Doporučujeme


06. září 2007

Feminismus

Redaktor: VaS

Aktualita

Spor o madonu (gender feminismus)

Pokud by si čtenář přál reprezentativní vysvětlení feminizmu, doporučuji knihu „Feministická filozofie“ od paní Herty Nagl-Dočekalové. Polemiku nebudu ovšem vést s touto knihou přímo, ale s feministickými názory, obecně plédovanými i v mnoha podobných publikacích.

Fundament konstruktivistického projektu tzv. gendrového feminizmu (dnes převážně uplatňovaného) spočívá, velmi zjednodušeně řečeno, v rozdělení rozdílného chování mužů a žen na složku „sex“, která v sobě zahrnuje chování dané tělesnou odlišností a odvozené přímo biologicky, a na složku „gender“, tedy na onu část představující chování vnucené výchovou a prostředím – tedy symbolické a sociální chování. Přestože jsem nenalezl ve feministických obhajobách žádné příklady pro chování podle jednotlivých složek, pro názornost čtenáři jsem si dovolil zařadit jako příklad do složky sex chování provázející navazování známostí, tedy směřující k nalezení partnera. Do složky gender bych asi zahrnul symbolické úsluhy ženě, třeba dávání přednosti ve dveřích nebo uvolnění sedadla v tramvaji, které pro biologickou funkci pohlaví není nutné, ale je jakousi sociální nadstavbou. Rozpaky mám třeba s rozdílným chováním otce a matky k dítěti, protože opravdu nevím, jestli jsou součástí složky sex nebo gender, a feministická literatura, pokud ji znám, takové vysvětlení nepodává.

Složka gender, podle feministické teorie, je zaměřena sociálně nevýhodně pro ženy a umožňuje mužskou nadvládu. To je dáno historickým vývojem a přežívá do dneška navzdory všem opatřením v oblasti občanské rovnosti, která feministická rétorika považuje za formální a nedostatečná. Taktéž je propagováno, že výchovou získaná složka gender rozdílná pro muže a ženy je vlastně násilná a nepřirozená pro některé okrajové případy jedinců majících znaky jednoho pohlaví, ale cítících se jako pohlaví druhé, nebo bezpohlavně, zároveň též pro vrozené homosexuály.

Podle teorie gendrového feminizmu jsou složky „sex“ u muže a ženy zcela odlišné a měnit je nelze, protože jsou zcela pevně spojeny s pohlavím. Realizací tohoto projektu by se měla mužská složka m-gender a ženská složka f-gender změnit opatřeními v sociální oblasti tak, aby mezi nimi nebylo zásadních rozdílů. Tím by se konečně dosáhlo opravdové rovnoprávnosti.

Gender minus

Podle mého názoru složky sex a gender existují, ale je problematické ji oddělit. Jejich hranice je matná a feministická teorie nenabízí ani ve shora uvedené knize, ani jinde, nějaké pravidlo, které by určilo hranice. Nejsou příklady chování náležející k těmto složkám. Dovedu si představit, že žena hledající muže se bude chovat podle určitého strategického plánu. Měl by to být tedy zcela prvek sex, který určuje její chování. Jenže to tak není. Jak by se teoreticky chovala žena čistě biologicky jen podle prvku sex? Asi by šla hned na věc a řekla by prvnímu vhodnému muži, o co jí jde. V civilizované společnosti ovšem takové jednání není možné. Složka gender určuje civilizovanou míru ovládání a ovlivňuje strategii velmi podstatně. Co by bylo bez složky gender? Stali bychom se zvířaty? Ale kde jsou hranice i v tomto jednoduchém případě? Proto operovat s pojmy sledujícími rozdělit lidské chování je velmi problematické.

Další záležitost je dosahování rovnosti ve složce gender. Mají se muži a ženy chovat zcela shodně? Vždyť složky sex a gender jsou tak úzce spolu spojeny a vázány, složka gender na složce sex tak závislá, že rovnost složek m-gender a f-gender (což by znamenalo zánik složky gender jako takové) není možná. Představme si, že by se žena a muž chovali v navazování známostí zcela shodně. To už by nebyli ani muž ani žena, ani nic jiného. Jaké by to mělo následky? Nedošlo by nakonec k úplnému sociálnímu kolapsu? Samozřejmě, jsou to jen krajní možnosti, složky m-gender a f-gender lze možná změnit jen okrajově. Ale kde tyto konstruktivistické zásahy končí? Kdo určí jak se má složka gender měnit a do jaké míry? Nějací sociální inženýři? Daleko menší sociální konstrukce měly obrovské a hrůzné následky.

Muže přitahuje právě složka f-gender. Je to chování ženy odlišné od muže. Jsou to ženské pohyby, jsou to naučená gesta, která má žena daná výchovou a napodobováním svých ženských vzorů v dětství. Ženské práce (třeba vaření) dané složkou f-gender a tak kritizované feministkami, jsou pro ženu součástí strategie navazování známostí a udržování mužovy přítomnosti. Čím by to asi feministky nahradily, kdyby dosáhly, aby nebyla specializace a dělba činností v rodině a ve společnosti. Myslíte, že by žena zvýšila svoji přitažlivost pro muže, kdyby uměla spravit vypínač, jako on, a nepotřebovala jeho pomoc? Právě její bezradnost muže přitahuje a ženu nutí mít nějakého muže, což může být k vytvoření páru podstatné. Proto i ona omezenost ženy v technických dovednostech nemusí být zcela nezávislým prvkem složky gender a tedy odstranitelná bez následků (pokud tento napohled ženský handicap vůbec odstranit lze).

Feministická rétorika zdůrazňuje, že dokonce i fyzické rozdíly, které by snad měly patřit do domény sex, jsou zvýrazňovány složkou gender. Například chlapce už v mládí sociální prostředí usiluje posilovat svaly a celou jeho mužnost se zaměřením na jeho příští povolání a poslání, odlišné od ženy. Děvčata naopak jsou vedena k dovednostem, které jsou považovány za ženské. Tím se mění i tělesná konstituce a složka gender tedy ovlivňuje i biologickou složku sex. To je prý, podle feministické rétoriky, špatně, neboť i po tělesné stránce by se měly rozdíly pohlaví snižovat a složky m-sex a f-sex by se neměly zbytečně od sebe vzdalovat mimo nejnutnější biologickou nutnost. Nevím, čím by muž na ženu zapůsobil, kdyby neměl svaly, a žena na muže, kdyby nebyla rozdílná nebo měla svaly větší než on? To by se snad ona chlubila svými svaly a on svojí ochablostí? Domnívám se totiž, že ve složce f-sex je zcela jasně zakódováno a naprosto jednoznačně dáno, jaké má mít muž znaky svého m-sex. Pokud se tyto znaky mužnosti a ženskosti ztratí, ztratí se i sex v té podobě, jak je vulgárně vnímán, tedy vlastně nedojde ani ke „sexování“.

Celý feministický projekt snižování rozdílů m-gender a f-gender je nebezpečný neboť nevíme, kde je hranice složek sex a gender, jaké jsou vztahy obou složek, a zda vůbec existuje něco nesvázaného se sexem, co bychom mohli nazvat gender a měnit to bez obav o osud společnosti. Nevíme zda rozdílné chování je nutné s hlediska funkčnosti společnosti, tedy aby se lidé vůbec chovali sexuálně odlišně a pohlaví byla vzájemně přitažlivá pro vznik párů a založení rodin. Není nikde historický příklad, že některé rozdílné chování mužů a žen je možno sjednotit nebo odstranit. Naopak je důvodné podezření, že pokusy o odstranění rozdílů znamenaly vytvoření společnosti nefunkční a úpadkové, která záhy zanikla.

Pokud tedy v rámci tohoto nezodpovědného opatření budou chlapci a děvčata vychováváni shodně, aby měli stejné dovednosti a náhodou nedošlo k rozdílnému chování a společenskému uplatnění, potom se můžeme v následující generaci setkat s tím, že děvčata nebudou pro chlapce přitažlivá, bude se snadněji prosazovat homosexualita a náhradní způsoby sexuálního uspokojování. Také je pravděpodobné, že se partneři budou hledat v jiných kulturách, lidé najednou zjistí, jak jsou ti Číňané nebo muslimové milí, a domácí etnika zaniknou včetně domácí kultury. Feministické pokusy tohoto druhu jsou maladaptivní.

Snižování rozdílů složek m-gender a f-gender jsme již zažili. V dnešní době jsou specializovaná mužská a ženská chování méně zastoupena než v minulosti, muži a ženy se chovají daleko více shodněji. To je hlavně s hlediska profesního uplatnění. Míra tohoto snížení podílu gender v životě lidí by vyžadovala nezávislou srovnávací studii s ohledem na výsledky. Zapojení ženy do pracovního procesu na profesích shodných s mužskými vedlo ke zvýšení celkových příjmů obyvatelstva a tím i ekonomického statusu. Nezdá se, že by dosavadní míra snížení gender vedla ke snížení sexuální přitažlivosti pohlaví, asi se snižování gender zastavilo na obstojné míře. Ale zcela jistě ohrozila rodinu, ať již přímo nebo odvozenými sociálními procesy. Emancipované nezávislé ženy méně potřebují muže. Muži vychovaní k nezávislosti na ženě zase nepotřebují ženu. Oba mají shodná chování profesní a lidská. Muž a žena se sejdou jen k vykonání pohlavního aktu. Pokud vzniknou děti, jsou vychovávány v prostředí rozvodů rodičů a střídání partnerů. Nemusím vysvětlovat, jak zhoubný důsledek to má na další generaci, ve které se rozpad rodiny prohlubuje. Omezení složky gender je tedy pro společnost zhoubné, neboť rozkládá rodinu. To můžeme vidět už dnes a nepotřebujeme další prohlubování tohoto procesu. Tento rozklad zcela jistě bude gradovat ještě výchovou dětí ve škole ke shodnému chování, zatímco jejich rodiče, mající v rodinách specializaci pracovních úkonů a celkového poslání měli soudržnější rodiny a dokázaly překonat snadněji spory a více tolerovali odlišné chování, protože se na základě specializace vzájemně potřebovali i v běžných životních situacích.

Shrnuto: Dříve existovala diference v kompetencích a chování, které vedly k dělbě práce a produktivní struktuře, navíc byla vyšší etika diference. Obojí umožňovalo funkčnost rodiny. Ženský přínos však nebyl spravedlivě odměněn.

Spor o madonu

Rozpornost feministických teorií se projevuje v tom, že na jedné straně žádají antropologickou shodnost obou pohlaví a na druhé exkluzivní výhody pro ženy. To druhé je spíše populistický politický akt, mající za úkol vzbudit zájem žen o podporu feminizmu. Na jedné straně má zaniknout složka gender, muž a žena mají být shodní tvorové, ale na druhé straně mají být kvóty na lukrativní zaměstnání a pro ženy mnoho speciálních opatření, protože jsou přece matkami a navíc po práci mají doma „druhou směnu“. Většina žen v normální životní praxi si hledí svého ženského image (posiluje svoje f-gender) ve zcela opačném smyslu než žádá feministická teorie, proto je strategií okultních sil horovat za přirozené ženské zájmy (mateřské dovolené, zkrácené úvazky, přídavky na děti apod.) zatímco ve skrytu podsouvat konstruktivistický projekt shodnosti pohlaví. Jen je mi záhadou, kdo za tím stojí a proč má gendrový feminizmus takovou finanční podporu, a jaké jsou záměry konstruktérů tohoto napohled pro společnost zhoubného projektu.

Zatímco první feministický požadavek je konstruktivistický a iracionální, druhý má svoje opodstatnění a de facto uznává, že žena je jiná a má v životě zcela odlišné poslání než muž. Je jen otázkou jak tyto požadavky zařadit do společnosti, aby nakonec nevznikla nová diskriminace. Domnívám se, že není možné, aby byly realizovány záměry typu kvót, protože se jedná o zjevné sociální inženýrství. Žádný úředník nikdy neodhadne, jakou kvótu stanovit, aby nenastala diskriminace jedné nebo druhé strany. Také to odporuje liberální ideji volného výběru pracovních sil. Jinak se domnívám, že je možné stanovit kratší pracovní dobu a jiné výhody pro ženy, třeba i na základě počtu dětí. Ještě produktivnější jsou služby pro matky s dětmi (školky, jesle apod.). V tom by měly být aktivnější obce.

Myslím si, že soudržnost rodiny a její vznik musí být podpořen výrazně odlišným m-gender a f-gender, protože rodina je založena na harmonii protikladů a nikoliv na téměř shodných tvorech, vzájemně se nepotřebujících, vyjma sexu. Proto i výchova musí být na úrovni předchozích generací, profesní výběr zcela podřízen svobodě volby a rovnosti příležitostí, jen na základě schopností bez ohledu na pohlaví, zároveň však musí být výchova podle pohlaví zaměřena vzhledem k dělbě činností v rodině. Tedy profesní výchova a uplatnění muže a ženy by mělo být s rovnými příležitostmi, výchovu k rodinnému poslání a ke vzájemným mimoprofesním stykům je nutno vést pro muže a ženu s ohledem na jejich rozdílnou funkci. Většinou se tak doposud dělo a není nutno v tom cokoliv měnit. Základem musí být etika diference, uznání rozdílných poslání a spravedlnost při hodnocení přínosů pro společnost. K tomu ovšem musí společnost opustit individualistické a temporální pojetí a vrátit se ke společenskému vědomí kontinuity, ve kterém jsou definovány společenské cíle konzervativní doktrínou, která obsahuje mateřství jako prvořadou hodnotu a od plnění mateřských povinností odvíjí reciproční práva.

Mateřství podporuje silně složku f-gender a nedovoluje shodnost s m-gender. Teoreticky je možno jen u bezdětné ženy dosáhnout stejných znaků s mužem a vyplnění všech předpokladů feministických cílů. Když si uvědomíme, že pro prostou reprodukci by perspektivní společenství mělo mít průměr 2,3 dítěte na jednu ženu, počítaje s neplodnými a neschopnými ženami, pro funkční plodnou ženu by to znamenalo alespoň tři děti. Jen fyziologické funkce – těhotenství, porod, kojení – jsou při více dětech obrovskou mnohaletou zátěží i za vynikající péče manžela a společnosti. Feministky obvykle tyto skutečnosti zatajují, o počtu dětí nemluví, děti považují za svobodné rozhodnutí ženy a předpokládají, že jejich rétorikou ovlivněné ženy se dětmi příliš zabývat nebudou, neboť děti vlastně stojí v cestě naplnění feministických cílů. Žena s třemi dětmi je už tak závislá na muži a společnosti, a starost o ně vezme každé ženě chuť i příležitost feministicky uvažovat. Vnitrorodinné rozhodnutí obvykle předpokládá, že matka se bude o dítě starat i po uplynutí všech fyzicky nutných dob. Má k tomu všechny předpoklady. To nevylučuje výjimečné případy, kdy tyto mateřské práce převezme muž. Ve vnitrorodinných rozhodnutích má dnešní žena obvykle rozhodující slovo a pokud je rodina vězením, tedy spíše pro muže, neboť pro ženu je rodina přirozené prostředí, které buduje a snaží se převážně o něj od počátku pečovat (výjimky jen potvrzují pravidlo). Pokud je to dáno ženskou složkou gender, potom je to dobře, protože nebýt toho, asi bychom tu nebyli, společnost by se rozložila a vymřela.

Ale jen komplexní konzervativní doktrína a postup podle ní může být do budoucnosti řešením. Součástí je důsledná rovnost příležitostí, nikoliv rovnost výsledků. Pokud nebude na prvním místě životních hodnot úspěch ve výdělečných funkcích, ale celková hodnota práce včetně mateřství a ženského přínosu pro společnost, zmizí i egalitářsky zaměřené teorie včetně gendrového feminizmu.

Autor: Vlastimil Podracký


Zdroj: EUportal 17.8.2007

Přečtení článku: 700289x

Tisknout článek

Průměrná známka článku: 2.7

Pošli článek kamarádovi

Oznámkuj článek (1 - nejlepší): 1 2 3 4 5


Související články

31.12.2014, 14:56   Dívky (15) umlátily dva psy kladivem
09.03.2011, 23:16   Ženy brání pokroku a jsou prostitutky, vyslechla si feministka
11.01.2011, 22:44   Ženy a radikální hnutí žen v České republice (úvod)
09.04.2010, 23:10   Jak studovat na umělkyni?
08.04.2010, 12:00   Feministky popírají ženství!


Diskuse ke článku

 

Vložit nový příspěvek   Sbalit příspěvky

 

 

Nemá cenu s feministkami diskutovat.

Autor: Milan Muž

Založeno: 06.09.2007, 00:31

Odpovědí: 144

Je zbytečný se s nima hádat. Lepší je vzít jejich blbost a zlovolnost jako axiom a nebrat jejich návrhy a názory v potaz.
Ignorovat je. Chovat se po svým a na jejich bláboly nepřistupovat.
A zejména mladí kluci s musí dát pozor na holky, které mají feministický sklony. A na holky, jejichž matky hlásají feministický blbosti. Od takových rychle pryč, ty jsou nebezpečný.
Ale to nejsou všechny. Normální holky taky existujou, zejména ty nepřevzdělaný. Ty chtějí být normálními maminkami a nechtějí dělat žádnou kariéru a nevedou pitomý učenecký řeči - akorát je třeba ověřit, jestli to není hraný, protože faleš mají vrozenou všecky.
Je prostě třeba důkladně se seznámit s její rodinou a na ní se to všecko pozná, zejména na matce.
To je přeci dávno známý.

A feministky ať si zůstanou na ocet a jejich dcery taky. Z hlediska národního zdraví to bude jedině dobře - ony se stejně ani v manželství nechcou moc rozmnožovat, tak jejich vyřazení z reprodukčního procesu žádná zráta nebude. Jenom to společnost v dlouhodobý perspektivě ozdraví.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Nemá cenu s feministkami diskutovat.

Autor: JAkub Muž

Založeno: 06.09.2007, 06:47

Souhlas.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Nemá cenu s feministkami diskutovat.

Autor: maja Žena

Založeno: 06.09.2007, 08:16

Můžete mi vysvětlit, kde ty feministky podle vás přišly k dcerám? Myslíte, že je koupily v obchoďáku? :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Není důležitý, co bylo,

Autor: Misogyn Muž

Založeno: 06.09.2007, 08:30

ale co bude.
Když se muži budou feministkám vyhýbat, nebudou mít ani ty dcery. A i dosavadní dcery feministek přestanou papouškovat maminčina moudra, když zjistí, že je to vede k osamělosti vysoký kariéry.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Není důležitý, co bylo,

Autor: maja Žena

Založeno: 06.09.2007, 08:38

Netuším, co se považuje za "feministická moudra", ale moje děti jsou vedeny k tomu, aby měly dobré vzdělání - z toho vyplývá možnost slušně placené a zajímavé práce a vlastní střechu nad hlavou. Pokud toto jsou feministická moudra, tak mě prosím klidně za feministku považujte.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Není důležitý, co bylo,

Autor: Ada Žena

Založeno: 06.09.2007, 09:38

Majo, pokud máte syny, pak je to v pořádku. Pokud máte dcery, zvažte, zda by nebylo rozumnější je vést k tomu, že na vdělání naprosto nezáleží, protože přeci jejich budoucí manželé budou rozhodovat a přemýšlet za ně. Ony budou pouze matkou jejich společných dětí, o které se budou starat a vést je k úctě k otci, protože on a jenom on ví, co je pro ně a pro společnost dobré.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Není důležitý, co bylo,

Autor: Mic Muž

Založeno: 06.09.2007, 11:39

Nejtrapnejsi prispevek za k tomuto clanku. Opravdu nemate smysl pro humor. Ale muzeme se bavit o extremech....Vase dcery se vlastne vubec vzdelavat nemuseji - neni to potreba - az dosahnou 18-let tak jim bude z nadace pro zens. otazky nabidnuto misto manazerky v prosperujici korporaci. Gender audit ta firma opravdu potrebuje a zatim bohuzel v nasi tradicni spolecnosti nenasla dostatek zen, ktere by o tu funkci meli zajem - stale bohuzel radi travi 3 roky na materske. V pripade ze najdou, pockaji si dvery v poradniku - jde prece o blaho spolecnosti. Nemaji na to vzdelani, skolu "znamosti" - nevadi - vse nadace zaridit/oduvodnit, dulezite jsou vysledne cisla.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Není důležitý, co bylo,

Autor: Jan Muž

Založeno: 06.09.2007, 11:52

Na vzdělání z hlediska sociální funkce společnosti záleží velice, ale na tom obecném, nikoliv odborném pro budování kariéry. Jde o to, aby žena i muž pochopili, v čem spočívá smysl života, vzájemnosti a oběti pro celek. Tím celkem se rozumí rodina a společenství, do kterého je zasazena. K pochopení potom vede studium historie a vývoje myšlení našich předků. Tisícileté tradice jasně potvrdily, jaký model soužití a rolí muže a ženy je dobrý. Tady není co vymýšlet, nikdo nemůže postihnout rozumem všechny souvislosti. Pouze zkušenost a přirozený výběr ukáže, kude vede cesta a kudy ne. Ty dobré cesty mělo lidstvo zakotveny v tradicích, jejich zbouráním a nesmyslnou ideologií rovnosti došlo k současnému úpadku rodiny a celé společnosti. Nechápu, jak mohou být zastánkyně svých genderových koncepcí tak hloupé, sobecky zaujaté a slepé. Asi jim chybí právě to obecné vzdělání a potřebný nadhled.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Není důležitý, co bylo,

Autor: Tess Žena

Založeno: 06.09.2007, 12:13

Neco z tech starych dobrych « tradici potvrzenych » (talibanskych) starych casu

Code Napoléon affirme l’incapacité juridique totale de la femme mariée
Code Napoleon prohlasuje totalni pravni nezpusobilost vdane zeny
Interdiction d’accès aux lycées et aux Universités
Zakaz studia na gymnasiich a na universitach
. Interdiction de signer un contrat, de gérer ses biens
Zakaz podepsat jakoukoliv smlouvu a zakaz spravovat vlastni majetek
. Exclusion totale des droits politiques
Vyluka totalni z politickych prav
. Interdiction de travailler sans l’autorisation du mari
Zakaz placeneho zamestnani bez dovoleni manzela (platilo az do 1976)
. Interdiction de toucher elle-même son salaire
Zakaz disponovani manzelovym platem
. Contrôle du mari sur la correspondance et les relations
Kontrola ze strany manzela veskerych manzelcinych styku a korespondence
. Interdiction de voyager à l’étranger sans autorisation
Zakaz vyjet do zahranici bez povoleni manzela
. Répression très dure de l’adultère pour les femmes
Velmi tvrde represe cizoloznictvi zeny, moznost zabiti zeny in falgranti
. Les filles-mères et les enfants naturels n’ont aucun droit
Dicky a deti nemaji zadna prava

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Není důležitý, co bylo,

Autor:Žena

Založeno: 06.09.2007, 12:30

Pokud by vám vadilo nemít žádná práva, tak jste sobecky zaujatá a slepá, s tím nic nenaděláte. Kdyby třeba Jan byl otrokem ve starém Egyptě, tak by mu to určitě nevadilo, protože otroctví bylo pro společnost prospěšné a Jan není žádný sobec.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Není důležitý, co bylo,

Autor: Jan Muž

Založeno: 07.09.2007, 00:56

Rozhodně bych dal přednost tomu, sloužit jako otrok v domě starořímského patricije, než být otrokem marnivé a malicherné ženy. Bohužel feminismus nutně vede právě k tomuto druhu otroctví. Převaha materialistické nízkosti nad duchem a rozumem má vždy takové důsledky. Proto ten úpadek manželství a rodiny. Muži většinou nejsou zastydlé děti, i když to z chlapců současné matky dělají, jak mohou. Tím neříkám záměrně.

Odpovědět na příspěvek

 

tess,

Autor: lubob Muž

Založeno: 06.09.2007, 14:16

to je marne, vy jste se proste zasekla nekde v predminulem stoleti & tak vam naprosto unikaji sirsi souvislosti.

Odpovědět na příspěvek

 

Tisicilete tradice jste jaksi preskocil

Autor: Tess Žena

Založeno: 06.09.2007, 18:51

to je odpoved na tyto slova. viz o neco vys :

"Tisícileté tradice jasně potvrdily, jaký model soužití a rolí muže a ženy je dobrý. .... Ty dobré cesty mělo lidstvo zakotveny v tradicích, jejich zbouráním a nesmyslnou ideologií rovnosti došlo k současnému úpadku rodiny a celé společnosti."

Ze jsem se zrovna ja zasekla? Nerekla bych. To ze se zboural Code napoleon doslo k soucasnemu upadku rodiny.
Mimochodem talibani jsou spis cerstvejsho data.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Tisicilete tradice jste jaksi preskocil

Autor: Jan Muž

Založeno: 07.09.2007, 01:10

Co se takhle přihlásit k evropské tradici před francouzskou revolucí? Uvádět Napoleona či taliban mi přijde poněkud křečovité, nemyslíte? Mimochodem, máte alespoň ponětí, jak se žije v kmenových společenstvích Afghanistánu týraných agresí všech velmocí světa?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Tisicilete tradice jste jaksi preskocil

Autor: Jan Muž

Založeno: 07.09.2007, 01:14

A co je podle Vás příčinou současného úpadku rodiny? Tedy pokud nechcete tvrdit, že je nyní v tom nejvyšším rozkvětu.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Není důležitý, co bylo,

Autor: Jan Muž

Založeno: 06.09.2007, 18:45

V historii možná různí panovníci a diktátoři upevňovali svoji totalitní moc různě extrémními represivními zákony. Možná by se v tom Napoleonově zákoníku našly i horší excesy netýkající se zrovna žen. Jisté ovšem je, že historie se vždy velice zdráhala dát ženě rovná práva s mužem. Asi věděla proč, nechtěla se dočkat tak zvrácených konců, jakých se dožíváme dnes, znajíc dostatečně povahu ženy a její nedostatečný smysl pro pravdu a spravedlnost.

Jistě, moderní společnost uvedla ženu do veřejného dění a reprodukčních procesů tak široce, že ji nelze upírat rovné příležitosti v podílu na veřejných statcích. Něco jiného je ovšem rodina a její role tam, kde dosud vládnou a vždy budou vládnout přirozené vztahy a poměry, jimiž se má uskutečnit funkční soužití a směřování lidského společenství. Násilí prosazující rovnost žen má za následek zženštilost a převahu přízemního ducha ženskosti v drtivé části populace. Vede pak k diskriminaci mužů, k úpadku spolupráce, k odcizenému egoismu, k osamělosti a k prosazení těch nejnižších stádních instinktů, jimiž se lidský rod stává souhrnem podrobených kusů dobytka obehnaných ostnatým drátem.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Není důležitý, co bylo,

Autor:Žena

Založeno: 06.09.2007, 12:27

Z hlediska ekonomické funkce společnosti zase záleží jenom na odborném vzdělání, jelikož ze studia myšlení našich předků a hledání smyslu života se nikdo nenažere.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Není důležitý, co bylo,

Autor: Tess Žena

Založeno: 06.09.2007, 13:35

Jeste jedna perla z tradicnich a fungujicich dob bez feministek:
Code Napoleon

"Les personnes privées de droits juridiques sont les mineurs, les femmes mariées, les criminels et les débiles mentaux."

Osoby ktere jsou zbaveny prav jsou: nezletilci, vdane zeny, kriminalnici a debilove.

Joo, to byl jeste svet v poradku, jak prohlasila jedna dama.

Odpovědět na příspěvek

 

Vy jste Francouzka?

Autor: Misogyn Muž

Založeno: 06.09.2007, 15:38

Tak si řešte minulost své kralovražedné země u vás. My jsme na rozdíl od vás nevymysleli gilontinu a ani komunisti u nás nedokázali povraždit za celou dobu své vlády tolik Čechů, jako to dokázali Francouzi během jediného měsíce.

U nás tak pitomý zákony nikdy nebyly. A proto jsme se taky bránili Napoleonovi - aby nám tu ty francouzský blbiny nezavedl.

Na vás se ukazuje blbost celýho femihnutí v Čechách - hloupý ženský s předstíraným vzděláním začnou předkládat jakýsi historickohysterický výlevy z ciziny a začnou u nás bojovat proti cizím nočním můrám.

http://nekorekt
ne.blogspot.com/2007/09/r
asismus-zpadoevropsk-rasi
stick.html

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Vy jste Francouzka?

Autor: kocour Muž

Založeno: 06.09.2007, 19:05

Byly. Tohle byl na svou dobu nadstandard.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Není důležitý, co bylo,

Autor: kocour Muž

Založeno: 06.09.2007, 19:05

Tess, zkuste se zamyslet nad tím, proč se tam psalo jen o VDANÝCH ženách.

(Jinak Code Napoleon je považován za obrovský pokrok na svou dobu, do té doby bylo francouzské právo převážně nepsané a precedenční stejně jako je dodnes právo anglosaské. Tehdy byly ve Francii zakázány precedenty a obyčeje, právem bylo jen to, co je v zákoníku (a už to Francouzům zůstalo). Osobně výhradně psané právo nemusím, zbytečně sešněrovává společnost.)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Není důležitý, co bylo,

Autor: Tess Žena

Založeno: 06.09.2007, 19:54

Nepochybuji o tom, ze Code Napoleon byl pokrok, jako zena se ale na nej musim divat z genderoveho hlediska. To znamena, koukam na to jak byly zeny obloukem vyrazeny ze zivota. A jake jim to ROVNOST SVORNOST BRATRSTVI socialniho inzenyrstvi zaridilo zivot. A to se tahlo do doby, kdy moje matka byla dospela osoba.

Spis jsem chtela poukazat na to jak to v tech tradicnich krasnych dobach bylo.

(Nedavno kdyz jeste svitilo slunicko, jsem pres poledne byla v parku. Sedela tam starsi dama a vypravela mi jak chodila do skolya pracovala po elem svete.
Vyucila se kucharkou, jenze to bylo takhle: vyucni list divky dostat nesmely, meli by narok na stejna mista jako muzi. A to neslo preci....A navic po celou dobu uceni musely holky tem pubertakum prat pradlo. Proste jako tradice, no. Ona se tomu smala. Upozornovala mne, ze to uz dnes neni.
To vse na okraj.)
Proc tam bylo o vdanych, protoze nevdana zena patrila zatim k otci. Samozrejme vdat se chtela asi kazda,mit dite mimo manzelstvi bylo stigma a spolecenska zkaza.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Není důležitý, co bylo,

Autor: kocour Muž

Založeno: 07.09.2007, 08:58

A houby musíte, a to to říkám stručně ... přijdete mi sešněrovaná jak ti pánové a dámy, co se zas na všechno MUSELI dívat z hlediska marxismu - leninismu. Jste praštěná skoro jak ta Jarmila, sorry.

Ten důvod byl ten, že tehdy se za hlavní společenskou jednotku stále ještě počítala rodina a ne jednotlivec, a někdo za tu rodinu musel jednat navenek, tak jako prezident jedná navenek za svůj stát. Dobře víte, že platily úplně jiné zákonitosti a pravidla, tak přestaňte vytrhávat jednu jedinou věc z kontextu a nafukovat ji ad absurdum. Kromě toho to s dneškem nemá nic společného, naopak, řada mužů má dnes pocit, že s bojem za rovnoprávnost žen se to přepísklo a kyvadlo se začíná vychylovat do opačného směru.

Odpovědět na příspěvek

 

To, co podle vás je pokrokem na Napoleonově zákoníku,

Autor: Misogyn Muž

Založeno: 07.09.2007, 08:08

který samozřejmě neznám, bylo možná pokrokem pro zaostalé a špinavé Francouze.
V Říši, k níž naši předkové taky patřili, se takové barbarské blbosti odstranily dávno předtím.
A například otroctví, které u nás bylo zrušeno ve středověku ještě za Přemyslovců, zrušil pro západní Evropu včetně Francie až Metternich prostřednictvím Svaté aliance, jejíž moc ale nesahala do USA.
Když do Čech přitáhli kozáci, byli obyvatelstvem vítaní jako ochránci před krvavými francouzskými hordami.
A ty precedenty, ty snad u nás zakázal už Karel IV., nebo někdo brzo po něm.
Tak prosím nevydávejte postrevolučně francozský Napoleonův systém za světla světa, když to byl jen kmitavý návrat barbarských časů.
Franzouci zabili tolik lidí, kolik jen stihli. Kdyby už tehdy měli plynové komory, zvládli by jich zabít možná víc než Hitler. HNUS.
A dodnes jsou špinaví a nemejou se.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: To, co podle vás je pokrokem na Napoleonově zákoníku,

Autor: kocour Muž

Založeno: 07.09.2007, 09:04

A ty nesmysly čerpáte odkud, proboha? Z pohádek naší babičky? Zkuste nejdřív třeba Malý - Sivá: dějiny státu a práva v Československu do roku 1918, pak se o tom můžeme bavit.

Co se týče Napoleona, tak právě ten tam zavedl po Velké francouzské jakž takž pořádek. A toho projevem je i ten Code Civil.

Odpovědět na příspěvek

 

Dějiny Evropy.

Autor: Misogyn Muž

Založeno: 07.09.2007, 13:38

Překlad z němčiny - německý autor (kolektiv). Podrobnosti o učebnici ale z hlavy nevysypu.
To s otroctvím u nás pak z jakési starší knihy o českých dějinách (snad Toulky?) - nevím už přesně.

A ve Francii není pořádek dodnes.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Dějiny Evropy.

Autor: kocour Muž

Založeno: 07.09.2007, 16:02

Nojo, jenže mezi otroctvím a nevolnictvím je dost zásadní rozdíl. A u ná krom toho existovalo tzv. druhé nevolnictví po třicetileté válce a poddanství jako takové bylo zrušeno až za Josefa II., sto let po západní Evropě.

Jen tak namátkou jsem vygoogloval toto:

http://www.geoci
ties.com/CapeCanaveral/Ha
ngar/3247/terminy.htmlhttp://en.wikipedia.org/
wiki/Serfdom

http://en
.wikipedia.org/wiki/Slave
ry

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Není důležitý, co bylo,

Autor: Jan Muž

Založeno: 07.09.2007, 01:01

To je právě ten problém převahy ženského elementu. S ním vítězí názor, že smyslem i obsahem života je akorát se dobře nažrat a uspokojit nejnižší žádosti svoje i svých dětí. To je konec civilizace.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Není důležitý, co bylo,

Autor:Žena

Založeno: 07.09.2007, 14:24

Víte, když se nenažerete, tak chcípnete a pak těžko můžete hledat ten svůj smysl života. Evidentne jste filosof, vznášíte se někde v oblacích mezi svými úvahami a praktické věci jako ekonomické zákony se vám zdají moc přízemní na to, abyste se jimi zabýval. Kdyby všichni uvažovali jako vy, tak by lidstvo nejspíš opravdu dávno vymřelo. No ale hlavně, že by všichni před smrtí znali smysl života. Takže si své teorie klidně šiřte dál a vydávejte je za nezpochybnitelná fakta, ale pravdou je, že nezpochybnitelná fakta jsou akorát ta, co můžete dokázat nějakým exaktním způsobem, třeba fyzikální a matematické zákony. Jestli mi napíšete matematickou rovnici, která dokáže, že smysl života je takový, jaký tvrdíte, pak vám uvěřím.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Není důležitý, co bylo,

Autor: Jan Muž

Založeno: 08.09.2007, 00:17

Oho, matematika a veškerá věda je jeden velký idealistický přelud. Každá matematická formule i fyzikální zákon má svoji platnost pouze v ideálním světě a navíc v podmínkách vytržených z celku. To, o čem se tady bavíme, se matematicky popsat nedá. Tady má význam pouze vyšší inteligence a poznání přesahující Vaše uzavřené meze logiky.

Máte strach o své plné břicho? Jste tedy na nižším stupni vývoje než vrabec nebo osel? Každé zvíře se dokáže postarat o to, aby se nažralo. Vy v uspokojování svých nejnižších potřeb snad vidíte problém? Zdá se Vám, že obstarávání základních životních potřeb je vrcholným údělem a posláním člověka? Že člověk je méně vyspělý tvor, než zvíře? Kam jste dala rozum? Kam se poděl Váš duchovní rozměr, jímž se člověk podobá bohům? Aha, vlastně jste žena, Vy se podobáte zvířeti. Poučte se tedy od mužů a nechte se jimi vést k hlubšímu a vznešenějšímu bytí, jímže se teprve naplňuje podstata lidství.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Není důležitý, co bylo,

Autor:Žena

Založeno: 08.09.2007, 12:28

Jistě, vy jste na úrovní bohů, proto pro vás třeba nějaké zákony gravitace vůbec neplatí. To, co tady popisujete, je opravdu mimo veškerou logiku a zdravý rozum, připomínáte mi člena nějaké sekty.
Já v obstarávání potravy problém nevidím, ale zeptejte se třeba lidí v některých zemích Afriky. Vy máte jen štěstí, že jste se narodil do vyspělé civilizace, lidé před váma jako vědci a podnikatelé se postarali o to, že nemáte existenční potíže a můžete se v klidu zabývat svými utopistickými vizemi. Co je vrcholným údělem a poslání člověka, je věc názoru, jestli myslíte, že to víte úplně přesně a že jen vy máte absolutní pravdu, navrhuji zahájit ústavní léčení. Znám hodně mužů, zatím jsem se od nich poučila o tom, jak hrát poker, pít finskou vodku, trochu rozumět matematice, trochu rozumět počítačům, hrát paintball, koukat na některé seriály a pár dalších věcí, ale vážně ještě nikoho z nich nenapadlo vést mě k hlubšímu a vznešenějšímu bytí, z čehož vyplývá, že většina mužů je stejně přízemní jako já. Naštěstí, kdyby byli všichni jako vy, asi využiju zákon gravitace a skočím z desátého patra.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Není důležitý, co bylo,

Autor: Jan Muž

Založeno: 08.09.2007, 18:53

Co popisuji, je mimo zdravý rozum jen pro ty, kdo zdravý rozum postrádají a žijí v pouhém zdání. Ještě jste neviděla vznášet se předměty v rozporu se zákony gravitace? Například ve větru? Ve vesmíru vše souvisí se vším a žádný zákon nelze jasně určit v mnohosti a totalitě veškerenstva. Zde je onen klam omezenosti a úzkého vidění. Tak i Vy jste omezena jen na svoji úzkou a subjektivně předurčenou zkušenost s muži, které si vyhledáváte, a nevidíte, v čem právě muži vždy byli ukazatelem cesty k dobru, na níž je ženy zpravidla následovaly. Takovým mužům se ovšem Vy, ve své feministické nabubřelosti a hlouposti vyhýbáte, jak sama ukazujete.

Kde jste došla k tomu, že lidé v Africe mají větší existenční problém, než my? Ergo, že věda a pokrok v podnikání nám přináší větší existenční jistoty? Máte na mysli existenční úzkost, stress, deprese a nihilismus, kterým trpí velká část naší populace? Máte na mysli rostoucí počet sebevražd z pocitu naprosté beznaděje a otroctví peněz, jemuž v Africe nikdo z těch podle Vás ubohých lidí nepodléhá? Vy jste asi spadla z višně na hlavu, a vůbec netušíte, kde to vlastně žijete.

Co je smyslem života a poslání člověka je věc poznání a vědění, nikoliv názoru, tím méně toho Vašeho. Buhužel Vám a ženám jako Vy takové vědění zcela uniká, a to byste chtěla zavádět nějaké pořádky ve jménu rovnosti, spravedlnosti či čeho ještě? Bůh uchovej!

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Není důležitý, co bylo,

Autor: AliceInWonderland Žena

Založeno: 08.09.2007, 20:06

To jo v Africe se žije super, miliony lidí nemocných AIDS, někde jen vesnice starých lidí a dětí, teritoriálí konflikty a války, armády naverbovaných malých dětí, sfetovaných koksem přepadávající civilisty, hladomory... Nechtěl byste se tam přestěhovat? Aby ste kolem sebe neviděl tu existenční úzkost a nihilismus, kterými je prolezlý náš západní svět...Třeba byste si tam našel nějakou poslušnou, obřezanou manželku, možná i víc manželek, který by vás poslouchaly a obdivovaly...Šířil byste tam ty svý teorie (čti bludy), pak by vás možná sežral lev a pohádky by byl konec:)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Není důležitý, co bylo,

Autor: Jan Muž

Založeno: 09.09.2007, 00:22

Dámo, máte velké a uslzené oči, vidění pod psa, nicméně ten Váš popis situace mi nepřipomíná Afriku, ale jako by vypadl z filmu o odvrácené tváři západní civilizace. Mno, neberte si to tak osobně, toho hladomoru se možná taky dočkáte, až Vás začnou škubat Vaše vlastní nezvedené děti. Od státu ale nic nečekejte, jako důchodce se budete muset spasit sama, tedy pokud nemáte to štěstí, a nejste už teď příjemce sociálních dávek. S tou obřízkou jste ale fakt ustřelila.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Není důležitý, co bylo,

Autor: AliceInWonderland Žena

Založeno: 09.09.2007, 01:28

Nene, pane, mé oči a mysl jsou otevřené, nevidím to s tím světem zas až tak zle...Beru život, takový jaký je, snažím se ho zpříjemnit sobě i těm, které mám ráda, občas pomoci i potřebným, které neznám. Nesnažím se svět nebo lidi kolem a v něm změnit. Lidé, kteří se o toto a priori pokoušeli, většinou neměli nejčistší úmysly a výsledky byly často devastující...
Od státu nic nečekám a sociální dávky nepobírám, snad jen nějaké úlevy páč jsem ještě sudující (a v úterý snad úspěšně absolvující). Tímto se se s vámi loučím a přeji vám hodně úspěchů v bloumání nad spásou dnešního zkaženého světa. Já se jdu učit na státnaci, jsem totiž jen žena sledující své vlastní přízemní potřeby:).

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Není důležitý, co bylo,

Autor:Žena

Založeno: 08.09.2007, 20:42

To, že se něco vznáší ve větru, není v rozporu se zákony gravitace. Fyzikální a matematické zákony opravdu platí všeobecně, narozdíl od zákonů mezilidských vztahů. Jestli vy to vidíte naopak, tak k tomu už vážně nemám co dodat. Ano, máte pravdu, členům různých sekt, fanatikům a komunistům se radši vyhýbám. Ještě tady začněte nadávat na hnusné kapilisty a imperialistické psy, to tu scházelo. Jak je v příspěvku nade mnou, odstěhujte se do té Afriky a můžete žít spokojeně.
Co je smyslem života, je věc názoru, dokud pro to nedokážete dát nějaký exaktní důkaz. Což nedokážete, jen blábolíte z cesty. Já žádné pořádky zavádět nechci, jsem celkem spokojená s tím, jak to je, to vy s tím máte problém. Čest práci, soudruhu.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Není důležitý, co bylo,

Autor: Jan Muž

Založeno: 09.09.2007, 00:48

Jen klid, je jeden zákon, který platí všeobecně, totiž že prase zůstane prasetem, i kdyby žralo ze zlatého koryta. Kam na něj, arci, s exaktními důkazy, když jediným argumentem k pochopení je mu právě obsah toho koryta, že? O mezilidských vztazích víte pramálo, pořád ale víc, než o fyzikálních zákonech přírody. Takže zůstaňte při zemi a nepleťte se do věcí, kterým nerozumíte, dokud máte co žrát.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Není důležitý, co bylo,

Autor:Žena

Založeno: 09.09.2007, 01:04

Spíš se mi zdá, že jste to vy, kdo ničemu nerozumí, když jediný, na co se vzmůžete, jsou výkřiky do tmy typu: "je to tak, protože jsem to řek a basta, sice pro to nemám žádné argumenty, ale to nevadí, budu se tvářit, že všechno vím a když mi náhodou někdo bude tvrdit, že dva plus dva jsou čtyři, tak řeknu, že je blb a ať se neplete do matematiky, když o ní nic neví."
Ale to o těch fyzikálních zákonech bych si ráda poslechla, když si myslíte, že se v tom vyznáte, docela mě to zajímá.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Není důležitý, co bylo,

Autor: Jan Muž

Založeno: 09.09.2007, 19:05

Každý fyzikální zákon má svoji platnost za určitých pevně daných podmínek. Je navíc určen konečným a ohraničeným prostorem, který jsme schopni extrahovat s vesmírného celku, zpřístupnit našemu pozorování a měřit. Leckteré fyzikální soustavy začínají vykazovat jiné chování, pokud jsou začleněny či ponechány v nejširších souvislostech, včetně kvantové mechaniky. Tam dokonce samotný akt měření mění podmínky natolik, že nevrací objektivní výsledky. Nepopírám jistý praktický a účelově omezený přínos znalostí fyziky a matematiky při důrazu na materiální část naší existence. O univerzální platnosti a použitelnosti takových nástrojů ovšem nelze mluvit.

Lidský život je ovšem součástí universa a neděje se v uzavřeném prostředí s vhodně nastavenými podmínkami, i když se o to člověk stále a neplodně snaží. Mám tím na mysli snahu organizovat lidské společenství podle konstruktivistických představ strukturálně a exaktně pojímaného světa lidí. Náš svět jako celek i celé universum se vymyká schopnosti vědecké metody. Zde exaktní matematický popis přestává odpovídat objektivní realitě. Jistý smysl má pouze filosofické zkoumání směřující k božské podstatě světa, v němž více, než matematické vzorce a konstrukce čistého rozumu, mají význam zkušenost a smysl pro přirozený řád věcí. S ním lze být pouze v souladu nebo se mu protivit. První cesta vede k harmonii a blaženosti, druhá potom k překážkám, rozporům a utrpení. Jeden i druhý výsledek všichni velice snadno rozeznáme a podle něho určujeme, co je dobré a zlé, co nám prospívá a co škodí. To dobré potom zakotvujeme podle vlastní zkušenosti do morálního kodexu a tradic, podle nichž jedině je možné řídit společnost.

Netvářím se, že všechno vím, jen říkám, že vědění o tom, co to znamená žít a konat v souladu s přírodou a přirozeností je jediné dobro, jímž lze smysluplně naplnit lidský život a poslání člověka. Nepotřebuji ani lidi předělávat. Nikdy se ale nepřestanu bránit tomu, aby se ze mě snažili udělat stejněho konzumního otroka, jako jsou sami, aby mě ponižovali na ůroveň zvířete, jak se o to snaží feministky. Mají snad ženy určovat, co je dobré a co špatné? To určitě ne.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Není důležitý, co bylo,

Autor: Kytička Žena

Založeno: 09.09.2007, 20:05

vyjdu-li z toho, co píšete, pak co je dobré a špatné neurčují lidé, je to dáno. Lidé to mohou pouze poznávat, a řídit se tím anebo se tím neřídit. Je jisté, že konzumní přístup k životu vede k utrpení, v tom s Vámi naprosto souhlasím.
Zamýšlím se ale nad Vaší kritikou žen, které považujete za a priori přízemní tvory. Za tvory na úrovni zvířete. Pak je ovšem otázka, jaký důvod má existence takových tvorů, které nelze označit ani za člověka ani za zvíře. Jakou odpověď na to máte ?
Jen připomínám, že podle Bible (G.27.) I stvořil Bůh člověka k obrazu svému, k obrazu Božímu stvořil jej, muže a ženu stvořil je.)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Není důležitý, co bylo,

Autor: Jan Muž

Založeno: 09.09.2007, 21:08

Dobrá otázka. Celého dobra a nejvyšších ctností dosahovali v minulosti vždy pouze mudrci, nikdy mudrcky. Řeknete, že ženy byly vždy v područí mužů a bez svobody? Nikoliv. Jakákoliv žena minulosti se mohla dát cestou Sókrata, Epiktéta či Diogéna. K tomu stačí vzdát se všech vnějších věcí, na kterých nezáleží, a obrátit vše k tomu, co je v moci naší vůle, k rozumu a uměřenosti ve svých žádostech. Jednoduše řečeno, neřídit se tím, co je přízemním otroctvím věcí či postavení, ale stát se opravdu svobodným. K tomu není třeba vůbec nic, krom vlastní vůle a přesvědčení, takovou svobodu nemůže člověku nikdo vzít, ať by byl žena či muž. Udělala někdy něco podobného žena? Nikoliv. Pokud ano, tak pouze ve fanatické víře a v lásce k antropomorfnímu Bohu. Jedna z ctností člověka je označována také jako mužnost. Jedině mužnost jako převaha rozumu a vůle nad city, touhami, potřebami a vášněmi vede k pravým ctnostem. Má takovou schopnost žena, která vše hodnotí přes uspokojení vlastních hmotných potřeb a potřeb svých dětí, která porozumění čerpá z empatie a štěstí z projevů lásky, nikoliv z nezávislosti a vnitřní svobody? Nikoliv. Může být žena vychována v muže? Jak se podobá ne. Žena vždy byla vnímána jako mezistupeň mezi duchovní a zvířeckou podstatou člověka. Je tomu opravdu tak? Vy jistě odpovíte: Nikoliv. Praxe a zkušenost však mluví jinak. Nakonec i rozpad patriarchální rodiny, kde vůdčí princip otce zaručoval kontinuitu s morálním vědomím splečnosti a společenskou roli členů rodiny, tak tento rozklad všech základních hodnot vedoucích ke správné výchově a formování nové generace pro potřeby celé společnosti mají na svědomí také ženy. Feminizace a emancipace rozbila přirozené poměry i hierarchii ve společnosti a udělala z lidí současné odcizené, asociální a konzumní otroky. Dál si odpovězte už sama.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Není důležitý, co bylo,

Autor: Kytička Žena

Založeno: 09.09.2007, 21:29

neodpověděl jste mi.
a mně zajímá Vaše vysvětlení smyslu existence ženy, pakliže (dovozuji z Vašeho textu) není nikdy schopna naplnit smysl života člověka (ten smysl, který je dán Bohem v okamžiku stvoření člověka, resp. stvoření muže a ženy).
Genesis hovoří celkem jasně o to, že i žena byla stvořena k Božímu obrazu (roz. byla do ní vtisknuta část boha). Genesis nadto nehovoří vůbec o tom, že by člověk měl zvířecí podstatu. Naopak, pokud jde o zvířectvo, jde o dolišnou skupinu, stvořenou (jako rostlinstvo) před stvořením člověka.
Anebo opíráte to, co píšete o ženě, o nějaký jiný zdroj než Starý zákon ? a o který tedy ?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Není důležitý, co bylo,

Autor: Kytička Žena

Založeno: 09.09.2007, 21:32

opravuji : odlišnou

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Není důležitý, co bylo,

Autor: Jan Muž

Založeno: 09.09.2007, 22:45

Je naprosto nesmyslné zpochybňovat smysl existence ženy, stejně tak je nesmyslné zpochybňovat existenci jakéhokoliv živého tvora, který se účastní na prozřetelném řádu vesmíru. Každý tvor byl nadán svými vlastnostmi a funkcí, jejíž naplnění je jeho smyslem i posláním. Nevycházím z judaismu ani z křesťanství, ale z helénského pantheismu. Poslání a role ženy jsou dány přírodou, stejně tak muže, i jejich poměr ověřený praxí a tradicí. Chtít cokoliv na tom násilím a svévolí měnit se musí nutně vymstít. Nakonec důsledky jsou již zřejmé. Neexistuje rodina, neexistuje lidská identita společenského kontextu, rodí se již převážně pouze jedináčci bez sourozenců a bez vedení silného a zásadového otce, mládež se uchyluje do virtuálního života her, drog a povrchních požitků, ztrácí zájem o vzdělání a o hledání smyslu svého bytí vůbec, propadá cynismu a nihilismu, vybíjí se v pohrdání, v omámení technickými hračkami, v životě nazdařbůh a v nejubožejším násilí a odporu. Není toto nejvyšší utrpení pro člověka, jemuž zůstala ještě alespoň špetka lidskosti? Kde myslíte, že to skončí?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Není důležitý, co bylo,

Autor: Kytička Žena

Založeno: 09.09.2007, 23:03

a jaký je podle helénského pantheismu smysl existence ženy ? a jaké je podle helénského pantheismu její poslání ? (nabízel jste nahoře, že se ženy mají nechat muži osvítit, věřím tedy, že mi věc vysvětlíte)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Není důležitý, co bylo,

Autor: Jan Muž

Založeno: 09.09.2007, 23:25

Helénská filosofie o ženě takřka nemluví, když tak jen jako o krásné dívce svádějící k neřesti či zotročující muže v jeho vášnivém zaujetí, a ve všech věcech etiky, mravnosti a ctnosti se obrací k muži. Pravá mužnost je potom synonymem pravé ctnosti. Starověk skutečně v ženě viděl mezistupeň mezi člověkem a zvířetem a neměl žádnou potřebu to zpochybňovat či jakkoliv řešit. Tak to prostě bylo dáno. Žena měla svoji funkci matky a konejšivého přístavu citů pro muže i své děti bez nároku na určující roli ve společnosti. Tedy alepoň tak si to představuji, protože v běžně známé antické literatuře se nikde význam ženy neřeší. Častěji se připomíná funkce a smysl koně či psa při dokazování toho, co je od přírody komu dáno. Rozum ve spojení s vůlí jako vůdčí část je přisuzován například i otrokům, ale nikdy ženám.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Není důležitý, co bylo,

Autor: Kytička Žena

Založeno: 09.09.2007, 23:45

rozumím-li tomu dobře, tak podle Vás Helénská filosofie v souvislosti se ženami hovoří pouze o jejich negativním vlivu na muže. Ženou se v dalším nezabývá. Otázku jejího smyslu a jejího poslání tedy podle Vás nezkoumá.

Z jaké literatury čerpáte, když tvrdíte, že "Starověk skutečně v ženě viděl mezistupeň mezi člověkem a zvířetem" ? Uveďte prosím alespoň jediný zdroj. Děkuji.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Není důležitý, co bylo,

Autor: Jan Muž

Založeno: 10.09.2007, 07:36

K Vaší sugestivní otázce mohu říci jen to, že jde o obecně známý fakt konstatovaný mnoha seriózními historiky. Za všechny uvedu alespoň B. Ehrmana a jeho Šifru mistra Leonarda - mýty a smyšlenky, abych se přidržel populárního zdroje. Že by ovšem filosofie mluvila o negativním vlivu ženy na muže, to zase nelze tvrdit. Ovšem například už Platón hovoří o tom, že k morálním vlastnostem vyhovujícím ústavnímu pořádku obce by měly být vedeny i ženy, tím má na mysli skutečnost, že jsou obecně ve smyslu lidských ctností opomíjeny a že to není docela správné.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Není důležitý, co bylo,

Autor: Kytička Žena

Založeno: 10.09.2007, 15:43

mohl byste prosím uvést helénského filozofa, který uvedl, že žena má funkci a smysl koně či psa ? resp., že je na úrovni polozvířete ?
jde pro mě o zcela novou informaci
s ohledem na její překvapivost si ji chci ověřit.
Děkuji
Prosím neuvádějte populární zdroje, mluvme o helénských filozofech.
P.s. : Není nutné mluvit o Platónovi ani o Sókratovi, u nich se s podobným tvrzením nesetkáváme.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Není důležitý, co bylo,

Autor: Jan Muž

Založeno: 10.09.2007, 18:07

Nikdo nikdy neřekl, že žena má funkci koně či psa. Já jsem řekl, že každý tvor má svoji od přírody danou funkci, které si má hledět, pes má funkci psa, kůň má funkci koně a žena má funkci ženy, to jsem řekl shodně například s Epiktétem.

Že je žena na úrovní polozvířete jsem rovněž neřekl. Řekl jsem, že byla ve starověku vnímána v hierarchii muž, žena, zvíře ... Tuto hierarchii tuším uvádí i Aristoteles, ale jist si nejsem a nechce se mi to teď ověřovat, nicméně jde o ověřitelný fakt.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Není důležitý, co bylo,

Autor: Kytička Žena

Založeno: 10.09.2007, 20:01

milý pane, vidím, že už není vůbec jasno, co jste řekl vy a kde jste mi sděloval názor helénských filozofů. :-)
O tom, že je žena mezistupeň mezi člověkem a zvířetem jste mluvil 2x.
Autor: Jan
Založeno: 09.09.2007, 21:08
Žena vždy byla vnímána jako mezistupeň mezi duchovní a zvířeckou podstatou člověka.
Autor: Jan
Založeno: 09.09.2007, 23:25
Starověk skutečně v ženě viděl mezistupeň mezi člověkem a zvířetem a neměl žádnou potřebu to zpochybňovat či jakkoliv řešit. Tak to prostě bylo dáno.

Věřím, že se to pokoušíte teď nějak ušmoulat, ev. přesunout dohledávání na mne, ale taková debata pro mě ztratila význam. Děkuji za pochopení.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Není důležitý, co bylo,

Autor: Jan Muž

Založeno: 10.09.2007, 22:56

Řekl bych, že to máte značně zašmoulané v hlavě, když neumíte ani rozpoznat hierarchickou řadu muž - žena (mezistupeň) - zvíře. Asi postrádáte základní inteligenci a to potom je opravdu s Vámi pořízení jako s kozou na ledě.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Není důležitý, co bylo,

Autor: Kytička Žena

Založeno: 10.09.2007, 23:24

nechme to být, každý soudný čtenář vidí, že nejste schopen doložit, co jste tu tvrdil, a že se snažíte Vaše tvrzení teď posunout jinam.
a ty poznámky o mé inteligenci si ušetřete - je to zbytečné a v dané souvislosti i dost trapné

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Není důležitý, co bylo,

Autor: Jan Muž

Založeno: 10.09.2007, 23:33

Problém je v tom, že Vám unikají elementární souvislosti textu, a co se týká dokladů, nemají u Vás žádný význam, když neuznáváte tak seriózního vědce - historika, jako je Ehrman. Citáty ze spisů filosofů Vám vyhledávat nebudu, na ty narazíte sama, pokud je vůbec někdy budete číst.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Není důležitý, co bylo,

Autor: Kytička Žena

Založeno: 11.09.2007, 02:31

:-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Není důležitý, co bylo,

Autor: Kristina Žena

Založeno: 11.09.2007, 08:05

Dík za bezva počtení.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Není důležitý, co bylo,

Autor: maja Žena

Založeno: 11.09.2007, 08:02

Hm, jak se má vaše matka, pardón - mezistupeň, který vás napůl s mužem stvořil? To byste potom měl být čtvrtinový mezistupeň, ne? To by vysvětlovalo ty vaše tuposti tady.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Není důležitý, co bylo,

Autor: Tess Žena

Založeno: 11.09.2007, 12:07

Mate v tom chyby Jane, asi naschval. Epiktetos byl pro absolutni ROVNOPRAVNOST vsech lidi, to je nejdulezite a asi vam to uniklo.

Vase nenavist k zenam jako mezistupni, coz neodpovida skutecnosti, vam jaksi sazlepila rozum. Pisete , ze neexistovala jedina zena mudrc. POkusd tim m udrcem myslite filosofa, tak bych vam doporucovala, abyste se zacal filosofii zabyvat trochu seriozne, minimalne seriozne, pak byste se trychle dozvedel, ze zeny-mudrcove a filosofove v antice (a samozrejme pozdeji)EXISTOVALI. a ne ze zadna neexistovala , jak kategoricky tvrdite.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Není důležitý, co bylo,

Autor: Jan Muž

Založeno: 11.09.2007, 18:32

Epiktétos nemluví o rovnosti a rovnoprávnosti lidí a pokud mluví o lidech, má na mysli muže. Uvádí člověka jako kosmopolitu, světoobčana, to je ovšem něco jiného než rovnost. Na hodnotu lidí a rozdíly mezi nimi má ovšem zcela jiný pohled, než Vy.

Jmenujte mudrce - ženu. V moderní filosofii existují výjimky potvrzující pravidlo (např. Eyn Randová, která ovšem svoji filosofii nedokázala systematizovat).

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Není důležitý, co bylo,

Autor: Kyrtička Žena

Založeno: 11.09.2007, 20:11

takhle se Jane ničeho nedoberete :-) muži jsou určitě nadáni být jinými než ženy. To ovšem a priori neznamená, že to, čím jsou nadáni je člověčí, a vše ženské je člověčí jen zčásti. To je pouze úhlem pohledu, který jakmile se změní, může vést ke svému opaku. S tím zápasí někteří zdejší muži, kteří vytýkají feministkám, že muže a priori považují za méně hodnotné než ženy. Nakonec těch úhlů pohledu je daleko víc (viz zpochybňování některých ras - rovněž a priori, atd.).
Je samozřejmě na Vás, oč opřete svoji lidskou hodnotu, a zda k tomu potřebujete snížit generelně hodnotu žen. Jestliže to uděláte, naleznete velmi snadno řadu argumentů. Současně ovšem budete řešit nesmírně těžký úkol, a to boj se vším, co u sebe objevíte jako odchylku od Vámi vystavěné normy "člověka". Lze eliminovat podstatnou část vnějších vlivů a žít v soukromí resp. izolaci. Nezaručuje to ovšem, že místo vnějšího vlivu se objeví vnitřní zápas s nejrůznějšími "démony".
Podle mě je lépe nazírat na člověka jako na produkt (jednu z podob) universa. Podobu v ženském a mužském provedení, tu vyjádřenou fyzicky (smyslově zachytitelnou), tu vyjádřenou v prožívání konkrétních lidí.
S takovým pohledem si lze lépe uvědomit (t.j. zpracovat rozumem), které naše projevy nás směřují správně a které jdou "proti" takovému směřování.
Pak už není třeba vyhrazovat ženám roli souložnic k ukájení rozkoší, se kterými musí "muž" bojovat, aby zůstal mužem. Pak lze na rozkoš nazírat chápajícíma očima, které umožňují rozumově rozeznat, kdy jim lze a kdy nelze vyhovět. Pak netřeba hledat u žen milosrdenství, protože je muž sám schopen nazírat na sebe milosrdně. Pak mu netřeba chův, ačkoli dospěl. S takovýma očima je pak muž schopen pozorovat konkrétní ženy tak, jak se projevují, aniž by byl vláčen svými (nenáviděnými) žádostmi.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Není důležitý, co bylo,

Autor: Jan Muž

Založeno: 12.09.2007, 00:24

Poprvé inteligentní reakce, nečekal bych to. Bohužel není zde dost místa na její rozvinutí ani oponenturu. Jsme ale každý na jiné lodi. Máte zřejmě něco z psychologií. Její pohled na člověka je však zatížen behaviorismem. Od doby, kdy se psychologie oddělila od filosofie, a stala se z ní materialistická věda, přestala chápat člověka v jeho hlubší podstatě. Ignoruje duchovní rozměr lidství, který staví člověka výš, než čistý produkt objektivní reality. Duchovní člověk není pouhým reflexním subjektem, ale dokáže budovat sám sebe i své okolí, dokáže rozumět svému bytí a přes toto porozumění směřovat k libovolné změně či možnosti. V tom je onen zásadní rozdíl mezi podstatou člověka a zvířete. Zde je rovněž doména mužů proti ženám, které se chovají reflexivně a těžko mohou být vůdčí silou k překonání sama sebe, (včetně nízkých pudů), a povznášet k vyšší kultuře lidství. Pravého muže nesměrují projevy, ale naopak on své projevy směřuje k nadřazenému cíli. Jinak opravdu nebojuji s démony a se svými žádostmi jsem v souladu, včetně sexu a přístupu k ženám. Ony mi nečiní v sexu milosrdenství, obvykle je to spíše obráceně. Pokud jsem mluvil o přístavu citů, měl jsem na mysli jejich zakotvení, jímž se vášeň, žádost i chtíč stávají lépe ovladatelnými a podřadnými. Ne tak u ženy, která v jejich rozpuku vidí zdroj svého štěstí.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Není důležitý, co bylo,

Autor: Kytička Žena

Založeno: 12.09.2007, 17:04

nejsem psycholog a psychologií se nezabývám. Důvodem je, co na adresu psychologie píšete. Naprosto souhlasím rovně s tím, co píšete na adresu materialismu (ohledně jehož hodnocení s Vámi rovněž souhlasím).
Souhlasím i s tím, co píšete na adresu duchovního člověka.
Maličko bych korigovala pouze to, že každý člověk (nejen duchovní) se liší od zvířat, a to svým původem. Duchovní člověk se jen pokouší využít potencionál duchovního rozměru člověka, neduchovní jej pomíjí (důvody jsou lhostejné).

To, kde se míjíme souvisí s tím dalším, co píšete:
já si netroufám tvrdit, že duchovní rozměr sledují více ženy či muži, to podle mne nelze ani dovodit z toho, kdo o tomto tématu více publikuje.
Pokud jde o překonání sama sebe, tak v mém chápání neexistuje. Vyjdu-li z toho, co považuji za sobě vlastní (t.j., že jsem otiskem universa) pak je mým cílem tento smysl naplňovat, a nikoli jej překonávat.
To je o základním přístupu, ve kterém se lišíme.
Pro mne neexistují nižší či vyšší pudy. Na pudech totiž není nic nízkého. Pro mne tedy existují pudy, kterými jsem (krom jiného) nadána, a mým jediným úkolem je, abych na ně nahlížela komplexně (t.j. abych si je rozumem uvědomila, abych si uvědomila, proč jsou pro člověka nezbytné, t.j. rozpoznala jejich úlohu a tím jim dokázala vymezit ve svém životě správný prostor).

O přístupu k ženám, démonech atd. jsem nemluvila (byť to tak mohlo vyznít) adresně, mluvila jsem obecně o důsledcích neporozumění problému), a to v reakci na jeden z vašich předchozích příspěvků.

Pokud jde o milosrdenství, reagovala jsem na Vaše slova, a vůbec jsem nemyslela milosrdenství v sexu. Myslela jsem milosrdenství obecně, tak jak vyznělo ve Vašem příspěvku.

Pokud jde o přístav citů, pak jediným žádoucím přístavem, je rozum (potažmo uvědomění). Jen v tomto přístavu se vášeň, žádost i chtíč stávají ovladatelnými. Nikoli podřadnými (jsou naší danou součástí) ale tím, čemu jsme schopni vymezit správné místo. Rozum (uvědomění) můžeme nalézt pomocí jiných lidí (těch, kteří se ve věci orientují lépe než my) nikoli však u nich.

Pokud jde o to, kdo vidí v rozpuku žádostí své štěstí, pak bych obecně zmínila právě materialisty. Je lhostejné, o jaký druh žádostivosti konkrétně jde (jsou jich mraky). Díky odlišnosti mužů a žen existuje převaha určitých žádostivostí u mužů a jiná převaha žádostivostí u žen). To je, myslím, nutné si uvědomit.

Další významnou věcí je, a to je s výjimkami v západní kultuře opomíjeno, že pro přenos informací u lidí zásadně slouží slovo (nikoli písmo). Určité informace duchovního rázu jsou nezkresleně přenositelné tedy POUZE zvukem. Písmo (t.j. použití jiného smyslu - zraku) je tedy nutno brát s uvedeným omezením.
Nepíšu to proto, abych tu generelně zpochybňovala všechny dochované texty, ale jen proto, že uvědomí-li si člověk takovou skutečnost, více pátrá po tom, zda písemně zprostředkovanou informaci správně pochopil.
Ono to lze často vidět i na glosách, které texty doprovázejí, na vysvětlivkách.

Už vůbec pak nemluvím o textech, které jsou překládány do jiného jazyka. Tam dochází k podstatným zkreslením. Markantní je tato skutečnost na překladech Genesis (srov. např. překlady Bůh, Hospodin).
Jakýkoli přeložený text je tedy žádoucí ověřovat použitím více zdrojů, t.j. pokusit se o eliminaci zkreslení.

Pokud (a k tomu směřuji) kdy filozofové vyjádřili své myšlenky v písemné formě, hleďme na psaný text nikoli jako na dogma.

Pro vysvětlení : jak jsem poznamenala, mě je celkem lhostejné, jestli si muži myslí o ženách to či ono. Nečtru Marsy a Venuše, statistiky, že muži udělají lepší kotrmelec než ženy, a ženy lepší stojku než muži, jsou pro mě úsměvné.
Pokud jde o člověka, o muže a o ženu, zabývám se jí v kontextu toho, co mě zajímá především. To, co mě především aktuálně zajímá, je duchovní podstata vzniku smyslového světa (materialistická verze je už zmapovaná a srozumitelná). V rámci toho člověk nevyhnutelně naráží i na to, o čem jsem psala.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Není důležitý, co bylo,

Autor: Kytička Žena

Založeno: 09.09.2007, 23:55

zaujalo mě dále, že mezistupeň mezi člověkem a zvířetem může být konejšivým přístavem citů pro muže. Mohl byste to nějak víc vysvětlit ? Máte na mysli něco podobného, jako když Vám pes olizuje ruku a Vás to konejší ?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Není důležitý, co bylo,

Autor: Jan Muž

Založeno: 10.09.2007, 07:45

Tím konejšivým přístavem citů jsem vyslovil vlastní názor, možná ne czela výstižný. Mám tím na mysli emocionální přístup ženy ke světu, její empatickou orientaci a závislost na vztazích, které určují její postoje i prožívání, v nichž rozum hraje druhořadou roli. V tom smyslu jako soucitná bytost může žena plnit roli milosrdné chůvy a konejšivé společnice.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Není důležitý, co bylo,

Autor: Kytička Žena

Založeno: 10.09.2007, 16:17

docela jste mne zklamal, osobně si myslím, že toho bylo více jen z Vaší hlavy. V dalším na téma, že žena je na úrovni psa a koně, nebudu pokračovat. Je to pro Vás příliš nedůstojná debata.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Není důležitý, co bylo,

Autor:Žena

Založeno: 09.09.2007, 20:13

Můžete mi dát nějaký konkrétní příklad?

"S ním lze být pouze v souladu nebo se mu protivit. První cesta vede k harmonii a blaženosti, druhá potom k překážkám, rozporům a utrpení. Jeden i druhý výsledek všichni velice snadno rozeznáme a podle něho určujeme, co je dobré a zlé, co nám prospívá a co škodí."

Neřekla bych, že snadno rozeznáme výsledek, vy považujete za harmonii a blaženost poměry v Africe, hodně lidí by s tím nesouhlasilo. Proč myslíte, že máte tu jedinou a správnou pravdu zrovna vy? Že má někdo jiné hodnoty než vy, nemusí nutně znamenat, že je špatný.

"Mají snad ženy určovat, co je dobré a co špatné? To určitě ne." Ne, to máte pravdu. Mají to určovat muži? To taky rozhodně ne. Kdo jste vy, že si dovolujete osvojovat si právo určovat, co je dobré a co je špatné? Určit se můžou pouze zákony, které se musí dodržovat, ale ani u těch není jednoznačné, jestli jsou dobré nebo špatné.
Když vám někdo umučí celou rodinu a vy vezmete pušku a zastřelíte ho, je to dobré nebo špatné? Podle zákona špatné, z morálního hlediska nelze jednoznačně určit. Takových otázek je spousta, na žádnou z nich nikdy nebude existovat jednotný názor. Zlo a dobro je relativní, nejsme v pohádkách, nic není černobílé.

PS: nezdá se vám trochu pokrytecké odsuzovat konzumní společnost a přitom surfovat na internetu? Ti nekonzumní chudí lidé v Africe internet nemají.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Není důležitý, co bylo,

Autor: Jan Muž

Založeno: 09.09.2007, 23:07

Neřekl jsem, že Afrika je ráj blaženosti a harmonie, jsem jen přesvědčen, že mnohá kmenová společenství tam žijí šťastněji a více v souladu s přírodou, než my, i když chudě. Ta zvěrstva, o kterých mluvíte, tam byla exportována naší civilizací.

K otázce pravdy: Vy si myslíte, že každý má právo na svoji pravdu, že pravda je jako děvka, která poslouží každému podle jeho potřeb. To se ale mýlíte, protože žijete v pouhém zdání a nikoliv v reálném světě. Pravda je pouze jedna, ta objektivní, jen člověk k ní nemá přímý přístup, protože není bůh a je omezen svými empirickými schopnostmi i délkou života. Věčnost i absolutno jsou mu odepřeny. Vědění je o hledání té objektivní pravdy, je to nekončící proces, jímž se k ní přibližujeme cestou nazírání a tušení hlubší podstaty světa při neustálém problematizování a kladení otázek proti bezprostřednímu zdání nabytého subjektivní zkušeností. Poznání pravdy není věcí názoru ani subjektivním zakoušením reality, nýbrž nejvyšším aktem rozumu odpoutaného od vleku každodennosti a lidských potřeb a podloženého filozofickým i kulturním dědictvím tisíciletých tradic lidstva. Dobro a zlo je potom pravdivé rozlišení toho, co nám prospívá a co nám naopak škodí. Přičemž konání dobra je dáno správným užíváním představ a náležitým zkoumáním či zvažováním všech záměrů, které nás k němu vedou. To vše podle přírody a přirozeného běhu věcí, jak určila prozřetelnost boží.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Není důležitý, co bylo,

Autor:Žena

Založeno: 09.09.2007, 23:56

Co bylo exportováno naší civilizací? Třeba ženská obřízka? Některá společenství možná žijí spokojeně v souladu s přírodou, některá trpí hlady a nemocemi. Ale jak už jsem říkala, nikdo vám nebrání se tam odstěhovat. Já bych to na vašem místě udělala. Nebo snad máte strach, proto zůstáváte v pohodlí té hnusné konzumní společnosti?

O pravdě jsem vůbec nemluvila. Myslím, že každý má právo mít vlastní názor. Jestli s tím nesouhlasíte, dobře, je to váš názor. Můžete s tím nesouhlasit, ale to je tak jediné, co proti tomu můžete dělat.
Každopádně, tyhle obecený kecy nemají smysl a nikam nevedou. Takže když věříte, že umíte odlišit dobro od zla, mám pár otázek:
Je trest smrti pro masového vraha dobrý nebo špatný?
Je lepší pravice nebo levice?
Je věková hranice trestní odpovědnosti v ČR dobrá nebo špatná?
Je dobré nebo špatné, když někdo neuznává žádný jiný názor než svůj?
Je dobré nebo špatné krýt vlastní dítě, když vím, že spáchalo zločin?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Není důležitý, co bylo,

Autor: Jan Muž

Založeno: 10.09.2007, 23:14

Co máte pořád s tou obřízkou? Je snad Vaše hlava jen pohlavní orgán?

Když Vás nezajímá pravda, nemá smysl Vám ani cokoliv vykládat o dobru a zlu. A k těm Vašim náramně poutavým otázkám ve věci zločinu a trestu: Není tak dávno doba (pár tisíc let), kdy lidstvo nepotřebovalo zákony a se zlem se dokázalo přesto vypořádat. Dnes je zákonů jak nakydáno, a zlo se šíří jako morová nákaza a nikoho to ani nezaráží. Omezenost a zaslepenost rozumu se vyznačuje tím, že se patlá v jednotlivostech a zcela mu unikají obecné principy správného lidského jednání. Pouze takové principy má smysl zakotvovat do zákonů. Ostatní je věc soudců a jejich morální vyspělosti odrážející kulturu, tradice a tomu odpovídající morální stav společnosti. Jelikož dnešení zženštilá společnost žádnou morálku nemá, bude stále více rozporuplných a represivních zákonů, které se budou stále více míjet účinkem.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Není důležitý, co bylo,

Autor:Žena

Založeno: 11.09.2007, 15:07

Na to jsem se neptala. S někým, kdo považuje konkrétní problémy za moc přízemní na to, aby se jimi zabýval, se vážně nedá diskutovat.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Není důležitý, co bylo,

Autor: Jan Muž

Založeno: 12.09.2007, 00:38

Nikoliv přízemní problémy, ale druhořadé, rozumějte nižšího řádu, v němž jedině jste Vy schopna se pohybovat. Pokud jste přízemní, zůstáváte ve svých mezích a nelze Vám zase příliš vyčítat. Pokud se ovšem dotýkáte otázek vyššího řádu, stáváte se podřadným rozumbradou.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Není důležitý, co bylo,

Autor:Žena

Založeno: 09.09.2007, 14:52

Ještě něco:
Several general properties of physical laws have been identified (see Davies (1992) and Feynman (1965) as noted, although each of the characterizations is not necessarily original to them). Physical laws are:

* True. By definition, there have never been repeatable contradicting observations.
* Universal. They appear to apply everywhere in the universe. (Davies, 1992:82)
* Simple. They are typically expressed in terms of a single mathematical equation. (Davies)
* Absolute. Nothing in the universe appears to affect them. (Davies, 1992:82)
* Stable. Unchanged since first discovered (although they may have been shown to be approximations of more accurate laws—see "Laws as approximations" below),
* Omnipotent. Everything in the universe apparently must comply with them (according to observations). (Davies, 1992:83)
* Generally conservative of quantity. (Feynman, 1965:59)
* Often expressions of existing homogeneities (symmetries) of space and time. (Feynman)
* Typically theoretically reversible in time (if non-quantum), although time itself is irreversible. (Feynman)

Zdroj: http://en.wikipedia.org/w
iki/Physical_law

Pořád chcete popírat univerzální platnost fyzikálních zákonů? :-P Jestli to dokážete, máte nobelovku v kapse.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Není důležitý, co bylo,

Autor: Kytička Žena

Založeno: 09.09.2007, 19:18

exaktní důkaz lze předložit pouze o věcech týkajících se smyslového světa.
Rozumný člověk může minimálně pochybovat v tom směru, zda neexistuje i něco, co nemůže smyslově poznat. T.j. zda neexistuje něco "mimosmyslové".
Pochybovat lze už minimálně proto, že nebyl předložen žádný exakrtní důkaz o tom, že existuje pouze smyslový svět. :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Není důležitý, co bylo,

Autor:Žena

Založeno: 09.09.2007, 20:19

Co se tu snažím říct je, že když k něčemu nemáte exaktní důkaz, nemůžete to považovat za všeobecnou pravdu, která nepřipouští výjimky. Takže když já řeknu, že smyslem lidského života je kreslit na ulici fialové puntíky, můžete s tím sice nesouhlasit, ale nemůžete to nijak vyvrátit. Na druhou stranu já zas nemůžu trvat na tom, že to tak opravdu je a žádná jiná alternativa neexistuje, protože to nemůžu nijak dokázat. Je to jen názor.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Není důležitý, co bylo,

Autor: Kytička Žena

Založeno: 09.09.2007, 20:43

já vím, z čeho vycházíte :-)
K exaktním důkazům :
Každý výklad nějakého jevu (jevů partikulárních i celého světa) má charakter redukce: Chceme-li například matematicky řešit nějakou úlohu, musíme ji zformulovat v matematických pojmech, tj. zredukovat jí na kvantitativní vztahy mezi jistými veličinami a ostatní, které je z hlediska naší redukce nerelevantní, neuvažovat. Prostředníkem může být fyzika, chemie, ale např. i ekonomická teorie. Při řešení fyzikální úlohy redukujeme příslušné zadání na fyzikální entity a ty pak redukujeme na matematické entity a vztahy mezi nimi, tj. na matematiku.

(více : Redukcionismus – úhelný kámen západního myšlení
http://www.cscas
fyz.fzu.cz/2003/01/zamaro
vsky.html

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Kytička, Jan a "Já"

Autor: Modrý Klokan Muž

Založeno: 20.09.2007, 13:18

Předchozí a podobné vaše diskuse mě vždycky "dostanou". Velice zajímavé, podnětné a inspirující. Tomu říkám bez ironie opravdová intelektuální potrava. Tak díky.

V hospodě bych vám koupil pivo, tady vám aspoň udělím jedničku s jahůdkou :-)))

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Kytička, Jan a "Já"

Autor: Kytička Žena

Založeno: 20.09.2007, 15:00

díky za kladnou reakci

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Není důležitý, co bylo,

Autor: M4P Muž

Založeno: 11.09.2007, 22:35

Možná jste jen nepotkala toho pravého a pohybujete se v dost přízemní společnosti.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Není důležitý, co bylo,

Autor:Žena

Založeno: 11.09.2007, 22:41

Pohybuju se většinou ve společnosti vysokoškoláků, inteligentních a racionálně uvažujících lidí. Lidi, co si myslí, že vědí, jaký je smysl života a jak spasit lidstvo nějak nepotkávám, asi to bude jejich nepříliš častým výskytem v populaci.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Není důležitý, co bylo,

Autor: maja Žena

Založeno: 06.09.2007, 14:18

To bych raději dceru vrátila do porodnice :-)))))) Naštěstí je to inteligentní a sebevědomá mladá žena, doufám, že každého blba podobného tomu, co popisujete, obejde obloukem!

Odpovědět na příspěvek

 

Tak třeba tenhle

Autor: Misogyn Muž

Založeno: 06.09.2007, 15:27

se o ni nebude starat ani náhodou.
http://fotoreporty.rhiz
opus.net/2007-08-03-antif
est_xiii_07/2-R004-006.jp
g
S takovýmhle si bude muset na domácnost vydělat skutečně sama.
S těmahle taky:
http://fotoreporty
.rhizopus.net/2007-08-03-
antifest_xiii_07/2-R004-0
05.jpg
Jo, kdyby na světě byli jenom takoví kluci, tak bych ty feministky i chápal.
Naštěstí tyhle nepřevažují.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Není důležitý, co bylo,

Autor: Jan Muž

Založeno: 07.09.2007, 01:19

Sebevědomí ženy zraje a sílí do té doby, než narazí na Hulváta. Potom se z ní stane feministka, v lepším případě nymfomanka.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Není důležitý, co bylo,

Autor: maja Žena

Založeno: 07.09.2007, 08:18

Mýlíte se, sebevědomí kohokoliv nesouvisí s tím, koho potká.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Není důležitý, co bylo,

Autor: Jan Muž

Založeno: 07.09.2007, 14:22

Mám obavu, že po Vaší výchově onen sebevědomý Hulvát bude navíc blb, a citové vzplanutí k němu Vaší dcerušce změní život víc, než byste si chtěla připustit.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Není důležitý, co bylo,

Autor: maja Žena

Založeno: 07.09.2007, 14:24

Děkuji za vaši starost, ale je naprosto zbytečná.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Není důležitý, co bylo,

Autor: maja Žena

Založeno: 07.09.2007, 14:32

Ona totiž na tento web nechodí, takže vás nemá kde potkat.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Nemá cenu s feministkami diskutovat.

Autor: NTPT Muž

Založeno: 06.09.2007, 10:15

ono nechat si naštěkat do boudy a po devíti měsících vyprdnout sviště není žádné umění. Ani pro feministku.

jink pro samotné dítě je to většinou štěstí když se matka s takovými mindráky věnuje kariéře a né dítěti. Způsobí tím na něm totiž daleko menší škodu

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Nemá cenu s feministkami diskutovat.

Autor: Mic Muž

Založeno: 06.09.2007, 11:28

Nechali se oplodnit od spermobanky v Dansku.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Nemá cenu s feministkami diskutovat.

Autor:Žena

Založeno: 06.09.2007, 08:29

Myslím, že vzdělané úspěšné ženy s kariérou jenom uvítají, když je vy a vám podobní budete ignorovat. :)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Nemá cenu s feministkami diskutovat.

Autor: Tomáš Muž

Založeno: 06.09.2007, 09:22

Jen do té doby, než těmhle úspěšným ženám s kariéou odbijí biologické hodiny třičtvrtě na dvanáct:-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Nemá cenu s feministkami diskutovat.

Autor:Žena

Založeno: 06.09.2007, 09:28

Nemyslím, že by muži jako Milan byli nějaká jejich spása. Pořád ještě existuje dost úspěšných a nezakomplexovaných mužů, kteří vzdělání a úspěch u žen považují za přednost a ne za nějakou vadu.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Nemá cenu s feministkami diskutovat.

Autor: NTPT Muž

Založeno: 06.09.2007, 10:20

Ale pozor, vzdělání a kariéra není vada

vadou je, když je dotyčná zprominutím kráva. Nebo když je dopředu vidět že je feminizmem tak naočkovaná že pro ni budu maximálně tak dárcem spermie a až využije veškerý můj potenciál, zahodí mne do odpadků jako vymačkaný citron a najde si jiného a nádavkem mne připraví i o společné děti, i o převážnou část mého majetku. žena pro kterou nebudu nic jiného nežli zjištně pořízený schůdek ke kariéře nebo dlaždice na její cestě životem....

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Nemá cenu s feministkami diskutovat.

Autor:Žena

Založeno: 06.09.2007, 10:37

Pro Milana zřejmě ano.

Já myslela, že feministky nechtějí muže jako dárce spermatu, ale naopak chtějí, aby se co nejvíc zapojovali do výchovy. Ale já se v tom nevyznám, na to jsou tu jiní odborníci.
A neměla jsem na mysli zlatokopky vysávající muže, ale normální chytré ženy, které dokážou být úspěšné samy a nemají zapotřebí provádět to, co jste popsal.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Nemá cenu s feministkami diskutovat.

Autor: Olga Žena

Založeno: 06.09.2007, 11:42

Nemyslím si, že takhle se chovají ženy "naočkované feminismem". Ženy naočkované feminimem bývají obvykle vzdělané a svůj profesní a společenský růst si zvládnou zajistit jinak než šplháním po zádech svého muže. To je typické spíš pro všelijaké modelky, rosničky, a spol.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nemá cenu s feministkami diskutovat.

Autor: Tess Žena

Založeno: 06.09.2007, 11:49

Feministky se naopak snazi o spojeni prace a vychovy deti. A rovnez o zapojeni otce do vychovy. Doporucuji posledni cislo feministickeho periodika EMMA, kde se na cele strane venuji komisari Spidlovi a jeho navrhu na povinnou otcovskou dovolenou.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nemá cenu s feministkami diskutovat.

Autor: kocour Muž

Založeno: 06.09.2007, 13:53

Sorry, tohle patří sem:

A proč POVINNOU? To by byl feminacismus ...

Kde se furt bere ta mánie některých lidí někomu něco nařizovat, někoho k něčemu nutit, lajnovat někomu život od kolébky po hrob?

Jakou cenu by to pro Vás mělo, Tess, kdyby Váš muž či přítel s vaším dítětem na otcovské dovolené zůstal ne pro to, že by chtěl a činilo mu to potěšení, ale proto, že by musel, ač nechtěl? Fakt byste stála o to druhé?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nemá cenu s feministkami diskutovat.

Autor: Tess Žena

Založeno: 06.09.2007, 20:00

nevim jak dalece povinnou . Spis by se jednalo o impuls pro zamestnavatele (domnivam se) aby to umoznovali. Dneska kdyz muz odejde na rodicovskou ma velice casto v praci problemy. I mezi muzi samymi.
ja nemam rada povinnosti tohohle druhu a sam abych nikoho nenutila.
http://www.emma.de/wird
_vaeterzeit_pflicht_2007_
5.html

Tuhle se rozhodovalo o 14 dnech dovolene pro otce nekde v zahranici a nejaky spolek muzu se ozval, ze tohle rozhodne ne, maji na praci dulezitejsi veci.
Ty asi nepatri mezi ty muze, kteri se divi ze pece o dite zustava po rozvodu nadale na zene.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nemá cenu s feministkami diskutovat.

Autor: kocour Muž

Založeno: 07.09.2007, 09:06

Jenže právě v té povinnosti - nepovinnosti je ta hranice mezi dobrým opatřením a marxistickým svinstvem, chápala?

Odpovědět na příspěvek

 

tess,

Autor: lubob Muž

Založeno: 06.09.2007, 14:12

ano, to je presne to, co mnoha lidem na feminismu vadi (& zcela opravnene). povinnost, alias represe.

vzpomente na kredo druhe vlny femiismu "the personal is political". nic nemuze lepe vystihnout totalitni charakter teto feministicke ideologie, kdy nejaky mocensky [statni] aparat vstupuje do soukromi jednotlivcu. & samozrejme, mocensky aparat je ten, ktery vi lepe, co je pro obcany dobre & nevaha jim v tom nasilim rachat cumak. & nakonec, tento mocensky aparat je rizen nekym.

aby se clovek poucil, kolikrat musi byt svedkem/ucastnikem toho, jak se rovnostarska utopie pozvolna meni v absolutistickou tyranii prasat (orwell)?

Odpovědět na příspěvek

 

Proc spojujete Spidlu s feminismem

Autor: Tess Žena

Založeno: 06.09.2007, 18:55

a proc spojujete rodicovskou dovolenou s feminismem vubec? Tady tvrdite, ze feministkyfeminacistky soudkyne odebiraji ptcum deti. Pokud ale nekkdo do dusledku jde za tim, aby byli otcove s detmi , jsou to opet feminacisti. Tak se rozhodnete. A zeptejte se spidly.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Proc spojujete Spidlu s feminismem

Autor: kocour Muž

Založeno: 06.09.2007, 19:08

A co kdybyste zkusila brát všechno do důsledků a nechala ostatní žít, jak chtějí oni, a ne jak byste chtěla Vy?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Proc spojujete Spidlu s feminismem

Autor: Tess Žena

Založeno: 06.09.2007, 20:01

ja to nenavrhuji. Z ceho uvazujete ze nekomu neco nutim. Fakt ne.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Proc spojujete Spidlu s feminismem

Autor: dulcibelka Žena

Založeno: 06.09.2007, 20:06

Tady bych ale řekla, že má Tess naprostou pravdu - a ten rozpor je očividný.

Mimochodem - malý dítě si taky NECHCE mejt ruce, a po nějaké době buzerace to dělá automaticky...Holt s tou "otcovskou dovolenou" to bude stejný...jde o zvyk. Navíc prospěšný pánům, kteří si stěžují na diskriminaci otců :-))

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Proc spojujete Spidlu s feminismem

Autor: kocour Muž

Založeno: 07.09.2007, 09:12

Jaký rozpor?

Uvědomujete si, co jste právě řekla?

Budete tedy buzerovat muže jak malé děti, ano?

Pak ale zapomeňte na to, že chcete rovnost, protože tohle nemá s rovností společného vůbec nic, tohle naopak rovnost odbourá. Pěkně jste se odvázaly.

Srovnávat manžela s dítětem ... a jiné si zas stěžují, že jejich muži jsou jak malé děti ... tam zas vidím rozpor já.

Vezměte si tak 14 dní dovolenou a běžte na čerstvý vzduch. Obě, Dulcibelka i Tess.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Proc spojujete Spidlu s feminismem

Autor: dulcibelka Žena

Založeno: 07.09.2007, 09:41

Nenechte zuřivost cloumat svým majestátem :-))
Rozpor vidím v tom, že na jednu stranu si pánové stěžují že nedostávají děti do péče, a na druhou stranu si zas stěžují, že je někdo nutí s nimi být (na rodičovské). No.
A holt každá novota se musí nějak zavést - proto ta buzerace a příměr s malým harantem...že by to bylo moc od věci pochybuju - sám se vztekáte jak malej smrad :-)))
Proč by měla účast na rodičovský dovolený odbourat "rovnost", to už nechápu vůbec.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Proc spojujete Spidlu s feminismem

Autor: kocour Muž

Založeno: 07.09.2007, 12:18

Fakt jste si tak jistá, že se vztekám? Že to spíš není útrpnost nad ženskou, kterou jsem až dosud měl za rozumnější?

Žádný rozpor v tom není, Vy prostě nejste schopna být sama sebou, proto potřebujete mít vše buď zakázané, nebo přikázané, z dovoleného jste nesvá, protože tam chybí jistota. Neumíte žít bez jistot, to je vše.

Odpovědět na příspěvek

 

Na svůj věk jste nějak moc naivní.

Autor: Misogyn Muž

Založeno: 07.09.2007, 13:18

Dovolím si zopakovat včerejší slova pana NTPT:

"ale notak copak nevíte že feministky myslí jinak ?
1: Veškeré negativní vlastnosti generalizovat na všechyn muže
2: Veškeré pozitivní vlastnosti generalizovat na všechny ženy
3: veškerá negativa u žen a pozitiva u mužů popírat co to jen jde.
4: výše uvedenému postupu říkat "objektivita

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Na svůj věk jste nějak moc naivní.

Autor: kocour Muž

Založeno: 07.09.2007, 13:34

A to zas ne. Jestliže jedna strana generalizuje, neznamená to ještě, že musím klesnout na její úroveň. Já jsem tady sám za sebe a hájím stále stejnou kótu, jejíž souřadnice znějí:

x - ať si každý sám dělá co chce
y - ať přitom nechá druhého na pokoji
y - co si lidi mezi sebou dohodnou navíc, je jen a jen jejich věc

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Na svůj věk jste nějak moc naivní.

Autor: kocour Muž

Založeno: 07.09.2007, 13:36

Výše uvedené platí zejména pro kočky a kocoury, dále pro psy, koně a jiná inteligentní zvířata a taky pro lidi, sem tam i pro ženy :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Na svůj věk jste nějak moc naivní.

Autor: lubob Muž

Založeno: 07.09.2007, 15:02

pod tohle se vam, kocoure, milerad podepisu.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proc spojujete Spidlu s feminismem

Autor: dulcibelka Žena

Založeno: 07.09.2007, 13:27

My se známe? Že tak přesně víte, co potřebuju a bez čeho nemůžu být?
Jen jste mi, jistě nedopatřením, zapomněl odpovědět, jak že ta nařízená rodičovská odbourá tu rovnost...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proc spojujete Spidlu s feminismem

Autor: kocour Muž

Založeno: 07.09.2007, 13:43

To opravdu myslíte vážně, ten svůj dotaz?

Buď jsem si s někým roven, a pak se s ním mohu, ale nemusím dohodnout jako rovný s rovným.

Nebo jsem někomu nadřízen či podřízen, pak mu diktuji nebo on mně.

Třetí možnost není.

A vy tady chcete mužům NADIKTOVAT rodičovskou ...

Rozumný člověk by na Vašem místě uznal, že přestřelil, jinak ho brzy nebude brát nikdo vážně.

P.S.: Až to jednou přijde, na rodičovskou půjdu rád, pokud to bude jen trochu možné. Ale pokud by mne k tomu měla žena nutit - pokud by mne měla k čemukoli nutit - byl by to jen první krůček k rozpadu vztahu.

Odpovědět na příspěvek

 

Já si dycky myslel,

Autor: Misogyn Muž

Založeno: 07.09.2007, 13:57

že mateřská je právo.
Že je to právo a výhoda těch žen.
A že by to právo měli mít i muži, protože někdy má matka větší peníz než otec (ale málokdy, ženský si neberou chlapy s menším příjmem než mají ony samy) a tak by bylo lepší, aby do práce chodila ona a o mimčo pečoval táta.
Leckterý otec by rád zůstal do 3-4 let věku dítěte doma. Kdyby mezitím přišlo další dítě, mohl by zůstat doma i s ním. Leckdo by rád.
Ale feministky, které nenávidí vlastní mateřství a případně i vlastní dítě, to chtějí postavit jako povinnost.
Přitom pro ženy to žádná povinnost není - pokud vím, žádný zákon ženám nepřikazuje, aby zůstaly s miminem doma. Naopak zákoník práce jim přece dává právo na přestávky na kojení, které můžou využít jenom tehdy, když nebudou s dítětem doma, ne?
Je projevem diskriminace, že muži právo na kojení v práci nemají.
Podle těch Tess a Dulcibelek když ženy mají právo v práci kojit, mužům by to mělo být nařízeno jako povinnost.
Nejlíp od zítřka: který muž v práci neprokojí aspoň 2,5 hodiny, zaplatí pokutu (a zaměstnavatel taky!). Souhlas?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Já si dycky myslel,

Autor: Kytička Žena

Založeno: 07.09.2007, 14:07

Pokud jde o mateřskou mužů, pak zvažte, jestli chcete být tím, který říká, že
muži a ženy jsou v péči o malé dítě zastupitelní (pak jste totéž co ultrafeministky, jen v pánském provedení) a nadto štrejchnutý Švejnarem v době, kdy přednášel, jak je kravské mléko snad lepší než mateřské, anebo
jestli má péče matky o malé dítě skutečně nezastupitelný význam pro vývoj dítěte, a pak zapomeňte na mateřskou mužů.
Zastáváte-li obojí, dostáváte se do nepříjemně schyzofrenního postavení :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Já si dycky myslel,

Autor: Kytička Žena

Založeno: 07.09.2007, 14:08

Švejcarem :-)) (chudák Švejnar)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Já si dycky myslel,

Autor: kocour Muž

Založeno: 07.09.2007, 14:18

Kytička chce říct, že rozlišujeme mateřskou, tam může jen žena tuším do 6ti měsíců po porodu, a důvody jsou právě v tom, že muž rodit ani kojit nemůže. A pak máme rodičovskou, ta následuje po mateřské a muž a žena si mohou vybrat, jestli na ni půjde ten či onen nebo jestli si ji nějak rozdělí, třeba na půl. Aspoň tak mne poučil před půl rokem kamarád, jinak čerstvý otec.

Odpovědět na příspěvek

 

Když může s miminem do práce žena,

Autor: Misogyn Muž

Založeno: 07.09.2007, 14:41

tak musí mít stejné právo i muž. Akorát místo přestávek na kojení musí mít přestávku na podržení flašky.

Hrátky se slovíčky mateřská/dalšímateřská/ro
dičovská apod. jenom zatemňují podstatu věci.
Jsou vymyšlené na šizení lidí.

Jako třeba s tím důchodem: víte, že pořád ještě platí, že i bezdětná žena, která nikdy žádné dítě nevychovávala, jde do penze dřív než muž, otec rodiny, který vychoval 4 děti, z toho 2 sám, protože ovdověl když nejmladšímu bylo 10 let?
To je rovnost jako blbec!

Odpovědět na příspěvek

 

Co to melete za hovadiny?

Autor: Misogyn Muž

Založeno: 07.09.2007, 14:37

Sedíte si na vedení?

Ženský mají právo na mateřskou a tak já ho chci taky.
Ženský nemají povinnost jít na mateřskou a tak já tu povinnost taky nechci.


Musí se vám všecko psát tahle polopatě jako dětem za mateřský školky?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Co to melete za hovadiny?

Autor: maja Žena

Založeno: 07.09.2007, 14:39

Tak až porodíš, můžeš kojit půl roku, a tím být na mateřské, spokojen?

Odpovědět na příspěvek

 

Ty neblábol, ty neporodíš nikdy.

Autor: Misogyn Muž

Založeno: 07.09.2007, 14:43

To by musel bejt tak ožralej, aby na tebe vlez, že by už stejně nebyl ničeho schopnej.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Ty neblábol, ty neporodíš nikdy.

Autor: maja Žena

Založeno: 07.09.2007, 14:45

Postrádám souvislost s mým konstatováním.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Ty neblábol, ty neporodíš nikdy.

Autor: Kytička Žena

Založeno: 07.09.2007, 20:33

asi omyl ve vláknech :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Co to melete za hovadiny?

Autor: Kytička Žena

Založeno: 07.09.2007, 18:45

ok - už jsem přešlápla - už se Vám do toho nebudu plést. :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proc spojujete Spidlu s feminismem

Autor: maja Žena

Založeno: 07.09.2007, 14:00

Dovolte mi otázku, co jste myslel tím "pokud to bude jen trochu možné"?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proc spojujete Spidlu s feminismem

Autor: kocour Muž

Založeno: 07.09.2007, 16:13

Tím jsem myslel na to, že ta slečna, kterou mám rád, má dvakrát nižší plat než já a jen z jejího platu bychom rodinu živili těžko. A pak taky to, že stejně nedodržuji pracovní dobu a pracuji, když je potřeba, takže rodičovská nerodičovská, pracoval bych prostě doma, stejně, jako to dělám občas přes víkendy.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proc spojujete Spidlu s feminismem

Autor: dulcibelka Žena

Založeno: 07.09.2007, 14:21

Já nediktuju nic, ani vaše žena by vás nenutila - bylo by to státní opatření, tak se rozejdete se státem? A jak jsem pochopila, vymyslel to Špidla, a ne Špidlová. Asi.
Ani ženy se nerozčilujou a nerozcházej s manželem, protože musej na mateřskou...protože nemusej! Jde o možnost - pokud nastoupí do práce dejme tomu 6 neděl po porodu, mateřská tím končí (resp. končila, neb nevím přesně jak je tomu teď - berou podporu i když mají plný úvazek?). Stejně tak u otce, aspoň předpokládám, že se Špidla zhlídl v třeba švédským modelu. Tam mají taťkové měsíc tzv. povinnou rodičovskou, ovšem když na ni nenastoupí, nikdo je neobžaluje ani nezavře, pouze ten měsíc nedostanou zaplacený, jinými slovy se o to zkrátí celková rodičovská.
A vy řádíte, jako byste měl v případě nesouhlasu skončit v klepetech...

Odpovědět na příspěvek

 

No vidíte, jaká jste falešná.

Autor: Misogyn Muž

Založeno: 07.09.2007, 14:46

To já ne, to zákon který jsem odhlasovala.
A nezavřem vás, ale nedáme vám peníze, které dáme každému jinému...

Takhle podobně se omlouvali někteří arizátoři, když vyháněli Židy z jejich krámků - nezlob se, ale to zákon, víš...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: No vidíte, jaká jste falešná.

Autor: dulcibelka Žena

Založeno: 07.09.2007, 15:03

Každému jinému, POKUD splní podmínky...A vůbec - už jsem předeslala, že si nejsem jistá, jak je to TEĎ, ale celá desetiletí to fungovalo tak, že pokud žena nastoupila do zaměstnání PŘED uplynutím mateřské, dál jí taky nikdo/stát neplatil. Nic jiného se jí ovšem nestalo. Tak o co jde?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Proc spojujete Spidlu s feminismem

Autor: porter Muž

Založeno: 08.09.2007, 15:48

Myslím, že i člověk Vaší inteligence by mohl pochopit, že mezi svěřením dítěte do péče a povinnou rodičovskou dovolenou je určitý rozdíl.

Odpovědět na příspěvek

 

tess,

Autor: lubob Muž

Založeno: 07.09.2007, 11:30

nekecejte hovadiny. nikdy jsem nic takoveho netvrdil.

to je mi uroven...

Odpovědět na příspěvek

 

tess,

Autor: lubob Muž

Založeno: 07.09.2007, 15:05

to myslite opravdu vazne? ctete vase vlastni slova :

"a proc spojujete rodicovskou dovolenou s feminismem vubec?"

&

"Doporucuji posledni cislo feministickeho periodika EMMA, kde se na cele strane venuji komisari Spidlovi a jeho navrhu na povinnou otcovskou dovolenou."

uh oh, tohle je vazne nekdy jen pro slne nervy :-))

Odpovědět na příspěvek

 

Re: tess,

Autor: Tess Žena

Založeno: 08.09.2007, 11:10

Ano, ptam se proc spojujete rodicovskou dovolenou s feminismem?

Ja to NAHODOU vim z feministickeho tisku, ale urcite mohu citovat i z nefeministickeho tisku. Napriklad z nemeckych, anglickych, francouzskych tiskovin. To je nahoda, ze jsem si to JA (a ne vy) precetla rovnez i tam v EMMA.

Ja jsem se ptala proc RODICOVSKOU dovolenou muzu spojujete VY s feminismem? (ja si to mohu spojovat s cim chci) Je to podle VAS feminismus? Pokud vim muzi si prave na tehle strankach (ale i v ceskem tisku) stezuji na feminacistky, ze zamezily v poslednich desetiletich muzum starat se o deti a celou peci prevzaly , muz neni potreba, atd.atd.
Co kdyz v realite za peci o dite,deti na rodicovske dovolene stoji maskulinisti?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: tess,

Autor: kocour Muž

Založeno: 08.09.2007, 12:20

Tak po lopatě, když nechcete chápat:

POVINNÁ rodičovská dovolená pro muže = krajně levicový feminismus (zaz tomu říká feminacismus)

DOBROVOL
NÁ rodičovská je O.K.

P.S.: Začínáte mi být se svými názory hodně nesympatická, a to určitě není tím, že jste žena, já ženy rád, především ty samostatné a zdravě sebevědomé, které dokáží být samy sebou a nepotřebují si nic dokazovat.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: tess,

Autor: Tess Žena

Založeno: 09.09.2007, 11:04

To byla odpoved Lubobovi, na otazku proc povinnou rodicovskou dovolenou spojuje s feminismem, my odpovedel ukazkou me citace, ze jsem o tom cetla ve feministickem tisku.
To preci neni dukaz, ja jsem to mohla cist v jinem tisku treba ultra machistickem, nebo liberalnim atd. Ot to povazuje za dukaz ,ze se jedna o feminismus. Navrh je jen myslenka jisteho pana Spidly.
Ja jsem taky pro dobrovolnou rodicovskou. Ale muze si nejaka zena zvolit materskou dobrovolne. Zeny na vyber nema, svym zpusobem je to pro ni povinnost. Samozrejme rikam.

Mimochodem vmesovani statu do privatni sfery se provadi odjakziva. Mam napriklad na mysli zrovna ten Code Napoleon, ktery mimochodem vyslovil prisny zakaz svobodnym zenam patrat po otci ditete. Tohle ze neni vmesovani do soukromi? Podle me je a nejenom tohle.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: tess,

Autor: lubob Muž

Založeno: 10.09.2007, 11:22

tess, nehrajte si na hloupou.
predne, neni dulezite, ve kterem tisku jste to VY cetla, ale ktery tisk to vydal.
& navic, nerikejte, ze vy, jedna z mala zdejsich, ktere se k feminismu otevrene hlasi, nevi, ze paritni delba prace obou pohlavi je centralni tezi soudobeho feminismu.

hrat na schovku me bavilo, kdyz jsem byl dite....

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: tess,

Autor: Tess Žena

Založeno: 10.09.2007, 22:20

Ja jsem se ptala proc povazujete tohle tema za feministicke a vy se mne snazite zesmesnit tim, ze jsem preci napsala, ze jsem to precetla ve feministickem tisku. Vzapeti si podle vas hraju na hloupou, protoze nechapu, ze nezalezi na tom co ja , ale kde se to tiskne. Presto jste citoval, ze jsem to cetla.

Dobre, musim vas upozornit , ze se o problematika se tematizuje i v jinych casiôpisech a v novinach, mohu zvest, "Die Zeit", nebo "Neue Zürcher Zeitung".
Takze je dulezite ktery tisk to vydal. Myslite, ze tyhle problemy jine vydavatelstvi (bez spetky feminismu) ignoruji? Neignoruji. Tak tady to mate cerny na bilym.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: tess,

Autor: lubob Muž

Založeno: 10.09.2007, 11:25

no & ten druhy "argument", ze stat se do privatni sfery vmesoval vzdy, to je opravdova hloupost.

jak by se vam libil "argument", ze zeny nemohou volit, protoze vzdycky to bylo tak, ze volit nesmely?
to jste si teda strelila vlastenec....

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: tess,

Autor: Tess Žena

Založeno: 10.09.2007, 22:07

Delba prace a starost o dite paritne je samozrejme jedna z tezi feminismu. Soudkynim , ktere nezvoli pro rodice po rozvodu spolecnou nebo stridavou peci jsou nazyvany na tomhle serveru nazyvany feminacistky. Upozornuji,ktere daji prednost jednomu rodici. Jsou nejhrubsim zpusobem urazeny a srovnavany s nacisty, protoze peci NE-ROZDELI pul na pul. Nerozdeli. jeste jednou opakuji. Tim nadavanim zde spousta muzu dava na jevo ze od vrchosti cekaji pravy opak, cekaji asi na to ze by se deti meli dat do spolcne pece. A to narizenim zezhora.

Ale zde pri plnem vedomi prohlasuji , ze spolecna pece o dite a o domacnost NENI pouze a jedine zalezitosti feminismu. Prece jste o tom slysel i odjinud. Ja od lidi, kteri nemaji s femmnismem nic spolecneho.

Stat a vrchnost se do privatni sfery vmesovali VZDYCKY, jmeno ditete, konfese, skolni dochazka, ockovani..studium jo/ne...velikost bytu, krtiny, vdavky , pohrby, zakaz pohrbu nepokrtenych deti svobodnych matek, propusteni z prace po svatbe, odebirani ditete svobodnym matkam, zakaz pronajimat si byt pro zeny, vzdelani jen pro ty a pro ty ne, cestovani do zahranici, velikost bytu, rozvod, alimenty.....to JE vmesovani do soukromi. Chcete dalsi priklady, nebo tohle nepovazujete za soukromi. Asi ne,nemusite, ja to za soukromi povazuji. A ve vsem bych se musela podridit, driv nebo pozdeji.

A to JE vmesovani do soukromi ze strany statu, majestatu , vrchnosti. Nedelejte ze sebe hloupeho, ze to nevite.

Jestli by se mi libil - vas argument: *ze zeny nemohou volit, protoze to tak bylo* , tomu nerozumim.
Asi si myslite, ze tady pisu o tom, ze se stat ma zasahovat do soukromi.
Z vyse uvedeneho vyplyva, ze stat do soukromi zasahoval velmi nekompromisne a ja to zde uvadim, pro ty kteri si mysli, ze tomu tak nikdy nebylo. Nic vic, nikde jsem neuvedla, ze to tak byt musi nebo nesmi.

Ja jenom uvadim jaka byla a je skutecnost. Co si o tom myslim jsem nerekla.

PS. jsem o spolecnou peci i pred rozvodem, u rozvodu zacit je dost pozde. Ale ted se nabizi otazka,ma se spolecna pece rozhodovat ze zhora?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nemá cenu s feministkami diskutovat.

Autor: lubob Muž

Založeno: 06.09.2007, 14:14

mate pravdu, olgo. feministky splhaji po zadech anonymnich muzu, protoze sveho bud vubec nemaji & nebo je to takovy trouba, ze by se po jeho zadech nedostaly naprosto nikam :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Nemá cenu s feministkami diskutovat.

Autor: Tess Žena

Založeno: 06.09.2007, 11:52

Vy mate nejaky potencial, asi ano, kdyz napisete tohle :
"ono nechat si naštěkat do boudy a po devíti měsících vyprdnout sviště není žádné umění. Ani pro feministku.rejme se pro vas jedna o malickost, jiste umite lepsi veci.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nemá cenu s feministkami diskutovat.

Autor: kocour Muž

Založeno: 06.09.2007, 13:51

A proč POVINNOU? To by byl feminacismus ...

Kde se furt bere ta mánie některých lidí někomu něco nařizovat, někoho k něčemu nutit, lajnovat někomu život od kolébky po hrob?

Jakou cenu by to pro Vás mělo, Tess, kdyby Váš muž či přítel s vaším dítětem na otcovské dovolené zůstal ne pro to, že by chtěl a činilo mu to potěšení, ale proto, že by musel, ač nechtěl? Fakt byste stála o to druhé?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nemá cenu s feministkami diskutovat.

Autor: Tess Žena

Založeno: 06.09.2007, 20:31

a zeny?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nemá cenu s feministkami diskutovat.

Autor: kocour Muž

Založeno: 07.09.2007, 09:13

Co to blábolíte, ženská, jaké ženy? Ptal jsem se snad jasně, tak odpovězte a tohle na mne víckrát nezkoušejte.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nemá cenu s feministkami diskutovat.

Autor: kocour Muž

Založeno: 07.09.2007, 12:23

P.S.: A pokud jde o Váš dotaz, sice nechápu, na co se ptáte, ale jistá asociace by tu byla:

Mezi mužem na rodičovské, který na ni jde z vlastní vůle, a mužem na rodičovské, který tam jde z donucení, je stejný rozdíl, jako mezi milující ženou, která dá pánovi proto, že mu dát chce, a znásilněnou ženou.

A teď buďte tak hodná a odpovězte Vy mně a přestaňte uhýbat.

Odpovědět na příspěvek

 

Podívejte se, co dole radí Milan

Autor: Misogyn Muž

Založeno: 07.09.2007, 14:48

Má pravdu.
Vždyť to nikam nevede.

Odpovědět na příspěvek

 

Z toho hezkého článku jsou dvě věci důležité!

Autor: jjj Muž

Založeno: 06.09.2007, 09:11

Odpovědí: 1

Za prvé: i naším státem mohutně dotovaná feministická ideologie je v důsledku protispolečenská, vede k omezení porodnosti, špatné výchově těch mála mladých co se narodí a k diskriminaci mužů a dětí.

Za druhé: jediným řešením je politika založená na komplexní společenské doktríně, která se nebude bát otevřeně definovat skutečné zájmy společnosti a z nich odvodí praktické kroky.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Z toho hezkého článku jsou dvě věci důležité!

Autor: zaz Muž

Založeno: 06.09.2007, 10:48

Jsem asi už otravný, ale opět bych radši použil termín .....femiNACIodeologie...
..

Odpovědět na příspěvek

 

experiment socialniho inzenyrstvi

Autor: lubob Muž

Založeno: 06.09.2007, 17:26

Odpovědí: 0

tzv. bezgenderova vychova, chlapci vychovavani stejne jako divky & naopak, muzi delajici stejne prace jako zeny & naopak byly jiz v minulosti soucasti socialne-inzenyrskeho experimentu v izraelskych kibucech.

prvni dve generace to jakz takz fungovalo, hnaci silou byla angazovanost tech, kdo o takove usporadani usilovali. deti se proste narodili do ceho se narodili. s prichodem treti generace to zacalo skripat, pohlavi se zacala samovolne vice segregovat & se ctvrtou generaci bylo celemu projektu odzvoneno. muzi & zeny se samovolne vratili do svych tradicnich roli, aniz meli jakoukoliv prilezitost se takovym rolim naucit.

sami pozorovatele (melford e. spiro et. al.), devotni kulturni deterministe museli priznat svuj omyl :
" prijeli jsme do izraele pozorovat, jak spolecnost formuje tzv. lidskou prirozenost. misto toho jsme byli svedky toho, jak lidska prirozenost vytvari spolecnost".

budi
z aspon pochvaleni, ze sebrali odvahu k tomuto priznani.
jeste si vzpominam na uprimne vyznani jedne prominentni feministky, na jejiz jmeno si ted nevzpomenu:

"amon
g the great many things we have totally fucked up, there is at least little something that is now worth to have".


budiz tedy receno : nasilne "formovani lidske prirozenosti" je mozne jedine & pouze za pomoci represi. neudrzitelnost & nestabilita kazdeho takoveho ad hoc usporadani pak musi zakonite vest ke stupnovani techto represi. koncene stadium je bud zhrouceni celeho systemu & nebo jeho nasilne udrzovani pomoci totality & diktatury.

Odpovědět na příspěvek

 

Fakt se vám divím.

Autor: Milan Muž

Založeno: 06.09.2007, 23:09

Odpovědí: 2

Ani z jedný z nich nic moudrýho nevypadlo. Ani z jedný.
A vy se s nimi snažíte přít...o co? O jejich bláboly.
Nechte je blábolit, protože se od nich nic pořádnýho nedovíte.
Ony jsou jak slepice v hejnu: kvok kvok kvok kvok...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Fakt se vám divím.

Autor: jjj Muž

Založeno: 06.09.2007, 23:35

Vždyť se vůbec nejedná o diskuzi s feministkami (což je a priori nemožné!). Aspoň mně se jedná o to, dát do diskuze informace pro ostatní chlapy, aby mohli o tématu ještě více přemýšlet. Hádat se s feminacistkama je ztráta času.

Odpovědět na příspěvek

 

Jo.

Autor: Milan Muž

Založeno: 06.09.2007, 23:49

To jsem si myslel taky. Redakce asi taky, proto zavedla ty šipčičky a možnost cíleného rozbalování.
Jenže když je někde 300 výkřiků o blbostech, tak to stejně dělá problém - i to vyzobávání těch, které si rád přečtu.

Odpovědět na příspěvek

 

Pravda.

Autor: Misogyn Muž

Založeno: 07.09.2007, 14:47

Odpovědí: 0

Polepším se a budu se snažit je nečíst a tím jim i neodpovídat.

Odpovědět na příspěvek

 

Vykonstruovaný problém

Autor: vlasta Žena

Založeno: 07.09.2007, 17:27

Odpovědí: 12

Autor příspěvku činí přesně to, co definuje jeden aforismus: Žena potřebuje muže proto, aby ji pomohl řešit problémy, které vytvořil:-))

Domnívám se, že stačí jen odjet například do Izraele. Tam uvidíte, jak 15ti letá dívka vláčí do autobusu flintu větší jak je sama. Ta dívka sama o sobě je něžná. Ale zmrzl ji úsměv na rtech. Vůbec se ženy v Izraeli méně usmívají. V Izraeli by žádného muže nenapadlo, že vaření je jen "ženská" věc. A přesto nevyhynuli. Ženský princip nikdy nevyhyne, zrovna tak jako mužský. Byť se bude muž chovat jako žena a žena jako muž. Nemějte obavy. Největší problém je v tom, když muž, co má v sobě hodně ženského principu, začne plýtvat slovy a vytvářet problémy a syndromy a vůbec připravuje - ve své mysli - zánik celé společnosti.
Držte se Ingstaváckého hesla (budovatelé jaderné elektrárny Dukovany) znějící: Když nejde o život, jde o h..o :-)) Pa

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Vykonstruovaný problém

Autor: abc Muž

Založeno: 07.09.2007, 23:11

Jenomže mužům o život již jde /viz kratší dožití/.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Vykonstruovaný problém

Autor: Alizon Žena

Založeno: 07.09.2007, 23:38

Nepřehánějte, vždyť délka života se prodlužuje mužům i ženám.

Myslím, že ženy se dožívají delšího věku mimo jiné i díky tomu, že už nerodí patnáct dětí ve všelijakých hygienických podmínkách.

Dalo by se také mluvit o vlivu životosprávy - tvrdí se, že pánové obecně se méně šetří - víc kouří a pijí, přepínají se - co je na tom pravdy, nevím, ale jistě by to na to mělo taky vliv.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Vykonstruovaný problém

Autor: lubob Muž

Založeno: 10.09.2007, 10:50

alizon, myslim, ze i jen z ciste logickeho hlediska je to ("zena zije dele nez muz, protoze nerodi tolik deti") nesmysl.

jednim z nejvetsich zabijaku muzu je stres (ktery je tez spojen se zivotospravou).

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Vykonstruovaný problém

Autor: dulcibelka Žena

Založeno: 08.09.2007, 00:42

"Jenomže mužům o život již jde "
To jako že jim ho (ten život!) ženy záměrně zkracují?:-)
Nevšimla jsem si, že by v minulých staletích - kdy ženy zcela samozřejmě umíraly daleko dřív než muži - si tím někdo z pánů lámal hlavu. Tedy kromě Semmelweisse, a ještě jeho dobře míněná snaha se poněkud minula účinkem :-(
Mrzí vás, že se vaše matka/manželka dožije díky pokročilejší medicíně vyššího věku, ač správně měla zemřít při porodu?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Vykonstruovaný problém

Autor: zaz Muž

Založeno: 08.09.2007, 21:09

Samozřejmě. Zákonné normy, které tomu napomáhají již existují: nejznámější je neoprávněný dřívější odchod do důchodu, lepší zdrav.péče o ženy, atd.Další faktorem je daleko nižší vytížení žen oproti minulosti. Zbytek nekomentuji, jde opět o tupé feminaciútoky do osobní roviny.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Vykonstruovaný problém

Autor:Žena

Založeno: 08.09.2007, 21:21

Kolikrát to mám opakovat, že víc peněžních prostředků na zdravotní péči o ženy je vynakládáno jen ve fertilním věku? Mimo něj je víc peněz vynakládáno na muže. Vy máte něco proti tomu, aby měly těhotné a rodící ženy lékařskou péči?
A koukněte se na statistiky kojenecké úmrtnosti, uvidíte, že umírá víc chlapců. A těžko to bude odchodem do důchodu. Údajně kombinace chromozomů XY je méně odolná než XX. Tak se s tím smiřte a nehledejte za vším feminacistické spiknutí.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Vykonstruovaný problém

Autor: zaz Muž

Založeno: 08.09.2007, 22:17

Musíte uvádět všechny statistiky ne jen ty ,které se Vám hodí. Ženy se dožívají vyššího věku až v "novověku", protože jejich "pracovní" vytížení neustále klesá /nebo chcete tvrdit že bezdětná feminacistka je více vytížená než matka 5 a více dětí v minulosti?/ a navíc jsou paradoxně ještě zvýhodněna dřívějším odchodem do důchodu /za co?, asi za to, že téměř nemají žádné děti/. Kojenecká úmrtnost je jen chatrný argument, zejména dnes kdy je velmi nízká. Rovněž neuspějete s argumentem "životu nebezpečného" porodu, protože úmrtnost rodiček je dnes téměř nulová. Zato je stále řada rizikových povolání vykonávaných muži /kam žena "nepáchne" pouze by to chtěla řídit z kanceláře při kafíčku/, kde je úmrtnosti značně vyšší /srovnávat to s rizikem porodu při současných možnostech zdravotnictví je drzost/, a to i v mírových podmínkách /nemluvě o válce/.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vykonstruovaný problém

Autor:Žena

Založeno: 08.09.2007, 22:56

Řekla jsem snad někde, že podporuju dřívější odchod žen do důchodu? Neřekla, tak si ty své proslovy můžete odpustit. Ano, ženy dneska nejsou tolik zaměstnány rozením spousty dětí a neumírají při porodech, proto se dožívají vyššího věku. To je podle vás špatně? O co vám jde, chcete, aby ženy zase rodili co nejvíc dětí, huntovaly si tím zdraví a umíraly dřív? Nejde o to, jak nízká je kojenecká úmrtnost, mluvím o poměru mrtých chlapečků a holčiček, chápete? Kolik % mužů dneska vykonává rizikové povolání? Já osobně neznám ani jednoho. Tady by mě zase zajímalo, o co vám jde, chcete, aby ženy dělaly fyzicky náročné práce? Kdybyste byl majitel firmy, přijímal zaměstnance a měl si vybrat mezi svalovcem a normální ženskou, koho byste v zájmu efektivity práce a prosperity podniku vybral?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vykonstruovaný problém

Autor: zaz Muž

Založeno: 09.09.2007, 22:11

Jde o nediskriminaci mužů. Tzn. stejný věk odchodu do důchodu, stejné šance v zaměstnání /tedy bez jakýchkoli kvot apod./, odměna podle odvedené práce a nikoli rovnostářství atd. Pokud jde o vašeho svalovce, toho třeba mohou nahradit 2 nebo 3 nebo ??? ženy, ovšem ty by se musely podělit o ten jeden plat toho svalovce nikoli že budou dle feminacistických dogmat mít nárok všechny na stejný plat jako svalovec.Další diskuze myslím nemá cenu. Sbohem

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vykonstruovaný problém

Autor:Žena

Založeno: 10.09.2007, 00:07

To vážně nemá cenu, když ani neodpovíte na otázky. Žádné kvóty u přijímání do zaměstnání neexistou, do odměn v soukromém sektoru vám nic není, svalovce mohou nahradit 3 ženy, když budou chtít, proč ne, ale za takovou almužnu to asi žádná dělat nepůjde a nutit je násilím nemůžete. To jsou zákony tržní ekonomiky. Takže nevím, co řešíte. Jedině ten odchod do důchodu je nespravedlivý, ale třeba já pravděpodobně půjdu do důchodu později než vy a taky si nestěžuju.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Vykonstruovaný problém

Autor: lubob Muž

Založeno: 10.09.2007, 10:54

to s temi chromozomy podle me sedi. ale ma to i svou odvracenou tvar, kterou feministky vehementne popiraji. vetsi variabilita v chovani muzu, ktera se projevuje ve vyssim zastoupeni v extremech - to jest jak na vysluni, tak i na onom pomyslnem spolecenskem dne.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Vykonstruovaný problém

Autor: Jan Muž

Založeno: 07.09.2007, 23:52

Baví mne tyhle mystické fikce o universálním mužském a ženském principu. Ty pravěké představy o bipolaritě či dualismu světa mají možná něco do sebe. Jisté ale je, že žena nikdy nemůže být muž. Pouze z muže se může stát baba. Až tahle civilizace bude znát pouze ženy a defomované muže podle ženského principu, potom už půjde vysloveně o život.

Odpovědět na příspěvek

 

Malé zastavení

Autor: porter Muž

Založeno: 08.09.2007, 16:16

Odpovědí: 5

Když vidím, kolik zášti létá vzduchem na těchto stránkách, nedá mi to, abych se nepokusil alespoň trochu zklidnit bouřlivé vody. TGM (jehož filozofický přínos mimochodem není vůbec doceněn) se mj. také zabýval otázkou vztahů mezi pohlavími. Jeho závěr byl tento- není žádná ženská ani žádná mužská otázka- vždy je pouze a jedině otázka společnosti. Jestliže se sejdou muž a žena, které kromě vzájemné fyzické přitažlivosti spojuje též obdobná společenská a intelektuální úroveň spolu s nezbytnou mírou respektu a vůlí ke společnému soužití i za cenu překážek, které sebou tato forma existence přináší- pak je reálná šance, že tento pár spolu bude šťastný a bude schopen vytvořit trvalé zázemí nejen pro sebe ale i pro své děti a vnuky. Takoví lidé nikdy nepotřebovali a nebudou potřebovat se schovávat za uměle vytvořené genderové pojmy, protože vzhledem k výše uvedenému si automaticky vyjdou v konkrétních problémech vstříc místo aby situaci vyhrocovali a používali k tomu mačistických nebo feministických argumentů, které jsou si ve své nízkosti a primitivnosti velmi podobné.
Za každým projeveným názorem, spisem či fejetonem je třeba hledat vždy určitého člověka- s určitými problémy, mindráky, tužbami, náladami atd...který si však rád osobuje právo vydávat svůj osobní názor za názor většiny. Dnešní společnost dosáhla takového stupně liberalizace, že už není problém si dohodnout prakticky cokoli, včetně pohlaví. Neříkám, že je to špatné nebo dobré. Pokud nějakému muži vyhovuje odejít na otcovskou a jeho partnerka s tím nemá žádný problém, tak proč ne? Já si jen položím otázku- co je to za muže a k čemu takové jednání povede jednak pro něj samotného a jednak pro ten vztah? Ale to je čistě můj soukromý problém. Genderové ideologie jsou jako vše pouze odrazem konkrétního jednání konkrétních lidí v konkrétních situacích. Společnost je živoucí organismus a na extrémy reaguje opačnými extrémy v zájmu zachování rovnováhy. Protože co jiného je feminismus než reakce na mačismus úspěšných podnikatelů, kteří si k drahému bytu, oblečení a autu pořídí adekvátní drahou, nablblou loutku, bez špetky sebeúcty? Každý (včetně mě) si musí vždycky uklidit nejdříve svůj brajgl, než začne kritizovat ten sousedův.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Malé zastavení

Autor: zaz Muž

Založeno: 08.09.2007, 21:00

To co v závěru popisujete není feminismus, ale závist, což je jistě nehezká vlastnost, nicméně hlavním problémem dneška je feminacismus a ten o žádné dohodě mezi mužem a ženou nechce ani slyšet. Jeho základním mottem je dosažení neoprávněných výhod pro ženy na úkor mužů a i DĚTÍ (!!!), a to za každou cenu: děti ne u rodičů ale v Klokáncích, otcové ne u rodin ale na ulici pro fingované DN, atd.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Malé zastavení

Autor: eric Muž

Založeno: 08.09.2007, 21:28

Když už zde píšete o TGM, tak musím podotknout, že toho feministky dnes prohlašují za významného feministu. Ano, ve své době jistě podpořil zrovnoprávnění žen, všechna čest. To co mi na tom vadí je, že dnešní aktivistky se za něho schovávají a říkají, že je potřeba i nadále vést boj proti mužům a vybojovat více práv, neb již tatíček TGM prohlášoval, že muži jsou mačové.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Malé zastavení

Autor: porter Muž

Založeno: 09.09.2007, 19:33

Tak to je ovšem klasická ideologická demagogie...mimochodem, je úsměvné, že na můj příspěvek reagují jen muži..výmluvné, nemyslíte?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Malé zastavení

Autor: Tondach Muž

Založeno: 12.09.2007, 10:26

a doplním jen, že takovou ženu, budující si kariéru bude po návratu z práce určitě fyzicky i duševně přitahovat její vlastní muž v zástěře s kvedlačkou u plotny s ječícím děckem na rukou a kupou nevyžehlených plen...že se v noci od něho nechá ráda a s láskou trochu tvrději ojet ???
Taky jsem jedné několik let pomáhal s jejími dětmi, vařil, uklízel, květiny nosil...nakonec mi řekla, že se jí to časem neskutečně zhnusilo ! Žádná neví co chce a nedá pokoj, dokud to nedostane !

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Malé zastavení

Autor: JirkaF Muž

Založeno: 13.09.2007, 20:18

To je v jádru pravdivé, proto musí být alespoň jeden, který by to měl vědět. (nejlépe muž)
Po této zkušenosti asi již snad patříte k těm co vědí co chtějí. Tedy já Vám to přeji.

Odpovědět na příspěvek

 

 

Vložit nový příspěvek

Jméno:

Pohlaví:

Muž, Žena

E-mail:


(Vyplňte pouze tehdy, jestliže chcete být informování o odpovědích na váš příspěvek)

Předmět:

Příspěvek:

 

Kontrola: 

Opište znaky z obrázku do spodního pole:

 

 


ROVNOPRÁVNOST.cz je kolektivni tvooený, nezávislý, svobodný, názorový web. Jeho posláním je komentovat a zviditeloovat spoleeenské problémy týkající se mužu. Stránky vznikly za úeelem osvity a dokumentace. Cílem je umožnit všem publikovat svobodné názory formou elánku nebo diskuzních poíspivku. Stránky dávají svobodný prostor i kontroverzním názorum a tabuizovaným tématum, o kterých se veoejni nemluví nebo se bojí mluvit. Nesnaží se nikomu vnucovat cizí názor a nechávají na každém, aby si vytvooil svuj vlastní.

Copyright © 2007 Rovnopravnost.cz                Tvorba www - Web & Media a.s.