdíl od Simone de Beauvoir si svou situaci vysvětlit nedovedl: „Něco takového člověka nenapadne ani za milion let.“

Pocit hlubokého studu Jako mladistvý dostával „Brenda“ ženské hormony, které měly navodit pubertální fyzické změny. K překvapení lékařů přesto mutoval. Díky hormonům však růstově zaostával za bratrem. Money plánoval, že se během několika operací vytvoří umělá pochva a močovod se posune dolů. Ale „Brenda“ se vytrvale bránil. Už v předchozích letech v něm stejně jako v bratrovi vyrostl velký strach z Moneye – který proto podezíral „Brendiny“ rodiče, že dítě neovlivňovali dostatečně. Když Money při „Brendině“ poslední návštěvě v Baltimoru položil malému pacientovi ruku na ramena, propadlo tehdy třináctileté dítě panice. K této schůzce přizval Money operativně přetvořeného transsexuála, který měl „Brendu“ přesvědčit o výhodách chystaných operací. Ale dosáhl pravého opaku.

Od té doby se „Brenda“ nedal k návštěvám v Baltimoru pohnout a o nezbytnosti plánovaných operací ho nepřesvědčili ani jiní lékaři. Až nakonec se ho jeden endokrinolog netrpělivě zeptal: „Chceš být děvče, nebo ne?“ Tuto sugestivní otázku už předtím „Brenda“ slyšel mnohokrát, především od Moneye, ale teď poprvé odpověděl záporně. Po rozmluvě s lékařem se Brianovi a „Brendiny“ rodiče rozhodli dětem nalít čistého vína.

„Brendina“ mírná reakce: „Ulevilo se mi. Najednou jsem chápal, proč jsem se cítil tak, jak jsem se cítil. Vůbec jsem nebyl žádný směšný podivín. Nebyl jsem blázen.“ Okamžitě se rozhodl žít jako chlapec a muž – a starosti mu dělalo jen to, jestli se s tím vyrovnají rodiče, vždyť vypadali, že si z celého srdce přejí, aby byl děvčetem. Nové jméno si zvolil podle biblického pokořitele přemocného Goliáše. Místo ženských hormonů teď polykal mužské. V následujících letech si David Reimer dal operativně, pokud to šlo, znovu obnovit genitál, a posléze se dokonce oženil. Pocit hlubokého studu ho však nikdy neopustil.

Navenek i uvnitř Po roce 1980 Money Reimerův případ ve svých veřejných pracích už neuváděl, ale setrval na svém tvrzení, že změnit pohlaví je možné a v případech ztráty penisu na základě obřízkového traumatu dokonce vhodné. Z některých feministických spisů případ v následujících letech nenápadně zmizel – ale nikoli teorie, kterou nedokázal, nýbrž vyvrátil. Když Colapintova reportáž a kniha vzbudily velký ohlas, poopravili novináři ve Spojených státech a po světě entusiastickou vstřícnost k Moneyovým radikálním myšlenkám, vzniklou v sedmdesátých letech.

Řada dětí, které se narodily s vývojovými anomáliemi pohlavních orgánů a jimž Money sám či jiní na základě jeho učení „přidělili“ pohlaví, je dnes dospělá. Mnozí z nich se sdružili do svépomocných skupin. Stěžují si, že někdo psychochirurgicky disponoval jejich životem. Lékařství, psychologie a pedagogika zatím přešla k tomu, že nechávají identitu intersexuálních dětí opatrně rozvíjet v očekávání jejich nepředvídatelného pubertálního vývoje. Chirurgické zákroky omezují na nezbytně žádoucí, dokud si mladiství či mladí dospělí nemohou sami rozhodnout, co jim vyhovuje.

V době, kdy Money zveřejnil reimerovský experiment, tento pokus vlastně už ztroskotal. A když Davida Reimera představovaly po celém světě všemožné publikace jako šťastné děvče, žil už jako chlapec. Podobně se jeví i Moneyův vlastní život. Už v druhé polovině sedmdesátých let ho v Baltimoru sesadili. V té době však byl jeho veřejný vliv největší, trval až do konce devadesátých let. Bez Moneyovy průkopnické práce by genderová teorie asi těžko v roce 1995 vešla do celosvětové ženské politiky a každodenní byrokratické mluvy dokonce i ve Spolkové republice Německo. To, co Money tvrdil už v roce 1965, si můžeme dnes přečíst na webové stránce křesťanskodemokratické ministryně pro ženské záležitosti von der Leyenové: že genderové role si na rozdíl od biologického rodu jen osvojujeme.

Přírodní vědy, třeba výzkum mozku, tuto tezi dávno vyvrátily. I na klinice Johna Hopkinse zavál už v roce 1975 nový vítr. Do čela psychiatrického oddělení tehdy nastoupil profesor Paul McHugh, Moneyův nový nadřízený. McHugh dal přezkoumat dosavadní péči o intersexuály a transsexuály. Zúčastnění vědci dospěli ke zcela jiným závěrům než Money. V článku na téma „Surgical Sex“, chirurgické pohlaví, McHugh nedávno znovu vyložil svůj názor, že chirurgická proměna transsexuálů nepředstavuje psychoterapii, nýbrž spíš „zásadní souhru s psychickou nemocí“. I toto mínění se mezitím ve Spojených státech široce prosadilo. Už v roce 1979 dal McHugh Moneovu „Gender Identity Clinic“ zavřít a praxi pohlavních změn v nemocnici Johna Hopkinse zastavil.

Kritiku své práce, jež se počátkem nového tisíciletí rozhořela poté, co byl zveřejněn skutečný osud Davida Reimera, i změněný postoj tisku Money zhodnotil jako „součást antifeministického hnutí“. Kdo tvrdí, že mužskost a ženskost jsou geneticky zakotvené, chce prý ženám vnucovat „tradiční roli v posteli a v kuchyni“. Tímto bizarním argumentem se dodnes odmítá každá námitka proti genderové teorii. David Reimer ze svých zkušeností vyvodil prostší závěr: „Člověk nemůže být tím, čím není.“

Autor: Völker ZASTROW, 30.5.2007

Z německého originálu „Der kleine Unterschied“ publikovaného v deníku Frankfurter Allgemeine Zeitung 7. 11. 2006, s. 8, přeložila Veronika Dudková.


Zdroj: Občanský institut 30.5.2007

Přečtení článku: 619581x

Tisknout článek

Průměrná známka článku: 2.8

Pošli článek kamarádovi

Oznámkuj článek (1 - nejlepší): 1 2 3 4 5


Související články

14.10.2014, 09:40   Norští vědci ve svých experimentech tvrdí, že neexistují žádné rozdíly mezi chlapci a děvčaty
08.02.2014, 10:40   Z čeho všeho lze dnes skládat bakalářskou práci
17.01.2014, 12:35   Dienstbier jako ministr pro lidská práva je ohrožením lidských práv
07.08.2012, 11:31   Polsko: Odsouzení úmluvy Rady Evropy definující gender jako sociální konstrukt
10.03.2011, 22:05   Rovnost mužů a žen je „nevyřešená záležitost“, pomohou kvóty?


Diskuse ke článku

 

Vložit nový příspěvek   Sbalit příspěvky

 

 

re článek

Autor: čtenář Muž

Založeno: 19.06.2007, 08:44

Odpovědí: 0

Díky Veronice za objev a překlad článku. Potvrzuje to tušení každého normálního, i průměrně vzdělaného člověka, jak obskurním způsobem tohle genderové znásilňování lidství vznikalo.

Odpovědět na příspěvek

 

Fakt si nemyslím,

Autor: Olga Žena

Založeno: 19.06.2007, 09:19

Odpovědí: 39

že předpokladem GM je, že "ženskost a mužskost nepředstavují biologické, nýbrž psychické identity". Psala jsem to sem už mockrát, hlavním principem GM je naopak to, že se má přihlížet k rozdílným potřebám a zájmům mužů a žen.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Fakt si nemyslím,

Autor: čtenář Muž

Založeno: 19.06.2007, 12:05

tak už nic nepište, ani mockrát ani jednou.
Vaše reakce ukazuje že ničemu nerozumíte, tak to zabalte. Nikdy nereaguejete na podstatu věci, předvádíte jen to, že některé ženy by neměmy dostávast i to málo vzdělání, které mají, protože jim poslouží jen k tomu, aby je zneužívaly.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Fakt si nemyslím,

Autor: alane Muž

Založeno: 19.06.2007, 12:19

Zajímalo by mě, co Vás na Olžině příspěvku tak rozzuřilo. Připadá mi, že kdyby teď někdo napsal to samé Vám, bylo by to stejně podložené:-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Fakt si nemyslím,

Autor: čtenář Muž

Založeno: 19.06.2007, 14:23

Je to způsob Olžiny reakce na všechno. Buď napadne nějakou bezvýznamnost nebo odvede diskusi jinam.
Ostatně vám se zdá normální, že ona a její hejno reagují okamžitě na všechno, co se tu objeví? To může být vysvětlitelné jenom buď profesionálním přístupem, pak to znamená, že jsem za to někým placený, nebo psychickou deviací, říká se tomu myslím kverulance. Třeba by se na to chtěla i vykašlat, ale nemůže si pomoci, cítí se za to zde paradoxně odpovědná.Tomu by odpovídaly i formulace : psala jsem už mockrát, kolikrát mám opakovat atd..S tím vzděláním ale budu spravedlivý a přiznám, že existují i obdobní muži, říká se přece, nejvíc škody napáchá vzdělaný a snaživý blbec.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Fakt si nemyslím,

Autor: alane Muž

Založeno: 19.06.2007, 15:32

Může se mi to líbit, nebo ne, ale v otevřené diskusi to normální je. Takže já bych v tom nějaké placené "spiknutí" neviděl.
Souhlasím s Vámi, že napíšete-li souvětí, žena začne komentovat spojku:-)
Rozdělovat psychické diagnózy je jednoduché a, nevím proč, oblíbené hlavně u politiků - tedy kromě baťohů. A k těm formulacím: ženám holt záleží víc na formálním vzdělání a na tom, zda vám něco říkaly jednou nebo třikrát, přestože málokdy samy poslouchají - s tím už nic nenaděláte.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Fakt si nemyslím,

Autor: Olga Žena

Založeno: 19.06.2007, 17:02

Milý čtenáři, internetové diskuse jsou od toho, aby se na nich diskutovalo. Nikoliv aby se na nich mlčelo. Pokud Vám vadí, že tak někdo - slušně a věcně - činí, doporučuji drtit temné kletby mezi zuby, ale svoji nelibost neventilovat. Zbytečně bzste mužskému pokolení kazil reputaci.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Fakt si nemyslím,

Autor: Zdeno Muž

Založeno: 19.06.2007, 21:55

Olgo, vy na sebe prozrazujete hrozné věci. Proč by tím proboha měl Čtenář kazit reputaci ostatním mužům?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Fakt si nemyslím,

Autor: Olga Žena

Založeno: 20.06.2007, 09:25

No přece protože je taky muž. Na těchto stránkách je úplně normální vztahovat výroky a vlastnosti jedince k celé skupině (Scum Manifesto je trhlé, ergo feministky jsou trhlé. Moje žena je bestie, všechny ženy jsou bestie). Tak abyste nedopadli podobně - čtenář je totalitarista, ergo muži jsou totalitaristé.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Fakt si nemyslím,

Autor: Zdeno Muž

Založeno: 20.06.2007, 10:02

Jak to myslíte, "na těchto stránkách"? Podle vás, když na tomto webu nesmyslně generalizuje jeden nebo několik uživatelů, tak to dělají všichni?

A co znamená to "normální"? Že je to časté? Nebo že je to nějaká norma, kterou se kvůli čtenářovi a jemu podobným budeme řídit i my? Nějak nevím, proč brát za normu příspěvky Čtenáře nebo Milana, i kdyby jich tu bylo 90 procent (jako že není), a ne spíš luboba, Alizon, Kristiny... Vysvětlíte mi to?

Taky bych se vás rád zeptal - to je docela důležité - U KOHO vlastně hrozí ten pokles mužské prestiže.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Fakt si nemyslím,

Autor: Olga Žena

Založeno: 20.06.2007, 10:43

Zdeno, prostě jsem chtěla panu čtenářovi napsat, že není správné urážet jiné jako devianty, placené provokatéry, členy "houfu" a opírat se do jejich vzdělání jenom proto, že si v internetové diskusi dovolí diskutovat. A protože jsem to chtěla udělat slušně, nenapsala jsem mu, že je debil, zmrd a idiot ale apelovala jsem na něj, ať nekazí jiným chlapům (= chytrým a bez totalitních sklonů) reputaci.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Fakt si nemyslím,

Autor: Zdeno Muž

Založeno: 20.06.2007, 12:42

Nic ve zlém. Čtenář se navážel do vašeho způsobu debaty a následně spekuloval o vaší osobě. Na to je IMHO lepší přímo poukázat jako na nesprávný způsob diskuse. S věcností a slušností se to nevylučuje. Vy jste ale kontrovala podle mě ještě horším způsobem, až mě to zarazilo. V té vaší odpovědi nebyla parafráze toho, jak tu jiní generalizují, tam jste se generalizace dopustila vy sama. Zřejmě nevědomě, protože o téma generalizace do té doby vůbec nešlo. BTW chápu a kvituji, že jste nadávky cedila mezi zuby a neventilovala je tady. Uznávám, že jsem si mohl vaši reakci i blbě vyložit. Ale ani po tomto vašem vysvětlení mi není jasné, jak to vlastně myslíte s tou reputací, konkrétně u koho podle vás může čtenář kazit renomé jiným mužům. (To už není otázka, jen námět k zamyšlení, pokud o to stojíte.)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Fakt si nemyslím,

Autor: Zdeno Muž

Založeno: 19.06.2007, 14:40

Jak si ta citovaná věta odporuje se zohledňováním rozdílných potřeb a zájmů jednotlivých pohlaví? Podle mě nijak, v ní se IMHO říká pouze to, že GM chce zohledňovat nikoli biologické (pohlavní), nýbrž psychické (chcete-li genderové) rozdíly.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Fakt si nemyslím,

Autor: Olga Žena

Založeno: 19.06.2007, 17:28

No a to je právě špatně. Základním předpokladem GM je přesvědčení, že zájmy a potřeby obou pohlaví jsou důležité. Nikoliv přesvědčení o výhradně sociální podstatě ženské či mužské identity.

Napadá mě trochu vulgární příklad - že je menstruace biologicky a nikoliv sociálně podmíněným rysem ženského pohlaví se určitě shodneme. Kdybych dostala řekněme praštěnou myšlenku aplikovat GM ohledně odpadkových košů a spol. na veřejných tolateách v městské části Praha 4, nebylo by nijak s GM v rozporu zohlednit, že ženy mají specifickou potřebu vyhazovat jisté hygienické pomůcky, a to jistým způsobem zabalené. GM je putna, že menstruace není sociální konstrukt, ale biologický fakt - zajímá ho, že jde o specificky ženskou potřebu.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Fakt si nemyslím,

Autor: JirkaF Muž

Založeno: 19.06.2007, 17:47

A proto by takové balíčky měly povině vyhazovat i muži.

Dále by se měli zrušit na záchodech pisoáry (jak bylo před časem navrhováno někde na severu Švédsku, ...)

A v neposlední řadě by se měla začít platit mužská daň jako kompenzace rozdílů mezi příjmy mužů a žen.

To že ilumináti GM vysvětlují chlapcům, že mají vagýny a holčičkám že mají penisy, s GM fakt nemá nic společného.

Chcete tedy všem namluvit, e není důležité jak lidé jednají, nýbrž a jedině co deklarují.

V praxi tedy: Já nekradu, nevraždím. Kde bydlíte?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Fakt si nemyslím,

Autor: NTPT Muž

Založeno: 19.06.2007, 19:30

zájmy obou pohlaví jsou stejně důležité. proto třeba necháme ženské spolky rozhodovat o tom , kde budou parkoviště, kam povedou cesty, jak rychle budeme jezdit, když přeci po těch silnicích jezdí většina mužů, a je to jejich zájem, co více, jejich perverzní hobby a koníček a veskrze zhovadilost jezdit kamiony se zbožím, nebo se vozit auty s materiálem od jedné zakázky ke druhé , z práce na jednom konci města do práce nak onci druhé druhé......


jinyými slovy, mozná že máš Olgo pravdu, možná že by to tak MELO BYT v dokonalém světě. Ale v realitě je to bohužel jinak, jak nás o tom přesvědčuje téměř každodenní život.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Fakt si nemyslím,

Autor: JirkaF Muž

Založeno: 19.06.2007, 20:01

Myslím, že jsme si to pohnojili obsahem svých střev a dostanem vyhubováno za neobratnou češtinu, nebo jinou zásadní důležitost v našich postech.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Fakt si nemyslím,

Autor: Zdeno Muž

Založeno: 19.06.2007, 21:40

OK, ale jestliže že je to putna, jak to může být v rozporu?

A jestliže je to putna, proč se GM jmenuje GENDER Mainstreaming?

BTW co si o GM myslíte?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Fakt si nemyslím,

Autor: Alizon Žena

Založeno: 20.06.2007, 12:04

Nejsem sice Olga a stále mi ještě není docela jasné, co to GM je, ale jestli to chápu správně jako vědu dohlížející na rovné zohledňování mužských a ženských potřeb, tak se mi to kupodivu vůbec nelíbí.

Hned vysvětlím proč. Myslím, že toho, co SKUTEČNĚ potřebujeme jinak (klidně třeba ty košíky na vložky) lze řešit s použitím zdravého rozumu a není na to potřeba nějaká zvláštní věda. A to, v čem jsme opravdu jiní, není zase tak moc, jak se nám někteří a některé snaží namluvit. Vůbec se mi nelíbí hledání neexistujících odlišností, protože nás to rozděluje a staví proti sobě.

Například by mě ne naštvalo, ale přímo nas*alo mít speciální parkovací místa pro ženy, protože by mi jednak vadilo být považovaná za takové střevo, které neumí zaparkovat normálně (a kdyby mi to snad doopravdy dělalo problémy, tak se to radši naučím, než abych byla těmi speciálními místy "onálepkovaná" jako tvor, který se to nikdy naučit nemůže), jednak si nepřeju být neoprávněně zvýhodňovaná oproti komukoli. Naproti tomu jsem v poslední době velice uvítala parkovací místa pro RODINY (nikoli ŽENY) s dětmi blíž u vchodů některých obchoďáků, protože když jedete nakupovat s malými dětmi, tak je docela opruz muset jít pro vozík na druhý konec parkoviště. Ale ta výhoda je kvůli DĚTEM, a platí stejně tak pro maminku jako pro tatínka, případně pro oba současně.

Stejně tak třeba fotbalový stadión nepovažuji za "investici pro muže", jak se to teď docela často uvádí. Fotbal přece není žádná výhradně mužská zábava, může ho sledovat, kdo chce, a já znám pár žen, které se o fotbal zajímají, ale zato v mém okolí není snad jediný muž, který by byl pravidelným divákem fotbalu nebo na něj dokonce chodil. Jasně, že v celkovém součtu se na to kouká asi víc chlapů, ale přijde mi jako nebetyčná blbost to takto členit a chtít za to nějakou "kompenzaci pro ženy" třeba v podobě tělocvičny na aerobik, který ostatně odjakživa nesnáším.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Fakt si nemyslím,

Autor: Zdeno Muž

Založeno: 20.06.2007, 12:48

Alizon díky, vidím to stejně.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Fakt si nemyslím,

Autor: Olga Žena

Založeno: 20.06.2007, 13:05

GM není věda, Alizon, GM je politika Evropské unie. Vaše námitky nicméně sdílím. Přijde mi, že původně dobrý úmysl tady dost zdegeneroval, což je ostatně pro EU typické.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Fakt si nemyslím,

Autor: NTPT Muž

Založeno: 21.06.2007, 00:38

čímže je to dlážděnma cesta do pekla ?

jinak, jestli dokážeš s tohohle pohledu i přiznat mužům právo také být v opozici proti tomu genderpaskvilingu, pak ti tleskám protože jsi právě úspěšně překročila svůj stín.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Fakt si nemyslím,

Autor: Alizon Žena

Založeno: 21.06.2007, 08:15

My se nějak blíž známe, že mi tykáte?

Jinak nechápu, proč pořád cpete ženy do pozice těch, kteří Vám chtějí ubližovat a chtějí za každou cenu nějaké výhody na Váš úkor - viz ty řeči o překračování stínu, ty jste si mohl nechat od cesty. Samozřejmě že máte právo protestovat proti čemukoli, to vám přece nemusím nijak přiznávat. A pokud tak budete činit s vkusem, bez ublíženého kňučení a bez apriorního pohledu na ženy jako na potvory, které vás chtějí zlikvidovat, tak s vámi třeba projeví souhlas těch žen víc. Jen na tomhle webu bych to tipovala nejmíň tak na 98 %.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Alizon

Autor: ModryKlokan Muž

Založeno: 21.06.2007, 14:39

Alizon, ta odpověď NTPT byla pro Olgu. Pokud jsem si všiml, tak si tykají. Já vím, že mi do toho nic není.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Fakt si nemyslím,

Autor: * Žena

Založeno: 21.06.2007, 15:18

Alizon, nenech se tolik rozptylovat svými batolaty a sleduj šipičky!

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Fakt si nemyslím,

Autor: NTPT Muž

Založeno: 21.06.2007, 00:36

Asi budu nemocný. Ale pod to co jste napsala se s chutí podepíšu Zvláště pod slova o zdravém rozumu ohledně potřeb jednotlivých pohlaví. A brojím proti němu z naprosto stejných důvodů

A také protože je to absurdistán a penězovod který si natáhli nemakačenkové do své kapsy. protže ono je vždy lepší chodit v kómisi důležitě se tvářit a připomínkovat a normovat kde co, než dělat něco pořádného a užitečného.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Fakt si nemyslím,

Autor: Alizon Žena

Založeno: 21.06.2007, 08:16

Jo, s tím bych taky souhlasila.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Fakt si nemyslím,

Autor: NTPT Muž

Založeno: 19.06.2007, 23:47

Vložky ? Víte co je to za rok tun odpadu ? Proč by náklady na jeho likvidaci, nebo pokuty za ekologickou zátěž měly být částečně neseny i muži, kteří přece nemenstruují ?

Jsem proto , aby v rámci rovnosti příležitostí musely ženy platit navíc ještě daně za odpad z použitých vložek, protože jimi zatěžují životní prostředí v míře větší než malé.Nejlépe pokut každá žena bude mít příděl, zaplacený paušálem a za každou nadbytečnou vložku tučný sankční poplatek. A žádné ženě přece nikdo nebrání nosit jak naše babičky mesnstruační pásy, v nich hadříky a ty si prostě prát, vyvářet a žehlit....

Připadá vám to absurdní ? Ano, mě také. Ale je to přesně "genderový mainstreaming" uvedený do praxe.A dokonce by byl i v rámci gendermainstreamingové logiky spravedlivý (!) Vezměte v úvahu tento příklad, naprosto analogický a naprosto reálný.


Pojištovny jsou v rámci zákonného pojištění již dlouhou dobu tlačeny fem inistickými aktivistkami, aby zákonné pojištění pro ženy bylo stanoveno mnohonásobně nižší - podle toho, kolik se muselo plnit ženám a koli mužům, protože přeci nebude hodná žena zatížena vysokými pojistkami když přece většinu dopravních nehod zaviní ta mužská šovinistická prasata. Viz wustenrot - mimochodem měli by jim tuto praxi zakázat, protože je to DISKRIMINACE na základě POHLAVI, když stejnou službu - zákonné pojištění - může u nich žena pořídit levněji než muž. Že tímto porušily základní ideu pojištění a to jest solidární rozložení rizika, budiž. Jenže daná situace vychází z velice chybných předpokladů. Především nebere ohled na množství ujetých kilometrů ale jen na absolutní čísla škodního plnění. Takže suma škodního plnění všech žen je nižší než tato suma u mužů, protože ženy ujedou o několik řádů méně kilometrů než muži a mají tedy daleko nižší příležitost bourat. jediný rozumný výsledek by potom bylo platit pojištění podle počtu ujetých kilometrů ročně. A možná by se i zjistilo, že v přepočtu nehod na ujetý kilometr je muž daleko lepší řidič nežli žena.

Druhý předpoklad vychází s toho, ž e muži jezdí auty pro svou zábavu a odpočinek, ze své zlé vůle, nikoliv tedy z povinnosti. Ale většina mužů ujede většinu kilometrů proto aby vydělávala na živobytí buďto dodávky malých firem vozící materiál a řemeslníky po městě mezi zakázkami a nebo třeba řidiči z povolání, kde jedna jediná škoda může hravě jít do desítek milionů a tedy pořádně zamíchat statistikami v neprospěch mužů.

A uvědomte si, že vydělávání peněz na živobytí (tedy na opatření potravy, bezpečí, eventuelně okouzlení samice k tomu aby se svolila rozmnožovat) je NAPROSTO stejná biologická nutnost a potřeba jako je výše zmíněná menstruace. A když je možno v rámci GM zrušit solidaritu ohledně pojištění a nechat muže nésti spravedlivě vyšší náklady, proč by ženy neměly nést spravedlivé vyšší náklady za vložky ??? za ekologické škody při výrobě papíru a komponentů, za deítky vykácených hektarů, splach půdy, vysoce toxické chemické odpady při výrobě buničiny a umělého hedvábí, o znečištění oceánu plastovými aplikátory tamponů nemluvě.

Nevím jak vy ale mě z výše uvedeného příkladu vyplývá že

1: GM ve spravedlivé formě "padni komu padni" je tak absurdní až hanba. a obou pohlavím přinese spíše starosti a absurdity, nežli výhody a spravedlnost.

2: Proto také je gender mainstreaming uplatnován asymetricky - tedy diskriminačně.

3: jediné rozumé řešení je takové kdy GM skončí v propadlišti dějin vedle omylů jako socializmus a třídní boj.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Fakt si nemyslím,

Autor: Dirigent Muž

Založeno: 20.06.2007, 09:42

Pokud jde o to rizeni nekde jsem cetl statistiky z USA. Prepocitano na ujetou mily zeny maji mene nehod cca do veku 30 let. Pak se to zacina lamat a cim starsi ridic tim ma na ujetou mily mene nehod nez ridicka. Muzi ujedou o 80% mil vice nez zeny. Zajimavy je ale trend. Velmi vyrazne roste agresivita zen ridicek, naopak agresivita ridicu mirne klesa snad krome te nejmladsi kategorie do 25 let.Jak je to ale u nas to netusim.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Fakt si nemyslím,

Autor: Kytička Žena

Založeno: 20.06.2007, 21:29

a jak byste to v praxi udělal s tím poplatkem za vložky ? přes spotřební daň ? nebo jako adresný poplatek musely bychom je shromažďovat do pytlů, kde byste je přepočítával ?
a týkalo by se to také jiných vložek (dětské pleny, vložky na únik moči ?, psí vložky ?)
když už Vás ty vložky tak pálí :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Kytička

Autor: ModryKlokan Muž

Založeno: 21.06.2007, 14:53

Tak, tak, absolutní souhlas s Kytičkou. A jelikož jsou ženy diskriminované, protože najezdí v autě méně kilometrů a chodí proto více pěšky, mají také větší spotřebu vložek do bot. To se týká i vložek do vodovodních baterií, protože většinu nádobí umyjí ženy a na téma "ženy a vodovodní baterie v koupelně", by se daly psát romány.

Takže je potřeba založit domovní komise a po bytech je nutno vysílat sčítací komisaře. Když jsme se naučili recyklovat plasty, naučí se ženské i třídit vložky. Za nižší než plánovaný počet odevzadaných vložek samozřejmě místní správní úřad, po projednání v přestupkové komisi, určí správní pokutu. Odhaduji že to bude 50.000 - 500.000 Kč za poškovzování přírodního prostředí.

Viva la floška.

PS: hlásím se jako první sčítací komisař. Já vám zvednu mandle

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Kytička

Autor: JirkaF Muž

Založeno: 21.06.2007, 15:28

Můžu být zapisovatel? Prosííííííííím, prosííííííím. :D

Odpovědět na příspěvek

 

Re: JirkaF

Autor: ModryKlokan Muž

Založeno: 23.06.2007, 10:52

Dobrá dobrá, beru Tě Ty prase.

Kolik budeme chtít za připsání neodevzdaných vložek? Navrhoval bych kilčo za kus. Dělíme se fifty fifty, OK?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: JirkaF

Autor: JirkaF Muž

Založeno: 25.06.2007, 08:38

Berůůůůůůůůůůůůůůůůů, služebníček, .... .

Tady jsem si dovolil, kdyby jste chtěl, ... švestičky z naší zahrádky. :D

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Kytička

Autor: Vránolump Žena

Založeno: 21.06.2007, 15:39

Za nižší než plánovaný počet odevzdaných vložek bychom měly naopak obdržet bonus. Něco jako u povinného ručení.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Vránolump

Autor: ModryKlokan Muž

Založeno: 23.06.2007, 10:43

Právě naopak Vránolumpko. Nižší počet odevzdaných vložek znamená, že se dotyčná chtěla vyhnout plánované platbě za plánovanou likvidaci odpadu, s kterou samozřejmě obec počítá v plánovaném rozpočtu.

Také to znamená, že neodevzdané vložky byly zlikvidovány nelegálně neekologickým způsobem a zvýší náklady obce na likvidaci černých skládek.

Tak nekafrejte a buďte ráda, že Vás nestrčíme rovnou do basy.

Když kvóty - tak navšechno. Mohli jsme vám slíbit vložky zadarmo, ale my jsme řekli ne.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Vránolump

Autor: Kytička Žena

Založeno: 25.06.2007, 16:02

myslím, že jediným řešením, jak se vyhnout nekalostem všeho druhu je, že do každé vložky bude implementován čip.
A věřím, že v EU se najdou peníze, pomocí nichž by se nejprve provedla důkladná studie chování menstrujících žen, psů a těch co učurávají.

Myslím, že by mělo jít tak o 5 letý projekt, odhaduju předpokládané náklady na cca. 800 tis. EUR.

V dalších 5 letech by mělo být ověřován přenos dat z čipu (jde o extrémní podmínky). To už ovšem bude dražší !

V dalším období bych navrhovala provést studii využitelnosti očipovaných vložek pro muže. Náklady si netroufnu odhadnout, je to dost problematický úkol.

mhhmmm..... :-) netvrdím, že je to moc ale není to ani málo a
tak co - berete mě do party ? :DD

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Vránolump

Autor: Vránolump Žena

Založeno: 26.06.2007, 08:27

A co tampony, na ty nikdo nemyslí?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Fakt si nemyslím,

Autor: Vránolump Žena

Založeno: 21.06.2007, 15:36

Ony také existují psí vložky? Teda vlastně fenčí vložky? To ani nevím. Ale měla jsem psa-pána, který byl po přejetí autem a složité operaci inkontinentní. Aby nám nepočurával byt, nosil dětské pemprsky . Za pět let jich spotřeboval haldy. Ještě, že byly bez poplatku :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Fakt si nemyslím,

Autor: NTPT Muž

Založeno: 22.06.2007, 15:30

Kytičko, to s těmi vložkami byl absurdní příklad zvrácenosti logiky stylu "hledejme kde maj muži nebo ženy náhodou někde víc at jim to můžem sebrat, zdanit a přerozdělit ve jménu Spravedlnosti" ,tedy genderového mainstreamingu. Sám ve svém textu jej prohlašuji za značně absurdní (jen číst!) a rozhodně se za něj nehlásím.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Fakt si nemyslím,

Autor: lubob Muž

Založeno: 22.06.2007, 15:41

porad se mylite , olgo. mozna, ze je to vase vlastni predstava, o cem GM je, ale s faktickou strankou veci ma vase predstava spolecneho jen malo.
& to uz jsem vam take psal nekolikrat.

Odpovědět na příspěvek

 

Trochu nerozumím.

Autor: el-bunda Muž

Založeno: 19.06.2007, 09:44

Odpovědí: 1

Ta věta "ženskost a mužskost nepředstavují biologické, nýbrž psychické identity" je na mě příliš složitá. Znamená to dle Vás, že jsme biologicky různí, ale psychicky stejní nebo obráceně?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Trochu nerozumím.

Autor: alane Muž

Založeno: 19.06.2007, 12:14

Já zase nechápu, jaký je vlastně rozdíl mezi biologickou a psychickou entitou.

Odpovědět na příspěvek

 

Mám tomu rozumět tak,

Autor: dulcibelka Žena

Založeno: 19.06.2007, 11:59

Odpovědí: 14

že Money byl feminista?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Mám tomu rozumět tak,

Autor: JirkaF Muž

Založeno: 19.06.2007, 17:39

Možná, nebo spíš TI (totální idiot). Každopádně ideový základ pro nový penězovod GM.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Mám tomu rozumět tak,

Autor: NTPT Muž

Založeno: 19.06.2007, 20:47

Ne, Money nebyl feminista, alespoň ne tím co za "feministy" označujeme dnes. Spíše byl "genderista".


Money ideově založil to na čem gender mainstreaming a gender studies staví. Založil to na pozorování omezené skupinky transexuálů, u kterých to samozřejmě perfektně platí - a kdyby jeho učení zůstalo a bylo aplikováno jen na transexuály a jen v odpovídajících případech, zasloužil by medaili, protože pro tyto lidi hodně udělal....

Ale Money stejně jako každý mozkoškrab chtěl taky být "druhým Freudem", být světoobjevný a dostat se do učebnic a své závěry naprosto chybně generalizoval na celou lidskou populaci.

Jedním z výsledků výše řečeného, v kombinaci s jeho chorobnou a neetickou touhou za každou cenu potvrdit svou teorii, je právě neštasntý osud Davida/Brendy/Davida Reimera , a koneckonců celé jeho rodiny. A ještě větší tragédií je že panu doktorovi tento zvrhlý experiment na lidech, hodný nejlepších tradic jeho kolegy Mengeleho, prošel téměř bez následků a dokonce bez žádné sebereflexe a výčitek svědomí (!). "Nedělám si hlavu z toho, že jsem se párkrát mýlil, když jsem měl pravdu většinu času" Prohlásil na toto téma.

Příznačné také je , že sám Money svoji teorii o naučenosti a biologické nepodmíněnosti pohlavní role až k samému konci své kariery poněkut zmírnil, nicméně tato teorie jako každý blud již dávno žila vlastním životem a ještě více se radikalizovala poté co ji jako ideální pro své cíle adoptovalo feministické hnutí.

Pan "doktor" Money byl nositelem řady čestných vyznamenání a cen a po jeho smrti jej oplakávaly vzletné, mnohajazyčné nekrology. David Reimer takové štěstí neměl, poté co se řadu let snažil vymanit z následků Moneyho zhoubného působení, svůj boj prohrál a zastřelil se, má jen prostý hrob. Zatímco Moneyho jménem jsou pojmenovávány nadace a udíleny ceny, na Davidův osud se pomalu ale jistě zapomíná - jako na cosi nepohodlného, nepatřičného, co kazí celkový dojem. Zatímco kariera tohoto pseudovědce spěje zářně dál, možná to postmortem dotáhne i k soše, pomníku nebo po něm pojmenované katedře či univerzitě.

Přesto si myslím, že si žádnou s těchto poct Money nikdy nezasloužil. Naopak, právě po Davidovi Reimerovi by měla být pojmenována kdejaká univerzitní kolej a kdejaká katedra psychologie. A ze stejného důvodu by právě socha - ovšem socha Davida Reimera - měla stát uprostřed vchodové haly každé katedry psychologie, sexuologie, psychiatrie a genderových věd, pěkně uprostřed schodiště, aby každý jejich adept musel této soše ve své chůzi pokorně uhnout (nebo si o ni rozbít hlavu) a přitom se zamyslet, kam až mohou vést neetické nepromyšlené a nepřirozené hry s lidskou duší, sexualitou a přirozeností.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Mám tomu rozumět tak,

Autor: dulcibelka Žena

Založeno: 20.06.2007, 10:03

Já si také nemyslím, že Money byl feminista - to byla jen řečnická, rádobyprovokativní otázka :-))
Jenom mě zarazilo, že se autor pokusil to hovado neprodleně feministkám naroubovat...jinými slovy, nejrůznějších pomatenců je dost, a využívat je za účelem zostuzení "protivníka" je podle mě nečestné a nesportovní...podobně, jako kdybych já obvinila starýho Reimera, že se přebudováním vlastního potomka chtěl pomstít všem ženám (třeba aby ukázal, že žena skutečně pochází až z "Adamova žebra" či podobně).
Davidu Reimerovi bych sochy nestavěla - ale proto, že místo na sebe měl vztáhnout ruku nejdřív na rodiče a pak pokračovat s tím prasetem Moneym. Pak by byl zasloužil i metál.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Mám tomu rozumět tak,

Autor: JirkaF Muž

Založeno: 20.06.2007, 18:55

U těch rodičů nevím, tam by to nemuselo být tak jednoznačné.
Ten TI ale jednoznačně. Ovšem pro něj je kulky škoda. Já bych mu dal pořádně nalokat jeho meducíny a sebral i tkaničky u bot, aby si to nemohl zkrátit.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Mám tomu rozumět tak,

Autor: NTPT Muž

Založeno: 20.06.2007, 21:18

u rodičů rozhodně ne. protže ti se po lékařské nehodě kdy maličký David přišel o penis obrátili dle nejlepší vůle na největší tehdejší kapacitu v oboru doktora Moneyho a pak se řídili jeho doporučeními a příkazy.

A byli to rovněž rodiče, kteří v době kdy se situace stávala neudržitelnou Davidovi nalili čistého vína ačkoliv podle Moneyho instrukcí mu měli dál lhát a dál jej trestat za veškeré chlapecké projevy.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Mám tomu rozumět tak,

Autor: dulcibelka Žena

Založeno: 21.06.2007, 09:53

No dovolte?!
"Na podzim roku 1967 pak ...Reimerovi viděli v televizní diskusi jistého severoamerického doktora, který jim vrátil naději. Šlo o Johna Moneye, psychiatra... ve vysílání tvrdil, že z mužů lze snadno dělat ženy. "
Co to bylo za lidi? Oligofrenici?
"Je otázka, zda Ron a Janet Reimerovi vůbec pochopili, že Money není fyzický lékař, ale psychiatr. "
Já osobně bych řekla, že to byl obyčejný pederast, vyžívající se ve všemožných úchylkách. Ale holt spousta lidí ještě dneska věří všemu, co vidí a slyší v televízi...
V každém případě na Davidově místě bych nejvíc vinila rodiče - cizí člověk může mlít nesmysly, může se pokoušet o psí kusy, jemu osobně na dotyčném nezáleží. Od toho jsou tu rodiče, aby rozhodovali a především chránili.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: dulcibelka

Autor: ModryKlokan Muž

Založeno: 21.06.2007, 15:06

Tohle je první příspěvek od dulcibelky, s kterým musím souhlasit. A to zásadně a od A do Z.

To pochopí ovšem jen člověk, který absolvoval s nemocným dítětem dostatečný počet audiencí u různých lékařů. Pokud nebudete ve střehu a nebudete z vlstního zájmu monitorovat celkový psychický i fyzický stav a vývoj vašeho dítěte a průběh jeho zdravotních potíží, tak to za vás nikdo neudělá.

Hodit na doktory vlastní zodpovědnost a vlastní selský rozum je možná jednoduché, ale každému se to dříve či později vrátí.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: dulcibelka

Autor: NTPT Muž

Založeno: 21.06.2007, 20:49

Tak brzděte. dulcibelka a i ty klokane. Nevyčítejte rodičům, že měli před 40 lety menší rozhled a méně informací a hlavně méně možností si informace vyhledat nez my nyní v době internetu a celosvětových médií a diskuzí. Dělat kvůli toho z nich mentálně retardované je docela chucpe

Uvědomujete si také vůbec, že Money je mozkoškrab? že studoval psychologii a tedy byl více nežli kvalifikovaný s lidmi manipulovat pro své "vědecké" cíle ? Uvědomte si, že ti rodiče neměli sebemenší šanci vzepřít se manipulaci a mozkové masáži toho perverzního zmrda. Stačilo je přesvědčit že to co činí činí "pro davidovo dobro" , zamávat diplomy etc.

Krom toho, ON byl v tom jediný PROFESIONAL, on doporučoval, prosazoval a vedl postup.A jakékoliv etické břemeno včetně břemene toho, že rodičům tak aby to byli schopni pochopit vysvětlí, leží JEN A POUZE NA NEM. Stejně tak toto břemeno na něm leží že i kdyžvidělžejehopokusselhá
vá,že jej OKAMZITE nepřerušil a nevyvodil správné závěry.... Podotýkám, že ON JEDINY (ne tak davidovi rodiče) měl patřičné VZDELANI a možná i byl k tomu vázán hippokratovou přísahou - jestli vůbec psdychologové a psychiatři něco podobného než je pustí na lidské duše ??? )


A já osobně dulcibelcinu argumentací chápu velice dobře jako schopnou podprahovou manipulaci (že byla i pod vaši rozlišovací schopnost Klokane). Takový malinkatý drobný synkret(é)nismuu postupného ubroušování síly nepříjemných faktů.

Ve smyslu "Oni za Davidův případ můžov HLAVNE rodiče => teda Money až zas tak ne-é ... => tedy je diskutabilní že za tohle utrpení může jeho teorie => spojovat utrpení Davida Reimra s feministickou teorií, která na Moneyho závěrech vyrostla není legitimní když za to vlastně všechno můžou Davidovi rodiče => použít nezdařený Moneyho pokus jako argument proti feminismu je vlastně neregulérní "

Zkrátka a dobře je to pokus jak zabránit disaprobaci feminismu a genderizumu odvedením pozornosti od toho že je postaven z velké části na falešné teorii a lidském utrpení

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: dulcibelka

Autor: dulcibelka Žena

Založeno: 22.06.2007, 11:12

Máte problém se čtením?
Nebo myslíte, že označení prase a pederast je zlehčování nebo dokonce popírání viny?
Trvám ovšem i nadále na tom, že ten, kdo rozhoduje, jsou vždy rodiče - to byste měl vědět sám. Čili házet veškerou zodpovědnost na jednoho magora není fér (aniž bych ho tímto omlouvala, ovšem!). V této souvislosti je mi ještě ke všemu úplně fuk, které že to učení se jeho tezí chytlo a nechápu, proč by se naopak měl každý exces zlehčovat tím, že ho "zpolitizujeme"
.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: dulcibelka

Autor: NTPT Muž

Založeno: 22.06.2007, 13:34

Nezlobte se ale spíše z vás na mně čiší aura dislektika. Ono rodičům samozřejmě odpovědnost nikdo neodpáře. Jenže problém je ten, že j inemají absolutní, ale mohou jí (tedy té morální odpovědnosti) unést JEN určité množství. A proti mozkoškrabovi jsou ZNACNE znevýhodněni tím, že jim chbí psychické dovednosti , třeba odolnost proti profesionálnímu a neetickému manipulátorovi. To je asi stejně absurdní jako vyčítat diabetikovi na pustém ostorvě, že mu chybí v těle inzulín a činit jej osobně zodpovědného za diabetické koma

Zkrátka, vinu a možnosti obrany rodičů v tomto případě PRECENUJETE

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: dulcibelka

Autor: dulcibelka Žena

Založeno: 22.06.2007, 17:23

OK, zrušíme tedy v první řadě podepisování tzv. informovaného souhlasu, bez něhož vám žádný doktor v případě i banálního zákroku na dítě ani nesáhne.
Tedy nezrušíme úplně, samozřejmě - ponecháme ho jen pro děti lékařů.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: dulcibelka

Autor: NTPT Muž

Založeno: 23.06.2007, 10:15

Já snad mluvím k českému červenostrakatému skotu :-/

Ad "informovaný souhlas". Otázkou zůstává, jak vlastně váš souhlas jako laika v dané může být "informovaný" když o věci nic nevíte. Informovaný souhlas je jen pojistka pro doktory aby v připadě jakékoliv chyby mohli říci "my nic, my muzikanti"

za druhé: Money byl magor, ale byl především MOZKOSKRAB.... psychiatr. Měl tedy dostatek znalostí k ovládání a manipulování lidí a slušný normální lidi, jakými byli například davidovi rodiče neměli šanci proti manipulacím či charismatu onoho psychopata. Kapišto ????

Odpovědět na příspěvek

 

Re: NTPT

Autor: ModryKlokan Muž

Založeno: 23.06.2007, 11:15

Zdravím. Dejme tomu, že Davidovým rodičům nemá cenu, vzhledem k situaci před 40 lety, dávat až tak velkou zodpovědnost za výsledek. Souhlasím, že se stali pasivní převodovou pákou aktivního magora s doktorátem na manipulaci lidmi.

Nechci debatovat současně o zdrojích feminazi/genderismu a lékařské autoritě. Tohle je vedlejší téma diskuse a přišlo mi zajímavé. Mě zajímá hlavně dnešek a Reimerovi jsou prostě odstrašujícím příkladem pro dnešní rodiče a vůbec lékařské pacienty. Kdo rezignuje na svůj zdravý selský rozum, v iracionální, zbabělé a naučené pasivitě před lékařskou (nebo i jinou) autoritou, tak má zaděláno na velkej průser. A po rozehrání míče bývá zbytečné zjišťovat "kdo za to může". I kdyby se přiznal sám ministr zdravotnictví, zdraví zůstane podělaný.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Mám tomu rozumět tak,

Autor: porter Muž

Založeno: 20.06.2007, 23:36

Všechny ceny jsou falešné- Lao´C, zakladatel taoismu

Odpovědět na příspěvek

 

Zločinec Money položil základy EU

Autor: ModryKlokan Muž

Založeno: 19.06.2007, 21:40

Odpovědí: 0

Money byl pedofilní zločinec. Civilizace která takové kreatury nevykastruje a nezavře na doživotí, případně nepopraví, neskončí dobře.

Nejvíce mě na té záležitosti fascinuje, že jeden z klíčových civilizačních projektů Evropské Unie - Gender mainstreaming, je vlastně plodem úchylné teorie a práce šíleného psychiatra, prokazatelného zločince.

Feministky by se v naprosto stejné kategorii realizované sci-fi utopie ocitly i v případě, kdy by si za základ svého učení vzaly Hitlera a jeho Mein Kampf. Vybraly si Moneyho Gender transsexuální mainstreaming.

Tomu se už dá jenom smát a čekat, až pro jistotu navrhnou vykastrovat všechny.

Odpovědět na příspěvek

 

co mě zaujalo

Autor: Kytička Žena

Založeno: 19.06.2007, 22:15

Odpovědí: 11

„Člověk se nerodí jako žena,“ říká Simone de Beauvoir, „ženu z ní udělají.“

tenhle citát jsem ještě neslyšela, a myslím, že je vypovídající :-)

mám dokonce pocit, že v tom je základ sociálního inženýrství : onen zpupný pocit, že z člověka lze "cosi" udělat bez ohledu na něj samého, jakási proklamace bezvůle toho "vyráběného"

Odpovědět na příspěvek

 

Re: co mě zaujalo

Autor: NTPT Muž

Založeno: 19.06.2007, 22:44

no, onen citát je půvabně dvojsmyslný .

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: co mě zaujalo

Autor: Kytička Žena

Založeno: 19.06.2007, 23:00

ano, máte pravdu :)
v tom případě cítím jen zvláštní smutek : ta cesta začíná od Crazy (Aerostmith) přes něžné Yelow (Coldplay) k Mama I´m comign home (Ozzy).
A jestli něco z toho neznáte, prosím nekomentujte, než si to poslechnete :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: co mě zaujalo

Autor: Kytička Žena

Založeno: 19.06.2007, 23:09

ale abych byla spravedlivá :) znáte ?


Dream on
Every time that I look in the mirror
All these lines on my face getting clearer
The past is gone
It went by like dusk to dawn
Isn't that the way
Everybody's got their dues in life to pay

I know nobody knows
Where it comes and where it goes
I know it's everybody's sin
You got to lose to know how to win

Half my life's in books' written pages
Live and learn from fools and from sages
You know it's true
All the things you do come back to you

Sing with me sing for the years
Sing for the laughter and sing for the tears
Sing with me if it's just for today
Maybe tomorrow the good Lord will take you away

Sing with me sing for my year
Sing for my laughter and sing for my tear
Sing with me if it's just for today
Maybe tomorrow the good Lord will take you away

Listen :
Dream on dream on dream on
Dream yourself a dream come true
Dream on dream on dream on
Dream until your dream comes true
Dream on dream on dream on dream on
Dream on dream on dream on yeah

mám nostalgickou :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: co mě zaujalo

Autor: Kristina Žena

Založeno: 20.06.2007, 09:47

Technická:
Ten citát doslova zní: "On ne nait pas femme : on le devient."
To v překladu znamená: "Člověk se ženou nerodí, ale stává"... případně "Ženou se nerodíme, ale stáváme."

Vyložit se to dá různě, ale myslím, že proklamace bezvůle toho "vyráběného" z toho automaticky nevyplývá.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: co mě zaujalo

Autor: porter Muž

Založeno: 20.06.2007, 23:41

" Jsem ráda, že nejsem muž- musela bych se totiž oženit." - madame de Stael

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: co mě zaujalo

Autor: Kristina Žena

Založeno: 21.06.2007, 09:18

«De tous les hommes que je n'aime pas, c'est certainement mon mari que je préfère.»

&qu
ot;Ze všech mužů, které nemám ráda, určitě nejvíc preferuji svého manžela"

[ Madame de Staël ]

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: co mě zaujalo

Autor: alane Muž

Založeno: 22.06.2007, 12:29

Hloupá ženská, proč si ho brala?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: co mě zaujalo

Autor: Alizon Žena

Založeno: 22.06.2007, 12:33

Jo, to taky nechápu. A takové výroky na adresu mužů mi vadí.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: co mě zaujalo

Autor: Kristina Žena

Založeno: 22.06.2007, 12:39

Jde o bonmot, stejně jako ten, co napsal Porter před tím, který měl za účel pobavit návštěvníky salónu, nikoli vyslovit nějaký obecný názor na muže nebo na ženy. Jinak paní de Stael byla velmi konzervativně vychovaná dáma.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: co mě zaujalo

Autor: Alizon Žena

Založeno: 22.06.2007, 12:46

Já jsem docela alergická i na takové bonmoty.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: co mě zaujalo

Autor: Kristina Žena

Založeno: 22.06.2007, 13:42

To docela chápu. Citlivost na výroky tohoto typu (tehdy ovšem jen vtipné salónní průpovídky) se za těch téměř 200 let (zemřela v r. 1817) zřejmě i vlivem "ženské otázky" podstatně změnila. Kdyby jako veřejně známá osoba oba citáty pronesla dnes, musela by je možná v médiích dodatečně uvádět na pravou míru. Každý takový citát se má posuzovat s ohledem na dobový kontext, ve kterém vznikl.
Já jsem ten výrok uvedla jako kontrast k tomu jejímu předchozímu bonmotu, kterým porter bůhvíproč reagoval na citát Beauvoirové. Ale asi šlo z jeho strany jen o žert.

Odpovědět na příspěvek

 

Ad Zdeno a Klokan

Autor: Olga Žena

Založeno: 20.06.2007, 10:24

Odpovědí: 11

Děkuji. Kdybychom se domluvili, nepodařilo by se to líp. Oba dva jste udělali přesně ten krok, ke kterému článek vybízí - úzce spojujete GM a teorií gender/sex (resp. přímo frankensteinovské pokusy dr. Moneyho):

Znovu opakuju, že jsem to sem psala už několikrát, takže to pro někoho může být nuda. Slovo "gender" má v angličtině dva významy, které nemají úplně stejný smysl. V sociální teorii o dichotomii sociálně podmíněné/ biologicky podmíněné vlastnosti označuje "gender" ty první. Tedy onen sociální konstrukt. (Na tomhle dělení samotném osobně nevidím vůbec nic špatného. Nikde se tu totiž neříká, že biologicky podmíněné vlastnosti neexistují vůbec. Existují - na jaké části z mužské či ženské identity mají podíl je samozřejmě otázka)

V názvu politiky Evropské unie "Gender Minstreaming" ale "gender" znamená prostě pohlaví, muže a ženy. Nikoliv jenom sociálně podmíněnou část jejich vlastností a jednání. Když se nad tím zamyslíte, bylo by úplně nelogické, aby měl GM za cíl zohledňovat právě sociální konstrukt, tedy rysy, které jsou podle feministek lidem často vnuceno hnusnou patriarchální společností. Smyslem GM - ať si o něm myslíme cokoliv - je zohledňovat při politickém rozhodování potřeby a zájmy ženského i mužského pohlaví. Prostě nezapomínat na chlapy nebo na ženský.

No a třetí věc je pak dr. Money (mimochodem muž)a jeho šílená představa, že když chlapečkovi uřízne pindíka a bude jej vychovávat jako holčičku, bude z něj holčička. To je teorie, podle které jsou biologicky dané akorát primární pohlavní znaky a úplně všechno ostatní můžeme libovolně měnit. (Pokud to správně chápu, včetně sexuální orientace. Tady se šílený dr. Money zajímavě setkává s šílenci konzervativními, kteří by taky chtěli sexuální orientaci řešit výchovou).

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Ad Zdeno a Klokan

Autor: Zdeno Muž

Založeno: 20.06.2007, 12:59

Já jsem dnes asi nějaký nechápavý. Není mi jasné, jak jsem spojil GM s řečenými teoriemi, a už vůbec nechápu - i kdybych to udělal - proč za to děkujete. Prosím o vysvětlení, díky.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Ad Zdeno a Klokan

Autor: Zdeno Muž

Založeno: 22.06.2007, 18:53

Tak asi nic, co?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Ad Zdeno a Klokan

Autor: Olga Žena

Založeno: 25.06.2007, 10:42

Chápu správně, že Vám mám vysvětlovat, proč se mnou nesouhlasíte? ;-)

Tenhle článek ztotožňuje gender ve smyslu sociálního konstruktu s objektem zájmu GM. Já jsem s tím nesouhlasila, na což Vy jste reagoval tím, že podle článku chce "GM zohledňovat nikoli biologické (pohlavní), nýbrž psychické (chcete-li genderové) rozdíly."

Napsala jsem Vám, že právě tohle je nesmysl, že GM zohledňuje obojí. A když jste se na to zeptal "proč se teda GM jmenuje GENDER Mainstreaming?", vysvětlila jsem Vám, proč nemůžete používat význam, který má tenhle pojem v sociálních vědách (tedy ten sociální konstrukt) pro výklad politiky Evropské unie.

Poděkovala jsem Vám proto, protože můj "čtenářem" napadený komentář byl právě o tom, že se tu pletou hrušky s jablky. Ukázal jste, že podružnosti se tedy rozhodně nevěnoval.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Ad Zdeno a Klokan

Autor: Zdeno Muž

Založeno: 25.06.2007, 12:35

Ne, Olgo, bohužel to chápete špatně. Odpovídáte na něco úplně jiného, než na co jsem se ptal. Resp. ani to ne, vy jste místo odpovědi na zcela jednoduchou otázku bůhví proč jen ve zkratce zrekonstruovala průběh diskuse.

Nevím jak jste přišla na to, že s vámi nesouhlasím (a v čem vlastně), ale vkládáte mi postoj, který nezastávám, pak mi vysvětlujete můj "omyl" a ještě upozorňujete na to, že to pro čtenáře těchto stránek děláte opakovaně. Tak já se tedy opakovaně ptám: kde jsem já (nikoli autor článku) úzce spojil GM se zmíněnými teoriemi?

Ad poděkování: díky za vysvětlení, ale 20.06.2007 v 10:24 děkujete za to, že jsme s Klokanem podle vás udělali to, k čemu článek vybízí a "úzce spojili GM s teorií gender/sex". Podle vaší tehdejší formulace se to jinak vykládat nedá, proto jsem se na to zeptal.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Ad Zdeno a Klokan

Autor: Olga Žena

Založeno: 25.06.2007, 15:19

No a co jiného jsem mohla udělat, než zrekonstruovat průběh diskuse? Vždyť z něj odpověď na Váš dotaz jasně vyplývá. Nechápal jste můj nesouhlas s autorovým spojováním GM a sociální podstaty pohlavní identity. Jeho výroky o podstatě GM je podle Vás třeba chápat tak, že GM zohledňuje sociální, nikoliv biologické aspekty identity (což není pravda, ale to teď neřešme).

Tady jste ty dvě věci propojil - dosadil jste do definice pojmu GM (zohledňování rozdílů mezi pohlavími) sociálněvědní definici genderu (sociálně podmíněné rozdíly mezi pohlavími). Což je právě to, co se dělat nemůže a člověk, který GM a sex/gender nespojuje dohromady, by to nikdy neudělal.

Doufám, že tohle vysvětlení už stačí. Možná jste něco myslel jinak, já bohužel mohu pracovat jenom s tím, co jste skutečně napsal. Vzhledem k tomu, že jsem Vás za to nenapadla, ale naopak Vám poděkovala, fakt se divím, že to tak pitváte.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ad Zdeno a Klokan

Autor: Zdeno Muž

Založeno: 25.06.2007, 16:08

Co jiného jste mohla dělat? Mohla jste přece přímo odpovědět, kde jsem se toho nepatřičného spojení dopustil. Jelikož jsem se ho nedopustil nikde a vy to možná víte, nezbývá vám než naznačovat a okecávat - psát věci, ze kterých prý odpověď vyplývá. Jinými slovy, chcete abych si odpověděl sám. Už zase.

Váš nesouhlas s tím, jak článek spojuje GM a řečené teorie chápu, ne že ne, v tom se opět pletete. Nic jsem nikam nedosadil, nic jsem nepropojil, jen jsem ve svém prvním dotazu na vás vysvětlil, jak to podle mě myslí autor. Nehodnotil jsem, zda má pravdu nebo ne; a vy jste mi automaticky jeho omyl přisoudila.

Podle mě to autor spojuje zkratovitě, ve skutečnosti sice spojení genderových teorií a GM existuje, ale propojovací kanály vedou jinudy než on píše. Jeho omyl, na který upozorňujete, však není podstatný:
a/ nic nemění na zhůvěřilosti GM. Ten je špatný bez ohledu na to, zda zohledňuje sociální nebo biologické rozdíly nebo obojí,
b/ a stejně tak ten autorův zkrat nic nemění ani na ideologizaci genderových otázek a jejich někdy až zvrácené aplikaci v praxi.
Vaše námitka z 19.06.2007, 09:19 je tudíž podle mě od věci a je navíc špatně formulovaná, a proto jsem se ozval se svým dotazem ("Jak si ta citovaná věta odporuje se zohledňováním rozdílných potřeb a zájmů jednotlivých pohlaví?"), na který jsem BTW od vás odpověď nedostal - nebo jsem ji z vašeho výkladu nepochopil.

Poděkovala jste způsobem, který si o to pitvání říká, tady se není čemu divit.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ad Zdeno a Klokan

Autor: Olga Žena

Založeno: 27.06.2007, 11:05

Aha, rozumím. Tak Vy jste od začátku VĚDĚL, že autor nemluví pravdu, když za podstatu GM vydává teorie o výhradně sociální podmíněnosti identity. Ale když jsem to napsala, z nějakých tajemných důvodů jste se mnou ani nesouhlasil, ani nemlčel, ale předstíral, že mě nechápete. A hrál jste, že nevidíte mezi tím jeho výmyslem a skutečnou podstatou GM rozpor - ačkoliv jste samozřejmě od začátku VĚDĚL, že na rozdíl od autorových tvrzení GM biologické rozdíly neignoruje. Vy jste se mnou vlastně jen tak laškoval.

Pokud jde o to, zda šlo skutečně o "autorův omyl" a zda byl či nebyl podstatný, se s Vámi ale neshodnu. Pro mě to není omyl, ale záměrná mystifikace. Jak se tu s oblibou říká, DEMAGOGIE a DRZÁ LEŽ. Podle Vás jenom nepodstatná, protože GM je stejně špatný. Tenhle argument neberu už kvůli svému hlubokému přesvědčení, že neprávem obviňovat a šířit lži nemůžeme ani o někom či něčem, co máme za špatné (Hilsner byl lempl a zloděj, ale tu Anežku fakt nezavraždil), hlavně si ale myslím, že tato demagogie a drzá lež byla dokonce autorovým hlavním cílem. Vzbudit zdání, že cokoliv, co má ve svém názvu "GENDER" má svou podstatu v teoriích, že biologické rozdíly mezi pohlavími neexistují a Moneyho otřesných experimentech. Podsunout čtenářům, že: "To, co Money tvrdil už v roce 1965, si můžeme dnes přečíst na webové stránce křesťanskodemokratické ministryně pro ženské záležitosti von der Leyenové: že genderové role si na rozdíl od biologického rodu jen osvojujeme."

Fuj, Leyenová!!!! Co na tom, že její stránka existenci biologických rozdílů nijak nepopírá? Kdo si toho při povrchním čtení všimne... Ani náš superchytrý Modrý Klokan ne: "Nejvíce mě na té záležitosti fascinuje, že jeden z klíčových civilizačních projektů Evropské Unie - Gender mainstreaming, je vlastně plodem úchylné teorie a práce šíleného psychiatra, prokazatelného zločince."

Myslím
, že tomuhle se obvykle říká MANIPULACE. Ne nepodstatný omyl.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ad Zdeno a Klokan

Autor: Zdeno Muž

Založeno: 27.06.2007, 12:33

Ne, bohužel nerozumíte. Přestaňte si vymýšlet hlouposti o nějakém mém předstírání, a zkuste opravdu pracovat jen s tím, co jsem napsal.

Kdybyste to o té manipulaci (druhý odstavec vašeho posledního příspěvku) řekla rovnou, bylo by jasno. Já celkem věřím, že právě tohle je to, co vám na článku vadí, ale proč to teda píšete až teď? Vy jste místo toho napsala podivnou, nelogickou námitku, cituji:
Fakt si nemyslím, že předpokladem GM je, že "ženskost a mužskost nepředstavují biologické, nýbrž psychické identity". Psala jsem to sem už mockrát, hlavním principem GM je naopak to, že se má přihlížet k rozdílným potřebám a zájmům mužů a žen.

Načež jsem si dovolil požádat vás o vysvětlení, jak to vlastně myslíte (a aby vás to nemátlo, tak do toho teď nepletu svůj výklad autorova textu). Položil jsem vám prostou otázku, bez jakýchkoli postranních úmyslů, bez jakéhokoliv předstírání: Jak si ta citovaná věta odporuje se zohledňováním rozdílných potřeb a zájmů jednotlivých pohlaví?

Řeknete mi, kde je ten rozpor? Pokud možno bez fantazírování o mých postojích a bez té nakyslé slovní omáčky kolem.

PS: Ten druhý odstavec celkem beru, akorát si netroufám říct, zda autor záměrně mate nebo jen nechápe. Vy v tom ale máte jasno. (Zatímco v GM spatřujete dobrý úmysl, uf.) No budiž, o tom se nechci přít, jde mi spíš o tohle: kdyby vám skutečně tolik vadilo, že někdo rozšiřuje lži a podsouvá nepravdy o něčem, co má za špatné, pak byste se IMHO do konce života musela zabývat hlavně feministkami, např. jejich pojetím tzv. patriarchátu. I feministické výplody – podle mě prakticky všechny feministické texty a postoje - byste musela považovat za demagogii, manipulaci a drzé lži. Pokud někde takové vaše námitky jsou, pokud jsou dokonce tak časté a tak zanícené jako vaše námitky proti kritikům feminismu, tak mě k nim nasměrujte, docela by mě zajímaly. Protože pokud nejsou, tak používáte dvojí metr.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ad Zdeno a Klokan

Autor: Vránolump Žena

Založeno: 27.06.2007, 12:49

Zdeno, Olgo, prosím, vykašlete se už na to. Takhle to totiž půjde do nekonečna. Stejně nikdo neví, o co jde. A pokud ví, ať poví. Zazvonil zvonec a .....

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ad Zdeno a Klokan

Autor: NTPT Muž

Založeno: 28.06.2007, 19:04

Olgo, nezlob se na mně

Ale Money byl skutečně PRVNIM kdo použil termín gender, použil jej dokonce ve stejném významu "rod" k odlišení sociálního rodu od biologického pohlaví. tedy PRESNE TAK, jak to činí dnes feministky. A na tom nic nezmění ani tvá rozsáhlá apologika.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ad Zdeno a Klokan

Autor: Olga Žena

Založeno: 02.07.2007, 15:23

Já se nezlobím. Jen mám lehce depresivní pocit. Tys ty moje komentáře vůbec nečetl, že?

Ano, Money jakožto sexuolog používal termín "gender role". Ale na to samotném není nic špatného, tak jako není nic špatného na používání slov "rasa" nebo "Žid" nebo "buržoazie". Špatné je až to, když začneš hlásat, že žlutá rasa je méněcenná, buržoazie patří za mříže nebo že Židy je třeba vyhladit - v Moneyho případě že celá pohlavní identita je podmíněna výhradně sociálně, a proto může být (do určitého věku, než se zafixuje) změněna výchovou. TOHLE skutečně JE šílená teorie, od které se Moneyho rodná John Hopkins University dávno distancovala.

Tvářit se, že když kdokoliv v jakémkoliv kontextu použije slovo "gender", je automaticky příznivcem myšlenky, že pohlavní identitu lze měnit výchovou, mi přijde jako když Rudí Khmerové zavřeli každého, kdo nosil brýle, protože to byl přece intelektuál. Je to krátké spojení, krátké a chybné.

PS: On ten Money musel být pěkné kvítko, když podle něj byly taky úplně v pohodě sexuální vtahy mezi 10letými a 30letými lidmi, pokud byly oboustranně "dobrovolné". Vida, z těchto jeho názorů by měl radost naopak zavilý antifeminista Vladimír Stwora, tomu je zákaz pohlavního zneužívání dlouhodobě trnem v oku.

Odpovědět na příspěvek

 

člověk

Autor: Ada Žena

Založeno: 20.06.2007, 13:51

Odpovědí: 0

Tak snad každý člověk ( až na těch pár chudáků vyjímek ) se narodí buď jako žena nebo jako muž. To je přeci evidentní už při prvním nadechnutí případně při druhém ultrazvuku v těhotenství :-). Že se výchovou směřuje k rozvíjení ženství či mužství je trochu něco jiného, ne?

Odpovědět na příspěvek

 

Potřeboval jsem dnes rozebrat něco s kamarádem,

Autor: Pavel Ebr Muž

Založeno: 20.06.2007, 22:02

Odpovědí: 13

přijal mě na pískovišti, kde hlídal dcerku. Já jí postavil tunel a ona mně bábovičku - "dort". Mám či nemám z toho vyvozovat nějaké dalekosáhlé genderové závěry?

P.S.: A kdybyste viděli, jak ta ani ne tříletá holka byla ukecaná ...

Odpovědět na příspěvek

 

Aneb Lötschbergsky tunel, nedavno otevreny

Autor: Tess Žena

Založeno: 21.06.2007, 13:14

ve Svycarsku. Vedouci projektu byla zena a to blondyna a mlada.

Ze by neco p opletla?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Aneb Lötschbergsky tunel, nedavno otevreny

Autor: abc Muž

Založeno: 21.06.2007, 14:59

Dobře že to vím, zdaleka se mu vyhnu.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: TESS

Autor: ModryKlokan Muž

Založeno: 21.06.2007, 15:17

Buďte v klidu, ten tunel je bezpečný. Vedoucí projektu NEMÁ ŠANCI něco poplést, jakákoliv projektová volovina by strukturou dalších odborníků, kteří skutečně pracují, až k té kritické armatuře a kubíkům betonu, NEPROPADLA. Hlavním úkolem vedoucí projektu je elegantně doprovázet delegace investorů, kteří se potřebují nechat vyfotit do výročních zpráv na své nejdražší stavbě. Recepce a chlast po golfových dýcháncích také statiku tunelu neohrozí. Řidiči a mistři v betonárce si už dneska umí přivydělat jinak, než šizením betonu, to jim za to nestojí.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Aneb Lötschbergsky tunel, nedavno otevreny

Autor: JirkaF Muž

Založeno: 21.06.2007, 15:50

Vedoucí projektu a vedoucí projektu je rozdíl... .

Dotyčné nechci nic upírat, ovšem pár vedoucích projektů jsem potkal a asi budu i dál. (konkrétně ve stavebnictví a také v organizačních struktuře podniku v rámci strategií, které jsou vymýšleny TOP managementem, pak také potkávám lidi, kteří vedou projekty na vývoj nových výrobků ve svých produktových řadách tzv. produktový manageři)
V zásadě jsou to lidé dvojího druhu. Jedni co opravdu pracují na projektu a zároveň řídí další lidi, kteří se na tom podílejí a pak jsou druzí, kteří ničemu nerozumí a jen řídí ty co něco umí. Mezi ty druhé bych zařadil s vysokou pravděpodobností i tuto hezkou tvářičku. Ty se používají, když je třeba dobré PR na nějaké mediálně sledované stavbě/projektu. Mívají hrdý titul vedoucí projektu, ale v pravdě jsou tiskovými mluvčími projektu. Vodí návštěvy a novináře po obhlídkových trasách a každému dovolují nahlédnout tam, kde se nesmí. :D Takže se sice občas účastní porad, ale ne proto, aby něco dělali, ale proto, aby věděli co ukazovat a kudy vodit návštěvy a tak.

Podotýkám, že to není nic špatného a někdo tuto práci dělat musí. Největším přínosem pro ty co skutečně pracují na projektu je takový člověk hlavně v tom, že mají pokoj od novinářů a tím klid na práci.
Jen jsem chtěl malinko zchladit Vaše nadšení z ženy stavitelky.

Odpovědět na příspěvek

 

NO to je bajecny, tak vy jste "potkal" a dokonce par (o la la ) vedoucich projektu

Autor: Tess Žena

Založeno: 25.06.2007, 22:41

a pri tom potkani vite uplne presne jaka je ta vedouci projektantka ve svycarsku. Snazite se ji shodit.

Je to typicky muzsky ubohe.

Ta pani je inzenyrka z ETH , rika vam to neco? Tahle skola ma nekolik Nobelovych cen. A patri mezi 10 nejvyse indexovanych vysokych skol na svete.

Byla zodpovedna za techniku a to bezpecnostni techniku. Tenhle tunel je prohlasen za jeden z nejbezpecnejsi na svete. A vlaky mohou projet az 250 km/h.
Kdyz si myslite, ze pouze vodi navstevy, protoze je to zena, tak to vypovida leccos o vasi urovni. (etika a moralka je pry zalezitosti muzu).
Tahle pani v interview prohlasila, ze nechce byt ta zana, ktera "udelala" L. tunel, ale ze byla v bajecnem teamu spolupracovniku".Jinak je mozne ze bude pracovat na 50 km dlouhem projektu budoucnosti "Gothardskem tunelu", ma totiz kompetence.

Vy jako cesky Honza ji zbabele hodnotite jako "hezkou tvaricku, ktera provadi novinare". vy to musite vedet, co?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: NO to je bajecny, tak vy jste "potkal" a dokonce par (o la la ) vedoucich projektu

Autor: Tess Žena

Založeno: 25.06.2007, 23:08

jenommusim dodat, ze jeji prvni a nejnizsi plat (to jako zenska) byl pres 110 000 kc mesicne a to pred 12 lety.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: NO to je bajecny, tak vy jste "potkal" a dokonce par (o la la ) vedoucich projektu

Autor: Kytička Žena

Založeno: 25.06.2007, 23:12

:-) před zdaněním nebo po ?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: NO to je bajecny, tak vy jste "potkal" a dokonce par (o la la ) vedoucich projektu

Autor: JirkaF Muž

Založeno: 26.06.2007, 21:44

Dobrý den Tess. To se pěkně vybarvujete.

Aby jste něco vzala v potaz, tak to musí být obsahem každé druhé věty? Napočítejte alespoň do 10-ti a mezi čísly hluboký nádech a výdech, pak zkuste přečíst mou první větu v mém postu na který tak eruptujete. :D

Víte, já té dámě neupírám nic a třeba opravdu něco zná a umí. Halóóóó já to připouštíííííím . Zkuste zase Vy připustit, že (pokud tomu tak je) je to anomálie a to dost výrazná.

V nobelových cenách s opravdu neorientuji, ale jsem skálopevně přesvědčen, že minimálně v některých oblastech je to jen a pouze prachsprostá politika. Důkazem jsou kandidáti i držitelé jako Arafat, Havel, ... . Přiznám se, že je pro mne Vaše informace o udílení nobelovky za výuku a ještě k tomu instituci, ne jednotlivci nová. Myslel jsem, že se uděluje pouze jednotlivcům, ačkoli často no ... řekněme sporným či kontroverzním. Takže se můžeme jistě brzo dočkat ocenění USA (ještě lépe CIA) za blahý přínos pro demokracii a mír ve světě.

Víte, shodou okolností jsem svého času byl svou tehdejší firmou zapůjčen do "tunelářské" firmy v Praze. (aby nebyla mejlka, projektují tunely a mají na svědomí spoustu asi 70% staveb tohoto typu v zemi. Mám dokonce i jejich publikaci o Strahovském tunelu). Pravda, já ty peníze na pásce neviděl(ty co byly na faktuře), ale částka za měsíc mého hostování nebyla příliš jinde, než Vámi uváděný startovací plat dotyčné paní. A to si dovoluji nebýt ani z žádné prestižní školy s nobelovkama a co hůř, ani VŠ vzdělání jsem neutrpěl. A "dorazím" :D Vás tím, že se jedná o náš malý Český rybníček, nikoli o svět. A ač to jsou tuneláři, penízky vyplázli pěkně ve splatnosti.

A ještě k platu. 110 litrů je cca.: 3000 euro, že? Jaký že je to průměrný plat v DE? ... :D Co jste tím jako chtěla říct? Že by pokus o ohromení malých Pepiků? Fakt nerozumím.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: NO to je bajecny, tak vy jste "potkal" a dokonce par (o la la ) vedoucich projektu

Autor: Tess Žena

Založeno: 26.06.2007, 22:06

No tak nobelova cena muze byt prachsprosta politika, ale preci jen kdyz je za chemii nebofyziku , neco to znamena. Ne? Ta skola proste musi mit uroven. Samozrejme ji dostavaji konkretni jedinci, co tam pracuji. A Ta instituce tim ziskava na vaznosti a samozrejme na kvalite.

Jeji zacatecni plat (pred 12 lety) a dalsi podrobnosti jsem uvedla jen proto, ze jste ji atestoval tak akorat provadeni navstev a vareni kavy. Protoze to jinak byt podle vas nemuze. Ja znam projektantky, ktere uz pred 50 lety stavely letiste i prehrady.

Je zajimave, ze tahle pani si vydelala po absolutoriu prestizni vysoke skoly priblizne stejne jako muz bez vysokoskolskeho vzdelani a to ackoli se jedna o nas maly cesky rynicek.(Svycarsko je rozlohou mensi a ma asi polovinu obyvatel co cesko.)
A dokonce tento MUZ opravdu, damy a panove, pripousti ze ona snad i neco umi. Ale je to anomalie a dost vyrazna.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: NO to je bajecny, tak vy jste "potkal" a dokonce par (o la la ) vedoucich projektu

Autor: JirkaF Muž

Založeno: 26.06.2007, 22:29

Ajta krajta, má to vůbec cenu?

Ačkoli je nobelovka za chemii či fyziku, sám Einstein ji dostal za podle něj okrajovou věc v jeho díle z oboru optiky, jestli se nepletu. ... Bohužel mám čím dál větší pocit (přesvědčení) že ani těmto oborům se již politika nevyhýbá. Sice jak doufám jde o rovinu výběru kandidátů se srovnatelnými objevy na jejichž význam a dosah často nedohlédnou ani sami objevitelé natož nějaká kádrovka u nobelů, ale myslím že tam je. Bohužel.

Vaše teorie o tom, že čím víc absolventů nějaké školy získá prestižní cenu, tím je škola lepší, resp. že ji to zkvalitňuje je zajímavá. Sice mě nenapadá jak k tomu dochází, ale budiž. (že by nositelé stáli před branami a prováděli výběr? :D)

Ať si madam vydělá kolik chce, nevím co na to mám odpovědět. Ať odpovím jakkoli, tak to Vaše nízká vztahovačnost dobře napasuje mezi své úzké mantinely.

Znáte? Dobře. Tak si s nimi běžte dát kafe či zaprojektovat, nebo co je Vám libo, tohle je fakt diskuse z knajpy páté cenové a to ještě bez vetráku.

Švýcarsko je fakt prťavý, ale moc zemí se nedá nazvat kasičkou světa, že? A v který to zemi Vás zabásnou za to že pracujete v neděli? Třeba za sekání zahrádky před svým barákem?

Plesky plesk! Eště chvilku a bude se to dát považovat za sarkazmus. :D :D

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: NO to je bajecny, tak vy jste "potkal" a dokonce par (o la la ) vedoucich projektu

Autor: Tess Žena

Založeno: 26.06.2007, 22:44

skala kvallity svetovych univerzi je tady

http://ed.sjtu.ed
u.cn/rank/2005/ARWU2005_T
op100.htm

mozna byste mel kontaktovat harvard a zacit u nich s timhle co jste napsal:

"Vaše teorie o tom, že čím víc absolventů nějaké školy získá prestižní cenu, tím je škola lepší, resp. že ji to zkvalitňuje je zajímavá. Sice mě nenapadá jak k tomu dochází, ale budiž. (že by nositelé stáli před branami a prováděli výběr? :D)"

ha ha ha vy ste vtipnej....

Dokonce kazdy stat ma svoji skalu universit a vysokych skol...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: NO to je bajecny, tak vy jste "potkal" a dokonce par (o la la ) vedoucich projektu

Autor: JirkaF Muž

Založeno: 26.06.2007, 23:11

Věřím že tam je. Na žádnou se nechystám, takže děkuji.

Ve VŠ se také nevyznám, pravda čas od času mě cyhtaj roupy, když mi furt nadávají do inžinýrů že si jako nějaký titul opatřím, ale od školy daleko a je hromada jiných znalostí, které potřebuji. A že není papír, no hm, tak není.
Jo jak se neorientuji, je to jedna z těch prestižních škol, kde potřebujete k diplomu svaly? Třeba pro basket či veslování? ... ale fakt se v nich nevyznám, třeba žádný sporty nepěstujou.

Hi, hi lepší než vztahovačnej s eskymáckými brýlemi. Jo a taky skromnej. A těch prášků na chamtivost mi dejte fakt hodně, rozumíte? Fakt hodně !!!

Asi jo, každý stát, jo jo. A sestavujou ty žebříčky stejně? Je to jako s leteckou dopravou co je nejbezpečnější? Miliony kilometrů na cestujícího bez nehod, paráda. A jak ty nehody, když se stanou dopadají třeba v porovnání s autem? Třeba počet nehod a těch co je přežili? Kde mám větší šanci, že se mi nic nestane při nehodě? V letadle či autě?

Kdepak, spolu s Churchilem nebo jak se ten pán píše tvrdím, že statistice, kterou si sám nesfalšuji nevěřím.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: NO to je bajecny, tak vy jste "potkal" a dokonce par (o la la ) vedoucich projektu

Autor: JirkaF Muž

Založeno: 26.06.2007, 22:08

P.S.: To je ten hlavní rozdíl mezi muži a ženami. To co jste teď předvedla. Ta Vaše vztahovačnost (skoro jako bych kálel na pozůstalost Vašeho nejdražšího a žádal Vás o toaletní papír) ač je psáno o tom jak to často, možná většinou chodí.

Já psal o hezké tvářičce. (on to klidně mohl být vymydlenej manekýn z reklamy) Prostě se to tak dělá. Strčí se tam hezkej xicht pro média ať je klid na práci. Další věc je taky ta, že ne každý kdo umí něco ve svém oboru je taky schopen a ochoten to prezentovat. To je stejný jako s vědci, kteří mají převratné objevy, ale neumí je předat v posluchárnách VŠ či v médiích. Zářným příkladem je ten (pardón muž) co s ním byl několikasekundový shot o jeho objevu slibného léku na rakovinu, který se dostal již do fáze klinických testů a prozatím velmi úspěšných (chňapli po tom amíci). Jeho jméno si nepamatuji, narozdíl od Vás a Vaší snad existující anomálie.

Odpovědět na příspěvek

 

 

Odpověď na příspěvek:

skala kvallity svetovych univerzi je tady

http://ed.sjtu.edu.cn/rank/2005/ARWU2005_Top100.htm

mozna byste mel kontaktovat harvard a zacit u nich s timhle co jste napsal:

"Vaše teorie o tom, že čím víc absolventů nějaké školy získá prestižní cenu, tím je škola lepší, resp. že ji to zkvalitňuje je zajímavá. Sice mě nenapadá jak k tomu dochází, ale budiž. (že by nositelé stáli před branami a prováděli výběr? :D)"

ha ha ha vy ste vtipnej....

Dokonce kazdy stat ma svoji skalu universit a vysokych skol...


Jméno:

Pohlaví:

Muž, Žena

E-mail:


(Vyplňte pouze tehdy, jestliže chcete být informování o odpovědích na váš příspěvek)

Předmět:

Příspěvek:

 

Kontrola: 

Opište znaky z obrázku do spodního pole:

 

 


ROVNOPRÁVNOST.cz je kolektivni tvooený, nezávislý, svobodný, názorový web. Jeho posláním je komentovat a zviditeloovat spoleeenské problémy týkající se mužu. Stránky vznikly za úeelem osvity a dokumentace. Cílem je umožnit všem publikovat svobodné názory formou elánku nebo diskuzních poíspivku. Stránky dávají svobodný prostor i kontroverzním názorum a tabuizovaným tématum, o kterých se veoejni nemluví nebo se bojí mluvit. Nesnaží se nikomu vnucovat cizí názor a nechávají na každém, aby si vytvooil svuj vlastní.

Copyright © 2007 Rovnopravnost.cz                Tvorba www - Web & Media a.s.