Doporučujeme


28. dubna 2008

Žena & Muž

Redaktor: KaH

Aktualita

Děti s ďábelským věnem

V zájmu tolerance se učíme potírat jakékoli stigmatizace. Jenže to ještě není důvod, abychom přehlíželi, že ne všechny varianty rodiny jsou stejně výhodné PRO ZDRAVÝ VÝVOJ a výchovu dětí. Český stát pracuje na tom, aby ohrožených jedinců přibývalo

Tiskem proběhlo toto drama rodiny: Rodiče se rozvedli a nechtějí spolu žít. Jenže ať si to přejí, či nikoliv, jsou spojeni nezrušitelnými vztahy se společným dítětem. Dítě je trháno na dvě strany – noviny zveřejňují fotografii, jak se rodiče o dítě na veřejnosti perou. Do sporu se zapojují soudy a mezinárodní instituce, neboť rodiče pocházejí z různých zemí a každý z nich chce žít v té své.

Sebeveřejnější informace nepostačuje k tomu, abychom pochopili vnitřní situaci rodiny. Ale existuje dost informací na to, abychom se mohli vyjádřit k roli, kterou v takových situacích sehrávají instituce, jejichž prostřednictvím se snaží společnost čelit bezradnosti a bezmocnosti zúčastněných, a zda a jak vůbec mohou tyto instituce přispívat k řešení. Obdobnou tragédii prožívají tisíce rodin – dětí, matek a otců bez ohledu na geografické hranice.

Když se řeší neřešitelné

Pokusíme se konflikt reflektovat optikou zkušeností rodinných terapeutů.
Rodinná terapie je psychoterapeutický směr a také psychoterapeutická technika a lze rovněž říci, že představuje způsob myšlení o rodině. Kromě péče o zdraví a prospěch jednotlivých členů rodiny sleduje navíc to, co se poněkud suše nazývá systémové vlastnosti rodiny. Jsou to síly v rodině, jejichž původcem a zdrojem není jeden člen rodiny, nýbrž vznikají v interakci všech se všemi. Lidé nemusí být nijak vzdělaní ani vysoce inteligentní, aby je na sobě cítili. Postačuje elementární schopnost vnímat emoce, kterou mají už kojenci; během života se tato schopnost dále kultivuje. Každý ze zúčastněných může přispět ke zhoršení či zlepšení společné situace, ale žádný z nich nemá moc vyřešit ji sám.

Pro rodinného terapeuta rodina tvoří organismus, v němž každý má nezastupitelné místo a funkci, podobně jako ji v těle mají jednotlivé orgány. Jestliže nefungují játra, má to důsledky pro celý organismus. Rodina je v tomto smyslu nerozdělitelná.

Rodina je od slova rodit a tvoří ji členové rodiny a vztahy každého s každým. Vrozené vztahy vznikají tak, že jsme se někomu narodili, jsou nezrušitelné a trvají i po smrti. Vztahy získané vznikají seznámením zvenčí. Žádný rozvod na tom, že některé vztahy jsou vrozené a jiné získané, nic nezmění. Rozdíly je třeba respektovat, jinak se prosazují samy od sebe a mohou nás nemile překvapovat svou razancí.
Rozvody v rodinách s dětmi jsou zpravidla proto tak konfliktní a emočně těžké, poněvadž se v nich vždy musí řešit neřešitelné. Jak to udělat, aby si dva dospělí partneři mohli dopřát distanci a svobodu ve vybydleném vztahu, jenž byl před početím dítěte vztahem získaným, a tedy ukončitelným, když se přes dítě stal i vztahem vrozeným, tedy nezrušitelným. Partnerství a rodičovství se při rozvodu v oněch osobách od sebe štěpí.

Rovnice o třech proměnných

Emoce, které v rodičovském páru vznikají a jsou vnímány a přímo „vdechovány“ dětmi v jakémkoli věku, lze na sociální úrovni přirovnat k výživě, kterou poskytuje placenta plodu v těle matky. Jestliže se rodiče o dítě perou, daří se mu asi tak, jako plodu s placentou, do které přestává proudit krevním oběhem kyslík a živiny. Veřejné instituce se pak k rodině přidávají jako lékaři k nemocnému. Jejich možnosti jsou vždy omezené: u některé nemoci stačí specialista na jeden orgán, u takzvaných systémových onemocnění je třeba porozumět procesům fyziologie celého těla. Rozvodová situace je systémovým onemocněním celé rodiny a péče o jednoho člena rodiny, byť by to bylo dítě, nestačí. Právě proto, že jde o dítě, nestačí ani péče o kteroukoli z dvojic matka-dítě, otec-dítě. Porucha se týká trojice matka-dítěotec a lze ji řešit až v tomto trojdimenzionálním prostoru.

Organizace a vzdělávání personálu ve zdravotnictví, v sociálních zařízeních i v soudnictví většinou obsáhne pouze jednu, maximálně dvě dimenze. Třetí dimenze však ovlivňuje jejich dobře míněné intervence jako boční vítr a často je přímo maří jako neřízená střela. Chybí pochopení dynamiky vztahů v celém organismu a jeho vlastních sebeúzdravných sil. V naprosté většině rodin leží tyto síly ladem, na jejich léčebnou potenci se nespoléhá a nevyužívají se.

Co s tím? Rodinných terapeutů je málo, jejich vzdělání náročné, čas drahý, kapacita omezená. Pomoci by mohla osvěta, šíření „rodinně terapeutického myšlení“. K té chce přispět i tento text. Chybí nám instituce, v nichž by se týmy odborníků nevěnovaly pouze takzvaně označkovanému členu rodiny, který je považován za oběť, ale kde by se věnovaly organismu celé rodiny zasažené krizí.

Vědomé smazávání rozdílů

Nejde totiž jen o rozvody v rodinách s nezletilými dětmi, nýbrž i o další témata, která doputovala až do českého parlamentu. Zákonodárci začínají diskutovat o zákonu, který navrhuje ministerstvo zdravotnictví, podle něhož by napříště ženy mohly získat dítě cestou asistované reprodukce, aniž by měly partnera, který by se přihlásil k otcovství tohoto dítěte. Protože technicky to není žádný problém, odborníci na asistovanou reprodukci chtějí odstranit jakékoli překážky v možnosti poskytovat drahou, a tedy vysoce lukrativní zdravotnickou službu, a to bez ohledu na zájmy dítěte a společnosti. Prozrazují tím na sebe bezděčně, jak hodně jsou vzdáleni chápání psycho-sociálních aspektů zdraví a nemoci.

Překvapivě se může zdát, že je v tom podporují některé ženy z oblasti genderových studií; ty však patrně sledují jiné zájmy. Zřejmě se vychází z bohorovného předpokladu, že každá žena (v jiných případech každý muž) má právo na dítě, a úplně se pomíjí právo dítěte na oba rodiče. Vědomě se smazává rozdíl mezi otcovstvím a mateřstvím a o bezpečnosti vývoje dítěte ve spontánních oscilacích mezi těmito dvěma přirozenými póly v rodině zákonodárci (ale bohužel ani lékaři bez psychosomatického vzdělání) evidentně nic nevědí a možná ani vědět nechtějí.

Trojdimenzionální prostor se tak zjednodušuje do dvojdimenzionálního.
Je to podobně naivní, jako bychom chtěli, aby elektrický proud proudil, když jeden z nutných plus a minus pólů zrušíme, nebo kdybychom si představovali, že auto pojede stejně dobře, když v něm necháme jen plyn či pouze brzdu a zrušíme jejich jemnou spolupráci.

Pohodlí, které zhořkne

V našich ordinacích jsme až příliš zaneprázdněni léčbou dětí s nejroztodivnějšími příznaky a nemocemi – od těch nejlehčích, jako jsou opakované neléčitelné rýmy nebo tiky, až k těm nejtěžším, jako jsou autoagresivní onemocnění nebo psychózy. Zdravotní stav se ve všech těchto případech často daří zlepšovat nebo úplně upravit, když vedle somatické léčby pracujeme na získávání rodičů, dneska především otců, pro jejich vlastní děti. Když pomáháme překonávat překážky či propasti ve vztazích způsobené tím, že byl jeden nebo druhý rodič z výchovy dětí vyautován.

Doposud šlo o systémové poruchy uvnitř rodin samotných. Nyní se porucha šíří nekontrolovaně do celé společnosti, která si hodlá uzákonit, že dítěti stačí pouze jeden rodič – s naivním odkazem, že to tak stejně spousta lidí dělá nebo že při usilování o získávání možnosti asistované reprodukce podvádějí. To je podobné, jako kdybychom si řekli, že lidé stejně kradou, a když to policisté neradi vyšetřují a soudy zdlouhavě soudí, tak si tedy uzákoníme, že se smí beztrestně krást.

Pokud se některé ženy rozhodnou pořídit si dítě bez otce na vlastní pěst a myslí si, že se tak vyhnou nepohodlí seznamování, budování vztahu a přirozeně konfliktnímu a namáhavému soužití s odlišnostmi partnera opačného pohlaví, udělají s tím jistě cennou a jedinečnou zkušenost, s níž se však málokdy pochlubí, zvláště pokud dopadne špatně. Rizika takového počínání se totiž projevují dlouhodobě. Usuzujeme na ně teprve po letech, často až při transgeneračním mapování rodu, který záhadně a pod obrazy nejrůznějších zdravotních či sociálních poruch slábne, až vymírá, protože se třeba ve třetí generaci už žádný zdravý potomek nenarodí. Jenže na to naše medicína, zaměřená výhradně na biologickou složku stonání a na jednotlivce, nehledí.

Malému agresorovi chyběl táta

Nedávno jsme byli svědky jednoho z mnoha takových smutných případů. Matka přišla se sotva tříletým synkem, kterého si pořídila ve svých pětatřiceti letech záměrně samotná bez otce. Matka byla bezradná z toho, jak se k ní dítě chová panovačně; chlapeček na ni útočil, hádal se s ní, kopal ji a vynucoval si splnění každého svého rozmaru. Nebyla schopna zajistit si autoritu, před níž by se destruktivní chování dítěte zastavilo. Nemohli jsme si nevšimnout, že systémové síly vtahují jako vývěvou tříleté dítě do místa, kam vedle matky patří otec. Chlapec se přepínal, aby se ujímal partnerské role pro vlastní matku. Panovačnost nebyla výrazem síly, nýbrž slabosti, a také pokusu uvést do rodiny přirozený řád. Bez otce se taková situace dá velmi těžko změnit. Museli jsme hledat v okolí svobodné matky a dítěte dospělou mužskou figuru, která by dala klučíkovi rázně najevo „a dost, tohle není tvoje věc!“ – a tím ho vlastně uklidnila. Psychoterapeut může na sebe takový úkol léčebně převzít. Ale za jakou cenu?

Máme přitakávat tomu, že budeme uměle přivádět na svět děti s ďábelským věnem? Takové děti dostávají do vínku bez viny a bez zásluhy život v organismu rodiny, v němž už od začátku chybí jeden z nejdůležitějších psychosociálních orgánů – otec. Výzkumy ukazují, že z neúplných rodin pocházejí děti nemocnější, s poruchami chování, mají někdy až nepřekonatelné potíže se separací z rodiny, odcházejí do světa nezralé, zakládají rizikovější rodiny, jejich rody mají tendenci slábnout. Nedávno se v tisku objevily statistiky svědčící o tom, jak významně často končí děti, které vyrostly mimo rodinu, v ústavní péči, v kriminálech. Vina se však hledá ve špatné kvalitě ústavů...

Ironie naší doby

Možná se všichni cítíme provinile. Společnost se vyrovnává se šokujícími odhaleními traumat způsobených potlačováním menšin, homosexuálů, Židů, černochů, Romů, ale také žen. Stigmata si odedávna nesly životem rovněž děti narozené mimo manželství, z rozvedených rodin nebo z ústavů. V zájmu tolerance se učíme potírat jakékoli stigmatizace. Jenže to ještě není důvod, abychom přehlíželi, že ne všechny varianty rodiny jsou stejně výhodné pro zdravý vývoj a výchovu dětí. Neobstojí argument, že i z rozvedených rodin, z dětských domovů, či z kriminálních poměrů mohou vyrůst morálně silní jedinci, kteří přispějí k obnově svého rodu a k jeho novému zesílení. Co nás nezabije, to nás posílí? Problém je, že ty konstitučně průměrné to oslabuje a slabé přímo zabíjí. V takto mnohem složitějších sítích vztahů, které jsou semeništěm neřešitelných emočních konfliktů, a tedy i nemocí a poruch, jsou děti, nezralí jedinci a staří lidé systémovými silami vytlačováni na okraj rodin i společnosti. Takže kde jsou ty důvody, pro které bychom měli vznikání takových extrémních konstelací uzákonit?
Ironií doby je, že v parlamentu se nyní jedná o dalším zákonu, podle něhož se budeme snažit učinit z pěstounů profesionální pracovníky, neboť dětí nejrůznějším způsobem postižených mentálně, sociálně, s kriminálními sklony, obětí rodinného násilí atd. znepokojivě přibývá a obětavých pěstounů, kteří se takových dětí ujímají z altruismu, nepřibývá stejným tempem.

Autoři: LUDMILA TRAPKOVÁ, VLADISLAV CHVÁLA

O autorech
Ludmila Trapková (1949) Klinická psycholožka, psychoterapeutka a rodinná terapeutka, má soukromou praxi v Praze a je členkou týmu Střediska komplexní terapie psychosomatických poruch v Liberci.

Vladislav Chvála (1952) Gynekolog, sexuolog a rodinný terapeut, vede Středisko komplexní terapie psychosomatických poruch v Liberci.

V. Chvála společně s L. Trapkovou vyučují rodinnou terapii, napsali knihu Rodinná terapie psychosomatických poruch (Portál, 2004) a v těchto týdnech vychází jejich další kniha, Rodinná terapie a teorie jin-jangu (Portál, 2008).


Zdroj: MF DNES 26.04.2008 Kavárna - str. 25

Přečtení článku: 702539x

Tisknout článek

Průměrná známka článku: 2.9

Pošli článek kamarádovi

Oznámkuj článek (1 - nejlepší): 1 2 3 4 5


Související články

20.05.2017, 15:44   Žen v podnikání přibývá výrazně víc než mužů
10.05.2017, 09:43   Druha někdo pobodal na ulici, oznámila žena policii. V cele nakonec skončila ona
03.05.2017, 18:53   Matka hodila kojence do vroucí vody. Zatmělo se mi, řekla soudu
02.05.2017, 03:12   Žena v Chebu se vplížila do bytu spícího expřítele a brutálně ho zbila
23.04.2017, 11:42   Je lepší být žena?


Diskuse ke článku

 

Vložit nový příspěvek   Sbalit příspěvky

 

 

Krásný článek

Autor: gingo Muž

Založeno: 28.04.2008, 10:24

Odpovědí: 3

Velmi hezky napsáno, kam vede současná prorodinná politika.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Krásný článek

Autor: jjj Muž

Založeno: 28.04.2008, 12:57

PROTIRODINNÁ POLITIKA!!!

PRO rodinu se nedělá na ministerstvu- pod taktovkou militantních feministek, které tam rozhodují - vůbec nic.

Odpovědět na příspěvek

 

Protirodinnou politiku dělají všechna ministerstva.

Autor: Misogyn Muž

Založeno: 29.04.2008, 07:55

Například to s těmi autosedačkami: pod směšnou záminkou ochrany dětí proti vůli jejich rodičů jsou přesvědčování rodiče dvou dětí, že to třetí si rozhodně nesmějí pořídit, protože by se nevešli do standardního osobního auta.
A tak kvůli sutosedačkám půjde řada žen i na interrupci.
Nebo ta dětská pískoviště: stát nařídil tak šílené blbnutí kolem dětských pískovišť (chemický rozbor písku, geologický rozbor písku, bakteriologický rozbor písku, každoroční prověrky jak písku, tak i bezpečnosti, vydání provozního řádu ke každému jednotlivému piskovišti apod.), že obce začaly pískoviště rušit.
A co děti - mají si kde hrát? (Olda Říha)
Každé ministerstvo usilovně vymýšlí, čím by mohlo uškodit rodinám. A když ministerští úředníci na něco příjdou, s velkou slávou to hned uvádějí život a domáhají se toho, aby byli oslavováni za to, jak to zase rodinám zavařili.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Protirodinnou politiku dělají všechna ministerstva.

Autor: papparotti Muž

Založeno: 30.04.2008, 07:39

Úředníci na ministerstvech = to je kapitola sama pro sebe. Ale ty autosedačky, tak to mě fakt "dojalo", příklad: Když se více jak 2 autosedačky nevejdou do auta, tak 3 děti musí jet například autobusem bez sedaček pro děti a pásů. Nějak mě ta logika uniká.

Odpovědět na příspěvek

 

k článku

Autor: Tonda Muž

Založeno: 28.04.2008, 10:55

Odpovědí: 1

Odborníci na tematiku zde potvrzují to, co v hloubi duše každý ví (i feministky).Těm je ovšem tzv. svoboda jednání (tedy svoboda na úkor dítěte, které vstoupí do života s prokletím)přednější než možné důsledky.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: k článku

Autor: ricci Muž

Založeno: 28.04.2008, 11:47

Málo platný, přírodu neobejdeme. I já znám případy, kde chybí otec a syn převzal v nízkém věku jeho místo. Absence otce přináší obrovské problémy a matky si nevědí rady co s tím. Je to krásně popsáno, že je potřeba hledat příčiny a nenadávat na důsledky. Pasťáky a další výchovné ústavy nic nevyřeši.

Odpovědět na příspěvek

 

Je nutný návrat k patriarchální rodině

Autor: Jan Muž

Založeno: 28.04.2008, 11:47

Odpovědí: 141

Mnoho odborných a mnohomluvných slov, která popisují důsledky rozvratu rodiny. O příčinách však ani slovo. Všichni chodí kolem podmínek funkční rodiny jako okolo horké kaše a jako čert kříži se vyhýbají vyslovit zakázanou formuli, která jediná může vést k nápravě. Ta formule zní: patriarchát. Pouze rodina s vedoucí úlohou muže jako hlavou rodiny a s respektem ženy k jeho autoritě může navrátit dětem zdravé podmínky vývoje a zajistit jim tolik potřebnou výchovu. Z manželů potom udělat řádné rodiče. Dokud stát neobnoví právní i morální základ patriarchální rodiny, bude všechno pořád horší.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Je nutný návrat k patriarchální rodině

Autor: Kristina Žena

Založeno: 28.04.2008, 12:39

Napište o tom do příští Kavárny. Rozetněte to tabu, ať už je to konečně venku a jsme o krok blíž k záchraně.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Je nutný návrat k patriarchální rodině

Autor: Tery Žena

Založeno: 28.04.2008, 16:57

není třeba, k návratu patriarchátu dojde spontánně :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Je nutný návrat k patriarchální rodině

Autor: kocour Muž

Založeno: 28.04.2008, 12:43

Vy z toho vašeho patriarchátu snad máte orgasmus :-)
Zvláštní fetiš.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Je nutný návrat k patriarchální rodině

Autor: mozek Zbyňka Š Muž

Založeno: 28.04.2008, 12:51

Správně!!!! Nejlépe bude, když ti autoritu zajistí zákonem stát. A ze zákona budeš také řádným rodičem. Bože můj, kam na to chodíš a kde žiješ? Škoda, že nemůžu být tvým synem, to by byl hučák :-))))). Patriarchát ze zákona..... :-))))

Odpovědět na příspěvek

 

Před několika měsíci

Autor: Misogyn Muž

Založeno: 29.04.2008, 07:58

tady byl ten zákon citován.
Nebylo to nic hrozného - naopak to vypadalo rozumně. Společnost by klidně podle toho mohla zase fungovat a návrat k rodinným částem AGBG nebo jak se jmenuje by nevyvolal žádné otřesy.
Když budete hledat zpětně v archivu, tak to určitě najdete.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Je nutný návrat k patriarchální rodině

Autor: Honza Muž

Založeno: 28.04.2008, 14:02

Pořád stejná písnička. Opravdu s těmito a podobnými myšlenkami založte svoji stranu a jděte s tím do... voleb. Zajímalo by mne, kolik individuí by rádo svoji "přirozenou nadřazenost" uzákonilo. Nepochybně jich bude dost. Myslím ale, že i tak by to zůstalo v rovině pouhých (ublížených) výkřiků.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Je nutný návrat k patriarchální rodině

Autor: Tery Žena

Založeno: 28.04.2008, 16:57

Do ústavy s tím! Už tam dlouho žádná vedoucí úloha nebyla.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Je nutný návrat k patriarchální rodině

Autor: Jan Muž

Založeno: 28.04.2008, 23:58

Snad si proboha někdo dnes nemyslí, že rodina může řádně fungovat bez toho, aby žena poslouchala manžela jako vrchního svého, nebo za nějakých rovných podmínek, kdy si žena před dětmi dělá i kváká, co jí napadne. Tudy cesta opravdu nevede, o tom už není žádných pochyb, moderní doba to dokonale prověřila. Teď už jde jen o to, kdy se společnost znovu chopí péče o vlastní rod a muži emancipovaným feminám zavřou hubu. A dámy neptejte se mě jak.:-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Je nutný návrat k patriarchální rodině

Autor: Tery Žena

Založeno: 29.04.2008, 00:15

neptáme, my to víme: spontánně :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Je nutný návrat k patriarchální rodině

Autor: Jan Muž

Založeno: 29.04.2008, 00:18

Vědění a Tery, to jsou dvě věci, které jsou naprosto neslučitelné.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Je nutný návrat k patriarchální rodině

Autor: Tery Žena

Založeno: 29.04.2008, 00:24

no jo, ale já k tomu dospěla pod vaším moudrým vedením :-) :-) :-)

tuhle jsem koukala do kalendáře a říkala si, kdypa se nám asi ten patriarchát vrátí? Jestlipak to stihne do konce léta, nebo s tím počká, až bude hnusně?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Je nutný návrat k patriarchální rodině

Autor: Tery Žena

Založeno: 29.04.2008, 00:27

teda já chápu, že vám třeba nevyšel vztah s vaší ženou a vás to štve
jenže i kdyby měla v zákoně pětkrát předepsanou vaši vedoucí úlohu v rodině, respekt byste si tím u ní stejně nezískal... myslím, že to, že si někoho vážím, se nedá nakázat

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Je nutný návrat k patriarchální rodině

Autor: Jan Muž

Založeno: 30.04.2008, 10:15

Když vstoupíte do manželství, tak s někým, kdo Vás přitahuje a imponuje Vám, nebo ne? Jestli si toho člověka nevážíte nebo přestanete vážit, tak jste úplná husa nebo si nevážíte ani sama sebe. V rodině potom Vám sere pes na to, zda si někoho vážíte nebo ne. To je problém Vás samotné nebo problém výběru. V rodině jde o to, abyste plnila svoje funkce matky a manželky, muž svoje funkce manžela a odpovědné hlavy rodiny. To vše pro řádnou výchovu dětí. Pro tak náročné úlohy a cíle jedné pospolitosti je nutná hierarchie, podobně jako v zaměstnání nebo v armádě. V ní voják taky respektuje a poslouchá svého velitele, a houby záleží na tom, jak si ho vnitřně váží.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je nutný návrat k patriarchální rodině

Autor: mašinka Žena

Založeno: 30.04.2008, 11:23

Hm. Nějak si myslím, že rodina, která se maximálně podobá armádě nebo koncentráku nebo jinému zařízení, kde pes sere na to kdo si koho váží, je rodina, která selhala a jediné, co se dá pro její zdar udělat, je rozpustit ji.

Nicméně umím si představit, že v takové rodině pořád ještě funguje matka a to ve všech aspektech včetně funkce ochranitelské (žen, které své děti i sebe bezezbytku „svěří“ třetí osobě j. Kl.Mauerová je naštěstí velmi málo) a snáší za to případné sankce. Ale nemůže fungovat manželka – nelze spát s člověkem, z nějž zvracím.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je nutný návrat k patriarchální rodině

Autor: Jan Muž

Založeno: 30.04.2008, 18:37

Když jsem jednou někoho uznal jako hodna své úcty (a existuje člověk, který jí není hoden?) a jdu s ním do celoživotního podniku, je na mě, abych dodržoval závazky, které jsem do toho vložil. Jinak si nic nezačínejte. Jasné rozdělení rolí a předepsaný řád v tom podniku (tak jako ústava v obci) zásadně usnadňuje lidem vydržet a být si vědom svých povinností. Pokud se všichni poctivě snaží dělat to, co se od nich právem očekává, panuje ona harmonie a vnitřní spolehlivost. V takových podmínkách se lidé zásadně nemění, jen zrají stále k lepším lidem v sebepřekonávání a podpoře ostatních. To není koncentrák, ale smysluplné soužití s vědomím vzájemnosti a významu každého člena rodiny, kde má každý své pevné místo. Každé společenství, které má společný cíl a plní si své poslání, je malý bojový útvar, v němž nejváženějším a zároveň nejodpovědnějším členem je vrchní velitel. Na něm potom do značné míry záleží všechny vítězství a porážky. Vaše bezzuzdná svévolnost a nesnášenlivost vede jen k rozkladu a k onomu zvracení, které se obvykle přichází každému, kdo je sám hoden pozvracení.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je nutný návrat k patriarchální rodině

Autor: mašinka Žena

Založeno: 30.04.2008, 19:14

"(a existuje člověk, který jí není hoden?)" - ba jéje! Těch je. Víc než těch druhejch.
Jedna věc je, že žádný člověk (zřejmě) není zcela zlý. Každý je směs špatných a dobrých vloh, rozumu a citu, pnutí typu "ctižádostivý, ale líný" nebo "autoritářský, ale toužící po lásce". Ale to, že každý má jisté ctihodné stránky neznamená (pro mně rozhodně!), že je hoden celkové úcty. Úcta, to je každodenní dlouhá trať.
Co to je "jasné rozdělení rolí"? - Uvaří, kdo dřív příjde. "Předepsaný řád?" - připíchnutý na ledničce? "Vědom si povinností?" - samozřejmě. Chápu, že výdělek nemůžu propít a druh také. To jsou novoty. "Co se právem očekává" - já třeba očekávám, že veškeré rozhodování, které se týká více než jen jeho, bude se mnou projednáno a na můj názor bude brán náležitý ohled. "Bojový útvar" je spec. kolektiv s vymezenými funkcemi. Rodina musí být mnohem všestrannější. To mi připadá velmi špatné srovnání. Ne náhodou absolventi bojových akcí trpí různými syndromy a v podstatě musejí službu ukončit dřív než ztratí sociabilitu a schopnost vrátit se do civilního života - opravdu to pokládám za velmi nešikovné přirovnání. Tedy symptomatické pro vaši představu o životě.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je nutný návrat k patriarchální rodině

Autor: Jan Muž

Založeno: 30.04.2008, 20:45

Jestliže Vy si někoho nevážíte vůbec neznamená, že není úcty hoden. Ale to jste nakonec sama řekla jinými slovy. Rozdělení rolí v patriarchální rodině je historicky známé a natolik zažité, že se vůbec divím Vaší otázce. Tvrdíte, že jste historik. Už jsem tady několikrát řekl, ža každý dobrý vůdce naslouchá svým podřízeným a zvažuje jejich názory. Podstatné ovšem je, že konečné rozhodnutí je na jeho vůli a ne na vůli jeho podřízených. Pokud pod náležitým ohledem chápete to, že bude po Vašem, potom jste mimo. Život je boj, a bojujeme buď sami, nebo v uskupení více lidí se společným zájmem, což je vždy lepší a snažší. A takovým uskupením je rodina. Ten příměr sedí, jen jde o jiný druh boje, o jiné zbraně i cíle, než ve válce. Základní organizace však zůstává. Syndromy z válečných akcí plných zabíjení a násilí jsou pochopitelné. Boj rodiny o existenci, váhu a soudržnost je něco jiného a psychopatické syndromy mají lidé, kteří žijí bez rodinného zázemí, protože člověku je přirozené žít v pospolitosti a podřizovat se jejím zákonům. To je má symptomatická představa tak jako naprosté většiny lidí ještě v nedávné minulosti. Dnes si už z hlediska toho, co lze od člověka čekat, nejsem jist vůbec ničím. Tomu se říká rozklad morálky. Zkrátka svět podle ženy.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je nutný návrat k patriarchální rodině

Autor: mašinka Žena

Založeno: 01.05.2008, 11:30

Historicky známé a natolik zažité, že zkrachovalo. Sorry, historici se obvykle nedívají na události jako na experimenty.
Pod náležitým ohledem rozumím, že je o mých názorech možno diskutovat. (Ta možnost existuje, byť ji ten můj většinou nevyužívá.) Život je boj, pro změnu INTELEKTUÁLNÍMI prostředky. Příroda utrácí slabé a neduživé ne proto, že by, jako vy, byla asociální, ale proto, aby zabránila mnohem většímu utrpení, plynoucímu z degenerace. Proto přežíváme ve tvrdých podmínkách…. ano, tvrdých. Diskuse jsou náročné, intelektuálně a mravně. Kdo z nich vyjde vítězně, stane se v kolektivu vůdčím duchem. To je přirozený proces. Proces, ne že se do toho postavení někdo narodí.
Domáhat se jménem (pseudo)darwinismu zákonných úprav, který mi umožní prokázat, jaký jsem borec, je směšné. Buďto jsem borec – a překonám podmínky, které jsou právem nastaveny tak, aby vyselektovaly chcípáky, nebo mě Matka příroda vyřadila z chovu. Možná prostřednictvím matky mích dětí. Zdá se, že je pro vás „svět podle ženy“ příliš tvrdý, ale to je holt příroda.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je nutný návrat k patriarchální rodině

Autor: Jan Muž

Založeno: 01.05.2008, 11:52

Haha, jste ukázkovým příkladem, jak vypadá diskuse s ženou překypující pohlavním zaujetím o vlastní důležitosti:

1) Pro historiky je tisíciletá patriarchální minulost experimentem, který zkrachoval, kdežto současné feministické tažení proti přirozenosti a tradicím je objektivní nutnost.

2) Diskuse pro ženu je boj, v němž využívá intelektuálních zbraní pro vítězství svých pohlavně zaujatých zájmů. Dokonce se vidí už v roli vůdčího ducha kolektivu po utlučení soupeřů svými nesmiřitelnými argumenty a silou zarputilosti, v níž žena musí mít poslední slovo. Nejde tedy o dohodu a hledání pravdy.

3) Svět podle ženy je tvrdý, protože selektuje chcípáky, kteří argumentují vědeckými poznatky a objektivními fakty, aniž by dokázali lavírovat a ukřičet své protivníky demagogickými údery v pomyslném intelektuálním ringu, v němž má pravdu ten, kdo déle vydrží a ignoruje principi objektivního soudu, jinými slovy bojuje za svůj subjektivní názor do roztrhání těla.


Myslím, že k tomu není víc co dodat.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je nutný návrat k patriarchální rodině

Autor: Jan Muž

Založeno: 01.05.2008, 11:55

Opravuji: principy - překlep.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je nutný návrat k patriarchální rodině

Autor: mašinka Žena

Založeno: 01.05.2008, 11:59

Historie ukázala, že vojska vedená "veliteli rodem", těmi vévody-generálovy, nevítězí nad vojsky vedenými vojáky, kteří se na tu pozici dostali od píky. Hádejte proč. Byl to další z demokratizačních argumentů, resp. zkušenost, kterou nebylo možno přehlédnout.
MMch. nejsem darwinista:-¨)¨

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je nutný návrat k patriarchální rodině

Autor: mašinka Žena

Založeno: 01.05.2008, 11:59

vévody-generály (to je den)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je nutný návrat k patriarchální rodině

Autor: lubob Muž

Založeno: 01.05.2008, 12:09

1. maj, lasky cas, masinko :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je nutný návrat k patriarchální rodině

Autor: mašinka Žena

Založeno: 01.05.2008, 12:29

tak,tak. A ten slet včera...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je nutný návrat k patriarchální rodině

Autor: lubob Muž

Založeno: 01.05.2008, 15:09

:-)
doufam, ze nemate ozehle krovky :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je nutný návrat k patriarchální rodině

Autor: mašinka Žena

Založeno: 01.05.2008, 20:06

Koště mám ožehlé.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je nutný návrat k patriarchální rodině

Autor: lubob Muž

Založeno: 01.05.2008, 21:34

proste nezmar. & dobre tak :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je nutný návrat k patriarchální rodině

Autor: Martin Muž

Založeno: 02.05.2008, 21:03

Když bych měl hodnotit úroveň toho, co zde publikují přispěvatelé označení šipkou dolů, tak mi mašinka přijde asi nejlepší. Má logické uvažování, přehled, někdy i smysl pro humor. Klidně bych jí hádal šipku nahoru. Vy pane Jane jen škodíte své věci a vaše argumentace je často k smíchu. To víte, že mě už taky napadlo, jestli nejste nějaká velmi protřelá feministka a nesnažíte se patriarchát vlastně zesměšnit.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je nutný návrat k patriarchální rodině

Autor: mašinka Žena

Založeno: 02.05.2008, 21:15

Díky. Šipku nahoru beru jako rázovitou lokální lichotku:-D.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je nutný návrat k patriarchální rodině

Autor: Zdeno Muž

Založeno: 02.05.2008, 21:18

Vítejte v klubu, Martine. Už jsme tři, koho napadla o Janovi stejná věc (ještě Filip).

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je nutný návrat k patriarchální rodině

Autor: lubob Muž

Založeno: 02.05.2008, 21:25

ano, masinka je super.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je nutný návrat k patriarchální rodině

Autor: Jan Muž

Založeno: 02.05.2008, 23:09

A který argument je Vám k smíchu? Konkrétně bych prosil alespoň jeden. Třeba ho ještě rozvinu k Vašemu většímu pobavení. Pořád lepší než tupá nechápavost. Jinak logické myšlení bych ženám neupíral, v tom muži žádnou převahu nemají. Logika a logós (rozum) ovšem nejsou to samé. Navíc jde o to, kdy a k čemu ho používáte, a zda ho vůbec používáte.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je nutný návrat k patriarchální rodině

Autor: Martin Muž

Založeno: 02.05.2008, 21:35

Jste si jistá, že patriarchát zkrachoval? Vždyť ještě není konec historie. Není celá ta naše přežraná, rozmazlená, bezpečná civilizace jen neudržitelnou anomálií. Nedávno jsem četl, že před 70 tis. lety lidé téměř vyhynuli – zbylo jich snad jen 2000. Římané bojovali o přežití a pak o ovládnutí středomoří jako přísná patriarchální společnost. Když pak měli blahobyt a připadali si neporazitelní, patriarchát erodoval. Není feminizmus jen rozežraností těch, kteří si myslí že už jim nic nehrozí a nikdy hrozit nebude? Co když za pár desetiletí vypukne chaos boje o vodu, o potraviny o energie? Přelidněná země, nedostatek zdrojů, klimatické změny. Nemůže se pak znovu ukázat, že rychlé rozhodnutí je pro přežití důležitější než dlouhé diskuse?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je nutný návrat k patriarchální rodině

Autor: Martin Muž

Založeno: 02.05.2008, 21:47

Uf, vzal jsem to za Jana

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je nutný návrat k patriarchální rodině

Autor: mašinka Žena

Založeno: 02.05.2008, 22:10

Ano. Na tom jsme se shodli asi před týdnem (s Kristinou, pokud dobře pamatuju), že to je jediný možná realizační scénář návratu patriarchátu - že vypukne nějaká katastrofa a lidstvo bude v nějakých tlupách bojovat o přežití. Ostatně je to příležitostně i Janova vize, krom toho, že by se zřejmě rád dožil jakési nadiktované legitimizace patriarchátu (a delegitimizace jiných systémů), takže mluví jinak ráno, jinak večer.
Hlavně ale nesouhlasím s jeho představou, že zakroutit krkem feminismu = odbourat konzum aj. neblahé civilizační jevy. Jeho eko-machismus je v rámci (obvykle pivně zabarveného) mužského autoritářství ojedinělým rysem. A rysem, podezírám, nepropracovaným, ve srovnání s eko-feminismem, jenž také pranýřuje konzumní tlaky, které ženy ve vyspělém světě údajně nutí utrácet peníze i čas za spoustu nepotřebností, vyráběných povětšinou ve třetím světě, v otřesných robotárnách, mladými ženami, ne-li dětmi. Budiž řečeno, že dnes ty feministky za těmito zlořády obvykle nevidí mužské spiknutí.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je nutný návrat k patriarchální rodině

Autor: lubob Muž

Založeno: 02.05.2008, 23:29

'že by se zřejmě rád dožil jakési nadiktované legitimizace patriarchátu '

mozna se pletu, vy s nim diskutujete mnohem vic nez ja, ale neni to nahodou presne naopak?
ze [Jan] si preje odstraneni diktatu statu , ktery je zrejme prekazkou pro SPONTANNI etablovani patriarchatu? aspon tak jsem to pochopil ja.

& mala poznamka k :
'Budiž řečeno, že dnes ty feministky za těmito zlořády obvykle nevidí mužské spiknutí.'

asi jak ktere feministky. klasicke feministicke teorie v tom muzske spiknuti samozrejme vidi. v linii konzum -- kapitalismus -- patriarchat.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je nutný návrat k patriarchální rodině

Autor: mašinka Žena

Založeno: 03.05.2008, 12:13

Já z Janových orákulí úplně neodvodím, jak rozsáhlé úpravy má na mysli např. když říká: „Dokud stát neobnoví právní i morální základ patriarchální rodiny…“ (28.4./11.47) nebo „Zákony vždy podporují toho, kdo má na odpovědnost vládu a pořádek.“ ( 1.5/18.32, obé jen v tomto vlákně!) Možná opravdu jen odstranění „nadbytečných“ zákonů, např. § 213 a 215(a?) TZ, § 21 PZ (vykázání) a snad něco ZR, ačkoliv sám J.Fiala v Respektu 18/2008 přiznává: „Zákony jsou v pořádku. Problém je v tom, jak je soudy aplikují.“ OK. Ale uvědomme si, že pak vystane spol. poptávka po zvýšené ochraně, vymahatelnosti výživného aj. a že ji politici v nezodpovědné mocichtivosti v nejbližších volbách populisticky využijí. Leda bychom ženy zbavili volebního aj. práv, což také Jan připouští. To by ovšem obnášelo veliké právní změny až po Ústavu. Tzn. možná by bylo zákonů ve finále méně, ale TEĎ bychom je museli komplet přepisovat (asi j. diktatura proletariátu měla být přechodným obdobím, než se vše ustaví).
Další problém je samozřejmě v tom, jak vnímáme PRÁVO. Na to poukazuji, když tvrdím, že Jan popírá lidská práva. Např. neexistuje právo vraždit. Bez ohledu na to, kolika vrahům to prošlo. Dozorce v KZ neměl právo zabíjet. Měl možnost to dělat. Možná prac. povinnost. Ale neměl to právo. Už Göring v Norimberku žasl nad tím, jak je vůbec možné tohle rozlišovat a myslím, že je fuk, jestli to nakonec pochopil.
Obdobně: neexistuje právo vládnout v rodině způsobem, jak si představuje Jan. To je podmnožina pravidla: neexistuje právo zotročovat člověka, bez ohledu na to, v kolika kulturách otroctví fungovalo a jaké pyramidy či silnice vybudovalo.
Atd. Lidská práva existují, bez ohledu na to, zda jsou sepsána a dodržována. (Osobně se např. domnívám, že krom naléhavého hladu neexistuje právo zabít cokoliv živého, třebaže to stávající zákony umožňují.)
A teď jde o to, jestli souhlasíme s představou přirozených práv (transcendentně imanentních - tedy nějak shůry daných, ale každý člověk se s nimi rodí), z níž vychází legislativa většiny států a vlastně celá civilizace a jak je, čistě pro pořádek, zachycena v Listině lidských práv a svobod. Pak by šlo o patriarchát nadiktovaný.
Nebo zda souhlasíme s Göringovým názorem, že jediné reálné právo je to pěstní a že možnost=právo, pak jde o odstranění „umělých“ zákonů, které to „přirozené“ právo limitují. Pak by šlo o odstranění diktátu.

Jinak čtu asi něco jiného než Vy, např. Naomi Kleinovou.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je nutný návrat k patriarchální rodině

Autor: lubob Muž

Založeno: 03.05.2008, 14:08

naomi klein, ta kanadska kriticka globalniho kapitalismu?

ono je v tomto ohledu celkem jedno, co ctete, protoze to nijak nevylucuje existenci tech feministek, ktere rikaji to, co ja rikam, ze rikaji. cili opakuji : asi jak ktere feministky.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je nutný návrat k patriarchální rodině

Autor: Jan Muž

Založeno: 03.05.2008, 14:47

Dovolím si reagovat, i když příspěvek není adresován mně. O mně však mluví a zdá se mi zajímavý, tentokrát nezatížený subjektivní zaujatostí.

Celým Vaším příspěvkem prolíná pojem právo, přičemž je mu přikládán význam donucování či diktátu. Musím především říct, že právo je v základu vyjádřeno negativně. Jeho smyslem není původně zajistit lidem záruky dosažení jejich cílů, tedy právo mít k nim dopředu zametenou cestu, ale jde o uznání takových pravidel jednání lidí, aby nedocházelo k omezování možností člověka svobodně a podle své vůle své vlastní cíle sledovat a usilovat o ně. Kritériem toho, jaká pravidla v tom jsou správná, potom nemůže být racionální spekulace či ideologie (např. ideologie rovnosti), ale spontánní řád, jinými slovy zkušenost, jaká pravidla vedla k úspěchu a prosperitě celé společnosti a jaká ji naopak oslabila. Důležitým aspektem a měřítkem přijímání jakýchkoliv změn těchto pravidel a práva z nich vyplývajícího proto musí být tradice. Pouze ta má nějakou objektivní rozhodčí váhu, podle níž lze rozlišovat co je po právu dobré a co ne. Každá inovace může být přijata jako správná teprve tehdy, je-li ověřena praxí a hodnocena z mnoha důsledků reálné zkušenosti.

Je-li právo pouhým legislativním prostředím pro život lidí, je nutně závislé na řádu, které toto prostředí určuje. Každý řád předchází právu a naopak. Pojem spontánní řád vyjadřuje takové společenské uspořádání, které se historicky osvědčilo jako nejlepší a úspěšnější proti jiným modelům lidského soužití. Opět tady má co mluvit tradice. Ta potom jednoznačně prověřila jako úspěšnější hierarchické uspořádání, které se opírá o aristokratické principy vedení na všech úrovních rozvrstvení společnosti. Takový model vykazuje schopnost vychovávat a vést lidi k obecnému pojetí dobra, které je neseno duchovní stránkou lidské přirozenosti. Teprve aristokratický řád umožňuje vládu rozumu a prosazení kultivovaného způsobu soužití. Jestliže říkám kultivovaného, mám na mysli respektujícího kulturní hodnoty, normy a požadavky, jimiž se z pudového a zvířeckého chování stává usilování o blaho celku a povznesení člověka na vyšší duchovní úroveň. V takové situaci nutně právo stojí na straně těch, kdo kulturu v celku tvoří a udržují, tedy na straně aristokratů a odpovědných vůdců. Ve státě tak jako v rodině potom právo vládnout, nebo lépe řečeno řídit, nemá nic společného se zotročováním. Ztotožňovat patriarchát s otroctvím je hluboká a zlomyslná lež, tak jako celá ideologie rovnosti všech se všemi je krutě vylhaná. Otrokářský řád a patriarchát jsou dvě naprosto rozdílné věci.

Lidská práva tak, jak jsou chápána dnes, se vymezují teprve v konfrontaci s násilím nadřazené moci, jejímž cílem není kultura a duchovní jednota celku, ale čistá materialistická síla založená ve vlastnictví zdrojů a výdobytků technického pokroku. Taková síla působí jednoznačně ve prospěch oligarchie a na úkor zbytku společnosti. Zde vymezení práv pochopitelně nemá oporu v žádné přirozenosti, ani v lidskosti společenského řádu ani v jeho morálce. Jde o čistou obhajobu individua před nelidskou mocí, kterou ztělesňuje moderní stát. Teprve přenesení takového principu na nižší úroveň lidského soužití, v našem případě rodiny, dokáže aristokratický princip kultivace člověka ponížit na patriarchální diktát. Jenomže zde není žádná spojitost. Otec rodiny není oligarcha, žena a děti nejsou jím zotročené pracovní síly. Rodina je založena na bezpodílovém spoluvlastnictví a jejím smyslem je harmonický a funkční celek směřující k prosperitě, existenčnímu úspěchu a vychovávající potomky schopné její výdobytky přenášet dál v linii rodu a obce v tom nejobecnějším pojetí. Zde potom jde o uchovávání tradic a kulturních hodnot, které definují širší celek jako humánní stát. Je naprosto zřejmé, že současná společnost takovou funkci rodiny ztrácí, a o nějaké kultuře v ní nelze ani mluvit.

Ještě poznámka k tezi možnost= právo. Je-li možnost stavebním kamenem lidské svobody, má právo pouze regulativní účel, aby souhrn možností každého člověka byl co nejméně omezován. Mnohem silnějším omezením je ovšem samotná kultura a z ní vycházející společenský řád, který určuje, jaké možnosti lidského konání jsou dobré a jaké zlé. Každý řád je hrází proti svévolnosti, každé morální vědomí utvořené kulturními a duchovními statky společnosti omezuje možnost volby na to, co je správné nejen pro jedince, ale i pro celou společnost. Tady je třeba mít nějaké vědění o tom, co z tužeb člověka vede ke skutečné blaženosti a co je pouhým zdáním zavádějícím do bažin nízkosti a sobeckosti. Nejsem zastánce transcendentální ideje dobra, proto ani přirozené právo nechápu transcendentně. Přirozenost nás předurčuje k určitému uplatnění. Tak jako plemenný kůň je předurčen k jezdectví, a je nanejvýš správné ho k němu vést, protože se to pro něho hodí, tak stejně nebudeme plemenného hřebce učit tahat vozy, protože k tomu je vhodný valach či tažná kobyla. Mám-li tedy plemenného koně, budu po právu žádat, aby byl veden i používán k jezdectví. To ale nutně neznamená, že z konkrétního hřebce bude jezdecký kůň, pokud ho nebudu učit jezdectví. Mohu z něj snadno vychovat tažnou herku, která ani u vozu nebude dost dobrá. Snad nemusím přesněji vysvětlovat, k čemu přirozenost předurčuje muže a ženu, a jaké to může mít důsledky, pokud z nimi sociální inženýrství zachází jako s genderově vykleštěnými eunuchy. O tom tady již bylo napsáno dost.

Podle mého názoru je rozdíl mezi pohlavími u lidského druhu mnohem větší, než u jiných savců. Je to dáno vysokým vývojovým stupněm člověka a především jeho rozumovou schopností. Rozdíl proto není zdaleka patrný pouze v tělesné stavbě, ale v celém bytostném ustrojení muže a ženy, to se týká jak inteligence tak emocionálního prožívání. Pokud vedle sebe postavím typického muže a typickou ženu, jako bychom se dívali na dva rozdílné živočišné druhy. To je ale jen můj vlastní názor, který nebudu dokazovat. To nikterak nepopírá možnost, že z ženy mohu vychovat chlapa a z muže babu. Výsledek bude ale stejný, jako když budu foxteriéra učit dopadat zločince a vlčáka učit norovat.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je nutný návrat k patriarchální rodině

Autor: mašinka Žena

Založeno: 03.05.2008, 18:21

Víte, já samozřejmě nepopírám, že v každém kolektivu, rodinu nevyjímaje, se vytváří více či méně ostrá hierarchie. Když partu 10 lidí uvedete do nějaké situace, kterou musejí řešit, zjistíte, že aktivity se chopí dva z nich nebo čtyři nebo možná jen jeden a ti ostatní se podřídí tomu, co tito vymyslí a možná tam bude remcal, který všechno kritizuje, ale ničím konstruktivně nepřispěje a ostatní ho utnou anebo ne… Ale v „přirozeném řádu“ toto vykrystalizuje samo a nikde není psáno, že tím vůdčím duchem musí být ten největší nebo nejstarší nebo nejchlupatější nebo ten s tím správným pohlavím.
Tyto přirozené hierarchie se utvářejí i ve společenstvech, která lpí na Listině („Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech…. bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení“ ) a nemají nejmenší problém se zákony z ní vycházejícími. (http://www.psp.cz/docs/l
aws/listina.html)
Pojmu „právo“ přičítám cokoliv, jen ne diktát. „Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné“, tedy diktátem mohou být toliko porušována. Samozřejmě, že „nelze dát záruky dosažení cílu…jen „takových pravidel jednání lidí, aby nedocházelo k omezování možností člověka svobodně a podle své vůle své vlastní cíle sledovat a usilovat o ně“, souhlasím. Aristotelské „nečiň druhým, co nechceš, aby činili tobě“.
Jak jsem řekla, přirozené hierarchie se vytvářejí i mezi lidmi, kteří se sešli náhodou – jak hladce by to tedy mělo jít mezi lidmi, kteří si jeden druhého vybrali. Praxe je jiná, ale pokud jim nějaký poměr sil nadiktujete, bude o to víc trápení. Tradice utrpěla příliš mnoho ran, než by v tomto mohla pomoci. Co mohou dnešní mládeži předat rodiče narození v komunismu rodičům narozeným před válkou rodičům, kteří zažili rozpad monarchie?… každá generace se rodí do nového světa a v mnohém začíná od nuly. To zažívali i ti maršálkové von…, synové a vnuci maršálků von…, přesvědčení, že se s těmi frčkami takřka narodili, když dostávali výprask od chasníků z Korsiky i odjinud. A pochopili, že se to nezlepší, dokud každému chalupníkovi nedají s povolávacím rozkazem právo najít v tornistře maršálskou hůl. Platnou zkušeností zůstává nezbytnost se s různými zkušenostmi realisticky vyrovnat.
Mám samozřejmě problém s „aristokratickým řádem“ – kdo by měl tu vládu nejlepších vybírat? Ti ještě lepší:-?
Nebo ti horší? To je demokracie, jaká v teorii má být a jaká v praxi nikdy nebyla.
Jiný problematický termín: „Přirozenost“. Věřte, nikdo vědomě nesměřuje do „do bažin nízkosti a sobeckosti“. Můžeme se shodnout na dojmu kulturního úpadku, ale prosťáček si své kulturní vyžití najde. Co by po všeobecném zglajchšaltování znamenal „řád“? Podobně jako s tou úctou ke každému člověku: mohu abstraktně ctít přítomnost dobrých vlastností v každičkém člověku, a potencialitu jejich rozvoje a potlačování těch špatných, byť zůstane obvykle nevyužitá, ale vážit si opravdu všech lidí by bylo nezdvořilé vůči těm, k nimž cítím konkrétní a dobře odůvodněnou úctu. Jak dokonalý musí být řád, abyste jej za takový opravdu uznal? – protože i v patriarchálních společenstvech existují muži pod pantoflem a nezvedenci a výstřelky. Z historického odstupu řád jak řemen, ale zblízka bychom upadli do rozpaků, kterou z rodin označit za nejlepší či vyhovující. Touha po řádu je přirozená, tak nechme lidi hledat a tápat. Přesně tak vzniká to „vědění“, kterého se dovoláváte.
Jinak mi moc nevykládejte o „bezpodílovém spoluvlastnictví“, na kterém je založena rodina. V čl., který jste tak nadšeně chválil, se mj. horovalo proti „rovnému podílu na rodině a jejích statcích“ (a ani to nebylo to, co mě nejvíc nadzvedlo).
Víte, tohle je potíž. Mám vás už moc přečteného. Jako knihu s kolísavými pasážemi, ale známým koncem. Je to ironické, ale pro mě, ač se tak vymezujete proti současnosti, ztělesňujete povrchnost dneška: vaše „znalosti, "historické" teorie, předpoklad neexistence dlouhodobé paměti, kdy přirovnáváte ženy ke kravám a hyenám a pak vyjedete na diskutující, která zdejší panoptikum přirovná k zoo; kdy 10.12.2007, 11:23 napíšete: „... O tom, s kým se bude pelešit, rozhoduje vždy žena, a má na to svá přirozená táhla i zábrany.“ a hned 10.01.2008, 22:57: „...jedním z důvodu vzniku tvrdého patriarchátu (ne-li hlavního) byla snaha omezit ženskou sexualitu a její nezkrotné promiskuitní založení. Žena, pokud není svázána morálkou a duchovními příkazy, nikdy ze své přirozenosti nemůže být věrná...“ a buď vám nedochází, že si protiřečíte nebo si myslíte, že to nikdo nepozná, a to byl jeden příklad ze sta. Takhle nemluví člověk, kterému leží na srdci principy. Nechci to převádět do osobní roviny, ale pro mě jste totálně nevěrohodný i lidsky.
Jinak nevím, co vás vede k názoru, že „je rozdíl mezi pohlavími u lidského druhu mnohem větší, než u jiných savců.. jako bychom se dívali na dva rozdílné živočišné druhy.“ Nemyslím si to. Ale pokud by to byla pravda, není důvod čekat nějakou koexistenci a kooperaci a ušetříme si zklamání.
Vychovávat v jedné rodině chlapce a děvče jako by to byli různé živočišné druhy, považuji za zločin a kdyby se to týkalo osob mě blízkých, určitě bych tomu zabránila.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je nutný návrat k patriarchální rodině

Autor: Jan Muž

Založeno: 03.05.2008, 20:59

Předně Vám opět musím vytknout zaujatost. Tvrdit, že mě máte přečteného, a shánět různé moje reakce na tupé výpady zdejších oponentech a skládat z toho důkaz o rozkolísanosti mých názorů, je víceméně nízký a podlý tah, který nanejvýše promlouvá o Vaší nabubřelosti. Ale odhlédněme od toho.

Jestliže na jedné straně uznáte hierarchii jako přirozenou podmínku cílevědomého směřování společenství více lidí a na druhé straně zavrhujete řád, který tuto hierarchii víceméně předurčuje, jste v rozporu s hierarchickým principem jako takovým. Není přece možné, aby vůdčí role byly neustále výsledkem soupeření všech se všemi. Funkční hierarchie musí dát dostatečně silný a trvalý mandát vůdci, aby mohl vůbec splnit svoje poslání, které obvykle není o jednom jediném rozhodnutí. Řád potom stanoví i smysluplný výběr vůdců. Například již jsem zde uvedl konfucianismus, v němž výběr těch nejlepších byl výsledkem nejtěžších zkoušek hodnocených lidmi, kteří v daném smyslu byli již prověřeni. Konfuciánský systém fungoval v Číně 2000 let. O takové stabilitě se nám ani nesní. A rozpaky může vyvolat pouze Váš názor, že je třeba nechat lidi stále hledat a tápat. To je opak řádu, což je přesně současný stav, kdy nikdo netuší, co bude zítra, a nikdo nemá jasné vědomí tom, co je správné a co ne.

Vaše pojetí přirozeného řádu není ani spontánní řád, tak jak o něm mluvím já a jak ho vykládá třeba Hayek. Vy požadujete anarchii permanentního střetávání a to přesně v duchu feministické ideologie, která to vše kamufluje iluzorní „kultivací láskou a porozuměním“. Lidské soužití však nemůže být boxerský ring, a už vůbec ne muže se ženou. V takovém případě je žena vždy odstavena systémem KO a ve výsledku společnost hledá jen samé represivní a positivně diskriminační opatření, aby ženu postavila na roveň muži. To nikam nevede a nikdy nepovede.

Lidé nikdy nebyli ideálně svobodní a rovní v právech, každá společenská hierarchie, má-li vytvářet širší stabilitu a prostor pro uplatnění každého člověka v souladu s jeho možnostmi a schopnostmi, přináší rozdílná práva pro jednotlivé stupně společenského žebříčku. Pro každého příslušníka jisté úrovně potom platí, že k ní musí být veden a vychováván, což je vždy snažší, než když se k ní má dopracovat s nižší úrovně samostatným úsilím. Nikdo se nerodí jako urozený či vznešený, ale k urozenosti a vznešenosti musí být vychován. V případě pohlaví potom výchova k mužnosti a dominantnímu postavení otce samozřejmě mnohem lépe dopadne u muže, než když ke stejné roli je vychovávána žena. Bez výchovy k dané roli to ale vůbec nejde. Jak ale lze někoho vychovávat desítky let k něčemu, co není dopředu dáno jasným a nezpochybnitelným řádem? Vaše anarchistická koncepce je proto plná rozporů a nepřekročitelných nedostatků.

Nevím, jaké historické hodnocení zastáváte, když odmítáte tradice, a každou novou generaci necháváte začínat od nuly. To je stejné, jak byste člověku vypárala podvědomí jako úložiště zkušenosti, a nechala ho v každé situaci vždy znovu a znovu zkoumat, jaké jednání a co mu přinese. Takový člověk by se nikdy nikam nedostal. Když mi vedle toho lživě podsouváte tvrzení o neexistenci dlouhodobé paměti a sama popíráte tradici jako nositele této paměti, potom je těžko Vás brát vážně. Fakt, že se živíte jako historik, ještě neznamená, že máte v historii jasno a zastáváte smysluplnou filosofii dějin.

Problém předurčenosti rolí muže a ženy v rodině samozřejmě spolu nikdy nemůžeme dotáhnout ke shodě, protože Vy nikdy nepřipustíte významný rozdíl mezi mužem a ženou, kdežto já ho beru jako zásadní. Vy věříte genderovým stereotypům, já v přírodní nutnost dominance muže nad ženou. Vy v tom utopisticky pózujete na spekulacích, kdežto já vycházím z objektivní zkušenosti, která prokazuje převahu muže i jeho vůdčí poslání. Pokud tato společnost přestane ženu zvýhodňovat a podporovat, potom muž si svoji převahu v drtivé většině případů jednoduše zjedná. Stačilo by jen zrušit vyživovací povinnost muže tam, kde muž nemá možnost se účinně podílet na výchově, a viděla byste, jak by ženám v mnohém sklaplo. To je ovšem asi to poslední, za co byste horovala, aby byly nastoleny skutečně rovné a spravedlivé podmínky bez ohledu na pohlaví, v nichž ať si každý sám vydobude svoje místo v té vaší přirozeně vytvořené hierarchii. Proto opakuji, že k návratu patriarchátu stačí, aby stát násilím neudržoval současný stav, který spíše připomíná násilím diktovaný matriarchát.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je nutný návrat k patriarchální rodině

Autor: mašinka Žena

Založeno: 04.05.2008, 10:19

Aha. A které tvrzení je tedy pravdivé: „Ženy dle své vůle udrží svůj chtíč pod kontrolou, takže by bylo právem je za cizoložství pranýřovat“ nebo „ženy jsou nespoutaně chlípné a je třeba je omezovat zvnějšku“?
Víte, myslím, že když se budeme chovat rozumně a i ve vypjatých situacích (jaké nebyly kontextem citovaných výroků, račte se přesvědčit) budeme používat rozumné argumenty a tvrzení, o jejichž pravdivosti jsme upřímně přesvědčeni, jakkoliv tím samozřejmě není zaručena jejich objektivní pravdivost, zkrátka, když se ve všem konání budeme vztahovat ne k probíhající situaci a náhlému duševnímu hnutí, nýbrž k čemusi nás přesahujícímu a stálému (ať si pod tím představujeme cokoliv), pak ten řád vyvstane sám. Tak nějak spontánně. Bez vůdců a represí.
Nehlásám boj všech proti všem, naopak. Mnoho lidí o moc a zodpovědnost nestojí a ráda se podřídí jen trošku rozumnému rozhodnutí, které za ně učiní druzí. Další pak o moc a zodpovědnost stojí a dokonce je zvládají; další o ně stojí a nezvládají a pak se z nich často stávají remcalové. Někteří lidé dokonce dělají psí kusy, aby za sebe nemuseli rozhodovat, j. ta postava v nevímkteré Čechovově hře: stařičký sluha, bývalý nevolník, která při vzpomínkách na minulost pořád opakuje: „To bylo ještě před tím neštěstím. To bylo před tím neštěstím. – Před jakým neštěstím, strýčku? – Před zrušením nevolnictví.“ Ale dominantní jedinec nerovná se destruktivní blb. Pokud má mozek jen o trošku větší než ego, pozná nutnost se podřídit. Neredukuji vztahy na boj, věřím v komunikaci a spolupráci. Každý si může najít na světě své místo. To jsem chtěla říct a to vám říkají všichni: zařiďte si to doma, jak chcete. A nemluvte do života druhým.
Orientální kultury byly stabilní, ba dá se říci stagnující. Děti se rodily do stejného světa j. rodiče a nemusely se vyrovnávat se změnami. Evropa vždy byla dynamická, poslední dvě století zběsile, ale i předtím měli rodiče omezenou možnost předat dětem celek světa. Chci říci: nikoho nespasíte proti jeho vůli. Můžete klukovi 100x říkat: „nežeň se, oškube tě a připraví o děti“, stejně na to, blb zamilovaná, musí přijít sám. Spasíte jen toho, kdo vám dovolí. Nic si z toho nedělejte, G.W.Bush určitě není hloupější než vy a tohle také nechápe.
Tradice je šikovná věc, ale nevstoupíš dvakrát do téže řeky. V každé situaci musíme rozpoznat, čím se podobá tomu předchozímu a v čem je originální. Tzn. nevystačíme JEN s tradicí.
Samozřejmě, že lidé nejsou neomezeně svobodní (Marxův ekonomický determinismus, Freudův psychologický), ale jsou si rovni před zákonem. Resp. měli by být. Jednotlivé případy, kdy byla tato zásada porušena, je záhodno zveřejňovat a nevím, že by vám v tom kdo bránil.
Mě obviňujete z genderismu, ale sám: „Bez výchovy k dané roli to ale vůbec nejde.“ Přesně tohle tvrdí genderistky! Že jsme ke svému pohlaví dotlačeni.
Jsem přesvědčena, že z děvčete, vychovávaného v zásadě: „chlap má vždycky pravdu a pokud ji nemá, tak se podřiď, jinak ti rozbije hubu“, nemůže vyrůst nic jiného než radikální feministka. Ba i z tak drženého chlapce, v lepším případě.
Jinak jsem pro vymahatelnost soudně nařízených styků s dětmi. Jsem pro vymahatelnost vyměřených alimentů. Obé považuji za spravedlivé.
Víte, vaším problémem není, že jste muž, ale že jste nedospělý. Za všechny vaše problémy mohou ti druzí: zlá doba, zlé ženy, všichni ti zlí, kdo vás nechtějí poslouchat a očekávají konzistentní argumentaci, nadnárodní spiknutí – škoda času.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je nutný návrat k patriarchální rodině

Autor: Jan Muž

Založeno: 04.05.2008, 19:48

OK. Z prvních dvou výroků první není můj, druhý má jiné znění. Vaše víra v "rozumné" chování a pochopení a vznik řádu cestou vstřícného konsenzu všech se všemi je poněkud nereálná. S tím, že se lidé raději podřizují, než vládnou, souhlasím. Obecná lidská touha po moci je mýtus. Neřekl jsem, že JEN na tradici záleží, a že se nějaký řád může vrátit v nezměněné podobě. Rovnost před zákonem platí pouze v liberálním státě, kdy právo neurčuje lidem jejich chování, jednání a povinnosti něco činit podle vůle vlády, ale je souborem abstraktních pravidel jednání, které zajišťují každému člověku pouze svobodu usilovat o vlastní cíle, sám o nich rozhodovat a ochranu před vnějším násilím. To ovšem není případ současných moderních států, jejichž zákony mají význam totalitního režimu donucování jednat určitým způsobem. Význam výchovy není objev genderismu. Soud o Vaší osobě si oproti Vám ponechám pro sebe, byť bych uměl vyjádřit ještě peprnější kritiku a našel k ní dost důvodů.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je nutný návrat k patriarchální rodině

Autor: mašinka Žena

Založeno: 05.05.2008, 08:05

v původním znění máte ty výroky v přísp.3.5./18.21. Typický "úhyb".

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je nutný návrat k patriarchální rodině

Autor: Jan Muž

Založeno: 05.05.2008, 11:16

Ty citáty, které uvádíte v přísp. 3.5./18.21. znějí ovšem úplně jinak. Nikdy jsem neřekl, že "žena dle své vůle udrží svůj chtíč pod kontrolou, takže by bylo právem ji za cizoložství pranýřovat". Proto nelze mluvit o rozporech, i když jde o vedlejší záležitost. Taky nezapomínejte, že zde přispívá do diskuse kromě mě minimálně ještě jeden muž, který se podepisuje Jan.

Odpovědět na příspěvek

 

Bože, to je tak únavné

Autor: mašinka Žena

Založeno: 05.05.2008, 11:35

Omlouvám se za tapetování:
Re: Ukázková onuce
Autor: Jan
Založeno: 10.12.2007, 11:23
Vy jste učebnicový příklad nemravné ženy. O tom, s kým se bude pelešit, rozhoduje vždy žena, a má na to svá přirozená táhla i zábrany. V tradičně morální společnosti by byla dotyčná ženština odsouzena jako děvka, co se spustila s ženatým mužem a chce zničit jeho rodinu tím, že ho svými svody a nemanželským dítětem odvede od otcovské odpovědnosti za původní rodinu. Ženám se nemanželský styk s muži striktně zakazoval. Pokud se ho dopustily, tak na vlastní triko.

Na tomto příběhu je navíc pikantní, jak ona žena volných mravů, která si lehá do postele s kde kým a má podobných dětí už několik, se pustila do vydírání genetického pachatele jejího nezvedeného syna až po té, co ho nezvládala a potřebovala prachy. Jak snadné! Takové ženy dříve končily na pranýři.
Re: Samo, na začátku byl matriarchát:
Autor: Jan
Založeno: 10.01.2008, 22:57
Pravdou je, že existovaly matrilineární ale také patrilineární rodová společenství, kde vládla jistá rovnocennost a volnost svazků obou pohlaví (nikdy matriarchát). V takových společenstvích byl pár spolu jen tak dlouho, dokud mu to klapalo, pak se rozešel. V takových podmínkách ovšem děti nebyly vlastnictvím matky, ale dědily se v příslušné rodové linii. Nejzajímavější ovšem je, že jedním z důvodu vzniku tvrdého patriarchátu (ne-li hlavního) byla snaha omezit ženskou sexualitu a její nezkrotné promiskuitní založení. Žena, pokud není svázána morálkou a duchovními příkazy, nikdy ze své přirozenosti nemůže být věrná, protože ve své touze vyžaduje potvrzení plemenné hodnoty muže v soutěži s jinými muži.

Nechme toho. Ztělesněná trapnost. Důležité není vychovat z chlapce muže a otce, z dívky ženu a matku, ale z obou vychovat SLUŠNÉ LIDI. Pokud pochopí, že lží se jen zesměšní, že diskuse nelze v žádném případě utínat boxerskými prostředky atd., zkrátka když se naučí slušnému chování, budou mít to mít snazší ve všech rolích a v jakémkoliv pohlaví. A naopak.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Bože, to je tak únavné

Autor: Jan Muž

Založeno: 05.05.2008, 13:13

Trapná jste Vy, jak se snažíte slepovat výroky z různých kontextů do významu, jaký se Vám hodí. Kdybyste se držela vždy konkrétního tématu v konkrétní diskusi, a nesnažila se o osobní útoky, bylo by to jiné. Jenomže to Vy jako žena nedokážete, Vy musíte lézt pod kůži vždy, když si přestáváte být jistá svými argumenty. To je typické. Já nikde ovšem nevidím můj výrok: "Ženy dle své vůle udrží svůj chtíč pod kontrolou, takže by bylo právem je za cizoložství pranýřovat", na který jsem reagoval. Takže unavujete Vy, a to svými otravnými výpady uražené ješitnosti postrádajícími nadhled vzdělaného člověka. Sama se zesměšňujete svojí arogancí, dejte si proto pohov od boxerských rukavic a přemýšlejte o tom, co je obecně lidská slušnost a co význam otce a matky v rodině. Není to totéž.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Bože, to je tak únavné

Autor: mašinka Žena

Založeno: 05.05.2008, 14:35

„O tom, s kým se bude pelešit, rozhoduje vždy žena, a má na to svá přirozená táhla i zábrany.“ x „(snaha) omezit ženskou sexualitu a její nezkrotné promiskuitní založení.“
Omlouvám se za ty parafráze. Neměly vás zmást, jen vypíchnout ten protimluv. Ale vy ho nevidíte, že ne:)

Z různých kontextů – víte, to mám na mysli, když mluvím o dlouhodobé paměti (zaměňujete s historickou pamětí, to je úplně jiný obor) a o osobnostní integritě nebo konsistenci, která s tím souvisí. Vaše citáty = moje osobní útoky? Vy jste srandista. Já přece v jednom kuse nerozvíjím teorie o vaší (z pohlaví vyplývající) inferioritě. Jenom na vás mám svůj názor.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je nutný návrat k patriarchální rodině

Autor: Kristina Žena

Založeno: 03.05.2008, 18:58

Technická poznámka:

Plemenný kůň není předurčen k jezdectví. Plemenný kůň - hřebec nebo klisna je jakýkoli kůň zapsaný v plemenné knize. Může to být kůň jezdecký, jezdecký tažný (klusák), i čistě tažný určený k těžkým pracem v zemědělství (viz plemenná kniha českomoravského-belgickéh
o koně). Učelem zapsání do plemenné knihy není vyšlechtit jezdeckého koně, ale registrovat koně kvůli uchování stávajícího plemene s jeho typickými znaky a vlastnostmi a pro jeho další šlechtění podle jeho hospodářského využití.

Už několikrát jsem Vás upozorňovala, že znalost přírody není Vaše silná stránka. Držte se své parkety - filosofování a věštění, a vše bude OK.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je nutný návrat k patriarchální rodině

Autor: Jan Muž

Založeno: 03.05.2008, 19:37

Opravdu nejsem koňař, abych přesně pojmenoval koně určeného k jezdectví, nicméně průměrně chápavý čtenář jistě pochopil, co mám na mysli, Váš případ to bohužel není.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je nutný návrat k patriarchální rodině

Autor: Kristina Žena

Založeno: 03.05.2008, 20:27

Řekla bych, že jste tím zpackaným příkladem hodlal ilustrovat myšlenku "Přirozenost nás předurčuje k určitému uplatnění", přičemž ten "plemenný kůň" měl představovat nejspíš muže. Potíž je v tom, že i když za "koně určeného k jezdectví" dosadíte jakékoli současné jezdecké plemeno, vždycky půjde o plemeno s vlastnostmi vyšlechtěnými nikoli samotnou přírodou, ale člověkem a vždy půjde o jezdecké uplatnění hřebce i klisny. Stejně tak v případě tažného koně. Jezdectví a tažení těžkých nákladů jsou totiž lidské vynálezy a plemena k těmto účelům vyšlechtěná jsou si co do přírodní "aristokratičnosti&q
uot; rovna.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je nutný návrat k patriarchální rodině

Autor: Jan Muž

Založeno: 03.05.2008, 21:12

Vy jste fakt úplmě blbá, a začínám s Vámi ztrácet trpělivost. Blábolíte tady něco o zpackaném příkladu, a přitom vůbec nechápete, o co v něm šlo. Možná pucujete koňům hřívy nebo kravám zadky, tak zůstaňte u těch zadků a nesnažte se zobecňovat. A když už jsme u těch zadků, opravdu nevidím rozdíl v genetických dispozicích podle způsobu jejich nabytí, a je mi to vpravdě jedno.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je nutný návrat k patriarchální rodině

Autor: Kristina Žena

Založeno: 03.05.2008, 21:28

Aha, tak ono v něm tedy nešlo o to, doložit myšlenku "Přirozenost nás předurčuje k určitému uplatnění" ? To nebylo tedy podobenství muže s "plemenným" koněm, potažmo s "koněm určeným k jezdectví" ?

A koho a co tedy měl ten kůň symbolizovat, když, jak už jsem napsala, kůň NENÍ svou přirozeností určen ANI k jezdectví ANI k tažení?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je nutný návrat k patriarchální rodině

Autor: Kristina Žena

Založeno: 03.05.2008, 21:47

Ale ostatně, bylo-li to míněno tak, že nikdo nepřekročí svůj stín a třeba z jezdecké klisny anglického plnokrevníka se tažný hřebec nestane, i kdyby se rozkrájela, tak proč ne, s tím se dá celkem souhlasit.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je nutný návrat k patriarchální rodině

Autor: Jan Muž

Založeno: 03.05.2008, 22:20

Uf, tak jo, dosaďte si anglického plnokrevníka a tažného hřebce. Určitě se v koních vyznáte lépe, než já. Původně jsem chtěl postavit vedle sebe koně a osla. Nakonec jsem to, uznáte, z pochopitelných důvodů zavrhl. Nicméně pro méně chápavé (teď nemířím na Vás), by v daném smyslu srovnání koňství, oslovství, mužství, ženství bylo srozumitelnější. A musím říct, že vidím mezi mužem a ženou srovnatelnou vzdálenost jako mezi koněm a oslem, bez toho, abych si za koně nebo osla někoho z nich dosazoval.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je nutný návrat k patriarchální rodině

Autor: Kristina Žena

Založeno: 03.05.2008, 23:00

No vidíte, a já zas vidím mezi jednotlivými muži a ženami srovnatelnou vzdálenost jako mezi jednotlivými hřebci a klisnami: plnokrevná a rychlá anglická klisna, všestranný americký klusák, český teplokrevník jak stvořený k drezuře, primitivní mongol, inteligentní arab, odolná berberka, atraktivní fríský tahoun kočárů, atd... obdoby těchto typů se dají najít i mezi lidmi.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je nutný návrat k patriarchální rodině

Autor: Jan Muž

Založeno: 03.05.2008, 23:34

Mezi samicí a samcem téhož druhu (rasy) koně není na první pohled skoro rozdíl, alespoň já jako neodborník ho nevidím (kromě pohlavního ústrojí samozřejmě). No a pohleďte, jak obrovský rozdíl je ve fyzické stavbě a vzhledu mezi mužem a ženou. Je prakticky nemyslitelné, aby ten rozdíl by byl pouze vnějšího charakteru. U zvířecích druhů, kde je markantní rozdíl fyzický mezi samcem a samicí je stejně velký rozdíl i v chování a roli obou pohlaví. Ve stádě koní panuje skoro pohlavní rovnost, pokud se nepletu. Ne tak ve stádě jelenů nebo ve smečce lvů.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je nutný návrat k patriarchální rodině

Autor: Kristina Žena

Založeno: 04.05.2008, 08:03

Vaše dohady o vztazích mezi fyzickým rozdílem a chováním jsou vskutku dost neodborné. To, že mužské a ženské pohlavní znaky jsou lépe vidět, je dáno vzpřímenou pozicí člověka, ne tím, že by byly tak velké. Kdybychom všichni lezli po čtyřech, tak by se rozdíly mezi mužem a ženou jevily neodbornému oku stejně zanedbatelné jako rozdíly mezi hřebcem a klisnou.

Jestliže ale, jak píšete, v koňském stádě panuje téměř rovnost, proč se pouštíte do koňských analogií mezi mužem a ženou, korunovaných navíc ještě analogiemi mezi koněm a oslem? Ze spojení hřebce a klisny vzejde kůň jako ze spojení muže a ženy vzejde člověk. Spojíte-li koně a osla, nevznikne ani kůň ani osel, nýbrž mezek nebo mula.

Srovnávat fyzické pohlavní rozdíly a "role" těch dalších druhů také dost ujíždí. Role ve smečce nebo stádu není dána ani tak parožím nebo hřívou, ale velikostí a silou. Tam, kde je silnější samice, vládne samice, viz některé druhy hyen. U lidí to původně asi také bylo podobné - vládl fyzicky silnější, dnes je to jiné.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je nutný návrat k patriarchální rodině

Autor: Kristina Žena

Založeno: 04.05.2008, 10:03

Před chvílí jsem se mrkla do wikipedie, jak je to s uspořádáním stáda jelena lesního. Stojí tam, že obě pohlaví většinu roku žijí odděleně, laně s kolouchy zvlášť, samci zvlášť, přičemž samci využívají svých nejvýraznějších pohlavních znaků - paroží - k bojům mezi sebou. Dál cituji:

"V období nedostatku potravy, za tuhých zim spojených s dlouhodobě ležící sněhovou pokrývkou, se někdy skupina samců a samic pospojují.... Tyto tlupy vede vždy jedna zkušená laň a panuje v nich typický matriarchát."

htt
p://cs.wikipedia.org/wiki
/Jelen_lesní

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je nutný návrat k patriarchální rodině

Autor: Jan Muž

Založeno: 04.05.2008, 19:51

Můj příklad s koněm jezdeckým a tažným neměl žádnou spojitost se srovnáváním chování koňů podle jejich fyzických rozdílů v pohlaví, natož pak s analogií u lidí. Smysl toho příkladu byl úplbě jiný.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je nutný návrat k patriarchální rodině

Autor: Kristina Žena

Založeno: 04.05.2008, 20:14

Chápu. Spojitost s lidmi ani s koňmi tam nebyla žádná, stejně jako nevyšel ani ten příklad s jelením patriarchátem.

To je zas dneska den, co?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je nutný návrat k patriarchální rodině

Autor: Jan Muž

Založeno: 04.05.2008, 23:04

Nechte si přečíst a vysvětlit, o co v tom příkladu šlo, od svého manžela, jinak opravdu nevím, co s Vámi dál (nebo máte svoje dny?). Abyste to nemuseli hledat, text znovu přikládám (dovolil jsem si v něm zakotvit Vaše koňařské připomínky):

Přirozeno
st nás předurčuje k určitému uplatnění. Tak jako anglický plnokrevník je předurčen k jezdectví, a je nanejvýš správné ho k němu vést, protože se to pro něho hodí, tak stejně nebudeme tohoto koně učit tahat vozy, protože k tomu je vhodný valach či tažná kobyla. Mám-li tedy anglického plnokrevníka, budu po právu žádat, aby byl veden i používán k jezdectví. To ale nutně neznamená, že z konkrétního plnokrevníka bude jezdecký kůň, pokud ho nebudu učit jezdectví. Mohu z něj snadno vychovat tažnou herku, která ani u vozu nebude dost dobrá.

Spojitost s lidmi a s uplatněním muže či ženy podle jejich přirozenosti jsem ponechal na důvtipu čtenáře.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je nutný návrat k patriarchální rodině

Autor: Kristina Žena

Založeno: 05.05.2008, 17:21

Spojitost s lidmi to má nanejvýš takovou, že z Davida Goliáše a naopak neuděláte. Zkrátka lidé jsou různí a každý má vlohy k něčemu jinému. Stejně jako se liší koňská plemena, jejich vlohy a charakteristiky, i jednotliví koně, se liší i lidské skupiny i jednotliví lidé. Ani koně, ani lidi do dvou škatulek nenarvete. To je tak banální pravda, že vůbec nestojí za to ji tak dalekosáhle rozvádět.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je nutný návrat k patriarchální rodině

Autor: Kristina Žena

Založeno: 05.05.2008, 18:03

Mimochodem, co máte pořád s tou herkou a valachem? Tažný kůň není žádná "herka", může mít stejně bezchybný genofond jako kůň jezdecký. I z valacha může být výborný jezdecký kůň, pravda, ne tak rychlý jako z A1/1, ale jako rekreační a školní kůň je velmi oceňovaný.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je nutný návrat k patriarchální rodině

Autor: mašinka Žena

Založeno: 04.05.2008, 10:33

Hřebec s náležitě vyjádřenými pohl znaky (plemenářská teminologie) má širší plec a užší záď - takovou z odstupu elegantnější postavu, a hrubší hlavu. Klisna má hruď stejně širokou jako záď a jemnější hlavu. Tedy podobně j. u lidí.
Lidé v přírodním stavu jsou pohl.bimorfní, neboť samcům růstává v spodní obličejové části srst zvaná vousy. Ale protože nejsme zvířata, potkávám na ulici lidi, jejichž pohlaví mi na první (často ani na druhý a další) pohled není zřejmé.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je nutný návrat k patriarchální rodině

Autor: Martin Muž

Založeno: 05.05.2008, 06:08

Co takhle zabít v sebeobraně - třeba se na mě vrhne velký pes. Nebo bráním někoho jiného - vrhnul se na něj velký pes. Nebo můj velký starý pes má artrózu kyčlí a není schopen se postavit. Mám ho nechat ležet dokud nezdechne? Co když mám plný dům myší, potkanů, mravenců, škvorů? Co klíště? Ono to s tím právem zabíjet není tak jednoduché.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je nutný návrat k patriarchální rodině

Autor: mašinka Žena

Založeno: 05.05.2008, 08:07

Zabití v sebeobraně je zvláštní případ i u lidí. Jinak je to samozřejmě jen můj názor, který technicky neřeším (euthanasie zvířat, regulace přemnožení, zvlášť po vyhubení přirozených predátorů atd.).

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je nutný návrat k patriarchální rodině

Autor: Roman Muž

Založeno: 21.05.2008, 22:13

Jakkoli si vážím mašinčiných postřehů i znalostí - v jednom se smutně mýlí. Náš právní řád zná právo k vraždě, dokonce k nájemné vraždě. Přiznává právo jednomu rozhodnout o životě jiného člověka a zaplatit ještě jinému, aby ho mučivým způsobem zabil. Je to umělá interrupce. V podmínkách českého práva "legálně" spáchaná na nezletilé dceři (16-18 let) bez vědomí rodičů, nebo na dcerce či synovi (7-24 týdnů) bez vědomí či souhlasu otce.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je nutný návrat k patriarchální rodině

Autor: mašinka Žena

Založeno: 22.05.2008, 18:04

Jak víte, že interupce je pro embryo mučivá?
Obávám se, že na tohle mám většinový názor: jsem proti potratům a proti zákazu potratů. Náš právní řád prostě upřednostňuje interupce před úmrtími při nelegálních zákrocích. To je neštěstí protipotratových aktivitů - že tohle neřeší vůbec nebo asociálně. Že jsou přesvědčeni, že stačí něco málo zákazů a vytvoříme společnost bez nezodpovědných pohl.styků, potratů, prostituce, pohl. nemocí apod. Mám nerada jakékoliv spiklenecké teorie, myslím, že benevolentní vztah k té věci nevychází z nějakého potratového byznysu, nýbrž ze zkušeností ze zemí, kde ty zákazy vyzkoušeli.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je nutný návrat k patriarchální rodině

Autor: Tery Žena

Založeno: 30.04.2008, 13:06

Chápu. Rodina má fungovat jako armádní útvar v rámci přesně definovaných funkcí "manžela", "manželky" a "dítěte". Když si nesvedete respek a úctu zajistit sám, žádný problém, ještě je tu stát se svým represivním aparátem, který vám je vynutí.
Juj, tak to zní opravdu zoufale...

"Když vstoupíte do manželství, tak s někým, kdo Vás přitahuje a imponuje Vám, nebo ne? Jestli si toho člověka nevážíte nebo přestanete vážit, tak jste úplná husa nebo si nevážíte ani sama sebe."

Rozumím tomu správně, že si tedy dosud vážíte své exmanželky? I po tom, co se podle vás zachovala nevhodně?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je nutný návrat k patriarchální rodině

Autor: lubob Muž

Založeno: 30.04.2008, 13:26

"ještě je tu stát se svým represivním aparátem, který vám je vynutí. "

hm. & jak? nejaka konkretni predstava?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je nutný návrat k patriarchální rodině

Autor: Tery Žena

Založeno: 30.04.2008, 13:45

Ano, pane Jane, to by mě ostatně taky zajímalo :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je nutný návrat k patriarchální rodině

Autor: Jan Muž

Založeno: 30.04.2008, 18:48

Jestliže v obci přestane platit ústava a zavládne svévole, obec zemře. Není třeba dalších represivních opatření. Totéž platí pro rodinu. Rozumný stát podporuje tradiční rodinu tím, že nedává nikomu v rodině žádná práva, která by byla v rozporu s patriarchálním řádem. Prakticky neumožňuje neřádné matce bažící po rozvodu, aby se zmocnila svých dětí, nedává jí právo vydírat muže alimenty, neštve ji rovnostářskými zákony k odporu, pěstuje v lidech úctu k mateřství, v případě sporů straní odpovědnému otci a v případě nefunkčního manželství soudí míru zavinění matky i otce, nakolik se zpronevěřili své právoplatné roli v rodině.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je nutný návrat k patriarchální rodině

Autor: Jan Muž

Založeno: 30.04.2008, 18:50

P.S. V případě rodiny, kde dosud platí posvátný svazek manželský, rozumný stát žádným způsoben do rodiny nezasahuje.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je nutný návrat k patriarchální rodině

Autor: Tery Žena

Založeno: 01.05.2008, 17:16

"rovnostářskými zákony k odporu, pěstuje v lidech úctu k mateřství, v případě sporů straní odpovědnému otci"

Hm, tyhlety rovnostářské zákony, to je vůbec věc, že :-) Takže vy byste chtěl něco lepšího než kvóty, vy byste chtěl, aby vám automaticky stranil zákon :-) Hmmm, kdyby tohle napsala nějaká ženská, tak by tu explodoval server, jak by se všichni snažili reagovat.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je nutný návrat k patriarchální rodině

Autor: Jan Muž

Založeno: 01.05.2008, 18:32

Zákony vždy podporují toho, kdo má na odpovědnost vládu a pořádek. To platí i dnes na všech úrovních společnosti. Není důvod, aby rodina byla výjimkou.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je nutný návrat k patriarchální rodině

Autor: Tery Žena

Založeno: 01.05.2008, 19:00

A já husa si myslela, že zákony podporují toho, kdo je v právu :-) Och, mé plytké ženské myšlení :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je nutný návrat k patriarchální rodině

Autor: Tery Žena

Založeno: 01.05.2008, 19:00

bez vašeho vedení bych byla ztracená...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je nutný návrat k patriarchální rodině

Autor: Jan Muž

Založeno: 01.05.2008, 21:36

Kdybyste nebyla husa, věděla byste, že právo nemá obecný význam. Vždy je vztažené k někomu, je právo otcovské, právo stavovské, právo vlastníků, právo nemajetných, právo vladařské atd. Neexistuje právo všech ke všemu. Zákony jsou odrazem společenského řádu, v němž se práva liší podle role té které společenské vrstvy a privilegií jejich zástupců. Pouze rovnostářská anarchie vytváří situaci rozbujelé legislativy, v níž v praxi žádné právo de facto neexistuje, tudíž neexistuje ani žádná spravedlnost a vymahatelnost práva. Vše je potom jen věcí korupce hmotné a ideologické.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je nutný návrat k patriarchální rodině

Autor: Tery Žena

Založeno: 01.05.2008, 22:05

"právo otcovské, právo stavovské, právo vlastníků, právo nemajetných, právo vladařské atd."

Já se spletla, vy nejste starší o třicet ale o tři sta let :-)
Nevšiml jste si, že právo už je dlouho jenom jedno? Nejsou různá práva pro různé lidi. Víte, šetří to životní prostředí. Není třeba tisknout deset různých zákoníků :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je nutný návrat k patriarchální rodině

Autor: lubob Muž

Založeno: 01.05.2008, 22:08

"lidska prava jsou zenska prava" - amnesty international.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je nutný návrat k patriarchální rodině

Autor: lubob Muž

Založeno: 01.05.2008, 22:10

"women's rights - nothing less. men's rights - nothing more." - susan b. anthony

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je nutný návrat k patriarchální rodině

Autor: lubob Muž

Založeno: 01.05.2008, 22:11

"co je dobre pro zeny, to je dobre pro spolecnost." - michaela marxova-tominova

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je nutný návrat k patriarchální rodině

Autor: lubob Muž

Založeno: 01.05.2008, 22:14

"Výsledky 1 - 10 z asi 14 900 000 na dotaz women's rights "
"Výsledky 1 - 10 z asi 4 300 000 na dotaz men's rights" - google

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je nutný návrat k patriarchální rodině

Autor: lubob Muž

Založeno: 01.05.2008, 22:18

"Evropský parlament nedávno přijal opatření, které v budoucnu umožní založit instituci evropského vyslance pro ženská práva."

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je nutný návrat k patriarchální rodině

Autor: Tery Žena

Založeno: 01.05.2008, 22:20

susan b. anthony hrabe...
ale nic jiného to nedokazuje

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je nutný návrat k patriarchální rodině

Autor: lubob Muž

Založeno: 01.05.2008, 22:23

susan b. anthony ( nar. 1820) byla zakladajici matkou prvni vlny feminismu :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je nutný návrat k patriarchální rodině

Autor: Tery Žena

Založeno: 01.05.2008, 22:25

no a? v životě jsem o ní neslyšela
jestli řekla tohle, tak jí hrabe...
ne že by se to nedalo vyvážit spoustou hlodů z těhle stránek, ale tady taky diskutujícím často hrabe...
Aspoň není nuda

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je nutný návrat k patriarchální rodině

Autor: Tery Žena

Založeno: 01.05.2008, 22:28

Jen velký hlupák a žena mohou být tak nechápaví. - pan Jan asi před deseti sekundama

Až nato, že pan Jan je zakládajícím členem první vlny ničeho :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je nutný návrat k patriarchální rodině

Autor: lubob Muž

Založeno: 01.05.2008, 22:30

ano. nekterym diskutujicim tu velmi casto & velmi hodne hrabe.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je nutný návrat k patriarchální rodině

Autor: Tery Žena

Založeno: 01.05.2008, 22:34

nepopírám hihihi hlavně (pan Jan je pecka, ale samo tam se předvede i Klokánek)
ale já se narozdíl od ostatních necítím nějak "protimužsky" laděná

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je nutný návrat k patriarchální rodině

Autor: Jan Muž

Založeno: 02.05.2008, 00:27

Vy jste laděná protilidsky, ve svém důsledku proti přirozené roli ženy v rodině, proti její ochraně, proti naplnění její mateřské role i jejímu štěstí, tak si neberte moje jméno do huby ani nikoho jiného na tomhle serveru. Radši si ji běžte někam vymáchat.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je nutný návrat k patriarchální rodině

Autor: Tery Žena

Založeno: 02.05.2008, 01:17

technická: jak si vysvětlujete, že i na tomto serveru, kde se vyskytuje tak specifický vzorek mužské populace, jste mnohým mužům k smíchu?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je nutný návrat k patriarchální rodině

Autor: Jan Muž

Založeno: 02.05.2008, 12:54

O tom nic nevím, kdyby to byla pravda, nelitoval bych, smích léčí. Ale ne ten Váš, to je pouhá křeč infantilní a frustrované slípky v zastydlé pubertě.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je nutný návrat k patriarchální rodině

Autor: Ada Žena

Založeno: 02.05.2008, 16:39

Tery kdy už konečně pochopíte, že Vaše štěstí je u plotny? Copak Vám to doma od útlého dětství neříkali? Jen tak totiž žena může dosáhnout konečné harmonie. Žena s vlastním názorem je na vdávacím trhu podezřelá a její rodina by měla přehodnotit celý svůj postoj.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je nutný návrat k patriarchální rodině

Autor: lubob Muž

Založeno: 02.05.2008, 16:42

vy mate ale divne nazory.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je nutný návrat k patriarchální rodině

Autor: Jan Muž

Založeno: 07.05.2008, 14:45

Mám obavu, že Tery se nehodí ani k té plotně, ano má svůj názor jako siamská kočka.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je nutný návrat k patriarchální rodině

Autor: Tery Žena

Založeno: 07.05.2008, 15:39

Ano, jsou spousta míst, ke kterým se nehodím. A přiznávám, že plotna bude jedno z nich. Něco uvařím, když musím, ale že bych nějak excelovala...

Siamské kočky vás mají přečteného. Jako kohokoliv jiného.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je nutný návrat k patriarchální rodině

Autor: Jan Muž

Založeno: 07.05.2008, 16:10

Přečteného tak jako Vy, vždyť sama myslíte jako siamská kočka. Teda nic proti kočkám, ale do sikuse bych je nebral.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je nutný návrat k patriarchální rodině

Autor: Tery Žena

Založeno: 22.05.2008, 20:56

Děkuji :-) Máte nějaké milé období :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je nutný návrat k patriarchální rodině

Autor: Jan Muž

Založeno: 22.05.2008, 23:15

Jsem-li kritický a realistický, neznamená to, že nejsem milý. Minimálně konám dobro. :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je nutný návrat k patriarchální rodině

Autor: Tery Žena

Založeno: 01.05.2008, 22:19

práva čínských pand jsou nad práva pand rudých - Tery

vezměte si zákoník a podívejte se do něj, vydávají se dva druhy? pro muže a pro ženy? ne? jejdamane, čím to asi bude?

(už spolu oficiálně mluvíme?)

btw: myslím, že ten citát je metafora, kterou jste převrátil
masaryk kdysi řekl, že nejsou žádná ženská práva, dětská práva jen lidská práva a to se myslím říká doteď, obráceně jsem to nikdy neslyšela

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je nutný návrat k patriarchální rodině

Autor: lubob Muž

Založeno: 01.05.2008, 22:27

"Sociální demokracie se bude velmi zasazovat o to, aby v budoucnu vzniklo ministerstvo pro ženu a rodinu"

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je nutný návrat k patriarchální rodině

Autor: Tery Žena

Založeno: 01.05.2008, 22:32

no, nevím sice, co to má být, ale má se to jmenovat ministerstvo pro rodinu, tu ženu jste si přidal pro zvláštní efekt

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je nutný návrat k patriarchální rodině

Autor: lubob Muž

Založeno: 01.05.2008, 22:41

UGI

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je nutný návrat k patriarchální rodině

Autor: Tery Žena

Založeno: 01.05.2008, 22:48

Úvod do geografických informačních systémů?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je nutný návrat k patriarchální rodině

Autor: lubob Muž

Založeno: 01.05.2008, 22:54

use google, idiot! :-)

"Online rozhovor se stínovou ministryní pro ženu a rodinu Annou Čurdovou" - stranky CSSD

"Sociální demokraté by rádi zavedli také úplně nové ministerstvo - pro ženu a rodinu." - i-DNES

"Tím by mělo být Ministerstvo pro ženu a rodinu." - GITA

"strana [CSSD] slíbila svým voličům ministerstvo pro rodinu a ženu" - BBC

staci, vy zvlastni efekte?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je nutný návrat k patriarchální rodině

Autor: Tery Žena

Založeno: 01.05.2008, 23:13

Och, to by byla má druhá volba. Možná třetí, hned po Universal Gamez Installer.

UGI i vám :-) (ne ty systémy, do toho by se mi nechtělo :-(

Tak jo, jestli bude někdo chtít založit ministerstvo s tím ošklivým slovem v názvu, sepíšeme spolu petici a půjdeme protestovat (Mám jen dvě podmínky. Necháte mluvit mě. Kdyby úředníci viděli vaši zběsilost (feminismus nás všechny ovládá!) asi by z nás spíš měli srandu. Jo a vezmete si bryndáček, kdyby jste začal ze vzteku slintat.) Souhlas?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je nutný návrat k patriarchální rodině

Autor: lubob Muž

Založeno: 01.05.2008, 23:23

i takhle je mozne se vyporadat s neprijemnym zjistenim, ze jste strelila vedle & z toho plynouci frustrace. pro chatrne ego je to asi moznost jedina, normalni clovek by rekl "sorry, zmylila jsem se".
no nic, kazdy jak umi.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je nutný návrat k patriarchální rodině

Autor: Tery Žena

Založeno: 01.05.2008, 23:36

vážně jsem si myslela, že se to má jmenovat ministerstvo pro rodinu a tu ženu jste sio tam dal jen pro efekt

teď jsem stejně pohoršena jako vy, nevidíte? proč odpíráte pomocnou ruku? vy se mnou do té petice nepůjdete?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je nutný návrat k patriarchální rodině

Autor: lubob Muž

Založeno: 01.05.2008, 23:40

aaa, pozor, dalsi zvlastni efekt - kourova clona.

jak rikam, kazdy jak umi & kde nic neni, ani smrt nebere.

pomocnou ruku nechci & do niceho s vami radeji nejdu. hrozi nebezpeci, ze byste zase zkusila myslet :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je nutný návrat k patriarchální rodině

Autor: Tery Žena

Založeno: 01.05.2008, 23:43

když vy mě nemáte rád :-(

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je nutný návrat k patriarchální rodině

Autor: lubob Muž

Založeno: 01.05.2008, 23:58

neberte si to osobne. to je muj univerzalni postoj ke vsem, kteri se chovaji jako zakerne skety.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je nutný návrat k patriarchální rodině

Autor: Tery Žena

Založeno: 02.05.2008, 14:43

tak to musíte vášnivě nesnášet spoustu místních přispěvovatelů...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je nutný návrat k patriarchální rodině

Autor: Zdeno Muž

Založeno: 02.05.2008, 15:31

Tery Tery. Lubob řekl jen "do niceho s vami radeji nejdu" a to IMHO můžete vztáhnout i na tu řečenou spoustu místních přispěvatelů. Ale to další už ne.

"Vy mě nemáte rád", "musíte vášnivě nesnášet" - to jsou totiž jen VAŠE slova, všimněte si. Hrozně urputně se snažíte odhalovat cizí city a "niterná nutkání", a křečovitě je ironizujete. Příliš křečovitě, až to bije do očí. Opakuji vám: viz kterýkoli psychologický slovník, heslo Projekce (nebo též Mechanismy obranné ega). V české wikipedii toto heslo zpracováno není, tady máte text ze slovenské:

Projekcia je v psychológii obranný mechanizmus spočívajúci v neuvedomovanom prenose vlastnych pocitov a impulzov mimo seba, na nejakú druhú osobu. Starej panne s potlačenými, ale celkom neodstránenými sexuálnymi podnetmi sa často zdá, že sa všetci ostatní správajú nemorálne.
Mechanizmus projekcie čiastočne objasňuje pokrytectvo. Pokrytec pripisuje iným vlastné zámery, želania, protirečiace jeho morálnemu vedomia.
Špecifickou formou projekcie je odreagovanie.

Ale klidně pokračujte dál, ostatně nejste jediná, kdo se tu nevědomky předvádí v nedbalkách.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je nutný návrat k patriarchální rodině

Autor: lubob Muž

Založeno: 02.05.2008, 15:49

usmudlanych nedbalkach :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je nutný návrat k patriarchální rodině

Autor: Tery Žena

Založeno: 02.05.2008, 16:02

No jo, je to smutné :-) Ale asi to děláme všichni.
Ale jesli chcete ještě trochu projekce, nemyslím si, že jde problém genderový, myslím, že je generační. Myslím, že lubob jako příslušník starší generace štěká na tu mladší, protože ví, že už ta jeho není hybnou silou. Protože u otěží se udrží pár výjimečných jedinců, ale generace jako celek je nakročená k vejminku. Tohle všechno je jen křik na téma "budete žít tak, jak říkáme my!". Palahniuk napsal, že každá generace chce být poslední :-)

"Vy mě nemáte rád", "musíte vášnivě nesnášet" - to jsou totiž jen VAŠE slova, všimněte si.

Bože, to je skandál! Teď jste upozornil na to, že jde o MOJE slova. cOPAK S TÍM BUDEME DĚLAT? Já sem napsala svoje slova, to co si myslím... Velmi převratné, to tu ještě nikdy nikdo neudělal :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je nutný návrat k patriarchální rodině

Autor: Zdeno Muž

Založeno: 02.05.2008, 16:10

Ano, v ušmudlaných nedbalkách. A ještě jednou tam a zpátky po molu. Jak chcete, holka.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je nutný návrat k patriarchální rodině

Autor: Tery Žena

Založeno: 02.05.2008, 16:19

stejná generace?
jen se ptám...

nebojte se, ono se mi to vrátí, KAŽDÁ chce být poslední, i ta moje, stačí pár let, a když nebude mít lidstvo ohromnou smůlu, budu taky někomu psát o ušmudlaných nedbalkách :-) (a on mi nejspíš napíše, že narozdíl ode mne si ještě může dovolit nosit na veřejnosti vůbec nějaké:-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je nutný návrat k patriarchální rodině

Autor: Zdeno Muž

Založeno: 02.05.2008, 23:00

To s tou generací je zase jen vaše zavádějící konstrukce, já nevidím žádný důvod sem generační rozdíly tahat. Ale hlavně že jste něco plácla, že jo?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je nutný návrat k patriarchální rodině

Autor: Tery Žena

Založeno: 04.05.2008, 22:24

Teda, vy jste jak ježek :-( dotkla jsem se citlivého místa? JÁ TÍM PŘECI NEMYSLÍM, ŽE JSTE STAŘÍ! jen jiná generace (ta ve středním věku), mezigenerační spory jsou normální,
vám se nelíbí, jak dnešní mladí žijí? smůla! vyrovnejte se s tím, my taky budem jednou muset...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je nutný návrat k patriarchální rodině

Autor: Honza Muž

Založeno: 30.04.2008, 13:26

Rozumíte tomu úplně špatně! Sice mne patrně někdo napadne, že odpovídám za někoho, ale nešť. Nedá mi to. V tom je přece jádro pudla – Janova bývalá paní se zachovala nevhodně, protože ženy už přece takové bývají. Chovají se většinou iracionálně, na základě pocitů, dojmů, jsou zrádné apod. My oproti tomu jednáme většinou zcela korektně, logicky, ušlechtile atd. (Jan k tomu nádavkem ještě přirozeně harmonicky). Čili na vině je prakticky vždy žena (klišé cherchez la femme v případě vztahových konfliktů platí obvzvláště). Za to si vás přece nemůžeme vážit. Takže Jan je z obliga a o úctě k nevděčnici nemůže být vůbec řeč:-)).

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je nutný návrat k patriarchální rodině

Autor: Tery Žena

Založeno: 30.04.2008, 13:49

a celé je to vina neexistence patriarchátu, který všechny ženy spontánně a harmonicky udrží na svých místech a tím minimalizuje dopad jejich přirozeně méněcenných povah :-)
pan Jan by pořád měl svoje manželství, kde by byl na základě nějakého dekretu (neplést s dekretem na byt) neomezeným pánem a jeho žena by nezapomínala plnit funkci "manželky"

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je nutný návrat k patriarchální rodině

Autor: Aredhel Žena

Založeno: 30.04.2008, 17:11

Když vstoupíte do manželství, tak s někým, kdo Vás přitahuje a imponuje Vám, nebo ne?

Vztahy se, ale vyviji a ten kdo mi imponoval se muze zmenit a za deset let muze byt kazdy z partneru uplne jinde.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je nutný návrat k patriarchální rodině

Autor: lubob Muž

Založeno: 30.04.2008, 17:48

vtip :

po par letech manzelstvi:
"vis, kdyz ja jsem myslela, ze se zmenis".
"vidi
s? & ja myslel, ze ty ne."

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Je nutný návrat k patriarchální rodině

Autor: Jarmila K. Žena

Založeno: 29.04.2008, 06:50

A když nebude dcera poslouchat, šup s ní do sklepa. Tam je teprve možnost zacházet s ní, jak se pánovi tvorstva zlíbí. I sedm dětí jí udělat.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Je nutný návrat k patriarchální rodině

Autor: Honza Muž

Založeno: 29.04.2008, 08:05

Taková situace nebude v patriarchátu téměř vůbec možná. Tyto a podobné excesy se stanou minulostí. Všichni budeme přirozeně harmoničtí. My budeme ušlechtile a moudře vládnout jako jeden muž. Ženy pak takové veskrze kvalitní otce a partnery nebudou moci než zbožňovat a obdivně k nim vzhlížet. Čili je prakticky vyloučeno, že by se v tomto staronovém harmonickém řádu vyskytla nějaká zbloudilá ovce...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Je nutný návrat k patriarchální rodině

Autor: Kristina Žena

Založeno: 29.04.2008, 10:16

Já už se na to hrozně těším. Teď jde jen o to, aby to konečně už někdo řekl veřejně :-)
Který z místních patriarchů se toho ujme?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Je nutný návrat k patriarchální rodině

Autor: Ada Žena

Založeno: 29.04.2008, 10:27

Asi Jan, ne? a za zády by mu měli stát další zdejší patriarchové a přikyvovat, aby to mělo dostatečnou váhu. A hlavně by to měli přenášet na všech TV kanálech současně, aby někdo nepřepínal

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je nutný návrat k patriarchální rodině

Autor: Honza Muž

Založeno: 29.04.2008, 11:18

A na všech radiofrekvencích budiž pak téměř nepřetržitě vysílána tzv. "Janova formule" (viz výše) :
"Ta formule zní: patriarchát. Pouze rodina s vedoucí úlohou muže jako hlavou rodiny a s respektem ženy k jeho autoritě může navrátit dětem zdravé podmínky vývoje a zajistit jim tolik potřebnou výchovu. Z manželů potom udělat řádné rodiče". Pouštět si to i při spaní, aby nám to přešlo do podvědomí a i tímto způsobem jsme se co nejrychleji přirozeně harmonizovali.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je nutný návrat k patriarchální rodině

Autor: papparotti Muž

Založeno: 30.04.2008, 07:26

:)))

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Je nutný návrat k patriarchální rodině

Autor: kocour Muž

Založeno: 29.04.2008, 11:59

Tomu se říká podpásovka, ať je Jan jaký je ...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Je nutný návrat k patriarchální rodině

Autor: NTPT Muž

Založeno: 01.05.2008, 15:40

Na vás obdivuji jednu věc. jak vždy dokážete s řádněí maniaka udělat VLASTNOST všech mužů a jak VZDY dokážete omluvit ženy jako Mauerky nebo vražednice novorozeňátek...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Je nutný návrat k patriarchální rodině

Autor: abc Muž

Založeno: 29.04.2008, 08:06

... aby žena poslouchala manžela jako vrchního svého ... VRCHNÍ - PRCHNI

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Je nutný návrat k patriarchální rodině

Autor: Aredhel Žena

Založeno: 29.04.2008, 08:09

Ale myslí, a ne každý muž je schopen se podobné role ujmout.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Je nutný návrat k patriarchální rodině

Autor: Žena

Založeno: 29.04.2008, 11:22

O tom už není pochyb, že si tu děláš ze všech prdel.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Je nutný návrat k patriarchální rodině

Autor: Aredhel Žena

Založeno: 29.04.2008, 11:39

A to jako proc ?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Je nutný návrat k patriarchální rodině

Autor: kocour Muž

Založeno: 29.04.2008, 12:01

Protože to celé zní jako záměrně přehnaná parodie na pána tvorstva. Kdyby to myslel vážně, musel by psát odkudsi ze sklepení, totálně odříznutý od reality.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Je nutný návrat k patriarchální rodině

Autor: abc Muž

Založeno: 29.04.2008, 12:10

Sklepení jsou poslední dobou v módě.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Je nutný návrat k patriarchální rodině

Autor: Jan Muž

Založeno: 29.04.2008, 16:44

Realita je to, co má a co musí přijít. Přítomnost není realita, ale jen pomíjivý okamžik.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je nutný návrat k patriarchální rodině

Autor: kocour Muž

Založeno: 29.04.2008, 19:27

Pán je zřejmě zvěstovatel nového náboženství a právě se dostává do extáze ...

Odpovědět na příspěvek

 

Uvedená svobodná matka

Autor: dulcibelka Žena

Založeno: 28.04.2008, 12:52

Odpovědí: 31

a její potomek onu "rodinnou terapii" skutečně potřebovali. Harant, kopající matku, normální není - a dospělá žena, které musí terapeut hledat v JEJÍM okolí vzor dospělého muže, taky ne.
Se stavem "svobodná" to má ovšem pramálo společného...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Uvedená svobodná matka

Autor: Modrý Klokan Muž

Založeno: 28.04.2008, 13:00

Nevím přesně co se myslí tím oné slovem "normální", ovšem uvedenou a podobné situace jsem viděl ve svém okolí moc moc. Takže pokud to není normální, tak je to asi časté. Se stavem "svobodná" to má ovšem hodně společného.

Jinak si znamenám žákyni DuciBuci červeným puntíkem. Za několik let našich pokusů o její výchovu v člověka vyplodila první inteligentní příspěvek. Bravo. Sice opět propadne, ale už jen o fous, a v dalším ročníku má již šanci na ukončení docházky.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Uvedená svobodná matka

Autor: dulcibelka Žena

Založeno: 28.04.2008, 14:49

Prdlačku.
Normální matka, byť "svobodná", nebude mít problém vyštrachat ve svém okolí nějakého chlapa, aby ho mohla ukazovat svému synkovi...bratr, strýc, soused, soukmenovec z oblíbené pivnice :-)...a taktéž nebude mít problém spratka vysprchovat ledovou vodou, aby zklidnil hormon.
Ale samozřejmě je daleko jednodušší najít pipinu, která by si nevěděla rady ani jako počtvrté vdaná, a tvrdit, že takové jsou všechny neprovdané matky.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Uvedená svobodná matka

Autor: jt Muž

Založeno: 28.04.2008, 16:05

Chlapa nejlépe měnit každý týden, mokrého spratka zmlátit pohrabáčem, zavřít do temného sklepa a žrádlo mu házet na zem - ale ne moc často.
Děláte to také tak?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Uvedená svobodná matka

Autor: dulcibelka Žena

Založeno: 28.04.2008, 19:05

Bohužel...nemohu. Jestiť spratek o dvě hlavy vyšší než já...a na zem hází on - ponožky a spodky. Uznávám, že by za to pohrabáčem zasloužil.
A měnit chlapa každý týden též nemohu - jsouc od přírody líná co veš, nehodlám se unavovat převýchovou chlapa v člověka znovu od počátku...:-))

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Uvedená svobodná matka

Autor: Tery Žena

Založeno: 28.04.2008, 19:13

nevím jak to dělá dulci, ale to s tím sklepem jste asi pochytil od toho Rakušana, který věznil dceru i s třemi dětmi, co jí udělal...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Uvedená svobodná matka

Autor: Kristina Žena

Založeno: 28.04.2008, 19:15

Udělal jí jich sedm.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Uvedená svobodná matka

Autor: Kristina Žena

Založeno: 28.04.2008, 19:17

Jo, pravda, věznil z nich pouze tři.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Uvedená svobodná matka

Autor: Mic Muž

Založeno: 28.04.2008, 16:23

Nejakej vas strejda z hospody, ci obcasny bratranec nemuze nahradit zcela normalni chod rodiny (otce a matky). Vase femino pohadka o navstevach hodnych osob s koulema, kteri budou mit blahodarny vliv na domacnost samostatne zijici matky je blabol nejvetsiho zrna. Tato teorie by se mohla minimalne akceptovat, kdyby alespon vetsina spolecnosti ci trend byl zit ve vetsich rodinach pohromade, tak jak to bylo drive. Dnes se vsak lide spise separuji. Jiste muze mit matka ruzne schopnosti vychovavat dite. Situaci, ze v rodine chybi muzskej element vsak nemuze nahradit i kdyby si nechala udelat koule a pichala hormony. Clanek zcela jasne vystihnul rizikovou skupinu, kde k vychove budoucich deprivantu muze dochazet - a nejake schopnosti samostatne zijicich matek vychovavat tyto deprivanty se pohybuji pouze na urovni koordinace jiz daneho pruseru. Chapu ze nekteri se k teto tizive situaci pro sve dite nedostali schvalne, ale svym osudem coz je akceptovatelne. Rozhodne to vsak nema nic spolecneho s iniciativou, ktera vylozene podporuje a zvysuje riziko narustu techto deprivantu (ukazkovy pripad kam nesmyslne podporovani zenskych pseudo prav vede). Ta vase pipina mohla byt prave ten deprivant a toho nejake "spravne" vychove typu sprcha nenaucite - spise naleti na med vychove ala Dzamila.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Uvedená svobodná matka

Autor: Martin Muž

Založeno: 29.04.2008, 03:11

Máte víceméně pravdu. Znám celou situaci z vlastního dětství, kdy jsem se také snažil v rodině zastoupit mužskou autoritu. Nakonec jsem to ve zdraví přežil, svá úskalí to ovšem má. Rada dulcibelky není ale v některých případech nepoužitelná. Dědeček nebo bezdětný strýc v mnoha rodinách bez otců mužskou autoritu úspěšně suplují. Problém je v tom, že pak nestačí jedna formální návštěva za půl roku a od dotyčných to vyžaduje značné osobní nasazení. Ne vždy je příbuzný, ochotný ujmout se podobné role, k dispozici.

Odpovědět na příspěvek

 

Dědeček a bratr?

Autor: Misogyn Muž

Založeno: 29.04.2008, 08:07

Pro čím dál víc lidí platí: Kdo to je, dědeček? Kdo to je, bratr?
Když jedináčci mají jedináčky, chybí bratři i bratranci. A když se ženy rozvádějí krátce po mateřské a izolují otce od dětí, chybí posléze nejen otcové, ale i dědečkové.
Ten špatný vývoj u nás trvá už několik generací a stále se to zhoršuje. Jen v ranné Husokově době se přechodně situace zlepšila, aby vzápětí padla o to hlouběji.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Dědeček a bratr?

Autor: dulcibelka Žena

Založeno: 29.04.2008, 14:04

No, moje vnučka má dědečky TŘI...:-)))

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Dědeček a bratr?

Autor: lubob Muž

Založeno: 29.04.2008, 15:13

to uz tu vsichni vi, ze jste mutant :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Dědeček a bratr?

Autor: dulcibelka Žena

Založeno: 29.04.2008, 16:56

Určitě, pane vjedec?
Byla řeč o tom, kolik mám JÁ dědečků?

Mimochodem, už dříve jsem se zřekla privilegia s tebou, bobíku, konverzovat. Jelikož jsi to zjevně nepochopil, žádám ještě jednou, a co nejuctivěji, aby ses mi přestal neustále věšet na kotník.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Dědeček a bratr?

Autor: lubob Muž

Založeno: 29.04.2008, 17:22

nekonverzujte. je to tak jednoduche, ze by to zvladl snad i delfin :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Uvedená svobodná matka

Autor: Jarmila K. Žena

Založeno: 29.04.2008, 06:57

Až budou v budoucnu dva homosexuálové vychovávat děti bez matky, tak to neporostou deprivanti? Mimochodem, jestli to zde ještě někdo neví, tak já pocházím z rodiny, kde matka sama vychovala šest dětí. Jako deprivant se rozhodně necítím.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Uvedená svobodná matka

Autor: mašinka Žena

Založeno: 29.04.2008, 08:01

to je ono. Obecně je obtížné vychovávat jedináčka, zvlášť ve spotřebním světě. Mají s tím problémy i v Číně, kde dorůstá generace tzv. malých princů, jedináčků ze zákona, vesměs chlapců:-(, vychovávaných stabilní a širokou rodinou, tedy rodiči a prarodiči, kteří snášejí, co jim na očích vidí. Neuvěřitelně zpovykaní spratci. Jak bere tradiční úcta k starším za své.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Uvedená svobodná matka

Autor: Tery Žena

Založeno: 29.04.2008, 15:52

kdesi jsem zaslechla moudrou větu: těžko se něco zlepší, co se mládeže týče, když každý by do polepšovny poslal akorát sousedovy děti...

Odpovědět na příspěvek

 

Necítíte, ale jste.

Autor: Misogyn Muž

Založeno: 29.04.2008, 08:08

A všichni to na vás poznají po několika vašich větách.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Necítíte, ale jste.

Autor: Tery Žena

Založeno: 29.04.2008, 17:33

zatímco na vás už je od pohledu jasné, že jste vyrůstal v láskyplném prostředí, kde si maminka s tatínkem rozuměli a učili vás toleranci a porozumění :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Uvedená svobodná matka

Autor: NTPT Muž

Založeno: 01.05.2008, 15:42

Možná se tak necítíte, ale rozhodně se tak chováte a máte takové názory. Deprivanta.

Sorry za upřímnost, někdo vám to říci musel.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Uvedená svobodná matka

Autor: Filip Muž

Založeno: 28.04.2008, 17:43

Ano a přesně v tom je ten problém. Čím solidnějšího chlapa sežene, tím víc si bude chlapec uvědomovat, jak moc takový chlap v její rodině chybí, a bude se snažit tu roli zastoupit sám, ačkoliv na ni není zdaleka připravený. A bohužel matky nejsou schopné tomu zabránit a v horším případě se tomu i samy částečně přizpůsobí.

To pro něj rozhodně není dobré a zdravé prostředí k rozvoji, a způsobí mu to dost problémů i v dalším životě.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Uvedená svobodná matka

Autor: Tery Žena

Založeno: 28.04.2008, 18:43

Souhlas.
Nejzdravější prostředí pro dítě je úplná rodina, kde se táta s mámou mají rádi, nehádají se a společně pečují o potomka.
Jenže ne vždycky to vyjde. A pak co? má matka zastřelit sebe i dítě? Pak je třeba vzor v dědečkovi lepší než drátem do oka.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Uvedená svobodná matka

Autor: Martin Muž

Založeno: 29.04.2008, 02:46

Jenže dneska to nevychází hodně často. Tady už je na místě otázka proč. To, že společnost považuje samostatně žijící matky s dětmi za něco normálního a vytváří jim přijatelné ekonomické a další podmínky je asi jedním z důvodů. Emancipace žen až za hranici, která je akceptovatelná pro jejich partnery, bude také hrát roli. Téměř jistota, že po rozchodu nepřijde o dítě též.

Odpovědět na příspěvek

 

Přesně o to feministky usilovaly od počátku.

Autor: Misogyn Muž

Založeno: 29.04.2008, 08:16

A podařilo se jim to. Když si člověk přečte proslovy a články marxistických feministek z počátku padesátých let, musí uznat, že si jim podařilo naplnit všechny jejich cíle, jak je tehdy proklamovaly.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Přesně o to feministky usilovaly od počátku.

Autor: jjj Muž

Založeno: 29.04.2008, 11:43

A bude muset být ještě o hodně hůř, aby se proti tomu začalo aktivněji bojovat.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Uvedená svobodná matka

Autor: Tery Žena

Založeno: 29.04.2008, 13:01

"vytváří jim přijatelné ekonomické a další podmínky?"

a co by bylo lepší? vytvořit jim nepřijatelné podmínky, aby šly o žebrácké holi? podle mě si většina samoživitelek musí na chleba pro sebe a dítě tvrdě vydělat, já vím, že se tu zase budou čertit, ale průměrné alimenty v ČR jsou 1500 Kč, co byste udělal vy? daňově je znevýhodnil?

"Ema
ncipace žen až za hranici, která je akceptovatelná pro jejich partnery, bude také hrát roli."

Co je to emancipace za hranici? Víte, že lidé se rodí svobodní a sobě rovní :-)? nic jako emancipace za hranicí neexistuje, to jste opravdu takový chudák, že potřebujete k tomu, abyste zvládnul vztah svého partnera už dopředu nějak handicapovat? to snad ne?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Uvedená svobodná matka

Autor: Martin Muž

Založeno: 29.04.2008, 21:33

Ano, přesně tak. Horší podmínky pro rozvedené matky by snížily počet rozvodů a podle logiky článku, ke kterému vedeme diskusi, by ve svém důsledku prospěly dětem.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Uvedená svobodná matka

Autor: mašinka Žena

Založeno: 29.04.2008, 21:48

Do jisté míry. Existují země, kde si středostavovská panička rozmyslí, zda bude riskovat, že odtáhne (s dětmi či bez nich) do podnájmu a bude se živit sama. Opustit zadluženou či od výplaty k výplatě se protloukající rodinu, kde mě ke všemu partner neskutečně se*e, žádný problém. Nejde o to, zda naše samoživitelky mají "přijatelné ekon.podm.", jako o to, že ty, které se se vztahem peklují, na tom nejsou o nic lépe. Tedy, neznám žádnou statistiku, která by mi potvrdila, že čím chudší, tím snáze se rozvádějí. Ale myslím tak.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Uvedená svobodná matka

Autor: Tery Žena

Založeno: 29.04.2008, 21:57

Aha, takže byste znovu zavedl u rozvodu rozhodnutí o vině a ten z manželů,který by byl rozpadem manželství vinnen, by měl v dalším životě vyšší daně a "vroubek"?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Uvedená svobodná matka

Autor: Martin Muž

Založeno: 29.04.2008, 22:03

Bavíme se o tom, proč je vysoká rozvodovost a co by ji snížilo. Co bych s tím dělal já je jiná věc. Osobně ale nemám žádné ambice to v praxi řešit.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Uvedená svobodná matka

Autor: Tery Žena

Založeno: 29.04.2008, 22:19

Ambice a ani možnosti nemá ani jeden z nás.

To je jen teorie. Připadá mi, že to, co jsem napsala, tak nějak z vašeho zhoršení podmínek tomu, kdo rozpad manželství způsobil, vyplývá.

Osobně si myslím, že je to blbost. Co když třeba jeden z patrnerů pije, druhý kvůli tomu podá žádost o rozvod. Kdo je v takovém případě na vině rozpadem manželství?

Odpovědět na příspěvek

 

Nu, pánové,

Autor: dulcibelka Žena

Založeno: 28.04.2008, 18:56

Odpovědí: 1

jak už píše Tery - nebylo by lepší svobodné matky a jejich děti rovnou utratit? Případně mateřství za svobodna zakázat zákonem - to by asi nejraději viděl pan Jan...
A co vdovy? Co siroty, jejichž otec opustil toto slzavé údolí, ledva se prvně nadechly?! Co takový pohrobek a jeho osamělá matka?
Řekla bych, že neprovdaných matek (ať už svobodných či rozvedených) tu i s dětmi žije tolik, že, kdyby byly skutečně tak neschopné, bychom museli být národem kriminálníků a deprivantů - a já osobně bych se bála vyjít na ulici!

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Nu, pánové,

Autor: lubob Muž

Založeno: 28.04.2008, 19:42

nad takovym zpusobem uvazovani kroutim nevericne hlavou. davat na stejnou roven nekoho, kdo prijde o clena rodiny nestastnou nahodou nebo tragedii & toho, kdo takoveho clena rodiny vice ci mene vlastnim prispenim postrada.

vite cim se vyznacuji ghetta & tzv. inner cities v usa, kde zije predevsim cernosska populace? presne tim, ze je tam plno takovych deprivantu & kriminalniku, deti neprovdanych matek, deti bez otcu. zkuste si tam bezstarostne vyjit na ulici.

Odpovědět na příspěvek

 

Neúplná rodina

Autor: Jana Žena

Založeno: 28.04.2008, 21:07

Odpovědí: 57

Kdysi jedna z mých praprababiček porodila jako svobodná služebná nemanželské dítě. Podle postulátů tohoto článku by proto měl její rod ve třetí generaci vymřít. Ale její dcera se vdala a měla klidně deset dětí. Co na to říct, dnes je nás, vnuků, pravnuků a prapravnuků několik desítek a žije se nám dobře.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Neúplná rodina

Autor: lubob Muž

Založeno: 28.04.2008, 21:17

schvalne jestli prijdete na to, cim to je :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Neúplná rodina

Autor: Jana Žena

Založeno: 29.04.2008, 15:09

Lubob, nevím, kam směřujete.
Opravdu nevím, co máte na mysli. Poučíte mě?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Neúplná rodina

Autor: Tery Žena

Založeno: 28.04.2008, 22:31

Moje prababička byla větší střelec. Ona se ve dvacátých letech dokonce rozvedla :-)

Mno a její syn (můj děd) prožil v manželství (s mojí babičkou, překvapivě:-) celý život a moji rodiče jsou spolu už desítky let....

Odpovědět na příspěvek

 

Jenomže to neměla jako životní program.

Autor: Misogyn Muž

Založeno: 29.04.2008, 08:28

Celkové millieu společnosti bylo protirodinné a promanželské. V takových podmínkách se i obětem okolností lépe vplouvalo zpět do standardního stabilního systému. Dítě svobodné matky před 100 lety mělo kolem sebe samé rodiny a vědělo, kam má směřovat a co je životním cílem.
Dnes ve třídách základních škol převažují děti z rozvrácených manželství. Rozvrácenost rodin a entropie společnosti jsou jim samozřejmou realitou, jež je nutno formuje k hypertrofovanému egocentrismu, protože v takové společnosti je každý sám. Společnost osamělých egoncentriků pak nutně dále zhoršuje celkové millieu a pronásleduje ty, kdo se jí vymykají - tedy normální rodiny, věrné manželské páry, prorodinné myšlení...
Feministky prostě nasměrovaly společnost špatným směrem a ta teď padá i samospádem a další přidávání na tempu není vůbec třeba - přesto se o tu akceleraci pádu feminsitky usilovně snaží dál. Například antidiskriminační zákon, zákon o domácím násilí, státní alimenty matkám bez manžela, zákaz výchovy dětí, snížení věkové hranice trestní odpovědnosti, likvidace učebních oborů a kvalitního školství, zabavování řidičských průkazů vyhnaným otcům...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Jenomže to neměla jako životní program.

Autor: Jana Žena

Založeno: 29.04.2008, 15:08

Váš příspěvek mi zní velmi rozumně a fundovaně. Určitě jste vzdělaný člověk.
Zarazila jsem se až na začátku třetího odstavce, kde píšete "Feministky prostě nasměřovaly společnost špatným směrem..." Nesouhlasím s vámi v tom, že za celkové směřovaní dnešní společnosti mohou feministky.
Za prvé: Kdo ty feministky vlastně jsou? Feminismus je zřejmě hodně široký názorový proud, asi hodně nejednotný, bez nějaké jasně dané ideologie. Nebo znáte nějakou významnou představitelku tzv. feministického hnutí a její dílo? Já tedy ne. A zatím jsem se o nic takového moc nezajímala, jen tyhle zvláštní stránky ve mně vzbuzují zvědavost a zájem o tuto problematiku. Dejte, prosím, příklad nějaké významné feministky - političky apod., která nějak nasměrovala společnost. Nikdo mě nenapadá.
Za druhé: Kde berete tu jistotu, že zákony, které považujete za negativní (vyjmenoval jste je ve svém příspěvku), jsou dílem žen? Dokažte to.
Podle mého názoru je život v dnešní společnosti stejně obtížný jak pro muže tak pro muže. A velmi vás prosím, nejen vás, ale i ostatní, kteří tady vystupují se zjevnou nenávistí vůči ženám ( i když třeba nepoužívají nick Misogyn), abyste se pokusili vidět ženy jako lidi, se stejnými radostmi a bolestmi jako máte vy. Vždyť pro ženy je stejně tak těžké obstát v této složité společnosti, najít si partnera a založit fungující rodinu jako pro vás.
Nesvalujte vinu za všechny hříchy světa na ženy. Není to tak. Jenom vzájemnou spoluprácí a respektem můžete něčeho dosáhnout. Nenávist jenom plodí další nenávist.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Jenomže to neměla jako životní program.

Autor: Jan Muž

Založeno: 29.04.2008, 16:59

Rovnost a nezávislost v partnerství hlásají dnes skoro všechny ženy, represi mužů-otců po rozvodu, jejich existenční teror prováděný justicí přes alimenty a otrocký úděl bez práv k dítěti obhajují skoro všechny ženy s odkazem na potřeby dítěte. Prakticky všechny ženy proto podporují rozvrat rodiny a cestu společnosti do pekel. Každá žena de facto blokuje obecnou podporu funkční rodiny minimálně tím, že odmítá tradiční patriarchální rodinu, která jedině v rozhodující míře fungovala a může fungovat.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Jenomže to neměla jako životní program.

Autor: Kristina Žena

Založeno: 29.04.2008, 17:08

Fakt každá? No ne, tedy musím říct, že bez ohledu na to, jestli je to pravda nebo ne, jste mě každopádně potěšil.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Jenomže to neměla jako životní program.

Autor: dulcibelka Žena

Založeno: 29.04.2008, 17:11

Jo, teror...panu otci rozšlapali pikslu!

http://www.lid
ovky.cz/bojovnik-za-prava
-otcu-jde-do-vezeni-dbv-/
ln_domov.asp?c=A080429_15
5150_ln_domov_fho

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Jenomže to neměla jako životní program.

Autor: Jana Žena

Založeno: 29.04.2008, 21:03

Udělal jste z patriarchální rodiny modlu.
Otázka je, jestli ve vámi idealizované podobě vůbec někdy existovala a fungovala.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Jenomže to neměla jako životní program.

Autor: Jan Muž

Založeno: 30.04.2008, 22:41

Patriarchální rodina není výsledkem nějakých ideálů, ale prosté zkušenosti, jaké uspořádání rodiny je života schopné pro její funkci výchovnou i společenskou. Nikdo neříká ideální. Naopak feministický ideál rovného partnerství vznikl z marxistických ideologií sociální spravedlnosti a jako takový se ukazuje jako nefunkční. O tom svědčí nynější rozpad rodiny.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Jenomže to neměla jako životní program.

Autor: Jana Žena

Založeno: 01.05.2008, 19:00

Nesouhlasím.
Rodina vždycky fungovala nejlíp, když partneři spolupracovali jako tým. Jakékoliv podřízení jednoho druhému nevede k ničemu. A bylo to tak vždycky.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jenomže to neměla jako životní program.

Autor: Tery Žena

Založeno: 01.05.2008, 19:09

Ale co, ať si role rozhodí lidi v rodině tak, jak chtějí. Ale diktovat to zákonem...? Kdyby ten patriarchální model tak úžasně fungoval, nenastolovali by si ho doma všichni. Ale fakt, že po něm touží jen muži s nízkým sebevědomím o něčem svědčí...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jenomže to neměla jako životní program.

Autor: Jan Muž

Založeno: 01.05.2008, 21:46

Pravý opak je pravdou. Partneři spolupracovaly jako tým pouze tehdy, když muž měl v tom týmu kapitánskou pásku. Což byla praxe všech našich předků a nikdy dřív tomu nebylo jinak. Žádný tým nefunguje bez kapitána. Musíte být hodně zaslepená, když nevidíte, kterak je Váš nesouhlas v rozporu se současnou realitou, která moje slova prakticky dokazuje. Rovné partnerství je utopie naivních holčiček, co sní o andělech po svém boku, aniž by ovšem sami byly andělskými bytostmi.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jenomže to neměla jako životní program.

Autor: Tery Žena

Založeno: 01.05.2008, 22:02

Tak si tu kapitánskou pásku zaslužte, ne?
I ve fotbale se kapitán vybírá jako ten nejlepší nebo ten s největší autoritou.
Buďte tak úžasný, moudrý a rozumný, že se bez řečí vaše partnerka všem vašim rozhodnutím podřídí...
Na co zákon?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jenomže to neměla jako životní program.

Autor: Jan Muž

Založeno: 02.05.2008, 00:08

Právo otce jako hlavy rodiny není dáno nějakým zákonem ani nějakou hlavou otevřenou, nýbrž přírodou, od Boha, chcete-li. A rozhodně není za zásluhy. Muž není po všech stránkách silnější pro nic za nic. Zlým jednáním své právo pouze může ztratit, resp. být potrestán. Každý potom, kdo se příčí vyšší moci, příčí se sám sobě.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jenomže to neměla jako životní program.

Autor: Tery Žena

Založeno: 04.05.2008, 12:35

no, když je to od přírody a zjevné, tím spíš nepotřebujete zákon...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jenomže to neměla jako životní program.

Autor: Jan Muž

Založeno: 04.05.2008, 23:12

Samozřejmě, že není žádný zákon potřeba pro to, aby se prosadil přirozený princip rodinné pospolitosti. Je třeba ale odstranit sociálfeminacistické zákony, které takové rodinné pospolitosti brání a snaží se ji násilím zničit. Takový je celý současný zákon o rodině. Už to chápete? Budu snad zklamán, pokud ano.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jenomže to neměla jako životní program.

Autor: Jana Žena

Založeno: 02.05.2008, 10:45

Podívejte se. Já jsem spokojeně vdaná, mám tři děti, funguje nám to dobře i bez kapitána.
Jak to máte doma vy, že pořád tak poučujete? Myslím, že jste jen teoretik života. Já ho žiju.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jenomže to neměla jako životní program.

Autor: Jan Muž

Založeno: 02.05.2008, 12:42

Spokojeně vdaná žena se třemi dětmi, které to doma tak dobře funguje podle jejích představ, by se nikdy nedostala na tyto stránky.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jenomže to neměla jako životní program.

Autor: Jana Žena

Založeno: 02.05.2008, 13:01

Víte, jak jsem na ně narazila? Dal na ně odkaz jeden člověk na diskuzi o interrupcích. Téma interrupcí mě zajímá, ne proto, že by se mě zatím nějak osobně dotklo, ale protože jsem v této oblasti došla během let k velkému názorovému přerodu.
Ze zavilé bezdětné odpůrkyně interrupcí se ze mě stala, no ne přímo zastánkyně, ale ta, která toto smutné řešení chápe. A zjistila jsem, že odpůrci interrupcí se rekrutují zejména z řad mužů, a to ne šťastných otců od rodin, ale mužů, kteří v této oblasti mají nějaký problém.
A tak jsem skrze ten odkaz jednoho typického mužského šovinisty narazila na tyto stránky. Jsou opravdu zvláštní.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jenomže to neměla jako životní program.

Autor: Jan Muž

Založeno: 02.05.2008, 13:17

Je to asi jedno z mála míst, které muže nepředstavuje jako násilníka nebo sexuálně závislého přiblblíka a nevytváří vzor babského omývače dětských prdelek, jak lze vidět v televizi a ve všech masmédiích a filmových produkcích USA podřízených feministické manipulaci veřejného mínění.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jenomže to neměla jako životní program.

Autor: Jana Žena

Založeno: 02.05.2008, 13:54

Nezlobte se, ale mně nepřipadá, že by tento web poskytoval bůhvíjaký kladný obraz mužů.
Je tady cítit hodně zloby, hořkosti, bolesti a křivdy. Spíš sem asi chodí muži, kteří se cítí ženami nějak poškození, kterým ženy ublížily, ať už domněle nebo doopravdy. A tady si vylévají svá srdce.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jenomže to neměla jako životní program.

Autor: Jana Žena

Založeno: 02.05.2008, 14:04

A tady jsem teď vygooglovala také zajímavé stránky: www.novimuzi.eu
Ti pánové to vidí úplně jinak než pánové tady.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jenomže to neměla jako životní program.

Autor: Jan Muž

Založeno: 02.05.2008, 14:57

Googlujete dobře, vyhmátla jste genderové projekty občanského sdružení Žába na prameni. Vskutku ukázkový feminacistický a z EU financovaný útok na základy naší civilizace, zločinecké genderové spiknutí proti přirozenosti, lidskosti a za genocidu mužství. Je vidět, na čí straně jste a jaké zvrhlé myšlení Vás sem přivádí. To je dobré vědět pro ty, kdo by s Vámi chtěli ještě diskutovat.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jenomže to neměla jako životní program.

Autor: dulcibelka Žena

Založeno: 02.05.2008, 17:04

No, vy nemusíte mít obavy - VAŠE mužství je už očividně PO genocidě. Jinak byste tady neskuhral po oficiálním nastolení vedoucí úlohy muže, ale postaral byste se o ni (když o to tak stojíte) ve svém soukromí sám.
Ovšem něco jiného je vydobýt si autoritu vlastním přičiněním a chováním, než dostat na to, bez zásluh, glejt...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jenomže to neměla jako životní program.

Autor: lubob Muž

Založeno: 02.05.2008, 17:12

o jakem glejtu to mluvite?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jenomže to neměla jako životní program.

Autor: Tery Žena

Založeno: 04.05.2008, 12:30

o tom, který by mu zajišťovat to vedoucí roli v rodině a společnosti

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jenomže to neměla jako životní program.

Autor: Jan Muž

Založeno: 02.05.2008, 23:25

Ve svém soukromí si poradím,jen buďte bez obav. Navíc žádnou rodinu zakládat nehodlám, takže se mě ten problém dotýká již jen teoreticky a principiálně, z čisté péče o zdraví obce. Míříte na falešný terč. Jinak opravdu patriarchát nikdy nebyl věcí glejtu či nějakého direktivního opatření. Naopak dnešní snahy o nastolení rovnosti a rovných příležitostí jdou cestou mocenského diktátu, a pořád ne a ne se prosadit.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jenomže to neměla jako životní program.

Autor: Tery Žena

Založeno: 02.05.2008, 15:51

babského omývače dětských prdelek, jak lze vidět v televizi a ve všech masmédiích a filmových produkcích USA podřízených feministické manipulaci veřejného mínění

No, když má dítě v plenkách, musí se mu zadeček omýt, než se mu dá čistá. Máte syna, vy jste to nikdy nedělal?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Jenomže to neměla jako životní program.

Autor: abc Muž

Založeno: 05.05.2008, 08:10

Nene, první feminista byl sám Ježíš.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jenomže to neměla jako životní program.

Autor: Jan Muž

Založeno: 07.05.2008, 16:44

Nene, první feministka byla Máří Magdaléna, proto byl Ježíš z její výchovy tak pomatený. Jako typická feministka zapřela i jeho pravého otce a hodila to na Josefa. Ježíše odkázala Bohu a Josef musel akorát makat a platit alimenty. Katolická církev potom měla co dělat, aby věci uvedla na pravou míru, tak přišlo na svět neposkvrněné početí, musela z Ježíše učinit pravého syna božího, aby nebyl zpochybněn patriarchální řád.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jenomže to neměla jako životní program.

Autor: Vránolump Žena

Založeno: 07.05.2008, 16:47

Máří Magdaléna nebyla Ježíšovou matkou. Možná byste se mohl trochu poučit, než tu zase začněte plácat kraviny.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jenomže to neměla jako životní program.

Autor: Jan Muž

Založeno: 07.05.2008, 16:52

Tak svatá Maria matka boží, no, kdo se má v těch Ježíšových ženských vyznat, jasně, Máří byla Ježíšova milenka. Zkrátka Ježíš je zjevná oběť feministek.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jenomže to neměla jako životní program.

Autor: Tery Žena

Založeno: 07.05.2008, 18:57

Máří Magdalena ježíšova milenka?

tady někdo vzal Šifru Mistra Leonarda trochu moc vážně :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jenomže to neměla jako životní program.

Autor: Jan Muž

Založeno: 08.05.2008, 01:11

Nikdo neví, co spolu dělaly v noci na seně. Myslíte si snad, že Máří Ježíše jenom komandovala a hustila do něj teze o rovnosti pohlaví? Musela mu být také po vůli, jinak by namísto slavného výroku "blahoslavení chudí duchem, neboť jejich království jest nebeské" musel prohlásit "zlořečená sprostota, neboť jí pohltí plameny pekelné" :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Jenomže to neměla jako životní program.

Autor: Ada Žena

Založeno: 29.04.2008, 17:04

Jano s Vašimi smířlivými a vcelku rozumnými nápady tady prostě moc nepochodíte.

Odpovědět na příspěvek

 

Nenávist plodí nenávist.

Autor: Misogyn Muž

Založeno: 29.04.2008, 17:16

Kdykoli otevře kterýkoli ženský časopis, jsou v něm feministické útoky proti mužům.
Na síti jsou dostupné desítky různých webů a blogů, pěstujících a propagujících nenávistné feministické útoky proti mužům.
Dokonce i běžných "obecněpolitických&q
uot; novinách se vyskytují feministické útoky proti mužům a NIKDY naopak.
Alexandrických zdrojů jsem na české síty našel pouze sedm. To je zhruba jedno procento toho, co jich je feministických.
Bojovný feminismus se dnes dokonce studuje na vysokých školách. Ve volbách kandidovala dokonce ryze feministická protimužská politická strana - žádná politická protiženská strana ale vůbec neexistuje.
Útok medializované společnosti proti mužům je masivní a dlouhodobý a nikdo muže nehájí: jen Český svaz mužů a K213 či jak se přesně jmenují, a to jsou jen občanská sdružení bez jakýchkoli státních příspěvků a zejména K213 je občas i pronásledováno.
Pokud chcete něco o feministických zákonech, podívejte se na stránky parlamentní knihovny. Tam si můžete počíst ve stenozáznamech o tom, kdo a jakými argumenta prosazoval rozvody, interrupce, domácí násilí a podobné...
Hlavně se ale podívejte na jednoznačná čísla státní statistiky - a to ještě statistika vůbec nesleduje ty nejextrémnější projevy feminismu, jako znemožňování styku otců s dětmi.
Tyto stránky zde jsou jen reakce. Pouhá reakce na drsnou realitu.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Nenávist plodí nenávist.

Autor: Jana Žena

Založeno: 29.04.2008, 21:08

Pane, nečtěte ženské časopisy. Já to taky nedělám.
Pokud jde o ty weby a blogy, mám opačnou zkušenost. Našla jsem více těch jak říkáte alexandrických (mimochodem, to je skutečně terminus technicus?).
Pokud tedy nepočítáte mezi feministické blogy třeba rodinu.cz, kam chodí sice většinou ženy, ale který je, už podle názvu, zaměřen silně prorodinně.
Která feministická strana to kandidovala ve volbách? Bohužel jsem to nějak nezaznamenala, zdá se mi, že náš politický systém se pomalu a jistě mění v systém dvou silných stran, podobně jako třeba v USA, ostatní ztrácejí význam a těžko se prosadí nějaké nové.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Jenomže to neměla jako životní program.

Autor: lubob Muž

Založeno: 29.04.2008, 17:28

hm, to je zajimave. zadne feministicke dilo neznate, ale hovorite o tom, jako byste o tom vedela hodne.
samozrejme, ze jsou vyznamne feministky, ktere ovlivnily chod spolecnosti. proc by se feminismem jinak zabyvaly? z dlouhe chvile? ze sadistickeho pleziru?

s tou posledni vetou ovsem nelze nez souhlasit. tu by mela mit kazda nenavistna feministka vytetovanou na cele.

(p.s.: zamenujete feministky & zeny. to je stejne jako zamenovat komunisty & lidi. cim drive tenhle vas omyl pochopite, tim lepe se vam bude cist, co se tu pise. fakt, verte mi.)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Jenomže to neměla jako životní program.

Autor: Jana Žena

Založeno: 29.04.2008, 21:02

Já stejně pořád nechápu, proti komu a čemu tady vy, pánové, Lubobe, Jane, Misogyne, bojujete.
Ani jeden z vás nedal konkrétní jméno konkrétní feministky, ani neodkázal na konkrétní feministický spis.
Existují vůbec?
Nejsou pro vás feministky jen něco jako pro dona Quiota větrné mlýny?
Není to jen zástupný problém?
Lubobe, napsal jste, že zaměňuji feministky a ženy. Ale mám spíš pocit, že mnoho mužů zde slučuje oba tyto pojmy.

Docela by mě zajímaly osobní důvody, které vás vedly k tak nesmiřitelnému postoji k ženám.
Víte, já mám s muži některé ne dost dobré zkušenosti, včetně brutálního pokusu o znásilnění naprosto neznámým mužem. Ale proto přece nezačnu házet muže do jednoho pytle a nebudu je všechny nenávidět. To bych asi skončila jako zahořklá stará panna.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Jenomže to neměla jako životní program.

Autor: Martin Muž

Založeno: 29.04.2008, 22:39

Ježíš, tenhle server je přece o boji proti feminismu a o příbuzných tématech. Co by jste tedy od něj čekala. To je jako by jste se na serveru železničních modelářů rozčilovala, co mají pořád s těmi mašinkami.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Jenomže to neměla jako životní program.

Autor: Jan Muž

Založeno: 30.04.2008, 22:54

Já bojuji za návrat tradiční rodiny a proti feminizaci společnosti vedoucí k úpadku kultury, lidskosti, morálky a k anarchii. Feminismus a falešná emancipace zasáhly podvědomí většiny žen a jako parazitující mem rozkládá celé společenské vědomí i západní civilizaci.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Jenomže to neměla jako životní program.

Autor: Tery Žena

Založeno: 01.05.2008, 17:19

Bojujete? Proč?
Já myslela, že zhýralá západní civilizace pochopí svůj omyl založený na rovnostářských zákonech a spontánně se vrátí k patriarchátu... Ergo, bojovat netřeba.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jenomže to neměla jako životní program.

Autor: Jan Muž

Založeno: 01.05.2008, 18:47

Už jsem několikrát řekl to, co Vy stále ignorujete ve svých nejapných narážkách. Patriarchát se prosadí spontánně v případě, že přestane násilí současných států a jejich sociálněfeminacistických ideologií, jejichž součástí je teror rovnostářských zákonů ženoucí lidi do otroctví, samozřejmě kromě elit a oligarchie. A přestaňte laskavě otravovat mě a nechte si to na svýho starýho. Toho ta Vaše blbost a vlezlost jistě oblažuje.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jenomže to neměla jako životní program.

Autor: Tery Žena

Založeno: 01.05.2008, 18:57

Jop, jenomco vám zákon připíše tu vedoucí úlohu, hned si vás lidi (ženy) začnou spontánně vážit. Jasné jak facka. :-)

Můj starej bude tak o padesát let mladší než vy :-) No dobře, to jsem přehnala, ale o dvacet určitě.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jenomže to neměla jako životní program.

Autor: Tery Žena

Založeno: 01.05.2008, 18:58

"teror rovnostářských zákonů ženoucí lidi do otroctví"

Muhehhe
h :-) Nechtěl vy byste nakonec ty kvóty? :-) Pro vás?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jenomže to neměla jako životní program.

Autor: Jan Muž

Založeno: 01.05.2008, 21:49

Pletete si pojmy z dojmy. Kvóty jsou stanoveny za účelem nastolení rovnosti všech se všemi.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jenomže to neměla jako životní program.

Autor: Tery Žena

Založeno: 01.05.2008, 21:59

Jenže vy byste si chtěl vedoucí roli vynutit zákonem a v případě sporu byste si ještě chtěl ten zákon naklonit na svou stranu. Hm, mně to zní dost podobně jako kvóty... :-) Když něco nezvládáte, uměle si vylepšíte podmínky.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jenomže to neměla jako životní program.

Autor: Jan Muž

Založeno: 02.05.2008, 00:14

Vedoucí roli si většina mužů vynutí sama, často nevhodným způsobem. Pokud zákon nepůjde proti přirozenosti, logicky bude ctít to, co muži po právu náleží. To není žádné vynucování. Vynucuje se nyní rovnost žen, a důsledky jsou zničující. Znamenají konec rodiny, konec manželství i konec partnerského souladu v drtivé většině případů.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jenomže to neměla jako životní program.

Autor: Tery Žena

Založeno: 02.05.2008, 01:07

Jděte demonstrovat před ministerstvo spravedlnosti s transparentem VNUCUJETE MI ROVNOST! Uvidíte ten úspěch :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Jenomže to neměla jako životní program.

Autor: lubob Muž

Založeno: 30.04.2008, 23:33

"Lubobe, napsal jste, že zaměňuji feministky a ženy."

ano, napsal. & ted se podivejte, co pisete v dalsi vete :
"Docela by mě zajímaly osobní důvody, které vás vedly k tak nesmiřitelnému postoji k ženám."
QED.

uka
zte mi jediny muj post, kde jsem vyjadril nejaky negativni (natoz nesmiritelny) postoj k zenam. kecate, az se hory zelenaji.

vy jste , s prominutim, uplne mimo. feministek uz jsem tu vyjmenoval celou radu. kdybych mel vypisovat jejich jmena & jejich "skvosty", asi bych neskoncil do rana. ze vy jste k tomu uplne slepa, to je smutna vec; tenhle vas post povazuji za dokonalou ukazku zabednenosti & s tim ja uz asi nic neudelam. proste nechapete. & u toho muzeme klidne zustat. neni kazdemu shury dano.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Jenomže to neměla jako životní program.

Autor: Jana Žena

Založeno: 01.05.2008, 18:57

Lubobe, tož kurňa, napište JEDNU, aspoň JEDNU, která feministku, nejlépe takovou, která má co mluvit do chodu našeho státu.
Už mě to taky nebaví.
Vy tady totiž opravdu útočíte na všechny ženy. A říkáte jim feministky.
Nic konkrétního, žádná konkrétní jména, žádné konkrétní činy, jenom obecné nadávání "na poměry".
Nahoře už napsal nějaký Martin, že sem píšu zbytečně. Má pravdu. Protože vy (všichni) máte svůj názor a já taky svůj.
A sem si chodíte poplakat a ponadávat. Pokud vám to uleví prosím. Ale našli jste si naprosto falešného a imaginárního nepřítele.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jenomže to neměla jako životní program.

Autor: lubob Muž

Založeno: 01.05.2008, 21:42

kdybyste se slysela.

"Vy tady totiž opravdu útočíte na všechny ženy. A říkáte jim feministky. " - jednoduse kecate.

navic si nevidite do huby, protoze podle vas zadne feministky neexistuji.

"Prot
ože vy (všichni) máte svůj názor ..."

tolik o nehazeni do jednoho pytle.

"A sem si chodíte poplakat a ponadávat. "

presne to tu delate vy.


"Ale našli jste si naprosto falešného a imaginárního nepřítele."

totez co predchozi veta, v bledemodrem. vlastne mluvite o sobe. to ja jsem ten vas vetrny mlyn.


no nic, vidim, ze na normalni diskusi nemate, takze se o dalsi vysvetlovani snazit ani nebudu. mluvit s dubem by bylo produktivnejsi.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jenomže to neměla jako životní program.

Autor: Zdeno Muž

Založeno: 02.05.2008, 09:26

Ne že bych s vámi nesouhlasil, lubobe, ale zkusím to jinak:

Jano, lubobovi je to asi trapné, ale zrovna on splnil vaši žádost dřív než jste ji vyslovila. Viz jeho seznam feministek zde: http://www.rovnopravnost.
cz/diskuse/vypis/42390/#d
is42779

A pak si taky klikněte v záhlaví této stránky na ODKAZY. Vlevo nahoře potom uvidíte okno se sekcemi Feministické weby, Gender, O feminismu jinak atd.

Trochu tam zabrouzdejte a doplňte si informace. Pak můžete o feminismu diskutovat. Ale předtím ne, to budete jen za pitomce.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jenomže to neměla jako životní program.

Autor: Jana Žena

Založeno: 02.05.2008, 10:51

OK
Seznam napsala Tery, ne Lubob.
Nevadí. Fajn. Ty dámy mají nějakou výkonnou moc?
Pár feministických webů jsem si už vyhledala, proti vašemu je to slabé kafíčko.
Jo, a moc se mi líbil www.feministky.cz, to si někdo dělá z ženských (schválně neříkám feministických) webů trošku nepovedenou legraci.
Lubob mě zklamal tím, že sklouzl do sprostoty, myslela jsem, že je to jeden z mála místních gentlemanů.
Každopádně díky za ten odkaz, zkusím si o těch dámách zjistit víc, abych byla v "obraze".

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jenomže to neměla jako životní program.

Autor: Zdeno Muž

Založeno: 02.05.2008, 11:31

Opravím vás - ten seznam napsal lubob, Tery ho jen zkopírovala jako součást svého dotazu. Podívejte se pořádně.

"proti vašemu (webu) je to slabé kafíčko."
Tento web je můj zrovna tak jako váš, Janův, Misogynův, Teryin nebo dulcibelčin. Může sem psát každý. Podle toho některé diskuse i vypadají, bohužel. To ale neznamená, že nelze rozumně diskutovat. Jen musíte vědět s kým, držet se tématu a vyvarovat se osobních poznámek - tak jako v každé jiné diskusi.

Ve svých příspěvcích se snažíte bagatelizovat odpor proti feminismu argumentem, že feministky nemají žádnou (výkonnou) moc. K tomu mám dva protiargumenty.

První je jen parafrází vašeho přístupu:
Pouštíte se do diskusí s odpůrci feminismu. Jmenujte některého, který má výkonnou moc. Jinak - podle vaší vlastní logiky - útočíte na všechny muže.

Druhý argument je můj:
Podle mě je jedno, zda zrovna teď sedí nějaká feministka u moci, na blbosti feminismu to nic nemění. Ani na jeho příbuzenském vztahu s marxismem a rasismem. Nic na tom nemění ani fakt, že proti feminismu vystupuje nějaké to vylízané pako.
Ostatně to, že proti feminismu mluví nějací misogynové, ještě neznamená, že každý odpůrce feminismu je misogyn. To je jako kdybyste řekla, že každý odpůrce bolševismu je válčící imperialista.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jenomže to neměla jako životní program.

Autor: Jana Žena

Založeno: 02.05.2008, 11:44

Máte pravdu, přehlédla jsem, že Tery kopírovala Lubobův seznam.

Odpovědět na příspěvek

 

Je to hezky napsaný

Autor: Milan Muž

Založeno: 28.04.2008, 22:17

Odpovědí: 35

a že je to blízko pravdě, to může vidět každý, kdo kouká kolem sebe nezaujatě.
Máme tu teď velké množství mládeže, která prakticky nezná otce. Vyrostli jen s matkami. A na jejich chování je to znát.
Je asi dost nebezpečné vzít si takovou za ženu nebo takového za muže. Taková rodina může fungovat jen těžko - s vypětím sil to ti inteligentní zvládnout, ti inteligenčně průměrní ale asi ne.
Úkolem rodiny je reprodukce. Nejenom reprodukce biologická, ale i sociální: reprodukce mezilidských vztahů. A to těm lidem děsně chybí.

Odpovědět na příspěvek

 

Inteligence na to asi nestačí.

Autor: Misogyn Muž

Založeno: 29.04.2008, 08:42

Musela by to být inteligence + přiznání vlastní deprivace + vědomá hluboká láska k partnerovi + důsledné odvrhnutí egocentrismu a egoismu + sklony k sebeobětování a altruismu ...
Myslím, že u mužů, kteří vyrostli jen s matkami, je naděje na udržení rodiny větší než u žen se stejným problémem.
Ta žena bez otce přistupuje k vlastnímu manželství již s tím, že když to nepůjde, udělá to jako matka. Má v sobě vzor své matky. Proč by se tedy snažila naučit se soužití s otcem svých dětí, když její matka se bez manžela taky obešla...
Naopak muž bez otce přistupuje k vlastnímu manželství u vědomí nebezpečí, že se může stát jen plátcem alimentů, a tak se od začátku snaží, aby k tomu nedošlo (ale bude se také různě jistit, aby k tomu nedošlo). Nebo opak: bude se snažit takové situaci vyhnout a raději zůstat veselým svobodným mládencem než zapuzeným zapuzeným platičem alimentů.
No prostě mi z toho vychází, že mladé ženy se nemusí bát vzít si kluka, který byl vychován jen matkou, zatímco mladí muži si musí dát velký pozor, chtějí-li si vzít holku, která byla vychovávána bez otce.

Pro vdavekchtivou dívku je bezotcovství dost vážnou skvrnou na kráse a prudce snižuje její rodinný potenciál.
<Jejich matkám je to ale jedno, přece se pro toho spratka neobětují a nebudou kvůli ní žít s jejím otcem a prát mu ponožky...stačí, když na ni posílá alimenty. Za rozvody stojí stejné ženské sobectví jako za potraty.>

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Inteligence na to asi nestačí.

Autor: Ada Žena

Založeno: 29.04.2008, 10:02

Proto si nejlépe vybrat dívku z rodiny, kde byl otec vrchní a bylo k němu vzhlíženo s obdivem a úctou, hlavně ve večerních hodinách, kdy dorazil z hospody po svých x pivech s kamarády, na které po celodenní námaze a starosti, jak zajistit rodině prostředky k živobytí samozřejmě má nárok. Taková si jistě nebude vyskakovat a už vůbec ne se ohánět nějakými žanskými právy.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Inteligence na to asi nestačí.

Autor: Ada Žena

Založeno: 29.04.2008, 10:04

ženskými právy (kdyby někdo chtěl upozornit na chybu, tak to byl jen překlep :-) )

Odpovědět na příspěvek

 

No samozřejmě.

Autor: Misogyn Muž

Založeno: 29.04.2008, 10:46

Kdo by byl takový hloupý a bral si agresivní a hádavou feministku, co má plnou hubu ženských práv? Takovému pak ten špatný výsledek patří: vždyť kdo si koupí shnilé jablko, má prostě shnilé jablko.
Mladé vdavekchtivé dívky své smýšlení a morálku obvykle skrývají, proto je nutno pečlivě pozorovat i potenciální tchyni a tchána (není-li k dispozici žádný potenciální tchán, protože ho matinka vyrazila už před lety, je to vždy na pováženou!).
Když se s tím ta holka ani neskrývá, tak kdo by si ji při zdravém rozumu bral?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: No samozřejmě.

Autor: Ada Žena

Založeno: 29.04.2008, 11:01

No, vždyť to říkám, hlavní je mít doma vrchního, nikudy jinudy cesta nevede. Ještěže se tan patriarchát blíží mílovými kroky. Jen mi je líto, že já v něm neprožiji svá produktivní léta. Dnešní dívky to budou mít prostě jednodušší, protože za ně budou přemýšlet a rozhodovat muži. No i v tomhle nás islamisti předběhli. Možná i proto se jich sem tolik táhne, aby nám ukázali, kudy vede jediná správná cesta, že?

Odpovědět na příspěvek

 

Návrat přeci nikdy není možný.

Autor: Misogyn Muž

Založeno: 29.04.2008, 11:22

Konzervativismus pouze brzdí pád, nezajišťuje návrat. I kdyby patriarchální konzervativismus u nás politicky zvítězil, do minulosti se nic nevrátí. Máte prostě smůlu - Váš svět bude horší a Vaše děti na tom budou ještě hůře, budete-li mít jaké.
Naše "západní" civilizace umírá a příznaky rozkladu jsou všude kolem nás. (http://slechta.blog.idne
s.cz/c/33797/Oswald-Speng
ler-predpovedel-zanik-Zap
adu.html)

Například toto:
Zkušenosti školáků s drogami:
Žáci 5. tříd (1178 oslovených)
Pije alkohol 67.2 %
Kouří cigarety 22,6 %
Kouří marihuanu 1,6 %
Žáci 7. tříd (1142 oslovených)
Pije alkohol 91,8 %
Kouří cigarety 60,3 %
Kouří marihuanu 13,3 %
Žáci 9. tříd (1077 oslovených)
Pije alkohol 97,5 %
Kouří cigarety 71,4 %
Kouří marihuanu 36,1 %
Pramen: http://www.lidovky.cz/pij
i-uz-i-jedenactilete-deti
-d1j-/ln_domov.asp?c=A080
429_080227_ln_domov_hel


"Náprava světa" je sen blouznivců. Člověk se má raději starat o svůj individuální osud a tedy například mladý muž by si neměl brát ženu z bezotcovské rodiny a hlavně ne ženu, která má plnou ústu emancipace a ženských práv. To je lépe zůstat svobodný. Není-li v dnešní společnosti vůbec a principiálně lépe zůstat svobodný, když stát tak usilovně vytváří další a další komplikace rodinám a stále další zvýhodnění pro feministky... Lépe by asi bylo zůstat svobodný a pomoci islámcům převzít vládu nad Evropou, když už Evropa ztratila vůli k sebeobraně.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Návrat přeci nikdy není možný.

Autor: Aredhel Žena

Založeno: 29.04.2008, 11:34

Není-li v dnešní společnosti vůbec a principiálně lépe zůstat svobodný, když stát tak usilovně vytváří další a další komplikace rodinám a stále další zvýhodnění pro feministky... Lépe by asi bylo zůstat svobodný a pomoci islámcům převzít vládu nad Evropou, když už Evropa ztratila vůli k sebeobraně

Tak s timto naprosto souhlasim a myslim, ze to tak opravdu dopadne.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Návrat přeci nikdy není možný.

Autor: Ada Žena

Založeno: 29.04.2008, 12:21

Děti doma vedeme k samostatnému myšlení. Jak vidno, synovi ku prospěchu, dceři ke škodě, nebude jí nikdo chtít, když nebude její priorita stát doma stát u plotny a vzhlížet k vrchnímu. Mimochodem děti nekouří, alkoholu neholdují , učí se výborně, jsou slušné a zodpovědné. Neskromě si myslím, že to je zásluha i moje.

Odpovědět na příspěvek

 

Tak feministické bláboly považujete

Autor: Misogyn Muž

Založeno: 29.04.2008, 13:08

za projev samostatného myšlení?

Vy evidentně samostatným myšlením netrpíte. Jinak byste chápala, že samostatnost znamená nepodléhání demagogii - tedy nepodléhání ani feministkám a jejich genderblábolům.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Tak feministické bláboly považujete

Autor: Ada Žena

Založeno: 29.04.2008, 14:10

eventuelně samozvaným patriarchům nezapomeňte dodat

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Tak feministické bláboly považujete

Autor: Tery Žena

Založeno: 29.04.2008, 14:21

poslouchat pana Jana se spontánní a přirozené! to nevíte?

Odpovědět na příspěvek

 

Hrůza, ta dnešní mládež, misogyne!

Autor: dulcibelka Žena

Založeno: 29.04.2008, 17:45

1. "Naše mládež žije v hojnost, přepychu. Je nevychovaná, vysmívá se autoritě a nemá úctu před stářím. Naše děti jsou úplní tyrani." SOKRATES, 469-399 před Kristem

2. "Ztrácím všechnu naději v budoucnost naší země, až dnešní mládež převezme moc do svých rukou. Je nevázaná, nesnesitelná, nestálá, jednoduše hrozná." HÉSIDIOTES 700 před Kristem

3. "Náš svět dospěl ke kritickému bodu. Děti se vysmívají rodičům, jsou nepoddajné a stále touží jen po zábavách. Konec světa nemůže být už daleko." Staroegyptský hieroglyfický nápis, 2000 před Kristem

4. "Naše mládež je veskrze zkažená. Je zlomyslná, lenivá. Stojí hluboko pod úrovní minulých generací. Nebude schopna nést naší kulturu." xNápis na Babylonských hliněných tabulkách, 3000 před Kristem

Odpovědět na příspěvek

 

Všichni měli pravdu.

Autor: Misogyn Muž

Založeno: 29.04.2008, 18:18

Žádná z těch civilizací nepřežila - všechny odumřely.
Naše civilizace je právě ve fázi odumírání.
Ale já nelkám nad mládeží: její chování je jen důsledkem toho, v čem musí žít. Feministky se postarali o rozvrácení rodin a chování dětí tomu teď odpovídá. Mne to rozhodně nepřekvapuje.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Všichni měli pravdu.

Autor: Tery Žena

Založeno: 29.04.2008, 18:20

můžete definovat "civilizaci, která přežila?"

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Všichni měli pravdu.

Autor: dulcibelka Žena

Založeno: 29.04.2008, 19:48

Jo, o konci světa se spekuluje také už dlouho, misogyne. Nejméně od archy Noemovy.

Jen mi ještě řekněte - pohoršlivé chování mládeže, popsané v dávnověku, připisujete babylonským nebo staroegyptským feministkám?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Hrůza, ta dnešní mládež, misogyne!

Autor: Tery Žena

Založeno: 29.04.2008, 18:19

jj, říká se tomu syndrom poslední správné generace :-)

a já to mám TAKY!!!

Odpovědět na příspěvek

 

Re: No samozřejmě.

Autor: Aredhel Žena

Založeno: 29.04.2008, 11:31

Tak to se mi dva synove asi nemaji sanci ozenit , protoze ja budu primo hruzostrasna tchyne a jak me nejaka potencionalni partnerka spatri asi da rychle zpatecku.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: No samozřejmě.

Autor: Ada Žena

Založeno: 29.04.2008, 12:22

a to jako proč? Nechcete se o mazánky dělit nebo si myslíte, že by z nich byli jen platiči alimentů?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: No samozřejmě.

Autor: Aredhel Žena

Založeno: 29.04.2008, 15:20

Spise spatne prijimam nove osoby a menim svoje navyky.akze asi nebudu pusobit moc vstricne, ale zatim mi to nehrozi , jestli vubec nekdy.

Odpovědět na příspěvek

 

Dva synové?

Autor: Misogyn Muž

Založeno: 29.04.2008, 13:03

Tak to máte smůlu. Kdybyste měla třeba, byla by tu statistická pravděpodobnost, že aspoň jednomu z nich manželství vydrží (http://www.euroskop.cz/2
0133830/clanek-zpravodajs
tvi/manzelstvi-vydrzi-v-c
r-tretine-paru-temer-nejm
ene-v-eu/), ale když jsou jen dva, hrozí Vám reálné nebezpečí, že si vnoučat neužijete, protože z Vašich synů budou jen ti platiči alimentů.

Zdá se, že si to uvědomuje čím dál víc mužů (http://iporadna.cz/obcan
/clanek.php?article%5bart
icleid%5d=11616) a tak nejen finanční nevýhodnost manželství je důvodem poklesu sňatečnosti (http://aktualne.centrum.
cz/domaci/spolecnost/clan
ek.phtml?id=390229&sy
m-ok=1568#anketa-1568).


Matky synů aby si pro ten feminismus fakt rvaly vlasy.

Odpovědět na příspěvek

 

Vypadlo mi

Autor: Misogyn Muž

Založeno: 29.04.2008, 13:06

mělo být: ... kdybyste měla třeba tři syny, byla by tu statistická pravděpodobnost...

Jes
tliže se dnes rozvode 67 % manželství, je to skutečně nadějné jen pro každého třetího. S tak nízkou šancí na bezúrazový dojezd by žádný řidič do auta nesedl!

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Dva synové?

Autor: Aredhel Žena

Založeno: 29.04.2008, 15:24

Ja po vnoucatech nijak zvlast netouzim, a jsou jeste hodne mladi .A proc bych si mela rvat vlasy ? Jako, ze se neozeni nebo rozvedou ? To je spise jejich problem , ne ?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Inteligence na to asi nestačí.

Autor: Aredhel Žena

Založeno: 29.04.2008, 11:28

vědomá hluboká láska k partnerovi - to myslite i k zene /manzelce / ?

Ponozky si snad svepravny clovek umi vyprat sam.Kvuli tomu snad neni treba se rozvadet, za ucelem prani ponozek se lidi neberou.

Odpovědět na příspěvek

 

A jak to u vás doma děláte s ponožkami?

Autor: Misogyn Muž

Založeno: 29.04.2008, 13:09

Perete a třídíte je i manželovi, nebo jen synům?
Popište to a pokláboste o tom s místními feministkami... rád se poučím.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: A jak to u vás doma děláte s ponožkami?

Autor: Tery Žena

Založeno: 29.04.2008, 13:16

místními co?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: A jak to u vás doma děláte s ponožkami?

Autor: Aredhel Žena

Založeno: 29.04.2008, 15:26

Ja je peru, bohuzel. Nejak jsem se neprosadila , takze si ziju svuj zivot.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: A jak to u vás doma děláte s ponožkami?

Autor: dulcibelka Žena

Založeno: 29.04.2008, 16:46

Budete muset, misogyne, počkat, až přijde manžel z práce. U nás ponožky třídí on.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: A jak to u vás doma děláte s ponožkami?

Autor: Ada Žena

Založeno: 29.04.2008, 17:05

a u nás každý svoje

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: A jak to u vás doma děláte s ponožkami?

Autor: Ada Žena

Založeno: 29.04.2008, 17:07

tedy třídí a ukládá si každý svoje pochopitelně již po vyprání. Perou se v pračce najednou, chováme se pokud možno ekologicky.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: A jak to u vás doma děláte s ponožkami?

Autor: Aredhel Žena

Založeno: 29.04.2008, 17:11

Tak u nas po vyprani take uz kazdy sam, ale peru je ja ve spolupraci s automatickou prackou

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: A jak to u vás doma děláte s ponožkami?

Autor: Tery Žena

Založeno: 29.04.2008, 17:21

To mi přijde celkem normální, že si každej třídí svoje ponožky :-)
prostě si z vypranýho prádla vybere ty svoje a uklídí si je

prádlo mi skládala a uklízela maminka naposledy když mi bylo cca 6 let :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: A jak to u vás doma děláte s ponožkami?

Autor: Martin Muž

Založeno: 29.04.2008, 21:45

Ponožky netřídím. Odcházím brzy ráno, přicházím pozdě večer. Celý den tvrdě pracuji, abych tu bandu co mám doma uživil. Jsou docela nároční, mnohonásobek průměrného platu jim sotva stačí. Partnerka do práce už 8 let nechodí a stará se o domácnost. To by byl výsměch, aby mi ještě před spaním dala třídit ponožky.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: A jak to u vás doma děláte s ponožkami?

Autor: Tery Žena

Založeno: 29.04.2008, 22:10

To jo :-) Kdybych na někoho vydělávala, tak bych taky očekávala servis, to je normální. To, že je někdo "v domácnosti" ostatně zamená, že se stará o domácnost.

Leč moje maminka chodila do práce, tatínk chodil do ráce, sestra chodila do školy a já chodila to škoy. Takže jsme všichni odcházeli ráno a vraceli se večer.

Teď chodím do práce já i můj přítel, vyděláváme oba, každý na sebe a pak taky na jednu takovou hladovou věc, které se říká hypotéka. Ani mi nemáme nikoho, kdo by se nám staral o domácnost, tak se o ni musíme postarat sami. A to, že si každý uklidí svoje prádlo mi připadá jako základní úkon hodný školáčka :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: A jak to u vás doma děláte s ponožkami?

Autor: Aredhel Žena

Založeno: 30.04.2008, 08:26

Tak to je jasné, když je v domácnosti. My, ale pracujeme oba za zhruba stejne platy.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: A jak to u vás doma děláte s ponožkami?

Autor: Ada Žena

Založeno: 29.04.2008, 19:16

tak jak, Misogyne, poučen?

Odpovědět na příspěvek

 

Jeden z nejlepších článků

Autor: papparotti Muž

Založeno: 30.04.2008, 00:03

Odpovědí: 1

Jeden z nejlepších článků, které jsem v životě viděl. Komliment autorům. Souhlas na 100%.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Jeden z nejlepších článků

Autor: JirkaF Muž

Založeno: 06.05.2008, 18:57

Souhlas. Připojuji se k Vašemu hodnocení.

Odpovědět na příspěvek

 

byznys především... kdepak dnes s etikou...

Autor: Roman Muž

Založeno: 21.05.2008, 21:01

Odpovědí: 0

"odborníci na asistovanou reprodukci chtějí odstranit jakékoli překážky v možnosti poskytovat drahou, a tedy vysoce lukrativní zdravotnickou službu, a to bez ohledu na zájmy dítěte a společnosti. Prozrazují tím na sebe bezděčně, jak hodně jsou vzdáleni chápání psycho-sociálních aspektů zdraví a nemoci"
- ano, to je pravda, protože tady máme už třetí generaci otupělých gynekologů, kteří třískají prachy na čemkoli. Od umělých potratů přes hormonálku, epiziotomie až po plastová specula.

Odpovědět na příspěvek

 

 

Vložit nový příspěvek

Jméno:

Pohlaví:

Muž, Žena

E-mail:


(Vyplňte pouze tehdy, jestliže chcete být informování o odpovědích na váš příspěvek)

Předmět:

Příspěvek:

 

Kontrola: 

Opište znaky z obrázku do spodního pole:

 

 


ROVNOPRÁVNOST.cz je kolektivni tvooený, nezávislý, svobodný, názorový web. Jeho posláním je komentovat a zviditeloovat spoleeenské problémy týkající se mužu. Stránky vznikly za úeelem osvity a dokumentace. Cílem je umožnit všem publikovat svobodné názory formou elánku nebo diskuzních poíspivku. Stránky dávají svobodný prostor i kontroverzním názorum a tabuizovaným tématum, o kterých se veoejni nemluví nebo se bojí mluvit. Nesnaží se nikomu vnucovat cizí názor a nechávají na každém, aby si vytvooil svuj vlastní.

Copyright © 2007 Rovnopravnost.cz                Tvorba www - Web & Media a.s.