Doporučujeme


05. února 2008

Rovnoprávnost

Redaktor: KaH

Aktualita

Průnik agendy rovnosti žen a mužů do rodinné politiky a jeho důsledky u nás a v Evropě

Je mým úkolem se zde věnovat aktuálnímu tématu vztahu politiky genderové rovnosti a rodinné politiky v legislativních i nelegislativních opatřeních na úrovni Evropské unie. Obě agendy představovaly, jak známo, dlouhá léta samostatné a navzájem odlišené politické sektory odvozující se z odlišných cílů i legitimačních zdrojů. Konstituovaly se také jako oblasti reálné státní aktivity relativně nezávisle na sobě v různých částech Evropy.

Rodinná politika má dlouholetou tradici v zemích střední a západní Evropy, kde se vyvíjí jako samostatná, od ostatních politických oblastí oddělená agenda od 50. let 20. století. Politika rovnosti žen a mužů má naopak své kořeny zejména ve státech severní Evropy, kde od počátku vyvěrá z tamního silného ženského emancipačního hnutí.
Cíle obou sfér jsou podstatně odlišné. Rodinná politika má za cíl podporu rodiny jako celku, ať jsou již důvody dány snahou o zachování sociální a hodnotové stability, nebo populačními cíly. Naopak politice rovnosti žen a mužů jde o zrovnoprávnění obou pohlaví ve všech sférách společnosti.
Po dlouhá léta byla tato teleologická odlišnost zřejmá i použitím odlišných nástrojů. Rodinná politika se zaměřovala zejména na sféru sociálního zabezpečení, naopak politika rovnosti se v prvních fázích koncentrovala na odstranění diskriminace ve veřejnoprávním sektoru, posléze i v oblasti soukromoprávních vztahů. To neznamená, že by mezi oběma politickými oblastmi od počátku neexistoval prostor vzájemného průniku, neboť se díky své interdisciplinární povaze dotýkaly některých společných politických témat. Teprve v souvislosti se stále větším zájmem genderové agendy o rodinu a vyrovnání sociálních rolí muže a ženy v privátní, dosud normotvornými akty nedotčené sféře, se rodinná a genderová politika začaly k sobě významným způsobem přibližovat. Svědky tohoto trendu jsme v posledních dvou desetiletích i v Evropské unii, jak v tomto příspěvku nastíním.

Zmíněný obrat zájmu politiky rovnosti žen a mužů do soukromé sféry lidského života, na prvním místě pak do rodiny, vychází z několika faktorů. Na jedné straně lze hovořit o relativní saturaci cílů rovnosti ve sféře veřejné a pracovněprávní. Přímá nerovnost v hlasovacím právu, přístupu k některým profesím či úřadům, stejně jako další formy formální diskriminace zakotvené v právu byly odstraněny. Proto se cíle ženského emancipačního hnutí a druhotně i politiky rovnosti, která se tyto cíle v moderátnější podobě snaží realizovat, soustřeďují na nové cíle. Jedním z nich je odstranění přetrvávajících odlišností pohlaví např. v diferenciaci do různých profesních sektorů formou pozitivní diskriminace. Jinými slovy, formálně-právní rovnost doplnit i reálnou ne-odlišností. Pojem odlišnosti je pak někdy, ve snaze o snazší prosazení cílů politiky rovnosti, nahrazován ne zcela odpovídajícím pojmem rovnosti. Druhým, stále hlasitěji zdůrazňovaným cílem je eliminace tzv. sociálních a myšlenkových stereotypů, kterými je míněno odlišné chápání rolí muže a ženy ve společnosti a v rodině. A právě odtud vychází i onen záhadný pojem „gender“, označující právě sociální podstatu pohlaví, tedy celek sociokulturních determinant, které jsou danému pohlaví přisuzovány.

Politika genderové rovnosti jde proto dál, než cíle klasického emancipačního hnutí a politicky rovnosti žen a mužů, neboť vychází z odlišných premis. Gender totiž není, a to je podstatou této sociální teorie, determinován primárně biologicky – tedy lidskou přirozeností – nýbrž sociálně. To, co běžně chápeme jako přirozené schopnosti muže a ženy, jejich přirozené vlohy, sklony, způsoby chování a odvozeně od těchto determinant i jejich předpoklady k sociálním rolím, to vše se podle genderové teorie vytváří v závislosti na určitém prostředí, historicky. Odtud je již jen krůček k jakési kvasiteorii spiknutí, podle níž je v západní společnosti zejména křesťanství a jmenovitě katolická církev primárně odpovědná za to, jaký obraz ženy byl vytvořen.

Cílem státu v očích teorie genderu má být vytvoření jakéhosi neutrálního obrazu: aby obraz obou pohlaví byl v podstatě identický, resp. jakkoliv předem nezabarvený. Aby role muže a ženy byly od počátku, tzn. od narození dítěte vnímány jako vzájemně zaměnitelné, a aby takové byly i ve skutečnosti. S ženstvím či mužstvím nemá být spojována vůbec žádná specifická sociální role, a tedy žádný jiný obsah vyjma ryze biologického. Jistá inkonsekvence spočívá v normativním relativismu genderové teorie. Na jedné straně podle ní neexistuje žádná objektivně platná norma (např. lidská přirozenost), která by určovala sociální obsah spojený s mužským či ženským pohlavím, tedy role muže a ženy. Na druhé straně se sama snaží vnutit všeobecnou normativní platnost jejího závěru o nutnosti odstranění tzv. tradičních stereotypů v diferenciaci sociálních rolí. Přitom ovšem koncept neutrálně definovaného genderu je ve skutečnosti z hlediska této teorie stejně tak nositelem pozivitního obsahu, jako jakýkoli jiný obsahově určený koncept pohlaví. Jistě si tu mnohý z Vás vzpomene na Quineovu kritiku Carnapova obdobného normativního relativismu jako hluboce dogmatické, a tudíž sebe sama popírající pozice.

Přesto, že je teorie genderu pouze jednou z mnoha sociálních teorií současnosti, stala se dominantním, resp. témeř výlučným normativním východiskem politiky rovnosti žen a mužů ve většině evropských států. Nástroje, užívané k realizaci jejích cílů ve veřejném životě jsou dostatečně známé. Kvóty na počet žen na kandidátkách nemají zajistit ani tak onen „ženský vhled“ na politiku, o němž se často hovoří, neřku-li nějakou kultivaci politiky, jako spíše posílit obraz absolutní identity. A která jiná sféra než politika je lidem více na očích? Nerovné obsazení komor parlamentu či vlády posiluje obrazy odlišných sociálních rolí, slovy feministické teorie tzv. genderové stereotypy. Ze stejného důvodu je zájem genderové politiky soustředěn rovněž na posty nejvyššího managementu soukromých firem. O nerovnosti z hlediska obsazení muži a ženami v oblasti hutního průmyslu, těžkého strojírenství, farmakologie nebo nebo kadeřnictví příliš velký zájem není.

Hlavním tématem politiky rovných příležitostí pod vlajkou teorie genderu se však jednoznačně stala v posledních letech rodina. Právě v ní jsou totiž podle autorů a autorek genderověteoretických konceptů nejhlouběji zakořeněny tradiční sociální stereotypy. K těm patří obraz ženy jako pečovatelky o rodinu, otce jako živitele. Tyto tradičně zakotvené obrazy mají být politikou rovnosti žen a mužů, resp. takzvaným gender mainstreamingem, rozbourány. Jednou z cest k tomu je vzdělávací politika: dětem mají být od nejútlejšího věku vštěpovány alternativní obrazy žen jako bojovnic, automechaniček, závodnic a havířek, mužů jako zdravotních asistentů, pečovatelů nebo učitelů hry na harfu.

Hlavní pozornost je ale soustředěna do rodinné politiky. Cíle jsou jednoduché: umístit co nejvíce žen do pracovního procesu, umožnit jim kariéru a eliminovat jejich pečovatelské role. Ty má na jedné straně částečně, ideálně ve stejné míře, převzít otec, částečně pak stát zřizováním pečovatelských zařízení. Celý tento komplex je označován souhrnným názvem podpora slučitelnosti rodinných a profesních rolí. Nástroje navrhované představiteli politiky rovnosti žen a mužů jsou většinou následující: zkrácení mateřské a rodičovské dovolené (provedeno v nedávné době v Německu, předtím v mnoha dalších státech), současně legislativní zakotvení prostředků nutících rodiče rozdělit si rodičovskou dovolenou mezi sebe. První z těchto kroků má napomoci rychlému návratu do zaměstnání, druhý rovnému rozdělení rolí v rodině. Finanční podpora rodiny má být maximálně eliminována, neboť příliš podporuje svobodné rozhodování rodin, jak finanční prostředky využít. Namísto toho mají být státní finance soustřeďovány do výstavby kolektivních pečovatelských zařízení. Ta mohou ostatně plnit vícero rolí: na jedné straně odeberou rodině její tradiční pečovatelskou roli, na straně druhé je v nich snazší za pomoci školeného personálu od malička budovat v dětech „správný“ obraz rolí muže a ženy. Rodiny, které se rozhodnou služeb nevyužít a setrvat s dětmi doma, mají být trestány snížením či odebráním dávek.

Tento obraz cílů agendy rovnosti žen a mužů není nijak přehnaným vykreslením. Severské státy v podstatě všechny tyto kroky zavedly, nyní se k nim přidávají i další evropské země. Se svou trochou do mlýna přišla i Evropská unie. Ta sice v oblasti rodinné politiky kompetence nemá, využívá nicméně své možnosti navrhovat legislativní akty ve sféře odstraňování diskriminace. Na nejrůznějších jednáních věnovaných této problematice bývá tak jednotlivým členským zemím opakovaně vyčítána příliš dlouhá rodičovská dovolená. Zřizování jeslí je přímo mantrou materiálů EU v oblasti rovných příležitostí, a to nejen z hlediska cílů genderových, ale i z důvodu zvýšení ekonomické síly. Známým je například původní požadavek lisabonského procesu, aby do roku 2010 bylo v každé zemi povinně umístěno aspoň 30 % dětí do 3 let v jeslích. V nejnovějších návrzích směrnic v oblasti manželského a rozvodového práva nacházíme dokonce explicitní snahu o sjednocení právních instrumentů v oblasti rozvodového práva za účelem usnadnění a urychlení rozvodů. Tento trend je zase ovlivněn snahou o destabilizaci institutu manželství, které je zářným symbolem duality a tedy i ne-identity mužských a ženských rolí. Výsledkem téhož trendu je i odstraňování společného zdanění manželů ve vícero evropských zemích.

Vedle Evropské unie jsou zde i další mezinárodní organizace, jejichž cíle v oblasti politiky genderové rovnosti jsou v posledních letech výrazně koncentrovány do oblasti rodiny. Patří k nim například Výbor OSN pro odstranění všech forem diskriminace žen, který v každoročních zprávách posuzuje stav nerovnosti mezi muži a ženami. Právě v případě České republiky ke každoročním bodům kritiky patří mj. nedostatečně rovné rozdělení role muže a ženy v rodině. Vychází se tedy automaticky z toho, že dbát na rovné rozdělení rolí uvnitř rodiny, na to, kdo jak často myje nádobí, přebaluje dítě, tapetuje či opravuje auto, je především záležitostí státu.

Problém politiky rovnosti ve sféře rodiny je její primární zacílenost na zájmy dospělých, konkrétně pak žen. Jednotliví členové rodiny jsou vnímáni jako oddělené subjekty, které spolu spíše bojují o to, kdo má co dělat, než harmonicky žijí. Proto se o této na rodinu zacílené verzi politiky rovných příležitostí často hovoří jako o politice rodinných členů. Tím vysvítá odlišnost její podstaty od rodinné politiky. Ta naopak chápe rodinu jako autonomní subjekt, který je třeba podporovat jako celek vykonávající určité přirozené a nezadatelné funkce. Zatímco rodinná politika pomáhá rodinám tyto funkce vykonávat aniž by tím současně byly vystaveny finančními strádání, genderově formulovaná politika se snaží tyto funkce rodinám primárně odebrat. U těch, které zůstanou, jí jde pouze o rozdělení mezi muže a ženu. Kvalita jejich výkonu nebo otázka finančního zatížení je vedlejší. Patrné je to především na dítěti. To je v očích politiky rovných příležitostí spíše jakousi nutnou zátěží, od níž je ženám třeba co nejvíce pomoci. Politika slučitelnosti rodiny a zaměstnání není v tomto pojetí ničím jiným, než snahou o maximální eliminaci rodiny a jejích funkcí v životě jednotlivce. Na to, co je vlastně zájmem dítěte, se nikdo neptá. Odpověď by totiž nepřišla vhod: naprostá většina pediatrů a dětských psychologů se totiž shoduje na tom, že do 3. roku života je pro dítě nejprospěšnější individuální péče v rodině, a to výslovně péče matky. Právě takové zjištění je ovšem v rozporu s požadavky genderové politiky, pro níž rozdíly v rodičovských předpokladech mezi mužem a ženou neexistují.

Samozřejmě i klasická rodinná politika kladla vždy důraz na slučitelnost rodiny a zaměstnání. V jejím pojetí však blaho dítěte předchází zájmu rodičů, pročež je volen tzv. konsekutivní model slučitelnosti: zajištění co nejsznazšího návratu do zaměstání po době věnované péči o malé děti. Naopak model tzv. synchronní slučitelnosti je založen na paralelním výkonu profesních a rodinných rolí, kdy je existence tzv. odlehčujících služeb nevyhnutelná. V tomto smyslu je také tento model podobný totalitní pronatalitní politice. Tato sice sledovala spíše cíle ekonomického (plná zaměstnanost) a výchovného rázu (indoktrinace dětí v jeslích a školkách), nicméně prostředky byly velmi podobné. Není ostatně divu, že se leckteré evropské země dnes inspirují právě modely populační politiky východoevropských zemí před rokem 1989.

Spor o rodinu, který se v posledních letech rozhořel v mnoha západoevropských zemích, bude v následující době jedním z klíčových politických témat. Podíváte-li se na stránky německých novin, zjistíte, že problematika rodiny je tam jednou z nejcitovanějších oblastí. Tento zájem ovšem není totožný se zájmem o podporu rodiny. Politika státu vůči rodině je stále více uzurpována politikou rovných příležitostí, byť třeba pod heslem pomoci rodinám a oficiální vlajkou rodinné politiky. Podobně i populační regres je vhodnou argumentační základnou pro genderově definovanou politiku rodinných členů. Stavba jeslí a zajištění pečovatelských služeb je tak někdy jakoby „legitimována“ snahou o zajištění populačního růstu. Přitom právě východní Německo, s nejvyšší dostupností jeslí v Evropě, je současně regionem s nejnižší porodností. Naopak sousední Bavorsko, středoevropský tahoun populačního vývoje, je dodnes charakteristické značným přetrváváním tradičních rodinných modelů, včetně dlouhodobé domácí péče o děti. Populační argumenty tedy příliš nepomáhají. Ostatně jistou ironií je, že právě současná německá iniciativa na stavbu jeslí má být financována z toho, co stát díky populačnímu regresu „podle plánu“ do roku 2012 ušetří na přídavcích na nenarozené děti. Politika rovnosti žen a mužů je tak doslova podmíněna vymíráním naší společnosti.

Není pochyb o tom, že i u nás bude rodinná politika v následujících letech a desetiletích nabývat na významu, stejně jako všude jinde v Evropě. Tento fakt sám o sobě není ničím pozitivním – v zemích, kde se rodinám bez větších potíží dobře daří a kde nejsou výrazně znevýhodněny, masivní rodinná politika není zapotřebí. Základní otázkou, která se však před námi bude otevírat, nebude zda má stát rodiny podporovat či nikoli, nýbrž jakým způsobem a jakými cíly. Zda se bude koncentrovat na podporu rodiny jako organického celku – společenské jednotky tvořící jeden subjekt, nebo na podporu vzájemné nezávislosti jednotlivých členů rodiny na sobě i na rodině jako celku. Zda bude podporovat rodiny ve výkonu jejich funkcí, nebo se bude tyto funkce snažit přebírat. Jestli bude ponechávat rodinám autonomii v rozhodování, nebo se bude snažit určovat jejich „dobro“ a ovlivňovat rozdělení rolí v rodině kampaněmi a legislativními kroky. Zda se bude soustřeďovat na poskytnutí dostatečného finančního zázemí pro samostatnost rodin, nebo zda se výstavbou služeb bude snažit na místo rodin určit, co si rodiny za peníze daňových poplatníků smějí koupit. Jen jedna z těchto cest vede ke svobodnému státu. Druhá vede do genderového ráje vzájemně plně identických a zaměnitelných lidských tvorů, bohužel bez jakékoli možnosti samostatného rozhodování a jednání.

Autor: Vojtěch Belling

(Přednáška byla proslovena na veřejném slyšení o rovnosti žen a mužů v Senátu PČR dne 22. ledna 2008.)


Zdroj: Občanský intitut 23.1.2008

Přečtení článku: 282610x

Tisknout článek

Průměrná známka článku: 2.9

Pošli článek kamarádovi

Oznámkuj článek (1 - nejlepší): 1 2 3 4 5


Související články

08.12.2014, 23:03   Pokuta za nepředání dětí
25.09.2014, 12:52   Lidský odpad J. Dienstbier
28.02.2014, 14:17   Zaveďme konečně ty kvóty - tedy pro chlapce a pro muže, pro koho jiného, samozřejmě
30.01.2010, 21:54   Brusel ruší soud s ČR;
04.11.2009, 16:05   Golfový klub vyhrál soud, ženy nesmějí být členkami


Diskuse ke článku

 

Vložit nový příspěvek   Sbalit příspěvky

 

 

Autor to řekl velmi hezky

Autor: papparotti Muž

Založeno: 05.02.2008, 08:11

Odpovědí: 3

A pokuď to feministky s tím gender mainsteamingem myslí vážně, tak zaveďme kvóty 50:50 na alimenty.

Půlka mužů bude pracovat, půlka bude doma s dítětem (to samé bude platit pto ženy) a bude jedno, jestli jde o úplnou rodinu, svobodný pár či rozvedený pár. Tím se vyřeší i problém ohledně svěřování dětí do péče matek 90:5 po rozvodu.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Autor to řekl velmi hezky

Autor: Jana Žena

Založeno: 05.02.2008, 08:55

Genderová politika finance neřeší. Nikdy jsem nikde nečetla, že by manželé měli být zodpovědní 50 na 50 za finance. Vy ano?
To se týká jen péče o domácnost, o děti.
To že chlap přinese 30 000 a paní 8000 se neřeší.
No a péči o auto a stavební práce jsou také záležitost chlapa, ne?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Autor to řekl velmi hezky

Autor: abo Muž

Založeno: 05.02.2008, 10:14

Samozřejmě že jde o finance až na prvním místě a zejména gendriskám o to jde, vždyť jejich spolky v podstatě o ničem jiném nemluví.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Autor to řekl velmi hezky

Autor: Muž

Založeno: 05.02.2008, 17:37

Proč by auto a stavební práce měly být jen věcí chlapa, proč tady o tu vaši rovnoprávnost najednou nestojíte?

Na jedno pracoviště vozili ocelflašky s techplyny, zajímavé, paní inženýrky dbaly aby měly stejný plat, jako páni inženýři, ale když šlo o to dělat opravdu i stejnou prácu, ručičky jim šly dozadu.

Odpovědět na příspěvek

 

Naprostá pravda.

Autor: jjj Muž

Založeno: 05.02.2008, 12:28

Odpovědí: 3

Ten Belling musí být prohlášen za psychopata (na to je expert Kocourka) nebo za lháře (to může udělat třeba Olga), popř. je třeba zavést diskuzi na něo zcela jiného - třeba barvu spodního prádla pana Bellinga (to zvládnou všechny ostatní feminy až na dulcibelku).

Do každé země EU 1.000 Bellingů na rozhodující místa a máme normální klid k rozumnému životu.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Naprostá pravda.

Autor: Tery Žena

Založeno: 05.02.2008, 15:13

Já bych neřekla, že je psychopat nebo lhář, on je spíš "kam vítr, tam plášť" :-)

viz článek: Tátů na mateřské rok od roku přibývá

Praha - Když si malá Dorotka Jandová rozbila koleno, neběžela za mámou, ale křičela "Tati!".
Táta byl ten, kdo ji učil chodit, a tak si od něj chtěla nechat utřít slzy. Odborníci z ministerstva práce a sociálních věcí totiž zmapovali, jak je na tom Česko co do podpory rodin v porovnání s ostatními evropskými zeměmi. A kromě jiného našli mezeru v tom, jak víc zapojit táty do péče o děti.
"Například v Rakousku mají délší rodičovskou dovolenou ti rodiče, kteří se v péči o dítě prostřídají," říká vedoucí nového oddělení pro rodinnou politiku ministerstva Vojtěch Belling.

Nechápu, jak může horovat za nezaměnitelnost ženských a mužských rolí, když v roce 2004 podporoval střídavou rodičovskou dovolenou :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Naprostá pravda.

Autor: Petr Muž

Založeno: 05.02.2008, 17:14

Z úryvku nevyplývá, že toto podporoval, pouze konstatoval, že něco takového existuje. Ostatně právě pro názorový rozkol s vedením Škromachova úřadu, který podobné věci podporoval, v roce 2004 odešel...

Odpovědět na příspěvek

 

Mně to přijde jako děsný kecy.

Autor: Milan Muž

Založeno: 05.02.2008, 23:49

Kecy, žvásty, mlžení a směšování nemísitelného při zastírání zásadních protikladů.
Vůbec se mi to nelíbí.

Odpovědět na příspěvek

 

desive

Autor: lubob Muž

Založeno: 05.02.2008, 13:24

Odpovědí: 24

"Známým je například původní požadavek lisabonského procesu, aby do roku 2010 bylo v každé zemi povinně umístěno aspoň 30 % dětí do 3 let v jeslích."

co k tomu dodat?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: desive

Autor: el-bunda Muž

Založeno: 05.02.2008, 15:30

Kolektivizace dětí tu už byla. Dokonce i týdenní mateřské školy. Tak proč to znovu nezopakovat. V době, kdy feministky se usilují o rozpad rodiny bude tohle nejefektivnější metoda k rozvrácení tradiční rodiny.

Chápu, že úřednice, které o tom rozhodují vůbec netuší co je rodina či péče o dítě. Pro ně je setkání s vlastním dítětem 1x za týden naprosto standardní věc. Po zbytek týdne se o dítě stará chůva neb soudružky jsou do noci na schůzích a jednáních.

Takže ony vůbec netuší co přijaly za pitomost.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: desive

Autor: Tery Žena

Založeno: 05.02.2008, 15:56

To je fakt, osobně neznám ženu, která by kdy pečovala o vlastní dítě :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Teryna

Autor: Modrý Klokan Muž

Založeno: 05.02.2008, 17:29

Jasně, a každá ho podle tebe strčí ochotně do jeslí. Prosím tě ty krůto přestaň se plést do debat o dětech, když žádný nemáš. Na moudra převzdělaných namistrovaných genderových aktivistek není nikdo zvědavý.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Teryna

Autor: mika Žena

Založeno: 05.02.2008, 17:32

To se navážíte do nesprávného pisatele :-)
Znáte vy osobně nějakou úřednici, která by se o své děti starala? (Podle El-bundy taková možnost neexistuje)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: mika

Autor: Modrý Klokan Muž

Založeno: 08.02.2008, 17:23

Nerozumím tomu co meleš. Snad tomu rozumíš ty sama. Totéž platí pro Terynu.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Teryna

Autor: Tery Žena

Založeno: 08.02.2008, 20:06

:-) on to nechápe :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Teryna

Autor: Tery Žena

Založeno: 08.02.2008, 20:10

"Chápu, že úřednice, které o tom rozhodují vůbec netuší co je rodina či péče o dítě. Pro ně je setkání s vlastním dítětem 1x za týden naprosto standardní věc. Po zbytek týdne se o dítě stará chůva neb soudružky jsou do noci na schůzích a jednáních."

já ho jenom podporuju Ala v jeho vyjádřeních, co se vám zase nelíbí? někdo prostě musí bouchnout do stolu a říct, ano, žádná úřednice (co úřednice - žádná žena, můj příspěvek do diskuze) se o své dítě nestará, polovina matek mlátí svoje děti denně, druhá obden! (já nemůžu za to, že když se to zopakuje, zní to hloupě... já se snažím pomoci:-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Teryna

Autor: Tery Žena

Založeno: 08.02.2008, 20:12

ale už o tom docela uvažuju, blíží se to

zatím jsem jesle škrtla a uvažuju o tom, že si najmu vlčici - s Romulem A Remem to zvládla, ne? :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: desive

Autor: lubob Muž

Založeno: 05.02.2008, 20:28

& ?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: desive

Autor: mika Žena

Založeno: 05.02.2008, 15:30

To už nemusí být zavedeno snad ani povinně. V Belgii je mateřská podporována jen tři měsíce, pak jsou dávky postupně snižovány až do jednoho roku dítěte (speciálně pro ty úchylné ženy, které se rozhodly své dítě kojit déle než jen ty tři měsíce).
Já jsem rozhodnuta zůstat doma s dítětem rok a půl (déle se to už vážně nedá finančně zvládnout), takže doma budu za kariéristku a v Belgii za línou ženskou, které se nechce pracovat. :-(
Jsem si ale jistá, že nějak podobně to nakonec dopadne i u nás, podpora matek na tříroční mateřské se stává nezvládnutelnou.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: desive

Autor: Tery Žena

Založeno: 05.02.2008, 16:01

Velice zajímavý pohled. To mě nikdy nenapadlo.

Myslím, že kdyby se zrušila tříroční ochrana a podpora matky, stlačíme porodnost k nule :-) A nemyslím jen vinou žen, už vidím ty zástupy mužů toužících sponzorovat maminu s potomkem (neřkuli více).

btw: Kam toho rok a půl starého prcka dáš?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: desive

Autor: mika Žena

Založeno: 05.02.2008, 16:44

Kam dávají rodiče své čtvrt roku staré dítě? Někdy mám pocit, že tady mimina rodiče snad ani nepotřebují a jsou schopni se o sebe starat sami. :-(
Fungují jesle, babičky... Také matky, které chtějí být delší dobu na mateřské (spíš ale nemůžou sehnat práci), se za úplatu starají o další děti, teď nevím, jak to správně přeložit. Pokud zaměstnanec požádá o poloviční prac. dobu, je zaměstnavatel povinen mu ji dát, takže matky většinou pracují jen na půl úvazku (ale to se dá různě kombinovat).
Muž, který si může dovolit ten luxus nechat svou ženu, aby se starala o dítě více než rok, musí sakra vydělávat
Takže většina párů se rozhodne jen pro jedno dítě (a rozhodně to není kvůli mamince, která dá přednost kariéře, více než dvě děti rodina prostě nezvládne. Je dobrým zvykem, že na vysokou školu vnoučka spoří prarodiče už od jeho narození.)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: desive

Autor: Elvíra Žena

Založeno: 05.02.2008, 16:12

Ve světě je délka mateřské různá...od šesti týdnů výš.U nás je jedna z nejdelších jestli ne vůbec nejdelší

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: desive

Autor: mika Žena

Založeno: 05.02.2008, 16:47

Jedna z nejdelších, řekla bych. Když jsem se mezi kamarádkami pochlubila délkou mateřské českých žen, nestačily kulit oči :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: desive

Autor: lubob Muž

Založeno: 05.02.2008, 16:50

& tak trochu zavidely, co? s necim podobnym jsem se take setkal.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: desive

Autor: mika Žena

Založeno: 05.02.2008, 17:05

Ženy, které už mají děti, trochu záviděly, to ano. Ty zatím bezdětné nechápaly, že žena zůstává doma s dětmi tak dlouhou dobu dobrovolně - řekla bych, že netušily, co může matka s dítětem celý den asi tak dělat. Ale to je normální...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: desive

Autor: lubob Muž

Založeno: 05.02.2008, 16:39

mne na tom prijde desive to, jak socialni inzenyri chteji zavadet povinnost na statisticky ukazatel, ktery je vyslednici preferenci & volby jednotlivcu.

neni mi jasne, jak to chteji udelat. prijde do rodiny zmocneny euro-byrokrat & rekne rodicum, ze jesle zeji prazdnotou, tak sup s tim vasim tam, nesmite ho mit doma?
je to opravdu desive. & bude to horsi & horsi...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: desive

Autor: mika Žena

Založeno: 05.02.2008, 17:00

Chápu to tak, že pro stát je ekonomicky nevýhodné, podporovat jednoho z rodičů na mateřské - neplatí daně, bere přídavky, na pár let vypadne z prac. procesu... Že je to pro dobro dítěte, budoucí to naděje státu? :-) To nikoho nezajímá.
Podle mého se mateřská bude postupně zkracovat (jisté mírné náznaky tu už jsou), hodně by pomohla podpora jeslí a školek. Během deseti let už možná české ženy nebudou na mateřské zůstávat déle než rok a během dalších deseti let jim to bude připadat naprosto přirozené a budou se divit svým matkám, že to doma vydržely tak dlouho.
Tedy žádný euro-byrokrat, ale přirozený vývoj společnosti (bohužel).

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: desive

Autor: lubob Muž

Založeno: 05.02.2008, 17:06

co je prirozeneho na byrokraticke direktive?

stat nebude davat rodicum prispevky, ale bude platit jesle. pokud ne, tak to dopadne tak, ze rodic si vydela jen na ty jesle (obrazne receno - tohle se nam stalo v usa. chteli jsme, aby dite bylo v kontaktu s detmi, tak jsem ho dali do skolky. zena tedy mohla nastoupit do prace, ale 70% jejiho prijmu sezrala prave ta skolka)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: desive

Autor: mika Žena

Založeno: 05.02.2008, 17:18

:-D

Přesně tak, vidím, že máte zkušenosti. Ale pořád měla těch třicet procent navíc, že?

(Podpora jeslí a školek - měla jsem na mysli spíš jejich znovubudování.)

Na byrokratické direktive není asi přirozeného nic, ale na druhé straně - proč by mělo být přirozené podporovat ženu (či muže) na mateřské? (Ve smyslu - tvoje děti - tvoje radost i tvoje starost.)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: desive

Autor: lubob Muž

Založeno: 05.02.2008, 20:04

tech 30% navic sice mela (aby bylo jasno, nebyly to zadne velke penize. jeji plat byl $900, skolka stala $625 - mesicne), ale za tu cenu, ze byla od ditete & pul dne v praci. vzdycky je to neco za neco.

jesle & skolky se musi nejen zbudovat, ale take provozovat, platit personal, ucitelky, kucharku, uklizecku, energie, proste vsechno. pokud si to nebudou plne hradit rodice (na coz by vetsina nemela), bude to zase hradit stat. cili z toho, co "usetri" na rodicovskem prispevku mu moc nezbude.

& jeste bych uvedl na pravou miru jednu vec. neni presne rict, ze statu se neco (v tomto pripade rodickovska dovolena) nevyplati. stat nevytvari zisk sam pro sebe. stat jen prerozdeluje penize, ktere od lidi vybere. cili i kdyby stat nakrasne zrusil celou rodicovskou, vratil by rodicum penize, ktere na ni z dani vybiral & rodice by se za tyhle penize starali o dite nejak sami. je to "nalej-vylej" system.

& propos, podle hrubych vypoctu, zen, ktere na rodicovskou tzv. doplaceji (tedy ty, ktere statu odevzdaji vic nez kolik pak behem rodicovske inkasuji) je velice malo. jsou to ty, ktere maji plat pres 40 000 mesicne & tech opravdu mnoho neni (snad neco kolem 1%). vsechny ostatni zeny jsou dotovany muzi (podobne jako u duchodu).

& ja si myslim, ze je naprosto prirozene, ze muz podporuje svou zenu (& dite) na materske - tezko si predstavit neco prirozenejsiho. zpusob/mechanismus, jakym se to provadi je uz neco trochu jineho.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: desive

Autor: mika Žena

Založeno: 05.02.2008, 20:56

Shrnul jste to hezky, vpodstatě s vámi souhlasím, jen se na problém dívám i jiným pohledem.
Jinak tady to funguje podobně jako v Us - téměř třičtvrtina jednoho platu padne na jesle či školné. Je to docela šílené, já se totiž domnívám, že to nejlepší, co budu moci svým dětem dát, je pečovat o ně prvních pár let jejich života. Že to není normální evropský standard mě docela šokovalo.

Pouze k vašemu poslednímu odstavci - že muž podporuje svou ženu a své děti je naprosto přirozené (a přirozené je to i obráceně), nicméně - je přirozené podporovat cizí ženy a jejich děti? Jinými slovy - proč já bych ze svých daní měla sponzorovat něčí touhu mít děti? A pokud se žena rozhodne starat se o děti a domácnost několik let - není to problém její a jejího manžela?

(Nejsem tak bezcitná, tyto otázky jsou spíše řečnické:)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: desive

Autor: Lapil Muž

Založeno: 07.02.2008, 11:01

Miko, nejste bezcitná, jste asociální. Ale nebojte, já to mám taky :-).

Není úplně z mé hlavy, že rodiny (v tom nejširším smyslu, který si dovedete představit) se začínají rozpadat/rozvolňovat tam, kde je stát podporuje všelijakými přídavky. Podle mě je totiž mylná už sama představa, že komu stát nedá peníze, ten umře hlady. Neumře, protože jednak má sousedy, prarodiče, prarodiče mají děti a hlavně a především - ty peníze, které od státu dostanu, mi týž stát nejdřív sebral. Stát platí pohřebné, ale neplatí svatebné. Taky dnes není moc zvykem vybírat na pozůstalé (v Čechách, abych byl přesný), zatímco na svatebních darech se snadno sejde několik měsíčních platů.

Himl element - když to bez přídavků zvládnou necivilizovaní divoši, tak proč bychom to měli nezvládat my? Samozřejmě, není to jednoduché, ale od kdy je život jednoduchý?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: desive

Autor: dr. Ban Muž

Založeno: 09.02.2008, 00:45

ano, to je hrebik na hlavicku. clovek se socialnim statem v zadech nema zajem pestovat vlastni socialni zazemi. a to vede k rozpadu tradicnich hodnot. moderni socialni stat je v podstate ten komunisticky socialismus s lidskou tvari.

Odpovědět na příspěvek

 

Pořádní rodiče své dítě NIKDY nenacpou do jeslí.

Autor: Milan Muž

Založeno: 05.02.2008, 23:52

Odpovědí: 28

Pořádný rodič pro své dítě obětuje i život - jak by tedy mohl neobětovat svou profesní kariéru?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Pořádní rodiče své dítě NIKDY nenacpou do jeslí.

Autor: Alizon Žena

Založeno: 06.02.2008, 13:28

Hezký - a co jste pro své dítě obětoval vy? Nebo je správná jen taková - jakákoli - oběť, kterou musí přinést ten druhý?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Pořádní rodiče své dítě NIKDY nenacpou do jeslí.

Autor: dr. Ban Muž

Založeno: 06.02.2008, 14:24

obvykle prinasi obet ten kdo mene vydelava. pokud nekdo "pracuje" na urade za necelou desitku cisteho, myslim ze se kariery muze s cistym svedomim vzdat :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Pořádní rodiče své dítě NIKDY nenacpou do jeslí.

Autor: Tery Žena

Založeno: 06.02.2008, 14:25

Safra, rychle si musíme porovnat výplatní pásky :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Pořádní rodiče své dítě NIKDY nenacpou do jeslí.

Autor: Alizon Žena

Založeno: 06.02.2008, 14:27

Dobře - dejme tomu, že vyděláváte méně než Vaše žena. Považujete tedy za zcela samozřejmé, že v takovém případě půjdete na rodičovskou dovolenou, a pokud ne, budete špatný rodič?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Pořádní rodiče své dítě NIKDY nenacpou do jeslí.

Autor: lubob Muž

Založeno: 06.02.2008, 15:45

alizon, to neni korektni dotaz.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Pořádní rodiče své dítě NIKDY nenacpou do jeslí.

Autor: Alizon Žena

Založeno: 06.02.2008, 20:16

Naopak, Lubobe, to je naprosto korektní dotaz.

Reaguji na post - "obvykle prinasi obet ten kdo mene vydelava. pokud nekdo "pracuje" na urade za necelou desitku cisteho, myslim ze se kariery muze s cistym svedomim vzdat."

Jinými slovy - pokud zastávám tento názor a jsem tím, co méně vydělává, musím nutně dospět k závěru, že tím, kdo má zůstat doma, jsem já.

Co je na tom nekorektního?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pořádní rodiče své dítě NIKDY nenacpou do jeslí.

Autor: lubob Muž

Založeno: 06.02.2008, 20:36

alizon, vy jste posledni dobou hodne nepresna.
rekl jsem, ze je to nekorektni dotaz, nikoliv, ze je nekorektni uvaha, kterou jste prave zopakovala.

vas dotaz je nekorektni v tom, ze jej stavite na spekulaci, predpokladu ("dejme tomu, ze ...").
to, jak by se nekdo zachoval v hypoteticke situaci naprosto nic nemeni na vyrcene uvaze.
chcete tu uvahu zpochybnit tim, ze kdyby jeji autor rekl, ze on sam by materske nezustal, ze je jeho uvaha tim padem neplatna?
pro nazornost zobecneno : kdyz zlodej rekne, ze krast se nema, znamena to, ze krast se muze?

jestli proti te uvaze mate nejake namitky, rozeberte tu uvahu & nikoliv jejiho autora na zaklade toho, co by delal, kdyby ...

je to dost srozumitelne?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pořádní rodiče své dítě NIKDY nenacpou do jeslí.

Autor: Alizon Žena

Založeno: 06.02.2008, 21:11

"krást se nemá" je vcelku obecně přijímané pravidlo.

"Na mateřské by měl zůstat ten, kdo vydělává méně" je naproti tomu nekorektně formulovaný názor, který žádnou obecnou platnost nemá. Nekorektně proto, že mám plné právo zvolit si, jak to bude u mě, ale nemohu určovat jiným, jak si to budou chtít uspořádat oni. Tudíž ten, kdo něco takového tvrdí en bloc, by měl být ochoten to aplikovat také na sebe. Kdyby řekl, že on sám by na mateřské nebyl ochoten zůstat ani zanic, bylo by to naprosto korektní, protože by mluvil jen sám za sebe.

Připadá vám nekorektní zeptat se člověka, který tvrdí dejme tomu, že slabší členy společnosti při dlouhém pochodu je nutno odstřelit, aby nezdržovali (tuším doktor Vlach v Saturninovi), zda i on sám bude ochoten nechat se odstřelit, pokud nebude stačit tempu pochodu ;o))?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pořádní rodiče své dítě NIKDY nenacpou do jeslí.

Autor: lubob Muž

Založeno: 06.02.2008, 21:38

nevim, co myslite tim, ze nazor je nekorektne neformulovany. to je prece pitomost, ne?
nazor je nazor & basta fidli. napriklad : "myslim si, ze mysi jezdi v lednu fialovym trabantem trhat svestky", je nazor & nevim, kde v nem chcete hledat nejakou korektnost nebo nekorektnost. nazor je nazor & nikoliv zadne pravidlo.

pokud se s tim nazorem, o kterem je rec ("Na mateřské by měl zůstat ten, kdo vydělává méně") neztotoznujete, klidne si utvorte svuj vlastni. cizi nazor pro vas nema zadnou zavaznost. dokonce vam ani neupira zadne pravo. je to porad jen nazor.

vas priklad se zastrelenim neni adekvatni nasi situaci, protoze se tyka jednostranneho nekonsensualniho aktu. kdybyste to chtela ucinit odpovidajici, pak byste to nusela zformulovat asi takto :
"slabsi clenove spolecnosti by meli poprosit o zastreleni".

to, kdo zustane doma na materske je (nebo by v maximalni mozne mire mela byt) podle meho vec dohody zucastnenych stran & nikoho jineho, ani zadneho pausalniho pravidla. samozrejme, ze treba z ekonomickeho hlediska to smysl dava, ale to je hledisko pouze ekonomicke. pritom tech hledisek muze byt nespocetna rada.
& zase uvedu priklad : umim si predstavit, ze je rodina, kde zena vydelava mnohem vice nez muz, ale chce dite & chce s nim zustat na materske, kasle uz na penize, nasetrila dost & ted si chce uzivat s miminem. i pro ni by bylo pravidlo, ze ona s ditetem doma zustat nemuze, protoze nevydelava mene, silne omezujici.
stejne jako je omezujici pro ty zeny, ktere na materske zustat nechteji.

(pravda ovsem je, ze je tu jeste jeden dost silny faktor, & tim je rozhodnuti zeny, kdo bude s ditetem doma. pokud zenino rozhodnuti/vuli partner nerespektuje, tak s nim proste dite mit nebude. proc by to take delala, ze?)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pořádní rodiče své dítě NIKDY nenacpou do jeslí.

Autor: kocour Muž

Založeno: 06.02.2008, 21:40

Začínáte se kroutit jak Paroubek.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pořádní rodiče své dítě NIKDY nenacpou do jeslí.

Autor: lubob Muž

Založeno: 07.02.2008, 10:37

dekuji vam za vas vstricny, vecny, neosobni, logikou & fakty nabity argument.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pořádní rodiče své dítě NIKDY nenacpou do jeslí.

Autor: kocour Muž

Založeno: 06.02.2008, 21:21

Pořád nechápu, co je na tom nekorektního,

Co je mekorektního na otázce "jestliže byste se dostal do situace takové a makové, jak byste se zachoval"?

I mne by zajímalo, jestli by Ban šel na rodičovskou v případě, že by vydělával míň, než jeho žena.

Btw, asi jsem opravdu nějakej divnej, ale já bych na rodičovskou dokonce jít na čas chtěl, tj. chtěl bych si ji rozdělit se ženou napolovic (ne že by to bylo důvodem, ale určitě bych pak nikdy neměl problém, že by mne vlastní děti neznaly či dokonce nechtěly znát).

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pořádní rodiče své dítě NIKDY nenacpou do jeslí.

Autor: lubob Muž

Založeno: 06.02.2008, 21:42

je to nekorektni, protoze at by vam dr.ban odpovedel jakkoliv, nema to zadny vyznam. nemuzete podle jeho odpovedi posuzovat to, co rika.
cili jaky je potom smysl dotazu, ktery vam nerekne nic o problematice, ale pripadne jen to, ze nekdo "vodu kaze, ale vino by pil"? ten smysl je v tom, ze tim chcete diskusi prevest do osobni roviny.
v tom je to nekorektni.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pořádní rodiče své dítě NIKDY nenacpou do jeslí.

Autor: Tery Žena

Založeno: 06.02.2008, 23:59

Divný, neměly by být na hry se slovíčky expertky ty genderfeminazi-istky :-)

Když někdo navrhuje nějaký postup jako nejlepší, asi by měl začít s jeho aplikací u sebe, ne?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pořádní rodiče své dítě NIKDY nenacpou do jeslí.

Autor: Kristina Žena

Založeno: 07.02.2008, 11:32

Smysl toho dotazu je v tom, aby si Ban formou zpětné vazby ten názor lépe promyslel a upřesnil situace, kdy by měl platit bezvýhradně a kdy případně ne, tak jak jste to za něj, podle mě zbytečně, udělal Vy.
Pokud by měl platit bezvýhradně, pak by měl platit i pro Bana a Ban by měl na rovinu přiznat, zda si to uvědomuje nebo ne.
Domnívám se, že férový diskuzní přístup ze strany někoho, kdo formuluje takové obecné pravidlo, zahrnuje i ochotu na podobné dotazy po pravdě odpovědět a po pravdě přiznat, že pravidlo zcela nedomysleli, případně vysvětlit, jak ho tedy mysleli. To by ovšem chtělo nechat Bana, ať se k tomu vyjádří sám.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pořádní rodiče své dítě NIKDY nenacpou do jeslí.

Autor: kocour Muž

Založeno: 07.02.2008, 11:59

Myslíte jako, zda by Ban nechtěl uvážit doplnění nějakého toho lex specialis typu "nejde-li ovšem o Bana"?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pořádní rodiče své dítě NIKDY nenacpou do jeslí.

Autor: lubob Muž

Založeno: 07.02.2008, 12:41

"...kdo formuluje takové obecné pravidlo"

vy jste to tedy zrejme pochopila jako obecne pravidlo. pro me je to jen nazor jednoho cloveka, ktery ma k pravidlu hodne daleko. navic nazor, ktery velmi pravdepodobne zohlednuje pouze ekonomicke hledisko.

stejne tak, je dost tezke spekulovat o omezene platnosti takto formulovaneho nazoru testem "& jak byste se v dane situaci zachoval vy?".
vytacek je cela rada - treba "ja bych se do takove situace nedostal, protoze bych si nevzal zenu s vyssim platem, nebo protoze by si me nevzala zadna zena, kdybych mel nizsi plat nez ona", az pripadne "ja sam bych takove pravidlo nedodrzoval, protoze ekonomicke hledisko pro me neni urcujici", & tak vselijak podobne.

jasne jsem napsal, ze o tom, kdo by mel byt doma s ditetem by nemela rozhodovat zadna rigidni pravidla, ale dohoda zucastnenych stran (s cimz asi jen malokdo bude nesouhlasit).
ve hre je jeste jeden faktor, & tim je zvyk, tradice. pokud k dohode a priori nedojde, je dost silny duvod se domnivat, ze situace se bude resit tak, jak se resila v drtive vetsine pripadu. pro ty, kteri jsou trochu proziravi & vidi svet kolem sebe je pak dulezite, aby se na tuto eventualitu predem pripravili & o dohode zacali vcas vyjednavat.

ja sam jsem treba manzelce nabidl, ze bych s druhym ditetem zustal doma, ale ona to odmitla (nejen z ekonomickych duvodu, proste si tu materskou chtela uzit jako tu prvni), & ja to respektuji.

mozna je problem v tom, ze spousta lidi si jeste plne neuvedomuje, ze situace je dnes trochu jina nez pred lety, & ze vubec maji k nejakym zmenam prostor. obzvlaste zeny by si mely uvedomit, ze jejich pozice je ve vsech sferach spolecnosti velmi silna & zacit toho vyuzivat. nesmi se to ale zvrtnout v klasicke "jak kolac snist & zaroven si ho nechat".
takze dohoda, dohoda & jeste jednou dohoda. & kdyz k dohode nedojde, tak jit "o dum dal".

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pořádní rodiče své dítě NIKDY nenacpou do jeslí.

Autor: Alizon Žena

Založeno: 07.02.2008, 12:48

Asi jsme pochopili každý jinak to, co dr. Ban řekl.

Vy to chápete jako názor jednoho člověka, já (a Kristina) to chápeme jako pokus o vyslovení obecně platného pravidla "jak by to mělo být". Asi k tomu přispívá i formulace "MĚLO BY TO BÝT tak, že...", kterou já většinou chápu tak, že "obecně by mělo platit, že..." Z čehož zřejmě pramení naše hluboké nedorozumění ;o))

Jinak s tou dohodou naprostý souhlas. I s tím, že všechno něco stojí (viz ten koláč) a pokud se nedohodneme hned na počátku v něčem zásadním, tak je lepší jít o dům dál ;o))

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pořádní rodiče své dítě NIKDY nenacpou do jeslí.

Autor: lubob Muž

Založeno: 07.02.2008, 12:55

no, ja silne pochybuji, ze v tomhle diskusnim prostoru se pohybuje nekdo, kdo by mel moc svuj nazor prosadit jako pravidlo zavazne pro vsechny.
podle me se tu prezentuji predevsim nazory. (ostatne, o to tu taky jde, ne?)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pořádní rodiče své dítě NIKDY nenacpou do jeslí.

Autor: Kristina Žena

Založeno: 07.02.2008, 12:56

Ano, tak jsem to vnímala i já.
Kocoure, i když to asi bylo míněno žertem, tak v podstatě také souhlas :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pořádní rodiče své dítě NIKDY nenacpou do jeslí.

Autor: Johny Muž

Založeno: 11.02.2008, 12:09

Jasně Kocoure-teoretiku! Zůstaň se svou virtuální ženou a dítětem napolovic na rodičovský!
A nic se neboj, s virtuálním potomkem to je sranda, nepřebaluješ...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pořádní rodiče své dítě NIKDY nenacpou do jeslí.

Autor: Tery Žena

Založeno: 11.02.2008, 14:42

Nezáviďte, virtuální děti nezlobí :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Pořádní rodiče své dítě NIKDY nenacpou do jeslí.

Autor: Tery Žena

Založeno: 06.02.2008, 15:47

Podle mne se Ban vejde mimo to "obvykle" :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Pořádní rodiče své dítě NIKDY nenacpou do jeslí.

Autor: dr. Ban Muž

Založeno: 09.02.2008, 01:05

samozrejme. je treba ovsem tez porovnat ruzne vyhledy do budoucna, to znamena zda je mozne postupnou praxi a dalsim vzdelavanim stabilne vydelavat vice/mene. mne by vubec nevadilo starat se o deti, kdyby manzelka nebo druzka nosila love a zivila je. sice jsem nekde cetl ze pro peci dite do tri let je vhodnejsi zena, nicmene krome toho ze mi chybi mlecne zlazy nemam pocit, ze bych byl neschopen se o dite postarat adekvatnim zpusobem byt jako muz. nadto mam prilezitost vydelavat nadprumerne castky z domova takze bych mozna pripadne manzelce umoznil i ten pasalik na urade, i kdyz bych si asi myslel ze starost o deti je prednejsi nez obsluha gerontu a vyplnovani zbytecnych lejster za par supu :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Pořádní rodiče své dítě NIKDY nenacpou do jeslí.

Autor: dr. Ban Muž

Založeno: 09.02.2008, 01:10

a jen tak mimochodem, kdyz jsem neco podobneho sve nastinil byvale pritelkyni, byl jsem osocen, ze na ni by zustalo aby oddrela to nejhorsi (porod) a ja slizl smetanu ve forme mazleni s detmi :-) musel jsem se tomu smat. nicmene prijde mi to symptomaticke. zenske by rady vsechno. karieru, penize, deti a rodinu. jenze ono se to bez obeti vetsinou neobejde.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pořádní rodiče své dítě NIKDY nenacpou do jeslí.

Autor: Alizon Žena

Založeno: 10.02.2008, 11:44

Porod skutečně není zdaleka to nejhorší ;o)) to jste měl pravdu.

A co je nelegitimního na tom, že někdo chce kariéru, peníze, děti a rodinu? Vy byste to nechtěl?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pořádní rodiče své dítě NIKDY nenacpou do jeslí.

Autor: Alizon Žena

Založeno: 10.02.2008, 12:28

Ale abyste si nemyslel, že vás nechápu ;o))

Aby jeden člověk dělal zároveň kariéru, vydělával peníze a opečovával děti a rodinu ve většině případů není fyzicky možné. Takže kdyby vaše slečna chtěla dělat kariéru a chodit do práce, musela by se smířit s tím že o děti se budete starat vy, uvidíte jejich první krůčky a tak dále. Totéž vy. S tím souhlasím.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Pořádní rodiče své dítě NIKDY nenacpou do jeslí.

Autor: Alizon Žena

Založeno: 10.02.2008, 11:40

Ne každá žena dělá "zbytečnou úřednickou práci za pár šupů". Je nás dost, co nedělají "za desítku na úřadě" a ze svého platu by tu rodinu klidně taky utáhly.

Samozřejmě, že záleží na spoustě okolností - kolik vydělává on/ona, jaké jsou možnosti případné práce z domova, jak moc chce on či ona být se svými dětmi, to kojení.

Tomu, že až na kojení byste byl schopen se o děti postarat, věřím.

Ale za ty geronty byste zasloužil pár na zadek, a to bez legrace. Nazval byste geronty své prarodiče, případně rodiče?

Odpovědět na příspěvek

 

ODPOVED VSEM

Autor: KLAUN Žena

Založeno: 01.10.2008, 11:32

Odpovědí: 0

KOUKAM,ZE SE TU ASI DOST NUDITE,CO

Odpovědět na příspěvek

 

 

Vložit nový příspěvek

Jméno:

Pohlaví:

Muž, Žena

E-mail:


(Vyplňte pouze tehdy, jestliže chcete být informování o odpovědích na váš příspěvek)

Předmět:

Příspěvek:

 

Kontrola: 

Opište znaky z obrázku do spodního pole:

 

 


ROVNOPRÁVNOST.cz je kolektivni tvooený, nezávislý, svobodný, názorový web. Jeho posláním je komentovat a zviditeloovat spoleeenské problémy týkající se mužu. Stránky vznikly za úeelem osvity a dokumentace. Cílem je umožnit všem publikovat svobodné názory formou elánku nebo diskuzních poíspivku. Stránky dávají svobodný prostor i kontroverzním názorum a tabuizovaným tématum, o kterých se veoejni nemluví nebo se bojí mluvit. Nesnaží se nikomu vnucovat cizí názor a nechávají na každém, aby si vytvooil svuj vlastní.

Copyright © 2007 Rovnopravnost.cz                Tvorba www - Web & Media a.s.