Doporučujeme


10. září 2008

Rovnoprávnost

Redaktor: lubob

Aktualita

Cenzurou ke lepšímu světu

Britský deník Telegraph uvedl krátkou zprávu : EU chce zákázat sexistické televizní reklamy
Regulační orgány televizního vysílání byly Výborem pro ženská práva Evropského parlamentu vyzvány, aby zavedly nulovou toleranci k sexistickému urážení a ponižujícímu zobrazování . Poslanci Evropského parlamentu chtějí, aby rady televizí v evropských zemích zavedly směrnice, které by ukončily zobrazování žen jako sexuální objekty a posilování genderových stereotypů.

To by mohlo znamenat konec reklamám s atraktivními ženami propagující parfém, s ženami v kuchyni nebo s muži-kutily. Nová pravidla vycházejí ve zprávě Výboru EP pro ženská práva. Švédská poslankyně Eva-Britt Svensson naléhá na Británii a ostatní členské země, aby využily stávající zákony proti sexismu, diskriminaci a zákony pro rovnost ke kontrole televizních reklam. Chce aby televizní rady monitorovaly vysílání reklam a zavedly nulovou toleranci k sexistickým urážkám a ponižujícím vyobrazením : „Genderové stereotypizování je jedním z mnoha faktorů, které mají velký vliv na úsilí učinit společnost genderově rovnější.“

Švédka Eva-Britt Svensson je poslankyní EP, místopředsedkyní Výboru pro ženská práva , členkou švédské Levé strany (Left Party), strany která se v roce 1990 zbavila přívlastku komunistická v názvu a v roce 1996 se deklarovala jako strana feministická. Krom toho je jako poslankyně EP i vysokou funkcionářkou (předsedkyně, posléze místopředsedkyně) švédského lidového hnutí proti vstupu Švédska do EU. Již v lednu tohoto roku se pokoušela implementovat do švédského práva zákon, který by „zakázal reklamu se sexistickým obsahem“. Asociace švédských inzerentů trvala na tom, že nový zákon není nutný, že reklamní průmysl má dostatek samoregulačních mechanismů a sdělila, že zřídí funkci zvláštního ombudsmana pro vymýcení sexismu z reklam.

Eva-Britt Svensson uvedla, že si je vědoma toho, že reklamní průmysl se snaží dohlížet na nezávadnost vlastních reklam, ale to není postačující. „Nemůže a nesmí to být tak, že [reklamní ] průmysl nese jako jediný zodpovědnost za demokratické cíle vytyčené společností.“

Řečeno velice stručně, Eva-Britt Svensson chce zavést cenzuru. Závadný obsah musí z obrazovky pryč. Ve Švédsku se jí to nepovedlo, návrh předložený vládě nakonec přijat nebyl. V globálnější Evropě slaví úspěch, a tak co se jí nepodařilo prosadit zevnitř, může být importováno zvenčí, a jako bonus nejen na švédské půdě. Na celé věci je ale nejzajímavější to, že má být zavedena nulová tolerance k naprosto vágně formulovanému fenoménu.
Co je to sexismus? Která reklama je sexistická, ponižující, urážlivá? Kdo a na základě čeho o tom bude rozhodovat? Jakých principů se musí držet tvůrci reklam, aby se nedostali do konfliktu s mocenskou strukturou?

Odpověď na tyto otázky je obtížná i snadná zároveň. Je obtížná pro ty, na které má direktiva dolehnout - vágní koncepce je vysoce účinným nástrojem k zavedení preventivní autocenzury („tohle tam raději nedáme nebo po nás zase vyjedou a mediálně nás vykoupou“).
A naopak, je snadná pro ty, kdo chtějí direktivu aplikovat – „o tom, co je nepřípustné rozhodujeme my.“ O tom, že to otevírá prostor pro nikoliv dvojí ale přímo gumový metr snad není nutno psát. Je to jen další z mnoha feministických pokusů povýšit subjektivnost (pochopitelně subjektivnost těch zmocněných) na standard.

Termín sexismus byl poprvé použit někdy v polovině turbulentních 60. let; objevil se nezávisle na sobě v několika feministických textech ( mimo jiné jako parafráze na rasismus) a od té doby nejenže ve feministické rétorice rychle zdomácněl, ale stal se jedním z pilířů feministické ideologie. A tak jak je ve feministickém diskurzu dobrým zvykem, za krátkou dobu prodělal sexismus koncepční expanzi, jakýsi chirurgický opak liposukce, že je k dnes naprosto k nepoznání. O to však univerzálnější coby ideologická zbraň.

Sexismus (po vzoru rasismu) jsou víra, postoj, chování, řeč, hodnotící soud, ze kterých plyne, že jedno pohlaví je horší nebo méněcennější než druhé. Myslím, že s takovou definicí bude mít málokdo potíže.

Poněkud vágnější definice říká, že sexismus je hodnocení člověka na základě pohlaví tam, kde pohlaví nehraje roli. Zde není jasné, jak určit jak velkou roli pohlaví hraje.

Jenže takové přímočaré definice jsou dvousečné. Podle nich by si obě pohlaví co do sexismu nezadala. A protože celý feminismus není o ničem jiném než o distribuci moci, řešení se nabízí samo : o sexismus jde pouze tehdy, přidá-li se k genderovým předsudkům další ingredience – moc. A aby nebylo pochyb, explicitní vyjádření tedy zní, že sexismus je jednosměrná ulice. „Protože muži mají veškerou moc a ženy jsou utlačovanou třídou, nikdy nemůže být řeč o sexismu směrem od žen k mužům. “

Předmětem dalších spekulací se pak stává to, co je vlastně ponižující a urážlivé. Jelikož je to značně individuální, jediný způsob jak obsáhnout všechny ženy jako oběti sexismu (a vyloučit všechny muže) je zavedení dalšího prvku - subjektivity. Sexismem se tedy stává to, co žena cítí, vnímá jako urážlivé, ponižující. Že člověk dopředu nemůže vědět, jak co bude ta která žena vnímat? To přece vůbec nevadí. Daná žena to vědět bude, rozhodne se a podle toho zareaguje.

Bobtnání termínu sexismus se ale nezastavilo jen tady. Medializací se postupně se do podvědomí lidí dostává i to, že sexismus je to, co má nějaký sexuální podtón. Spoře oděná dívka v reklamě, narážka na sexualitu a podobně. Jenže i to přináší určité problémy. Sexualita je rysem i lidí homosexuálních, u lesbických žen je to síla tvořivá. Sexismus tedy začíná konvergovat k novější koncepci - heterosexismu.

Ale ani tohle rozšíření koncepce sexismu nevyužívá veškerý potenciál. Tak se pomalu součástí sexismu stává i stereotypizování, zobrazování ve stereotypních, zaběhlých rolích. Stereotyp - nezávisle na tom do jaké míry má racionální a faktický základ - je vše, co odporuje principu rovnosti. Rovnosti ve smyslu stejnosti, pochopitelně. Žena v kuchyni, matka s dětmi, muž v práci, úspěšně vypadající obchodník, žena krášlící se kosmetikou či prádlem nebo oblečením, to všechno jsou jedovaté vzkazy do podvědomí bezmocné společnosti. A tak se věci naprosto běžné, triviální, každodenní, akceptovatelné a v žádném případě v rozporu se zákony či morálkou stávají ideologicky závadné a je potřeba je cenzurovat.

Feministická doktrína sexismu je tedy založena na několika paradoxech. Stojí na tvrzení, že sexismu se mohou dopouštět jen muži, protože jsou dominantní, vládnoucí třídou. Jenže jen letmý pohled kolem sebe stačí k tomu, aby člověk zjistil, že zdaleka ne všichni muži mají moc (ekonomickou, politickou či jinou), a že existuje početná skupina žen, které právě tímto disponují. Takže říci, že běžný muž bez politické či ekonomické moci je v dominantní pozici proti dobře situované a vlivné ženě jenom proto, že podle pohlaví patří do nějaké skupiny, není ničím jiným než průzračným sexismem.

Dalším paradoxem je, že některé ženy (třeba modelky, zpěvačky, herečky) rozhodně nevnímají vystavování sebe sama na přehlídkových molech, obálkách časopisů, v televizních reklamních spotech nebo ve videoklipech jako útlak či ponižování. Naopak, právě tohle je zdrojem jejich finanční nezávislosti, prestiže a sebevědomí – svůj život mají ve svých rukou. Jak to tedy jde dohromady s feministickým pojetím sexismu? Jsou snad tyhle úspěšné ženy ženami nějaké druhé kategorie nebo jsou vůbec ženami? Jak je možné, že Výbor pro ženská práva chce těmto ženám upřít právo nakládat se svým tělem, s obrazem své osoby podle vlastního uvážení? Nesmějí snad ženy ve svém podnikání inzerovat takovým legálním způsobem, který má pozitivní vliv na jejich podnikání? Důvod je zřejmý. Kolektivní duch, kdy ženské tělo patří nejdříve všem ženám a pak teprve konkrétní ženě. Správcem kolektivně ženského je samozřejmě feminismus.

Dohled na genderovou korektností se nevyhýbá ani České republice. Spolek Žába na prameni ve své každoroční taškařici zvané Kyselá žába pořádá medializování těch nejkřiklavějších verbálních prohřešků proti svatým idejím rovnosti. A samozřejmě přesně v duchu výše zmíněného. Když nestorka mediálního feminismu Olga Sommerová prohlásí, že „Ženy jsou vyzrálejší a kvalitnější polovinou lidstva“, tedy sexismus ve své nejryzejší podobě, že by se člen Ku-Klux-Klanu nemusel stydět, Žába na prameni má pro dlouholetou a loajální spolubojovnici místo “zlaté medaile“ slova omluvy.

Vnitřní rozpory a dvojí standard vždy byly neodmyslitelnou součástí feministického diskurzu. Jedině tak se lze vyhnout každé kritice a otočit argument proti oponentovi. A řečeno slovy prominentní feministky Alison Jaggar, (slova, za která sklidila bouřlivý potlesk) : „Pokus o analýzu feministického stanoviska s pomocí racionální úvahy a konzistentní logiky (tedy v duchu privilegované tradiční, ergo mužské filosofie) je ve své podstatě stupidní.“

Článek v britském tisku vzbudil velký rozruch a soudě podle reakcí čtenářů internetové verze i silně negativní odezvu. Jen mizivý počet čtenářů s návrhem cenzorní směrnice projevil souhlas. Mezi nimi jeden homosexuální muž, který lamentoval nad tím, že “pastva pro oči“ (tedy spoře oděné modelky) je téměř výhradně jen pro heterosexuální muže, a také jedna žena, která zákaz vítala, protože nechtěla, aby se na ní společnost dívala jako na sexuální objekt. Jakým myšlenkovým postupem v reklamách vidí sebe sama zůstává mé racionální mysli skryto.

Myslím, že je jasné, že o puritu reklam vůbec nejde. V době, kdy každý televizor má dálkové ovládání předpokládám, že většina lidí při reklamní pauze přepne na něco zajímavějšího nebo si od televize odskočí. V době, kdy je na internetu , v tisku či na audiovizuálních médiích dostupná pornografie všeho ražení, těžko někdo bude surfovat přepínačem po televizních kanálech, aby zahlédl spoře oděnou ženu v reklamě. Reklamy na domácí čisticí prostředky jsou skoro všechny tak tupé a ubíjející, že dívat se na ně může jen intelektuální masochista. “Sexistické“ reklamy určitě nikomu chybět nebudou, kdyby se snad některá země rozhodla doporučením EU řídit. Ale o ně tu vůbec nejde. Jde o to, že samozvaní strážci ideologické čistoty chtějí pod špatně maskovanou záminkou a taktovkou politických priorit pootevřít další dvířka – jen co se koneček páčidla vejde – ke kontrole osobních svobod jednotlivců (známý je pokus EU dostat pod kontrolu webové blogy, hlavně ty, které nejsou názorově dostatečně pluralistické).

Ze všech reakcí čtenářů na zmíněné aktivity Výboru pro ženská práva mi jako nejtrefnější přijde ten nejstručnější : „Počkám si na vyjádření Výboru pro mužská práva. Cože? Jak to myslíte, že žádný takový není?“

Autor: Lumír Bobek je členem Českého svazu mužů


Zdroj: Český svaz mužů 10.9.2008

Přečtení článku: 635430x

Tisknout článek

Průměrná známka článku: 2.9

Pošli článek kamarádovi

Oznámkuj článek (1 - nejlepší): 1 2 3 4 5


Související články

03.10.2012, 10:32   Skandál. Žena zestárne, kouzlo nepřetrvá!
06.08.2010, 11:22   Otevřený sexismus
05.08.2010, 11:13   Vídeň začala bojovat proti sexistické reklamě v ulicích
07.06.2010, 13:36   RE: Zobrazovanie ženy ako matky je sexizmus
03.06.2010, 17:23   Zpátky na stromy


Diskuse ke článku

 

Vložit nový příspěvek   Sbalit příspěvky

 

 

Výbor pro mužská práva

Autor: gingo Muž

Založeno: 10.09.2008, 08:46

Odpovědí: 0

Nejvyšší čas založit výbor pro mužská práva. Já bych mu s dovolením špidloval :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Díky,

Autor: alane Muž

Založeno: 10.09.2008, 10:17

Odpovědí: 0

dobrý článek.

Odpovědět na příspěvek

 

Jestli jde jenom

Autor: Olga Žena

Založeno: 10.09.2008, 10:38

Odpovědí: 0

o to, že nějaká zpráva nějakého výboru EP vyzývá členské státy, aby využívaly svoje stávající zákony, tak je mi to celkem putna. Hlavně aby EU na ty národní zákony nesahala. Ona si strašně ráda roziřuje kompetence mimo rámec zakládacích smluv - už si vymyslela, že může sjednocovat i vnitrostátní trestní právo (máme pravomoc vydávat normy v oblasti životního prostředí, což zahrnuje i pravomoc určovat výši trestů za delikty proti přírodě...).

Odpovědět na příspěvek

 

Genderově rovnější => celkově rudější

Autor: Achil Muž

Založeno: 10.09.2008, 12:45

Odpovědí: 1

Typický příznak - rudě rozkvetlá feministka má namířeno k femisocialismu. Stoupenci (spíše stoupenkyně ) "feministického hnutí" nejsou nic jiného, než extrémisti!
Nejen výbor pro mužská práva je nutný...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Genderově rovnější => celkově rudější

Autor: JirkaF Muž

Založeno: 12.09.2008, 11:46

Omyl jsou i feministi. Tedy pár asi uplacených zLOMených existencí.

Odpovědět na příspěvek

 

Moc hezký

Autor: el-bunda Muž

Založeno: 11.09.2008, 08:48

Odpovědí: 1

Dobře napsáno

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Moc hezký

Autor: Mic Muž

Založeno: 11.09.2008, 10:12

Souhlas, kez by to tak videla i EU.

Odpovědět na příspěvek

 

To je zvláštní

Autor: Zdeno Muž

Založeno: 12.09.2008, 12:06

Odpovědí: 131

To je zvláštní - jakmile se tu objeví fundovaný článek, podložený znalostmi souvislostí a kritickým nadhledem, tak diskuse jakoby zdechla. U kdejaké povrchní zprávy z ČTK nebo u kdejakého misogynského výronu jdou diskusní příspěvky do desítek až stovek, a tady - sedm postů. Lubob asi pojmenoval problém (tj. feministickou snahu o cenzuru a rozšíření moci do všech možných sfér života) tak trefně a tak vyčerpávajícím způsobem, že k tomu není co dodat.

Ale stejně: kde jsou obvyklí posměváčci, ironizátoři a kritici antifeministických postojů? (Proč se vlastně ptám, vždyť jsem právě hovořil o stovkách příspěvků u jiných článků).

A kde je vyjádření k článku z feministických pozic? Nic než nevyslovené, až zamlčené přitakání obsahu a komentář, že se vlastně nic neděje, že voda v příslovečném hrnci s žábou se ještě nevaří?

Jako odpůrce totalitních ideologií, tedy i feminismu, k článku vlastně opravdu nemám co říct, to je tentokrát na opozici. Já se můžu jen přidat k těm, kdo autora ocení a poděkují mu. Což tímto činím :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: To je zvláštní

Autor: JirkaF Muž

Založeno: 12.09.2008, 12:43

Připojuji se jak k Vašemu hodnocení, tak také i k poděkování autorovi.

Nakousl, resp. popsal jste zajímavý problém, nad kterým jsem také přemýšlel. Také mne kdysi napadla otázka, jak je možné, že pod takto kritickým článkem nejsou žádná nesouhlasná stanoviska druhé strany, tedy té kritizované. Čekal bych alespoň nějaká emoční vyjádření. Protiargumentaci nečekám, ta vyžaduje logiku a ta jak víme je patriarchální konstrukt. Ale ani emoční výkvik, ani argumentace typu : "Je to nesprávné, špatné, blbé protože to tak cítím". Nic.

Jestli jse Vy neuhodil hřebíček na hlavičku ve Vašem třetím odstavečku.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: To je zvláštní

Autor: Vránolump Žena

Založeno: 12.09.2008, 12:47

Asi Vám neudělám radost, s článkem totiž souhlasím.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: To je zvláštní

Autor: JirkaF Muž

Založeno: 12.09.2008, 13:02

V tomto směru neuděláte. Opravdu bych rád viděl nesouhlasné stanovisko. Nejlépe více....

Ovšem souhlasné mne nikterak netrápí.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: To je zvláštní

Autor: Kristina Žena

Založeno: 12.09.2008, 14:08

Chápu, že někomu může připadat nespravedlivé, že pod fundovaným článkem se objeví méně reakcí než pod vyslovenou blbinou, ale fundovanost s počtem reakcí žádnou smlouvu nemá a počet reakcí není odměnou za znalost souvislostí, fundovanost a nadhled.

Nevím, zda má cenu žehrat na absenci feministických postojů na diskuzním webu, kde se feministické postoje takřka nevyskytují a i kvalifikovaně antifeministických postojů je tu pomálu a většina diskuzí se neodehrává v dichotomii "feminismus kontra antifeminismus", ale "zdravý rozum kontra blbost".

Podle mého je ten článek prostě příliš rozumný na to, aby se tu kolem něj strhla nějaká vášnivá debata. Pokud jde o mě, po zkušenostech z poslední doby jsem se rozhodla o víkendu se věnovat diskuzím minimálně, jestli vůbec.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: To je zvláštní

Autor: Zdeno Muž

Založeno: 12.09.2008, 14:37

No, já se naopak obávám, že kvalita článků a počet reakcí spolu jakousi "smlouvu" mají, a sice takovou, že zpravidla čím lepší článek, tím slabší diskuse. Což možná vysvětluje, proč sem redakce ty slabé články vůbec dává - aby mohla diskuse kvést, asi je třeba ji pravidelně přihnojovat (ale nejsem členem redakce, takže nevím). Ale možná je to celé, ta nepřímá úměra, jen optický klam, těžko říct.

Ad 3. odstavec (souvisí s prvním, tak to beru na přeskáčku): Ano, ten článek je příliš rozumný na to, aby přiměl k diskusi většinu čtenářů, kteří se tu vyselektovali (a to je zase možná odvrácená stránka redakční politiky webu). Ten článek totiž patří do média s větším dopadem na čtenáře. Jeho jediný nedostatek IMHO je, že nevyšel v nějakém celostátním deníku nebo týdeníku.

Ad 2. odstavec: Kristino, vy jste už duchem na nějaké cyklotrase, ne? :-) To vám sice schvaluji, ale... že nemá smysl žehrat na absenci feministických postojů tam, kde se tyto postoje takřka nevyskytují? A kde jinde to má smysl? Tam kde se vyskytují?

Užijte si víkend :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: To je zvláštní

Autor: Kristina Žena

Založeno: 12.09.2008, 14:58

Já bych to neviděla ani na přímou ani na nepřímou úměru. Hloupých nebo nezajímavých článků s nulovou odezvou je tu taky dost. Těch faktorů je víc a nepodceňovala bych ani ten blížící se víkend :-)
Nechcete doufám naznačit, že to ti diskuzní absentéři dělají lubobovi naschvál ;-)?

2. odstavec: Ano, souhlasím.

3. odstavec: Ano, už jsem duchem na cyklotrase, ale tady jde spíš o nedorozumění než o absenci ducha.
Myslela jsem, že žehráte na přítomné vyselektované čtenáře, že neprojevují dostatečně feministické postoje, ne že žehráte na nedostatek feministicky orientovaných čtenářů. Na ten první případ už začínám být poněkud alergická, v tom druhém případě fakt nevím, co by s tím šlo dělat.

Taky si užijte víkend :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: To je zvláštní

Autor: Zdeno Muž

Založeno: 12.09.2008, 15:40

Faktorů je jistě víc, ale blížící se víkend v tom bude nevinně: lubobův článek je tu od úterka a jakási diskuse se tu rozběhla vlastně až teď, paradoxně při pátku. Ale bohužel to není diskuse k obsahu lubobova článku. Asi tam fakt není co dodat.
A ne, nechci naznačit nic takového, co naznačujete. Že by si např. Tery s dulcibelkou řekly: Tak s tímhle lubobovým článkem zásadně nesouhlasíme, ale JUST mu to tam nenapíšeme! :-)

3/ Možná jsem to špatně vyjádřil, ale povzdechl jsem si primárně nad nedostatkem feministek (mám na mysli - proboha - na těchto stránkách, ne obecně! Obecně je i jedna příliš mnoho ;-). A až potažmo to platilo nedostatku jejich zpětné vazby. Co s tím? Na hloupé výlevy moc nereagují, na chytré názory tím méně... Dělat se s tím asi moc nedá. Vlastně možná ano, proniknout s těmi chytrými názory mezi víc lidí, jak jsme si to už řekli.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: To je zvláštní

Autor: Olga Žena

Založeno: 12.09.2008, 14:46

Ano, přesně tímhle jsem zaháněla pocit marnosti, který mě zachvacoval při pohledu na počet reakcí k NTPTovu článku o DN. Když je článek objektivní a vyfutrovaný argumenty, tak k němu není co říci, dá se leda pochválit. Kdežto když je plný nesmyslů, hned je o čem diskutovat.

A taky souhlasím, že kritici antifeministických postojů mlčí, protože to nejsou kritici antifeministických postojů, ale kritici blbých postojů. Že tady v drtivé většině případů platí antifeministický názor = pěkná blbina, asi někoho může zmýlit.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: To je zvláštní

Autor: Zdeno Muž

Založeno: 12.09.2008, 15:29

"...když je plný nesmyslů, hned je o čem diskutovat."
To ano, ale taky je o čem diskutovat i když je článek sice konzistentní, ale povrchní, vágní, nedořečený nebo napsaný s nejasnou nadsázkou. Typickým příkladem nedořečenosti budiž kterákoliv zpráva ČTK. A platí to i o diskusních příspěvcích. Nedořečenost prostě vybízí k domýšlení, strach těch či oněch čtenářů zase vybízí k domýšlení toho nejhoršího. A tak pořád dokola.

2. odst. Pak by mě zajímalo, proč se ti kritici blbých postojů tak výrazně omezují jen na ty antifeministické blbé postoje. Možná proto, že feministické blbiny sem redakce tolik nedává, což je podle mě škoda (byť mám pocit, že u feministických "bomb" diskuse taky nijak nekvete). Feministický názor totiž = také pěkná blbina. Prakticky vždycky. Někdo, kdo měl předtím zavázané oči a vyměnil je za feministické klapky, má jistě pocit že prohlédl nebo že je přímo osvícen. Někdo, kdo ve feminismu vidí hezký rámec pro svůj život, kdo do něj vkládá jakékoliv osobní naděje (mám takovou známou), ten třeba nechce vidět, že feminismus je blbina, a aby zahnal pochybnosti, tak prostě klade rovnítko mezi blbinu a antifeminismus.

Nicmén
ě pokud sem dáte nějaký feministický názor, který se té mé rovnici vymyká, podrobíme ho inteligentní diskusi a uvidíme zda obstojí.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: To je zvláštní

Autor: Olga Žena

Založeno: 12.09.2008, 16:05

1. ano, souhlasím. Nemusí to být jen nesmysly, ale i mezery a nejasnosti.

2. v podstatě taky souhlasím. Feministické blbiny - myšleno skutečné blbiny - se zde objevují málokdy. A pokud moje paměť sahá, skutečné blbiny jako kvóty ve vední podniků, mrvení statistik o DN či nenávistné prskání Valerie Solanas vždycky dostatečně zkritizovány byly.

Chcete po mně napsat nějaký příklad feministické neblbiny? No tak třeba názor, že dítě nemá automaticky v popisu práce matka. Nikdy nepochopím, proč se tu přidělování dětí do péče matkám, které je zjevně pozůstatkem tradičního rozdělení rolí, považuje za feministický nešvar. IMHO je to přesně naopak.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: To je zvláštní

Autor: lubob Muž

Založeno: 12.09.2008, 16:45

"názor, že dítě nemá automaticky v popisu práce matka"

souhlasim, ze je to neblbina, nesouhlasim s tim, ze je feministicka. feministicka doktrina ma k tomuhle typicky schizofrenni postoj (abych byl konkretni, feministky by rady videly delbu povinnosti, ale v zadnem pripade delbu pravomoci ci prav). proc myslite, ze jejich nepritelem cislo jedna jsou "father's rights groups"?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je zvláštní

Autor: Olga Žena

Založeno: 12.09.2008, 17:06

To si nemyslím, a Skandinávie mi budiž důkazem. Koneckonců i tady moudra o nezastupitelné úloze matky hlásají lidé typu Jana či Finroda Felagunda, které lze z feminismu podezírat jen těžko.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je zvláštní

Autor: lubob Muž

Založeno: 12.09.2008, 17:11

jakobyste nevedela, ze extremiste z opacnych polu k sobe nejak magneticky konverguji. to co tady obcas hlasa jan mi trochu pripomina sadrovy odlitek radikalniho feminismu.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je zvláštní

Autor: lubob Muž

Založeno: 12.09.2008, 18:06

namatkou, nazory 3 feministek:

Are fathers necessary?

1. Men as a group (!! - pozn. lubob), tend to be abusive, either verbally, sexually or emotionally. There are always exceptions, but they are few and far between. There are different levels of violence and abuse and individual men buy into this system by varying degrees. But the male power structure always remain the same.


2. Considering the nature and pervasiveness of men's violence, I would say that without question (!! - pozn. lubob), children are better off being raised without presence of men. Assaults on women and children are mostly perpetrated by men whom they are supposed to love and trust : fathers, brothers, uncles, grandfathers, stepfathers.


& do tretice :

3. I agree with the many feminists (!! - pozn. lubob) who have argued that the role of fathers as perpetrators od sexual, emotional, and physical violence against female children is absolutely critical to the maintenance of male supremacy. Through incest, girls learn about subordination on the most basic level, and are thus prepared for their proper roles as women in this society.


mohl bych toho vyhrabat mnohem vic, ale jako ukazka to bohate staci. feministky velice rady obetuji rodinu, pokud to ma potvrdit jejich ustredni dogma.
jak uz jsem psal, schizofrenni postoj.
& ted mi reknete, olgo, kdo by se tedy mel starat o deti, kdyz vsichni muzi (men as a group) jsou a priori nepripustni?

myslim, ze kdyby feministky mohly realizovat svoji vizi destrukce rodiny & vymyceni instituce heterosexuality, drtive vetsine normalnich zen by zbyly oci pro plac.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je zvláštní

Autor: Olga Žena

Založeno: 12.09.2008, 19:12

Tohle mi přijde podobně přesvědčivé, jako kdybych vzala názory zdejšího pana Jana nebo jiného kovaného konzervativce a začala tvrdit, že přesně tohle razí antifeministé nebo dokonce muži. Jisteže říkají - ale ne všichni, ba ani většina.

Nevím, kdo je autorem těch výroků, ale tuším že rovnítko mezi muže, jimi vytvořený patriarchát a násilí klade feminismus radikální. Což je jenom jeden z proudů feminismu, asi jako sládkovci jsou jenom jednou z odnoží pravice. Jejich názory nelze vztahovat na celou skupinu.

Běžný mainstreamový feminismus zapojení mužů do výchovy dětí i chodu domácnosti podporuje. Stačí si přečíst třeba Stepfordské paničky ;-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je zvláštní

Autor: lubob Muž

Založeno: 12.09.2008, 21:47

prijde vam to nepresvedcive, protoze to tak vnimat chcete. tot vse. na faktech to nic nezmeni.

prirovnani ke zdejsim nazorum jana kulha na vsechny koncetiny. jan tu mluvi za sebe. neni reprezentantem zadneho politickeho nebo socialniho hnuti. neni reprezentantem politiky, ktera je davana priorita az na vladni & dokonce na celoevropske urovni. nema zastoupeni v zadnych strukturach, at uz oficialnich nebo v neziskovych organizacich. aplikovani jeho nazoru neni dotovano ze statniho rozpoctu, jeho nazory nejsou soucasti zadneho definovaneho -ismu, ktery by byl vyucovan na vysokych skolach nebo prostrednictvim ruznych vyplachu mozku poradanych uz na urovni zakladnich skol. jeho nazory nejsou podporovany celostatne poradanymi & tolerovanymi kampanemi. jan neni soucasti zadne identifikovatelne skupiny, ke ktere by jeho nazory bylo mozno prispendlit.

protoze jsem podobnou reakci cekal, vypichl jsem vam ty podstatne veci vykricniky. ty totiz presne vystihuji, proc ty nazory nejsou ojedinelymi excesy individualnich feministek, ale jsou uplne perfektne v souladu s tim, co je to feminismus. zapadaji beze zbytku do ramce toho, co tvori pater feministicke ideologie.

jak uz jsem rikal, ja s tim ze je to neblbina souhlasim, ale vy nemate naprosto nic, cim byste mohla podeprit, ze je to neblbina feministicka. co ji tak jednoznacne charakterizuje, aby mohla byt oznacena za feministickou?

dalsi vas omyl je, ze ty feministicke nazory spojujete s feminismem radikalnim. jednak, radikalni feminismus (stejne jako umirneny feminismus) je mytus. jak tzv. radikalni tak tzv. umirneny feminismus maji naprosto stejny zaklad, lisi se pouze v nuancich jak k nemu pristupovat. feminismus je kontinuum, ktere ma vice nebo mene radiklani myslenky. neni zadny zly ani dobry feminismus.
& mainstreamovy feminismus dneska neni nic jineho nez tzv. gender-feminismus, coz je doktrina radikalni az na pudu.

za dalsi, jestlize feminismus rika jednou vetou A & druhou vetou B, kdy A & B jsou vzajemne protikladne, tak nevim na zaklade ceho chcete tvrdit, ze A plati & B neplati.

& ted bych vam tu mohl napsat klidne petitrankovy rozbor o tom, jak se feministicky pristup k rodine vyvijel, od engelse pres betty friedan, germaine greer, prukopnici genderu kate millet az k dnesku -dallas costa, del martin, beverly jones & dokonce "jeste dychajici" veteranka gloria steinem.
jenomze ja vas o tom presvedcovat nechci. jestli vas to opravdu zajima, tak si to dokazete najit sama & inteligence mate vice nez dost, abyste se v tom zorientovala. cili jde jenom o to, jestli chcete nebo date prednost vedome nevedomosti :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je zvláštní

Autor: Zdeno Muž

Založeno: 12.09.2008, 23:12

Vím že je to vůči Olze trochu osobní, ale odpověď na vaši poslední větu by mohla být pod článkem "Nabízí feminismus reálné cíle?" Cituji:

Autor: Olga
Založeno: 13.06.2008, 22:19
"...bažím po vědění."

Tak uvidíme ;-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je zvláštní

Autor: Olga Žena

Založeno: 15.09.2008, 18:11

Lubobe, napište na feminismus.cz a vysvětlete jim, že mají smazat naprosto nefeministické větičky jako "Zapomeňme na model, kdy se o malé dítě starala pouze matka, a otec byl živitelem - sociologické výzkumy dokazují, že na výchově dítěte se mají podílet rodiče oba", hodit do stoupy naprosto nefeministické knížky o aktivním otcovství a zavřít pusu naprosto nefeministické paní Marksové Tominové, podle které mají otcové a matky sdílet péči o své děti pokud možno rovným dílem, před rozvodem i po rozvodu.

Dokud to pro herezi nesmažou, zůstanu, s dovolením, u svého původního názoru.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je zvláštní

Autor: lubob Muž

Založeno: 15.09.2008, 20:11

v roce 1946 rikali komuniste, ze podporuji soukrome podnikani. podle vasi logiky je takova myslenka komunisticka.

u tohoto nazoru klidne zustante:-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je zvláštní

Autor: Zdeno Muž

Založeno: 16.09.2008, 09:33

No já nevím, najednou je Marksová-Tominová příkladem hodné mainstreamové feministky?
Připomínám váš dřívější příspěvek:

Autor: Olga
Založeno: 02.06.2006, 10:09
Tak jako je nesmysl ztotožňovat všechny české muže se vzhledem a názory řekněme pana Hausmana, je nesmyslné dělat si závěr o všech feministikách třeba podle paní Marksové - Tominové. (...) ona je ve skutečnosti asi jediná, která "pronikla do vládních struktur". Jak už to tak bývá, podařilo se to přesně človeku, který si to zaslouží nejmíň.

http://www.rovnopravn
ost.cz/zpravy/cesky-jazyk
-jako-nastroj-nerovnoprav
nosti-zen-a-muzu-526/


BTW podle mě mají otcové a matky sdílet péči o děti tak, jak to vyhovuje dětem a jim. A nikdo jim do toho nemá co mluvit. V tomto smyslu je postoj Marksové-Tominové, jak ho zmiňujete, vpravdě feministický - rozuměj direktivní, omezující svobodu volby, jedním slovem totalitní.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je zvláštní

Autor: Olga Žena

Založeno: 16.09.2008, 15:09

On tu někdo uváděl paní Marksovou Tominovou jako příklad hodné feministky?

Škoda, že jsem si toho nevšimla. S takovým člověkem bych si asi musela popovídat, protože zrovna o téhle paní si myslím, že je 1. omezená a 2. kariéristka.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je zvláštní

Autor: lubob Muž

Založeno: 16.09.2008, 16:04

no, tak aspon vime, ze dokud omezena karieristka nezavre pusu, tak setrvate u sveho [pomyleneho] nazoru :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je zvláštní

Autor: Zdeno Muž

Založeno: 16.09.2008, 16:11

Tím lépe. Já jen že ji tu někdo uváděl jako typickou reprezentantku těch správných feministických názorů. Na jeho místě bych to nedělal: proč by omezená česká kariéristka měla být pro feminismus charakterističtější než mezinárodně proslulé aktivistky, zmíněné lubobem? Proč by její názor na dělbu rodičovských povinností měl být typicky feministický a jejich ne?

Zpátky k "feministickému"
; postoji k dělbě rodičovských rolí: proč myslíte, že je třeba prosazovat "aktivní otcovství" (br, to je ale záludný termín, jako kdyby bez feminismu otcové s dětmi nikdy nic nedělali) a podobné ptákoviny? Co například vám brání, abyste se se svým mužem věnovali dítěti oba dva stejně? A znova: upřesněte prosím, co myslíte pojmem "mít v popisu práce dítě", ať se bavíme konkrétně. Já myslím, že kdybyste se pokusila být konkrétní, tak svůj "původní názor" neobhájíte.

Opravdu feministické rysy na tom prosazování rovné dělby rodičovských povinností jsou
1/ snaha zasahovat lidem do výsostně privátní sféry
2/ snaha prosazovat rovnost ve výsledku
3/ dobývání se do otevřených dveří

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je zvláštní

Autor: Olga Žena

Založeno: 16.09.2008, 18:38

On tu někdo paní Marksovou Tominovou uváděl jako reprezentantku správných feministických názorů?

Toho jsem si taky nevšimla. Tuhle paní jsem zmiňovala jako feministku, podle které mají otcové a matky sdílet péči o své děti pokud možno rovným dílem. Tedy rozhodně nikoliv "children are better off being raised without presence of men".

Nijak mě nepřekvapuje, že se v tomhle paní Marksová Tominová - stejně jakákoliv jiná česká feministka, kterou znám - odlišuje od názoru nějakých Američanek. Feminismus není politická strana se závazným programem ani církev se jednotným desaterem. Je to různorodé hnutí. Feministou je "filozof" Mirek Vodrážka a feministkou je rozumná máma od rodiny Iva Šmídová, tak jako Niccolo Machiavelli byl republikán i Abraham Lincoln byl republikán.

Názorem, že dítě má automaticky v popisu práce matka, myslím názor, že děti jsou "přirozeně" ženská záležitost. Který byl donedávna považován za tak samozřejmý, že ani neexistovala rodičovská dovolená - pouze mateřská.

PS: Pokaždé, když chci vložit příspěvek, systém napíše, že byl špatně zadán kontrolní kód a musím ho vyplňovat znova. Nemohla by s tím redakce něco udělat?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je zvláštní

Autor: Zdeno Muž

Založeno: 16.09.2008, 19:26

Feminismus je různorodé hnutí... to je instantní odpověď na každou námitku proti feminismu. S tím se dá těžko polemizovat, protože to znamená, že feminismus je vždycky něco jiného, než co je. Leda byste řekla, v čem je feminismus přínosný pro vás. Já mohu jen zopakovat to jsem tu napsal už několikrát, že totiž prakticky každá podoba feminismu je špatná, tak jako je špatná každá forma komunismu. Protože obě tato hnutí jsou špatná už ve své základní myšlence. Kteroužto myšlenkou myslím v případě feminismu rozdělení lidstva na dvě poloviny, a následné zaostření pozornosti na potřeby a zájmy jen jedné z nich.

Nicméně co vám tedy brání, abyste se se svým mužem věnovali dítěti oba dva stejným dílem? Je to něco, kvůli čemu má cenu se dopouštět podpory a propagace "různorodého" hnutí?

Zkuste vkládat příspěvky přes článek, ne přes sekci Diskuse. Mám stejnou potíž, a takhle se mi daří tu "obstrukci" obejít.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je zvláštní

Autor: Olga Žena

Založeno: 16.09.2008, 21:00

No ale tak to prostě je. Feminismus je různorodé hnutí, a proto mám problém se ztotožnit s Vaším názorem, že cokoliv feministického jest, od ďábla jest. Nevidím ho přes pošahané Američanky, nenávidějící muže, ale přes normální děvčata, která mají muže a děti, a tak nemám problém ocenit to dobré, co v něm je. Snad bychom se mohli shodnout, že se v tomto neshodneme, a nechat to být.

Pokud jde o to, co by mělo mému muži bránit piplat se s dítětem stejně jako já, nejpřesnější odpověď zní "to, že ještě žádné nemáme". Až budeme mít, nic mu bránit nebude - a to díky tomu, že ona myšlenka, že dítě nemá v popisu práce automaticky a "přirozeně" matka, už prosákla jak do legislativy, tak mezi pokrokovější vrstvy obyvatelstva.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je zvláštní

Autor: lubob Muž

Založeno: 16.09.2008, 22:22

"Feminismus je různorodé hnutí"

prdlacky. feminismus je ruznorody asi stejne jako cesta z prahy do ostravy bud pres brno nebo pres hradec kralove. & radikalni feminismus oproti umirnenemu je jako cesta z prahy do ostravy letadlem oproti na bicyklu.

feminismus uz skoro stoleti neni zadne hnuti, ale cca od 60. let se postupne stava ideologii. & jako takova ma nejaky fundamentalni zaklad. & je to presne ten zaklad, co ho dela feminismem - feminismus je feminismem a priori, nikoliv feminismem ad hoc.

fascinuje me, jak i vzdelani lide nedokazou rozeznat cil od prostredku, doktrinu od 'public relations' & pres zakonity & prirozeny "vedlejsi efekt" uz nevidi skutecny cil.
stejne tak me fascinuje, jak se s klidem nekdo dokaze vyrovnat s tim, ze feminismus rika jednemi usty, ze 1+1=2 & zaroven 1+1=3.
& dal me fascinuje, jak nekdo porad lpi na pojmu feminismus & vubec se nenamaha zajimat se o obsah.

co takhle zkusit nejakou feministickou knihu, olgo? muzu vam par tech zarucenych klasik doporucit.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je zvláštní

Autor: Zdeno Muž

Založeno: 16.09.2008, 23:11

Ano, neshodneme se a asi bychom si jen lezli na nervy, kdybychom jeden nebo druhý tlačili na pilu. Jinak se ztotožňuji s tím, co už napsal lubob, přesně vystihl i můj postoj: je to fascinace tím, že i inteligentní lidé myslí tak iracionálně - promiňte.

I na komunismu byly nějaké dobré myšlenky, to ale neznamená, že bych oceňoval komunismus jako takový. Ty dobré myšlenky o nutnosti zlepšovat sociální situaci lidí totiž stejně tak reprezentovala jiná hnutí.
Vy opravdu věříte, že bez "toho dobrého" ve feminismu byste se musela o dítě starat jen sama? Že za to vděčíte feminismu a ne spontánnímu vývoji, způsobenému vědou, technologiemi a stoupající životní úrovni? Věříte, že byste vy sama, legislativci a potažmo davy lidí kolem vás bez feminismu k tomu nedospěli? A opravdu nevidíte tu analogii s komunismem?
Pak je mi vás líto, protože feminismus je ve vašem případě víra, víc než co jiného.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je zvláštní

Autor: Tery Žena

Založeno: 17.09.2008, 17:46

Já si myslím, že bez nějakého emancipačního hnutí nikoliv... Ale s jistotou to nemůže nikdo vědět, to je pravda.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je zvláštní

Autor: Olga Žena

Založeno: 17.09.2008, 19:28

Osobně mám za to, že věda, technologie, stoupající životní úroveň a vzdělanost jdou s ženskou emancipací a feminismem ruku v ruce, resp. že je s sebou přinesly. Když lidé nemají co jíst a člověk je člověku vlkem, stará se o to, aby přežil. Teprve ve společnosti, kde panuje relativní blahobyt, se lidé mohou začít rejpat v otázkách jako "proč je poddaný vlastně poddaný", "může křesťan dělat z bližních svých otroky jenom proto, že jsou černí a z Afriky" jakož i "proč je hlavou rodiny muž, i když je jeho žena mnohem chytřejší".

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je zvláštní

Autor: to je jedno Muž

Založeno: 17.09.2008, 20:03

Sorry, komentáři nelze odolat. To včera prohlásil kolega, bývalý zaměstnanec nejškodlivější instituce vůbec, totiž ČNB, o současném vývoji na finančních trzích: "Já to nechápu, jak se tohle vůbec mohlo stát, vždyť dnešní doba je tak sofistikovaná a těch finančních poradců všude ...". Říct to já, byla by to zlomyslná ironie, ale on byl opravdu upřímně zděšen, jak se mu hroutí jeho víra, že dnešní svět je díky pokroku nějak zásadně lepší, než ten dřívější ... mně se to stát nemůže, neb já nevěřím, že by se kvůli vědě, technologii a podobným pitomůstkám dnešní lidstvo nějak zásadně lišilo od lidstva třeba před 10 tisíci lety, a propad finančních trhů předvídám už asi 5 let. Tak jsem byl aspoň upřímně zděšen z něho.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je zvláštní

Autor: lubob Muž

Založeno: 17.09.2008, 21:21

na tom je "nejlepsi" to, ze feministky se proti vede & technologii obratily jako k jednomu z nejhorsich nepratel zen.
no, maji to cele pomotane, to je jasne.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je zvláštní

Autor: Zdeno Muž

Založeno: 17.09.2008, 23:24

Neříká se "feministky to mají pomotané". Říká se "feminismus je různorodý směr". :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je zvláštní

Autor: Tery Žena

Založeno: 18.09.2008, 00:10

vždyť je, ne?
vy jste odborníci
podle mě jsou různé druhy feministek

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je zvláštní

Autor: lubob Muž

Založeno: 18.09.2008, 09:52

jo. blbe & pitome :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je zvláštní

Autor: Olga Žena

Založeno: 18.09.2008, 15:17

Musíte pochopit, Tery, že když mají různé názory členové ČSM (mladého, malého, občanského sdružení), jedná se o pozitivní názorovou pluralitu, která je symbolem tolerance a vedení ČSM je na ni hrdé. Jeden je liberál, druhý konzervativec, hlavně že všem jde o mužská práva. Když ale existují různé proudy v ženském hnutí (starším, početnějším, heterogennějším, bez právní subjektivity, stanov či vedení)... tak s tím mají někteří lidé problém.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je zvláštní

Autor: Zdeno Muž

Založeno: 18.09.2008, 15:56

A kteří lidé mají problém s různorodostí feminismu? Já jsem si žádných nevšiml.

Věděl bych o někom, kdo má problém s tím, co je pro všechny směry feminismu společné. A přestože to tu několikrát výslovně napsal, tak má někdo problém to pochopit a místo toho mele skoro stejné nesmysly jako Tery.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je zvláštní

Autor: Olga Žena

Založeno: 18.09.2008, 16:46

Že jste si žádných takových lidí nevšiml je možné, pokud u Vás doma odpovídáte "prdlačky" když chcete dát najevo souhlas. Je to zvláštní, ale nikoliv vyloučené.

Tím co je pro všechny formy feminismu společné myslíte patrně to, že rozděluje lidstvo na dvě poloviny. Nu, že v tom nevidím nic špatného jsem Vám vysvětlovala už před dvěma lety. Dopadlo to katastrofálně a já nemám chuť to opakovat znovu. Navrhuji v nejlepším přestat, stejně oba víme, že jeden druhého nepřesvědčíme.

PS: Přirovnání k Tery je pro mě lichotka, nesmysly nemele nikdy a obvykle je v jejích komentářích velká dávka vtipu a zdravého rozumu. Když mě budete chtít vyburcovat, musíte si vzít do pusy Johnyho, jjj nebo zaze.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je zvláštní

Autor: lubob Muž

Založeno: 18.09.2008, 17:30

tak k zazovi bych vas neprirovnaval, k johnymu uz vubec ne. ale jestli by nejake prirovani sedelo, tak docela dobre k janovi. ten obhajuje sverepe patriarchalni rad, vy zase feminismus. takze pokud jde o dogmatismus & extremismus, je to prast jako uhod :-)

p.s.: prdlacky je vyraz nesouhlasu, nikoliv existence problemu. problem muze nastat u toho, komu je ten nesouhlas vysloven. coz zase u zastancu feminismu neni nic prekvapiveho.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je zvláštní

Autor: Tery Žena

Založeno: 18.09.2008, 17:47

Souhlas. Zvláště pak se mi nelíbily ty pasáže, kdy Olga tvrdí, že ženy jsou od přírody nadřazeny mužům, měly by jim vládnout a pokud se tak nastane nejdýl do příští neděle, bude konec světa... hm, ne počkat, tohle Olga nikdy neřekla, tak to už mi pana Jana tolik nepřipomíná

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je zvláštní

Autor: lubob Muž

Založeno: 18.09.2008, 18:28

"...pokud jde o dogmatismus & extremismus ..."

to bude nejake to, tento, no, jo aha, filtracni videni :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je zvláštní

Autor: Tery Žena

Založeno: 18.09.2008, 22:11

olga a extrémistické názory...
povídejte, přáhánějte... přeci mě nenecháte v napětí

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je zvláštní

Autor: lubob Muž

Založeno: 19.09.2008, 12:59

dogmatismus & extremismus feminismu.

infiltracni videni?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je zvláštní

Autor: Zdeno Muž

Založeno: 18.09.2008, 18:09

"Tím co je pro všechny formy feminismu společné myslíte patrně to, že rozděluje lidstvo na dvě poloviny."

Ne, Olgo, tak jsem to nenapsal. Napsal jsem, že základem všech feminismů myslím rozdělení lidstva na dvě poloviny A NÁSLEDNÉ zaostření pozornosti na potřeby a zájmy jen jedné z nich. Podstatu problému vyjadřuje druhá část toho mého souvětí (to je ta, kterou jste vynechala). První část pouze popisuje to, co problému předchází. Ovšem když vám musím vysvětlovat něco tak elementárního, co by pochopilo i dítě z páté třídy, pak nestojí za to pokračovat v hovoru. Vy jste prostě hluchá k tomu, co nechcete slyšet. To proto diskuse s vámi selhává. A lubob má pravdu, vy a Jan máte k sobě blíž, než byste jeden nebo druhý dokázali přiznat.

Když jsem vás požádal, ať uvedete nějakou chytrou či pokrokovou feministickou myšlenku, zmohla jste se jen na něco, co sice říkají (některé) feministky, ale také někteří antifeministé (napřiklad já nebo lubob). Na argumenty proti jste dokázala reagovat vlastně jen tvrzením "já si to nemyslím". Vy si můžete akorát tak došlápnout na zaze nebo chytat NTPT za slovo, ale na vážnou diskusi o feminismu prostě nemáte.

Že Tery nemele nesmysly? Nemelte nesmysly. O něco níže se lubob marně dožaduje, aby doložila, na základě čeho si z něj tropí ty své stupidní posměšky.

Podobný nesmysl je, když o sobě konkrétně vy řeknete, že bažíte po vědění. V diskusi na téma feminismus jste názorně předvedla, jak je to s tím bažením doopravdy.

Jelikož na téma vaší svaté víry s vámi nelze vést racionální polemiku, ukončím naši intelektuální diskusi tak jak si zaslouží. Takovou zemitější pelíškovskou parafrází:

Feministky všech směrů, vyližte si prdel.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je zvláštní

Autor: Kristina Žena

Založeno: 19.09.2008, 08:59

Hm..., nechci Vám kazit zábavu, Zdeno, ale kvůli tomuhle se na začátku vlákna sháníte po feministické oponentuře? Abyste ji vzápětí, když se o ni někdo, možná nedokonale, ale přece, pokusí, vyzval k vylízání vlastní prdele? Nemohu si pomoct, možná se pletu, ale přesně tenhle dojem to ve mě vyvolává. Neberte to prosím jako jedovatost, ale fakt, že Vám zdejší prostředí nedokáže nabidnout kvalifikovanou feministickou oponenturu, kterou zjevně očekáváte, není vina toho prostředí. Není to ničí vina.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je zvláštní

Autor: Johny Muž

Založeno: 19.09.2008, 13:16

Zase nám sem vylezlo to blbadlo Kristina? Ne, nepleteš se, opravdu tu není kvalifikovaná feministická
oponentura, jsou tu jen zamindrákovaný opuštěný zapšklý feminy.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je zvláštní

Autor: Zdeno Muž

Založeno: 19.09.2008, 13:18

To je nedorozumění. Ta pelíškovská výzva je za tu NEOCHOTU diskutovat. Aspoň já to totiž chápu jako neochotu obhajovat vlastní názor, vystavit ho zkoušce - a to bych jako vinu na neexistenci diskuse nebo na jejím krachu docela bral.
Nemyslel jsem to samozřejmě doslova na všechny feministky - jistě by se našel směr, který by mi tak zásadně nevadil, stejně jako se najdou feministky k diskusi ochotné (sám jsem si tu kultivovaně vyměnil názor s Darinou Martykánovou u jejího článku). Ale počítám, že jadrný projev automaticky nikdo nebere doslovně, nýbrž jako nadsázku.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je zvláštní

Autor: Kristina Žena

Založeno: 19.09.2008, 14:34

Jestliže je to výzva všem feministkám za neochotu k diskuzi, pak nechápu, proč ji v tom příspěvku zdůvodňujete nemožností vést s Olgou racionální polemiku. Považujete ji snad za onu feministku, která svůj názor skrývá, aby ho nemusela vystavit zkoušce? Na základě čeho? Na základě poznámky, že baží po vědění? Ale to je přece směšné. Já také bažím po vědění, i když bych to formulovala asi jinak, ale protože vím, že všechno vědět nemůžu, vybírám si k poznání ty obory, o kterých se domnívám, že mi mohou něco přinést a které jsem schopna vstřebat. Proč by to Olga měla dělat jinak?

A jestliže se domníváte, že by se ve feminismu našel směr, který by Vám tak zásadně nevadil a že se najdou i feministky ochotné ke kultivované diskuzi, proč tu házíte vulgárními výzvami pro feministky všech směrů za jejich neochotu diskutovat? Rozumějte, vůbec nic nemám proti tomu, když v zápalu diskuze někdo někoho pošle jadrnými i vulgárními slovy někam. Ale má-li být důvodem té vulgarity něčí nepřítomnost v diskuzi, pak je takový zákrok kontraproduktivní. Alespoň já pochybuji o tom, že někoho k oné kýžené diskuzi přiměje.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je zvláštní

Autor: Zdeno Muž

Založeno: 19.09.2008, 16:02

"Považujete ji snad za onu feministku... Na základě čeho?"
Na základě této diskuse i mnoha jiných, kde se jádru problému vyhýbala (snad jako důkaz postačí toto vlákno, protože z minulosti bych sotvaco dohledal; ale zpravidla jsem na to pokaždé upozorňoval). Ta moje poznámka o touze po vědění není důvodem mého soudu o Olžině neochotě. Naopak ta neochota (obeznámit se hlouběji s feminismem, ať už skrze doporučenou literaturu nebo skrze samotnou diskusi) je důvodem, proč jsem si na to bažení vzpomněl a vytáhl ho. Ale jak říkám, je to "argument" k osobě diskutujícího, s debatou o feminismu to nesouvisí, a ani to nechci nějak rozpatlávat.
Proč by se Olga měla zajímat zrovna o feminismus? Protože se považuje za feministku. Hlásit se k nějakému myšlenkovému hnutí, zároveň programově odmítat informace o něm, a zároveň bažit po vědění, to mi připadá jako protimluv. V případě, že jde o neomarxistické hnutí s jasnými totalitními sklony, je to už docela na pováženou.

"Jestl
i se domníváte... proč tu házíte vulgárními výzvami pro feministky všech směrů...?"
Myslím že to jsem už vysvětlil, předpokládám že to bude chápáno s nadsázkou, ne doslovně. Jako výzva k diskusi to ale myšleno nebylo, byla to výzva k něčemu docela jinému :-).
Ve skutečnosti to byl jen výraz rezignace poté, co diskuse selhala.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je zvláštní

Autor: Kristina Žena

Založeno: 19.09.2008, 17:01

Skutečně se Olga považuje za feministku? Já to nevím, ptám se, protože Vaše dalekosáhlé spory jsem neměla vždy čas ani sílu sledovat. Napsala to tu někde?

Já si nemyslím, že jste ten vulgarismus vyslovil jako výzvu k diskuzi, pouze se domnívám, že očekáváte-li, že tento web zatím třeba pasivně sleduje nějaká ta kultivované diskuze schopná kvalifikovaná feministka, pak ji podobné "nadsázky" spíš odradí, než aby ji do budoucna motivovaly k případné diskuzi. Ale dělejte, jak myslíte, o diskuze s kvalifikovanými feministkami stojíte hlavně Vy, ta druhá strana, jak je zřejmé, se do nich příliš nehrne.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je zvláštní

Autor: Zdeno Muž

Založeno: 19.09.2008, 20:52

Ano, považuje. Tady to vyjádřila jen vyhýbavě, a už je to dávno:

"Já jsem o sobě jako o feministce taky začala mluvit až poté, co mě do téhle škatulky zařadili jiní."
http://www.r
ovnopravnost.cz/zpravy/ce
sky-jazyk-jako-nastroj-ne
rovnopravnosti-zen-a-muzu
-526/

Přímější byla na webu zvedavec.cz:
"ano, ja sama se posledni dva roky za feministku povazuju a oznacuju."
http://w
ww.zvedavec.org/nazory_39
9.htm

První citát pochází z počátků našich společných diskusí, na druhý jsem narazil někdy v té době. Byly to docela zaujaté diskuse, tak jsem si ty odkazy uložil.

Kdyby sem nějaká kultivovaná a zároveň odvážná feministka chodila a chtěla diskutovat, tak by to za ty dva roky, co se tu příležitostně pokouším o feminismu debatovat, určitě zkusila. Našla se jen jedna (D. Martykánová), pročež jsem do toho vzteklého povzdechu zahrnul "všechny". (Ona ta pelíškovská parafráze vyjadřuje i spřízněnost feminismu s komunismem, a "všech směrů" se přímo nabízelo, tak jsem prostě nějak neodolal).
No a pokud sem nějaká zase zavítá a pokusí se diskutovat, tak ji můj otrávený výlev sotva odradí: bude ležet v propadlišti archivu. Kdyby ho snad někdo proti mně vytáhl, tak to vysvětlím a rád to vezmu zpět. Pomyslný bonzák tím ostatně dokáže jen to, že diskusi o feminismu chce zabránit on, ne já. Takže bych to neviděl tak zle.
Shrnuto: Myslím, že mě na švestkách nenachytáte :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je zvláštní

Autor: Kristina Žena

Založeno: 20.09.2008, 08:46

Ano, musím uznat, že ošéfované to máte dobře a na švestkách jsem Vás nenachytala :-) To, co jste napsal, brzy zapadne v archívu, a kdyby to na Vás nějaký bonzák vytáhl, vezmete to zpět. Geniální.

No nic, přeju hezký víkend.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je zvláštní

Autor: Zdeno Muž

Založeno: 20.09.2008, 10:55

No fuj, taková ironie. Kristino, opakuji, byla to NADSÁZKA. Snad se zase tak moc nestalo.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je zvláštní

Autor: Kristina Žena

Založeno: 21.09.2008, 10:08

Máte pravdu, Zdeno, tak moc se opravdu nestalo, jen mám v poslední době dojem, že vulgární reakce na něčí neochotu diskutovat či něčí prostou nepřítomnost v diskuzi se začínají v poslední době šířit do míst, kde to člověk nejméně očekává - ke slušným a kultivovaným diskutérům. Přeberte si to jak chcete, ale domnívám se, že bude-li tento trend pokračovat, ochota sem chodit bude jen klesat.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je zvláštní

Autor: Zdeno Muž

Založeno: 21.09.2008, 10:21

Netušil jsem, že to někdo vezme jako silnou vulgaritu, byla to přece vulgarita v uvozovkách, uvozená odkazem na tu roztomilou situaci z Pelíšků. A taky to byl cimrmanovský šrapnel, jednorázová nečekaná "rána", žádný počátek vulgarizace mých příspěvků. Žádný trend.

Vulgární reakce na něčí nepřítomnost v diskusi je IMHO naprosto neškodná, na rozdíl od vulgární reakce na něčí PŘÍTOMNOST.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je zvláštní

Autor: Kristina Žena

Založeno: 21.09.2008, 11:13

Jistě, ale když se takových jednorázových nečekaných ran sejde od různých jinak velmi slušných diskutérů v kratší době víc, může se z toho ten trend stát.

Nevím, co přesně míníte tou "neškodností" vulgárních reakcí, ale vulgarita obecně má většinou za cíl oponenta od diskuze odradit, než ho k ní motivovat. Nikdo alespoň trochu normální si nenechá rád nadávat. Pokud je někdo schopen vulgaritám odolávat a v diskuzi vytrvat, je to věc jeho vůle a sebezapření a navíc i možnost ukázat jistou morální převahu nad snahou protistrany vyfaulovat ho z diskuze.

Jenže když vulgaritou "trestáte" něčí nepřítomnost, nejenže ukazujete, jak strašně si onu něčí přítomnost přejete, ale navíc tím často docílíte toho, že vůle a sebezapření, která ve výše zmiňovaném případě funguje proti snaze odradit od diskuze, tentokrát zafunguje přesně opačně, a sice proti očividné snaze k diskuzi motivovat.

V konečném důsledku tedy, pokud "škodlivostí" myslíme škodlivost pro motivaci k diskuzi, jsou škodlivé obě varianty, ale domnívám se, že ta druhá víc, protože mlčet a neúčastnit se diskuze v situaci, kdy je zřejmé, že o naši přítomnost někdo velice stojí, je snadnější, než účastnit se a nemlčet, když víme, že o naši přítomnost někdo převelice nestojí. Navíc nikdy nemůžete prokázat, jestli se někdo neúčastní proto, že prostě z nějakého důvodu nemůže, nebo proto, že nechce.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je zvláštní

Autor: Zdeno Muž

Založeno: 21.09.2008, 12:05

Tu neškodnost vulgární reakce (na nepřítomnost někoho) jsem myslel tak, že když je někdo nepřítomen, nebo přítomen je zřídka, tak ho nějaká jednorázová nebo sporadická vulgarita nemůže nikterak demotivovat.

Víc už bych to nerozebíral, místo toho vám mohu slíbit, že si příště dám větší pozor na pusu. Totiž na prsty.
Ale to víte, píšu všemi deseti, a ohlídat takovou smečku nebude žádná sranda :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je zvláštní

Autor: Kristina Žena

Založeno: 21.09.2008, 12:21

Také už bych to dál nerozebírala. Snad jen ještě dodatek, že nepřítomnost příspěvku nemusí být ještě nepřítomností vůbec. Stačí si srovnat počet příspěvků s položkou "přečtení článku". Hezký zbytek neděle :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je zvláštní

Autor: Olga Žena

Založeno: 22.09.2008, 16:29

Dobrý den, Kristino, děkuji za Vaše rozumná slova. Skutečně nemám problém o sobě říct, že jsem feministka. Dlouho jsem se pohybovala v prostředí, kde tenhle výraz nemá žádné negativní konotace, a tak mám odvahu nepoužívat takové to "já nejsem žádná feministka, ALE... rovnoprávnost ano, právo na potrat ano, stejná mzda za stejnou práci ano, mateřská pro muže ano, kvalitní ochrana před domácím násilím ano". Nevidím za tím slovem kovanou soudružku ideoložku, ale osobu se zájmem o postavení žen, ať už v jakémkoliv směru.

Někdo to má nastavené jinak, feminismus bere striktně jako totalitní protimužské hnutí a když ze sebe nedokážu žádnou řácky dogmatickou myšlenku vymáčknout nebo nešermuji poučkami z nějaké ideologické bichle, tak ho to irituje. Je mi líto, ale podobně se bez ostychu označuji za pravicového voliče, štve mě EU a jsem pro poplatky u doktora, a přitom nežeru Sládka ani Topolánka. A po nocích nestuduji Hayekovy spisy. Vůči ideologiím všeho druhu jsem imunní a jak už jsem říkala ve vstupu do tohoto vlákna, nezajímá mě, jakou má myšlenka nálepku, ale zda ji považuju za moudrou nebo nikoliv.

Že by se tento přístup dal nazvat "svatou vírou" nebo dogmatismem a la Jan... Koneckonců, Vy mnohé mé názory znáte a sama můžete posoudit, jestli jsou totalitní, extremistické či dogmatické. A pokud byste se chtěla na cokoliv zeptat, tak se klidně zeptejte. Že nejsem masochistka a nemám zájem se Zdenem absolvovat další kareval nepochopení spojený s nezbytným pojebem mé osoby samozřejmě neznamená, že na dané téma nechci mluvit s nikým (i když obecně si myslím, že i na to by měl mít člověk právo).

Že můj pragmatický návrh, abychom si my dva diskusi ušetřili, byl pochopen jako záměr skrývat před světem své názory, budiž přitom společně s následnou kritikou a výzvou k vylízání vlastní řiti drobnou ukázkou toho, co myslím tím karnevalem nepochopení a co tím pojebem.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je zvláštní

Autor: lubob Muž

Založeno: 22.09.2008, 16:53

"Nevidím za tím slovem kovanou soudružku ideoložku, ale osobu se zájmem o postavení žen, ať už v jakémkoliv směru."

vs. "rovnopravnost ano"


"neza
jímá mě, jakou má myšlenka nálepku, ale zda ji považuju za moudrou nebo nikoliv."

vs. "Skutečně nemám problém o sobě říct, že jsem feministka."


&q
uot;Skutečně nemám problém o sobě říct, že jsem feministka."

vs. "podobně se bez ostychu označuji za pravicového voliče."


& tohle presne konverguje k tomu, co si celou dobu myslim. ze jste (si rikate) feministka jenom pro tu nalepku (nebudu spekulovat proc). ty vyse uvedne rozpory skutecne vedou k tomu, ze nekdo muze byt vasemi motivacemi obhajoby feminismu zmaten.stejne zmaten by byl ten, kdo by videl obhajce lidskych svobod s praporem se srpem & kladivem.

pro me se nic nemeni. to, cemu vy rikate "muj feminismus" nema s feminismem nic spolecneho. mate svoji arbitrarni definici, ktera plati jen pro vas & z nejakych duvodu (mne neznamych) lpite na te nalepce.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je zvláštní

Autor: Kristina Žena

Založeno: 22.09.2008, 19:12

Olgo, v žádném případě si nemyslím, že jste dogmatička nebo extremistka a srovnávat Vás s Janem by mě už vůbec nenapadlo. Pokud jde o feminismus, považuji ho pro sebe za rozumově neuchopitelný, což mi brání se s ním ztotožnit, přestože si myslím, že bych se s Vámi ve spoustě názorů shodla. Ani mně nepřipadá, že byste v této diskuzi něco záměrně skrývala a přiznám se, že některé zdejší na pokračování se táhnoucí rozepře nechápu a snad ani nechci chápat. Vztahy se tu začínají nepříjemně vyhrocovat, asi to chce pauzu.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je zvláštní

Autor: Zdeno Muž

Založeno: 23.09.2008, 09:48

Ty vztahy se začaly vyhrocovat už před dvěma lety, konkrétně (tedy z mého pohledu, abych byl korektní) když jsem chtěl udržet diskusi v přísně věcných mantinelech a Olga mě označila za přecitlivělého. To byl první argument ad hominem v našich diskusích. To tehdy se to začalo vyhrocovat (troufám si říct že navzdory mým snahám). Nakonec to už šlo rychle do kytek. Dnes je to oproti tomu pohoda.

Pauza tady pomůže v tom smyslu, že se nebudeme vzájemně trápit, ale kloudná diskuse s Olgou na téma kritické reflexe feminismu možná není, a troufám si říct že není možná ani mezi vámi a jí. Já a Olga jsme také začali ve vzájemném respektu, a nebylo to nic platné.

Podstatou té karnevalizace je, že Olga se diskusi o feminismu vyhýbá. Moje "vulgarita" (jednorázová a v uvozovkách!) je DŮSLEDKEM, nikoli příčinou krachu debaty. To vyhýbání se diskusi se pak projevuje jako nepochopení partnerových myšlenek, jejich dezinterpretace nebo rovnou nesmyslné spekulace tohoto typu: "když ze sebe nedokážu žádnou řácky dogmatickou myšlenku vymáčknout nebo nešermuji poučkami z nějaké ideologické bichle, tak ho to irituje". Tak očividný rozpor s realitou snad není třeba komentovat, vždyť jsem se tu s lubobem dožadoval, aby Olga přišla s nějakou ROZUMNOU feministickou myšlenkou. A projev iritace přišel kvůli něčemu úplně jinému, viz výše. (A takhle bych mohl rozebrat celý ten její příspěvek.) Že Olgu navzdory jejímu "feministickému"
; přesvědčení žádná rozumná feministická myšlenka nenapadla, je druhá věc.

Navíc Olga vůbec nereflektuje, že stejně jako ona jdou se svou kůží na trh i její oponenti, i oni vystavují své názory kritice. Ovšem v podstatě jediné, co např. proti mně staví jako argument, je "kriminalizace" za samotnou snahu diskutovat.

Na rozdíl od vás si naopak myslím, že Olga něco záměrně skrývá, ale nemyslím že to dělá vědomě. Ani si nemyslím že to dělá "před světem". Dělá to hlavně před sebou. To se ale už vymyká diskusím na veřejném fóru.

PS Nechci vás stavět do pozice nějakého rozhodčího. Ve skutečnosti je tento post určen Olze. Ona však také napsala kritiku mě a luboba jako odpověď pro vás. Myslím si, že je to od ní poněkud manipulativní vůči mně, lubobovi i vám. Třeba jí to dojde, když se zachovám jako ona.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je zvláštní

Autor: Johny Muž

Založeno: 22.09.2008, 08:16

Není už čas na věčná loviště?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je zvláštní

Autor: lubob Muž

Založeno: 20.09.2008, 19:23

"ano, ja sama se posledni dva roky za feministku povazuju a oznacuju."

no potes, chudera tery. ted se ji ta 'lez jako babylonska vez' uplne sesypala & jeste navic to prislo ze strany, kde to nejspis vubec necekala. :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je zvláštní

Autor: Tery Žena

Založeno: 20.09.2008, 20:01

žena, která s vámi nesouhlasí = feministka
mám dotaz, jsem já feministka?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je zvláštní

Autor: lubob Muž

Založeno: 20.09.2008, 22:51

znate tohle klasicke cviceni z vyrokove logiky?

"vyrok : je-li snih modry, je bily.
je tento vyrok pravdivy nebo nepravdivy?"

jest
li na to dokazete spravne odpovedet, dokazate si odpovedet i na vas dotaz.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je zvláštní

Autor: Tricie Žena

Založeno: 20.09.2008, 23:54

Pravdivý. Na Terin dotaz odpovědět nedokážu, asi horečka sobotní noci, či co. Ale aby bylo jasno, píšu sem jen kvůli té výrokové logice, jinak je mi jedno, koho považujete za feministku.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je zvláštní

Autor: lubob Muž

Založeno: 21.09.2008, 00:19

ja vam dekuji za iniciativu, ale dotaz nebyl urcen vam & ani neznel, je-li vyrok pravdivy, ale zdali jej tery zna & zdali na nej dokaze odpovedet.
myslim, ze je to v mem prispevku dokonce i jasne napsane, takze k tomu neni potreba zadne extra empatie. staci cist & nedovolit svym synapsim, aby si delaly co chteji:-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je zvláštní

Autor: Tricie Žena

Založeno: 21.09.2008, 00:28

Já vím, jen mám ráda výrokovou logiku a byla jsem zvědavá, jaká odpověď logicky vyplývá z otázky Tery. Navíc moje reakce nijak nebrání Tery, aby vám na ten dotaz odpověděla, tak o co jde?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je zvláštní

Autor: lubob Muž

Založeno: 21.09.2008, 00:38

nejde o nic, vsak jsem vaky podekoval.

je to trochu zvlastni, tu odpoved na prvni cast dotazu jste zvladla dobre (pokud jste jen nehadala nebo se nenechala vest intuici), & odpoved na teryinu otazku uz vam z toho logicky nevyplyne?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je zvláštní

Autor: Tricie Žena

Založeno: 21.09.2008, 01:05

Ne, z toho jediného příspěvku se to poznat nedá. Nevím, jestli je pravdivý výrok "žena, která s vámi nesouhlasí = feministka" Pak nevím, jestli s vámi Tery nesouhlasí a taky nevím, jestli je Tery feministka. Takže mi z toho bohužel logicky nic nevyplývá.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je zvláštní

Autor: lubob Muž

Založeno: 21.09.2008, 01:26

"žena, která s vámi nesouhlasí = feministka" neni vyrok, ale premisa. & u implikace na pravdivosti premisy nezalezi (pro uplnost dodavam, ze ta premisa je teryinym bohapustym vymyslem, jak jiz ostatne bylo vycerpavajicim zpusobem ukazano).

& vzhledem k tomu, ze na premise nezalezi, je v tomto kontextu nepotrebna & odpoved na teryinu otazku, zdali je feministka nemuze tery hledat ve vymyslene premise (stejne tak mohla postulovat, ze hroch ma zelene ponozky) & jestli je nebo neni feministka si musi odpovedet ona sama.

zase pro uplnost ale dodam, ze feministka je ta, ktera se ztotoznuje se zakladni feministickou doktrinou. vzhledem k tomu, ze tery - podle jejich vlastnich slov - o feminismu nic nevi, nemuze se s jeho idejemi ztotoznit & tudiz o sobe ani nemuze prohlasit zdali je nebo neni feministka.

& tak jedine, co z toho vseho vyplyva je to, ze se zoufale snazi odvest pozornost od tech svych kotrmelcu, co tu dokazala nasekat, jen aby zapadlo, ze se v diskusi chova jako cune:-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je zvláštní

Autor: Tricie Žena

Založeno: 21.09.2008, 01:48

Ale tohle není implikace, ne?
Výrok 1: každá žena, která s vámi nesouhlasí, je feministka
Výrok 2: Tery s vámi nesouhlasí
Výrok 3: Tery je feministka

Pokud je pravdivý výrok 1 a 2, musí být pravdivý i výrok 3.

Implikace by zněla:
Pokud s vámi Tery nesouhlasí, je feministka

No nic, jdu spát.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je zvláštní

Autor: lubob Muž

Založeno: 21.09.2008, 02:04

dvojku beru jako implicitni, coz je z kontextu jejich eskapad vic nez zrejme. (stejne je tak explicitni, ze tery je zena).
kdyz pak jen prehodite poradi

1. tery s lubobem nesouhlasi & tery je zena
2. kazda zena, ktera s lubobem nesouhlasi je feministka
3. tery je feministka

dostanete


if 2, then 3.


dobro noc:-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je zvláštní

Autor: lubob Muž

Založeno: 21.09.2008, 02:05

eh, oprava :
(stejne tak je implicitni, ze tery je zena.)

horecka sobotni noci se prehoupla do nedelni otupelosti :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je zvláštní

Autor: Tery Žena

Založeno: 18.09.2008, 17:37

odpověď
Zdeno: A kteří lidé mají problém s různorodostí feminismu? Já jsem si žádných nevšiml.

Odpověď
Tery: podle mě jsou různé druhy feministek
lubob: jo. blbe & pitome :-)

nuž, Tery, ty šikulko, teď jsi to vysvětlila tak, že nezle míti žádné námitky

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je zvláštní

Autor: Zdeno Muž

Založeno: 18.09.2008, 18:11

Vy tam někde vidíte problém s různorodostí? Já jen problém se stupiditou.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je zvláštní

Autor: Tery Žena

Založeno: 18.09.2008, 22:14

Všiml jste si nkdy, že blbé a pitomé jsou synonyma, ergo lubob popírá různorodost ergo tery má pravdu QED

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je zvláštní

Autor: Zdeno Muž

Založeno: 19.09.2008, 08:57

To jsou mi věci. Tak Lubob popírá různorodost feminismu. A ta myšlenková brilance, jakou jste k tomu dospěla, ta je nepřekonatelná. To je něco jako tohle:

Čím víc pijeme, tím víc se nám třesou ruce.
Čím víc se nám třesou ruce, tím víc toho vyléváme.
Čím víc vyléváme, tím méně pijeme.
Ergo čím víc pijeme, tím méně pijeme.

Anebo ta úvaha o cvičené bleše, která na povel hop! vyskočí. Vědecký experiment: utrhneme bleše nožičky. Výsledek pokusu: blecha přestane na povel vyskakovat. Závěr: utrhneme-li bleše nožičky - blecha ohluchne.

Akorát že tohle jsou anekdoty, zatímco Tery si vážně myslí, že udělala logický a pravdivý úsudek.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je zvláštní

Autor: lubob Muž

Založeno: 19.09.2008, 12:57

no ale to, ze si tery mysli, ze udelala logicky & pravdivy usudek, to je taky docela dobra anekdota, ne?
treba to tady casem zlidovi :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je zvláštní

Autor: Johny Muž

Založeno: 19.09.2008, 13:21

U nás v práci už to zlidovělo:
"Ty seš ale Tery"
"Nedělej ze sebe Tery"

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je zvláštní

Autor: Tery Žena

Založeno: 19.09.2008, 17:05

Vy máte práci?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je zvláštní

Autor: lubob Muž

Založeno: 18.09.2008, 18:14

& ten problem (& jaky vlastne) je kde? sikulko.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je zvláštní

Autor: Tery Žena

Založeno: 18.09.2008, 22:15

já žádný problém nevidím...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je zvláštní

Autor: Zdeno Muž

Založeno: 19.09.2008, 08:59

Takže když to shrneme:

Zdeno: Kteří lidé mají problém?
Tery (kecá, kecá a nakonec konstatuje): žádný problém nevidím.

Fajn.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je zvláštní

Autor: Tery Žena

Založeno: 19.09.2008, 17:06

Já se snažím problémům vyhýbat. Člověka si stejně najdou, tak proč je vyhledávat.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je zvláštní

Autor: lubob Muž

Založeno: 18.09.2008, 17:05

to je slabe i jako usklebek, i jako unik z argumentacni nouze.

o ruznych proudech ve feminismus nebyla rec. ruzne proudy jsou roznovska & vsetinska becva, ktere se slevaji do becvy & tak stejne skonci v jednom mori. ruzne smery konci kazdy v jinem.

tahle vymluva ("tohle neni feminismus", pripadne "tohle neni muj feminismus") je velice popularni. neni divu. jeden druhemu tak kryje zada. ty mne, ja tobe. ja nic, to oni. kritika je nemozna.

& tak vsem, kteri se ohaneji rozdelovanim na radikalni & umirneny feminismus rad kladu jednoduchou otazku :
myslite si, ze ten vas umirneny feminismus, kdyz na to dojde, tomu radikalnimu feminismu dvere pridrzi nebo zabouchne pred nosem?

pokud kdy doslo k nejakym rozeprim mezi feministkami (napriklad v nedavne dobe svedska feministicka strana feminist initiative), tak to vetsinou skoncilo odchodem tech umirenych do ustrani & prenechanim volneho pole pusobnosti tem agresivnejsim, radikalnejsim.

pokud tady nekdo ma problem, tak je to ten, kdo vzal za svuj system viry. u takovych lidi se pak dany system viry postupne stava soucasti jejich identity & kazdy utok na system pak berou jako utok na sebe samotneho.
& reaguji agresivne.

kdyz mi nekdo rekne, ze je komunista & podporuje osobni svobody, tak bud keca v jednom nebo v druhem. dohromady to proste nejde. & na miste je opatrnost. jenom cvok by na zaklade takoveho tvrzeni sel dat hlas do urny komunistum.

& ted uz si, olgo, o tom feminismu skutecne neco prectete. kdyz vychazite ze spatnych zakladu, neni divu, ze tady pak pisete to, co tady pisete. dojmologii.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: To je zvláštní

Autor: Zdeno Muž

Založeno: 12.09.2008, 21:12

Jo, díky za odezvu.
Stejně jako lubob si myslím, že tento názor není žádná pitomost, stejně tak si ovšem myslím, že není feministický (v tom smyslu, že [mainstreamové] feministky nejsou zdaleka jediné, kdo takový názor prosazuje nebo se jím řídí).

Museli bychom si ale na začátku další diskuse ujasnit pojmy. Například co všechno vlastně obnáší "mít v popisu práce dítě"? Řekl bych, že až na nějaké výjimky mají otcové na starosti děti také, úplně běžně, a dokonce od útlého věku. Všimněte si mimochodem, kolik dětských kočárků na pražských ulicích vozí muži.

Také bych zpochynil to tzv. tradiční dělení rolí - jednak není až tak tradiční, diskutovalo se tu že vzniklo až nedávno, s průmyslovou revolucí a oddělením práce od domova. Druhak není zdaleka tak striktní, jak se ideoložky snaží podsouvat (krajním příkladem je Olga Sommerová a její zamilovanost do obrazu zlého patriarchy). Zde doporučuji knížku Návrat otcovství (Adrienne Burgessová, vyšlo to i česky), která pojednává o proměnách rodičovských rolí s důrazem na tu otcovskou. Mimochodem, autorka není k feminismu nijak kritická, naopak se mi zdála nezaujatá. Až podezřele :-) Ovšem sám jsem tu knížku před časem odložil nedočtenou, tak doufám že si nenaběhnu a nenahraju vám argumenty proti sobě :-)

Přidělování péče matkám při rozvodech, jakkoliv může být ten nepoměr výrazný, vůbec neznamená, že se dotyční otcové o děti nestarají. Není to v žádném případě indikátor toho, jak moc je mezi lidmi rozšířena "tradiční" dělba rolí v rodině. Jestliže se jazýček vah u soudu musí přiklonit k jedné ze dvou možností, pak stačí nepatrně malá převaha, aby se v oněch 92 nebo kolika procentech případů přiklonilo právě na tu jednu stranu.
Zda je to nešvar feministický nebo tradicionalistický, to je pak pro naši debatu vedlejší, já osobně vidím potíž spíš v tom, že jeden rodič může beztrestně bránit v kontaktu s dětmi bývalému partnerovi, bez ohledu na pohlaví toho kterého. Ale to je jiný problém.

Abych to zkrátil, tak jestliže někdo prosazuje názor, že o děti se nemá starat jen matka, pak tím v podtextu buduje stereotyp, že se o děti starají jen matky. To však není pravda. Tudíž se musím zeptat, z čeho vy sama nebo feministky vyvozujete, že to pravda je a že je tady třeba lidi o něčem přesvědčovat.

Suma sumárum: jediné, co na tom názoru vidím opravdu feministického, je snaha vytvořit dojem, že potřebujeme feminismus.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je zvláštní

Autor: lubob Muž

Založeno: 14.09.2008, 10:47

http://img.slate.com/medi
a/1/123125/2110822/213408
1/2137154/060306_hb_Femin
ism_EX.gif

:-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je zvláštní

Autor: Zdeno Muž

Založeno: 14.09.2008, 12:18

:-) No jo, jeden výstižný vtip někdy vydá za celou sociologickou studii.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je zvláštní

Autor: Tery Žena

Založeno: 14.09.2008, 19:54

Já jsem to nepochopila :-(

To jakože ta paní, co jde někam ven je smutná, zatímco ta paní, co doma vaří je šťastná?

:-) Zase to má výhodu, je to vtip (pokud to chápu správně), který se dá použít ideálně pro oba tábory. Stačí přehodit ty xichtíky. Lubob se zasměje téhle verzi, militantní feministky té obrácené, nuž a příznivci teorie, že svět není černobílý, usoudí, že lidé jsou různí, tak i ženy jsou různé :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je zvláštní

Autor: Modrý Klokan Muž

Založeno: 14.09.2008, 22:01

Brepto snaž se nebýt tak křečovitá a didaktická. Není tvá matka náhodou učitelka?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je zvláštní

Autor: Tery Žena

Založeno: 14.09.2008, 22:04

:-) není, ale její ségra, moje teta, je
já jsem prostě od přírody ftipná, je to prostě dar :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je zvláštní

Autor: lubob Muž

Založeno: 15.09.2008, 11:43

asi nepochopila. zrejme proto, ze nevite, ze byt permanentne nasrana ma feministka v popisu prace :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je zvláštní

Autor: Tery Žena

Založeno: 15.09.2008, 12:16

nevím, já toho o feministkách vůbec vím málo, ale osobně si nemyslím, že by byly všechny naštvané, stejně jako si nemyslím, že by všechny ženy v domácnosti byly šťastné

ale lidé s černobílím viděním světa na obou stranách se jistě rádi zasmějí

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je zvláštní

Autor: lubob Muž

Založeno: 15.09.2008, 12:27

zasmeje se ten, kdo o tom neco vi & tudiz to pochopi. lidem z klapkami na ocich pomoci neni. ti se muzou diky sve slepote posmivat jen druhym, protoze na to aby se zasmali sami sobe nemaji dost sebekazne.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je zvláštní

Autor: Tery Žena

Založeno: 16.09.2008, 11:57

Vždyť to píšu, vy se zasmějete té verzi, kde je smutná žena, jdoucí doo práce, skalní feministky se zasmějí té verzi, kde je smutná žena, která zůstáva doma...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je zvláštní

Autor: lubob Muž

Založeno: 16.09.2008, 12:55

jasne. skalni feministky jsou povestne svym smyslem pro humor, blondyny se chlamou vtipum o brunetach & tery je moudrost sama.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je zvláštní

Autor: Tery Žena

Založeno: 17.09.2008, 17:47

to naní ani tak o smyslu pro humor, jako spíš o radosti s toho, že někdo sdílí váš krásně černobílý pohled na svět...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je zvláštní

Autor: Zdeno Muž

Založeno: 17.09.2008, 19:16

S tou svou fixací na luboba a s tím jak mu při každé příležitosti podsouváte černobílé/filtrační vidění světa, už jste dost trapná. Už se to vymyká normálu. Přemýšlím čím to je, a napadá mě jen jedna věc, tato:

http://www.rovno
pravnost.cz/zpravy/domaci
-nasili-1256/
Autor: Tery
Založeno: 17.03.2008, 23:05
vy raději nechte dle rady autora článku svá dítka naslintat na tyčinku, abyste měl jistotu, že si je vaše paní neupletla s nějakým násilníkem...

Konec citátu.

Vy jste tehdy po lubobovi sprostě, neadekvátně, zbytečně a naprosto nespravedlivě vyjela, a jediná možnost, jak to v sobě přehlušit a dodat tomu zdání legitimity, je trvale luboba ostouzet a systematicky mu něco špatného podsouvat. Tím se vám ale ten špatný pocit ze sebe nikdy potlačit nepodaří, budete jen trapnější a ještě trapnější.

Volně ocituji jednu repliku z filmu Tichá bolest: "Lidé ti nikdy neodpustí to, co ti udělali."
Tož tak na světě.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je zvláštní

Autor: Tery Žena

Založeno: 18.09.2008, 00:24

Když se o ženách vyjadřujete tak jako lubob a mnozí další, musíte prostě počítat s tím, že vám někdo připomene, že i vaše matka, sestra i manželka jsou ženy (já vím, ony jsou světice, né jako ty ošklivé ženy venku)


p.s. Nejenže mu sem tam připomenu, že i jeho žena patří mezi ženy, já sem tam naznačím, že je starý, čistě ze zlomyslnosti. Jsem velice lstivá potvůrka z krbové římsy. Měla jsem (oh a mám) velice dobré učitele...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je zvláštní

Autor: Johny Muž

Založeno: 18.09.2008, 07:29

Jak často ti tvý učitelé dostávali propustku?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je zvláštní

Autor: Tery Žena

Založeno: 18.09.2008, 17:49

Myslím, že moji učitelé nikdy žádnou propustku nedostávali. Když jim skončila pracovní doba, prostě odešli z práce domů...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je zvláštní

Autor: lubob Muž

Založeno: 18.09.2008, 09:50

"Když se o ženách vyjadřujete tak jako lubob "

tak fajn, tery, ted se ukazte. dejte sem odkazy, citace, at mame jednou provzdy jasno.
bud jsem cvok ja & nepamatuji se, co pisu nebo pisu, co nechci psat,& nebo jste cvok vy, ktery trpi nejakou utkvelou predstavou nebo ma halucinace.

skutecne jsem zvedav, co na tohle odpovite. ja tipuji, ze vubec nic. jedine tak muzete zustat verna svemu bulvarnimu typu psani, & jak se ted ukazuje, mozna i stejnemu zpusobu mysleni.
vas asi hnete neco jineho nez moje neexistujici vyjadrovani o zenach. tipuji to na podvedome tuseni vasi vlastni malosti.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je zvláštní

Autor: NTPT Muž

Založeno: 18.09.2008, 17:47

TO víte, jsem již nějakých pár dnů pracovně vytížen, ergo sem nepíšu....

Tak si holka našla jinou hraču

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je zvláštní

Autor: Tery Žena

Založeno: 18.09.2008, 17:52

vždyť sem píšete, zrovna teď...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je zvláštní

Autor: Tery Žena

Založeno: 18.09.2008, 17:51

tak jo, začnu asi tím, že řeknu, že všechny ženy mající jiné názory než vy šmahem označíte za feministky a pak už je snadné říkat "proti ženám nic nemám, vadí mi feminisky"

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je zvláštní

Autor: lubob Muž

Založeno: 18.09.2008, 17:59

no, to je sice hezke, ze to rikate, ale ted to jeste musite dolozit. ona je to totiz lez (jako obvykle).

& k tomu jeste ukazka toho, co tak bytostne nesnasite: VSECHNY zeny ...

(kdyz jste se me onehda ptala, koho ze zdejsich zen povazuji za feministku, odpovedel jsem vam explicitne, ze zadnou, s primhourenim oci jednu jedinou)

tery, tery, vazne vam to stoji za to? takhle pruhledne lzou male deti...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je zvláštní

Autor: lubob Muž

Založeno: 18.09.2008, 23:33

ticho? nic? bulvarni zumpe dosly fekalie?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je zvláštní

Autor: Tery Žena

Založeno: 19.09.2008, 14:53

Nerozrušujte se, ve vašem věku by se vám mohlo něco stát.

(na co asi Tery myslela, když psala toto jedovaté popíchnutí?:-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je zvláštní

Autor: Tery Žena

Založeno: 19.09.2008, 10:35

Můj ty bože, omlouvám se, jak jsem mohla udělat takovou školáckou chybu. O pár vláken výš jste Olgu, poté, co s vámi nesouhlasila, nazval nikoliv feministkou, ale "zastancem feminismu" viz. coz zase u zastancu feminismu neni nic prekvapiveho.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je zvláštní

Autor: lubob Muž

Založeno: 19.09.2008, 11:37

& ted si to po sobe prectete :

Když se o ženách vyjadřujete tak jako lubob

=

všechny ženy mající jiné názory než vy šmahem označíte za feministky

=

je snadné říkat "proti ženám nic nemám, vadí mi feminisky

=

Olgu, poté, co s vámi nesouhlasila, nazval nikoliv feministkou, ale "zastancem feminismu"

takze shrnuto, to jak se lubob vyjadruje O VSECH ZENACH znamena to, ze olgu nazval "zastancem feminismu" (& opravdu ji tak lubob nazval? & kde je to smahem? & kde jsou ty vsechny zeny?)


& co z toho plyne? z toho plyne, ze tery ma nejakou kristalovou kouli, ktera ji prozradila, ze nekdy v puli zari bude lubob vest s olgou debatu na tema ruznych smeru/proudu ve feminismu, & tak jiz v breznu (temer presne pred pul rokem) preventivne nebo jako odplatu napsala

"vy raději nechte dle rady autora článku svá dítka naslintat na tyčinku, abyste měl jistotu, že si je vaše paní neupletla s nějakým násilníkem... "

protoze to je adekvatni tomu, jak se lubob vyjadruje o zenach.


nemam slov. stejne tak nemam slov, jak tery musi pripominat, ze i lubobova matka je zena. ta matka, kterou by tery chtela se vsemi ostatnimi sprovodit ze sveta.
& pak jeste musi tery luboba (za to, co napise za pul roku) pozlobit, tim, ze je stary.
bezvadny. mozna by mel nekdo tery pripominat, ze i jeji matka je stara. mozna by to mela tery pripominat sve vlastni matce sama. aby ji pozlobila. nez ji zavrazdi.
& taky musi tery lubobovi pripominat, ze i jeho zena je zena. ta zena, co si snad upletla jeho deti s nasilnikem.

no nic, tyhle trapne vytacky jen potvrzuji to, co jsem uz napsal drive : ze ti krivaci (& podle vseho vy jste krivak par excellence) jsou casto i zbabeli sraci.

uz si nepamatuju, jak se jmenuje ta diagnoza, ale nekteri lide, kteri si uvedomuji svoje vnitrni hnusy & slizy se tomu brani tak, ze tytez hnusy & slizy pripisuji i jinym. aby si pripadali tak nejak normalnejsi.

bravo, tery, tenhle "striptyz" jste tu delala sama & dobrovolne. ja mam pro vas jenom politovani.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je zvláštní

Autor: Johny Muž

Založeno: 19.09.2008, 12:18

& ted si to po sobe prectete :
PROBOHA, TO PO NÍ CHCETE TROCHU MOC, NE?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je zvláštní

Autor: Tery Žena

Založeno: 19.09.2008, 17:10

:-) tak ho nechte, když ho to baví

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je zvláštní

Autor: Tery Žena

Založeno: 19.09.2008, 17:10

V bodech:

napsal jste o Olze, když s vámi nesouhlasila, že je "zastánkyně feminismu"? ano

už teď jsem zapomněla, co to tu vlastně řešíme

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je zvláštní

Autor: lubob Muž

Založeno: 19.09.2008, 17:34

ne, nenapsal. ani kdyz se mnou nesouhlasila, ani nikdy jindy. vymyslite si nebo lzete.
napsal jsem akorat, ze tu obhajuje feminismus. obhajce zlocince neni zastance zlocince.

nezapomnela, kecate. navic, mate to sepsane o kousek vys, v samotnem prispevku, na ktery reagujete.
vase spinavosti vuci mne jste omlouvala tim, "jak se vyjadruji o zenach". coz jste "dolozila" kuriozni konstrukci, kdy jste rekla ze VSECHNY zeny, ktere se mnou nesouhlasi, SMAHEM oznacim za feministky, coz jak se ukazalo je u vas ekvivalent toho, ze jsem olgu - podle vas & jak je videt nepravdive - oznacil jako zastankyni feminismu. navic v diskusi, ktera probiha o pul roku pozdeji nez vas kybl hnoje.

kdyz jste se tu nedavno navazela do janovy sexualni orientace, mela jste pohotove pripravenou vymluvu, ze dnes uz na tom neni nic spatneho. moje vyjadrovani se o zenach, kterym ma byt neexistujici oznaceni olgy za zastankyni feminismu tedy implikuje asi neco hodne spatneho. byt zastancem feminismu je asi tak tezky hrich, ze je adekvatni preventivne pul roku predem nekomu sproste vynadat & jeste se pritom otrit o jeho zenu (zenu, tery) & deti.

ja bych tu vasi exhibici trapnosti radeji ukoncil & dovolil si ji uzavrit taky jednim kniznim citatem :

"Ubohé prase!"

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je zvláštní

Autor: Tery Žena

Založeno: 19.09.2008, 18:16

no, jeden z nás se určitě mýlí (lhát je takové silné slovíčko :-)

"Autor: lubob

Založeno: 18.09.2008, 17:30

tak k zazovi bych vas neprirovnaval, k johnymu uz vubec ne. ale jestli by nejake prirovani sedelo, tak docela dobre k janovi. ten obhajuje sverepe patriarchalni rad, vy zase feminismus. takze pokud jde o dogmatismus & extremismus, je to prast jako uhod :-)

p.s.: prdlacky je vyraz nesouhlasu, nikoliv existence problemu. problem muze nastat u toho, komu je ten nesouhlas vysloven. coz zase u zastancu feminismu neni nic prekvapiveho."

pr
osím, prosím, proveďte zase půlstránkvý rozbor vlastního textu, kde vysvětlíte, proč tam není napsáno, to co je tam napsáno.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je zvláštní

Autor: Zdeno Muž

Založeno: 19.09.2008, 20:57

Proč by lubob něco rozebíral, vždyť jste se právě sama usvědčila. Akorát nevím, zda ze lhaní nebo z hlouposti a povrchnosti.
Ale ono to vyjde tak nějak nastejno.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je zvláštní

Autor: lubob Muž

Založeno: 19.09.2008, 21:04

ja se nemylim, vy lzete.

mate to tam napsane explicitne :
"jan OBHAJUJE patriarchat, vy feminismus" (jste si jista, tery, ze ctete na co reagujete?)


takze vase stale divocejsi konstrukce ted vypada takhle :

"nechte svoje deti naslintat ...." z brezna je odpovidajici reakci na "moje vyjadrovani se o zenach".


moje vyjadrovani se o zenach = VSECHNY zeny, ktere se mnou nesouhlasi, oznacim SMAHEM za feministky.
oznaceni VSECH zen smahem za feministky = oznaceni olgy za feministku
oznaceni olgy za feministku = oznaceni olgy za zastankyni feminismu
oznaceni olgy za zastankyni feminismu = konstatovat, ze olga obhajuje feminismus

secteno & podtrzeno :

rict v breznu "nechte svoje deti naslintat na tycinku" ...& otrit se prislusniky rodiny (kteri se diskuse neucastni)je adekvatni 'reakci' na zarijove konstatovani, ze olga obhajuje feminismus, coz je ostatne fakt.

vskutku bravurni mentalni vykon :-) bavi vas to hodne? co vas zere, tery?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: To je zvláštní

Autor: NTPT Muž

Založeno: 15.09.2008, 08:00

Musí ti ten článek hodně pít krev i jiné tělní tekutiny, viď :o)

Podle toho kolik kolem něho naděláš a na to kde na něj plivneš kde můžeš, bych tak soudil.

Ale neboj, tématem se zabývám a plodím článek naprosot objektivní. uvidíme co řekneš pak, asi budeš prskat ještě víc.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: To je zvláštní

Autor: Tery Žena

Založeno: 12.09.2008, 23:18

Víte vy co, já vám k Vánocům seženu jednu opravdovou, nefalšovanou, v ohni kovanou feministku... Pokud ji tedy někde budou mít. Abyste měl radost :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: To je zvláštní

Autor: Zdeno Muž

Založeno: 13.09.2008, 13:46

No to je hezké, že jste zareagovala, ale tou otázkou na posměváčky jsem myslel, zda se zmůžete na solidní diskusi. Koukám že asi ne.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: To je zvláštní

Autor: Tery Žena

Založeno: 13.09.2008, 13:51

Já bych to zkusila, ale nerada vyčnívám. S takovou bych sem nezapadla.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: To je zvláštní

Autor: Zdeno Muž

Založeno: 13.09.2008, 13:53

Už se stalo, už jste nezapadla.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: To je zvláštní

Autor: Tery Žena

Založeno: 13.09.2008, 14:11

Já jsem nezapadla sem? Mezi pana Jana, Misogyna, Johnyho, Modrého Klokana a mé další kamarády? Jak mi můžete něco takového říct?
Musím se víc snažit...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je zvláštní

Autor: Zdeno Muž

Založeno: 13.09.2008, 14:31

Ne, k Janovi a Johnymu zapadnete dokonale. Nezapadla jste do diskuse pod lubobovým článkem.
A teď bych ocenil, kdybyste si šla zase hrát s kamarády.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je zvláštní

Autor: Tery Žena

Založeno: 13.09.2008, 14:51

ok

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je zvláštní

Autor: Johny Muž

Založeno: 15.09.2008, 08:54

A tím chceš říct, vygumovanej Zdeno, že ty snad zapadáš k inteligentnímu a vtipnýmu Klokanovi?!
Ty zapadáš k /díky bohu/ odevší Alizon a stejně vypatlaný Kristině.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je zvláštní

Autor: Tery Žena

Založeno: 15.09.2008, 11:09

To je fajn, že každý někam zapadá :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Johny

Autor: Modrý Klokan Muž

Založeno: 15.09.2008, 15:45

Konečně mě dneska někdo potěšil.

Já myslím, že Zdeno toho až tolik říct nechce. Kdysi jsme vedli pár polemik a uzavřeli něco jako dočasné příměří.

Nemůžeme se přece kurnik navážet do každýho. Správná liga má svoje kola a turnaje každý s každým hrajeme rekreačně mimo sezónu.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Klokan

Autor: Johny Muž

Založeno: 19.09.2008, 09:14

Zdravím. Musím se přiznat, že mi chybí, že sem chodíte tak sporadicky. Už to holt není, co bývalo
za časů O.Š. Žádná sranda a všichni si dokola melou jen to svý.
Hezký den.

Odpovědět na příspěvek

 

 

Vložit nový příspěvek

Jméno:

Pohlaví:

Muž, Žena

E-mail:


(Vyplňte pouze tehdy, jestliže chcete být informování o odpovědích na váš příspěvek)

Předmět:

Příspěvek:

 

Kontrola: 

Opište znaky z obrázku do spodního pole:

 

 


ROVNOPRÁVNOST.cz je kolektivni tvooený, nezávislý, svobodný, názorový web. Jeho posláním je komentovat a zviditeloovat spoleeenské problémy týkající se mužu. Stránky vznikly za úeelem osvity a dokumentace. Cílem je umožnit všem publikovat svobodné názory formou elánku nebo diskuzních poíspivku. Stránky dávají svobodný prostor i kontroverzním názorum a tabuizovaným tématum, o kterých se veoejni nemluví nebo se bojí mluvit. Nesnaží se nikomu vnucovat cizí názor a nechávají na každém, aby si vytvooil svuj vlastní.

Copyright © 2007 Rovnopravnost.cz                Tvorba www - Web & Media a.s.