Doporučujeme


24. dubna 2007

Žena & Muž

Redaktor: vikki

Aktualita

KONEC OTCŮ, NASTUPUJE NADVLÁDA MATEK

Děti šílejí!

Otcové se ocitli v ohrožení, jejich slovo v rodině výrazně klesá. Stojíme na prahu století žen, hlásí sociologové a psychologové. Tento proces s sebou přináší první negativní důsledky: z chlapců, které vychovávají dominantní matky, se často stávají podřízení, submisivní muži s celou škálou duševních poruch. Vítejte v matriarchátu!

Feministky dosáhly dalšího vítězství. Podle posledních studií získaly evropské a americké ženy monopol na výchovu dětí. Pro západní civilizaci je to však pochybné vítězství. Mnozí synové, kteří vyrůstají pod téměř výhradním vlivem matky, trpí značnými zdravotními potížemi. V dětství se častěji potýkají s vadami řeči, hyperaktivitou či alergiemi. V dospívání se přidává obtížnější hledání sexuální role, sklon k podřízenosti a špatné sebeovládání.

Varování psychologů a expertů však pozici žen zatím jen stěží ohrozí. Nejnovější poznatky včetně údajů z Česka ukazují, že někdejší "slabší pohlaví" se nehodlá nové mocenské role jen tak vzdát. Mnohé matky dnes samy rozhodují o tom, za co rodina utratí peníze určené na chod domácnosti. Některé dokonce podvědomě určují, v jaké míře umožní otci, aby trávil čas s potomky.

Zmíněný trend dokládá dosud nepublikované šetření Dítě a jeho rodina zorganizované Centrem pro výzkum vývoje osobnosti při brněnské Masarykově univerzitě. Psychologové se ptali jedenáctiletých chlapců a děvčat, jací jsou jejich rodiče. Průzkum poskytuje relativně přesný obraz o stavu nynější rodiny. "Děti odpovídají mnohem upřímněji než dospělí. Ti se poměrně často snaží stylizovat, aby naplnili nějaká společenská očekávání," říká badatelka Lenka Lacinová pracující pro jmenované brněnské centrum.

Výsledek šetření? Matky hrají prim prakticky ve všech oblastech výchovy. Děti u nich hledají pomoc či radu, běhají za nimi, když je něco trápí, a nejvíce si s nimi povídají. Otcové naopak stojí v žebříčku vyhledávaných osob často až za babičkami či sourozenci. Z těchto údajů plyne, že muži prožívají s dětmi mnohem méně důvěrných a sbližujících okamžiků. "Tátové se objevují pouze v těch kategoriích, kdy je potřeba pomoci se školními věcmi nebo něco vysvětlit," uvádí Lacinová.

Průzkum CVVM z konce loňského roku také potvrzuje, že výchova se zcela přesouvá do rukou žen. Informace, které přináší, jdou více do minulosti. Za posledních patnáct let poklesl o třetinu počet mužů, kteří se s dětmi učí, berou je na výlety a častěji je trestají. Ženy začaly mnohem důsledněji zasahovat i zde. "Skutečnost, že pro děti je referenční osobou rodiny matka, není dána tím, že by děti otcům třeba méně věřily nebo že by matku měly více rády, ale tím, že je častěji po ruce," vysvětluje Lacinová.

Čísla z průzkumů by však sama o sobě nestačila k závěru, že společnost stojí na prahu matriarchátu. Důvodů, které vedou odborníky k závěru o rozpadu evropského patriarchálního modelu rodiny, je mnoho. Patří mezi ně také studie důsledků feministických snah posledního století.

"Nikdy jsem se nevdala, protože jsem necítila potřebu. Mám doma tři miláčky, kteří zcela odpovídají tomu, co očekáváme od manžela. Psa, který každé ráno vrčí, papouška, který každé odpoledne kleje, a kočku, která přichází domů pozdě v noci," napsala na konci devatenáctého století anglická spisovatelka Marie Corelliová. Jak o sto let později povstání ženských hnutí dopadlo, popisuje v práci socioložka Radka Radimská: "Nedošlo ke zrušení monopolu mužů a zrovnoprávnění obou rodičů, místo toho monopol na reprodukci a výchovu dětí získaly ženy."

Muž dnes v tomto směru nemůže ovlivnit prakticky nic. Ani to, zda dítě bude, či nebude počato. Antikoncepce a legální potraty umožňují ženě těhotenství libovolně regulovat. Když už jsou děti na světě, otcové o ně mohou snadno a rychle přijít v rámci rozvodového řízení. Ročně se v České republice rozvádí skoro 32 tisíc manželství, v devadesáti procentech případů jsou děti svěřeny do péče matky. Ženy to automaticky očekávají. "Pamatuji si jednu maminku, kterou jsem pro výchovu dětí nedoporučil. Vždy, když jsem ji potkal, tak už v dálce natahovala slinu. Někdy se trefila, někdy ne," vypráví Eduard Bakalář, psycholog a soudní znalec u rozvodových řízení.

Matky moderní doby jsou finančně nezávislé. O ty, které nevydělávají, se postará sociální stát. "Muž přestal být ekonomicky důležitý a tím, kdo v konečném důsledku bude rozhodovat o potomstvu, je matka. To je faktický matriarchát, který zřejmě bude stále zřetelnější," říká psycholog Jeroným Klimeš. "Dřív stála rodina na mužích, ale zároveň s nimi i padala. Odpovědnost otce byla veliká, musel všechny zabezpečit, ale na druhé straně měl v rodině obrovskou moc."

Muži si v době nynější vysoké nezaměstnanosti v Česku (skoro jedenáct procent) nemohou být jisti, jak dlouho živiteli rodiny zůstanou. Likvidace pracovních míst postihla právě povolání, kde byly zapotřebí svaly a síla, například v dolech či v zemědělství.V nově vznikajících profesích jsou žádoucí vlastnosti, které má spíše "slabší" pohlaví: flexibilita, komunikativnost, sociální inteligence.

Každá desátá domácnost už žije především z platu manželky. Úpadek tradiční role otců po finanční stránce dokládá loňský výzkum Sociologického ústavu Akademie věd ČR. Více než polovina populace podle něj žije s představou, že muž má vydělávat peníze a žena se starat o domácnost a rodinu. Současně si ale osmdesát (!) procent lidí myslí, že do rodinného rozpočtu mají přispívat oba partneři. Česká společnost je, zdá se, schizofrenní: navenek sice upřednostňuje tradiční model, současně lze zřetelně pozorovat trend zesilující ekonomické role žen.

Feministky říkají, že otec i matka jsou navzájem zastupitelní, odborníci k tomu mají výhrady. "Muž a žena naplňují oblasti vývoje dítěte různě. Ona má být pro děti spíše emoční základnou, on jim má zprostředkovávat styk s okolním světem, v tom jsou těžko nahraditelní," říká Lacinová.

Přílišný vliv matek na potomky už přináší první, nikterak povzbudivé výsledky. Lidé z brněnského Centra pro výzkum vývoje osobnosti studovali výchovné postupy rodičů. Z jejich šetření vyplynulo, že matky "udávají vůči synům větší míru regulativního chování než vůči dcerám", jinými slovy zasahují chlapcům do života víc než dívkám. Dcery tak vyrůstají v ženy, které jsou zvyklé o všem rozhodovat samy, stejně jako to v minulosti dělala jejich matka. Přirozené pro ně bude, že poslední slovo náleží jim. Chlapci odnášejí nadvládu žen mnohem hůře. Na jedné straně roste násilí, jehož pachateli i oběťmi jsou v drtivé většině případů chlapci. Na straně druhé plní právě oni ordinace psychologů a praktických lékařů. Hoši jsou náchylnější k alergickým onemocněním, vadám řeči a při školních testech pokulhávají za dívkami v celé řadě oblastí, nejvíce ve čtení textů. Až šest procent dětí trpí lehkou mozkovou dysfunkcí, tedy poruchami pozornosti nebo hyperaktivitou. Dva ze tří pacientů jsou chlapci. To platí nejen v zahraničí, ale i v Česku.

Němečtí specialisté z desítek sociálněpediatrických center uvedli nedávno v mnichovském časopise Geo, že za rostoucími problémy chlapců mohou stát matky, které žijí samy. Podvědomě nahrazují chybějícího manžela synem a příliš brzy jej nutí hrát roli dospělého muže, což má negativní vliv na jeho duševní vývoj. Špatný zdravotní a psychický stav chlapců lze podle německých vědců přičíst i feministkám, jež svými postoji podkopávají tradiční hodnoty, zlehčují úlohu mužů a uvádějí dospívající populaci do zmatků a nejistoty.

Podle amerického klinického psychologa Richarda A. Warshaka má poškození dětí vyrůstajících v rodinách s výhradní péčí matky mnoho dalších variant: například nejistotu z hlediska sexuální role a orientace. Původ homosexuality není vědcům dostatečně známý, považuje se především za něco vrozeného, co nelze potlačit. Objevují se ale první průzkumy, podle nichž by za rozvojem náklonnosti ke stejnému pohlaví mohla stát výchova dominantní matky. Sociolog Lewis Yablonsky v knize Otcové a synové píše: "Dospěl jsem k jednoznačným závěrům, že homosexuálním mužům za vzory sloužily matky a další příbuzné ženského pohlaví, především tety a starší sestry." Muži, kteří vyrůstali pod vlivem ženy, mají často snížené schopnosti při vytváření intimních vztahů, trpí úzkostmi, depresemi a nedostatečným sebeovládáním. "Dnešní kluci jsou odmalička zvyklí poslouchat matku. Až dospějí, bude pro ně přirozenější, když jim například ve firmě bude šéfovat žena," připomíná psycholog Klimeš. To by mohlo matriarchát dále upevňovat.

Někteří muži se tomuto vývoji pokoušejí bránit. První reakce na vznikající monopol žen se objevily v západní Evropě v osmdesátých letech 20. století. "Noví otcové", pečují o děti od raného věku a ve výchově preferují citovou blízkost. "Muž již nechce hrát roli, která ho vzdaluje od jeho dítěte," konstatoval na přelomu tisíciletí francouzský sociolog Francois de Singly. Dřívější institucionální otcovství nahrazuje "otcovství vztahové". Tátové se snaží vystupovat vůči dětem jako průvodci, pomáhají jim rozvinout osobnost a nalézt způsob seberealizace. Muži začali mluvit o rehabilitaci otcovských práva napadali automatická rozhodnutí soudů svěřit dítě po rozvodu do opatrovnictví matky. Na západ od našich hranic má šanci získat dítě ten z rodičů, který je lépe zabezpečí.

V Česku se trend otců prosazuje jen velmi rozpačitě. Někteří tvrdí, že jde do značné míry o pozůstatek myšlení komunistického režimu, který "dělal z chlapů bačkory". "Diktátorské státy nepřály silným mužům, protože byli překážkou pro ideologickou manipulaci," vysvětluje psycholog Bakalář. Někteří čeští muži se snaží zpoždění dohnat: vznikly otcovské spolky (nyní jsou tři), které mají hájit práva mužů. Jejich akce jsou podle Bakaláře slabé a nikdy prý nebudou o mnoho silnější. "Jsou to řadoví lidé, kteří byli nějak skřípnutí. Ve funkcích, odkud lze leccos ovlivnit, naopak sedí draví muži s velkou mírou testosteronu. V otcovských organizacích vidí buď rivaly a soupeře, nebo jimi pohrdají, protože si jejich členové nedokázali problémy v životě vyboxovat sami. Slabost naopak mají pro ženy, na jejichž prosby slyší," uvádí Bakalář.

Celkově jsou zatím výsledky kampaně za "vztahové otcovství" sporné u nás i v cizině. Ženy vnímají snahy mužů jako konkurenci mateřskému monopolu. "Není dostatečně podporováno institucemi a ani samotnými matkami," říká socioložka Radimská. Manželky na jednu stranu vytýkají mužům nepřítomnost doma, nebo dokonce rezignaci na otcovskou roli, současně jim však nedávají žádnou jinou šanci. Psycholog Bakalář má k dispozici data z průzkumů. Otcové, kteří se dětem více věnovali, nezískali od ženských protějšků výraznou podporu; 60-80 procent žen dokonce uvádí, že jejich počínání nikterak nevítá. Zdrženlivý postoj vysvětluje mnoho matek poukazem na neschopnost mužů. Prý jim více práce přidělávají, než ušetří: roztahají hračky, zašpiní nádobí a neumyjí je, upatlají sporák...

Odborníci uvádějí, že právě tyto ženy přednostní postavení matky vnitřně prožívají jako mocenské. Nechtějí se o ně dělit, i když je to psychicky a fyzicky vyčerpává. "Ženy dnes deklarují, že chlapa, kromě oplodnění a výživného, k ničemu nepotřebují. Naznačená cesta nevypadá nijak radostně," prohlašuje Bakalář. Psycholog Klimeš říká, že stále platí zákony evoluce, kruté, ale jasné. Buď se budeme dále rozmnožovat a pečovat o potomky, nebo vyhyneme. To je také důvod, proč budou jednoho dne muset obyvatelé západního světa začít opět směřovat ke klasické rodině. Anebo je nahradí jiná civilizace.

Autorka: Kateřina Svobodová

Týden, 1.3.2004


Zdroj: Hnutí pro život ČR

Přečtení článku: 570870x

Tisknout článek

Průměrná známka článku: 2.8

Pošli článek kamarádovi

Oznámkuj článek (1 - nejlepší): 1 2 3 4 5


Související články

15.01.2017, 10:08   71 % rodičovských vražd páchají matky a 60 % obětí jsou chlapci
31.12.2014, 14:56   Dívky (15) umlátily dva psy kladivem
20.11.2014, 14:50   Matka ve vedru zaháněla žízeň kořalkou. Pak se s dítětem potácela ulicí
02.11.2014, 12:29   Jogurt s fridexovou příchutí
08.09.2014, 08:02   Matka světice, otec gauner? A není to třeba obráceně?


Diskuse ke článku

 

Vložit nový příspěvek   Sbalit příspěvky

 

 

Autor: dia Žena

Založeno: 24.04.2007, 00:58

Odpovědí: 9

To je tedy slepenec. vetsina feministek preci vola prave po vetsim primem zapojeni otcu do vychovy deti a peci o ne.

Odpovědět na příspěvek

 

Re:

Autor: lubob Muž

Založeno: 24.04.2007, 10:53

omyl.

Odpovědět na příspěvek

 

Omyl Lubobe , kdyz pisete omyl

Autor: Tess Žena

Založeno: 24.04.2007, 21:42

informujte se, o cem je feminismus. Ten chce rovnopravnost i vrodine. Tedy chtel, asi by neskodilo se trochu unformovat.

Kontrolni otazka c. 1 : Bude, je nebo byla zavedena rovnopravnost muze a zeny pred zakonem v RODINE?

KDo ji zavedl a prosadil do zakona? Muzi nebo zeny? Feministky?
Kdo zavadi rodicovskou dovolenou obecne ve svete a kdo i chtel prosadit? Kdo prosazuje cilevedome novou rodicovskou dovolenou pro muze v Nemecku? Feministky?

Uz jste se ZASADNE spletl podruhe, to poprve bylo, kdyz jste neinformovan, zesiroka prohlasoval, ze zamestnavatel musi platit zene materskou dovolenou. Coz bylâ blbost.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Omyl Lubobe , kdyz pisete omyl

Autor: * Žena

Založeno: 25.04.2007, 08:04

Není možné naslouchat dnes populárním "-ismům" jako je feminismus, ... Tyto "-ismy" k větší svobodě nepřispívají, naopak ji ohrožují. Václav Klaus, listopad 2006

SKUTEČNOST: Extrémní feminismus se z nelogické pavědy a snůšky lží o zlých mužích a utiskovaných ženách, vykonstruovaných v polovině 20. století několika bezdětnými, sexuálně úchylnými lesbami, transformoval v agresivní totalitní ideologii. Tato ideologie, protože proti ní neexistují obranné politické mechanismy, infikovala velké části rozhodovacích struktur - jak na evropské, tak na české národní úrovni. Naprosto idiotský náhled feministek na funkční společnost jako nástroj útisku žen, se stal pod názvem Gender Mainstreaming základem sociální politiky celé Evropské unie!
NEBEZPEČÍ: Radikální feminismus je totalitní ideologie. Snaží se proto odstraňovat demokratické právní bariery a dostat se tak k moci. A slaví úspěchy! Byla zrušena 2.000 roků platící presumpce neviny - chlap, obviněný ze sexuálního obtěžování musí prokazovat svou nevinu! Bylo zrušeno právo na spravedlivý proces - muži, obvinění kýmkoliv z domácího násilí, jsou policisty vykazováni ze svých domovů bez možnosti se bránit cestou práva a dokonce nemusejí být ani doma, takže se nemůžou hájit! (Až rok bezdomovectví jako trest - a to bez soudu!)
A šuplíky feministek doslova přetékají dalšími nápady jak rozložit a obejít trestní zákoník, jak diskriminovat masivně a beztrestně normální chlapy!

STOJÍME PŘED REÁLNOU HROZBOU NASTOLENÍ
"FEMINACISMU"

- FEMINISTICKÉ DIKTATURY - Název a symbol pro feminacismus pochází z USA, kde se s tím moc nepárají a přídomek "nacism" přišijou každé totalitní ideologii, aby bylo na první pohled poznat, o co se jedná skutečně.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Omyl Lubobe , kdyz pisete omyl

Autor: pinpin Žena

Založeno: 25.04.2007, 12:09

tobě jde jen o peníze, kterými máte přispívat na výchovu dítěte, které dle tvého tvrzení, je "podstrčené". Ovšem to dítě za nic nemůže a má právo na zajištění.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Omyl Lubobe , kdyz pisete omyl

Autor: mant Muž

Založeno: 25.04.2007, 12:50

Ale pokud je dítě skutečně "podstrčené", proč by mělo mít nárok na majetkové zajištění ze strany člověka, který není jeho příbuzným?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Omyl Lubobe , kdyz pisete omyl

Autor: * Žena

Založeno: 25.04.2007, 12:58

Všichni máme svá práva. A žádné právo nesmí být na úkor někoho druhého. Proč by mělo právo dítěte převažovat nad právem muže? Matka se kurvila - tak ať zajišťuje.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Omyl Lubobe , kdyz pisete omyl

Autor: pinpin Žena

Založeno: 25.04.2007, 13:09

protože dítě je v tom nevinně a jak tady čtu, tak matka zajišťuje - bývalý manžel přece platí.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Omyl Lubobe , kdyz pisete omyl

Autor: * Žena

Založeno: 25.04.2007, 13:33

Ano, pokud je to dítě jeho. Ale proč je k tomu pod hrozbou vězení donucen i tehdy, není-li dítě jeho ?!

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Omyl Lubobe , kdyz pisete omyl

Autor: mant Muž

Založeno: 25.04.2007, 08:52

Tess, nevím, jaké čekáte odpovědi na své kontrolní otázky, ale je to zhruba takhle:
- rovnost muže a ženy před zákonem zavedena již byla;
- Vaši druhou otázku považuji za špatně položenou, ale budiž: rozhodně ji nezavedly a neprosadily feministky - těch tu v roce 1963 mnoho nebylo (a oficiálně už vůbec ne), a pokud se ptáte po pohlavním rozdělení, tak jednoznačně v masivní převaze muži (podívejte se na skladbu tehdejšího Národního shromáždění, potažmo ÚV KSČ)
- a totéž v bledě zeleném platí pro rodičovskou dovolenou...
Obecně mám za to, že když dojde na politiku, je naprostý nesmysl budovat umělou dělicí rovinu "muži/ženy", nebo nafukovat její význam. Podobný nesmysl je to ostatně i v běžné aplikační praxi gender mainstreamingu, ale to už je jiná pohádka.

Odpovědět na příspěvek

 

Alergie

Autor: Kristina Žena

Založeno: 24.04.2007, 08:37

Odpovědí: 17

Vždycky jsem si myslela, že za alergie mohou plísně, prach, roztoči, některé potraviny a chemikálie, domácí mazlíčci, hmyz, řasy, sinice a podobné věci, ale teď se dozvídám, že ze ně mohou feministky. To jsou mi věci.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Alergie

Autor: * Žena

Založeno: 24.04.2007, 08:43

Tvoje úvahy jsou hmyzí, co taky chtít od feministky.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Alergie

Autor: Žena

Založeno: 24.04.2007, 08:52

Ano a to není všechno. Úmrtnost novorozeňat je u chlapců vyšší než u dívek (kromě zemí, kde se holčiček zbavujou cíleně) Za to taky určitě můžou feministky.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Alergie

Autor: Bobby Brown Muž

Založeno: 24.04.2007, 09:48

To by museli být všichni alergici, ale nejsou, že? Za alergii může snížená obranyschopnost těla proti tomu, co jsi popsala. Snížení obranyschopnosti může být vyvoláno psychikou. Rýmu, chřipku taky vyvolávají viry, ale např. stresovaný člověk je náchylnější k onemocnění - tzn. snížená imunita. Takže ta souvislost tam být může.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Alergie

Autor: Kristina Žena

Založeno: 24.04.2007, 10:56

Za alergii může nikoli snížená, ale naopak zvýšená obranyschopnost. Ale máte pravdu v tom, že jde o poruchu imunity obecně.
K tomu, aby došlo k vývoji alergie, musí mít člověk určité předpoklady - genetické predispozice, citlivost vůči alergenům a působení dalších nespecifických vlivů.
Věda zatím žádnou souvislost mezi alergiemi a psychikou (tím spíš mezi vývojem alergií a vlivem feminismu) neobjevila i když jako amatéři si o tom můžeme myslet leccos ve stylu: duch a tělo jsou propojené nádoby.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Alergie

Autor: * Žena

Založeno: 24.04.2007, 11:13

Alergie s psychikou souvisí ty mozkovno.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Alergie

Autor: pinpin Žena

Založeno: 24.04.2007, 15:30

u tebe jo

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Alergie

Autor: JirkaF Muž

Založeno: 27.04.2007, 22:53

Třeba je to zastaralý poznatek, ale někde jsem zaslechl, že alergie je záležitost nudy. Něco ve smyslu, že když se imunitní systém nudí (nemá do čeho píchnout) tak začne bojovat s tím co se namane, třeba pil, nebo něco jiného běžného.
Prostě je prý významným faktorem pro vznik alergie příliš sterilní prostředí kolem nás.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Alergie

Autor: NTPT Muž

Založeno: 24.04.2007, 13:29

mno, já jsem četl jedno diskuzní forum na nějakém ženském časopise, kde se probírala poševní mykoza. - Překvapivě, spousta ženských tam pslala, jak tza to mohl jejich - chlap. NE nízkou hygienopu ale stresem který prý ženě působil - a když jej vyměnila, byla v klidu a bylo po probémech.

Proč by tedy stres a tlak matky nemohly způsobovat dětem zdravotní poříže ?


jinak v článku bylo řečeno jedno velice důležité a velice opomíjené. a sice, že matky jsou daleko restriktivnější a daleko odtažitější a přísnější na chlapce než na dívky.

Ono koneckonců, když feministky tvrdí, že agresivita a určité negativní vlastnosti jsou mužům budto geneticky dány (tedy že muži sjou zlí už ze své podstaty) nebo že jsou takto formování kulturou (kterou je třeba změnit aby byl svět spravedlivý), tak ZAMERNE ZAPOMINAJI na tu oblast mezi vlivem "genetiky" a "společností".Na to období věku 0-4 roky, kde se zásadním způsobem formuje osobnost člověka. Kde dochází k imprintingu, kde se určuje emoční vyrovnanost člověka a kde nenávist a citové strádání mají rozhodující a osudový vliv na budoucího člověka. Ne náhodou o tomto období feministky mlčí. Riskovaly by totiž přímo salvy nepříjemných otázek, z nihž pár nyní položím

"A není ta mužská agresivita jen důsledkem citové deprivace způsobené ženami (matka, učitelk, pečovatelky v jeslích atd) v onom mladém věku 0-4 roky ?

Opravdu zde nejsou rozdíly ve vřelosti citů a přístupů matek k dětem mužského a ženského pohlaví ?

Nwezasívají ony mužské vlastnosti jako agresivitu , nebo jiné poruchy do svých synů již matky, rozdílnou péčí, poskytující synům menší emoční bezpečí, ale rigidnější a nepřátelštější prostředí ?? (Menší poznámka. i malé dítě je schopno vnímat a srovnávat a když zjistí chlapeček, že k sestřičce se chová matka o poznání lépe bude přemýšlet porč. a jediný rozdíl který objeví je že on má pindíka a ona ne. bude tedy brát svůj epnis jako nevýhodu . navíc každá žena pro něj bude automaticky někdo kdo měl nárot na více mateřské lásky než on. A další vývoj už je nalinkovaný jako po kolejích)

A není celé působení ženy na novorozeného chlapce vedeno v tendencích aby se stal ZAVISLY na ženě, ženou ovladatelný, aby si bez její přítomnosti připadal neužitečný a nefunkční ? Aby opmluvil veščkeré ženské chyby a byl ochoten přinášet ženě zdroje (výměnou za mateřskou "lásku" )

A nevyužíbvají k tomu matky náhodou i takové věci jako odepření emočního bezpečí ? A neučí tyhle postupy jak z muže učinit loutku i své dcery ?
"

to zas bude femimela ....

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Alergie

Autor: mašinka Žena

Založeno: 24.04.2007, 14:35

To je zajímavý názor, asi podepřený nějakou osobní zkuš., že "matky jsou daleko restriktivnější a daleko odtažitější a přísnější na chlapce než na dívky". Mohou být, např. pokud jde o neurotickou matku, která potřebuje klid a chlapec je živější než děvče. Ale může to být i naopak, kdy si matka k synovi vytvoří jakousi nadstavbovou lásku, která má vykompenzovat neúplný vztah k muži. Nebo má chlapec větší volnost, protože o děvče je jednak větší strach, jednak pocit, že potřebuje do života důkladnější výcvik. Analogicky znám případy, kdy otcové vnímají syna jako podivnou samčí konkurenci, zatímco dcera je mazlíček. Ale jako klasický model týrání dětí je uváděno týrání dcery otcem a syna matkou.
Obecně platí, že dobrá matka si vytvoří vřelý vztah k dceři i synovi. Případné problémy může odnést dítě jakéhokoliv pohlaví a v jakékoliv pořadí. A je od věci v tom hledat nějaký záměr.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Alergie

Autor: Kristina Žena

Založeno: 24.04.2007, 14:54

Ženské časopisy nečtu, takže s poševní mykózou Vám neporadím :-)
Pokud jde o ten tlak a stres na kohokoli, tak ten samozřejmě zdravotní potíže vyvolat může, o tom žádná. Ovšem stavět to tak, že za různé choroby mohou dominantní matky, potažmo feministky, je hodně přitažené za vlasy.
Mám-li se ještě vrátit k alergiím, tak těch vlivů je mnoho, působí v zájemných kombinacích a interakcích: dědičnost, pohlaví, věk, věk na začátku nemoci, typ alergie, stav imunity, výživa, prostředí a mnoho dalších. Příznivci celostní a alternativní medicíny by Vám k tomu ještě přihodili geopatogenní zóny, energetickou rovnováhu a další možné vlivy včetně toho stresu. Jakým způsobem tyto faktory působí na rozvoj choroby, Vám vysvětlí skutečně jen odborník imunolog. Dělat jakékoli amatérské zkratky je rozumného člověka nedůstojné.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Alergie

Autor: dulcibelka Žena

Založeno: 24.04.2007, 15:00

""A není ta mužská agresivita jen důsledkem citové deprivace způsobené ženami (matka, učitelk, pečovatelky v jeslích atd) v onom mladém věku 0-4 roky ?"
To si musíte vyřídit se svou matkou - co my s tím?

"A není celé působení ženy na novorozeného chlapce vedeno v tendencích aby se stal ZAVISLY na ženě, ženou ovladatelný, aby si bez její přítomnosti připadal neužitečný a nefunkční ?"
Tak tak, sveďte na matku veškeré svoje komplexy!

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Alergie

Autor: pinpin Žena

Založeno: 24.04.2007, 15:31

:-)))) bingo :-))))

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Alergie

Autor: NTPT Muž

Založeno: 24.04.2007, 16:37

Asi jsem trefil hodně přesně a hodně hluboko,viď.. .o)

Můj největší problém je ten , že chodím po světě, dívám se a o věcech častěji přemýšlím úplně jinak než "stádo".

Jinak stačí si sednout třeba do ordinace lékaře, kam chodí matky s dětmi a pozorovat .o) nebo na pískoviště nebo kdekoliv, kde máte možnost potkat matku s dítětem. A dívat se a ZAMYSLET SE.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Alergie

Autor: kocour Muž

Založeno: 24.04.2007, 17:22

Bacha na ten spasitelskej syndrom, ty "stádo", občas to končí vystřílením nějaké té školy ve Virginii.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Alergie

Autor: NTPT Muž

Založeno: 24.04.2007, 19:31

jdi se vyspat, jsi zas přetažený.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Alergie

Autor: dulcibelka Žena

Založeno: 24.04.2007, 21:50

Nechápu, v čem jste se mohl trefit u mě. Nejsem ani chlap, ani deprivovaná, natož pak abych si připadala neužitečná - a vůbec by mě z toho případně nenapadlo obviňovat moji matku!
Trošku mimo mísu, co?:-))

Apropó - kam chodí matky s dětmi...to je pěkné, a kde zůstali taťkové? Ani jeden jediný z nich se dětem nevěnuje (jistě ze zlovolných, feminacistických důvodů)?! Maj to dobrý, takže za nic nemůžou...:-)))

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Alergie

Autor: JirkaF Muž

Založeno: 27.04.2007, 23:40

Tak, tak. Pro mne je to horor. Když je dítě na hřišti a je tam spousta ostatních dětí.
Když náhodou dělá nějakou nepravost to mé, tak jej usměrním, ale co dělat, když nějaké jiné dělá něco tomu mému?
Zasáhnout proti cizímu dítěti? Kde je sakra jeho rodič? (jo maminka s ostatníma vypalujou zobec a nemaj čas, hm ...)
Nezasáhnout ať se mládě otrká? A pak pofoukat bebí?

No horor.

Odpovědět na příspěvek

 

Takovej nesmysl už jsem dlouho nečetla

Autor: Žena

Založeno: 24.04.2007, 08:50

Odpovědí: 1

Nechápu o co v tom článku jde, jakej návrat k tradiční rodině? Když má monopol na výchovu dětí žena, to snad není "tradiční rodina"? Když bude muž sám život rodinu, tzn. být od rána do večera v práci, takže ho děti skoro neuvidí, tak k němu jako budou mít lepší vztah nebo co?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Takovej nesmysl už jsem dlouho nečetla

Autor: ares Muž

Založeno: 24.04.2007, 08:57

Proč je v úvodu ten nesmysl o feministkách, vysvětluje možná zdroj - tj. Hnutí pro život. Příště se od Radima Ucháče dozvíme, jak léčit homosexualitu nebo jak podle vzhledu poševního hlenu rozpoznávat plodné a neplodné dny.

Odpovědět na příspěvek

 

Který grafoman zas?

Autor: Muž

Založeno: 24.04.2007, 09:50

Odpovědí: 1

To se nedá číst.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Který grafoman zas?

Autor: zaz Muž

Založeno: 24.04.2007, 18:08

Zato ty jseš úžasně čtivej.

Odpovědět na příspěvek

 

A zde je zakopán pes.

Autor: dulcibelka Žena

Založeno: 24.04.2007, 12:19

Odpovědí: 51

"Dřív stála rodina na mužích, ale zároveň s nimi i padala. Odpovědnost otce byla veliká, musel všechny zabezpečit, ale na druhé straně měl v rodině obrovskou moc."

Proto tolik povyku proti emancipaci, potažmo feministkám...Z pozice neomezeného vládce rodiny se holt těžko sestupuje, přetěžko...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: A zde je zakopán pes.

Autor: * Žena

Založeno: 24.04.2007, 12:29

A NEfeministky smýšlející chytré ženy ví, že hlavou otáčí krk.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: A zde je zakopán pes.

Autor: Alizon Žena

Založeno: 24.04.2007, 12:35

Vy si otáčejte, čím chcete, ale proč to cpete ostatním?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: A zde je zakopán pes.

Autor: dulcibelka Žena

Založeno: 24.04.2007, 12:52

To byla patrně lekce z anatomie.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: A zde je zakopán pes.

Autor: * Žena

Založeno: 24.04.2007, 12:58

Já nikomu nic necpu, někomu něco cpát je role feministek.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: A zde je zakopán pes.

Autor: Alizon Žena

Založeno: 24.04.2007, 13:03

No a? Proč to vykládáte nám?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: A zde je zakopán pes.

Autor: NTPT Muž

Založeno: 24.04.2007, 13:37

Je li neomezená moc v rodině "špatně", je li špatně že rodina na jejím jednom čenovi stojí a padá, je li špatně že jeden rozhoduje o všem...

Proč po této pozici neomezeného vládce, rozhodovatele a hybatele ženy touží, usilují o ni a již jí téměř dosáhly ????

A muži se zde nebouří proti dělení odpovědnosti, přínosů a moci, ale proti tomu být odsunt do těch nejspodnějších ze spodních pater, do role někoho na kom nic a vůbec nikdy v chodu rodiny nezáleží, maximálně na jeho otrocké práci, ze které stejně nebude mít adekvátní podíl ani na rozhodování o tom do čeho a kam tyto peníze budou vloženy (prostě udělá stojku a v lepším případě dostane kapesné) ani na majetku rodiny když se tato rozpadne (odejde jako většina mužů z holou prdelí... ) . Tohle je to, proti čemu se muži bouří. Kapišto ?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: A zde je zakopán pes.

Autor: Alizon Žena

Založeno: 24.04.2007, 13:39

Skutečně vám to takto připadá? Pak asi každý žijeme někde jinde...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: A zde je zakopán pes.

Autor: NTPT Muž

Založeno: 24.04.2007, 17:00

tak si to sesumýrujme:

- celá média zaplněná stupidními reklamami pro ženy (krom holícího strojku snad už mužské reklamy nejsou) , protože výrobci lépe řečeno reklamní agentury velice dobře vědí dko v rodinách rozhoduje o prostředcích.

- výčitky a citové vydírání když má muž nějaký koníček a dává do něj čas a peníze (protože všechen čas a prostředky je přece povinnen odevzdávat rodině že )

- dělení majetku po rozvodu - žádné statistiky neexistují (a ve femspolečnosti ani existovat nebudou , protože by ukázaly výraznou nerovnováhu ) jeto vždy muž který odejde oškubán o veškerý majetek

- alimenty a soudnictví o něj. Justice a bývalé partnerky k muži přistupují jako k citronu, který je třeba co nejdokonaleji vymačkat, připravit o veškerý majetek a potom jej ještě odsoudit do vězení za 213ku. Stačí stanovit výživné tak že jej otec prostě nemůže zaplatit , nebo jej nesnížit když se sníží jeho příjmy (ztráta práce, nemoc, invalidita, krach podnikání etc.) Pak už jen chodí exekutoři a okrajují z člověka (v 99 procentech z muže) poslední zbytky majetku a důstojnosti. Tohle je přímo sociální vražda - a ať mi nikdo netvrdí že sociální smrt jednoho z rodičů je (či někdy byla) v zájmu dítěte. Případy takovéhoto přístupu soudů jsou zde známy a dokonale popsány, netřeba citovat.

Ne Alizon, nežijete jinde. Pouze se špatně díváte, nebo podobná zvěrstva schvalujete - nebo se rovnou na tomto chodu společnosti aktivně podílíte.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: A zde je zakopán pes.

Autor: kocour Muž

Založeno: 24.04.2007, 17:24

Jo, jo, tomu Korejci z Virginie se taky nelíbila společnost kolem něj, přišla mu moc konzumní, vám zas moc proženská ... je-libo zbroják?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: A zde je zakopán pes.

Autor: zaz Muž

Založeno: 24.04.2007, 18:01

Kocour opět projevil své agresivní choutky. Ale to mi už víme.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: A zde je zakopán pes.

Autor: kocour Muž

Založeno: 24.04.2007, 18:39

Agresivní je tady někdo jiný, a celkem si říkám, jestli u NCPT opravdu nejsou příznaky, pro které by měl být předán na pozorování na psychiatrii, aby náhodou opravdu nezačal škodit. A "my" je 1. osoba plurálu a tudíž se píše s ypsilonem na konci, primitive.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: A zde je zakopán pes.

Autor: NTPT Muž

Založeno: 24.04.2007, 19:29

Myslím, že jediný kdo je tady v diskuzi agresivní jsi ty. Zase jsi se špatně vyspal ?

Mimochodem, tohle je typické popření. podvědomně blokuješ názor který ti bere iluzi. Myslím že ti nezávidím dětství......

Kurviti ve jménu diskuze někomu přezdívku, srovnávat jej z masovým vrahem, jen proto, že má jiné názory než ty "oficiálně schválené", to je z tvé strany ukázkový příklad mírumilovnosti, sociálního cítění a neagresivity .o)

A podotýkám, že z názorové odlišnosti ještě žádný masový vrah nevzešel (zato z ní vzešel veškerý pokrok lidstva), to spíše díky názorové konformitě a stádnosti se stavěly koncentráky a vraždili lidi. Díky úsilí takových kocourů.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: A zde je zakopán pes.

Autor: kocour Muž

Založeno: 24.04.2007, 23:17

Ten masový vrah měl vizi, jaký by svět měl být. Když nebyl, střílel - nedali mu jinou možnost. Řada lidí odsud, včetně vás, má rovněž vizi, a rovněž prokazuje známky zoufalství z toho, že svět prostě není takový, jaký by si představovali, a nejsou schopni kompromisu či ústupku, jejich vysněný svět je pro ně jediný správný. No, snad vám taky nepřeskočí jako tomu korejskému klučinovi. Měl vizi a neměl jinou možnost ... víc o tom v dnešních Lidovkách.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: A zde je zakopán pes.

Autor: kocour Muž

Založeno: 24.04.2007, 23:22

Ne, názorová odlišnost není problém. Fanatismus a neústupnost a netolerance v prosazování "jediného správného" názoru je problém. A je jedno, jestli je ten názor komunistický, nacistický, fašistický, ekologistický, feministický či paternalistický. Nejde o obsah, jde o formu.

A pokud jde o komolení nicku, zkuste si připustit, že nejde o žádné komolení, jen prostě pro mne nejste až tak zajímavý, abych si ta písmenka přesně pamatoval.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: A zde je zakopán pes.

Autor: NTPT Muž

Založeno: 25.04.2007, 02:33

Jak tu tak čtu, vidím, že tobě je obecná slušnost asi tak stejně vzdálená jak je ti podpásová argumentace blízká .o)

Opravdu se domnívář, že když tady budeš operovat řáděním šílence a lepit nálepky s jeho obrazem na nepohpodlné názory, že tím někoho ohromíš ? Myslím že lidé jsou zde dost inteligentní na to aby jim došlo, že k takovéto formě diskreditace oponenta sahá (lépe řečeno se snižuje) jen ten, kdo nemá naprosto co říci, nevěří v sílu vlastních argumentů, nebo je zkrátka slaboch.

Mimochodem, co se onoho studenta týká, možná by rozbor toho "PROČ" stál za článek. Snad seberu nějaký čas.

PS: jen pro zamyšlení. Ty si tvoříš názor na jeho motiv podle zveřejněných dvou úryvků z videokazety (Který ti někdo v novinách vybral - nejlépe podle toho, co se jemu hodí do krámu) , aniž by jsi ji měl možnost vidět a analyzovat celou ? podle jednoho citátu z jakéhosi hanopisu , který ti předžvejkal někdo od BBC ?


PS: Mít na věci vyhraněný názor ještě neznamená že všichni nositelé vyhraněných názorů jednoho dne začnou z nic netušících lidí vyrábět pomocí svého zbrojního arzenálu náplň do jitrnic.

Jestli toto nejsi schopen pochopit, tak emergentně navštiv svého psychiatra, nebo alespň odjeď někam na hodně dlouhou dovolenou, protože jinak to nakonec budeš ty, kdo bude pod vlivem svých přetrvávajících imperativních halucinací střílet po lidech...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: A zde je zakopán pes.

Autor: kocour Muž

Založeno: 25.04.2007, 09:44

Zvláštní, že o slušnosti se mne pokouší poučovat někdo, kdo mi sám bez uzardění tyká.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: A zde je zakopán pes.

Autor: NTPT Muž

Založeno: 25.04.2007, 14:56

Bez uzardění ? Když jsi mi tykat začal, dokonce i posmívečku jsi tam nalepil. O kousek dál jsi pro jsitotu ještě přidal komolení jména (přezdívky)... jak chlapeček na písku. Proč bych měl nadále vykat já tobě ? Viz "kocour, Založeno: 24.04.2007, 17:22.".


Nyní se určitě dozvím žes to tak vlasně nemyslel, že, nebo že ti to ujelo .o).Nebo spíše že jsem coby primitiv a lopata nepochopil rozmach tvého ducha.

Pravda, přepnul jsi relativně rychle zpátky na vykání, ale to je šumafuk, nejsi pro mně natolik důležitý aby mi stálo za to koukat se jestli mi zrovna tykáš nebo vykáš (srovnej s "kocour, Založeno: 24.04.2007, 18:39" .o) )

PS: všimni si že jinak tady téměř výhradně (vyjímkou Olga) lidem vykám.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: A zde je zakopán pes.

Autor: kocour Muž

Založeno: 25.04.2007, 15:49

Tak si tykejte s Olgou a ne se mnou. Pro mne jste fanatický majitel jediné správné pravdy, ergo potenciálně nebezpečný šílenec. Vše.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: A zde je zakopán pes.

Autor: dulcibelka Žena

Založeno: 25.04.2007, 19:02

Ale jdi ty, brouku:

Autor: NTPT
Založeno: 24.04.2007, 16:37
Asi jsem trefil hodně přesně a hodně hluboko,viď.. .o)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: A zde je zakopán pes.

Autor: zaz Muž

Založeno: 25.04.2007, 21:19

Pravda vloudil se gramatický překlep, ovšem ten nikomu neškodí /navíc tyto stránky nejsou o gramatice/, kdežto tvoje "inteligentní" totalitní názory jsou vysoce nebezpečné všem.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: A zde je zakopán pes.

Autor: Alizon Žena

Založeno: 25.04.2007, 21:24

Kocour totalitní? A kdo tady volal po POVINNÝCH testech DNA plošně pro všechny?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: A zde je zakopán pes.

Autor: zaz Muž

Založeno: 25.04.2007, 23:10

Pletete si pojmy s dojmy. Testy DNA nejsou ani totalitní, ani otázkou důvěry. Je to prostě současný stav vědeckého poznání, který zamezuje velmi oblíbeným podvodům docela velké části tzv. matek /byl zde uváděn odhad 20-30% "kukaček"/. Jinak si přečtěte znovu co tady propaguje zatvrzelý feminist/k/a kocour.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: A zde je zakopán pes.

Autor: Žena

Založeno: 25.04.2007, 23:13

Povinné testy DNA i proti vůli rodičů jsou totalitní.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: A zde je zakopán pes.

Autor: zaz Muž

Založeno: 25.04.2007, 23:17

Zřejmě považujete za rodiče jen matku. Otec je až do potvrzení testy DNA více méně nejistý. Čili když to přeložíme do srozumitelné mluvy: ...proti vůli matky. A to excelentní feminacistický postoj .

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: A zde je zakopán pes.

Autor: Žena

Založeno: 25.04.2007, 23:22

Napsala jsem proti vůli RODIČŮ. Nevím, jak to mám napsat srozumitelněji, ale pokusím se vám to vysvětlit. Příklad: žena je znásilněna, otěhotní, ale potrat je proti jejímu přesvědčení, chce si dítě nechat. Její partner ví, že dítě není jeho, ale přesto je ochoten uznat ho za svoje (věřte nebo ne, i takoví muži existujou). Chtějí, aby si okolí myslelo, že je dítě jeho, proto ani jeden z nich nesouhlasí s testem DNA. Vy byste přesto chtěl, aby test podstoupili. To je totalita.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: A zde je zakopán pes.

Autor: zaz Muž

Založeno: 26.04.2007, 12:16

Ne. to je čistý štít /samozřejmě jako feminacistka nevíte o čem mluvím/.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: A zde je zakopán pes.

Autor: Žena

Založeno: 26.04.2007, 22:30

To je ironie, člověk, kterej by rád prosadil nařízení hodné Velkého bratra, mě, liberárně smýšlejícího člověka, nazve nacistkou.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: A zde je zakopán pes.

Autor: zaz Muž

Založeno: 26.04.2007, 23:51

Liberálně smýšlíte jen pokud se Vám to hodí do feminacikrámu, pak už jde o nařízení Velkého bratra.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: A zde je zakopán pes.

Autor: Žena

Založeno: 27.04.2007, 00:43

Soudruhu, když chcete něco takovýho tvrdit, měl byste k tomu najít nějakej můj výrok, kterej to dokazuje a okopírovat ho sem. To jste samozřejmě neudělal, protože nic takovýho neexistuje. Čest práci.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: A zde je zakopán pes.

Autor: Muž

Založeno: 27.04.2007, 23:29

Vždyť je to úplná nula, nestojí ani za těch pár slov.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: A zde je zakopán pes.

Autor: Žena

Založeno: 28.04.2007, 08:15

Jsem doufala, že bych třeba mohla pomoct k tomu, aby se mu trochu rozsvítilo v palici. Jen se snažím udělat dobrej skutek.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: A zde je zakopán pes.

Autor: zaz Muž

Založeno: 28.04.2007, 22:57

Já zase očekávám, až se "rozsvítí" Vám, to by byl opravdu ten nejlepší počin. Jinak samozřejmě, že existují otcové /i matky/, kteří jsou ochotni vychovávat cizí dítě /v některých případech není ani jiného zbytí/. Ale nikoli za cenu lže a podvodu. Jak známo, lež má krátké nohy a to dítě se to stejně jednou dozví. Známo to ovšem není feminacistkám, které zakládají svoji ideologii právě na lži a rozlišení pravdy od lži je nad jejich schopnosti.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: A zde je zakopán pes.

Autor: Žena

Založeno: 29.04.2007, 04:05

Já furt nechápu, jak si to představujete. Necháte udělat testy DNA proti vůli rodičů, z nichž jeden není biologický, ví o tom a nevadí mu to? A co pak provedete s výsledky? V den patnáctých narozenin dítěte zaklepe na dveře BIS a oznámí mu, že jeho biologický otec je neznámý? Když už tomu dítěti seberete jednoho otce, tak byste měl být důsledný a najít mu toho pravého. Což jde těžko třeba v tom případě, že je to neznámý násilník z parku. Takže byste musel otestovat všechny muže z okolí. A kdo ty testy bude platit? Velký bratr? Mně po narození nezjistili ani krevní skupinu, což je otázka několika vteřin. Kdo by se namáhal s DNA?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: A zde je zakopán pes.

Autor: zaz Muž

Založeno: 29.04.2007, 16:10

Feminacistky se rozhodně o provedení DNA zasazovat nebudou, to máte naprostou pravdu. Platit by se klidně mohli z dotací, které se seberou feminacispolkům ve prospěch práva dětí poznat své rodiče /nepíši biologické, protože to se rozumí samou sebou, nikdo jiný totiž rodičem být nemůže, leda tak náhradním/.
Samozřejmě se nebude čekat na plnoletost dítěte, ale náhradní rodič prostě prohlásí, že přebírá rodičovskou odpovědnost, což bude zcela bezproblémové zejména v případech, kdy rodič nebude znám nebo nebude mít o dítě zájem /podotýkám že s nezájmem se dnes již velmi často setkáváme i na straně matek/. A nemaťte tady veřejnost, v drtivé většině matky otce svých dětí znají, pouze se snaží o podvod, když je to pro ně výhodnější. Nebo chcete naznačit, že značná část žen jsou pochybných morálních kvalit /jednou jsem tady tuto otázku formuloval i ostřeji/?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: A zde je zakopán pes.

Autor: Alizon Žena

Založeno: 25.04.2007, 23:23

Ale otec má přece PRÁVO nechat si ten test udělat. Vy mu vnucujete POVINNOST. Jste si opravdu jistý, že o to každý bude stát?

Rozdíl mezi PRÁVEM a POVINNOSTÍ je zřejmě tak jemná nuance, že se to vymyká vaší rozlišovací schopnosti.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: A zde je zakopán pes.

Autor: kytička Žena

Založeno: 25.04.2007, 23:25

určitě má to právo ?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: A zde je zakopán pes.

Autor: Alizon Žena

Založeno: 25.04.2007, 23:35

nevím, nikdy jsem to nepotřebovala ;o))

Ale pokud ho nemá, mít by ho měl a měl by mít také možnost to případně použít jako důkaz u rozvodového soudu. To by podle mě bylo spravedlivé.

Naproti tomu tlačit všechny povinně do testů DNA je totalitní kravina. A ty argumenty zdravotními hledisky jsou dost průhledná zástěrka. Kolik z vás zná například svoji krevní skupinu, krevní skupinu své manželky a svých dětí? Přitom to je informace ze zdravotního hlediska hodně důležitá a dalo by se z ní občas leccos vyčíst i z hlediska případné paternity.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: A zde je zakopán pes.

Autor: * Žena

Založeno: 26.04.2007, 14:09

Otec má právo nechat udělat test DNA JEN SOBĚ ! Když manželka nebude chtít, nemá jak ji a dítě jak
k testu donutit. A soud to taky v zájmu dítěte zamítne !

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: A zde je zakopán pes.

Autor: Vránolump Žena

Založeno: 26.04.2007, 14:12

Nechápu, proč by si měla nechat dělat test i matka, ta je přeci (skoro) vždy jistá. Nebo se má jednat o tuplované podstrčení?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: A zde je zakopán pes.

Autor: * Žena

Založeno: 26.04.2007, 14:55

Matka není nutná, ale pokud je dítě v její péči a nezletilé, je k tomu potřeba jejího souhlasu.
.
Jak se provádí DNA test? Každá osoba má dvě kopie každého genu. Jedna kopie pochází od matky a druhá od otce. To znamená, že veškerý genetický materiál v našem těle má přímý základ v DNA našich rodičů. Když pak realizujeme DNA test otcovství, laboratoř prozkoumává "otcovskou" část DNA dítěte a porovnává ji s genetickým materiálem "předpokládaného otce". Pokud je "předpokládaný otec" i otcem biologickým (skutečným), polovina DNA dítěte má prokazatelné společné znaky s DNA tohoto "předpokládaného otce". Druhá polovina DNA dítěte má stejně tak společné znaky s genetickým materiálem biologické (skutečné) matky. Testování matky však je pouze volitelné - nemusí být součástí vašeho testu. Když testovaný vzorek "předpokládaného otce" nepochází od biologického otce, nemá ani společné znaky s "otcovskou" polovinou DNA dítěte. Pokud laboratoř nenalezne společné znaky DNA, je takovýto muž zcela "vyloučen" jako biologický otec dítěte. V průběhu DNA testu probíhá srovnávání mnoha různých oblastí genetického kódu. Více srovnávacích míst zvyšuje jistotu správného výsledku testu.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: A zde je zakopán pes.

Autor: zaz Muž

Založeno: 26.04.2007, 23:55

A proč by o to měl stát? Nejdůležítější je zájem dítěte a tím je na prvním místě bilologický rodič, pokud toto někdo zpochybňuje, je v podstatě propagátorem genocidy.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: A zde je zakopán pes.

Autor: JirkaF Muž

Založeno: 28.04.2007, 00:34

A co se čílíte Alison? Nebojte v rámci boje proti terorizmu, ptákové chřipajzně, přemnoženým kobylkám to bude brzy povinné. Jedna věc je přece povinné testování a druhá je zda mohu/chci/nechci znát jejich výsledky.
Až se drobet přitvrdí, tak už nebudou RFID chipy v pasech obsahovat jen fotku, otisky a duhovku. Bude tam i DNA. No a k tomu ji přece musí odebrat, není-liž pravda?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: A zde je zakopán pes.

Autor: kocour Muž

Založeno: 25.04.2007, 21:35

Ale bobečku můj drahej, klídek :-)
Vidím, že kvůli mně snad ani nemůžeš spát :-)))

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: A zde je zakopán pes.

Autor: NTPT Muž

Založeno: 24.04.2007, 19:33

PPS: myslím, že ti chybí argumenty , když se uchyluješ k takovýmhle slovním alotriím. Ale dej si pozor, většina lidí tady je inteligentní ti to nesežerou

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: A zde je zakopán pes.

Autor: dulcibelka Žena

Založeno: 24.04.2007, 21:52

Většina lidí si to dokáže sesumÍrovat :-)))

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: A zde je zakopán pes.

Autor: Alizon Žena

Založeno: 24.04.2007, 20:05

Re stupidní reklamy "pro ženy" - fakt si nedělám statistiku, je možné, že jich je víc, ale reklamy prostě JSOU stupidní ze samé podstaty. Co s tím naděláte? Maximálně můžete, tak jako my třeba, cíleně nekupovat ty věci, na které ty reklamy jsou, protože beztak jsou náklady zakalkulované v ceně (samozřejmě až na výjimky, Pribiňáka si vzít nenechám;o)))

Re výčitky a vydírání - za prvé, proč proboha nekopnete ženy, které s vámi komunikují výčitkami a vydíráním, do zadku už za svobodna? Ustupovat takovému jednání znamená zadělávat si na hodně velký prů*er do budoucna.
Za druhé - vy si, pánové, berete ženy bez koníčků? To je ale dost velká chyba. Ten, kdo má sám nějakého koníčka, mívá většinou pochopení i pro koníčka někoho jiného. Ovšem tiše předpokládám, že máte soudnost a je vám jasné, že když máte malé děti, asi nebude to pravé ořechové zabývat se každý den do noci svým koníčkem a o víkendu objíždět závody, zatímco manželka z nepřetržitého kontaktu s malými raubíři už doma leze po zdi a na svého koníčka čas nemá, protože veškerý čas pohltil ten váš..

Re soudnictví - tady fakticky nevím, neb můj současný partner a otec mých dětí je skvělý chlap, o peníze ho obírat nehodlám a co je 213ka netuším. Ani z mého okolí se nikdo nerozvádí, takže v tomto ohledu opravdu nemám žádné zkušenosti.

A tohle "Pouze se špatně díváte, nebo podobná zvěrstva schvalujete - nebo se rovnou na tomto chodu společnosti aktivně podílíte." je vyložená paranoia. To radši nebudu komentovat. Pokud uvažujete a hovoříte tímto způsobem, nedivím se, že máte v životě s leckým problémy.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: A zde je zakopán pes.

Autor: dulcibelka Žena

Založeno: 24.04.2007, 14:05

Za prvé, ženy netouží po pozici neomezeného vládce, protože samy nejsou natolik omezené, aby neviděly nebezpečí (neomezené odpovědnosti) z toho vyplývající :-))
Za druhé, ta nejspodnější patra atd. byla odjakživa vyhrazena pouze ženám (podívejte se letmo na evropské dějiny rodiny, například),včetně rozhodovacího práva, včetně důležitosti postavení v rodině, včetně té "holé prdele"a ztrátě dětí po odchodu z manželství - a to bylo po staletí v pořádku...jen se ženy (některé) taky trochu bouřily!

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: A zde je zakopán pes.

Autor: NTPT Muž

Založeno: 24.04.2007, 16:39

Takže nyní to mužům vrátíte, " za všechna příkoří od dob pračlověka Janečka po Dworkinovou !" Hurá.... kdož jsů boží bojovníci Krleš ! Hrrr na ně !

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: A zde je zakopán pes.

Autor: dulcibelka Žena

Založeno: 24.04.2007, 21:57

A je co vracet? :-)))
No, moc se mi líbilo, jak jste ta příkoří popsal, netuše dějinnou souvislost. Kouzlo nechtěného?
Navíc, vy o tom hovoříte jako o hotovém horroru, který je vám mužům nyní snášet...a u nás to bylo ovšem normální, takovému životu se podřídit, viďte.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: A zde je zakopán pes.

Autor: dulcibelka Žena

Založeno: 24.04.2007, 14:11

Navíc, ženy si svou nynější, rovnoprávnější pozici nevynutily silou a nějakým pořváváním na internetu, ale došlo k tomu společenským vývojem (dejme tomu po válce), kdy se bez nich, jejich pracovní síly a duševnímu potenciálu prostě už stát a společnost neobešli.
Jak dokáží muži svoji nepostradatelnost v praxi? Bez toho výjimečného dřívejšího postavení, bez samozřejmého nároku na vedoucí úlohu jak v práci, tak v rodině? Přirozený respekt si nevynutíte zákonem, ani silou...ten si musíte dneska zasloužit.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: A zde je zakopán pes.

Autor: Alizon Žena

Založeno: 24.04.2007, 14:27

Samozřejmě, že praktiky popisované v tom článku (něco po mužovi chci, a když to udělá, seřvu ho, že mi to není dost recht) jsou hloupé a kontraproduktivní. Také si neumím představit, že bych chtěla po mužovi, aby udělal "stojku", přidělila mu kapesné a se zbytkem peněz naložila zcela podle svého uvážení. Nebo že bychom se neradili prakticky o všem, co se týká rodiny.

Já ale myslím, že tenhle postoj ve více obměnách tu napsalo spousta holek, které jsou tu označovány za "feministky". Neviděla jsem tady ani jednu, která by usilovala o "pozici neomezeného vládce", naopak jsem tu často viděla ze strany žen ochotu se spolupodílet na finančním zaopatření rodiny i na chodu domácnosti, ze strany mužů naopak neochotu takovéto rozdělení akceptovat.

Osobně se domnívám, že ta pozice neomezeného vládce hrozí spíš ze strany žen, které se vám budou navenek prezentovat jako superobětavé hospodyně, jejichž největší metou je uklizená domácnost a hořící rodinný krb. Pozor, neplést, existují i holky, které takové opravdu jsou (a těm všechna čest, když jim to vyhovuje).

Odpovědět na příspěvek

 

Clanek ma v podstate pravdu!

Autor: Sid Muž

Založeno: 24.04.2007, 15:26

Odpovědí: 47

Ja uz jsem to nekde tady psal:
Zeny chteji mit deti, ale kdyz je maji, tak je povazuji vyhradne za svoje.
A proto rada muzum:
Muzi, starejte se o sve deti a vychovavejte je.
Navrhoval jsem i zenam:
Zeny, umoznete jim to.
Ale v clanku pisou, ze to zeny nechteji.

Ja jsem po dlouhem (2 roky) boji ziskal deti do stridave pece (odvolaci soud na druhe stani). Apeluji na vsechny muze, kteri jsou v rozvodovem rizeni ci jim to hrozi: Starejte se o sve deti a zadejte STRIDAVOU PECI. Jen tak se dostaneme z nadvlady zen. Ziskame to, co by melo byt samozrejme - ROVNOPRAVNOST!

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Clanek ma v podstate pravdu!

Autor: dulcibelka Žena

Založeno: 24.04.2007, 22:08

Mě by skutečně zajímalo, jak vám ta střídavá péče funguje, a jak staré ty děti jsou.
Nemají z toho trochu zmatek? No, možná už jsou větší a dá se jim leccos vysvětlit...A kam chodí v tom případě do školy nebo do školky (psal jste, že se exmanželka odstěhovala dost daleko) - střídáte ta zařízení taky? Pokud nechodí, kdo se o ně stará, když jste vy v práci, nebo jste si vzal rodičovskou dovolenou?
Ptám se úplně vážně - už jsem tady jednou psala, že já jsem byla zásadně proti, i za cenu, že bych byla o svěření dětí do péče přišla. Nešlo mi o nějakou (v tomto případě pofiderní) rovnoprávnost, ale výhradně o duševní klid dětí, ke kterému pochopitelně po rozvodu nepřispívá ani pravidelné stěhování po 14 dnech, protože si myslím, že dítě má mít jeden domov a jeden záchytný bod, ať už je kde je. Samozřejmě, návštěvy jsem neomezovala.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Clanek ma v podstate pravdu!

Autor: zaz Muž

Založeno: 24.04.2007, 23:00

To jsou vaše zcestné fikce, opět. Podívejte se na film "Střídavka" a nešiřte tady ty svoje nesmysly.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Clanek ma v podstate pravdu!

Autor: dulcibelka Žena

Založeno: 25.04.2007, 09:06

Snad ještě můžu mít vlastní názor, zazíku, viďte. Předem děkuji.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Clanek ma v podstate pravdu!

Autor: zaz Muž

Založeno: 25.04.2007, 21:08

To jistě, já jen říkám, že lžete.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Clanek ma v podstate pravdu!

Autor: pinpin Žena

Založeno: 25.04.2007, 12:14

zcestné fikce? taky bych "střídavku" nedovolila u menších dětí za žádnou cenu, pokud bych byla v takové situaci. Vy do duše dítěte totiž vůbec nevidíte, nejste schopný empatie ...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Clanek ma v podstate pravdu!

Autor: Sid Muž

Založeno: 25.04.2007, 12:23

Opet totez: to se Vam to rika, ze byste ji nedovolila, kdyz vite, ze deti dostanete.
Kdyby jste stala pred rozhodnutim bud o deti prijit nebo mit stridavou peci, mluvila byste jinak.
Nevim, jak kdo, ale co Vy konkretne vite o me empatii?
To myslite, ze kdo ma pindoura nema empatii?
A ktera ma vaginu ma i empatii? A mela ji ta dama jak umlatila to dite? A ta, jak ho zavrazdila a schovala pod drivi?
Nejsem pritel obecnych soudu...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Clanek ma v podstate pravdu!

Autor: Žena

Založeno: 25.04.2007, 12:32

"Kdyby jste stala pred rozhodnutim bud o deti prijit nebo mit stridavou peci, mluvila byste jinak."
Zajímavý, trochu mi to připomíná pověst o Šalamounovi.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Clanek ma v podstate pravdu!

Autor: Sid Muž

Založeno: 25.04.2007, 12:50

Toho Salamouna take rad uvadim, ale je to trochu tragicke, poslouchejte:
Salamoun stal pred rozhodnutim, ktere matce ma dat dite, protoze obe tvrdily, ze je jeji. Naridil dite rozpulit a dal ho te matce, ktera se ho vzdala ve prospech te druhe jen aby dite zachranila zive.

Nase soudy postupuji tak, ze dite daji te, ktera trva na tom, aby dite bylo rozpuleno.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Clanek ma v podstate pravdu!

Autor: JirkaF Muž

Založeno: 28.04.2007, 00:59

jj, přesně. Jako v chobotnicích z 2.patra jak se Zedňa rozváděl z paní exprezidentovou. :D

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Clanek ma v podstate pravdu!

Autor: pinpin Žena

Založeno: 25.04.2007, 13:16

pokud nejsi přítel obecných soudů, tak co tady vyskakuješ na ducibelku, znalče dětských duší, to jako na základě nějakého filmu? .... nesmíš věřit všemu, co je v televizi:-)))

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Clanek ma v podstate pravdu!

Autor: Sid Muž

Založeno: 25.04.2007, 23:28

Nebudu drzy, pinpin, ale trochu jste ujela...
Ja si na DULCIBELKU nevyskakoval a o filmu jsem nemluvil...
A taky jsem Vam netykal.
Povazuji neschopnost vest civilizovanou diskuzi za poklesek.
A pro Vasi informaci - film nebyl v televizi, siri se na DVD a byl promitan v ramci osvety stridave pece.
Tak, a ted uz o filmu mluvim. Ale vim o kterem a vim, ze nesel v televizi, coz se o Vas, pinpin, rici neda...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Clanek ma v podstate pravdu!

Autor: dulcibelka Žena

Založeno: 25.04.2007, 14:26

Tak Side, myslete si o mě co chcete, ale nemám ve zvyku lhát (a navíc jsem to tu už jednou někde psala). Postavena před toto rozhodování jsem kdysi před soudem prohlásila, že než střídavá péče, raději se dětí vzdám ve prospěch druhé strany.
Takže já zkušenost mám.
Samozřejmě, byl to z mé strany i risk (který vyšel), ale já si za svými názory obvykle stojím, a ne jen hubou.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Clanek ma v podstate pravdu!

Autor: zaz Muž

Založeno: 25.04.2007, 21:10

I za cenu odsunu otců do koncentráku?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Clanek ma v podstate pravdu!

Autor: kocour Muž

Založeno: 25.04.2007, 21:37

Fakt bys měl brát ty prášky, jak ti tu už někdo radil, jinak budeš mít bolení a mohla by tě ranit mrtvice! Na to bacha!!

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Clanek ma v podstate pravdu!

Autor: zaz Muž

Založeno: 25.04.2007, 23:05

Dotaz určen pinpin, nikoli psychopatickému kocourovi.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Clanek ma v podstate pravdu!

Autor: Sid Muž

Založeno: 25.04.2007, 12:09

Dulcibelko, to co pisete, pisete proto, ze moznost, ze byste o deti prisla je ciste hypoteticka (2:98 a to jeste musite byt fetacka). Pokud by to bylo 50:50 pak byste se na to divala urcite jinak.
Muj pripad: Manzelka se neodstehovala a ani ja se neodstehoval. A kdyz to udela, pak doufam, ze se neodstehuje daleko aby mohly deti chodit do jedne skoly (to je vicemene podminka).
A deti v tom nemaji zmatek, planuji tydny se mno a tydny s matkou naprosto presne a v pohode.
Vy pisete, ze stridava pece 7:7 je zmatek a prosazujete peci 12:2, ktera podle Vas nema byt zmatkem. To se mi nezda prilis logicke...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Clanek ma v podstate pravdu!

Autor: pinpin Žena

Založeno: 25.04.2007, 12:17

to by mě zajímalo, jak dlouho tě to bude bavit, omezovat se kvůli dětem, většinu chlapů to totiž prý nebaví, starat se o děti po rozvodu, berou to jen jako schválnost, aby děti nebyly jen s matkami

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Clanek ma v podstate pravdu!

Autor: Sid Muž

Založeno: 25.04.2007, 12:33

To je tezke s temi, co lidi automaticky zaskatulkuji: muz=idiot neschopny a neochotny se o deti starat.
Vas by take urazelo, kdybych napsal: Zena=spatna ridicka
(obe tvrzeni nejsou totiz pravda a obe jsou urazlive a generalizujici)
Co je dulezite:
U deti se rozlisuje "vychova"(potre
ba dohledu a dozoru) a "vyziva" (potreba penez).
Ta "vychova" je v dobe narozeni ditete velika, pricemz "vyziva" je mala (v podstate materske mleko, ze? :-)
Kdyz je diteti 18 let, ta "vychova" je mala - ono uz je prakticky samostatne a vychovane (nebo nevychovane, ze?), kdezto ta "vyziva" je velka - diskoteky, skola, iPod, Kenvelo,...
Pokud je dite svereno matce, tak s pribyvajicim vekem ditete klesa matcino zatizeni (casto i dite doma pomaha). Zvysenou spotrebu penez na dite si tato matka snadno kompenzuje zvysenym vyzivnym od otce (nova skola, pomucky, zname to...) takze otec je zatizen vice.
U stridave pece tato absurdnost odpada.
Tolik k tomu: ".. jak dlouho jeste...". A dovolte otazku - mate deti?
(pisu ve zktratce, tak mne nechytejte za slova)...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Clanek ma v podstate pravdu!

Autor: pinpin Žena

Založeno: 25.04.2007, 12:37

... otec je zatížen více .... to jako předpokládáte, že všichni otcové vydělají víc, než matky?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Clanek ma v podstate pravdu!

Autor: Sid Muž

Založeno: 25.04.2007, 12:54

Tak znovu: V prubehu casu je narok na vyzivu vyssi a to si matka kompanzuje navrhy na zvyseni vyzivneho, jemuz soudy castokrat vyhovuji (ja neznam pripad, kdy by vyzivne nezvysily, i kdyz casto ne na uroven, kterou pozaduje matka). A tim je otec vice zatizen.
Znovu rikam, pisu ve zkratce...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Clanek ma v podstate pravdu!

Autor: pinpin Žena

Založeno: 25.04.2007, 13:11

vy to poměřujete především materiálně, a to je zcestné, větší dítě sice možná doma pomáhá, ale věnovat se mu musíte pořád a čím větší dítě, tím větší starosti, to mi věřte

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Clanek ma v podstate pravdu!

Autor: Sid Muž

Založeno: 25.04.2007, 13:28

Ach ano, To Vam FAKT a opravdu neverim!
Pokud takove 18-lete dite mate, pak jste asi zapomela, jake to bylo, kdyz jste se od ditete v jeho 1-5 letech nemohla hnout a nemohla ho nechat bez dozoru. Doufam, ze to nedelate se svym 18-letym deckem, to by Vas asi nemelo moc rado.
Jo, a pokud si delate starosti, ze nekde fetuje, hmm, tak na to jste mela myslet pri VYCHOVE...
Ja mam 4 deti od 8 do 22 let, a tak vim, o cem mluvim...
A vy?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Clanek ma v podstate pravdu!

Autor: pinpin Žena

Založeno: 25.04.2007, 12:40

navíc ten váš příspěvek vyznívá, jako by si přímo matky něco kompenzovaly zvýšeným výživným, výživné je pro děti, ne pro matky

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Clanek ma v podstate pravdu!

Autor: Žena

Založeno: 25.04.2007, 12:43

Vy o tom mluvíte jako kdyby dítě živil jen otec, ale jen z alimentů se málokterý dítě uživí, takže matka musí přispívat jak výchovou, tak penězma, zatímco otec jen penězma a ještě si stěžuje.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Clanek ma v podstate pravdu!

Autor: Sid Muž

Založeno: 25.04.2007, 13:04

Jen jedno jmeno - Mirka Vseteckova Cejkova...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Clanek ma v podstate pravdu!

Autor: Žena

Založeno: 25.04.2007, 13:09

To je ale asi stejný argument, jako bych vám na tvrzení, že spousta mužů je na tom finančně špatně, odpověděla: "Jen jedno jméno - Bill Gates."

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Clanek ma v podstate pravdu!

Autor: Sid Muž

Založeno: 25.04.2007, 13:34

Neni to uplne stejne, Bill Gates si nejak ty penize vydelal.
Mirka Cejkova je vysoudila jako "vyzivne" na svem byvalem manzelovi. On je vydelava, ona je uziva. Nechcete mi tvrdit, ze 125tis. Kc mesicne ty deti opravdu potrebuji? A Mirka si zije jen za svuj plat z televize ... hmmm, nejsem o tom presvedcen..

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Clanek ma v podstate pravdu!

Autor: Alizon Žena

Založeno: 25.04.2007, 13:41

Side, ale to je pouze Vaše spekulace (stejně jako bych já spekulovala, kdybych tvrdila, že si je neužívá). To prostě nemůžeme vědět.

Dobře, tak navrhněte nějaké férové řešení té situace tak, aby z těch peněz měly prokazatelně užitek jen ty děti.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Clanek ma v podstate pravdu!

Autor: kytička Žena

Založeno: 25.04.2007, 13:57

to samozřejmě nejde
co je k řešení, je to, jestli má dítě (ale nakonec často i bývalý partner) mít automaticky nárok na životní úroveň rodičů (nebo jednoho z nich).
A zdá se, že to řešení vyžaduje, protože (v našem systému) muži tuhle povinnost obchází.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Clanek ma v podstate pravdu!

Autor: mant Muž

Založeno: 25.04.2007, 14:16

Neřekl bych, že je to (jen) otázka švindlujících otců. A o nároku bývalého partnera bych mluvil úplně zvlášť, dokud nebude zodpovězena jednoduchá otázka PROČ?
Problém ale je, jak tohle řešit, pokud a) je životní úroveň rodičů výrazně odlišná, a b) má jít pouze o sdílení životní úrovně dítětem, ne druhým rodičem.
Představte si situaci, kdy "rodič platící" je velmi výrazně majetnější a má výrazně (mnohonásobně) vyšší příjmy než rodič pečující. Jak zajistit, aby dítě sdílelo životní úroveň rodiče platícího, zatímco rodič pečující ani trochu? Rodič žvýká suché kůrky a dítě krmí biftekem?
"Na samotě nedaleko skotského města Glasgow se v chudé rodině srbského vystěhovalce narodil maličký hrabě Nikolič..."

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Clanek ma v podstate pravdu!

Autor: Alizon Žena

Založeno: 25.04.2007, 14:22

Hrabě Nikolič :o)))

Přijde mi fér, že bývalý rodič se na životní úrovni svého expartnera nepodílí,respektive by mi přišlo nefér, kdyby se na ní podílet měl. Na druhou stranu by mi přišlo nefér, kdyby se na ní neměly podílet ty děti. Co s tím? Příspěvek na běžný chod domácnosti plus nějaký vinkulovaný vklad a úhrada drahých kroužků, školného apod., kde je jasné, že to jde tomu dítěti?

Úplně dobré řešení to asi skutečně nemá, viz ty suché kůrky versus biftek, ale nic férovějšího mě nenapadá.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Clanek ma v podstate pravdu!

Autor: NTPT Muž

Založeno: 26.04.2007, 14:19

Obávám se že situace, kdy má jeden rodič výrazně vyšší čisté (!!) příjmy není ten hlavní úsek, kde je nějaký právní či morální problém.

Menší vsuvka proč mluvím o čistých příjmech: Ono je totiž od částky na výplatní pásce nutné odečíst jisté sumy abych tak řekl "nákladů na přežití" - například, v zapadákově má někdo plat 8 tisíc čistého (což je trochu více než minimálka), za bydlení, stravu, energie, topení etc, dojíždění do práce a tak dále zaplatí 5 tisíc, část potřeby potravin a energií vyřeší samozásobitelstvím (králící, zahrádka, dřevo levně z pily etc) a zbudou mu tak cca 2 tisíce korun měsíčně. (ano teprve z nich můžete brát)

Přestěhuje li se tentýž člověk do Prahy, bude mít plat třeba 16 tisíc čistá ruka - jenže cca 8litrů s toho padne na bydlení (apropo, jedním ze základních práv člověka je právo na DOMOV, argumenty feministek že má tedy raději bydlet na ubytovně ale platit alimenty proto neberu), a další výdaje na živobytí jsou taky zvýšeně vyžší.Otázkou zůstává, zdali si finančně polepšil. A všiměte si, že jsem do rozvahy NEZAHRNUL výdaje na udržení životní úrovně.....

Tedy ten, kdo má výrazně vyšší ČISTE PRIJMY a/nebo výrazně vyšší životní úrověň, toho placení alimentů (i vyšších než průměrné - ale stanovené v přiměřené výši) či podobné dávky neohrozí. Tady žádný morální problém není.

Morálním a společenským problémem se to stává ve čtyřech situacích.

1: Výživné je stanoveno naprosto nepřiměřeně - tak že na to ten člověk prostě nemá, Takové výživné které je nad rámec schopnosti a potenciálu dotyčného vydělat čisté (tedy výplata ponížená o náklady prostého důstojného přežití ve společnosti) peníze. Takové výživné , které je nad rámec ceny povinného na pracovním trhu. V české společnosti a v české justici zcela běžný příklad. Obětí v 90 procentech muž.

2: stanovení výše výživného v situaci, kdy sám rodič kterému je dítě svěřeno do péče má životní úroveň a příjmy výrazně vyšší než ten, z koho je výživné vymáháno. Například manželka která odešla s dětmi takzvaně "na lepší" se stále soudí o výživné . Sama přitom je dobře zajištěna, bydlí ve vlastní vile, jezdí s dětmi na drahé dovolené a v newposlední řadě má prostředky na drahé advokáty v soudech o výživné - které pravidelně vyhrává. Nad bohatým podnikatelem ? Nikoliv. Nad bývalým partnerem, invalidním mužem, živořícím na podpoře a po ubytovnách......

4: Kdy je výživné pojímáno jako pomsta na bývalém partnerovi,nebo kdy je použito jako přísavka , která má z muže vycucat majetek , na ktereý ona nedosáhla při rozvodovém řízení. Například domek po rodičícjh či zbírku známek po dědovi. Mnoho mužů už o spoustu věcí na které ona neměla morální ani světské právo (dědictví etc.) přišlo takhle "oklikou".

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Clanek ma v podstate pravdu!

Autor: kytička Žena

Založeno: 25.04.2007, 14:34

úvodem jsem napsala, že to není k řešení. Problém odlišné životní úrovně manželů, je v této společnosti problémem novým, protože za bolševika jsme ji měli všichni stejnou. Pamatuju se, že se řešilo, jestli do SJM patří v případě, že je jeden z manželů společníkem s.r.o. vklad (např. 50.000,- Kč) nebo podíl na společnosti (nižší či vyšší).
Já osobně se domnívám, že nárok na stejnou životní úroveň by neměl mít ani manžel ani dít. (to bude pokřik). V případě těch "odporných zbohatlíků", by měli mít jak děti tak partneři podle mě nárok na běžný standard. (opět všeobecný povyk).
V případě "odporných zbohatlíků" bych stanovila paušál, který připadá ženě za ty léta, co se mnou ztratila, paušál, který by se dal dětem někam stranou a stanovila nějakou horní hranici výživného.
Ale to se stane, až tato společnost bude mít více bohatých žen než mužů :-))

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Clanek ma v podstate pravdu!

Autor: Sid Muž

Založeno: 25.04.2007, 15:04

Boze, to je prece jednoduche, reseni je vice... ale omezuji svobodu zeny, nakladat s temi penezi volne, a proto se neujmou... :-(
1) Davat cast penez na ucet deti bez pristupu matky (pristup pouze se souhlasem deti a platiciho) - to koneckoncu Cejka navrhoval, ale neproslo mu to.
2) Posilat Mirce zakladni platbu (cca 15k Kc mesicne) a zbytek na presne dane ucely (skola, placeni nejakych uctu (voda, elektrina, plyn, Internet...)
3) Mirka bude predkladat mesicni zuctovani castky nad 15kKc (vcetne dokladu - delame to v praci take tak a da se na to zvyknout)
Dokazu si predstavit i rozumne kombinace vyse uvedenych zpusobu...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Clanek ma v podstate pravdu!

Autor: Alizon Žena

Založeno: 25.04.2007, 15:10

To je skoro přesně totéž, co navrhuju já o dva příspěvky výše ;o))

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Clanek ma v podstate pravdu!

Autor: Žena

Založeno: 25.04.2007, 14:09

O to tady nejde, tím jsem chtěla říct, že poukazujete na výjimku, která nic nemění na tom, že většina alimentů je almužna.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Clanek ma v podstate pravdu!

Autor: NTPT Muž

Založeno: 26.04.2007, 14:24

A vysvětlíš s čeho brát když není ? jinak samozřejmě život v rodině JE finančně výhodnější pro zůčastněné, přecejenom proto, že se fixní náklady platí jednou.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Clanek ma v podstate pravdu!

Autor: kytička Žena

Založeno: 25.04.2007, 12:47

no, bohužel ta výchova není jen o dohledua dozoru. Ona je především o formování osobnosti. A mě přijde logické, že žena "mámotáta" vychová zase jen "mámotáty" (a je jedno jestli kluky nebo holky).
zajímalo by mě, která z žen je schopná se "prát" s klukem tak, jak je to běžné, když funguje v rodině normální táta. Která je schopná nahradit "kohoutí" vymezování se otce a chlapce v rodině, kde funguje normální táta.
Obojí, co jsem napsala, lze hodit do žumpy nějakých plytkých keců o tom, co je a není zbytečné. Ale přesto mám za to, že dlouholetá sociální interakce dvou si nejbližších a pokrevně spjatých mužů nenahraditelná. Vím, s kolika věcmi (když je vidím doma) nesouhlasím, ale jsem si vědomá, že u kluka musím mít na paměti, že vychovat z něj "muže" je schopný jen můj muž. Krom toho mám možnost pozorovat i mezigenerační vztah těchto mužů a vidím, jaký význam má v té výchově i muž-prarodič.
Já osobně považuji za obrovský problém, když "blízcí" muži bezpostředně neovlivňují průběžně výchovu chlapců. A zájem na tom ovlivňování mohou mít jen ti skutečně nejbližší muži.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Clanek ma v podstate pravdu!

Autor: Sid Muž

Založeno: 25.04.2007, 12:58

Kyticko, citim to jako souhlas s tim, co jsem napsal.
Ono to je tezke, "formovani osobnosti" nezmerite. Penize plynouci na ucet, ano.
Proto je ona "vychova" tezko meritelna a muze skoncit excesy - od ditete kriminalnika az po zabiti ditete.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Clanek ma v podstate pravdu!

Autor: kytička Žena

Založeno: 25.04.2007, 13:12

já nemám žádnou osobní zkušenost (zaplaťbůh) s rozvráceným manželstvím. Nevím, jak funguje ta či ona péče. Proto jsem se vyjádřila raději jen k tomu, s čím zkušenost mám.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Clanek ma v podstate pravdu!

Autor: NTPT Muž

Založeno: 26.04.2007, 14:56

tak to je poprvé co tady můžu nějaké ženské zatleskat.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Clanek ma v podstate pravdu!

Autor: * Žena

Založeno: 25.04.2007, 12:56

Jsi chlap, že to tak všechno dobře víš?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Clanek ma v podstate pravdu!

Autor: Sid Muž

Založeno: 25.04.2007, 13:01

Byl jsem se jeste jednou presvedcit - jsem! :-)
A ze to vim? Dva roky boje o stridavou peci nauci...
Prosel jsem vsechno, co je v takovem sporu myslitelne - a diky predvidavosti a velmi dobrym radam jsem tim proplul..

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Clanek ma v podstate pravdu!

Autor: Alizon Žena

Založeno: 25.04.2007, 13:11

Side, vážím si toho, že tu jako jeden z mála nefňukáte, jaké jsou ženské zkažené mrchy, a konáte. A jak je vidět, úspěšně.

Nemám problém s tím uznat, že mezi ženami ty mrchy opravdu jsou, a jsou mezi nimi také osoby nedospělé, že nad tím zůstává rozum stát. Ovšem mezi muži je tomu zrovna tak.

V zájmu obou pohlaví je dokázat ty "problémové" včas rozpoznat a vyhnout se jim. Pokud někdo - což Vy neděláte - bude plivat oheň a síru na všechny bez rozdílu, prokazuje tím sám sobě a potažmo i těm, kteří mu uvěří, zatraceně medvědí službu. Vy jste se spálil, ale tohle neděláte, to je mi na Vás sympatické.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Clanek ma v podstate pravdu!

Autor: Sid Muž

Založeno: 25.04.2007, 13:38

Chci, aby vsichni (i fnukajici) chlapi pochopili:

Musi vzit zivot do vlastnich rukou a delat to, co delaji zeny - starat se o deti.

Pokud se to budou snazit az po rozvodu, je pozde!
Ale prece jen by se i tak meli snazit to napravit a bojovat o stridavou peci. A pokud se to nezdari, budou mit alespon pocit, ze udelali maximum.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Clanek ma v podstate pravdu!

Autor: Kristina Žena

Založeno: 25.04.2007, 14:03

Side, jste jeden z (mála) opravdových chlapů na tomhle webu. Nefňukáte, nenadáváte na ženy a Vaše příspěvky, i když s nimi někdy nesouhlasím, jsou kultivované a občas velmi konstruktivní. Tenhle je jeden z nich.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Clanek ma v podstate pravdu!

Autor: Alizon Žena

Založeno: 25.04.2007, 14:08

Přesně tak!

Odpovědět na příspěvek

 

Vyhyntí

Autor: asadr Muž

Založeno: 24.04.2007, 16:38

Odpovědí: 3

Já bych neřekl, že jsme na pokraji matriarchátu, ale na pokraji samotného vyhynutí. Aspoň naší západní civilizované společnosti. V muslimských a jiných zemí by si tohle feminstky dovolit nemohly.

Většina "moderních" žen chce dítě až dlouho po třicítce (pokud jej vůbec chce). Když pak v pětatřiceti zjistí, že to jaksi nejde, prská na celý svět, stává se zapšklou, tlustou, protivnou feministkou brojící proti nám slušným, zodpovědným, milujícím mužům toužících se o ně a o rodinu starat.

Asi to tak evoluce žádá a asi to tak má být. Tak hold nám odvrženým mužů nezbývá než si ten zbytek života aspoň pořádně užít. Peníze nevrážet do nich, ale do svých potřeb a zábav (třeba do mladých, krásných holek na privátech).

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Vyhyntí

Autor: PepínoS Muž

Založeno: 24.04.2007, 20:18

Tak tak, muslimy čeká na rozdíl od nás v Evropě skvělá budoucnost.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Vyhyntí

Autor: Sid Muž

Založeno: 24.04.2007, 20:22

Ne, ze by se mi nelibily, ale je treba mit na pameti, ze i ony se casem zmeni v "zapšklou, tlustou, protivnou feministkou brojící proti nám slušným, zodpovědným, milujícím mužům toužících se o ně a o rodinu starat"...
To asi neni cesta ven z kruhu.
Jedina cesta, kterou vidim pro nas muze je snazit se mit deti a starat se o ne. Je to tezsi, nez psat na Internetu, ale z dlouhodobeho hlediska to je reseni. A pri tom muzeme psat na Internetu :-))

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Vyhyntí

Autor: Kristina Žena

Založeno: 24.04.2007, 21:37

Ano Side, s tím se dá souhlasit.

Odpovědět na příspěvek

 

Svatba

Autor: Pavel Muž

Založeno: 25.04.2007, 09:38

Odpovědí: 26

S postupem doby je každý, kdo se chce ženit vyloženě blázen. V případě neshodů s manželkou-a ty jsou stále častější- ho pak manželka stáhne z kůže. Muž na podpoře musí platit výživné bez ohledu na své nutné poplatky. Rozvedená žena na další mateřské alimenty platit z důvodu mateřské nemusí a přitom má daleko víc peněz nez muž na podpoře. A to se ženy cítí diskriminované. A podle nich nebudou, tak asi pro nás bude lépe rovnou pojít.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Svatba

Autor: dulcibelka Žena

Založeno: 25.04.2007, 11:02

Stáhne z kůže lempla na podpoře? No, to se napakuje!

Nebuďte směšný a přestaňte skuhrat.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Svatba

Autor: Sid Muž

Založeno: 25.04.2007, 12:19

Pripad meho bratra: Na podpore a platil 5200 Kc mesicne. Zadost o snizeni alimentu neprosla - pry si ma najit praci...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Svatba

Autor: pinpin Žena

Založeno: 25.04.2007, 12:21

samozřejmě, a kdyby zůstal ženatý tak co? To bychom jako z našich daní měli přispívat na jeho rodinu? Jen ať si tu práci najde!

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Svatba

Autor: Sid Muž

Založeno: 25.04.2007, 12:36

Ano, to je pravda, at si praci najde! Ale on nemohl, byl dlouhodobe nemocny - to je vsak jina pisnicka.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Svatba

Autor: dulcibelka Žena

Založeno: 25.04.2007, 14:36

Takže kdyby byl ještě ženatý, do rodinného rozpočtu by nepřispíval ničím a bral by jako samozřejmost, že ho (a děti) živí manželka? A podporu nebo nemocenskou by měl jako kapesné?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Svatba

Autor: NTPT Muž

Založeno: 25.04.2007, 21:07

Kdyby byl ženatý, tak samozřejmě do rodinného rozpočtu přisívá celou podporou, a z rodiného rozpočtu se hradí potřeby rodiny jako bydlení a potraviny. co je na tom divného ? Když jeden z rodiny příjde o zaměstnání.. rodina se logicky musí uskomnit - říká se tomu "solidarita mezi členy rodiny" a dokonce by měla i člena rodiny kterému se toto stalo PODRZET a pomoci mu jinou práci znovu získat. Ne jej buzerovat a srážet.


PS: Když nemůže najít práci ženská je to diskriminace Zřídíme na to tunu spolků, rozvojových programů a podpory z EU a všichni ji budeme emočně a finančně podporovat protio nespravedlivé společnosti.

Když nemůže najít práci muž (lhostejno z jakého důvodu, jestli pro nějaký handicap, zdrav. problémy, nebo třeba proto, že o lidi v jeho věku není na pracovním trhu zájem ) - tak ten chlap AUTOMATICKY lempl - a je vymalováno. Tím si taky každý "logicky zdůvodní" proč se takovému muži smí nadávat, dehonestovat jej, a popřípadě neúměrnými alimenty a jinými "rozumě zdůvodněnými" dávkami sedřít z kůže a zadupat na spodek společnosti, nejlépe pod most nebo na nádraží.

Apropo, psychologové tomuto mechanizmu říkají racionalizace . je pro ni mimojiné typické že se myšlení pohybuje v tautologii - v důkazech kruhem " Nemá práci = je to lempl . protože je lempl nemá prácí " bez schopnosti vidět reálné příčiny a následky. A "účel" u tohoto typu myšlení vždy svědčí prostředky, jak nám tady mnozí dnes předvedli

A pak že uvažování české společnosti není sexistické. Je. Ale v jiném duchu než by jsi ty a jiné femi* chtěly slyšet.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Svatba

Autor: pinpin Žena

Založeno: 26.04.2007, 07:41

pleteš koše s baňama

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Svatba

Autor: dulcibelka Žena

Založeno: 26.04.2007, 15:00

Prosím, definujte ty "neúměrné alimenty".
Předem děkuji.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Svatba

Autor: NTPT Muž

Založeno: 04.05.2007, 12:15

již jsem je v jednom přízpěvku zde definoval. Dejte si práci a najděte si to. usnadním vám to citací části rozsáhlejšího přízpěvk:

26.04.2007, 14:19

Výživné je stanoveno naprosto nepřiměřeně - tak že na to ten člověk prostě nemá, Takové výživné které je nad rámec schopnosti a potenciálu dotyčného vydělat čisté (tedy výplata, ponížená o náklady prostého důstojného přežití ve společnosti) peníze. Takové výživné , které je nad rámec ceny povinného na pracovním trhu. V české společnosti a v české justici zcela běžný příklad. Obětí v 90 procentech muž.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Svatba

Autor: NTPT Muž

Založeno: 25.04.2007, 20:48

To je pomalu víc než ta podbpora...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Svatba

Autor: jjj Muž

Založeno: 25.04.2007, 11:35

Bohužel, Pavle, bohužel. Máš totálně pravdu.

Bohužel i pro slušný ženský - ony se tak strašně rááády vdávají!
A femináckové jim to (prý v "jejich" zájmu) pokurví tak, že si je chlapi prostě brát nebudou. Už jsem častěji psal, že v Německu už 50% mladých mužů programově odmítá mít ve svém životě děti, natož se s nějakou ženskou oženit. Diskriminace je tak pokročilá, že už i mladí zamilovaní, tedy principielně nejpitomější, to nemůžou přehlédnout, že tudy cesta nevede.

A vymírání zdárně pokračuje. Růžový mor na postupu.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Svatba

Autor: mant Muž

Založeno: 25.04.2007, 11:52

Zajímavé. To budu asi docela pitomec, když jsem tu diskriminaci přehlédl a oženil jse, ač jsem tou dobou už dávno nebyl mladě zamilován, a třeba o rozvodech taky vím svoje.
Tak si říkám, jestli uvažovat o manželství s představou "a co bude, až se budeme rozvádět" není trochu chyba do začátku.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Svatba

Autor: Alizon Žena

Založeno: 25.04.2007, 12:38

Mante, díky za hlas zdravého rozumu.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Svatba

Autor: JirkaF Muž

Založeno: 28.04.2007, 14:55

A) - Hm, vezmu-li si hypotéku na 20 let, tak nemám uvažovat či rovnou sepsat pojistnou smlouvu proti neschopnosti splácet, z důvodu nemoci či úmrtí na tu vypůjčenou částku? Mám že? To se nazývá zodpovědnost.

B) - A než uzavřu jiný typ řekněme smlouvy (manželství) tak je to tak nepodstatný krok, že za zamyšlení ani nestojí? ? ? To mu se říká "chyba od začátku"?

Jedno je špatně. A nebo B ?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Svatba

Autor: Sid Muž

Založeno: 25.04.2007, 12:17

Jeste jednou:
Nemluvte o alimentech, trvejte na stridave peci.

Ono to je lehke, pri sporu o deti se jich vzdat ve prospech manzelky a pak skuhrat. Hlavni bitva je ve sporu o peci o deti, i kdyz vam to pravnici nerikaji. Vse ostatni je kolorit.
Takze, kaslete na pravniky a jejich rady a trvejte na to, ze chcete stridavou peci. Donutte sveho pravnika at s vami o ni bojuje. A pokud nechce, vymente ho!

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Svatba

Autor: pinpin Žena

Založeno: 25.04.2007, 12:19

co to je: "muž na podpoře"? to není muž, ale lempl, práce je všude dost

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Svatba

Autor: NTPT Muž

Založeno: 25.04.2007, 18:02

Region Osoblažsko.... Kout republiky ze tří stran obklopený Polskem a z české strany masivem hrubého a nízkého jeseníku. Díra po granátu, kde lišky dávají dobrou noc, přičemž není zajímavá ani přírodními krásami ani průmyslovými či nerostnými zdroji.

Nezaměstnanost přesahuje 20 procent práce schopného obyvatelstva. V malých obcích až přes 40 (sic !) procent (!!!!) A to ne proto že by se zdejší lidi báli práce....

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Svatba

Autor: Žena

Založeno: 25.04.2007, 18:50

To je problém s tou českou povahou, každej zůstane bydlet ve svym zapadákově, nikdo ho odtud nedostane ani párem volů, ale stěžujou si, že tam není práce. Je snad problém se přestěhovat někam, kde práce je?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Svatba

Autor: dulcibelka Žena

Založeno: 25.04.2007, 19:08

No, někdo holt dává přednost tomu, že sedí na zadku, skuhrá a nemá nic - před tím, že by o pár kiláků dál makal a musel část peněz posílat svojí bejvalce. To se radši uskrovní - přece jí nebude cpát peníze, na který musel DĚLAT!

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Svatba

Autor: NTPT Muž

Založeno: 26.04.2007, 02:09

slyšela jste už někdy o fenoménu kterým se říká sociální či lépe existenční pasti ?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Svatba

Autor: dulcibelka Žena

Založeno: 26.04.2007, 14:57

Také jsem slyšela o fenoménu "práce v zahraničí".
Rovněž tak znám lidi, kteří si na první cestu za touto prací i vypůjčili peníze.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Svatba

Autor: pinpin Žena

Založeno: 26.04.2007, 07:24

Neslyšela, ale co ho nutí tam trčet? U nás je práce dost - Zlínský kraj, a je tady i moc pěkně:-) Btw., co ten člověk umí?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Svatba

Autor: * Žena

Založeno: 07.05.2007, 13:43

Že by začal pracovat s tebou v bordelu ?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Svatba

Autor: pinpin Žena

Založeno: 09.05.2007, 08:07

Nic jiného tě nenapadá, Inu - podle sebe soudím tebe ....

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Svatba

Autor: Pepa Muž

Založeno: 26.04.2007, 22:41

Práce je všude dost. Což o to. Je ale zadarmo. A zadarmo dělat mi tak nějak nedá ani jídlo, ani nezaplatí elektřinu nebo oblékne děti. A Podle Paroubka se máme nechat zaměstnat za 17000,- To je kus .ola.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Svatba

Autor: pinpin Žena

Založeno: 27.04.2007, 07:47

tak se budeš muset naučit něco, za co se platí:-)

Odpovědět na příspěvek

 

Kluk, vychovaný matkou bez otce,

Autor: Milan Muž

Založeno: 25.04.2007, 22:11

Odpovědí: 6

obvykle za moc nestojí.Když je k tomu hloupý, je superburan, když je chytrý, je totálně zamindrákovaný. Jak se hodí pro manželství, to nevím, to si ženské musí posoudit samy. Výjimky samozřejmě jsou možný.
Hoku vychovanou než matkou bych si nikdy nevzal, leda by šlo o polosirotka. Holka znající místo otce akorát platiče alimentů je pro kluky nebezpečná jak pavouk pro mouchu.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Kluk, vychovaný matkou bez otce,

Autor: kocour Muž

Založeno: 26.04.2007, 06:55

No jo, ale co dělat v případě, že otcem je Milan? Milanovi přeci žádné dítě svěřit nelze, kluka ani holku, sám by potřeboval poručníka.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Kluk, vychovaný matkou bez otce,

Autor: zaz Muž

Založeno: 26.04.2007, 12:14

Tvoje feminacistické názory jsou až neskutečné.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Kluk, vychovaný matkou bez otce,

Autor: Sid Muž

Založeno: 26.04.2007, 12:29

Kocoure, proc?
Myslim, proc prave VY mate potrebu psat takove plky 4. cenove skupiny...
Na zaplevelovani diskuzi osobnimi urazkami mame jine kadry (klokan, pinpin)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Kluk, vychovaný matkou bez otce,

Autor: kocour Muž

Založeno: 26.04.2007, 15:10

Nastavuji zrcadlo, chovám se tak, jak je na těchto stránkách zvykem a hovořím jazykem, kterému pánové rozumějí. Ale když to tak někdy čtu, říkám si, že jim stejně není pomoci - to by si nejdřív museli uvědomit, že hlavní příčinou svých problémů jsou oni sami a ne jejich okolí, pak teprve by měli šanci dostat se někam dál. Takže ještě jednou: Pokud ode mne uteče ženská, pak je to především moje chyba, prostě jsem byl horší, než někdo jiný.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Kluk, vychovaný matkou bez otce,

Autor: mašinka Žena

Založeno: 26.04.2007, 16:45

K té poslední větě: úctyhodný přístup, ale obávám se, že důsledný předpoklad rozumných důvodů chování druhých v mnoha případech nepovede k pochopení. Bez urážky, Kocoure, trochu mi to připomíná vycepovanost * s jejím tvrzením, že dobrou ženu muž neopustí, ergo si za to každá může sama.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Kluk, vychovaný matkou bez otce,

Autor: kocour Muž

Založeno: 26.04.2007, 17:43

Mašinko, výjimky pochopitelně jsou a může se stát, že muž opravdu narazí na špatnou ženskou nebo na ženskou, která mu upírá styk s dětmi. Jenže ti se nevyskytují zde: Jednak na nich není co vysát, jednak, když se podívám na některé zdejší štamgasty, tak se jejich bejvalkám ani moc nedivím, že si nepřejí, aby přišli s jejich dětmi moc do styku.

P.S.: Znám jednu kolegyni, která bývalému manželovi udělala z rozvodu peklo a nadále mu ho dělá ze styku s dítětem (společného měli jednoho kluka, dceru měla z předchozího manželství). Dělá mu to vyloženě ze msty za to, že jí zahnul (a mně se už 3 roky vyhýbá, protože tuší, co bych jí na to řek´). Přiznávám, že bych to do ní dřív býval neřekl. Ale její bývalý rozhodně není adept na členství ve zdejším Svazu.

Odpovědět na příspěvek

 

Autor: Monte Muž

Založeno: 27.04.2007, 06:24

Odpovědí: 2

zaklad je v tom aby sa chlap v takychto podmienkach NEZENIL a nerobil deti len tak. Keby si muzi dosledne stali za svojim, tak by to zenam, vadit zacalo. Pretoze maloktora zena by bola spokojna s tym ze si bude musiet sama splacat hypoteku na byt, a ziaden hlupak jej len tak nenarobi dieta, aby dotycneho nakoniec odkopla ale hlavne ze dostavala vyzivne.
Potom zisti ze nema nic, a nasledujuca generacia zien by si z toho zobrala ponaucenie.

Odpovědět na příspěvek

 

Re:

Autor: Kristina Žena

Založeno: 30.04.2007, 23:15

Super nápad. Kde se ta následující generace žen vezme, když se muži důsledně přestanou ženit a mít děti :-)?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re:

Autor: Monte Muž

Založeno: 01.05.2007, 14:00

mozno nebude ziadna, ale na stare kolena mi to pravdepodobne trhat velmi zily nebude. Riesilo by sa to asi ako vsade, kde je nedostatok mladej krvi- dovozom zo zahranica, a ti by boli este radi, ze sa maju lepsie ako doma..

Odpovědět na příspěvek

 

Autor: ada Žena

Založeno: 03.05.2007, 20:59

Odpovědí: 3

Na začátek bych všechny muže chtěla upozornit,že nejsem feministka a tudíž nesdílím jejich názory. Přesto z mého komentáře k článku nebude mít autor příliš velkou radost.
Všichni muži si vzpomeňte na své dětství a na to, zda váš otec měl OPRAVDOVÝ zájem sdílet s vámi "citovou blízkost". Neschopnost otců pracovat a zároveň vychovávat děti svádíte na matky, které nejenže vydělávají (jak sám autor píše, častokrát i více než otec), ale dle starého systému společnosti se ještě navíc starají o své manžely a děti. Opravdu pochybuji,že jediný sympatizant tohoto článku by dokázal vyvíjet jinou domácí činnost než sedění u počítače nebo čtení novin.Proto než se zase rozhodnete psát o křivdách páchaných na mužích ,zamyslete se nejdříve sami nad sebou.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Je to velice špatné už s tím zápasím 10 let a právnicí mi nedáívají žádnou šanci viz muj příspěvek www.plaminek.estranky.cz

Autor: Eda Muž

Založeno: 03.06.2007, 23:17

Rovnoprávnost po česku aneb právní stát

Odpovědět na příspěvek

 

Re:

Autor: * Žena

Založeno: 04.06.2007, 07:37

Další padlá co o sobě tvrdí, že není feministka? Neboj, ozvou se ti možná některé místní duševní ubožačky.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re:

Autor: pinpin Žena

Založeno: 04.06.2007, 07:56

hezky se tituluješ

Odpovědět na příspěvek

 

Rovnoprávnost po česku aneb právmí stát

Autor: Eda Muž

Založeno: 03.06.2007, 23:38

Odpovědí: 0

PRÁVNÍ STÁT ANEB ROVNOPRÁVNOST PO ČESKU

Žijeme ve dvacátém století, kdy se ženy díky stálým ohledům staly nejsilnější skupinou naší společnosti, můžou si dovolit naprosto vše a neplatí na ně žádné obecné normy ani právnímantinely. Pokud Policie zbije muže,, který na tyto následky zemře většinou se toho moc neděje. Proč tolik povyku,když byl celkem mírnější zákrok namířen na Kateřinu Jagues to
je žena lepší člověk než muž? Stálé domáhání práv se dostalo tak daleko, že muži v současné právní legislativě pouze dostávají na vědomí opatření soudních orgánů bez možnosti jakékoli obrany. Po rozvodu je většinou velmi jasné, že děti dostane do péče vždy žena, i kdyby nebyla schopna se o ně dobře postarat, je to jaksi naším národním zvykem
a soudy své praktiky jen tak nezmění.OPD u soudu stále hovoří o právech dětí, ale nikdo nechce uznat, že muži ve spoustě případech jsou schopnější než některé ženy.Občas to vypadá tak jako by byl muž nesvéprávná osoba, která je dobrá pouze pro placení alimentů. Pokud si muž zaplatí právního zástupce je to velmi drahé a většinou zbytečné.
Z důvodu právní diskriminace mužů jsou veškerá práva na straně žen,, jelikož je matka dětí a její tvrzení má pro soud vždy větší váhu. Proč nemá muž u soudu právní zastoupení jako matka u OPD z jakého důvodu si má platit právní zastoupení nebo je tam jako
lehká kořist. Proč si náš právní systém ulehčuje situaci na úkor mužů. Je spodivem, že v současné době se posuzuje trestný čin ženy mírněji pouze pro to, že je matka dětí.Ženy se stále dovolávají rovnoprávnosti, což je naprosto na místě, pokud si splní povinnosti,které s tím plně souvisejí. Rovná práva-rovné povinnosti.Z druhé strany je nutné si uvědomit práci žen v obchodech, ve službách, kde nejsou vysoké mzdy-tam nebyly a bohužel nikdy nebudou, obyčejná lidská práce není doposud dobře ohodnocena a asi ještě dlouho nebude Pokud se žena v tomto ohledu vyrovná muži je naprosto na místě aby měla takové finanční ohodnocení jako její mužský protějšek!!
Tvrzení žen o druhé směně je naprostý nesmysl je to jejich neschopnost domluvit se s manželem o rozdělení domácích prací ,úklidu a výchově dětí
Právní úprava o popření otcovství dává ženám nastroj,proti kterému nemá muž v našem státním zřízení šanci prokázat, že potomek není jeho, přesto je povinen podle zákona zajistit jeho finanční situaci. Šestiměsíční lhůta pro popření otcovství je naprosto nedostatečná.
Najděte mi trestný čin, který má promlčecí lhůtu 6 měsíců a ve své podstatě placení na cizí dítě v hodnotě 1000 000,- je trestný čin okrádání, které stát vlastně úmyslně legalizuje. Proč stát určil tuto ochrannou lhůtu nebo proč jí ponechal z minulého období pro výsměch mužům.
Když se potom dozvíte z tisku a médií, ,že každý desátý otec vychovává cizí dítě je vám úplně jasné,že tomto bodě nemá zájem nikdo současnou situaci řešit.
Ve své podstatě pachatele vlastně máme a proč by se s tím měl někdo zabývat.
Je jasné,,že veškerá právní ustanovení jsou pouze prázdné tlchání o ničem a slouží pouze k potírání pravdy a právní legislativa dělá vše proto, aby se vůbec nic nezměnilo
Stát přidělí placení muži, o kterém ví, že se nemůže bránit, proč mají muži nahrazovat špatnou funkci státní správy.
Jak je vůbec možné, že se v této době doposud nic nezměnilo,kdy se vrátíme do prvobytně pospolné společnosti nebo doby ledové?
Myslím, že to není v pořádku a neprospívá situaci v současné společnosti,která si říká právní. Pokud tato společnost hovoří o právním státě, bylo by na místě, aby se tak začala chovat.
Dále se ptám, proč je možné zjišťovat pachatele trestných činů podle slin a pro určení otcovství je doposud nepoužitelná co tomu říkají právníci.
Stále děláme statistiky o počtu rozvodů, ale pokud budou soudy nadále vytěžovat ženy na úkor mužů nikdy k žádné změně nedojde.
Proč stát zcela úmyslně připouští tento stav. Dokud budou muset manželé platit nevěry svých manželek a děti jejich milenců, tak se situace v této zemi nikdy nezmění. Pokud žena ví, že jí odbor péče o děti získá libovolnou finanční částku pro výchovu dětí na bývalém manželovi nemá důvod se nerozvádět,protože na
Tom v žádném případě neprodělá, i když svým jednáním rozvod zavinila.
Soud by měl zjistit, kdo rozvod zavinil a ten by měl nést finanční břemeno, napravily by se křivdy a zcela jistě by se snížil počet rozvodů. Kdo dal práv´jednomu z manželů ohrožovat druhého nemocí HIV? Proč to není doposud řešeno u rozvodu řešeno jako trestný čin jednoho z manželů bez ohledu na to zda
byl druhý nakažen. Další věc která není právně ošetřena je ukončení placení alimentů, pokud tuto skutečnostnost neoznámí zákonný zástupce dítěte dojde k přeplacení jedná se o trestný čin obohacení a tato částka se velmi špatně vymáhá a matka jaksi zapomíná, že se už nejedná o dítě.
Naprosto nová záležitost je takzvané domácí násilí, jsem přesvědčen, že existuje pár jedinců, kteří jsou tohoto činu schopni, ale většina mužské populace je slušnější než takzvané slabé pohlaví. Ženy ve své podstatě dělají vše,aby se měly co nejlépe.bez ohledu na danou situaci.Nikdy není kouře bez ohně jinak řečeno.
Vše má svůj důvod. Bylo by velmi zajímavé.kdyby přišel podat trestní oznámení muž na svoji manželku pro fyzické napadení jak by to vyšetřovatel asi řešil.
Proč nezavřeme všechny ženy, když víme z minulosti o otravách jedem manželů milenců, panovníků za účelem vylepšení finanční situace nebo osobní msty.
Domnívám se,,že, není nutné dávat ženám takovou neomezenou moc, když všichni dobře víme o nezjistitelnosti těchto činů.
Zatím ženy vždy dokázaly těchto zákonů pro sebe velice pružně využít,,samozřejmě na úkor mužů. Téměř vždy je na místě absence důkazů z obou stran, komu lze v tomto případě věřit a jak to prokázat.
Ani sexuální harašení není ideální pomůcka pro potlačení těchto jevů na všechno musí byt dva, který z nich vlastně mluví pravdu. Kde zůstala lidská soudnost a pojistka proti zneužití zákona proti komukoli položil si někdo otázku,kde až to až
může skončit.
Někdy to vypadá tak, že je otázka času kdy muže postavíme mimo zákon, dáme je do pracovních táborů,zbavíme je svéprávnosti prostě z nich uděláme stroje na peníze a ženy nám za ně budou vládnout nebo už nám vládnou?
Dále se nabízí otázka co dělají naši zákonodárci jaké vlastně schvalují zákony!!!
V současné době by bylo na místě danou situaci vyřešit takovým způsobem aby k podobným praktikám už nikdy nedocházelo.

Domníván se pánové,že jsme poněkud zaspali dobu a bylo by na mítě bojovat o práva mužů

Odpovědět na příspěvek

 

 

Vložit nový příspěvek

Jméno:

Pohlaví:

Muž, Žena

E-mail:


(Vyplňte pouze tehdy, jestliže chcete být informování o odpovědích na váš příspěvek)

Předmět:

Příspěvek:

 

Kontrola: 

Opište znaky z obrázku do spodního pole:

 

 


ROVNOPRÁVNOST.cz je kolektivni tvooený, nezávislý, svobodný, názorový web. Jeho posláním je komentovat a zviditeloovat spoleeenské problémy týkající se mužu. Stránky vznikly za úeelem osvity a dokumentace. Cílem je umožnit všem publikovat svobodné názory formou elánku nebo diskuzních poíspivku. Stránky dávají svobodný prostor i kontroverzním názorum a tabuizovaným tématum, o kterých se veoejni nemluví nebo se bojí mluvit. Nesnaží se nikomu vnucovat cizí názor a nechávají na každém, aby si vytvooil svuj vlastní.

Copyright © 2007 Rovnopravnost.cz                Tvorba www - Web & Media a.s.