Doporučujeme


11. září 2007

Rovnoprávnost

Redaktor: KaH

Aktualita

Mají muži méně práv než ženy?

Podle české legislativy ano. (Aktualizovaná verze)

27. srpna 2007 byl uveřejněn na našem serveru článek, který se věnuje tzv. legislativní diskriminaci. V rámci diskuze a na základě e-mailů jsme byli upozorněni na některé nesrovnalosti a doplňky. Domníváme se, že je důležité článek opravit, tak aby byl v souladu se stávající legislativou a fakty.

Aktualizovaná verze:

Řada lidí si myslí, že v Česku mají muži i ženy stejná práva. Mnozí - spíše bych měl napsat mnohé - však uvěřili/y mnohokrát opakovanému rčení některých lobbystických skupin, že tomu tak není. Tyto skupiny bojují za ženská práva tak vehementně, že neznalí/é věci by se domnívali/y, že ženy mají méně práv než muži. Opak je bohužel pravdou.

V České republice mají muži legislativně méně práv než ženy. Bohužel všechny Stínové zprávy věnované rovným příležitostem o tom mlčí.

Teprve když si člověk podrobně pročte české zákony zjistí, že muži jsou legislativně diskriminováni. Nejdříve bychom si však měli vysvětlit, co se rozumí pod pojmem legislativní diskriminace. Možná začnu trochu obšírněji, ale myslím si, že bychom měli nejdříve zopakovat význam pojmu diskriminace, resp. diskriminace podle pohlaví, jelikož to bude obsahem mé úvahy.

Diskriminací je zacházení nebo i jednání, které splňuje následující znaky:
1) je znevýhodňující pro některé pohlaví
2) rozlišujícím kritériem je pohlaví a pro toto rozdílné zacházení není ospravedlnitelný důvod
Vedle přímé diskriminace existuje i nepřímá diskriminace, kdy zvolené kriterium je zdánlivě neutrální, ovšem ve skutečnosti diskriminuje určitou skupinu (např. výlučné svěřování dítěte do péče matky po rozvodu manželů).

Legislativní diskriminace je diskriminace, která zvýhodňuje jedno pohlaví oproti druhému platnými zákony.

V další části článku bych rád tuto legislativní diskriminaci dokumentoval na konkrétních případech.

1) Asi nejznámějším příkladem je možnost žen čerpat starobní důchod mnohem dříve než muži. Přestože současná střední délka života je u mužů 73 roků a u žen téměř 80 roků, je důchodový věk pro muže vyšší než pro ženy. Je nutno říci, že během několika let se tento rozdíl významně sníží a už to nebude, co to bývalo.

Pramen:
Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění § 32

2) Stejný zákon legislativně diskriminuje muže - vdovce vůči ženám - vdovám tím, že ženy mají nárok na vdovský důchod o 3 roky dříve než muži.
Pramen:
Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění § 50, odst. 2) písmeno e) a odst. 7)

2) Po uplynutí doby uvedené v odstavci 1 má vdova nárok na vdovský důchod, jestliže
e) dosáhla věku 55 let nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší.

7)Ustanovení předchozích odstavců platí obdobně pro nárok vdovce na vdovecký důchod s tím, že věk podle odstavce 2 písm. e) činí 58 let nebo důchodový věk, je-li důchodový věk nižší.


3) Těžit nerosty a razit tunely mohou v ČR jenom muži říká Zákoník práce. Velmi úsměvné na tomto ustanovení je, že existují ženy, které toto ustanovení vykládají jako diskriminaci žen. Zákon jim něco zakazuje a tím pádem nemají stejné podmínky jako muži.

Pramen:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, Díl 2, § 238, odst. 1) Pracovní podmínky zaměstnankyň.

Cituji:
Zaměstnankyně nesmějí být zaměstnávány pracemi pod zemí při těžbě nerostů nebo při ražení tunelů a štol…


4) Dokonce samotná Listina základních práv a svobod obsahuje diskriminační ustanovení. Podle této listiny muži nemají právo na zvýšenou ochranu zdraví !!! Ženy navíc mají právo na blíže nespecifikované zvláštní pracovní podmínky.

Pramen:
Listina základních práv a svobod
Hlava čtvrtá, článek 29, odst. 1
Ženy, mladiství a osoby zdravotně postižené mají právo na zvýšenou ochranu zdraví při práci a na zvláštní pracovní podmínky.


5) Velmi žhavým tématem posledních let se vzhledem k jednoduchosti určení paternity prostřednictvím genetického testu stává popření otcovství. Oklamaní otcové mají po 6 šesti měsících od narození potomka smůlu. Vznikne jim povinnost vyživovat biologicky nevlastní dítě až do dospělosti.

Pramen:
Zákon o rodině č. 94/1963 Sb. §61 odst. 1)

(1) Muž, jehož otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením rodičů, může je před soudem popřít, jen je-li vyloučeno, že by mohl být otcem dítěte a dokud neuplyne šest měsíců ode dne, kdy bylo takto otcovství určeno; tato lhůta neskončí před uplynutím šesti měsíců od narození dítěte.


6) I ve věznicích je stanoveno nahlížet na ženy jinak než na muže. Hlavně, aby nám zůstaly krásné.

Pramen:
Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody 345/1999 Sb.
§ 89
(1) Vnitřní řád, obsah a formy zacházení s odsouzenými ženami zásadně přihlížejí k psychickým a fyziologickým zvláštnostem žen, ...

§ 90, odst.1)
(1) Při úpravě zevnějšku odsouzených žen se umožňuje používání vlastních kosmetických přípravků. Úprava vlasů se neomezuje, k tomu účelu mohou odsouzené ženy mít u sebe vlastní potřebné pomůcky.


7) Ženy mohou nastoupit do výkonu trestu s dítětem na rozdíl od mužů, pro které toto ustanovení neplatí. Nebo si zákonodárci myslí, že se otcové neumějí dobře postarat o své děti?

Pramen:
Zákon o výkonu trestu odnětí svobody 169/1999 Sb. § 67, odst. 1)

Výkon trestu u matek nezletilých dětí

(1) V případech hodných zvláštního zřetele, jestliže takový postup umožňují podmínky ve věznici a osobnostní předpoklady odsouzené ženy, může být odsouzené ženě na její žádost povoleno, aby ve výkonu trestu měla u sebe a starala se o své dítě zpravidla do 3 let jeho věku, pokud takové dítě nebylo soudem svěřeno do výchovy jiné osoby.


8) Odsouzeným ženám lze oproti mužům prodloužit o 10 dnů dobu přerušení trestu za účelem návštěvy nezletilého dítěte. Otců dětem zřejmě netřeba.

Pramen:
Zákon o výkonu trestu odnětí svobody 169/1999 Sb. § 68

Přerušení výkonu trestu u odsouzených žen
Odsouzené ženě, která před nástupem výkonu trestu řádně pečovala o své nezletilé dítě, lze po vyjádření příslušného orgánu sociálněprávní ochrany dětí prodloužit dobu, po kterou je přerušen výkon trestu, až o 10 dnů v kalendářním roce k návštěvě dítěte, které se nachází v péči jiné osoby.


9) V případě vyhlášení války nemusí rukovat ženy, které pečují o dítě do 15 let věku. Povinně za rodinu nastupuje do války muž. Jak to bude v případě střídavé péče rodičů, zákon nestanoví. Možná, že tito otcové budou válčit v týdenním cyklu střídavě s matkami.

Pramen:
Zákon č. 585/2004 Sb. o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)

Část šestá, § 25, odst.3
Výjimky z povinnosti dostavit se k odvodnímu řízení a vykonávat mimořádnou službu:
(3) Těhotná žena, a žena nebo osamělý muž, kteří pečují o dítě ve věku do 15 let, se k odvodnímu řízení nebo k výkonu mimořádné služby nepovolávají.


10) I Evropský parlament má máslo na hlavě. V Evropském parlamentu existuje výbor pro rovnost, který se oficiálně nazývá Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Kam se v tomto výboru poděli muži, nevím. Oni nejen že chybí v názvu, oni chybí i uvnitř, aby v něm ty muže člověk prstíčkem hledal. Jak vidno, Evropská unie práva mužů řešit nepotřebuje.

Pramen:
www.europa.eu
Parlamentní výbory


11) Podobná situace je i v českých luzích. Mezi poradní a pracovní orgány vlády patří Rada vlády pro lidská práva. Tato Rada vlády zřídila Výbor pro odstranění všech forem diskriminace žen. Na diskriminaci mužů se zapomnělo nebo se nechce vidět?

Pramen:
www.vlada.cz
Poradní a pracovní orgány vlády, Rada vlády ČR pro lidská práva.


12) Dalším poradním orgánem vlády je Rada pro rovné příležitosti žen a mužů. Zde naštěstí se muži vyskytují alespoň v názvu. Součástí této Rady je 5 neziskových organizací, které mají informovat o dění v neziskovém sektoru. Všechna místa obsadily pouze ženy, resp. neziskové organizace hájící práva žen. Asociace Rovných příležitostí je zastoupena dvěma členkami – Michaelou Marksovou Tominovou a Eliškou Janšovou, dalšími členy je Unie katolických žen, Mateřská centra a Český svaz žen. Nevím jestli platí přísloví, že kovářova kobyla zůstala v tomto případě bosá nebo jestli někdo nepije s ženami víno a káže mužům pít vodu.

Pramen:
www.mpsv.cz
Údaje o členkách a členech Rady pro rovné příležitosti žen a mužů


13) Ani pojišťovnictví se diskriminace mužů nevyhnula. V oblasti pojišťovnictví existuje řada rozdílů mezi pojištěním muže a ženy. Ženy mají například levnější životní pojištění než muži. Některé pojišťovny diskriminují muže vyšším havarijním a povinným pojištěním

Příklady z tisku:
Pojišťovna Wüstenrot zvýhodňuje ženy řidičky tím, že jim nabízí zvýhodněné sazby. Týká se to jak povinného, tak havarijního pojištění.


Nyní příklady skryté legislativní diskriminace:

1) Nejznámějším příkladem skryté legislativní diskriminace je přednostní svěřování dítěte do péče matky po rozvodu manželů a s tím spojené další otcovské patálie. Nevymahatelnost práva na styk s dítětem, když se matka rozhodne dítě „nepůjčovat“, atd. Když Evropský soud rozhodne ve prospěch otce, tak stále není vyhráno, jelikož pro české soudy toto stanovisko není závazné.

2) Volební kvóty – přestože je ve společnosti 51% žen. Existují strany, které nepreferují politickou soutěž, ale mají vnitřní diskriminační pravidla, která stanoví pořadí kandidátů bez ohledů na jejich schopnosti.

Příklad:
Strana zelených se řídí následujícím ustanovením:
Na každé tři lidi na kandidátce musí být jedna osoba opačného pohlaví.


3) Státní dotace ženských organizací se pohybují v řádech desítek milionů. Tyto peníze jsou vynakládány zejména na ženské projekty, tedy projekty určené jenom pro ženy. Dotace mužských organizací jsou takřka nulové.

Příklady:
Níže uvedené dotace jsou čerpány ze státních peněz v roce 2006. Pro příklad jsme vybrali jenom pár nejznámnějších organizací. V souhrnu se jedná o částku přes 70 milionů korun.

Gender Studies o.p.s. čerpala v roce 2006 ze státních peněz částku 22 591 304 Kč, tedy přes dvacet dva milionů korun,

Český svaz žen čerpal v roce 2006 ze státních peněz částku 9 844 057 Kč, tedy téměř deset milionů korun

Žába na prameni o.s - čerpáno: 6 205 901 Kč, tedy více než šest milionů

Agentura GAIA- čerpáno: 5 093 670 Kč, tedy přes pět milionů korun

proFem - Konzultační středisko pro ženské projekty, o.p.s. - čerpáno: 4 383 700 Kč, tedy více než čtyři miliony korun

ŠANCE PRO SPOLEČNOST - čerpáno: 3 902 054 Kč, tedy téměř 4 miliony

Fórum 50% - čerpáno: 3 128 599, tedy více než tři miliony korun

Nadace Open Society Fund Praha – čerpáno:2 825 356 Kč, tedy téměř tři miliony korun

Evropská kontaktní skupina v České republice - čerpáno: 1 670 674 Kč, tedy necelé dva miliony korun

Zdroj: Centrální evidence dotací ze státního rozpočtu.


4) Jednostranná podpora žen v oblasti vědy a výzkumu.

Příklad:
V roce 2002 vzniklo „Národní kontaktní centrum – Ženy a věda“ financované Ministerstvem školství a tělovýchovy. Tedy z veřejných peněz.

5) Státní podpora žen podnikatelek

Příklad:
Pražská Asociace podnikatelek a manažerek - čerpáno: 12 138 706 Kč tedy přes dvanáct milionů korun

Moravská asociace podnikatelek a manažerek, o.s.- čerpáno: 5 059 585 Kč tedy přes pět milionů korun


Zdroj: Centrální evidence dotací ze státního rozpočtu.


Existují ještě další neprobádané oblasti o kterých se říká, že muži jsou v nich diskriminování z důvodů pohlaví.

Sem patří zejména soudnictví. Postřehy řady advokátů hovoří o tom, že ženy dostávají za trestné činy spáchané ve stejném rozsahu jako muži nižší trestní sazby. Ženy dostaly více milostí než muži atd. Dále pak zdravotnictví a školství. Těmto tématům bychom se chtěli věnovat v budoucnu.

Myslím si, že stávající výčet legislativních znevýhodnění není konečný. Pokud víte o něčem dalším, tak nám pošlete informaci na info@svaz-muzu.cz. Rádi tam tyto informace zapracujeme.

Závěr:
Nerad bych, aby celý článek vyzněl ublíženě. Jsem přesvědčen, že většina mužů je velkorysá a nad výše zmiňovanou legislativní diskriminací mávne rukou. Konec konců činí tak již hezkou řádku let. Ženy přišly v posledních letech díky snaze vyrovnat se mužům ve všem a všude o řadu výhod. Svým způsobem mě to netěší, jelikož se osobně domnívám, že ženy si zaslouží, vzhledem ke své reprodukční schopnosti, mnohem více ohleduplnosti.

Smutným faktem zůstává, že za zrušením většiny výhod stojí dnešní pseudo-boj za rovné příležitosti. Jeho výsledkem je, že se ženám zhoršuje jejich dříve přiznané odlišné postavení ve společnosti a s ním spjatá zvýhodnění. Bohužel, cesta do pekla je i v tomto případě dlážděna (možná) dobrými úmysly.

Za posledních několik roků došlo k významnému omezení rozdílu věku při nároku čerpání starobního důchodu. Dříve existovala omezení, že ženy nesmějí zvedat břemena těžší než 15 kg, toto opatření se již vytratilo. Možná proto, že řada žen chodí dnes do posilovny a 15 kg pro ně není žádná hmotnost. Zákoník práce donedávna pamatoval na ženy - matky v mnohem větší míře. Ženy dostaly nově příležitost hájit svou vlast v plné zbroji díky novému brannému zákonu.

I přesto všechno mají ženy v České republice legislativně stále více práv než muži. Nelze se tvářit, že to tak není. Myslím si, že by bylo mnohem férovější, kdyby to bojovnice za práva žen přiznaly. Možná už je načase také přiznat, že nejsme stejní, že se nerodíme jako tabula rasa, která se zformuje až v mateřské školce podle toho, zda dostane ke hraní panenku či autíčko. Zamyslet se nad rolí ženy a muže. Domnívám se, že vzájemné odlišnosti bychom měli spíše chránit, než je uměle stírat a legislativně popírat. Usilovat o to, aby se role vzájemně doplňovaly a nikoliv soutěžit, kdo koho předčí.

Rád bych na úplný závěr řekl ústy řady mužů svazu, že ženy jsou pro nás nepostradatelnou a důležitou součástí života. Jsou pro nás inspirací, ale i motorem, který nás posouvá dopředu. Jsme rádi, že jsou jiné, vážíme si jich a bez nich by život nebyl tak krásný. Moc bychom si přáli, aby zůstaly ženami, abychom si jich mohli vážit pro jejich ženskost. Protože vzájemnou úctu, ohleduplnost a toleranci žádný sebelepší zákon nepřinese.

Sebral a sepsal Karel Hájek za vydatného přispění velké řady členů a sympatizantů Českého svazu mužů, kterým tímto děkuji.


Zdroj: Český svaz mužů 11.9.2007

Přečtení článku: 136478x

Tisknout článek

Průměrná známka článku: 2.7

Pošli článek kamarádovi

Oznámkuj článek (1 - nejlepší): 1 2 3 4 5


Související články

27.03.2017, 11:44   V Česku je značný nedostatek mužů-učitelů, navíc stárnou
12.03.2017, 13:41   Z ministryně práce se stane vrchní inseminátorka!
31.01.2017, 10:05   Rozvod zvládají muži hůře než ženy, i když si lidé myslí pravý opak
21.01.2017, 11:14   Ženy diskriminují muže
19.01.2017, 18:42   Ženská přesilovka na ministerstvech. Muži jsou zde v menšině


Diskuse ke článku

 

Vložit nový příspěvek   Sbalit příspěvky

 

 

Výborně - dík za opakování článku.

Autor: Misogyn Muž

Založeno: 11.09.2007, 08:22

Odpovědí: 2

Po minulém zveřejnění jsem požádal jednu známou o zjištění, jak se platné zákony stavějí k pohlaví z hlediska statistiky (má přístup k zákonům a vyhláškách na počítači). Výsledky jsem dostal opožděně až včera, ale dnes je můžu použít. Dostal dva materiály, oba stají za to.
1. četnost výskytu pohlaví určujících slov
žena 434
muž 189
dívka 26
chlapec 14
muž i žena 91
--------------------


pro zajímavost taky:
děti 1024
rodiče 431
mladistvý 369
nezletilý 268
--------------------

O ženách a dívkách tedy zákony hovoří 3,3 krát častěji než o mužích a chlapcích. (369/112)
O diskriminaci na úrovni právních předpisů teda není třeba vůbec pochybovat. Četnost rozdílného zacházení na základě zákonů (257)je tak veliká, že o ní není možno napsat žádný novinový nebo internetový článek - samotný výčet těchto případů by vydal na velice tlustou knihu.
Znovu upozorňuju: platné a ne už zrušené zákony a vyhlášky.

2. Dostal jsem ofocenou přílohu jakési vyhlášky, která se jmenuje "Nákladové indexy pro přerozdělování pojistného na všeobecné zdravotní pojištění pro rok 2007". To je teprve ta pravá diskriminační hrůza. Zejména když si to člověk propojí se statistickými údaji o počtu mužů a žen v jednotlivých věkových kategoriích, vyjde mu jednozančně, že celý zdravotní systém je postaven na péči o ženy za peníze mužů.
Tahle tabulka mně prostě dostala - a pěkně vypěnila.


Jeden konkrétní speciální případ genderové diskriminace, který znám a který bije do očí:
Muž, který vychoval 4 děti (ovdověl, když nejmladšímu bylo 10 a kousek), odešel do důchodu později než žena "stará panna", která děti nikdy neměla. Tedy politickoprávní zvýhodnění ženy pro její pohlaví a jen pro její pohlaví.

Odpovědět na příspěvek

 

Nakladove indexy

Autor: Tess Žena

Založeno: 11.09.2007, 14:14

Pro účely přerozdělení podle tohoto zákona tvoří věkové skupiny 0 - 5 let pojištěnci mužského, respektive ženského pohlaví, od narození do dovršení pátého roku života, tj. 364 dní, v přestupném roce 365 dní, po dni čtvrtých narozenin.

Skupiny 5 - 10 let tvoří pojištěnci od prvního dne šestého roku života, tj. ode dne pátých narozenin do dovršení desátého roku života.

Další věkové skupiny se vymezují obdobně.

Hruza co?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Výborně - dík za opakování článku.

Autor: Johny+ Muž

Založeno: 11.09.2007, 16:19

Dobrý příspěvek.Začátkem 90.let jsem na toto téma mluvil s tchánem a on řekl památnou větu:"Víš,ženská celej život heká a potom přežije chlapa o 10 let".Doplním,že tchána již 5 let nic nebolí a hekající tchýně má všechny předpoklady výše uvedenou dobu docílit a překonat.Je dobrá,přeju jí to.
Mimochodem, pěkně mě štve odečítání počtu narozených dětí od důchodového věku žen.Pokud jsem dobře slyšel,jsou tam započítávány i děti adoptované.Tím stát jasně říká,že těhotenství a porod není to rozhodující pro odpočet let.Tak mě napadá,zda žena ,jenž dá dítě k adopci (případně do děcáku) má stále nárok na dřívější důchod,či nikoliv.Napadají mě některé méně přizpůsobivé občanky včetně těch lehkých.Je ale také pravdou,že tyto dámy jdou (pro svůj způsob života) brzy do invalidky,takže nějaký odpočet let za děti je jim volnej.
Pokud někdo máte konkretní údaje o tom co je určující pro započtení děcka do důchodu napište, možná by to byl i zajímavý samostatný článek.

Odpovědět na příspěvek

 

Já přeci vím, že jste hloupá,

Autor: Misogyn Muž

Založeno: 11.09.2007, 15:23

Odpovědí: 1

nemusíte to furt dokazovat.

Odpovědět na příspěvek

 

Bylo určeno Tess

Autor: Misogyn Muž

Založeno: 11.09.2007, 17:22

pro její naprosté nepochopení řečeného.

Odpovědět na příspěvek

 

nazor

Autor: lubob Muž

Založeno: 11.09.2007, 17:15

Odpovědí: 4

myslim, ze v pripade vnitrnich kvot politicke strany se nejedna o diskriminaci. domnivam se, ze politicka strana je svebytny subjekt & o zpusobu sestavovani kandidatek by si mela rozhodovat sama. o kvalifikovanosti takoveho ustanoveni necht pak rozhodne svobodna politicka soutez (viz napriklad propadak zdeny ullmanove "rovnost sanci").

receno jinak, umozneni & tolerovani vnitrnich kvot je cestou jak zabranit kvotam externim, narizenym silou.

Odpovědět na příspěvek

 

Jaká je úroveň demokracie v partaji,

Autor: Milan Muž

Založeno: 11.09.2007, 22:36

takovou zavede partaj po svým vítězství v celým státě.
Takže kvotující strany nevolit!

Odpovědět na příspěvek

 

Re: nazor

Autor: Kytička Žena

Založeno: 11.09.2007, 23:06

máte naprostou pravdu
krom toho si neumím představit, jak by to fungovalo v pidistraně, která se hlásí do voleb a shodou okolností (nebo díky programu) tam žádná partajnice ani není.
ty by se asi musely zakázat :-)
a platit by to mělo i naopak, chtěla bych vidět tu stranu s Chytilovou, kde by sháněly kandidáty, aby naplnily kvóty.
Ergo kladívko : tento systém vede k politické korupci

Odpovědět na příspěvek

 

Re: nazor

Autor: gingo Muž

Založeno: 12.09.2007, 10:45

Lubobe, je vidět, že jste neznalý politických půtek:-)
Zeptejte se někoho, kdo je politicky aktivní. Dozvíte se, že nezná horší diskriminační opatření. Každý chlap si musí svůj post oběhat, vybojovat, vylobbovat a kdo ví co ješte. Pak přijde princezna, která řekne tak já to teda vezmu. A šup, a je před váma bez jakékoliv soutěže.

Nepřejte si, aby se vám toto stalo v zaměstnání a získal jste šéfovou, jenom pro to, že je dole puklá :-). To je naprosto podobný příběh. Vy se budete na výběrové řízení připravovat a shánět podporu a přesvědčovat o svých schopnostech nadřízené. Oni rozhodnou, že jste sice dobrej, ale pod pasem máte něco navíc, takže smůla:-(
V soukromém sektoru se vám to nestane, ale ve státním bez problémů. Každý si to obhájí, protože argument - potřebovali jsme tam ŽENU. Nikdo nepřebije. To je neprůstřelný.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: nazor

Autor: lubob Muž

Založeno: 12.09.2007, 13:20

v tom mate sice zrejme pravdu, ale na druhou stranu zase plati, ze liberalne smyslejici clovek do takove strany nepoleze & nebude v takove strane mrhat svym politickym potencialem.
& stejne tak by se kvotami posedla karieristka mdleho rozumu nemela cpat do liberalni strany (ci snad by ji meli razne vypoklonkovat).

trvam na tom, ze interni kvoty jsou predmetem te ktere strany, ktera je svebytna & kvotami/nekvotami si ruci za svoji politickou odpudivost/atraktivnost.osobne si myslim, ze interni kvoty jsou dobrovolnym handicapovanim sebe sama, & to je taky duvod, proc feministky tolik trvaji na kvoty externi, narizene vsem. vedi dobre, ze proti liberalnejsi strane jsou ve znacne nevyhode (kvotovana kandidatka nemuze uz z principu veci byt efektivnejsi nez kandidatka zalozena na meritu), & proto chteji silou handicapovat i ostatni.

interni kvoty jen u nekterych stran by byly pohrbenim feministickych iluzi, protoze tyhle strany by spatne obstaly. naopak externi kvoty by pomohly dosadit co nejvice zen (nebo muzu, to je jedno) za cenu mensi stratifikace, z politicke souteze by se stala politicka paralympiada.

plati porad ono feministicke byt nikdy nevyrcene "rovnost, ale v bide!"

Odpovědět na příspěvek

 

Rovnost

Autor: ciff Muž

Založeno: 12.09.2007, 11:11

Odpovědí: 0

Díky za včerejší pořad Karla Šípa. Díky němu jsem se dostal na tyto stránky a jsem rád, že se někdo diskriminací mužů vážně zabývá. Ale bohužel nikdo, kdo by tento neradostný stav mohl ovlivnit tomu nenaslouchá. Fňukání feministek, které nepochpily přírodní a společenské zákony a jejichž vidění s klapkami na očích je velice úzké a pro budoucnost lidské kultury nebezpečné. Každé pohlaví má jistě své výhody a své nevýhody. Toužit jen po výhodách mužů a nechtít přijmout nevýhody spojené s jejich přirozeností je opravdu opovženíhodné. My muži také netoužíme po ženských výhodách, naopak si myslím, že vetšina je ochotna je podpořit. Ono je to také trochu o pokoře.
No a nakonec bych navrhoval všem těm, kteří popírají soutěž a chtějí kvóty, aby byly (kromě kvót pro ženy v politice) i kvóty pro ženy v kriminálech (na každých deset zavřených mužů by muselo být deset (?) zavřených žen - ber kde ber). Berte si ženy i břímě mužů... :-) Ciff

Odpovědět na příspěvek

 

Kdo je lepší?

Autor: R. Muž

Založeno: 12.09.2007, 13:45

Odpovědí: 2

Bylo již mnoho napsáno o tom v čem se muži a ženy liší. Myslím si, že se všichni shodneme na tom, že je toho dost. Naprosto logicky z toho vyplyne otázka má-li pak vůbec smysl se ptát kdo je lepší? Můj osobní názor je, že nikoli. Je smutné to vůbec řešit, je smutné a nelogické porovnávat neporovnatelné. Muži nejsou lepší než ženy ani naopak jsou všichni v něčem dobří a v něčem špatní. Jsme lidské bytosti a naše hodnota je naprosto stejná. Kdybychom energii věnovanou těmto "nesmyslným" srovnáním věnovali tomu, abychom cíleně využívali našich předností, pak bychom dle mého udělali lépe. Osobně si myslím, že pseudoboj za práva žen prezentovaný některými ženskými hnutími velkou měrou může přispět k pohlcení naší "naduté" evropské civilizace ostatními společenstvími, která tyto otázky řeší mnohem účelněji. Jsem přesvědčený, že řešení řady nesmyslných otázek rozvrací funkční partnerské vztahy a začímá bludný kruh problémů a napadání jeden druhého (což je velmi dobře vidět i na řadě diskuzí na těchto stránkách). Svůj příspěvek uzavřu tím, že "chodit do práce dokáže skoro každý muž, ale být bytostí rozdávající lásku a něžnost, to dokáže jen žena." Osobně bych poprosil všechny rozumné a soudné ženy, aby se své ženskosti nezříkaly a nenechaly se podobnými organizacemi manipulovat a připravovat o svoji identitu.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Kdo je lepší?

Autor: JirkaF Muž

Založeno: 12.09.2007, 14:58

A je to. Jsem žena. Já své dítě často beru do náruče, obejmu, pohladím, nebo dám pusu. A když udělá to samé, tak ho od sebe neodtrhávám.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Kdo je lepší?

Autor: Radek Muž

Založeno: 14.09.2007, 13:54

Dítě ještě nemám,ale to pak budu asi také žena.
souhlasím s Jirkou F.

Odpovědět na příspěvek

 

Krávy

Autor: Ráďa Muž

Založeno: 12.09.2007, 18:34

Odpovědí: 4

Proč sem ty KRÁVY píšou jejich feministický píčoviny.

Odpovědět na příspěvek

 

Protože se najdou naivkové,

Autor: Milan Muž

Založeno: 12.09.2007, 21:53

kteří se snaží s nima diskutovat.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Protože se najdou naivkové,

Autor: Tery Žena

Založeno: 19.12.2007, 22:00

Podle mě píšete píčoviny všichni. Protože odmítáte přijmout přirozený řád světa založený na absolutní nadřazenosti siamských koček všemu živému. Ale kdo si počká, ten se dočká...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Protože se najdou naivkové,

Autor: lubob Muž

Založeno: 19.12.2007, 22:01

myslite, ze siamska kocka dokaze zastavit rozjety nakladak? :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Protože se najdou naivkové,

Autor: Tery Žena

Založeno: 19.12.2007, 22:07

Rozhodně!!! Siamská kočka dokáže cokoli. Otázka je, jestli chce... Cesty siamských koček jsou nevyzpytatelné. Kdo jsme my, abychom je hodnotili...

Odpovědět na příspěvek

 

Závěr článku

Autor: tpl Muž

Založeno: 06.06.2011, 11:45

Odpovědí: 0

"ženy si zaslouží, vzhledem ke své reprodukční schopnosti, mnohem více ohleduplnosti."

T
ohle jsem nějak nepochopil. Čili poté, co žena ztratí reprodukční schopnosti, si už více ohleduplnosti nezaslouží?
A co muži, ti mají reprodukční schopnosti daleko déle, zaslouží si tudíž také více ohleduplnosti a déle?

Odpovědět na příspěvek

 

 

Vložit nový příspěvek

Jméno:

Pohlaví:

Muž, Žena

E-mail:


(Vyplňte pouze tehdy, jestliže chcete být informování o odpovědích na váš příspěvek)

Předmět:

Příspěvek:

 

Kontrola: 

Opište znaky z obrázku do spodního pole:

 

 


ROVNOPRÁVNOST.cz je kolektivni tvooený, nezávislý, svobodný, názorový web. Jeho posláním je komentovat a zviditeloovat spoleeenské problémy týkající se mužu. Stránky vznikly za úeelem osvity a dokumentace. Cílem je umožnit všem publikovat svobodné názory formou elánku nebo diskuzních poíspivku. Stránky dávají svobodný prostor i kontroverzním názorum a tabuizovaným tématum, o kterých se veoejni nemluví nebo se bojí mluvit. Nesnaží se nikomu vnucovat cizí názor a nechávají na každém, aby si vytvooil svuj vlastní.

Copyright © 2007 Rovnopravnost.cz                Tvorba www - Web & Media a.s.