Doporučujeme


31. prosince 2008

Názor

Redaktor: Radim

Aktualita

Zákon a tradice

Zákon: Slovo nejvyššího významu přímo stvořené k tomu, aby bylo vytesáno do kamene. Hle, zde na této kamenné desce je vepsán nesmazatelný výraz pravdy o tom, co je dobré a spravedlivé. Není druhého místa pro text, v němž slova zasluhují vážit s vyšší distancí a nadhledem, než desky nesoucí sílu zákona z vůle věčné přírody a boží prozřetelnosti.

Není váženější bytosti nad zákonodárce, a pokud jím byl v minulosti člověk, byly mu přisuzovány božské schopnosti nahlédnutí nejvyššího řádu světa a ctnosti vystopované z esence samotné boží podstaty. Jediný přirozený Zákon pro lidi je sumou neposkvrněné tradice a zkušenosti předků, jež přivedli svůj lid k vítězství a blaženosti.

Nyní považme, z jakých zdrojů vyrůstají zákony moderní doby, s jakými zákonodárci a podle jakých předloh „tepají“ své sbírky zákonů moderní státy: Orgán zákonodárné síly tvoří sbor zkorumpovaných, chamtivých a řevnivostí opařených politiků, návrhy zákonů předkládají horlivé hlavy patolízalů moci a bezduchých křiklounů z lidu. Zákon je ztělesněním vyššího principu a nesluší se do něho zasahovat lidem nízkým. Alespoň tak chápali zákon generace našich dávných předků. Tito naši otcové rovněž věděli, že pravda a spravedlnost vždy utrpí přemírou slov, jimiž je předkládána a velebena.

Spravedlnost mimo zákon

Tak se v éře vlády rozumu a povrchní vědy zjevil zákon jako nezdolatelná hora pravidel, v římském právu dokonce veršovaných, ze kterých se postupně vytratil smysl toho, co je vlastní spravedlivému nazírání světa a obvykle se označuje právem přirozeným. Odklon od úcty k zákonu jako k vyšší instanci spravedlivého soudu a kosmologické jednoty, nahlížené více intuicí proroka než rozumem vědce, vedl vývoj práva k nastolení ústavního pořádku podle představ blouznivců o funkčním člověku, jenž se stal objektem zkoumání, žel jen z omezeného a konceptuálního pohledu jeho subjektivního účelu a zaměření. V řeckém pojmosloví se takový řád nazývá „taxis“ a postupem historie lidského pokroku se stále více vzdaluje řádu universálnímu, neměnnému a nadčasovému, který trvá a skládá podstatu všeho, co se nazývá „kosmos“.

Kdyby Platón věděl, jaký účinek na budoucí generace budou mít ideje jeho učitele, onoho lstivého a neporazitelného ironika Sokrata, patrně by nikdy nenapsal svoje díla „Ústava“ a „Zákony“. Nová éra vlády lidí nad vlastním osudem zrodila lidské individuum v holé nedotčenosti vším, co určuje jeho identitu i smysl života a co z něho dělá vyspělého člověka. Namísto dualismu boží a světské podstaty, jin a jang, principů světla a temnoty nastolila dualismus subjektu a objektu, jednorozměrné vnímání individuálního já proti zbytku světa: ego a ti ostatní s jejich neutuchajícími protivy a překážkami vyvolávajícími úzkost a strach na cestě jedince za osobním prospěchem. Konečný výraz tomuto dualismu vtiskla moderní doba svojí subjektivistickou filosofií individualismu a souborem práv jedince v kontextu morálně vyprázdněného celku. Výsledkem je boj každého s každým a život na úkor celku. Lidské individuum je postava čistě komická a z původního dionýsovského dramatu obsazeného tragickými hrdiny bojujícími za ušlechtilost a vyšší smysl existence člověka i celého lidského pokolení se stala komedie del l’arte.

Fikce právního státu

Nejtrapnějším omylem moderny je idea právního státu. Jakže, šroubované verbální konstrukce pravidel soužití a předpisů pro lidského jednání mají sami o sobě zajistit dobrou víru lidí v jejich budoucí očekávání? V čem tkví dobrá míra lidského usilování o šťastný život a harmonii lidské pospolitosti? V občanské poslušnosti a v chování podle litery zákona? S dohledem policie a soudců nad jeho dodržováním? Je snad právo moderního státu universálním učením o tom, co je dobré pro lidský život a jaký úděl člověka je ten spravedlivý? A kdo je dárcem takového učení nejvyšší váhy a pravdy? Snad ne ti naši politici a jejich nohsledi z řad stranických garnitur?

Kdyby právní řád moderního státu byl učením, nemohl by nikdy být prosazován násilím represivních orgánů. Násilím nikoho o ničem nepřesvědčíš. Pokud tedy zákon není sám naukou, podle jakého učení postupují sami zákonodárci, když nám diktují způsob chování a předepsanými pravidly zasahují do všech sfér našeho života? Výrazem jaké absolutní ideje dobra pro všechny je kodex právního státu, v němž právo z vůle zákonodárců je nadřazeno všem živým tvorům na zemi?

Nejrozporněji vyvstává idea právního státu s jedním pojetím práva a spravedlnosti pro všechny v podmínkách nových multikulturních států. Vědomí spravedlnosti je dáno kulturou společenství a jeho nazíráním hodnot. Každá kultura má své představy o tom, jaký řád ve společnosti je pro ni dobrý a vede k posílení jejích vitálních zdrojů. Tak se dnes v moderních státech mísí například právní vědomí muslimských etnik s tradičním právem církevním proti konstruktivistickému právu moderní společnosti. Postup od národních států k vyšším státním celkům navíc pokládá otázku decentralizace moci na regionální či komunální úroveň a principu subsidiarity. Je zcela legitimní uvažovat o tom, nakolik má být jednotné kontinentální právo platné na všech úrovních života.

Kde je psáno, že nově vznikající lokální společenství, komunity, obce či rodové klany nemají právo na vlastní pojetí spravedlnosti a vnitřního řádu? Lze bez předsudků dokonce tvrdit, že možnost vlastního konstituování pravidel soužití je přímo podmínkou svobodného vzniku takových nezávislých uskupení, v nichž například pojetí rodiny, práv k dětem a ke společnému majetku mohou být značně odlišné od současné představy o právech a povinnostech genetických rodičů a právech jedince k individuálnímu vlastnictví. Návrat od individualismu ke kolektivnímu chápání lidské existence může být v budoucnosti klíčovým momentem přeměny západní společnosti. Nakonec již dnes jsme svědky toho, jak absurdní dopady má legislativní smršť Evropské unie v kulturně a geopoliticky odlišných zemích Evropy. Dovolím si tvrdit, že přehodnocení funkce právního státu bude mít zásadní význam při budoucím konstituování společné Evropy.

Právní řád bez řádu

Žádný funkční řád nelze lidem vnutit zákony. Společnost je podrobena řádu, pokud většina lidí ctí jeho smysl a dobro, které z něho pochází. Právní řád má být pouhým odrazem tradičního pořádku ukotveného ve vědomí lidí a podloženého morálními zásadami, jimiž se řídí jejich jednání. Zákony představují soubor přijatých společenských konvencí, zvyků a zásad mezilidského styku, které nabyly platnosti ze samotné praxe prověřené časem, zkušeností a tradicí. Žádný zákonný pořádek nemůže mít pozitivní účinek, pokud k němu lidé nedospěli vlastním poznáním o tom, co přivedlo jejich společenství k úspěchu a životní prosperitě. Zákony nemohou být výsledkem spekulativní činnosti lidského rozumu, nýbrž je nutné je vyčíst z obecného mínění lidí a způsobu, jakým jsou uskutečňována vzájemná očekávání mezi lidmi při jejich potřebě vzájemnosti a spolupráce. Právní kodex, pokud je vůbec zapsán, musí zachycovat tato očekávání v co možno nejabstraktnější podobě, aby našel platnost ve většině rozličných případů, které se od sebe nutně liší ve svém konkrétním a věcném obsahu. Institut spravedlivého soudu v konkrétních případech je věcí soudce a jeho schopnosti nalézt odpovídající morální a duchovní soulad s pojetím spravedlnosti tak, jak je obsažen ve společenském vědomí. Cokoliv jiného je diktát totalitní moci zbavující lidi vlastní vůle a svobody.

Současný právní stát proto není nic jiného, než pustá tyranida moci nad otrockým stádem občanů, jimž bylo odejmuto právo na duchovní sebeurčení, morální jednotu a svobodnou existenci. Právní stát je diktatura politické zvůle bez odpovědných soudců a jejich spravedlivého soudu. Co se dnes nazývá justicí, je houf drábů, výběrčích daní a organizace donucovacích prostředků směřujících k poslušnosti moderních nevolníků tržně liberálního kombajnu kosícího lidské hlavy podle představ plutokracie, jak má vypadat pořádek na vsi.

Břišní slabost zákonodárců

Realita v zákonodárství moderního státu je však ještě mnohem horší, než by se podle výše uvedeného mohlo zdát. Pokud by parlamentní sbory konaly přesně podle zájmu oligarchů, jednalo by se o diktaturu se zjevným nepřítelem i směrem jeho usilování. Bohužel zákonodárné sbory často vymýšlejí nové a nové zákony jen proto, aby naplnily formální obsah svého poslání a důvod k obsazení parlamentních křesel se všemi výhodami, které to přináší. Tak nebývalá kreativita hlupáků a právních vandalů se podepisuje na již tak neproniknutelném kruhu falše a justičního teroru, jakému jsme v běžném životě vystaveni. Vyžeňme poslance z teplých síní parlamentu na ulici, do terénu, jen ať nemají prostor ani čas z nudy vymýšlet další zákony. O to volněji a bezpečněji se nám bude zítra dýchat. Skutečný a dobrý vládce nepotřebuje nutně ke své činnosti zákony, leda jako formální potvrzení svého majestátu při vedení svých pověřenců ve státní správě.

Smysl právního dualismu

Ke zpochybnění právních řádů demokratických států kontinentální Evropy si stačí uvědomit pravý význam teze o právním dualismu, na kterém jsou tyto řády postaveny. Dualistické pojetí práva soukromého a veřejného říká, že soukromé právo slouží zájmům individua, kdežto veřejné právo slouží zájmům celku. Jsme tedy u jádra individualistického rozpolcení člověka moderní doby v dualismu subjektu a objektu, u zvráceného zcizení individua na pochybné „já o sobě“ a z pozice takto uměle vytvořeného ego nahlíženého světa všech ostatních.

Co znamená ono jáství bez celku, co znamená celek bez jednotlivců spojených vzájemností ve sledování společné cesty? Jak je možné nahlížet tyto kategorie odděleně? Odpověď je prostá: Dualismus individua a celku má smysl pouze tehdy, pokud oním celkem je totalitní moc vládnoucí stádu izolovaných kusů, jejichž svobody i práva jsou touto mocí zásadně omezeny ve prospěch nadřazených elit. Toť obraz liberálně demokratického státu, toť ono falešné náboženství postavené na dogmatu svobody jedince bez jeho bytostného zakotvení v celku, jenž se mu nutně jeví cizí a vzdálený. Pro skutečně svobodnou a zdravou obec platí, že přirozenost jedince a přirozenost celku tvoří nedělitelnou jednotu, co je dobré pro jedince, je dobré i pro celek. Přirozené ustrojení individuální lidské bytosti v hierarchii směřující od hlavy k patě se nutně přenáší na stejné hierarchické ustrojení obce a blízké společnosti. To, co platí nahoře, platí ve stejné míře i dole a naopak. Svobodná společnost nepotřebuje mocné universální zákony, ale pouze a jen spravedlivé muže-soudce s citem pro místní nálady a potřeby.

Pryč s justicí

Největší úlevou pro všechny by asi bylo, a to říkám bez přílišné nadsázky, kdyby nějaký osvícený vládce dokázal vyhodit všechny novodobé sbírky zákonů na smetiště dějin a zrušit celou justici. Tam, kde universální právo a rovnoprávnost postrádají oporu v božím zákoně nadřazeném lidské zvůli, je společnost mnohem svobodnější a bezpečnější bez všech represivních zákonů. Jeden demokraticky ustanovený soudce z lidu je víc, než stohy právních textů. Nad odvolací řízení vyšších soudních instancí potom vyniká autorita odpovědného samovládce. Spory prostých lidí dokáže vyřešit stará Blažková lépe než úplatný soudní úředník a absolvent právního učiliště pomatený tezemi o právním státě a jeho zákonem organizované moci.

Ať jdou poslanci sami soudit pře občanů, jen ať se nám proboha nesnaží přikazovat, co nesmíme a co musíme dělat, jen ať se nám přestanou plést do života. K tomu, aby nám sebrali polovinu výtěžku z naší práce na daně a vlastní blahobyt, stačí jeden jediný předpis o jediné větě. Otázka zní, zda jim to takto spolkneme. K ochraně nás prostých lidí před násilím a zločinem žádné zákony nepotřebují, to dokázala a zajišťovala každá moc minulosti jen za dohodnuté dávky svých daňových poplatníků, a zahraniční politiku si stejně dělají podle toho, se kterým z tajných agentů velkých mocností jsou jedna ruka. Vše ostatní je věcí svobodné smlouvy mezi osobami, kterým jde o společnou věc, a nikomu dalšímu nepřísluší posuzovat její obsah ani právní platnost. Je na smluvních stranách samotných, aby smlouva vyjadřovala dostatečně jasně a průkazně vůli všech zúčastněných osob pro případ sporu, který dokáže rozhodnout každý poctivý, nestranný a spravedlivý muž.

Autor: Radim Lhoták


Zdroj: Rovnopravnost.cz 30.12.2008

Přečtení článku: 288339x

Tisknout článek

Průměrná známka článku: 2.7

Pošli článek kamarádovi

Oznámkuj článek (1 - nejlepší): 1 2 3 4 5


Související články

10.07.2014, 11:26   Alan (36): Rozvodem jsem přišel o syna, chci ho vídat častěji
04.06.2013, 12:11   Otcovská dovolená - natož povinná - je pitomost
22.05.2013, 20:11   ČSSD žene otce na rodičovskou
08.08.2012, 21:31   Leninské aspirace Evropského parlamentu
18.07.2012, 00:34   Role muže a ženy v rodině


Diskuse ke článku

 

Vložit nový příspěvek   Sbalit příspěvky

 

 

Cenzorovi i ostatním

Autor: mozek Zbyňka Š Muž

Založeno: 31.12.2008, 08:12

Odpovědí: 7

vše nejlepší do Nového roku. A pokuste se být, někteří, tak trochu nad věcí. Bude se vám lépe žít.
A speciální přání všeho nejhorší do Halo novin, které zde představují zásadní zdroj informací :-)))

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Cenzorovi i ostatním

Autor: Tonda Muž

Založeno: 31.12.2008, 14:03

I když si myslím, že na výše uvedenou mozkovou amputaci nemívá smysl reagovat, přání je nakonec přání.
Takže - být nad věcí by měli být ti, kdo ničí za slušné a naše peníze naše právní prostředí. K těm jsou kupodivu podobné mozkové odvozeniny loajální, ačkoliv se v demokracii sluší být na ty co do zákonů mluví přísnější, než na svědomité občany, kteří mohou jen upozorňovat, že v zemi čapkovského humanismu je arbitrem morálky kazašská šamanka.
Jinak odkaz na Halo noviny je opět mimo mísu - feminismus je levičácké, kolektivistické hnutí a rozvíjí to, co bylo odmítnuto už v bolševickém Rusku dvacátých let.
Ono jak se zdá v Elle Kosmopolitanu ( už ne proletáři, ale líné leč ctižádostivé ženy všeho světa spojte se) není všchno, že. Chce si to trochu rozšířit obzory za G bod, což všem, kterých se to zde i jinde týká, také ze srdce přeji.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Cenzorovi i ostatním

Autor: T Muž

Založeno: 01.01.2009, 00:27

Den boje proti lobotomii :-) ať je Mozek už opravdu poslední případ-prosííííím...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Cenzorovi i ostatním

Autor: mozek Zbyňka Š Muž

Založeno: 01.01.2009, 10:55

Vyprávějte mi tady o demokracii :-)))))) tady, kde je cenzura na vysokém stupni pokročilosti :-))))) Tady, kde je hlavním atributem zaslepenost, arogance a tupost :-))))) Všimli jste si, jak o demokracii nejvíc žvaní ti, kteří o ní nemají ani páru? Ti, pro které je demokratický pouze jejich názor. :-))))) A to tady fakt umíte.....

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Cenzorovi i ostatním

Autor: Johny Muž

Založeno: 02.01.2009, 09:32

Proč se nám tu popisuješ?! Že seš zaslepenej, arogantní a tupej Mozkosráč tu přece všichni víme!

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Cenzorovi i ostatním

Autor: mozek Zbyňka Š Muž

Založeno: 02.01.2009, 11:13

Nazdárek ouředníčku. Už tě zase pustili na comp? Stará to už s tebou nemohla vydržet a tak tě vymetla do fachy, co? Soused už byl celej natěšenej.... :-)))))))

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Cenzorovi i ostatním

Autor: odin - pomsta severu Muž

Založeno: 04.01.2009, 19:29

Neberte ho vazne - tipuji na agenta provokatera: Asi si Necas & spol. nevi dale rady ci se jedna o dalsi uspesny feministicky projekt sponzorovany Evropskou unii.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Cenzorovi i ostatním

Autor: lubob Muž

Založeno: 05.01.2009, 09:38

ale kdez. to je pouze cerebralni lepra. na vysokem stupni pokrocilosti :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Nový rok

Autor: Jana Žena

Založeno: 01.01.2009, 11:08

Odpovědí: 7

Do nového roku 2009 přeju všem hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a vzájemného porozumění mezi muži a ženami.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Nový rok

Autor: JirkaF Muž

Založeno: 01.01.2009, 13:05

Děkuji za přání a Vám přeji Jano totéž.

Myslím ale že až na vyjímky zde z mužů se ženami problém nemá nikdo. To s čím má většina problém jsou zvrhlosti prosazované "neviditelnou" minoritní skupinou jako jejich pojetí dobra pro všechny ať chtějí či ne.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Nový rok

Autor: Tery Žena

Založeno: 01.01.2009, 19:39

"Myslím ale že až na vyjímky zde z mužů se ženami problém nemá nikdo."

Tedy v soutěži o nejvtipnější výrok roku 2009 jste už 1.1. nasadil hodně vysokou laťku. :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Nový rok

Autor: Tonda Muž

Založeno: 01.01.2009, 21:45

Co kdybyste se od něj Zemino snažila trochu toho důvtipu pochytit? Možná byste se zbavila ideologické natvrdlosti. Jinak vám do Nového roku popřeji otevření diskuse na n ějakém feministickém webu, abyste si mohla pokrafat mezi svými.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Nový rok

Autor: Tery Žena

Založeno: 04.01.2009, 22:47

Zemino?

pokafrat na feministickém webu? mezi svými?
myslíte si, že jsem feministka? a japa se to projevuje?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Nový rok

Autor: JirkaF Muž

Založeno: 02.01.2009, 00:06

Děkuji, Vaše ocenění zahřeje na dušičce. :)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Nový rok

Autor: Tery Žena

Založeno: 04.01.2009, 22:46

Jen si nemyslete. Vy jste se vytřílel hned na začátku, ale já si svůj gambit připravím! A uvídíme, kdo se bude smát v prosinci, až se ta soutěž bude vyhlašovat!!!

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Nový rok

Autor: JirkaF Muž

Založeno: 06.01.2009, 14:26

Netrefila, já svůj post myslel vážně. Nyní bych jen pro rejpaly raději napsal že si myslím že většina mužů zde nemá problém se ženami obecně, někteří možná s nějakou konkrétní.
Nebaví mne psát s ohledem co na to rejpal/ka

Odpovědět na příspěvek

 

Do nového roku všem přeji, aby už konečně nastal matriarchát.

Autor: Beboj, egyptský bůh srandy, e-zmrd Muž

Založeno: 02.01.2009, 11:10

Odpovědí: 16

Hlavně Janovi. A pak bude dobře.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Do nového roku všem přeji, aby už konečně nastal matriarchát.

Autor: mozek Zbyňka Š Muž

Založeno: 02.01.2009, 12:39

A dobře bude všem nebo jen Janovi? :-)))))

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Do nového roku všem přeji, aby už konečně nastal matriarchát.

Autor: Ada Žena

Založeno: 02.01.2009, 16:45

Jenže Jan alespoň píše ty svoje bláboloidy soustavně a nemění je, většinou jsou napsané slušnou češtinou a dají se (pro pobavení) docela dobře číst, je to taková jistota zde. Někteří ostatní muži zde jsou vulgární a neschopní vyplodit něco jiného než převzaté úryvky odkudsi, či napadat ostatní diskutující. Na Jana mi nesahejte

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Do nového roku všem přeji, aby už konečně nastal matriarchát.

Autor: Tery Žena

Založeno: 02.01.2009, 17:44

"Na Jana mi nesahejte."

Neboj
te se :-) Ani jsem to neměla v úmyslu.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Do nového roku všem přeji, aby už konečně nastal matriarchát.

Autor: mozek Zbyňka Š Muž

Založeno: 02.01.2009, 20:19

Jen aby jsi nelitovala. Ukázal by ti kde je tvoje místo a co si máš myslet. Docela pohodovaj život, ne?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Do nového roku všem přeji, aby už konečně nastal matriarchát.

Autor: Kristina Žena

Založeno: 02.01.2009, 23:14

Neblázněte, Mozku, proč by si měl někdo dělat těžkou hlavu z nějakého ukazování místa, notabene nějakým Janem? Jan tu prohání své ukazovátko už hezkých pár měsíců a zatím s ním dokázal ledatak sám sebe několikrát pěkně klepnout přes prsty. Jinak ovšem se za Jana také přimlouvám, je neškodný, předvídatelný, ba dokonce svým zvláštním způsobem křehký a zranitelný. Bez ironie.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Do nového roku všem přeji, aby už konečně nastal matriarchát.

Autor: Jan Muž

Založeno: 03.01.2009, 00:31

Koukám, že se tu ze mě stala celebrita. To ovšem není můj záměr, i když mě těší pozorná účast výše uvedených přispěvovatelů/ek. Jinak škodit opravdu nikomu nechci, jen prospívat. A o nepředvídatelné projevy rovněž neusiluji, jsem rád, že pro Vás jsou moje argumenty srozumitelné a nesporné, i když s nimi máte subjektivní problém. Křehký a zranitelný nejsem o nic víc a o nic méně, než jiná myslící a citlivá bytost. Ovšem nemám vědomí o tom, že bych sám sebe někdy klepal přes prsty, to opravdu není moje hobby :-).

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Do nového roku všem přeji, aby už konečně nastal matriarchát.

Autor: Kristina Žena

Založeno: 03.01.2009, 10:36

Ten příspěvek nebyl o tom, co chcete či nechcete, ale o tom, jaký faktický vliv a účinek Vaše, jak bylo výše řečeno, přikazování někomu jeho místa, má. Vaše argumenty jsou sice srozumitelné, ale nikoli nesporné a co se týče klepání přes prsty, tak to bylo míněno tak, že jakýkoli tlak, který zde vyvinete, zcela jistě vyvolá protitlak a čím horlivěji budete tlačit na pilu, tím méně budete brán vážně. Vaší největší slabinou je to, o čem se domníváte, že je Vaší silou. Když nechám stranou argumentační lapsy vyplývající z mizerné znalosti přírody a historie, Vaše největší zranitelnost spočívá ve Vaší sebestřednosti a v rozporu mezi Vašim teoretickým bojovým odhodláním a faktickými možnostmi, jaké jste schopen a ochoten využít k jeho realizaci (jinak řečeno Vaší zbabělostí).

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Do nového roku všem přeji, aby už konečně nastal matriarchát.

Autor: Jan Muž

Založeno: 03.01.2009, 13:27

Promluvila žena, howgh...:-))))

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Do nového roku všem přeji, aby už konečně nastal matriarchát.

Autor: Kristina Žena

Založeno: 03.01.2009, 15:47

Správný postřeh, howgh ...:-)))

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Do nového roku všem přeji, aby už konečně nastal matriarchát.

Autor: mozek Zbyňka Š Muž

Založeno: 03.01.2009, 18:18

No, mít vedle sebe vizionáře, který ostatním ukáže tu jedinou správnou cestu ( dle něj ) není špatný. Nemusíš myslet a rozhodovat se. A tak si hezky propluješ životem, nepotřebuješ city, majetek, emoce.... Prostě splníš uložené povinnosti a jsi šťastná :-))))))) Prý to tak funguje, jsem se někde dočetl :-))))

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Do nového roku všem přeji, aby už konečně nastal matriarchát.

Autor: Kristina Žena

Založeno: 03.01.2009, 19:17

Mea culpa, předtím jsem tu ironii přehlédla.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Do nového roku všem přeji, aby už konečně nastal matriarchát.

Autor: mozek Zbyňka Š Muž

Založeno: 03.01.2009, 21:58

Sem si to myslel :-))))))

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Do nového roku všem přeji, aby už konečně nastal matriarchát.

Autor: Kristina Žena

Založeno: 03.01.2009, 23:41

Závěr roku byl pro mě mimořádně náročný a dodnes z toho ještě nejsem úplně ve formě. Nejvíc mě na tom trápí, že jsem učinila dalších pár kroků směrem od vyššího a neměnného řádu universa daného boží prozřetelností k subjektivisticko-individu
alistickému vnímání jednorozměrného já v kontextu morálně vyprázdněného celku. A to všechno kvůli tomu lstivému ironikovi Sokratovi, ten nám to všem teda pěkně zavařil. Ráda bych nějaké rozhřešení, ale bojím se, že už je na to pozdě :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Do nového roku všem přeji, aby už konečně nastal matriarchát.

Autor: mozek Zbyňka Š Muž

Založeno: 04.01.2009, 16:43

No pokud to závěr roku probíhal tak, jak si ho představuju, dá se to na to použít pouze známé " večer ti závidím, ráno ti přeju ".
A pokud je to v oblasti, kterou si ani představovat nechci použil bych " bylo hůř a lidi si chválili ".
A rozhřešení? To tady dostaneš kdykoliv a hůř určitě nebude :-))))))))

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Do nového roku všem přeji, aby už konečně nastal matriarchát.

Autor: Kristina Žena

Založeno: 04.01.2009, 19:01

Tak o tom právě pochybuji:-) Rozhřešení po internetu provádět nelze. Ledaže by rovnoprávnost.cz měla nějakou spešl výjimku.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Do nového roku všem přeji, aby už konečně nastal matriarchát.

Autor: mozek Zbyňka Š Muž

Založeno: 05.01.2009, 18:43

No po netu lze provádět skoro všechno :-))))) A zde na rovnosti obzvláště, tady je spešl všechno :-)))) Mimochodem, psané slovo " spešl " vypadá opravdu zajímavě.
Teď už ti můžu poradit jen slovy Jacka Kerouacka : dej si jointa, bude veselo :-))))))

Odpovědět na příspěvek

 

Vyžeňme poslance z teplých síní parlamentu na ulici, do terénu, jen ať nemají prostor ani čas z nudy vymýšlet další zákony.

Autor: Kristina Žena

Založeno: 04.01.2009, 18:36

Odpovědí: 6

Tak jo. Sraz zítra ráno v 9:00 před parlamentem, ať se o tom pořád jen neplká. Já beru vidle, kdyby se snad některému z nich z té teplé síně do toho mrazu nechtělo.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Vyžeňme poslance z teplých síní parlamentu na ulici, do terénu, jen ať nemají prostor ani čas z nudy vymýšlet další zákony.

Autor: odin - pomsta severu Muž

Založeno: 04.01.2009, 19:25

Vidle do parlamentu neberte, ty poslanci bezne odkladaji asi v satne (soude dle cinnosti a predevsim vysledku), staci si je tam jen vypujcit. Ale ze Vas napadlo zrovna vzit vidle ... :)))

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Vyžeňme poslance z teplých síní parlamentu na ulici, do terénu, jen ať nemají prostor ani čas z nudy vymýšlet další zákony.

Autor: Kristina Žena

Založeno: 04.01.2009, 19:38

Původně jsem měla na mysli spíš cep pobitý hřeby po vzoru husitů, ale ty vidle se přece jen dají sehnat snáz:-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Vyžeňme poslance z teplých síní parlamentu na ulici, do terénu, jen ať nemají prostor ani čas z nudy vymýšlet další zákony.

Autor: Kristina Žena

Založeno: 06.01.2009, 14:17

Kde jste včera Radime byl, krucinál? Si myslíte, že budete burcovat lid k násilným akcím a sám si sedět v teple u compu?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Vyžeňme poslance z teplých síní parlamentu na ulici, do terénu, jen ať nemají prostor ani čas z nudy vymýšlet další zákony.

Autor: odin - pomsta severu Muž

Založeno: 07.01.2009, 23:01

Nejsem Radim a ze ja burcuju? :))) Vy jste byla na vidle, ne ja :)))
Ten cep pobity hreby alespon pusobi vice tradicne, ale vyvoj zbrani od dob husitu zajiste prodelal vyrazny pokrok :)
Stejne tak prodelal vyvoj tvoreni vlady od dob husitu jisty pokrok a dnes se vlada nezklada z rozenych slechticu a kralu :)
Skandinavske spolecnosti se zabyvaji rozvodovou problematiku ci problemem svobodnych rodicu mnohem vice nez je zvykem zde v Cesku, i kdyz Cesko statisticky se ohledne rozvodu ci svobodnych rodicu velmi blizi skandinavskym statistikam. Ovsem na politicke a juristicke urovni se resi tento spolecensky vyvoj zcela nedostacne - po starem bolsevickem vzoru.
Zatimco ve Skandinavii tlaci volici na "sve" politicke strany aby uvedenou problematiku resili, Cesko zije nekde mezi dobou husickou a bolsevickou, predevsim prave ohledne reseni problemu rozchodu rodicu, kteri maji deti: Zde je politik neustale "jen" mocipan, soudkyne rasem apod. (ja tomu rikam "bolsevicky feudalismus").

Podivejte se treba na inet vsech politickych stran pri poslednich celorepublikovych volbach a na jejich program: Ctete rodina - rodina - rodina. Kolik deti zije v neuplnych rodinach? Hadejte, kolik procent :)
A kde je reseni pro tyto bezne pripady? Zadna ze stran reseni nema.

Parlament tedy nestaci ... :)))

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Vyžeňme poslance z teplých síní parlamentu na ulici, do terénu, jen ať nemají prostor ani čas z nudy vymýšlet další zákony.

Autor: Kristina Žena

Založeno: 08.01.2009, 08:12

Nene, ten povzdech byl opravdu pro Radima, pouze jsem to zařadila do tohoto vlákna, aby byla jasná souvislost s názvem vlákna a citátem z článku.
Jinak ovšem Vaše postřehy a srovnání naší a skandinávské politické scény jsou docela zajímavé.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vyžeňme poslance z teplých síní parlamentu na ulici, do terénu, jen ať nemají prostor ani čas z nudy vymýšlet další zákony.

Autor: odin - pomsta severu Muž

Založeno: 08.01.2009, 21:04

Nejen zajimave, rekl bych ze velmi trefne. Proc se tak "chvalim" ? :))) Protoze jsem se dostal jako dospivajici dite z bolsevickeho Ceskoslovenska primo do demokraticke Skandinavie, tak jsem poznal ten rozdil a byl to pro me (velmi pozitivni) sok, ktereho dodnes nelituji. To jen jako vysvetleni, odkud cerpam srovnani :)

Odpovědět na příspěvek

 

Stat a deti

Autor: odin - pomsta severu Muž

Založeno: 04.01.2009, 19:20

Odpovědí: 14

Nejdrive vse nejlepsi vsem v novem roce!!!

Slavil jsem ted 3 dny s obema chlapci pozdni vanoce. Jedno z dvojcat prohlasilo, ze chce zustat u me navzdy, kdyz jsem rikal ze to nejde, tak "alespon na 29 dnu" (nevim jak na to prisel). Ze uz nikdy nechce zpatky domu. Nebo alespon, abysme tady u me bydleli vsichni dohromady i s maminkou. A prvni z alternativ opakoval kluk neustale, byla to take prvni otazka, kterou polozil matce, kdyz ji videl opet po nekolika dnech. Nikdy jsem nemluvil s chlapci o stridave vychove (ani nevedi co to je), nikdy jsem jim nenavrhoval aby bydleli u me ci podobne.

Ale kdyz dite ve veku 4 1/2 roku si preje byt dohromady s obema rodici, ptam se co proto dela stat:
- Jak se ceske soudy (vetsinou soudKYNE) snazi vyhovet prani deti (a ne prani matek a trixovat soudni jednani ci dokonce i rozsudky na urovni Chanova), jak ceske soudy praktikuji stridavou vychovu ci jina obdobna reseni.
- Jak cesti politici pracuji na zakone o rodine, jak predevsim vypracovali zakony z hlediska statnich prispevku, dani, misto staleho pobytu osob apod. aby dite mohlo mit dle zakona o rodine a specielne o stridave vychove dvoji bydliste.

Aby Cesko nevypadalo jako stat vidlaku.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Stat a deti

Autor: IvanaM Žena

Založeno: 05.01.2009, 14:03

Vy byste chtěl , aby spolu museli rodiče zůstat , i přesto, že se třeba nesnesou , jen kvůli dětem ? Dokážete si takové soužití představit ? Přiznávám, že já moc ne a docela by mě to zajímalo.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Stat a deti

Autor: odin - pomsta severu Muž

Založeno: 07.01.2009, 22:11

Ctete: Rikam, ze stridava vychova je alternativa, ktera se nejvice blizi uplne rodine. Ale mezi nami, spolecne s bejvalkou poradame cas od casu "celorodinove" akce prave kvuli detem, zatim ty jednodenni akce funguji bezvadne a deti maji radost, neni co resit, na to jestli se navzajem s bejvalkou snasime ci nesnasime se musi jit trochu s nadhledem :) Jo, a prave jsem objednal prvni spolecnou tydeni dovolenou vubec, tak jsem zvedav, jak to dopadne :)
Tedy odpoved na otazku: Souziti si nedovedu predstavit, spolecne akce s detmi cas od casu ano. A to je rozhodne zajimava varianta.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Stat a deti

Autor: Vránolump Žena

Založeno: 05.01.2009, 14:13

Pokud chce dítě bydlet s oběma rodiči, je to věcí rodičů. Když rodiče nemají rozum, stát to těžko vyřeší.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Stat a deti

Autor: odin - pomsta severu Muž

Založeno: 07.01.2009, 22:31

To stat rozhodne nevyresi, muze ale vyresit stridavou vychovu - proste ji ciste doresit ohledne vsech dalsich zakonu, kterych se to tyka. To prece neni zadne prilis velke ocekavani na normalni stat. Predpokladem je, ze se najde nejmene jeden politik, ktery se bude o problematiku zajimat, vypracuje reseni a prosadi ho (misto aby koukal jen kde dostane uplatky za "zajimavejsi" temata). Politici jsou placeni z mych dani - stejne jako soudkyne - a tak ocekavam pristup a reseni na urovni mych danovych prispevku. S bejvalkou si to uz vyridim sam, pokud se stat a jeho organi nebude/nebudou plest do rodiny a rozhodovat jednostranne na ukor dannovych poplatniku.

Stat ma vytvorit prostredi pro stridavou vychovy (dvoji bydliste deti apod.) a nesr.. se do rozhodovani o stridave vychove.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Stat a deti

Autor: odin - pomsta severu Muž

Založeno: 07.01.2009, 23:18

A nejde v principu o to "zda maji rodice rozum ci ne". Nebudu zde publikovat muj subjektivni nazor (i kdyz jsem vice jak na 100% presvedcen, ze je objektivni).

Reknu to jinak: Proste to neklaplo a je treba hledat konstruktivni reseni pro deti i v pripade, ze to mezi rodici neklapne.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Stat a deti

Autor: mozek Zbyňka Š Muž

Založeno: 05.01.2009, 18:36

Neber to osobně, je to pro tebe dost citlivé téma ( hernajs, dneska jsem já nějaká citlivka ), ale jak můžeš vážně napsat větu, cituji: Ale kdyz dite ve veku 4 1/2 roku si preje byt dohromady s obema rodici, ptam se co proto dela stat....
A co dělají rodiče? Když si děti pořizovali, tak jim bylo všechno jasné. Ono je to dost jednoduchý a ještě si u toho užijou ( aspoň někteří ). Pak jdou, většinou z malicherných důvodů, od sebe a nejsou schopni se domluvit na zásadních věcech? A chtějí, aby to za ně řešil někdo jiný? A nejlépe, státe starej se. To je nejjednodušší a nejpohodlnější.
Tak proč si ty děti vůbec pořizujete? A nesvádějte vinu jeden na druhýho, vina je na obou stranách. Už od toho pořizování......
A to je na dlouhou dobu naposled, co jsem se nad místními příspěvky nesmál :-))))

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Stat a deti

Autor: Jan Muž

Založeno: 05.01.2009, 20:18

Nesporná příčina je v likvidaci patriarchálního řádu v rodině, ten zajišťoval otcovskou moc, s níž jedině muž dokázal udržet rodinu pohromadě. Na rovnosti nic nemůže fungovat jako celek.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Stat a deti

Autor: Beboj, egyptský bůh srandy, e-zmrd Muž

Založeno: 05.01.2009, 20:39

Jedině žena může udržet rodinu pohromadě! Matriarchátu je nám třeba!! A pak bude dobře.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Stat a deti

Autor: odin - pomsta severu Muž

Založeno: 07.01.2009, 22:18

Me by spis zajimalo, proc si tvoji rodice poridili zrovna tebe, blaboliku nejapny :))) Ze je to mrzelo, co?
Me stat moc nezajima, a nesnasim, kdyz se do toho plete - uz se ti rozvitilo v kebulicce? :)))
Pokud stale ne, navrhuji ti ferovy kseft: Budu te vystavovat na poutich v kleci a o zisk se budeme delit 50:50, souhlasis? :)))

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Stat a deti

Autor: mozek Zbyňka Š Muž

Založeno: 08.01.2009, 18:21

Jo ty si pouťák a světskej:-)))))) Tak to jo, to už ti rozumím. Prostě socka od kolotočů si jednou vrzla, nasekala haranty a nechce se o ně starat. A tvoje stará jak tě prokoukla, tak vzala kramle i s fakanama co nejdál od tebe :-)))))))) A teď chceš střídavou péči, jednou na střelnici, jednou u kolotoče? :-))))))

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Stat a deti

Autor: odin - pomsta severu Muž

Založeno: 08.01.2009, 21:26

Ty jsi blbejsi, nez jsem si dokazal predstavit - socku ci kocku od kolotocu vyhledavej na vystavisti nebo v zrcadle :)))))
Ja jsem se chtel o deti starat, tesil jsem se na ne, staram se o ne i dnes a myslim, ze se mi (pozdni) vanoce s detmi velice vydarily - nemam co dodat. Jsem se sebou, detmi a prubehem velice spokojeny. Planuji proto dalsi akce, vcetne dovolene s detmi a bejvalkou, protoze deti si to preji, abysme byli nejak jako "rodinka" a pokud je to mozne, rad detem vyhovym.

Z reality, kterou zazivam a kterou ty absolutne nerealisticky popisujes, musim vychazet z toho, ze jsi absolutni magor a uchyl, ktery neni schopny zit svuj vlastni zivot a proto napada neustale rodice na netu. Nejsem psychiatr, proto ti dale neporadim.

Tento net se koncetruje na rovnopravnost, tedy i prava otcu a deti (coz v kombinaci je casto poslapavano na uzemi CR). Ja zde uvadim sve pripominky, ale ukazuji i moznosti pro otce, jak se to da lepe zvladnout na uzemi Ceske republiky.
Ja osobne

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Stat a deti

Autor: odin - pomsta severu Muž

Založeno: 08.01.2009, 21:31

Ja osobne jine ambice nemam a pokud se mi podari zvysit pocet otcu, kteri se staraji o sve deti i po rozchodu rodicu, budu jen spokojeny.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Stat a deti

Autor: mozek Zbyňka Š Muž

Založeno: 10.01.2009, 14:11

Hlavně se už nemnož, stát už toho o moc víc neunese :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Stat a deti

Autor: odin - pomsta severu Muž

Založeno: 14.01.2009, 04:13

Na rozdil od tebe jsem tak cinil a nepatrim k dementum, kteri se snazi blabolit to, co si prectou v reklame.
Tobe je odhadem 20 let a trpis problemem pozdni puberty v kombinaci s nizkym IQ.

Odpovědět na příspěvek

 

 

Vložit nový příspěvek

Jméno:

Pohlaví:

Muž, Žena

E-mail:


(Vyplňte pouze tehdy, jestliže chcete být informování o odpovědích na váš příspěvek)

Předmět:

Příspěvek:

 

Kontrola: 

Opište znaky z obrázku do spodního pole:

 

 


ROVNOPRÁVNOST.cz je kolektivni tvooený, nezávislý, svobodný, názorový web. Jeho posláním je komentovat a zviditeloovat spoleeenské problémy týkající se mužu. Stránky vznikly za úeelem osvity a dokumentace. Cílem je umožnit všem publikovat svobodné názory formou elánku nebo diskuzních poíspivku. Stránky dávají svobodný prostor i kontroverzním názorum a tabuizovaným tématum, o kterých se veoejni nemluví nebo se bojí mluvit. Nesnaží se nikomu vnucovat cizí názor a nechávají na každém, aby si vytvooil svuj vlastní.

Copyright © 2007 Rovnopravnost.cz                Tvorba www - Web & Media a.s.