Doporučujeme


30. ledna 2008

Rovnoprávnost

Redaktor: jjj

Aktualita

Rozvodová patologie je řešitelná aneb také něco k rovným příležitostem

Co je důvodem pro blokády?

V souvislosti s blokádou některých úředníků českého opatrovnického systému sdružením K213 se objevuje v diskuzích názor, že "nikdo neví, o co jim vlastně jde". Že se jedná nejspíš o osobní vendetu (lubob), jsou to psychopati (olga), státní feministky samozřejmě hned s určitostí vědí, že jsou to násilníci. Kvalitní shrnutí, o co ve skutečnosti tátům z K213 jde najdete v následujím článku L. Patery.

Všechny standardní, slušné, civilizované kroky tátové z K213 již dávno učinili. A přestože tomu věnovali doslova roky života, nemalé finanční prostředky a dostali - bohužel až ve Štrasburku u mezinárodního soudu - za pravdu, arogantní feministický opatrovnický systém v čele s Nečasem, hodlá práva jejich dětí pošlapávat i nadále.

Rozvodová patologie je řešitelná aneb také něco k rovným příležitostem
Luboš Patera

Loňská série žalob rodičů nezletilých dětí, převážně otců, proti českému státu k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku vyvolala poměrně širokou odbornou i občanskou diskusi (veřejně přístupná je např. zde. Možná nejvýznamnějším jejím pozitivním projevem zdá se být počínající ochota některých státních orgánů vnímat rozvodovou patologii již jako závažný společenský problém, který je třeba řešit.

O co jde a jak z toho ven

Předmětem zmíněných štrasburských žalob je nečinnost českých soudů a dalších státních orgánů při zajišťování základních práv rodičů na výchovu svých dětí, resp. na podíl na ní i po rozvodu alespoň formou pravidelných osobních kontaktů v dostatečném rozsahu. Nutno dodat, že si nestěžují jen čeští otcové, ale také některé matky a cizí státní příslušníci.

Dalším společným jmenovatelem těchto případů jsou neblahé důsledky destrukce přirozených rodinných vztahů mezi dětmi a rodiči, které se nemohou neprojevit v hrubém narušení citového a mravního vývoje postižených dětí. Dítě dlouhodobě popouzené a manipulované rodičem, který jej má v péči, proti rodiči druhému, přijímá indoktrinaci a dříve bezproblémové vztahy se mění na bezdůvodnou zášť. Jedna z nejbližších osob je dítěti a dítětem samým zavržena se všemi z toho plynoucími negativními důsledky. O tom, že Evropský soud pro lidská práva nebere stížnosti na české opatrovnické soudnictví na lehkou váhu, svědčí ta skutečnost, že většina stěžovatelů byla vyrozuměna o přednostním projednání svých žalob a v současnosti byla již vyzvána také vláda, aby se k žalobám vyjádřila; i v historii Štrasbuského soudu jde v tomto směru o věc mimořádnou, neboť dosud byly přednostně projednány zcela výjimečně jen jednotlivé žaloby proti různým zemím, nikoliv série žalob větší skupiny občanů na porušení shodných práv jedním státem. Přehlédnutelná není ani ta skutečnost, že vlna stížností českých rodičů jistě podnítila i další české občany, neboť v roce 2003 počet žalob proti státu vzrostl o 88 procent oproti roku 2002.

Tak jako patologické jevy provázející rozvody nejsou jen důsledkem lidských slabostí rozvádějících se rodičů, ale výrazný podíl na jejich hrozivém rozšíření má i selhávání příslušných státních struktur, tak také řešení se bez orgánů státu nemůže obejít. Potřebná opatření a zejména změny přístupů, které se v jednotlivých případech osvědčují v praxi, lze zařadit do tří oblastí:


1. prevence

Osvědčeným způsobem jak řešit rozvodové spory a předcházet jejich eskalaci, je využití rodinné mediace.

Pozitivní zahraniční zkušenosti ukazují, že při využívání rodinné (rozvodové) mediace dochází k redukování konfliktů, k zajištění kontinuity osobních vztahů mezi rodiči a dětmi, k redukování doby pro urovnání konfliktů i snižování společenských a ekonomických nákladů na rozvod. Z těchto zkušeností vychází i Doporučení Rady Evropy č. R (98) 1 ze dne 21. 1. 1998. Vládám členských států Výbor ministrů doporučuje mimo jiné zavádět nebo podporovat rodinné mediace, uskutečňovat nebo posilovat všechna opatření na podporu a ve prospěch používání rodinné mediace jakožto odpovídajícího prostředku řešení rodinných rozepří, usnadňovat schvalování mediačních dohod soudními nebo jinými oprávněnými orgány a zajišťovat mechanismy k vynucení takových dohod podle platných zákonů a také informovat o možnostech jejího využívání.

Klíčovou úlohu při zavádění rodinné mediace do praxe mohou sehrát orgány sociálně-právní ochrany dětí (dříve OPD) při obecních a městských úřadech. Určitá část rodičů se na tyto orgány obrací sama se žádostí o pomoc při řešení rodinných krizí, všechna soudní řízení týkající se nezletilých dětí se pak dějí za jejich účasti jako kolizního opatrovníka dětí. Příslušné sociální pracovnice jsou tedy v rámci své pracovní činnosti s rodiči běžně ve styku a mohou je tak efektivně a cíleně informovat o možnosti mediační službu využít. Jinými slovy řečeno, každá sociální pracovice může svým klientům doporučovat nejen návštěvu manželské poradny, psychologa či psychoterapeuta, případně advokátní kanceláře, ale také využití mediace. Taková informace by měla být poskytnuta ústně s patřičným vysvětlením rozdílu mezi uváděnými službami a také písemně prostřednictvím vhodného informačního materiálu.

Bude-li v předrozvodové situaci a nebo v počátku soudního řízení o rozvod či úpravu poměrů nezletilého dítěte rodičům rodinná mediace kvalifikovaně nabídnuta a bude-li úřední autorita orgánů sociálně-právní ochrany dětí využita ke vhodnému působení na toho rodiče, který může případně nabídku alternativního, časově a finančně méně náročného i méně konfliktního řešení odmítat, lze předpokládat, že rozumní rodiče, ti, kteří spolu stále ještě dokáží do určité míry komunikovat, takovou možnost využijí, a to v nezanedbatelném počtu. Takový způsob práce s klienty, bude-li prováděn skutečně jako služba občanům, nikoliv jen jako vrchnostenské dirigování, je zcela v souladu s příslušnými právními předpisy a jako prvek sociálně-právní ochrany dětí a rodiny nepřináší z hlediska příslušných orgánů větší zatížení, spíše naopak. Odpadají totiž zbytečná a marná úřední jednání se znepřátelenými rodiči, znovu prováděná sociální šetření poměrů pro potřeby vleklých a opakovaných soudních řízení, osobní účast na četných jednáních soudu a podobně. Nabídku mediace lze nalézt např. na www.resenisporu.cz.

I když při zahrnutí mediace do stávajícího systému sociální práce s rodinou jde o triviální záležitost, ze strany orgánů sociálně-právní ochrany dětí není o ni dosud valný zájem.

2. rychlé a důsledné využívání právních prostředků

V obecném povědomí převládá názor, že pokud se rozvedená matka nezletilého dítěte rozhodne připravit jej o otce, pak je proti tomu každý bezmocný. Nezřídka je možno jej slyšet zejména od těch, kteří ochranu práv dítěte i jeho rodiče mají v náplni práce - soudců a pracovnic orgánů sociálně-právní ochrany dětí; abnormalita se tak ke škodě lidí a společnosti stává normalitou. Také tyto postoje, či spíše především ony(!), tedy rozvodovou patologii posilují a je na místě je důrazně odmítat a naopak po příslušných orgánech vyžadovat postup podle právních předpisů, které nabízejí prostředky dostatečné.

Rodič, zabraňující styku svého dítěte s druhým rodičem, může být téměř okamžitě postižen výchovným opatřením podle § 43 zákona o rodině, tedy uložením napomenutí pro narušování řádné výchovy dítěte a stanovení dohledu nad ním. Mohou tak činit nejen soudy, ale operativně také orgány tzv. sociálně-právní ochrany dětí (dříve OPD), a to i z moci úřední, nejen na návrh rodiče požadujícího zásah. Správní řád zde u rčuje lhůtu pro vydání jejich rozhodnutí do jednoho měsíce od zahájení řízení. Stává se tak bohužel výjimečně a sociální pracovnice raději zabíjejí čas přesvědčováním pomoci se domáhajícího rodiče zažitými frázemi, že "se musí dohodnout, ony že nic dělat nemohou". Takovouto protiprávní nečinnost příslušným úřadům pravidelně vytýká veřejný ochránce práv a byla i zohledněna v jeho souhrnných zprávách o činnosti za roky 2002 a 2003, předkládaných Parlamentu. Napomenutí - pokud je včas a vůbec vysloveno - má však svůj význam a v praxi mnohdy dokáže nezodpovědného rodiče usměrnit; má také váhu důkazního prostředku v soudním řízení.

Soudy jsou podle čl. 90 Ústavy povolány především k tomu, aby zákonem stanoveným způsobem poskytovaly ochranu právům; podle základních ustanovení občanského soudního řádu pak tato ochrana musí být rychlá a účinná. V reakcích soudců, oslovených médii v souvislosti se zmíněnými štrasburskými žalobami, zazněly výmluvy, že nezodpovědné rodiče chrání zákon a soudci nenesou odpovědnost za špatný výběr partnera(?!) a nemohou nic dělat, když se lidé nedohodnou. Takový právní nihilismus rozhodně není na místě, protože i opatrovnické soudy mají právních prostředků dostatečné množství, stačí jen nerezignovat na jejich využívání.

Základním ústavně zaručeným právem každého rodiče je právo na výchovu svého dítěte; toto právo pak může být omezeno pouze na základě zákona a v příslušném soudním řízení, nikoliv svévolí rodiče druhého. Pokud se tedy plnoprávný rodič domáhá u soudu ochrany svého práva formou úpravy styku s dítětem, mělo by k ní docházet co nejrychleji a v dostatečném rozsahu výchovu umožňujícím (nemůže jít o letmá setkávání!), a to i využitím institutu předběžného opatření. Skutečnost je ovšem taková, že řízení o úpravu styku s dítětem se pro většinu otců (a výjimečně některé matky) stává mnohaletou kalvárií, během níž zoufale sledují, jak úmyslná nečinnost jejich "zákonné" soudkyně umožňuje likvidovat donedávna dobré vztahy mezi nimi a dítětem. Přitom i Ústavní soud dal jednoznačně najevo, jaký právní názor je na místě: "Pokud nejsou zjištěny takové skutečnosti, které by vedly k pozastavení výkonu rodičovské zodpovědnosti, není ani při plném respektu k právům samotných nezletilých zákonného, tím méně pak ústavněprávního důvodu k tomu, aby rodiči, v jehož přímé péči nezletilé dítě není, byl styk s ním zakázán, resp. nepřiměřeně omezen." (rozhodnutí ve věci III. ÚS 125/98; blíže viz např. Rodinné právo, sešit 10).

Změna přístupu opatrovnických soudů by tedy měla spočívat v odklonu od "presumpce viny" toho, kdo se domáhá úpravy styku se svým dítětem, k lidské přirozenosti. A do té patří - dosud ještě(!) - vědomí dítěte o tom, že má mámu i tátu a že přes jejich lidské nedokonalosti je důležité, aby oba znalo a trávilo s oběma co nejvíce času i po rozvodu.

Také samoúčelná "psychiatrizace" opatrovnických věcí není na místě. Pomineme-li případy skutečně vyrovnaných výchovných kvalit rozvádějících se rodičů a jejich prostředí spolu s nepředpojatým důkladným prováděním důkazů - což není vždy samozřejmostí -, které vyžaduje účast kvalifikovaného znalce, většinou psychologa, je většina sporů rodičů o výchovu či úpravu styku s dětmi řešitelná výhradně právními prostředky za použití zdravého rozumu. Na místo toho však v soudních síních převládá alibismus a velkorysé mrhání penězi účastníků za nadbytečné znalecké posudky, jejichž ceny se dnes pohybují v řádech desítek tisíc korun, aniž by byla vždy zaručena kvalita. Velice často posudky obsahují hlavně sáhodlouhé výpisy ze soudních spisů bez skutečně kvalifikovaných rozborů a šablonovitě se přiklánějí k faktickému stavu - pokud znalec z očekávané šablony vybočí, soudkyně mu již další posudek nezadá a on přijde o důležitý zdroj svých příjmů. Dochází i k takovým absurditám, že sociální pracovnice - tzv. opatrovnice dítěte - otevřeně odmítá provést sociální šetření v bydlišti otce v době, kdy má u sebe svého syna na jeden den podle předběžného opatření, ke zjištění, zda klouček u táty může také přespat, a k tomu soudkyně nařídí vypracování dalšího znaleckého posudku, když předtím u soudu vyslýchanému znalci "opatrovnice" úmyslně zatají, že chlapec i ve školce nadšeně vypráví, jak se mu u táty líbí a že by u něj chtěl být déle (aktuálně již roky vlekoucí se "banální" věc Okresního soudu v Domažlicích, sp. zn. P 89/2002).

Další velmi problematickou oblastí českého opatrovnického soudnictví je /ne/respektování soudních rozhodnutí o úpravě styku rodiče s dítětem. Dosavadní zažitá benevolence soudů vůči těm, kdo je neplní - pokud tak činí matky nezletilých dětí; otcům stejné prohřešky promíjeny nejsou - jen šíření společenské patologie nahrává. K právu patří také prostředky donucovací a je nutné využívat je i k prosazení rozhodnutí o úpravě styku dětí s rodičem či s jinými osobami. Ukládání pokut podle ustanovení § 273 občanského soudního řádu je účinným nástrojem, pokud ovšem přichází včas, je důsledné a výše pokut není jen symbolická a je také okamžitě vymáháno jejich zaplacení. Ani zde nejsou na místě chiméry o (neúčinných) terapiích, které by měly změnit myšlení patologicky jednajícího rodiče, postačí, když sankce poslouží ke svému legitimnímu účelu změny jeho nezodpovědného jednání. Zákonodárce v době nedávné změnil horní hranici těchto pokut až na padesát tisíc korun za každý zmařený styk jistě i s vědomím významu ochrany přirozených rodinných vztahů. Jde tedy opět o to, zda také soudy tyto vztahy - a vlastní rozsudky(!) - budou zachovávat v náležité úctě.

Nepomáhají-li pokuty - a opět zdůrazňuji, že nikoliv v symbolické výši -, není důvodu nevyužít také možnosti odnětí dítěte na dobu upraveného styku. Nedávné mediálně komentované odnětí nezletilého Honzíka K. matce vyvolalo sice vlnu emocí, zejména pak jedné ministryně, avšak stalo se pouze to, co se běžně děje, pokud u sebe děti neoprávněně zadržují jejich tátové. Samozřejmě, že pro dítě odnímané ať již otci nebo matce je tato situace nepříjemná, jde však bezpochyby o menší zlo, než pokud má neustále zůstávat v patologickém výchovném prostředí, v němž je vedeno k nenávisti k jednomu rodiči bez jakékoliv možnosti vytvořit si svůj skutečně vlastní názor na základě své zkušenosti s rodičem zavrhovaným. Tyto předpoklady a správnost důrazného postupu soudu se ostatně potvrdily i v uvedeném případě: Po několika letech Honzík s tátou tráví víkendy i prázdniny ke své plné spokojenosti; videozáznamy lze nalézt na www.iustin.cz.

Také změnu výchovy na základě bránění ve styku ve smyslu ustanovení § 27 odst. 2 zákona o rodině soudy nevyužívají. Opět v rámci zažitého stereotypu, že ani dlouhodobé - i víceleté! - patologické výchovné projevy nejsou dostatečným důvodem pro změnu výchovného prostředí, která by podle jejich názoru nebyla v tzv. zájmu dítěte.

Pokud soudní znalci ve svých - nadužívaných - posudcích konstatují, že matka nedokáže dítě přesvědčit, aby se s otcem stýkalo, jde o důkaz výchovné neschopnosti, nemůže ji to omlouvat. Každý rodič musí umět zajistit styk dítěte s rodičem druhým (tak jako zajišťuje povinnou školní docházku, ke které mají některé děti také odpor), jinak není schopen dítě řádně a správně vychovávat a mělo by neprodleně dojít ke změně výchovy. Ačkoliv naprostá většina otců, změnu výchovy žádajících, má vhodné lidské a výchovné předpoklady i materiální podmínky, soudy raději upřednostňují zachovávání protiprávního stavu a devastaci dětí; zde se nepochybně promítají i obecné mechanismy odporu každé více či méně zbyrokratizované struktury k jakékoliv změně paradigmatu a významně také ta skutečnost, že tzv. opatrovnické soudnictví je téměř absolutní - mocenskou(!) - doménou žen (což by měl mít mimochodem na paměti každý, kdo volá po větším uplatnění "ženského myšlení" v mocenských strukturách).

Mít svého tátu i po rozvodu je pro každé dítě velká hodnota - také on mu dal život(!) - a proto ani při rozhodování o výchovných poměrech nezletilých dětí nemůže být normou lidská špatnost; i v oblasti českého opatrovnického soudnictví musí právo sloužit lidem slušným.

V neposlední řadě zůstávají nevyužity možnosti práva trestního. Je veřejným tajemstvím že trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 171 odst. 3 trestního zákona je matkám nezletilých dětí systematicky státními strukturami tolerován, jde doslova o státem podporovanou kriminalitu v rodinných vztazích; tento trestný čin není samostatně ani statisticky sledován. Stačí tedy důsledně využívat zákona a již po třetím(!) zmařeném styku může být rodič obviněn a po dalším zmařeném styku je možné uvažovat o jeho vzetí do vazby pro pokračující trestnou činnost. Nevolám po "krvi", jen konstatuji, že ke změně nezodpovědného chování rodiče páchajícího tento trestný čin by jistě postačila procedura směřující ke vzetí do vazby, tedy zatčení na místě činu - zmařeného styku, předvedení před soudce rozhodujícího o vazbě a její nahrazení zárukou a hlavně slibem pachatele, resp. pachatelky, že v trestné činnosti již pokračovat nebude.

Prostředků k využití práva v rodinných vztazích je tedy dostatek, je však nutné je včas a důsledně používat proti nezodpovědným rodičům bez ohledu na jejich pohlaví a nebát se ani sankcí. Nemusí jít o žádné drakonické tresty, ale především o nastolení atmosféry netolerance porušování práv a soudních rozhodnutí, která jsou ostatně závazná i pro soudy samé. Zatím se však zodpovědní tátové setkávají v soudních síních spíše s vrchnostenským pohrdáním i s projevy nenávisti jen proto, že se domáhají svých práv a práv svých dětí. Přitom by k výraznému zlepšení situace stačilo, pokud by přístup státních struktur nebyl primárně protiotcovský, vyloženě prootcovský být ani nemusí. Ostatně i strmě klesající porodnost je bezpochyby ovlivňována devalvací otcovství. Děti se rodí také v druhých či dalších manželstvích a partnerských svazcích. Jestliže však při rozvodu muž téměř automaticky ztrácí děti a majetek, který zůstává rozvedené (a rozvádějící se!) manželce "v zájmu dětí", a své otcovství může naplňovat pouze placením výživného, představujícím spolu s "dluhy" vypořádání společného jmění manželů často další vysokou zátěž, potom se přirozeně do plození dalších potomků nehrne, poučen životní realitou. I tímto směrem by se tedy mohly ubírat úvahy tvůrců různých "prorodinných" opatření, nehledě na jednostranně pojímanou politiku tzv. rovných příležitostí mužů a žen, která mužskou diskriminaci účelově přehlíží.

Nečinnost proti zlu v jeho počátcích a zřetězení nezodpovědnosti jedinců ve státních strukturách nevede jen k častým lidským tragédiím, k likvidaci nejzákladnějších lidských vztahů mezi dítětem a jedním rodičem, ale i k rozkladu společnosti. Řešení rozvodové patologie pak nespočívá v dosavadních planých frázích o "zájmu" a "blahu" dítěte těch, kteří touto patologií mají zajištěno živobytí, ale v systémové změně přístupu zainteresovaných orgánů, jejichž sebereflexe je nezbytnou podmínkou každé změny k lepšímu.

"Na soudních dvorech nebudiž dovolováno, aby vládla lest a moc, nýbrž právo. Práva jsou pojítkem lidské společnosti, správně-li se jich užívá; jsou-li jednou rozvrácena, nemůže zůstat nerozvrácena lidská společnost." - Jan Amos Komenský.

3. vhodná a účinná terapie

Konkrétním pozitivním přínosem v úvodu zmíněných žalob českých otců k Evropskému soudu pro lidská práva je rovněž usnesení Rady vlády České republiky pro lidská práva k zajištění dodržování práva dítěte odděleného od jednoho nebo obou rodičů udržovat pravidelné osobní kontakty s oběma rodiči. Ministrům spravedlnosti a práce a sociálních věcí je m. j. doporučováno podporovat vznik a existenci specializovaných pracovišť pro diagnostiku a terapii dětí (rodin) se syndromem zavrženého rodiče.

Dlouhodobě popouzené a psychicky manipulované dítě se stává nejen objektem patologických projevů, ale již i jejich aktivním článkem. Je mu vštěpováno, že vše, co s druhým rodičem souvisí, je špatné, škodlivé a nebezpečné. Dítě je na programujícím rodiči závislé a proto indoktrinaci nejen přijímá, ale začne vyvíjet i vlastní dynamiku postojů, až druhého rodiče zcela nebo částečně zavrhne. Své rodiče rozděluje bez ohledu na realitu na hodného a zavrženíhodného; identifikuje se s postoji "hodného" rodiče a mechanicky opakuje jeho obvinění, kterým často ani nerozumí. Své postoje obyčejně nedokáže ani racionálně zdůvodnit. Dochází tím ke škodlivé deformaci psycho-emocionálního vývoje dítěte - zaujímá nenávistný postoj vůči jedné z nejbližších osob bez důvodu a bez pocitů viny, což vede k vážným psychopatologiím. Legitimní nároky druhého rodiče ani dítěte nejsou pak respektovány. Podle seriozních odhadů je každoročně syndromem zavrženého rodiče postiženo až sedm tisíc českých dětí.

Přestože jsou výzkumy v oblasti práce s odcizenými dětmi teprve v počátcích, v jednom se všechny autority shodují: je-li zavržení rodiče neodůvodněné, nejjistější cestou k normalizaci situace je znovunavození kontaktu mezi dítětem a zavrhovaným rodičem. Neexistují-li vážné důvody k odložení kontaktu na pozdější dobu, měl by ozdravný plán zaručit co nejdříve, že se dítě bude s rodičem pravidelně setkávat. Nejúčinnější terapeutickou možností je omezení vlivu programujícího rodiče, což za popsaných podmínek může učinit pouze soud. V zahraničí jsou již zkušenosti s terapií syndromu zavrženého rodiče formou deprogramování dětí ve specializovaných zařízeních (pobytových, lůžkových). Soud nařídí program pro dočasný pobyt dítěte v reintegračním zařízení, kde probíhá specializovaná terapie, aby byl obnoven vztah se zavrženým rodičem.

Reintegrační centrum je zařízení, kde odcizené dítě, a zavržený rodič společně pobývají, pracují, připravují jídlo, hrají hry, sportují a dělají spolu jiné běžné činnosti. Zavržený rodič přichází proškolený, nevtírající se, připravený na počáteční nenávist dítěte přecházející postupně v běžný negativismus, hranou "lhostejnost", okukování, zájem. Začátek terapeutického pobytu v reintegračním zařízení může být poměrně dramatický (programující rodič i dítě po vynesení rozsudku mohou "řádit"), ale dramatické jsou i kladné výsledky: jsou popisovány hluboké emoční katarze, kdy při společné činnosti vyplavou vytěsněné kladné emoce, ustoupí napětí, komunikace se normalizuje. Dítě je pak terapeutem přiměřeně poučeno o situaci. Vztah k programujícímu rodiči se obvykle nezhorší, ale vyzraje: dítě bývá k programujícímu rodiči chápavější a k programování více imunní.

Vyvolání syndromu zavrženého rodiče u dítěte je jednoznačně vážným ohrožením a narušením jeho řádné výchovy programujícím rodičem. Podle ustanovení § 46 zákona o rodině může soud nařídit ústavní výchovu, jestliže je výchova dítěte vážně ohrožena nebo vážně narušena a jiná výchovná opatření nevedla k nápravě nebo jestliže z jiných závažných důvodů nemohou rodiče výchovu dítěte zabezpečit. Jestliže je to v zájmu nezletilého nutné, může soud nařídit ústavní výchovu i v případě, že jiná výchovná opatření nepředcházela. Ústavní výchovou lze rozumět i umístění dítěte na dočasnou dobu do Reintegračního centra.

Negativní důsledky syndromu zavrženého rodiče nenesou jen jednotlivé děti a jejich rodiče, ale celá společnost, jde o velmi závažnou sociální patologii narušující základní a přirozené rodinné vztahy. Zařízení popsaného charakteru umožňuje toto ohrožení rozpoznat a svou činností zabraňuje jeho šíření a prohlubování. Je proto potěšující, že díky laskavému pochopení a podpoře Olivovy dětské léčebny v Říčanech u Prahy zde zahájilo činnost Reintegrační centrum Sblížení. Zbývá si jen přát, aby jeho možnosti byly příslušnými orgány využívány ve prospěch dětí, rodičů i celé společnosti.

Autor Luboš Patera je zmocněnec sdružení Spravedlnost dětem.


__________
Literatura a další prameny:
Eduard Bakalář, Daniel Novák, Syndrom zavrženého rodiče v České republice, Rodinné právo, sešit 4

Jiří Švarc, Eduard Bakalář, Syndrom zavrženého rodiče - příčiny, diagnostika, terapie, Praktický lékař č. 1/2004

Daniel Novák, Eduard Bakalář, Styk dítěte s druhým rodičem: nový pohled na starý problém, Právo a rodina č. 11/2003

Pamela Stuart-Mills Hoch, Robert Hoch: Úspěšná reintegrace vztahů u těžce odcizených dětí a jejich rodičů, přednáška z mezinárodní konference The Parental Alienation Syndrome, Frankfurt nad Mohanem, 18. až 19. října 2002


Zdroj: Britské listy

Přečtení článku: 548259x

Tisknout článek

Průměrná známka článku: 3

Pošli článek kamarádovi

Oznámkuj článek (1 - nejlepší): 1 2 3 4 5


Související články

20.05.2017, 15:44   Žen v podnikání přibývá výrazně víc než mužů
10.05.2017, 09:43   Druha někdo pobodal na ulici, oznámila žena policii. V cele nakonec skončila ona
03.05.2017, 18:53   Matka hodila kojence do vroucí vody. Zatmělo se mi, řekla soudu
02.05.2017, 03:12   Žena v Chebu se vplížila do bytu spícího expřítele a brutálně ho zbila
23.04.2017, 11:42   Je lepší být žena?


Diskuse ke článku

 

Vložit nový příspěvek   Sbalit příspěvky

 

 

Velmi kvalitní článek

Autor: NTPT Muž

Založeno: 29.01.2008, 23:21

Odpovědí: 13

a blitzkieg listy mají malé plus že i tohle otiskly.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Velmi kvalitní článek

Autor: jjj Muž

Založeno: 30.01.2008, 00:15

Ano, v roce 2004.
Dnes už by to neotiskly!
S postupnou přeměnou společnosti směrem k feminacismu se ztrácí schopnost médií připustit jiný než oficiální, feminacistický pohled na objektivní realitu.

Dnes už to jsou skutečně listy blicí.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Velmi kvalitní článek

Autor: katka Žena

Založeno: 30.01.2008, 08:36

Pánové, tohle je po dlouhé době něco, co má hlavu a patu. A kdbyste se zajímali hlouběji o sociální oblast či psychologii, jistě byste podobných článků našli povícero. Myslím, že každý se zdravým rozumem na toto kývne. Ale - kdybyste se přestali dívat na feminizmus předpojatě, zjistili byste, že tohle všechno podporují i feministky. Proč tedy se ženami nespolupracovat na vytváření nových směrů v porozvodové péči?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Velmi kvalitní článek

Autor: Zdeno Muž

Založeno: 30.01.2008, 09:00

"...tohle všechno podporují i feministky. Proč tedy se ženami nespolupracovat..."Hezká ukázka toho, jak lze v rétorice fikaně ztotožnit feministky se všemi ženami. Správně jste asi chtěla říct "Proč tedy s FEMINISTKAMI nespolupracovat..." Na to vám mohu odpovědět: Ze stejného důvodu, proč nespolupracovat s komunisty.

"Vytvá
ření nových směrů v porozvodové péči" je taky úžasná fráze. Už chybí jen "Nový světový řád" a "Tisíciletá říše".

"Ženy všech zemí, spojte se!" :-/

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Velmi kvalitní článek

Autor: jjj Muž

Založeno: 30.01.2008, 10:18

Tenhle článek je 3 roky starý, kontaktů s ministerstvy bylo hafo: nic, ale NIC se nepohne rozumným směrem.

Feministky, které ovládají ministerstvo soc. věcí, jmenovitě Marksová-Tominová co vede odbor péče o dítě NIKDY nebude jednat s někým tak odporným jako jsou muži. To je právě ta ideologická brzda, proti které jde K213 na barikády.

Když budu rasista co nenávidí černochy a budu na ministerstvu šéfovat a černoši mi tam budou něco pindat jak to mám dělat, tak si s nima za stůl nesednu, protože mi budou prostě smrdět.

A feministky nenávidí programově všechny normální muže a tak jim taky smrdíme - nezávisle na tom jak rozumně se chováme a co skvělého hlásáme.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Velmi kvalitní článek

Autor: abc Muž

Založeno: 30.01.2008, 12:12

Pane Fialo, mluvte prosím za sebe, ne za "všechny normální" muže, ano?!

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Velmi kvalitní článek

Autor: lubob Muž

Založeno: 30.01.2008, 13:00

on mluvi za "vsechny normalni muze"? to jsem nejak nepostrehl (spis mluvi za pani marksovou).

& proc mu rikate pane fialo?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Velmi kvalitní článek

Autor: abc Muž

Založeno: 30.01.2008, 15:18

... feministky nenávidí programově všechny normální muže a TAK JIM TAKY SMRDÍME ....
příště lepší postřeh, pane. Pane Fialo "mu" říkám, protože se tak jmenuje.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Velmi kvalitní článek

Autor: lubob Muž

Založeno: 30.01.2008, 15:52

ja mam postreh slaby, ale vam asi uslo, ze jjj za normalni muze nemluvi, alebrz se o nich vyjadruje & zaroven se mezi ne pocita.

& vazne se jmenuje fiala? odkud to vite? nemylite se?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Velmi kvalitní článek

Autor: abc Muž

Založeno: 31.01.2008, 08:58

A feministky nenávidí programově všechny normální muže a tak jim taky smrdíme - nezávisle na tom jak rozumně se chováme a co skvělého hlásáme.

Počítá se mezi "všechny normální muže" a tvrdí o nich, jak se chovají, tudíž se o nich vyjadřuje v tom smyslu, že jim přičítá nějaké vlastnosti. Já si nemyslím, že by se jjj (pan Fiala) choval rozumně a hlásal něco skvělého, tak jej žádám, aby nemluvil za všechny normální muže, ale pouze za sebe, protože já se mezi normální muže počítám a rozhodně nesouhlasím s tím, že on by se choval rozumně a hlásal něco skvělého, alespoň tak jsem to pochopil já.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Velmi kvalitní článek

Autor: lubob Muž

Založeno: 31.01.2008, 10:31

ja bych rekl, ze mate moc bujnou fantazii. ja v te vete vidim tvrzeni jen dve :
1. feministky nenavidi normalni muze
2. normalni muzi feministkam smrdi. toto druhe tvrzeni neni o muzich (to by muselo znit "normalni muzi smrdi"), ale spise o feministkach - "feministky citi normalni muze jako pachnouci".

ani nevidim, ze by za normalni muze mluvil, tedy ze by svymi usty vyjadroval kolektivni nazor normalnich muzu - vyjadruje svuj nazor o vztahu mezi feministkami & nekym, komu rika normalni muzi, mezi ktere se sam pocita.

mozna, ze problem je v tom, ze vy jste nejak jinak normalni nez je jjj :-), ale vas nesouhlas [s kymkoliv & cimkoliv] zcela respektuji.

& jak vite, ze je to pan fiala?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Velmi kvalitní článek

Autor: Johny Muž

Založeno: 01.02.2008, 18:45

Ty idiotko abc, víš kulový, spíš víš úplný hovno. Protože jjj není p. ing. Fiala.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Velmi kvalitní článek

Autor: janpotm Muž

Založeno: 30.01.2008, 12:29

Marksová je už rok na mateřské - máte staré informace. Teď má hlavní slovo Kotalová nebo jak se jmenuje, pokud vím.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Velmi kvalitní článek

Autor: jt Muž

Založeno: 03.02.2008, 17:10

Michaela Marksová-Tominová se dlouhodobě zabývá postavením žen a mužů ve společnosti, otázkami ženských práv a rodinnou politikou... V letech 1997-2004 pracovala jako ředitelka pro styk s veřejností v obecně prospěšné společnosti Gender Studies. Poté byla do roku 2006 ředitelkou odboru rodinné politiky na Ministerstvu práce a sociálních věcí. V květnu 2007 se stala předsedkyní občanského sdružení Asociace pro rovné příležitosti. Narodila se v Praze v roce 1969, je vdaná, má dvě dcery.
http://blog.aktua
lne.centrum.cz/utf/blogy/
michaela-marksova-tominov
a.php

Odpovědět na příspěvek

 

No nevím

Autor: jana Žena

Založeno: 30.01.2008, 08:31

Odpovědí: 48

Každý rodič musí umět zajistit styk dítěte s rodičem druhým

To je hezky napsané, ale to by současně muselo platit, že

Každý otec je povinen se se svým dítětem povinně a pravidelně stýkat.

Souhlasím s tím, že otec je pro děti důležitý, ale co ta skupina otců, co své děti vůbec vidět nechtějí, třeba když mají novou rodinu.

Zajímalo by mne, jak byste formuloval zákon, který by je přinutil toto dodržovat. Poraďte.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: No nevím

Autor: papparotti Muž

Založeno: 30.01.2008, 08:46

Povinnost styku s dětmi: Počkejte jak toto téma rozhodne u sousedů jejich ústavní soud, to může být zajímavé.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: No nevím

Autor: jjj Muž

Založeno: 30.01.2008, 10:06

Vycházíte ze stávající situace, kdy matka má dítě plně v péči a chcete otce nutit do "styku". Styky mají třeba stykače v elektrotechnice a ne táta s dcerou nebo synem! Táta děti buď vychovává a nebo nevychovává.

Jako jediný smysluplný koncept po rozchodu rodičů je proto střídavá výchova - a nemusí být nezbytně 50:50, stačí v poměru 30:70. Táta, který tím pádem může dítě vychovávat ho i nadále považuje za smysluplný "životní projekt", neodchází do Austrálie hledat zlato, ale zůstává v blízkosti dítěte, přizpůsobuje i svůj další život tomu, že se o dítě stará. Hledá si partnerku, která dítě bude akceptovat.

Táta, který nemá mimo placení nekřesťanských alimentů co do čeho kecat, s dítětem se skutečně jen "stýká" jednou za 14 dnů a to jen když není nemocné nebo nejede zrovna na lyžařský výcvik: ten třeba skutečně nastaví priority jinak, najde si partnerku, která je atraktivní, veselá a šukací, ale děti fakt nemusí. A pak nastane skutečně ten problém, co zmiňuje papparotti, že musí volit mezi dětmi a novou rodinou.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: No nevím

Autor: Jana Žena

Založeno: 30.01.2008, 14:32

Ale v tom článku se píše o zajištění styku s dítětem!

A jinak nejlepší je střídavá péče 70 na 30
nejlépe tak, že matka bude mít dítě přes týden, bude zařizovat všechno do školy, oběhá lékaře, logopedii, rovnátka a všechno to nepříjemné a táta chytrák bude mít dítě o víkendech a prázdninách vyzobe jen ty třešinky na dortu. Tak to myslíte?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: No nevím

Autor: Tess Žena

Založeno: 30.01.2008, 14:39

Bezpochyby to tak mysli. A navic , kdyz tech 30% zrovna nevyjde,dite preci muze zustat s matkou. jednou jsem videla na vlastni oci, kdyz dite odchazelo na 2 tydny k tatinkovi. mamainka balila na 24 dni vse co se v byte naslo, hracky, knizky, skolni veci, a samozrejme rucniky, povleceni oblkeceni, kapesniky atd, samozrejme ze to sama prala a nakupovala. Za 14 dni to dostala spinave zpet. To je ta stridava pece.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: No nevím

Autor: Tess Žena

Založeno: 30.01.2008, 14:39

na 14 dni ne na 24.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: No nevím

Autor: lubob Muž

Založeno: 30.01.2008, 15:00

co kdyby se tu vsichni (krome vas) treba tyden bavili o tom, co jak bezpochyby myslite?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: No nevím

Autor: Tess Žena

Založeno: 05.02.2008, 13:51

pro pana Bobka:

jeho vlastni slova:

***trosku vecnosti & vstricnosti by temhle diskusim urcite jen prospelo, & kdyz uz ne obsahove, tak urcite co do kultivovanosti. ****

Jinakvubec nemusite odpovidat ani cist.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: No nevím

Autor: lubob Muž

Založeno: 05.02.2008, 15:46

ja vam milerad odpovim, presne v tom samem duchu, ktery jste odcitovala : vecne je to, ze nebudete rikat za jine, co jak bezpochyby mysli.

proberte se:-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: No nevím

Autor: mika Žena

Založeno: 30.01.2008, 16:39

???
Tess, takhle stridava pece opravdu n e v y p a d a. Ta maminka byla bud prehnane uzkostliva, nebo tatinek se opravdu o dite postarat neumi, a v tom pripade nechapu, proc mu bylo dite svereno. To se ta maminka bala, ze dite u otce chytne svrab a umre?
Ve state, kde ted ziju to funguje tak, ze dite ma dva skutecne domovy a v kazdem domove veci ktere potebuje - hracky, knizky, obleceni. Do pece matky ci otce prichazi jen s ucebnicemi do skoly a s tim, cim prislo k rodici jednomu, zase odchazi k rocici druhemu.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: No nevím

Autor: mika Žena

Založeno: 30.01.2008, 16:46

Za chyby se omlouvam.

Muzeme se dohadovat, jestli dite skutecne potrebuje zit pouze s jednim rodicem, ktery mu bude vytvaret dokonale zazemi, a druheho rodice mit jen jako sponzora a spolecnika na vikendy prazdniny...
Pokud otec skutecne chce dite do stridave pece, melo by mu to byt umozneno. I kdyz si zrovna v tu chvili nedovede predstavit, co vsechno pece o deti obnasi.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: No nevím

Autor: lubob Muž

Založeno: 30.01.2008, 16:52

no, konecne rozumne slovo.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: No nevím

Autor: jjj Muž

Založeno: 30.01.2008, 19:45

To si jen spletla ty dvě tuby prášků co bere a tak se tenhle její výrok nepočítá. Když je nadopovaná, přestanou fungovat ideologické obvody a to neplatí.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: No nevím

Autor: lubob Muž

Založeno: 30.01.2008, 19:54

opravdu nevim, cemu ma podle vas tahle insultace prospet. to co napsala sedi & je mi celkem jedno, pod vlivem ceho si vyspekulujete, ze tak ucinila. ja tu rozhodne nehodlam nekomu delat carky & prispevky pocitat nebo nepocitat.
neni vzdy dulezite kdo neco rika, ale co rika.
receno jinak, ja jeji vyrok pocitam, protoze s nim sam souhlasim. ten kdo s necim nesouhlasi jenom kvuli tomu, kdo to rekl - ac sam by tvrdil totez - je podle me "divny".

tro
sku vecnosti & vstricnosti by temhle diskusim urcite jen prospelo, & kdyz uz ne obsahove, tak urcite co do kultivovanosti.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: No nevím

Autor: mika Žena

Založeno: 30.01.2008, 19:58

Diky, Lubobe :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: No nevím

Autor: Tery Žena

Založeno: 30.01.2008, 17:34

Ale takhle fungují spíš ty víkendy. Střídavka by měla být jiná... Kdyby ta paní, co balila dítku všechno na čtrnáct dní, umřela, taky by se to otec nějak naučil. A když si to uměl zařídit s prací, nevidím důvod, proč by se nemohl naučit prát a vařit. Kdyby ovšem dostal příležitost...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: No nevím

Autor: Tess Žena

Založeno: 05.02.2008, 13:49

No v tomto pripade vypada. Ta maminka nebyla ani trochu uzkostliva, ani porehnane, ale proc tatinek nevratil vse vyprane? A pproc nemel u sebe tatinek hracky , knizky obleceni, proste do nakupu a dalsich veci neinvestoval ani ten cas. O tom to bylo. Nic a nikdo mu v tom nebrsnil. To jen jako priklad, jinde to preci muze byt jinak, jenze pokud to nedelal ani pred rozvodem, kde je zaruka ze to najednou bude dela t po? Treba zustat s triletym ditetem doma v dobe nemoci?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: No nevím

Autor: mika Žena

Založeno: 05.02.2008, 18:05

Chce se mi napsat, že řešením by bylo, kdyby matka poslala dítě k otci jen s učebnicemi do školy a víc se nestarala a nechala otce, ať si poradí... Ale já děti nemám, takže nevím, jak bych se sama v takové situaci zachovala. Dost možná stejně. Ale pokud tatínek dostane všechno naservírované až pod nos, tak se sám od sebe starat nebude...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: No nevím

Autor: lubob Muž

Založeno: 05.02.2008, 19:43

spekulace, nic nez spekulace. navic hloupe & generalizujici. (chce se mi rict, ze s umyslem nasazovat psi hlavu).

i tady se vsak nabizi jednoducha odpoved: tatinek zrejme nepovazoval za nutne obleceni prat. mozna by obleceni vypral az po dvojnasobne dobe.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: No nevím

Autor: Mic Muž

Založeno: 30.01.2008, 17:16

Tady je konecne videt jakym pristupem se hledi na muze a stridavou peci - vzorek Jany a Tess stacil. Udelat predem s chlapa kretena, ktery neumi obhospodarit dite. Klasika a zcelajasny predpoklad k zamince proc "ne" stridavou peci. Proste stale mit tu pomyslnou vyhodu pri sporech o dite. Kdyz ne to, tak si maminky vymysli neco jineho - treba ze ho dostatecne neoblika. Jak jsem zde jiz psal, -chapu- proziti porodu-materstvi dava jiste zene silnejsi pouto k diteti (proto mozna JJJ naznacil 70 ku 30 pro zeny coz je fer) ale to neznamena ze se ma pote tohoto zneuzit a nachat besnit matersky pud na plne pecky (vnejsi projev --> treba to vase skuhrani o baleni,prani) a tim padem vice mene znevazovat v muzi ulohu otce - pochopitelne schvalne - vzdy se neco najde. To jeste nemluvim o tom, ze pokud by si chlap nasel novou pritelkyni a zadal dite na vice nez 50 procent, tak by se s nejvetsi pravdepodobnosti matka mladsiho ditete zblaznila z predstavy ze ji ho krade. Fer pristup 70 ku 30 (ale zalezi na dohode) od jjj byl vzat od Tess a Jany klasicky "zensky" - chlap si pouze uziva s deckama v mekaci a hovno pro ne "dela". Jak by asi vypadala situace opacne: 30 zenska 70 chlap? Zcela urcite by to OPET a ZASE nevyhovovalo matkam - tentokrat by to nejspise skoncilo v Bohnicich ci opet u soudu. To ze se nekdo neumi dohodnout na tom jakym zpusobem se ma starat o dite a treba i podvedome se nechce dohodnout neznamena ze stridava pece nebude fungovat. Dokud se u rozvodovych rizenich nebude s argumentama matky jednat tak, ze se jedna o projevy materskeho pudu tzn castecnou realitu tak se ta situace nikdy nikam nepohne.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: No nevím

Autor: jjj Muž

Založeno: 30.01.2008, 19:54

No, je vidět, že o tématu skutečně přemýšlíte.

To s těmi 30% není jenom směrem k tátovi - může to být třeba zpočátku dokonce logičtější, aby matka měla dítě o něco méně a mohla se zapojit do výdělečného procesu a pak se přejde zas na nějaký jiný modus. Ono to totiž začne báječně fungovat tím okamžikem, kdy se prolomí současná debilní představa: "TO DÍTĚ JE MOJE!!!" Pak se ty lidi začnou o dětech bavit ne jako věcech, které je možné vlastnit a pak se zcela jistě vždy dohodnou.
Jo, těch 30 procent je MINIMÁLNÍ DOBA, kterou má být dle psychologů dítě s každým z rodičů, aby ten mohl dítě skutečně VYCHOVÁVAT a ne se jen STÝKAT!

A máte pravdu, že vzdychny (vzdychající ženy) budou vzdychat nad každou variantou úpravy! Ony totiž dokážou vzdychat i teď, kdy si s dětma můžou dělat úplně co chtějí!

Feminacistický fígl spočívá v tom, do nového zákona o rodině propašovat, že OBA RODIČE musí se střídavou výchovou souhlasit (pracuej se pilně na tom!!!). Tím je se střídavou výchovou jednou pro vždy konec a nemusí se to ani zakazovat, že! Neexistuje matka, která by s ní souhlasila, když ví, že dítě připadne tak jako tak jí.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: No nevím

Autor: Tery Žena

Založeno: 30.01.2008, 21:40

"Neexistuje matka, která by s ní souhlasila, když ví, že dítě připadne tak jako tak jí."

a jsme zase u toho oblíbeného "všechny ženy..."

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: No nevím

Autor: lubob Muž

Založeno: 30.01.2008, 22:50

ne, tery, tentokrat to neni "vsechny zeny", ale "zadna matka". prilis jemna nuance?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: No nevím

Autor: Alizon Žena

Založeno: 30.01.2008, 23:34

dobře, tak ne všechny ženy, ale všechny matky, ale obojí je neopodstatněné zjednodušení.

"neexistuje matka, která by s ní souhlasila" = všechny matky budou proti

Lubobe, chápete, že nás může štvát, když nás někdo automaticky cpe do jednoho pytle vypočítavých a proradných mrch, aspoň tolik, jako by Vás asi štvalo, kdybyste byl automaticky jen z titulu svého pohlaví považován za násilnického hrubiána, který jak bude moct, tak udělá nějaký podraz?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: No nevím

Autor: papparotti Muž

Založeno: 31.01.2008, 00:24

Nejde o to cpát ženy do jednoho pytle.

Jde o to, že stát nabízí 2 alternativy:
1) Střídavou výchovu dítěte pokud OBA rodiče souhlasí.
2) Pokud ne tak výchovu dítěte ze strany matky.

To dělá feministický stát, ne muži, kteří tento způsob kritizují. Tedy pokud jde o roli "vypočítavých a proradných mrch", tak tam Vás cpou automaticky feministky.

Proč jinak není střídavá výchova dítěte již ze zákona?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: No nevím

Autor: lubob Muž

Založeno: 31.01.2008, 10:18

alizon, samozrejme, ze to chapu. co jste myslela?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: No nevím

Autor: Alizon Žena

Založeno: 31.01.2008, 13:49

Lubobe, to, že klidně můžeme debatovat o změně zákona na střídavou péči, ale přivítala bych debatu věcnou, nikoli insinuace, že protistrana navrhuje to či ono jen a pouze z vlastní vyčuranosti a prospěchářství. Nejsem psycholog a ani jsem se nikdy nedostala do situace dítěte z rozvedené rodiny, takže moc přesně nevím, co ta která varianta s dítětem udělá, ale s těmito výhradami se mi střídavá péče jeví jako docela dobrý nápad. A myslím, že není pravda, že by každá matka po rozvodu dělala otci naschvály, naopak existují i otcové, kteří nedodržují dohody, neberou si dítě a podobně, takže mi přijde sprosté smést ze stolu všechny oponentovy námitky s tím, že oponent a jemu podobní jsou stejně všichni haj*li. Ty námitky a otázky třeba pramení jen z toho, že se u nás přece jen nejedná o rozšířenou praktiku a lidé bývají nedůvěřiví vůči tomu, co neznají.

Jako laika mě k té střídavé péči půl napůl napadá pár věcí - bude to znamenat omezení pro oba rodiče, kteří se nebudou moci jen tak odstěhovat třeba do jiného města, protože asi bude žádoucí, aby dítě co čtrnáct dní neměnilo školu. Pro toho z obou, který případně dělal větší "kariéru" to bude pravděpodobně znamenat její omezení a snížení výdělku. Dále budou muset fungovat jako dost sehraný tým, aby to předávání ustáli bez ztráty kytičky. Jinými slovy, budou se muset dohodnout daleko efektivněji, než se pravděpodobně dokázali dohodnout jako manželé. To jsou ty paradoxy, pane Vaněk...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: No nevím

Autor: Tery Žena

Založeno: 31.01.2008, 14:54

Ach :-(

Já se jen snažím říct, že nemám ráda věty začínající:

Všechny ženy....

Žádná matka...

Každá babička...

Všechny fenky... :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: No nevím

Autor: lubob Muž

Založeno: 05.02.2008, 15:47

tak to jsme dva :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: No nevím

Autor: Tery Žena

Založeno: 05.02.2008, 16:03

Tak to jsme oba dva asi na špatných stránkách, bo tady se s tím operuje stále :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: No nevím

Autor: lubob Muž

Založeno: 05.02.2008, 16:40

musite se nad to povznest. tady se napise blbosti, to byste neverila. nekdy se to i zvrhne v siamsko-kocici teologi :-))


(jen jsem si rypnul, uz jste se hodne polepsila)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: No nevím

Autor: Tery Žena

Založeno: 30.01.2008, 17:30

Mám dva kamarády (kluka a holku), které neochota otce stýkat se s nimi poznamenala, i když to nikdy nepřiznají. Sem tam o tom začnou sami od sebe mluvit a říkají, jak jim to nevadí :-( A přitom jsou to oba lidi, na který by byl normální rodič pyšný.

Fakt, sorry, ale když jediným kontaktem po x letech je dotaz na studijní oddělení univerzity, zda tam dcera stále studuje (ano, medicína se opravdu studuje šest let pane XY)...

No, ale to je jiný problém. Tady se řeší otcové, kteří se stýkat chtějí a nemohou.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: No nevím

Autor: jjj Muž

Založeno: 30.01.2008, 20:00

Možná by ten chlap byl skvělej táta, kdyby se mu při rozvodu řeklo, že se od něj očekává, že děti bude mít každý druhý týden u sebe, nebude muset platit žádné výživné, ale je žádoucí aby z nich vychoval bezva lidi.

Ono není fakt o co stát, jednou za 2 někdy až 4 někdy až 6 týdnů jet pro děti, jít s nima do ZOO a do kina a pak je zase vézt zpátky. Obzvlášť když se bývalá odstěhuje třeba 200km. Je fakt, že děti pak svýho tátu aspoň poznají na chodníku, ale o výchově se hovořit fakt nedá.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: No nevím

Autor: Tery Žena

Založeno: 30.01.2008, 21:48

A co kdyby se řeklo, že matka nemusí dětem platit jídlo, oblečení, školní pomůcky, léky....vlastně s nimi nebude mít žádné výdaje, ale je žádoucí, aby z nich vychovala bezva lidi. To by bylo super, ale ...jejda ony ty děti přeci jen jíst potřebujou a taky by bylo dobrý je do něčeho oblíct ...kdo by to zaplatil. Stát?

Nevím, jací by ti otcové byli tátové, kdyby nemuseli platit výživný. Ale vzhledem k tomu, že těch 1500 měsíčně v jednom a nevím kolik v druhém případě byl jejich jediný rodičovský přínos, moc bych na to nesázela. V jednom případě se bývalá odstěhovala cca 40 km, v druhém se odstěhoval otec (za jinou ženou) a to v rámci jedné městské části...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: No nevím

Autor: Alizon Žena

Založeno: 30.01.2008, 23:38

Ne, on to myslel asi tak, že by otec měl ty děti každý druhý týden u sebe celý týden a regulérně se o ně staral se vším všudy. Což mi připadá jako nepoučenému laikovi, který se v životě nerozvedl a ani těch rozvedených okolo sebe moc nemá, jako docela přijatelné řešení.

I když na první přečtení jsem to pochopila úplně stejně jako Vy ;o)).

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: No nevím

Autor: Wolf Muž

Založeno: 30.01.2008, 23:40

To je trochu nefér takhle argumentovat, nemyslíte? jjj psal o variantě, kdy je péče rozdělená 50:50. Potom opravdu neexistuje důvod, aby kdokoliv z rozvedených partnerů tomu druhému něco platil. Náklady na jídlo a bydlení by byly vyrovnané už z principu a oblečení, školní pomůcky, léky, dárky atd. by samozřejmě platili také oba dva.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: No nevím

Autor: lubob Muž

Založeno: 31.01.2008, 10:20

bingo!

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: No nevím

Autor: Tery Žena

Založeno: 31.01.2008, 13:53

Jejda, omlouvám se, já sem to špatně pochopila :-(

Pochopitelně, že u pravé střídavé výchovy se žádné výživné neplatí. To je jasné.

Moje chyba :-(

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: No nevím

Autor: el-bunda Muž

Založeno: 31.01.2008, 14:08

To není jasné.
Každému rodiči je vyměřeno výživné podle jeho příjmů a navzájem si ho posílají, aby dítě mělo zajištěno "stejnou" životní úroveň u obou rodičů. Takže v praxi zase chlap platí víc :-(

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: No nevím

Autor: Alizon Žena

Založeno: 31.01.2008, 14:19

A jak víte, že bude mít chlap vyšší příjmy? Třeba bude muset přijmout nějaká omezení v práci, když bude co čtrnáct dní muset být brzo doma ;o)) Naopak té ženě se třeba díky témuž (co 14 dní bude moct zůstat v práci déle a neohlížet se na rodinu) zvednou.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: No nevím

Autor: el-bunda Muž

Založeno: 31.01.2008, 20:36

Tahle informace není z mé hlavy. Vím to od hlásné trouby zvané Evropská komise. Oni říkal"y", že ženy si vybírají málo placená zaměstnání. Ze své zkušenosti musím říci, že muži jsou svéprávný druh a ti si narozdíl od žen vybírají dobře placená zaměstnání. Psalo se o tom tady 28.1.2008.
Nebo se něco změnilo?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: No nevím

Autor: Tery Žena

Založeno: 01.02.2008, 09:26

Nevím, jaké zaměstnání si vybírají jiné ženy. Já můžu mluvit akorát za sebe. Nicméně si myslím, že vzhledem k péči o dítě/děti, je nutné zvolit si méně náročné zaměstnání, a to bývá méně honorované.

Je mi třeba jasné, že práci, kterou dělám teď, bych s potomkem dělat nemohla. Je tady dost holek (povětšinou poměrně mladých), ale dítě nemá zatím žádná. Alespoň myslím. Takže až si budu dítě pořizovat, asi si holt budu muset pořídit taky jinou práci :-( Tož tak.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: No nevím

Autor: Muž

Založeno: 02.02.2008, 16:37

nevim, že jí to žerete, stejně dělá v albertu u kasy

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: No nevím

Autor: Tery Muž

Založeno: 02.02.2008, 17:15

Game over, odhalil jste mne :-) ale od doby, co nám nainstalovali do kas net, čas alespoň trochu utíká :-)

sorry, už musím...rohlíčků kolik?

p.s. dneska máme otevřeno do 23:45 :-(

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: No nevím

Autor: Tery Žena

Založeno: 02.02.2008, 17:16

Jé, já si zatrhla špatné pohlaví (uí, to zní dvojsmyslně:-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: No nevím

Autor: Tery Žena

Založeno: 31.01.2008, 15:05

Toho bych se nebála. Ono se to tou střídavou péčí hezky srovná. Nevypadá to, ale fakt to pracovní život hodně ovlivní. Bejt v pět doma, brát si s prckem paragrafy (a malý děti jsou nemocný furt), pak jsou tu prázdniny, doktoři, různé akce, které je třeba zařídit... No a mamina bude zas moct ten tejden zůstávat v práci dýl.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: No nevím

Autor: dulcibelka Žena

Založeno: 01.02.2008, 09:43

Zajímalo by mě, jak dalece by byl pan otec ochoten zůstávat doma na paragrafu - děti bývají skutečně často nemocné...a když to jako z udělání vyjde zrovna na pobyt u otce?
Já jen, aby to bylo skutečně fifty-fifty!

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: No nevím

Autor: Tery Žena

Založeno: 01.02.2008, 10:22

Když to vyjde na otce, je doma otec... Jinak by to nebyla střídavá výchova...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: No nevím

Autor: lubob Muž

Založeno: 01.02.2008, 10:24

budete se muset pana otce zeptat, kdyz vas to tak zajima.

Odpovědět na příspěvek

 

Moc dlouhé a zbytečně obcházející podstatu problému.

Autor: Misogyn Muž

Založeno: 30.01.2008, 09:11

Odpovědí: 0

V zákoně o rodině jsem si přečetl toto:

"Dítě, které je schopno s ohledem na stupeň svého vývoje vytvořit si vlastní názor a posoudit dosah opatření jeho se týkajících, má právo obdržet potřebné informace a svobodně se vyjadřovat ke všem rozhodnutím rodičů týkajících se podstatných záležitostí jeho osoby a být slyšeno v každém řízení, v němž se o takových záležitostech rozhoduje."

V Listině základních práv a svobod jsem si přečetl toto:

"Rodičovstv
í a rodina jsou pod ochranou zákona. Zvláštní ochrana dětí a mladistvých je zaručena. Péče o děti a jejich výchova je právem rodičů; děti mají právo na rodičovskou výchovu a péči. Práva rodičů mohou být omezena a nezletilé děti mohou být od rodičů odloučeny proti jejich vůli jen rozhodnutím soudu na základě zákona."

A z toho mi vychází naprosto jednoznačně:
1. Než je manželství rozvedeno, musí se soud zeptat dětí, jestli s tím souhlasí.
2. Nesouhlasí-li dítě s rozvodem svých rodičů, nemůže být jejich manželství rozvedeno.
3. Proti své vůli nemůže být dítě odloučeno od svých rodičů, protože zákon nestanoví žádné důvody pro odloučení dítěte od rodičů proti jeho vůli.
4. České rozvodové a opatrovnické soudy hrubě a každodenně porušují základní práva a svobody dětí z rozvádějících se manželství.

Odpovědět na příspěvek

 

Reintegrační centrum?

Autor: dulcibelka Žena

Založeno: 30.01.2008, 10:00

Odpovědí: 9

Já bych s tou chválou šetřila...
Tomu, kdo aspoň trochu zná dětskou psychiku, by mělo být jasné, že dítě, zavřené do ústavního zařízení a odtržené od dosud pečujícího rodiče, na kterého je zvyklé, přilne po nějaké době i k masovému vrahovi, pokud tam s ním bude "společně pobývat a připravovat jídlo".

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Reintegrační centrum?

Autor: jjj Muž

Založeno: 30.01.2008, 10:09

Masové vražedkyně se stávají tak maximálně z ideologických kreatur jako jste vy, když se dostanou do funkce šéfové koncentráku.

Ideologic
ky už na tu funkci máte, citově zakrnělá jste taky dost, tak teď se jen dostat k moci, že?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Reintegrační centrum?

Autor: dulcibelka Žena

Založeno: 30.01.2008, 12:14

Něco k věci, blbečku?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Reintegrační centrum?

Autor: abc Muž

Založeno: 30.01.2008, 12:16

... deprogramování dětí ve specializovaných zařízeních (pobytových, lůžkových). Soud nařídí program pro dočasný pobyt dítěte v reintegračním zařízení, kde probíhá specializovaná terapie, aby byl obnoven vztah se zavrženým rodičem....
Tak tomu říkám lágr!

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Reintegrační centrum?

Autor: jjj Muž

Založeno: 30.01.2008, 15:09

Lágr má, chuděra děcko, naopak za sebou! S matkou-psychopatkou 24 hodin denně to je prostředí jak v tom nejhnusnějším hollywoodským hororu.
Konečně se bude moct po letech týrání svobodně nadechnout.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Reintegrační centrum?

Autor: abc Muž

Založeno: 30.01.2008, 15:10

Jste zlý člověk, žádnému dítěti nelze přát pobyt v nějakých ústavech, pokud se má dobře doma s matkou.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Reintegrační centrum?

Autor: lubob Muž

Založeno: 30.01.2008, 16:51

programovani ditete proti druhemu rodici je psychicke tyrani onoho ditete.

v tom, co pisete je kus pravdy, ale neni cela, & tak to neni tak jednoduche & cernobile, jak to licite.

vezmete si treba hypoteticky pripad, kdy matka/otec drzi dite porad doma, nedovoli mu vyjit z bytu, protoze mu soustavne v pestrych barvach vali do hlavy, ze jakmile vyjde ven, krvelacne prisery dite roztrhaji na kusy. takove dite bude samozrejme vzdorovat svemu osvobozeni (& ziskani moznosti chodit ven) & bude mu doma s matkou/otcem dobre. setsakra dobre, protoze venku je setsakra zle.
presto bych diteti pobyt v ustavu dopral.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Reintegrační centrum?

Autor: Tery Žena

Založeno: 30.01.2008, 17:25

A myslíte, že ty ústavy zabírají? Nebude spíš mít dítě pocit, že ho kvůli tátovi/mámě šoupli za mříže?

Podle mě by bylo lepší tomu syndromu spíš předcházet. Víc střídavé výchovy (u rodičů, kteří o ni stojí) a vymahatelné tresty z prokázané bránění v kontaktu (i když nevím jaké :-( možná pokuty)

ten problém hrozně mnohovrstevný, upřímně nikdy dřív jsem se nad ním takhle nezamýšlela
(teď píšu jen pro ty, kteří uznávají, že svět není černobílý a i muži mohou mít špatné vlastnosti :-)

problémy, které mohou vyvstat

a) někteří otcové mohou tvrdit, že jim partnerka brání v kontaktu s dítětem proto, aby nemuseli platit alimenty

b) násilničtí otcové mohou využívat kotaktu s dětmi k tomu, aby kontrolovali svou bývalou partnerku

c) závislé, duševně nemocné a jinak nebezpečné matky mohou využívat kontaktu s dítětem, aby manipulovali s bývalým partnerem

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Reintegrační centrum?

Autor: Jan Muž

Založeno: 30.01.2008, 12:29

To jste napsala naprosto přesně. Jenom by mě zajímalo, jestli si uvědomujete, že přesně takto také syndrom zavrženého rodiče vznikne. Jenom tam není uzavření do ústavu, ale uzavření do absolutní moci jednoho z rodičů.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Reintegrační centrum?

Autor: dulcibelka Žena

Založeno: 30.01.2008, 12:52

Pro váš klid - uvědomuju.
Nicméně se mi nezdá vyhánění čerta ďáblem jako optimální metoda. A odborná, dětem prospěšná už vůbec ne.

Odpovědět na příspěvek

 

Dobrý článek

Autor: janpotm Muž

Založeno: 30.01.2008, 12:26

Odpovědí: 9

Článek je dobrý, má hlavu a patu, i když by tomu šlo po odborné stránce občas něco vytknout a je to trochu zjednodušení dané omezeným prostorem (aby to čtenář dočetl a udržel pozornost) - p. Patera vychází z jednoho z více proudů psychologie a psychoterapie, která se domnívá, že patologické rodinné vztahy, zvláště "očkování dětí" jejich rodiči, lze napravit, aniž by to na děti mělo nějaké následky. Určitě je dobré o tom diskutovat, ale opatrně prosím, ne ukvapeně - jde o děti.
Jinak neříká se "syndrom zavrženého rodiče", ale syndrom odcizeného (alienated) rodiče. A není to syndrom ani diagnóza, ale něco jako koncepce, hypotéza, teorie - podrobně už to rozebírala Olga.
Je také třeba rozlišovat, kdy jde skutečně o SAP (viz Terezka - otce nenáviděla už v době, kdy jej ještě nikdy neviděla) , a kdy je strach nebo odpor/nechuť dětí oprávněný (Fiala). Jinak v případě Terezky si myslím, že už je to nezvratné - jako dítě předčasně vstoupivší do puberty se teď akorát zatvrdí.
Zkušenost z OSPODů - nehledají se ta nejlepší řešení, ale řešení nejméně špatná (radši dát děti hysterické babičce, které trošku straší ve věži, než násilnické matce-alkoholičce, zatímco otec na 8 let sedí). Rodiče musí ustoupit zájmu dítěte a smířit se s tím, že si pos*ali život, a už se svým zpackaným osudem nic nenadělají - muž musí unést i prohru. Přednější je, aby dál neničili život i své jediné dceři - tady mají oba rezervu (Choc je neústupný a má nerealistické požadavky, Chocová se upíná na dítě a brání mu v rozvoji; oba se pak chovají egoisticky a nezrale).
Jinak Bakalář napsal také Průvodce rozvodem pro všechny zúčastněné. Dneska už Bakaláře moc nemusím, ale starší publikace doporučuji.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Dobrý článek

Autor: Zdeno Muž

Založeno: 30.01.2008, 13:35

K tématu odcizení v rodině viz http://www.lukany.com/nod
e/28

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Dobrý článek

Autor: lubob Muž

Založeno: 30.01.2008, 14:09

to by me zajimalo, KDE jste prisel k tomu, ze se nerika "syndrom zavrženého rodiče", ale syndrom odcizeného (alienated) rodiče. tuhle pseudoargumentaci znam hlavne od feministickych kruhu.

napriklad pan jara pro GITU pise :
"tento český výraz [zavrženého] vyvolává citově a morální reakce",

"Z hlediska jazykového se zdá být vhodnější překlad „odcizení“; ... Neboť tento výraz [odcizeni] vystihuje, že jeden rodič zcizí dítě druhému." [sic!]


KOORDONA na svych strankach pise
"... bylo by vhodnější používat v překladu názvu tohoto syndromu termín odcizení místo zavržení, jelikož lépe vystihuje význam slova alienation v původním názvu. „Zavržení v sobě totiž obsahuje vědomé a jednostranné zapuzení nějakého člověka, většinou spojené s morálním odsouzením. Je to výraz expresivní, emocionálně zabarvený, často moralizující, s výrazně negativní konotací."

PROFEM :
"syndrom zavrženého rodiče (jedná se o nesprávný překlad do češtiny – pojem Parental Alienation Syndrome znamená syndrom odcizeného rodiče), který není medicínskou diagnózou. "

myslim, ze uz dal nemusim pokracovat, zamer tohoto zmateni je jasny.
anglicke slovicko "alienate" znamena znepratelit (mimo jine). R. Gardner pojem alienation pouzil prave v tomto smyslu, kdy jeden rodic dite "PROGRAMUJE" proti druhemu.

"zcizeni, odcizeni" ma v cestine uplne jiny vyznam. je-li mi neco cizi, je mi to vetsinou lhostejne. pokud neco vylozene zavrhuji, mam k tomu negativni postoj. nenavist, panicky strach, hruza, psychoticke stavy z nekoho ciziho/odcizeneho (zapomenuteho) neni normalni psychologicka reakce.

podle me, ten preklad "zavrzeny" je presny, protoze vystihuje pravou podstatu veci.
tvrdit, ze se jedna o spatny preklad anglickeho alienation je stejne jalova argumentace, jako tvrdit, ze spravnejsi preklad slova krecek je "spasmer" (misto hamster) nebo ze svarene vino je lepsi prekladat jako "welded wine".

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Dobrý článek

Autor: janpotm Muž

Založeno: 30.01.2008, 14:16

Já to znám z Psychologie Dnes a od Olgy - nemohu číst všechno a o diskriminovaných otcích a knížky od Bakaláře jsem četl před více jak pěti lety, nemohu si pamatovat původ každí info. Koordonu nečtu, pouze Gitu, nevím, zda tam o tom píší (asi ano, ale nesleduji pravidelně).
Jde jen o precizní terminologii, na druhé straně i růže kdyby nezvali ji růží...
Jinak vedle starších Bakalářů vřele doporučuji Warshaka - vyšlo to už 1996, ale platí to pořád (Revoluce v porozvodové péči o děti, maj to i v GS).

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Dobrý článek

Autor: lubob Muž

Založeno: 30.01.2008, 15:55

ano, jde o precizni terminologii. prave proto si myslim, ze ten preklad "zavrzeny rodic" je presnejsi nez "odcizeny".

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Dobrý článek

Autor: jjj Muž

Založeno: 30.01.2008, 20:05

Oni si lidi jako Bakalář, kteří překládají americké knížky jako Warshaka atp. na rozdíl od nás - absolutních laiků - při tom skutečně něco myslí.

Je fakt, že feministky si taky něco myslí, když to chtějí nazývat jinak. Jenže u nich je to jako v podstatě vždy jen nástroj k pustému LHANÍ. Větší lhářky než feministky nenajdete.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Dobrý článek

Autor: Tery Žena

Založeno: 30.01.2008, 21:52

Já bych laicky řekla, že zavržený rodič bude ten, který byl odmítnut na základě a) programování tím druhým rodičem, b) rozhodnutí dítěte (rodič - feťák, násilník, alkoholik...). Odcizený rodič bude takový, který se s dítětem nestýká z vlastní volby, dítě ho nevídá a navzájem se odcizí...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Dobrý článek

Autor: NTPT Muž

Založeno: 31.01.2008, 09:02

Tery, nechápu jednu věc. Proč jste do jedné škatulky hodili legitimní důvody k zavržení (feťák, chlastá apod) a důvody které říkají že byl dítěti vymyt mozek ? To opravdu mezi těmito dvěma případy nevidíte - anebo záměrně nechcete vidět rozdíl, že jeházíte do stejného šuplete ?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Dobrý článek

Autor: janpotm Muž

Založeno: 30.01.2008, 14:24

Jo - tak už to mám - díky Zdeno za odkaz, už si to tisknu. Konkrétně - i "nezaujatí" psychologové hovoří o PAS - tedy o alienated parents. Stát se to může komukoliv. Jinak všiml jsem si, že tam máte Profem - pokud vím, na svých stránkách skoro nic nemají, takže na ně prakticky nechodím, a jak říká můj kamarád - respektuji je, ale jsou trochu moc "profem":-)) Mějte se, prchám mimo kancelář.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Dobrý článek

Autor: lubob Muž

Založeno: 30.01.2008, 23:26

zavrzenym rodicem se nekdo muze stat jen tezko - ale relativne snadne je zavrzeneho rodice z nekoho udelat.

koneckoncu, tezi uniformniho rozdeleni, ze "stat se to muze komukoliv" tak trochu nabourava statisticka realita, ktera je - kulantne receno - genderove znacne disparitni.
zrejme, nekomu "se to muze stat" tak nejak pravdepodobneji :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Prosba o vysvětlení

Autor: Olga Žena

Založeno: 31.01.2008, 13:20

Odpovědí: 38

Kde je v tom článku vysvětleno, proč K 213 vyhlásil blokádu Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí a napá jeho novou ředitelku?

Článek je jistě velmi zajímavý, ale souvislost s činností Úřadu v něm nějak nemohu najít. Existuje takové hezké přísloví - plakat hezky, ale na špatném hrobě. Přijde mi, že tenhle text je celý o tom, proč K 213 pláče. Kdežto otázka po smyslu jejich akce v Brně se týká určení toho hrobu.

Takže ještě jednou - co konkrétně K 213 vyčítá dr. Pavlové a v čem byl její konkurs zmanipulován?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Prosba o vysvětlení

Autor: janpotm Muž

Založeno: 08.02.2008, 11:56

Je to 1) příležitost ke zviditelnění a 2) vyčítají jí, že nebyl přijat Ing. Fiala, byť nesplňuje podmínku vzdělání a bezúhonnosti.
Jinak Olgo - nejspíš už jsi v novém zaměstnání, takže stará adresa asi neplatí - potřebuji s Tebou nutně mluvit (definice stalkingu v zahr.úpravách a další) - ozvi se mi prosím na yahoo nebo na smocr - Díky - Honza P.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Prosba o vysvětlení

Autor: lubob Muž

Založeno: 08.02.2008, 13:07

ja uz jsem vas, olgo, ptal jednou : proc ty otazky kladete zde? vzdyt to nedava moc smysl, ne?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Prosba o vysvětlení

Autor: Zdeno Muž

Založeno: 08.02.2008, 15:53

To nedává smysl jen mimozemšťanům jako jste vy nebo já. :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Prosba o vysvětlení

Autor: Olga Žena

Založeno: 08.02.2008, 16:47

Mně naopak nedává smysl, proč v tomto článku odpověď na ty otázky není.

V podtitulku pan jjj zmiňuje Vás a mě. Zmiňuje nás jako lidi, kteří se ve zdejších diskusích vyjadřovali k otázce "o co K 213 jde". Načež prohlašuje, že článek na ni kvalitně odpovídá.

Jistě si vzpomínáte, že ani Vy ani já jsme tu v posledních 14 dnech nemluvili o tom, proč K 213 vzikl. Bavili jsme se tu o důvodech k akcím proti JUDr. Pavlové. Právě o těch jste prohlásil, že o osobní vendetu, protože Pavlová zastupovala exFialovou, viďte.

Takže bych čekala, že je ten ten článek nějak osvětlí. Ale nenašla jsem v něm o nich ani zmínku. Z Vaší reakce usuzuji, že Vy taky ne. Zůstává pro mě proto záhadou, proč se pan jjj tvářil, že článek reaguje na naše debaty o smyslu akcí K 213 proti JUDr. Pavlové.

V byznysu se něčemu takovému říká klamavá reklama ;-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Prosba o vysvětlení

Autor: Zdeno Muž

Založeno: 08.02.2008, 21:10

V tom perexu je trochu něco jiného. Autor slibuje kvalitní shrnutí, o co těm tátům jde, a odpovídá že 1. o prevenci, 2. o využívání právních prostředků a 3. o terapii. Vy naproti tomu chcete vědět "co konkrétně K 213 vyčítá dr. Pavlové a v čem byl její konkurs zmanipulován". Takovou odpověď však autor nikde neslíbil. Rozhodně ne v úvodu článku. Jeho slib jste jen sama (docela neobratně) vykonstruovala a teď se pozastavujete nad tím, že nebyl splněn. Tomu se ale neříká klamavá reklama. ;-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Prosba o vysvětlení

Autor: Olga Žena

Založeno: 08.02.2008, 22:39

V tom perexu je moje a Lubobovo jméno a odkaz na naše názory v diskusi "o co K 213 jde" v blokádě Úřadu. Věřte mi, že normálně uvažující člověk po takovém úvodu očekává, že se článek bude toho, o čem jsme se v těch diskusích s Lubobem bavili, nějak týkat.

Ale naprosto chápu, že Vám to připadá jako prapodivná konstrukce, a Lubobovi to nedává smysl ;-)

Přeju dobrou noc a běžím domů.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Prosba o vysvětlení

Autor: Zdeno Muž

Založeno: 09.02.2008, 10:27

Ne prapodivná konstrukce, nýbrž neobratná. Je to sice prkotina, ale i tento detail ukazuje, jak často čtete něco jiného, než co je napsáno.

Článek se "nějak" týká předchozích diskusí, to těžko popřete. Váš a lubobův nick, zmíněný v úvodu, však není žádným příslibem, že se bude mluvit o dr. Pavlové. To je skutečně konstrukce, a skutečně neobratná. Prapodivného na ní není nic.

"Normálně uvažující člověk" je pojem tak relativní a neurčitý, že je vlastně bez obsahu. Použila jste ho jen proto, abyste mě rétoricky zařadila mezi "nenormálně uvažující" a vrátila mi, že jsem poukázal na vaši chybu. To sice chápu, je to lidské (až příliš lidské, jak tvrdil jeden mimozemský filosof), nicméně mám za to, že jsem své tvrzení o vašem omylu opřel o jasné argumenty, zatímco vy jste jen prskla.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Prosba o vysvětlení

Autor: Olga Žena

Založeno: 12.02.2008, 12:26

Pojem "normálně uvažující člověk" jsem nepoužila proto, abych Vám cokoliv vracela - nejsem si vědoma toho, že byste poukázal na moji chybu nebo omyl a hlavně, nepatřím k lidem, kteří mají problém přiznat, že se zmýlili. Natož útočit na někoho za to, že jim jejich chybu dokázal. Z takových lidí mám naopak velký respekt.

Prostě mám opravdu za to, že když se v perexu objeví nějaký odkaz na názory A a B na otázku, o co jde Y - přičemž oni se bavili výhradně o tom, o co jde Y v konkrétní a aktuální věci X, a poté autor slavnostně oznámí, že článek obsahuje kvalitní shrnutí, o co vlastně jde členům Y, normálně uvažující člověk očekává, že se článek alespoň stručně zmíní o věci X a postojům Y v ní. Dosaďte si za ta písmenka co chcete, a budu to tvrdit pořád.

Váš mimozemský názor, že když něco takového očekává, jde z jeho strany o neobratnou konstrukci, můžu tiše respektovat. Ale za "jasný argument" jej nepokládám a ani pokládat nemohu, musela bych si vytlouct mozek z hlavy.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Prosba o vysvětlení

Autor: Zdeno Muž

Založeno: 12.02.2008, 14:31

Pro lepší orientaci sem perex zkopíruji.

"V souvislosti s blokádou některých úředníků českého opatrovnického systému sdružením K213 se objevuje v diskuzích názor, že "nikdo neví, o co jim vlastně jde". Že se jedná nejspíš o osobní vendetu (lubob), jsou to psychopati (olga), státní feministky samozřejmě hned s určitostí vědí, že jsou to násilníci. Kvalitní shrnutí, o co ve skutečnosti tátům z K213 jde najdete v následujím článku L. Patery."

jjj tam mluví o názoru, který se objevuje v diskusích k tématu K213. Tedy OBECNĚ v jakýchkoli diskusích k tématu blokády. Nejen v těch, které jste vedla vy s lubobem, nebo jen těm k osobě dr. Pavlové. A jako příklad, že z diskutujících opravdu „nikdo neví“, jjj uvádí luboba, vás a ironicky též státní feministky. Když už jste nepostřehla, že tam s lubobem figurujete pouze pro ilustraci obecně nastíněného stavu a nikoli jako adresáti jakési pomyslné odpovědi, mohla byste si všimnout, že tam s lubobem nejste jediní. A že tedy jjj v úvodu k Paterově textu odkazuje na širší kontext než na ten, na který jste vy téma zúžila. Nemáte ani sebemenší důvod vyvozovat, že jjj slíbil řeč konkrétně o dr. Pavlové. Neslíbil.

„Váš mimozemský názor, že když něco takového očekává, jde z jeho strany o neobratnou konstrukci...“
Opět, ani nevím pokolikáté už: to není můj názor. Prostě není. I to jste si nesmyslně vydedukovala, stejně jako jiné věci v diskusích a jako příslib v úvodu článku. Vy nepolemizujete s tím, co ostatní řekli nebo chtěli říct, nýbrž s tím, co si místo jejich slov sama domýšlíte. To je ale chyba ve vašem aparátu, není to chyba moje nebo pana jjj.

Nemusíte si vytloukat mozek z hlavy, stačí když si z ní vytlučete své komunikační zlozvyky. Kdybyste si s takovou urputností nedomýšlela absurdní ptákoviny, byla by s vámi řeč. A neviděla byste mimozemšťany.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Prosba o vysvětlení

Autor: lubob Muž

Založeno: 12.02.2008, 14:46

tomu komunikacnimu zlozvyku se rika "setting up a straw man".

wiki : "A straw man argument is an informal fallacy based on misrepresentation of an opponent's position. To "set up a straw man" or "set up a straw man argument" is to create a position that is easy to refute and attribute that position to the opponent. Often, the straw man is set up to deliberately overstate the opponent's position. A straw man argument can be a successful rhetorical technique (that is, it may succeed in persuading people) but it is in fact a misleading fallacy, because the opponent's actual argument has not been refuted"

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Prosba o vysvětlení

Autor: Zdeno Muž

Založeno: 12.02.2008, 15:20

Dík, lubobe. Jako vystudovaná právnička Olga určitě zná různé způsoby jak vést diskusi, včetně těch neférových. Pokud vím, tak se to na právech učí, snad hned v prvním semestru. Proto je mi tak protivné, když právně vzdělaný člověk něco takového použije a zneužije v diskusi s lidmi, kteří jeho profesní průpravu nemají. Teď nemyslím jen Olgu a jen slámového panáka.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Prosba o vysvětlení

Autor: Olga Žena

Založeno: 12.02.2008, 17:11

Je mi líto, ale pokud bych nepracovala s hypotézou mimozemského myšlení, nedovedu si vysvětlit, jak jste došel k závěru, že jsem téma článku zúžila na dr. Pavlovou a opominula širší kontext, o kterém jjj hovoří. Říkám přece, že článek by se o důvodech akce proti ní měl "ALESPOŇ STRUČNĚ ZMÍNIT". Alespoň stručně zmínit znamená, že k nim zaujme nějaké stanovisko.

Zopakuji to potřetí - jestliže v úvodu článku figuruje výslovný odkaz na Luboba a mě, na naše názory na otázku "o co K 213 jde" v blokádě, je tam citován Lubobův názor, že důvodem akcí v Brně je Fialova osobní vendeta vůči dr. Pavlové, a poté autor napíše, že článek obsahuje "kvalitní shrnutí o co ve skutečnosti K213 jde", normálně uvažující člověk opravdu čeká, že se článek k této problematice vyjádří. Pokud tak činit nehodlá, nedává zmínka o Lubobovi ani o mně žádný smysl - ani on ani já jsme o obecných cílech K 213 vůbec nehovořili.


PS: Na právech nás žádné techniky diskuse neučili - to PrF dost silně přeceňujete - a já je na Vás taky nepoužívám. Celý život mám přesně opačný problém, totiž že co nevím, to nepovím, a nejlépe hned a všem. Což je pro právníka poměrně problematické. Nedávno jeden obchodník lezl po věšáku, abych si ho konečně všimla a přestala zákazníkovi vysvětlovat, jak by měl smlouvu změnit, aby nebyla tak zoufale nerovnovážná v náš prospěch :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Prosba o vysvětlení

Autor: lubob Muž

Založeno: 12.02.2008, 18:22

olgo, pripominam vas dotaz :

"Takže ještě jednou - co konkrétně K 213 vyčítá dr. Pavlové a v čem byl její konkurs zmanipulován?"

vy tu sice pisete o placi na spatnem hrobe, ale na me to pusobi, ze presne tohle delate. clanek je o tom, o co jde K123, vy se domahate odpovedi, proc tam neni neco jineho.
fakt mi to nedava smysl.

myslim, ze by bylo lepsi tuhle pseudodiskusi temer o nicem ukoncit.
v clanku odpoved na vasi otazku neni, ani se tam sama nedoplni & motivy, proc tomu tak je, jsou tudiz irelevantni. & znovu opakuji (vzpominam si na jeden listnaty strom:-)) - chcete-li tu odpoved znat, zeptejte se v K123.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Prosba o vysvětlení

Autor: Olga Žena

Založeno: 12.02.2008, 18:52

No skoro jste to trefil :-) Nedomáhám se odpovědi, proč tam není něco jiného. Klidně tam může být všechno, co tam je. Ale po tom úvodu jsem čekala, že tam bude vedle toho i odpověď na otázku, co má K 213 proti paní Pavlové.

Vaši radu, že se mám zeptat přímo v K 213, jsem - s povděkem a pohotovostí mladé a svěží břízky :-) dávno akceptovala a zařídila se podle ní. Asi tušíte, s jakým výsledkem.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Prosba o vysvětlení

Autor: lubob Muž

Založeno: 12.02.2008, 18:58

no, tusim. verte ale, ze tady si niceho lepsiho nedockate.

tak uz toho nechame, jo?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Prosba o vysvětlení

Autor: Zdeno Muž

Založeno: 12.02.2008, 19:40

Taky jsem pro konec, ale přece jen (omlouvám se):

"...nedává zmínka o Lubobovi ani o mně žádný smysl..."
Dává a osvětlil jsem ho úplně polopaticky. Nicméně asi to nestačilo, takže ještě jednou: Smyslem té zmínky je za a) doložit tvrzení, že diskutující (všichni v této věci, tedy diskutující jako tací) se o cílech K213 jen dohadují, a za b) ilustrovat jak se dohadují (NAPŘÍKLAD lubob se dohaduje tak a Olga onak). Polopatičtěji to říct už nejde.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Prosba o vysvětlení

Autor: Olga Žena

Založeno: 13.02.2008, 11:35

Taky se omlouvám, ale znáte to, ženské chtějí mít poslední slovo. Řekl jste to skvěle polopatisticky, ale logika za tím zůstává stejně mimozemská ;-) Pokud jde o Vaše písmenko bé, Lubob a Olga se přece vůbec nedohadovali, že (obecné) cíle K 213 jsou takové nebo makové. Cíle K 213 jsou jim oběma, mohu-li se na chvíli stát Lubobovým mluvčím, celkem jasné a nemusí o nich spekulovat. Předmětem jejich dohadů byly výhradně důvody blokády ÚMPOD.

A tak, pokud autor pro ilustraci uvedl zrovna jejich dohady ohledně důvodů blokády ÚMPOD a pak napsal, že článek nabídne kvalitní shrnutí, o co K 213 jde, normálně uvažující člověk očekává, že v tom shrnutí vysvětlí i důvody a smysl aktuálních akcí K 213 proti JUDr. Pavlové.

PS: ten úvod je vzhledem k obsahu článku jednoduše blbě napsaný, a vzhledem k tomu, že je jeho autorem pan jjj to není nijak překvapující. Myslím, že ani pro Vás, když si vzpomenu co jste mi o něm říkal.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Prosba o vysvětlení

Autor: Zdeno Muž

Založeno: 13.02.2008, 16:47

My sice oba mluvíme česky, ale každý naprosto jiným jazykem. To mě úplně facinuje. Jak je to možné?

jjj uvedl vaše a lubobovy dohady jen shodou okolností, namátkou, ve struktuře jeho textu mají povahu ilustrativního příkladu, nic víc. V televizním zpravodajství se tomu říká "ilustrační záběry" a je to obrana proti normálně uvažujícím divákům, kteří nerozeznají obecnou povahu tématu od popisu konkrétních událostí. Na krabičce od taveňáku se tomu říká "ukázka konzumace" a je to obrana proti zákazníkům, kteří svým normálním způsobem uvažování dospějí k závěru, že s taveňákem dostanou v krabičce i krajíc chleba, plátek rajčete, hlávkový salát a příborový nůž.

Zrovna tak mohl jjj uvést dohady kohokoliv jiného. Pokud máte na jazyku otázku, proč je tedy neuvedl, odpovídám, že je uvedl. Jeho jediná chyba je, že výslovně nenapsal "Tento článek neodpovídá Olze na její otázky ohledně výhrad proti dr. Pavlové."

Možná, že by normálně uvažující člověk měl začít uvažovat trochu víc než normálně :-)

A teď už opravdu konec. Hoďte sem jakékoliv poslední slovo, a bude vaše.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Prosba o vysvětlení

Autor: lubob Muž

Založeno: 13.02.2008, 16:56

napada me amen. nebo howgh.
pripadne "& prece se toci!" :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Prosba o vysvětlení

Autor: Olga Žena

Založeno: 13.02.2008, 20:07

Mě to fascinuje taky. Všimněte si ale, že to setrvale přisuzuji Vašemu mimozemskému způsobu uvažování. Zatímco podle Vás jde vždycky o můj zlý úmysl. V každém případě mě ale těší, že se v této naší hlubokomyslné diskusi blížíme do šťastného finále a vážím si Vaší galantnosti, se kterou mi necháváte poslední slovo :-) Mimochodem, to mají v trestním řízení obžalovaní.

Nápis "ilustrační záběry" se v TV používá tehdy, když je třeba diváka upozornit že to co vidí, nemá souvislost s tím, co slyší. Například kdyby nějaký pořad hovořil o tom, že i vysokoškoláci bijí svoje manželky, a byl by tam záběr na Vás a Vaši paní. Dělá se to právě proto, že normálně uvažující člověk očekává, že to co vnímá očima a ušima k sobě pasuje - a ono ne, na záběrech je Zdeno a jeho choť a jediná souvislost s tématem je ta, že je Zdeno ženatý. Nebo si představte, že by se Vaše fotka, jak dáváte krev, objevila v pořadu o tom, že každý dvěstěpadesátý Pražan má AIDS. A jediná souvislost by byla, že jste taky z Prahy. Vy byste z fleku mohl žalovat TV za újmu na cti, a to právě s argumentem, že normálně uvažující člověk tu souvislost opravdu očekává. A tak TV dává na obrazovku nápis "ilustrační záběry", aby byla z obliga.

Naprosto stejně normálně uvažující člověk očekává, že k sobě pasuje úvod článku a jeho obsah. A jestliže si v úvodu přečte, že v diskusích o blokádě ÚMPOD se objevuje názor, že nikdo neví, o co K 213 vlastně jde, že podle Luboba je blokáda ÚMPOD motivována osobní averzí, zatímco podle Olgy je důvodem k blokádě ÚMPOD psychopatologie Ing. Fialy, a dozví se, že v následujícím článku čtenář najde kvalitní shrnutí, o co jde K 213 ve skutečnosti, tak prostě čeká, že v tom článku alespoň něco málo o smyslu blokády ÚMPOD najde.

Vaše analogie s taveňákem je roztomilá, ale nepřesná. Přesněji odpovídá tahle situace: V novém Apetitu se začnou objevovat podivné tmavé kousky. Povedou se kolem nich diskuse, ve kterých bude Lubob říkat, že z výrobní linky padají do sýra švábi, Olga že žížaly. Jjj sem hodí článek s perexem:

"V souvislosti s tmavými kousky v Apetitu se objevuje v diskuzích názor, že "nikdo neví, co to vlastně je". Že se jedná nejspíš o šváby (Lubob), jsou to žížaly (Olga), vegani samozřejmě hned s určitostí vědí, že Apetito je odporný blivajz. Kvalitní shrnutí, co to vlastně je Apetito, najdete v následujícím článku L. Želetavy"."


A bude následovat článek o tom, co to je tavený sýr, jak je zdravé jej jíst, jak výborné je zrovna Apetito, jak se skvěle roztírá a jak po něm děti šílí. Ani slovo o tmavých kouscích.

Vy byste to asi bral tak, že zmínka o mých a Lubobových dohadech v úvodu byla jenom ilustrační a autor nikde neslíbil, že se k nim vyjádří. Věřte mi ale, že já bych po tom úvodu čekala, že něco o původu tmavých kousků v tom článku najdu.

PS: Upřímně doufám, že jsem Vám nezkazila chuť k večeři. ;-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Prosba o vysvětlení

Autor: lubob Muž

Založeno: 14.02.2008, 16:46

uz uz jsem si myslel, ze zustaneme u toho vaseho posledniho slova (i tu brizu ztepilou bych vam uznal), ale je videt, ze i to je vam nejspis malo.

takze dalsi kolo:-)

v clanku neni to, co vy byste v nem ocekavala. neni to tam. jeste jednou - neni to tam. ani to tam uz nepribude. clanek uz jednou vysel, nepribude to tam. neni, nepribude.
clanek je o necem trochu jinem. ne o necem uplne jinem, ale necem trochu jinem. trochu. malicko. nepatrne. ale uz se nezmeni. jeste jednou - nezmeni se.

ma cenu o tom psat jeste dalsi tyden?

at uz jsou duvody pro to, ze v clanku neni to, co vy byste ocekavala jakekoliv (opakuji - jakekoliv, klidne si nejake vymyslete), porad tu neni souvislost, ktera by naznacovala, ze je vhodnejsi ptat se tady na diskusnim serveru svazu muzu, proc organizace K213 delala to ci ono & co proti komu konkretniho ma. jeste jednou - neni tu souvislost. lamparna ceskych drah je uplne stejne vhodne misto.
jeste jednou - lamparna.

ma cenu o tom psat jeste dalsi tyden?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Prosba o vysvětlení

Autor: Olga Žena

Založeno: 15.02.2008, 18:08

Lubobe, nedávno tu o Vás kdosi řekl, že jste někdy tak zmatený, že ani sám pořádně nevíte, na co reagujete. Dovolím si s tím vřele souhlasit.

Naději, že je kdokoliv z SM a návštěvníků jeho stránek schopen vysvětlit důvody akce, kterou Svaz "lidsky chápe", jsem ztratila již dávno. Proto bylo pro dlouhou a trochu legrační debatu, kterou jsme tu vedli se Zdenem, ve skutečnosti důležité právě to, co Vy označujete za irelevantní, a naprosto nepodstatné to, co mi tu vehementně strkáte pod nos. Nechtěla jsem po něm osvětlit důvody brněnské blokády, ale bavili jsme se o tom, jestli bylo očekávání, že se o nich bude psát v tomhle článku, neobratná konstrukce nebo logický předpoklad normálně uvažujícího člověka.

Pan Zdeno tvrdil první, já druhé. Dobře, Vám osobně to přijde ganz egál, ale Zdenovi ani mně očividně ne, a tak jsme strávili výměnou názorů i nad takovou blbostí týden. Když jsme toho byli schopni a ochotni - co je Vám, člověče, do toho?!

Odpovědět na příspěvek

 

estrada pokracuje :-)

Autor: lubob Muž

Založeno: 15.02.2008, 18:34

1. "Naději, že je kdokoliv z SM a návštěvníků jeho stránek schopen vysvětlit důvody akce, kterou Svaz "lidsky chápe", jsem ztratila již dávno."

uh oh. tady jste na diskusnim serveru rovnopravnost.cz. cesky svaz muzu ma stranky nekde jinde. dokonce maji i e-mailovou adresu. jen si to predstavte!
dovoluji si vas take upozornit, ze navstevnikem techto stranek jste tu i vy. samozrejme, ze vy jste jina klasa navstevniku, protoze zrovna vam ti ostatni musi neco vysvetlovat.
ale neveste hlavu, nadeje umira posledni.


2. "Nechtěla jsem po něm osvětlit důvody brněnské blokády"

aha. tak se moc omlouvam, ja jsem tak zmateny, ze tenhle vas dotaz
"proč K 213 vyhlásil blokádu Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí...?"
jsem si vysvetlil uplne mylne. jeste jednou se omlouvam. tady je odpoved na pravou podstatu vaseho dotazu : "boruvky zraji v lete".


3. "bavili jsme se o tom, jestli bylo očekávání, že se o nich bude psát v tomhle článku, neobratná konstrukce nebo logický předpoklad normálně uvažujícího člověka. "

jestli me pamet neklame, jako prvni jsem na vas dotaz (po potmesilovi) zareagoval ja, nikoliv zdeno. mozna jsem tim porusil nejaky nepsany zakon, ze na vase prispevky s dotazy se nesmi reagovat & odpovidat.
(dovolim si vlastni skromny nazor, ze nejde o nic jineho nez o hypertrofovanou jesitnost, ktera v soucinnosti s neuplnou dokonalosti obcas vede k zarputile obhajobe neobhajitelne osloviny. uz to tu bylo nekolikrat:-))

4. "Takže ještě jednou - co konkrétně K 213 vyčítá dr. Pavlové a v čem byl její konkurs zmanipulován?"

ch
telo by se mi odpovedet primo k jadru veci : "lesni jahody i na podzim",
ale nasel jsem jeste prihodnejsi odpoved - co je Vám, člověče, do toho?!

Odpovědět na příspěvek

 

Re: estrada pokracuje :-)

Autor: Tery Žena

Založeno: 15.02.2008, 19:08

4. "Takže ještě jednou - co konkrétně K 213 vyčítá dr. Pavlové a v čem byl její konkurs zmanipulován?"

ch
telo by se mi odpovedet primo k jadru veci : "lesni jahody i na podzim",
ale nasel jsem jeste prihodnejsi odpoved - co je Vám, člověče, do toho?!"

no, je to taková legitimní otázka, když si někdo na něco stěžuje, měl by vysvětlit na co... protože když to nevysvětlí, těžko se s tím dá něco dělat, a naopak ten, kdo je z něčeho obviněn, se nemůže bránit

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: estrada pokracuje :-)

Autor: lubob Muž

Založeno: 15.02.2008, 19:21

tak ja se vas na to, tery, legitimne zeptam. myslite, ze zvladnete odpoved? mozna tim potesite i olgu, ktera tu prisla o nadeje.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: estrada pokracuje :-)

Autor: Tery Žena

Založeno: 15.02.2008, 19:26

já? no, já jsem pavlovou ve vstupu blokovala proto, že jsme na našem feminacistickém kongresu odhlasovaly, že guerilovou taktikou zvládneme ovládnutí světa rychleji, původně jsem jí chtěla hodit nějaký ten pepřík do očí nebo na ní vylít kýbl špinavé vody, ale pak jsem to zavrhla

ale kdybych si myslela, že je její konkurz zmanipulovaný z nějakého jiného důvodu, asi bych se to snažila vysvětlit, a rozhodně bych svým sympatizantům nedoporučovala psát do diskuzí jako odpověď "co je vám do toho", působí to trochu hulvátsky :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: estrada pokracuje :-)

Autor: lubob Muž

Založeno: 15.02.2008, 19:30

ja jsem se ale neptal, proc jste vstup blokovala vy, ale proc jej blokovali K213 & co proti pavlove maji. pamatujete? je to legitimni otazka.
nechcete to zkusit jeste jednou?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: estrada pokracuje :-)

Autor: Tery Žena

Založeno: 15.02.2008, 20:04

eee já už vím, myslím si, že konkurz byl zmanipulovaný,

a zmanipulovaný byl proto, že ho nevyhrál pan fiala, který, ač nesplňoval hned dva požadavky, je tak vzácným člověkem, že je prostě jasné, že konkurz musel být zmanipulovaný,

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: estrada pokracuje :-)

Autor: lubob Muž

Založeno: 15.02.2008, 20:12

chytra hlavicka :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: estrada pokracuje :-)

Autor: Olga Žena

Založeno: 15.02.2008, 19:40

Děkuji za potvrzení, že jste úplně mimo.

Lubobe, 31. ledna jsem se tu zeptala, kde je v tomhle článku napsáno, z jakých důvodů K 213 blokoval ÚMPOD. A od 8. do 13. února jsme se tu se Zdenem pitvali v tom, proč by to tam mělo být.

Pokud jste měl celou tu dobu pocit, že se Zdenem diskutujeme o mé otázce "co konkrétně K 213 vyčítá dr. Pavlové a v čem byl její konkurs zmanipulován", tak jste ho měl špatně. Ale aspoň je teď už jasné, proč jste se do té debaty mixoval s mimoňskými výzvami, ať se zeptám přímo K 213.

Proč sem lezete dva dny poté, co jsme to naše pitvání zdárně ukončili, a vyzýváte nás, ať skončíme, to ovšem není jasné doteď.

Odpovědět na příspěvek

 

ne az tak elegantni "vybrusleni" , spis z nouze cnost :-)

Autor: lubob Muž

Založeno: 15.02.2008, 19:51

aj aj aj, mea culpa. ja myslel, ze se ptate na to posledni. podivejte :

"Takže ještě jednou - co konkrétně K 213 vyčítá dr. Pavlové a v čem byl její konkurs zmanipulován?"

pro jistotu: "Takže ještě jednou - co konkrétně K 213 vyčítá dr. Pavlové a v čem byl její konkurs zmanipulován?"

ta
kze jeste jednou ..., takze jeste jednou ..., takze jeste jednou ...

predpokladal jsem totiz, ze jste gramotna, & ze tudiz nemuzete hledat banalni odpoved na otazku "kde je v tomhle článku napsáno...?".
tak tady ji po 2 tydnech konecne mate : NIKDE.
(kdybyste zase neco potrebovala v textu najit, klidne se ozvete).


kdyz se zlobite, jste roztomila :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: ne az tak elegantni "vybrusleni" , spis z nouze cnost :-)

Autor: Olga Žena

Založeno: 15.02.2008, 20:31

No to jste právě myslel špatně. Tuhle otázku jsem napsala 31. ledna, ale se Zdenem jsme se od 8. do 13. února celou dobu bavili o něčem jiném. Nikoliv o tom, kde je v tom článku zmínka o akcích proti dr. Pavlové - gramotní jsme oba a oba jsme viděli, že tam není - ale jestli je očekávání, že tam bude, neobratná konstrukce nebo ne.

PS: Roztomilá určitě jsem, ale spíš než zlost cítím zklamání. Dřív jste býval často natvrdlý, ale milý. Poslední dobou jste natvrdlý a pichlavý, místo abyste se snažil pochopit, co Vám říkám, hned saháte k osobním rejpancům, vyžíváte se ve vágních a nekonkrétních - tudíž nevyvratitelných - obviněních, no a dneska ty řeči, abych stihla mít děti... to už bylo fakt hustý. Jeden můj kolega užívá takový pěkný termín: "napřesdržku". Dotazy tohoto druhu jsou, milý Lubobe, napřesdržku.

Přeju hezký víkend, vyspěte se do růžova a příští týden buďte milejší. Když to zvládnete, klidně můžete být natvrdlý sebevíc ;-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: ne az tak elegantni "vybrusleni" , spis z nouze cnost :-)

Autor: lubob Muž

Založeno: 15.02.2008, 22:21

jsem mimo, jsem zmateny, jsem dub, jsem natvrdly, jsem pichlavy, jsem "napresdrzku", vyzivam se v obvinenich & k tomu vsemu jeste saham k osobnim rejpancum.

ach ach, radsi bych byl taky neomylny. to by se mi pak nemohlo stat, ze bych se musel kroutit jak zizala nez radsi priznat malou chybicku.
ja mam, mila olgo, taky jeden pekny termin - "naruseny egosystem" (copyright - lubob).

cauky :-)

Odpovědět na příspěvek

 

& jedno male resume na zaver

Autor: lubob Muž

Založeno: 15.02.2008, 23:28

"Olga 31.01.2008, 13:20
Kde je v tom článku vysvětleno, proč K 213 vyhlásil blokádu Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí a napá jeho novou ředitelku?
Takže ještě jednou - co konkrétně K 213 vyčítá dr. Pavlové a v čem byl její konkurs zmanipulován?"

ty
den pauza, pak prichazi

"Olga 08.02.2008, 16:47
Mně naopak nedává smysl, proč v tomto článku odpověď na ty otázky není."

podtrhuji slovo OTAZKY.
dale pak nasleduje

"Bavili jsme se tu o důvodech k akcím proti JUDr. Pavlové ....Takže bych čekala, že je ten ten článek nějak osvětlí."

& jizda pokracuje

"Olga 12.02.2008, 18:52
Ale po tom úvodu jsem čekala, že tam bude vedle toho i odpověď na otázku, co má K 213 proti paní Pavlové. "

pozor, prichazi obrat - trojity odpichnuty

"Olga 15.02.2008, 19:40
Lubobe, 31. ledna jsem se tu zeptala, kde je v tomhle článku napsáno, z jakých důvodů K 213 blokoval ÚMPOD. A od 8. do 13. února jsme se tu se Zdenem pitvali v tom, proč by to tam mělo být. "

zahada! jedna otazka uz zmizela, zato se ale zdurazni, ze puvodni prispevek byl napsan 31. ledna, ale od 8. unora je rec o necem jinem. to, ze cely tyden (tedy od 31. ledna do 8. unora) nikdo nereagoval je jaksi nepodstatne. to "neco jine" je to, proc v clanku neni odpoved na ty OTAZKY, ted uz radsi jenom jednu otazku.

now outburst of logic

"Olga 15.02.2008, 20:31
Tuhle otázku jsem napsala 31. ledna, ale se Zdenem jsme se od 8. do 13. února celou dobu bavili o něčem jiném. Nikoliv o tom, kde je v tom článku zmínka o akcích proti dr. Pavlové - gramotní jsme oba a oba jsme viděli, že tam není - ale jestli je očekávání, že tam bude, neobratná konstrukce nebo ne."

blizi se dramaticke vyvrcholeni

"Olga 15.02.2008, 18:08
...co je Vám, člověče, do toho?!"

no, celkem nic mi do toho neni. jen snad ze v te debate se zdenem o necem uplne jinem, olgo, 11x zminujete muj nick.

& zaverecny atak

"...normálně uvažující člověk...
"...chápu
, že ... Lubobovi to nedává smysl (vida, vida, mne sice nedavalo smysl neco jineho, o cem se olga vubec nebavi, bavi se o necem jinem, ale prsk, prsk..)
"...pokud bych nepracovala s hypotézou mimozemského myšlení...
" Lubobe, nedávno tu o Vás kdosi řekl, že jste někdy tak zmatený, že ani sám pořádně nevíte, na co reagujete. Dovolím si s tím vřele souhlasit.
"... Děkuji za potvrzení, že jste úplně mimo.
"...proč jste se do té debaty mixoval s mimoňskými výzvami, ať se zeptám přímo K 213. (ja se ptal prvni, olgo, nezapominejte)
"...
Poslední dobou jste natvrdlý a pichlavý
"...saháte k osobním rejpancům,
" ....vyžíváte se ve vágních a nekonkrétních - tudíž nevyvratitelných - obviněních


ktery, kontrastuje velice pekne nejen s celou debatou temer o nicem, ale taky & hlavne s timhle triumfem :
----------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
------------------
"
;nepatřím k lidem, kteří mají problém přiznat, že se zmýlili. Natož útočit na někoho za to, že jim jejich chybu dokázal"
----------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-----

ach, ano, nepatrite k tem lidem, kteri by ten problem meli. ale zrejme to chvili trva. ted uz pres tyden. uvidime, jaky bude konecny cas.
fakt taky je, ze na svou uplne prvni otazku (proc se na to ptate tady?) jsem odpoved nedostal. jen ujisteni, ze chapete, ze mi to nedava smysl, jakoz i obava, ze mi unika, o cem je rec.
mozna to taky ma jen nejakou casovou prodlevu.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: & jedno male resume na zaver

Autor: Olga Žena

Založeno: 18.02.2008, 18:13

Lubobe, všechno to, co jste sem okopíroval, jenom jasně a prokazatelně POTVRZUJE to, co jsem Vám řekla. Stačilo by, kdybyste si to konečně pořádně přečetl.

Odpovědět na příspěvek

 

obskurantismus

Autor: lubob Muž

Založeno: 09.02.2008, 12:32

olgo, to vase caste jemne & temer bezesve semanticke lavirovani je pro leckoho temer nepostrehnutelne.
nekoli
ka malymi posuny v syntaxi se pak v konecnem efektu dostavate k velkemu posunu ve vyznamu.

takze, abych to uvedl na pravou miru - ja jsem se nevyjadroval k tomu, "o co K123 jde". nevim to, nemam k tomu temer zadne informace, nemam ani mandat ci kompetence, abych za K123 mluvil.
vyslovil jsem pouze domnenku, ze za nelibosti fialy vuci pavlove mohou byt osobni veci.

vyraz vendetta jsem vubec nepouzil, ani nic v takovem smyslu & ani to tak nevnimam. podle meho osobniho pohledu bylo jmenovani pavlove pouze katalyzatorem.

jeste jednou poukazuji na to, ze pokud vas skutecne zajima, "o co K123 jde", musite se obratit na nekoho z K123. tady ziskate jen nazory. vase ocekavani, ze nejaky clanek tady neco osvetli je pro me tezko pochopitelne.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: obskurantismus

Autor: Olga Žena

Založeno: 12.02.2008, 11:50

Obávám se, že jste zase úplně nezachytil, o čem je řeč, Lubobe.

- že jste se vyjadřoval k otázce "o co K 213 jde" a že Vaše odpověď zněla "osobní vendeta" tvrdí pan jjj v úvodu tohoto článku. Když si vyjedete až nahoru, tak to objevíte: "se objevuje v diskuzích názor, že nikdo neví, o co jim vlastně jde. Že se jedná nejspíš o osobní vendetu (lubob)".

Jenom jsem to po něm zopakovala. Takže si Vás ohledně bezešvého sémantického lavírování a jemných posunů v syntaxi dovoluji odkázat na pana jjj, ten je jejich autorem.

- naše skutečná debata vypadala tak, že jste na moji otázku "jaká konkrétní obvinění K 213 proti paní Pavlové má" odpověděl "obavam se, ze z vetsiny tam pujde o nejake osobni averze". A já tady teď říkám, že jestliže nás oba v perexu článku pan jjj zmínil v souvislosti s otázkou, o co K 213 jde, čekala jsem, že se ten článek bude věnovat tomu, o čem jsme hovořili. Tedy akcím proti paní Pavlové.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: obskurantismus

Autor: lubob Muž

Založeno: 12.02.2008, 12:56

mne to, v jake souvislosti me jjj zminil, vubec nevadi. neni to sice presne, ale nevadi mi to.
zarazi me, ze vy to opakujete, pricemz podle me taky dobre vite, ze to tak neni.
& zaroven vam musi byt jasne, ze i kdyz tu formulaci nejen nevyvratim, ale ani nezpochybnim, ze ji to nedela platnou nebo ze s ni souhlasim.

na tom, ze motivy nekoho vam nejlepe osvetli prave onen nekdo trvam. samozrejme, bude-li chtit. pokud se nebudete chtit s jeho vysvetlenim spokojit, muzete se pokusit o vlastni analyzu, pripadne se spolehnout na analyzu nekoho dalsiho. nevidim ale, jak muzete o nekoho dalsiho tu analyzu ocekavat.
ja osobne od toho clanku (jakoz i od zadneho jineho) neocekavam nic.

mozna, ze mi opravdu "zase" neco unika, ale muzu vas ujistit, ze i pres vasi upornou snahu mi to unika porad. nevim totiz, o cem mluvite nebo o co vam jde.

Odpovědět na příspěvek

 

střídavá péče

Autor: Tery Žena

Založeno: 05.02.2008, 15:02

Odpovědí: 2

:-) Právě jsem se dozvěděla o dvojici, která se díky "střídavé péči" dala zase dohromady. :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: střídavá péče

Autor: lubob Muž

Založeno: 05.02.2008, 16:42

kdyz se budou snazit & nebudou sobci, tak to decko to urcite oceni.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: střídavá péče

Autor: Tery Žena

Založeno: 06.02.2008, 13:41

Určitě! V tomto konkrétním případfě ruplo tatínkovi v kouli (a to doslova:-), usoudil, že strašně miluje holku zhruba v mém věku a odstěhoval se k ní. Trvalo to půl roku, než jeho zájem ochladl, ale díky tomu, že u nich malej pravidelně přespával, neztratil kontakt. Myslím, že všichni tři (on, jeho žena, i ta holka ledacos pochopili :-)

Osobně jim držím, palce, když jsou z přízně.

Odpovědět na příspěvek

 

kontakt

Autor: pan x Muž

Založeno: 13.09.2008, 10:53

Odpovědí: 0

znate adresu a telefon na štrasburský soud

Odpovědět na příspěvek

 

 

Vložit nový příspěvek

Jméno:

Pohlaví:

Muž, Žena

E-mail:


(Vyplňte pouze tehdy, jestliže chcete být informování o odpovědích na váš příspěvek)

Předmět:

Příspěvek:

 

Kontrola: 

Opište znaky z obrázku do spodního pole:

 

 


ROVNOPRÁVNOST.cz je kolektivni tvooený, nezávislý, svobodný, názorový web. Jeho posláním je komentovat a zviditeloovat spoleeenské problémy týkající se mužu. Stránky vznikly za úeelem osvity a dokumentace. Cílem je umožnit všem publikovat svobodné názory formou elánku nebo diskuzních poíspivku. Stránky dávají svobodný prostor i kontroverzním názorum a tabuizovaným tématum, o kterých se veoejni nemluví nebo se bojí mluvit. Nesnaží se nikomu vnucovat cizí názor a nechávají na každém, aby si vytvooil svuj vlastní.

Copyright © 2007 Rovnopravnost.cz                Tvorba www - Web & Media a.s.