Doporučujeme


17. září 2007

Domácí násilí

Redaktor: jjj

Aktualita

SPOLEČENSKÉ TABU O NÁSILNÝCH ŽENÁCH.

A jak je zneužíváno ženským hnutím.

Prof. Bock

Reprezentativní výzkumy dokládají více než jasně a ve velkém počtu: těžké fyzické násilí mezi partnery je rozděleno mezi muži a ženami přibližně stejně. Pouze ty studie, které se spoléhají na selektivní údaje veřejně zaznamenaných případů (a metodicky tak nemohou zaznamenat případy nezveřejněné), prezentují více žen jako obětí a více mužů jako původců násilí.

Přednáška známého německého univerzitního vědce Prof. Dr. Dr. Michaela Bocka na Technické univerzitě ve Windisch, NSR. 28. května 2007.
----------------------------
Domácí násilí je pro oběti ještě více stísňující a ponižující, než násilí od cizích lidí. Člověk se cítí ještě bezmocněji. K pachateli násilí chová mimo to ambivalentní pocity a nechtěl by ho ztratit. Doufá proto, že se přece jen ještě všechno může obrátit k lepšímu. Z toho důvodu je správné, že tento problém přišel na pořad dne jak kriminalistů, tak politiků.

O to horší je ovšem, že se tohoto tématu zmocnili zástupci partikulárních zájmů. Aktuální projekty k boji proti domácímu násilí znají - i přes pohlavně neutrální jazyk ustanovení - jako jeho původce pouze muže a jako oběti pouze ženy. Dozor nebo trest stanoví pro muže a pomoc nebo ochranu pouze pro ženy. Muži a staří lidé, kteří se stanou oběťmi ženského násilí, nemají žádnou šanci. A děti ji mají pouze tehdy, když je náhodou pachatelem otec. V prvním a druhém čtení tak zvaného "Zákona proti násilí" v parlamentu to bylo patrné na stanoviscích rozhodujících žen - političek. "Násilník jde, bitá zůstane", bylo jejich heslo.

V nesčetných iniciativách příslušných zemských ministerstev, komunálních rad nebo také čistě soukromých nebo církevních spolků se pracuje s tématem "domácího násilí" tím stejným způsobem. Zatracování mužské síly a vyhánění skutečně a nebo domněle hrubých mužů z jejich bytů se stalo dávno předmětem široké společenské kampaně. V Baden-Württembersku se ve stylu sportovních zpráv vyhlašují vždy nové a nové rekordy v počtu "červených karet" - jak zní populární označení pro policejní vykázání z bytu. Doby, kdy policie a soudy v případech domácího násilí situaci uklidňovaly a nebo reagovaly jen velmi váhavě, patří dávno minulosti. Pokud se samozřejmě jedná o muže!

Proč se ale pachatelé a oběti rozdělují tak markantně podle pohlaví? Oficiální místa nám tvrdí, že se to shoduje s empirickou skutečností. Muži že jsou skutečně viníci a ženy skutečně oběti. Mezinárodní vědecký výzkum nás ale učí něco jiného. Reprezentativní výzkumy to dokládají více než jasně a ve velkém počtu: těžké fyzické násilí mezi partnery je rozděleno mezi muži a ženami přibližně stejně. Pouze ty studie, které se spoléhají na selektivní údaje veřejně zaznamenaných případů (a metodicky tak nemohou zaznamenat případy nezveřejněné), prezentují více žen jako obětí a více mužů jako původců násilí. Ale také to se dá snadno vysvětlit. Když se obrátí muži, kteří se stali obětí násilí ze strany žen, na veřejnost, ztrácejí minimálně svou tvář a svou sebeúctu. Pokud jim vůbec někdo uvěří. Ženy naproti tomu získávají - pozornost, materiální a emocionální podporu, byt, lepší šance ve všech rodinných rozepřích. A problém přesvědčit někoho o tom, že jsou oběť, také nemají. Není tedy žádný zázrak, že vědecké práce na základě veřejně registrovaných případů jsou pohlavně nevyvážené, zatímco vědecké práce na základě náhodného výběru testovaných osob vynášejí na světlo, jak je tomu skutečně.

Mezitím máme k dispozici špičkové vědecké práce, které odpovídající vědecké studie metodicky sjednotily, kriticky zhodnotily a shrnuly jejich výsledky. Britský vědec John Archer ("Sex differences in aggression between heterosexual partners: A meta-analytic review"; Psychological Bulletin 2000, S. 651-680 ) dochází přitom k následujícím výsledkům: "Agresivní chování se vyskytuje u žen a u mužů skoro stejně často. Rozdíly v měřících metodách, typu a velikosti vzorku obyvatelstva jakož i některé další rozdíly v celkem 82 studiích, které byly do analýzy začleněny, způsobovaly jen minimální odchylku od tohoto hlavního výsledku. U vnímaných poškození je mírná převaha žen (62% případů).“ V Německu jsou známy výsledky pouze jedné studie: Wetzels, Petr: „Kriminalita v životě starých lidí“, 1995. V ní se udávají počty obětí 246.000 žen a 214.000 mužů.

Často jsou to oba partneři, kteří jsou násilní. Těžké fyzické násilí je většinou jen konec dlouhého řetězce eskalací, vzájemného duševního a verbálního ponižování a poškozování. Tato skutečnost relativuje pohodlné stanovisko, že tím, že se bojuje s mužským násilím, bojuje se proti plné jedné polovině násilí jako takového. Neboť na způsobu chování těchto mužů a žen se dá jen pak něco trvale změnit, když se s nimi společně zpracuje celá jejich "historie". Všechny konstruktivní způsoby komunikativního vyřešení konfliktu, terapie nebo mediace, jsou ale udušeny už v zárodku tím, že jsou jednomu z konfliktních partnerů, totiž ženě, dány do ruky právní nástroje k tomu, aby mohla "rušivého" partnera naprosto bez rizika vyvlastnit a zbavit se ho. Současně se určí právně a sociálně jednostranné rozdělení rolí mezi zlým pachatelem a hodnou obětí. Je samozřejmé, že to ale nezpůsobí nic jiného, než zatvrzelost na straně neprávem stigmatizovaného muže a potlačení nebo zlehčování jejího vlastního podílu na násilných událostech na straně ženy, opečovávané ze všech stran jako oběť. Když jsou u toho děti, nebudou u svých rodičů pozorovat žádnou změnu v jejich jednání, která by mohla snad ještě napravit škody, které na nich násilné zážitky způsobily. V nových partnerských vztazích těchto násilníků se pak budou opakovat tytéž mechanismy, protože s pomocí zákonů o domácím násilí se vytvářejí pouze vítězky a poražení, ale žádní životní partneři, kteří by se poučili ze svých chyb.

Nejde přitom ale jen o muže a ženy, ale také o děti a seniory. Když se napřed udělá rovnítko mezi domácím násilím a násilím mužským, ztratí se úplně ze zřetele, že ženy jsou do násilí proti dětem a starším lidem zapojeny dokonce mnohem častěji než muži. Argument, že se ženy výchovou a domácí péčí zabývají častěji, může být zrovna tak pravdivý, jako ta skutečnost, že důvodem pro týrání dětí a násilí na seniorech může být jejich přetížení. Jenomže to nemění nic ani na faktech, ani na potřebě společenské intervence. U mužů se naproti tomu o přetížení nebo stresu nikdo nezmiňuje a ani se o to nikdo nezajímá. Násilí se u nich definuje jako zlo, které si vybrali svobodně.

Vzhledem ke stavu mezinárodních vědeckých poznatků je zřejmá jednostrannost a neúplnost současné politiky na ochranu před domácím násilím. Nicméně pak se přímo vnucuje otázka: proč někdo nechce vzít na vědomí očividné skutečnosti? Ve zdůvodnění svého návrhu zákona spolková vláda o jiných druzích násilí mlčí zcela, což znamená, že je buďto trestuhodně neznalá a nebo provádí vědomou dezinformaci. Jako vědec v sociálních vědách jsem v takových případech zvyklý se ptát: cui bono?

Odpověď je jednoduchá. V rámci boje proti domácímu násilí se rozdávají pozice, peníze a dobře placená místa a to včetně nutného průvodního výzkumu. Monopol žen na status obětí se zrcadlí v označení ministerstev, ve speciálních odděleních u policie a prokuratury, v pracovních skupinách preventivních rad, v odděleních u církví a u neziskových organizací. Ženskému hnutí se podařilo získat definiční moc nad určitým sociálním problémem a impregnuje v tomto smyslu ideologicky a organizačně sociální politiku. Mezitím nezávisí na tomto monopolu jen finance, ale celé IDENTITY, protože bez něj by se z "expertek" staly náhle jen protagonistky určitých zájmových kruhů, na "ženské pomocné sítě" by padlo podezření, že zneužívají veřejné peníze pro své účely. A právě z těchto důvodů se musí monopol žen jako obětí bránit za každou cenu. Z těchto důvodů je pravda pro ně tak nebezpečná.

Jak to ale jen může fungovat? Jak se může povést skrývat úspěšně pravdu ve věku médií a vědecké civilizace? To se může podařit jen u velkých tabu, u hluboce zakořeněných mýtů a předsudků, proti kterým jsou informace a osvícenství bezmocné. U dogmat, na kterých se trvá i v rozporu s fakty. A na takovém poli se pohybujeme bohužel také v případě domácího násilí. Ikona pomocné, laskavé matky se nesmí poškodit prostě proto, že tomu tak být nesmí.

Dobře se to dá pozorovat na "dramaturgii boření tabu". První reakce na porušení tabu je spontánní odmítání: "tomu nevěřím", "to není možné", "ženy jsou přece mnohem slabší"! Když má bořitel tabu tu odvahu a trvá i dále na faktech a skutečných výsledcích výzkumu, musí se tabu chránit jiným způsobem. Například vtipem nebo trochu vynuceným smíchem. Bořitel tabu se má také zasmát. Tím by se z toho stal jen takový okrajový žertík. Když to ale neudělá a i nadále mu vůbec nepřipadá k smíchu, že tolik obětí násilí zůstává bez ochrany a pomoci, zbývá už jen poslední možnost: označit jeho osobně za cynika, nepřítele všech žen nebo tajného spolupachatele. Aby se nemuselo brát vážně to, co říká.

Reagují tak jak ženy, tak muži. Ze všech politických stran. Muži v domnělé rytířskosti často ještě horlivěji: "muži proti mužskému násilí." V těch případech, kdy se ženské násilí popírat nedá, slyšíme pak na adresu mužských obětí: "si to zasloužil". Tento stereotyp se objevuje také v mnohých filmech a reklamách, kde se to jen hemží "zaslouženými" fackami a kopanci pro muže. Podobně jako dříve slýchávaly znásilněné ženy, že jsou coury, útok vyprovokovaly a nebo dokonce, že si to užily, mají dnes muži strach ze sekundární viktimizace*. Po primární viktimizaci, zkušenosti, kterou udělali jako oběť v domácím prostředí, dostává se jim dalšího zraňování ve formě veřejného degradování: mezi ostatními muži, před soudem, v televizi. Jsou považováni za slabochy, podpantofláky a každý je hned podezřívá, že si to zavinili sami svým vlastním nesprávným chováním.

To je ta duševní zeď, proti které většina mužských obětí jít nechce. Avšak svým mlčením dosáhnou muži pouze toho, že se neobjeví ve zveřejňovaných číslech o domácím násilí, které pak mohou "expertky" opět pobouřeně komentovat a požadovat další a další opatření. A tak se neustále opakuje kriminálně politická kampaň, při které ti tiší a skutečně slabí odejdou s prázdnou. Nový zákon o ochraně proti násilí bude tuto nerovnováhu cementovat. Podle tohoto zákona má stačit i jen pohrůžka násilí proti ženě nebo dětem k tomu, aby byl muž vykázán z bytu. A posléze u soudu bude pro něj zhola nemožné se prosadit proti stávajícím společenským předsudkům. Jeden ze znalců proto nazval tento zákon "zbraň prvního úderu". Muž, proti kterému poběží proces podle tohoto zákona, ztratí na jeho konci - a to nezávisle na tom, jak proces dopadne - nejen právo vychovávat a stýkat se svými dětmi, ale ztratí i jejich úctu a lásku. Protože vedle obvinění ze sexuálního zneužívání neexistuje žádný lepší prostředek jak označit "špatného otce“ za původce všeho zla, než když je potřeba dokonce policie, aby nás před ním chránila.

---------------
* Sekundární viktimizace = druhotné zraňování a vystavování oběti nadbytečné psychické zátěži v průběhu vyšetřování. Oběť trestného činu se stává ještě obětí vyšetřování.


Zdroj: Gutenbergova Univerzita Mainz

Přečtení článku: 1271341x

Tisknout článek

Průměrná známka článku: 2.9

Pošli článek kamarádovi

Oznámkuj článek (1 - nejlepší): 1 2 3 4 5


Související články

10.05.2017, 09:43   Druha někdo pobodal na ulici, oznámila žena policii. V cele nakonec skončila ona
02.05.2017, 03:12   Žena v Chebu se vplížila do bytu spícího expřítele a brutálně ho zbila
19.04.2017, 13:02   Mladistvou dívku, která pobodala otce, obvinila policie z pokusu o vraždu
16.02.2017, 13:21   Na rodinné oslavě zbila příbuzného, až málem zemřel. Ženě hrozí osm let
10.02.2017, 14:49   Důchodkyni ze západního Slovenska obvinili z týrání manžela


Diskuse ke článku

 

Vložit nový příspěvek   Sbalit příspěvky

 

 

skvělý článek

Autor: Vlastimil Muž

Založeno: 17.09.2007, 07:46

Odpovědí: 11

To je skvěle vyargumentováno a nezpochybnitelné, objektivní. Na rozdíl od feministek, které fenomén násilí využívají a mají zájem na jeho gradaci, profesor Bock mluví z pozice, která chce problém skutečně řešit. Nikoliv jen využívat pro výhody jedné skupiny.
Ostatně mění se i jednostranný pohled na sexuální zneužívání, náš přední antropolog a neuropatolog prof. Koukolík, člen Newyorské akademie věd, uvádí v knize Vzpoura deprivantů (spoluautorka MUDr. Drtilová) že ženy jsou daleko častějšími sexuálně znužívajícími, než se společnost domnívá a uvádí k tomu i americké prameny.
Vždycky a ve všem platilo, že je efektivnější napravovat příčinu než následek, v případě domácího násilí feministky zmanipulovaly situaci tak, že se po příčině konfliktu nikdo neptá. A to se ještě nezapočítávají obrovské škody, které na dětech páchají některé matky, posílené feministickými traktáty v prosazování svých egoistických a často sociálně defektních zájmů a představ, jako například pěstování nenávisti vůči druhému rodiči.To opravdu nikoho nezajímá ta příšerná psychická výbava, se kterou půjde do života děvčátko pokřivené prolhanou a hysterickou matkou, které navíc ještě zmanipulovaná veřejnost dává za pravdu?
Díky za prof Bocka. Jak osvěživý hlas rozumu.

Odpovědět na příspěvek

 

Skvělý? Neúplný!

Autor: Misogyn Muž

Založeno: 18.09.2007, 07:58

Chybí tam popis jednoho důležitého jevu: potraty.
Žena, která je schopná zabít malé dítě ještě ve svém břichu, musí k tomu mít určitým způsobem připravenu psychiku. Musí být nakloněna k násilným řešením a k fyzickému ubližování slabším a bezbranným.
Jestliže 1/3 žen dokázala zabít (nechat zabít) své dítě, aby jí v životě nepřekáželo, znamená to, že nejméně 1/3 žen jsou kruté a bezcitné. Tyto ženy budou samozřejmě týrat i ostatní své děti, které její těhotenství přežily, bude-li k tomu mít záminku a příležitost. A samozřejmě že se bude snažit týrat i svého muže, nechá-li si to on líbit. A pochopitelně i své rodiče a rodiče svého manžela, až zestárnou a zeslábnou fyzicky a duševně tak, že se nedokážou ubránit.
Svině je prostě svině a záleží jen na okolnostech a příližetosti, jak se projeví.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Skvělý? Neúplný!

Autor: maja Žena

Založeno: 18.09.2007, 08:06

V tom případě manželky hledejte mezi silně věřícími ženami - ty vám porodí i srostlé děti, děti postižené příšernými nemocemi a mrzáky. Pak budete mít jiné starosti než smolit sem ty svoje voloviny.

Odpovědět na příspěvek

 

Vy jste taky taková vražedkyně?

Autor: Misogyn Muž

Založeno: 18.09.2007, 08:38

Určitě, jinak byste nereagovala tak podrážděně.

Zatímco matka těch úspěšně rozdělených siamských dvojčat bude celý život šťastná a její děti jí budou děkovat za její rozhodnutí, vy si pořád jenom budete muset zdůvodňovat, proč jste vlastní dítě zavraždila.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Vy jste taky taková vražedkyně?

Autor: maja Žena

Založeno: 18.09.2007, 08:56

Netuším, kde ty nápady berete (vražda vlastních dětí), podrážděný jste jen vy - já reaguju spíš smutně, že je někdo ignorant jako vy - (potrat = vražda). Slovenským dětem přeji hodně štěstí, ještě nemají vyhráno.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Vy jste taky taková vražedkyně?

Autor: Zdeněk Muž

Založeno: 18.09.2007, 22:56

Pan Misogyn má velmi jasný a vyhraněný názor. Asi se dá těžko přesvědčit. Plození je spojeno se sexem, ten se však málokdy spojuje se záměrným plozením. Co když použiji pro někoho vulgární popis také zmařených životů, které skončily na prostěradle, nebo na vložce? Tento genetický materiál může být pro někoho velice vzácný. Žijeme v době takových narůstajících poznání, že "víra" nestíha a působí zkostnatěle a pak se projevuje panovačně. Promiňte, to pak nemá s úctou k životu nic společného.
Nechme ženy rozhodovat, jestli chce sex, který něco zplodí. Má právo zplodit a porodit takový život, jaký chce. Pokud je silná, tak i postižené dítě. Pak však musí být silná i za něj po celý jeho život a stejně i jeho zploditel.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Vy jste taky taková vražedkyně?

Autor: JirkaF Muž

Založeno: 19.09.2007, 07:55

No, pan Misogyn má sice vyhraněný názor, ale podle mne na tom něco je.

Máte pravdu v tom, že sex je málo kdy provozován za účelem záměrného zplození potomka. Je to již tak konzumní záležitost, že skoro nemá hodnotu. (osobní zkušenost) Ovšem v tom tkví problém. V tom "nevaž se - odvaž se". Dělat si co chci bez zodpovědnosti za své skutky? Opravdu je to správná cesta? A kam nás dovede? Co vše bude v budoucnu dovoleno? Třeba vražda pro zábavu?
Budete se nudit, tak někoho zabijete. Když jej neokradete, tak je to v pořádku (odejdete s napomenutím že máte aspoň ten svinčík -krev, části těla,..- po sobě uklidit), když ano tak jdete bručet?

Váš poslední odstavec bych modifikoval:
Nechme ženy rozhodovat jestli dítě, které porodí zahrnou svou péčí, nebo předají k adopci. Zabránit početí = DOBŘE OK (antikoncepce všeho druhu). Zničit nový život/odstranit graviditu jako nějaký bacil či nádor - ŠPATNĚ.
Shrnuto:
Nikdo nemá moc dát život a proto nikdo nemá právo život ukončit. A to ani jeho zárodek.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Vy jste taky taková vražedkyně?

Autor: maja Žena

Založeno: 19.09.2007, 08:38

Měla bych hrůzu z toho, že se mi může něco stát a moje děti, pokud by byly nějak postižené, by skončily ve státní "péči", brrrr. Kdo vědomě přivede na svět postižené dítě (samozřejmě záleží na míře a rozsahu postižení), je podle mne ne silný, ale nezodpovědný a svým způsobem sobecký.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Vy jste taky taková vražedkyně?

Autor: Radek Muž

Založeno: 19.09.2007, 09:46

Proč je nezodpovědný?To lze ovlivnit,jaké dítě se vám narodí???

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Vy jste taky taková vražedkyně?

Autor: maja Žena

Založeno: 19.09.2007, 10:55

Já mám na mysli ty případy, kdy se již na začátklu těhotenství zjistí, že plod není vpořádku.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Vy jste taky taková vražedkyně?

Autor: maja Žena

Založeno: 10.10.2007, 13:27

je čas přehodnotit štěstí této matky

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Skvělý? Neúplný!

Autor: kiss Žena

Založeno: 10.10.2007, 13:00

Kdybyste žila v některé silně katolické zemi, dozvěděla byste sei z novin, že nejvíce potratů nakonec mají provdané katolické ženy v plodném věku. Souložit musejí, kondomy nesmějí a o rozložení rodičovské zátěže na obě pohlaví se nikdo nestará.

Odpovědět na příspěvek

 

Lež má krátké nohy - i ta feministická o domácím násilí.

Autor: jjj Muž

Založeno: 17.09.2007, 09:54

Odpovědí: 0

je to něco přes rok, dával jsem v rámci diskuze tady na serveru protagonistce "feministického výzkumu" jménem Olga "rok, maximálně dva", než celá lžikonstrukce o ženách-obětech praskne jak mýdlová bublina. (Myslím, že jsem tenkrát psal, že si feminacistky myslely, že to bude prima téma pro diskriminaci mužů a zatím si ve skutečnosti "šáhly do h...a", protože v důsledku vytáhnou na světlo fakta o (tabuizované) skutečnosti, jak jsou ženy nejen psychicky ale i fyzicky násilné - totiž minimálně stejně jako muži.)

A jsem rád, že jsem se nemýlil. Ještě pořád je věda schopná překonávat ideologické bariéry a vynášet na světlo pravdivé informace. A to i přes ohromný protitlak feministického personálu státních struktur.

Nejedná se tedy už vůbec o to, co je a co není pravda, ta je nyní známá už nejen profesionálům, ale i informovanému publiku.

Jedná se výhradně o to, jak dlouho budou feminacistky ve státní správě schopny ideologicky mršit praktickou politiku V ROZPORU s pravdivým poznáním.
A tady si, kvůli razanci onemocnění růžovým morem feminacismu, nejsem časovým údajem vůbec jistý.

Odpovědět na příspěvek

 

bravo

Autor: NTPT Muž

Založeno: 17.09.2007, 09:56

Odpovědí: 16

článek mi mluví z duše. přesně shrnuje argumenty, přesně v těch bodech pod které bych se podepsal.předesvším přesně popisuje onu duševní zeď při násilích na mužích a to slovy která bych sotva volil lepší.

Jsem zvědav na protiargumenty třeba Olgy

Odpovědět na příspěvek

 

Re: bravo

Autor: Vlastimil Muž

Založeno: 17.09.2007, 10:17

Souhlahlasím s vámi, ale vy si opravdu myslíte, že Olga nemá většinu svých rozumů od Velké matky? To by byla první právník /čka/
který-á by dělal-a tak náročné rešerše zadarmo.
Nicméně si myslím, že se nic nezmění. Tak skvělý průlom do pravidla, že člověk nemůže být potrestán bez soudu, si nenechá vzít zpátky žádná moc a ještě nevíme k čemu se ta evropská chystá.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: bravo

Autor: jjj Muž

Založeno: 17.09.2007, 10:30

Tak na to, vzít zpět trestání bez soudu, jistě nikdo nepomýšlí. Máte pravdu, že tak geniální průlom do systému se nepodaří každý rok!

Ono by už ale stačilo, kdyby se z pronásledování mužů z definice vyloučily feministické "neziskové" organizace. (Ve skutečnosti si - a to prof. Bock v článku přesně popisuje - přihrávají v rámci "ženských sítí" feminacistky ze státních struktur na feministky v neziskovkách stamiliony korun, pod lživým argumentem, že ty neziskovky jsou KOMPETENTNÍ k řešení něčeho. Tím se dostává státní správa fakticky do feministických rukou - a nezodpovídá fakticky za nic, protože neziskovky si můžou páchat co chtějí.)

Státní struktury pronásledující pachatele DN, musí být obsazeny profesionály bez ideologie, ale za to s úplným sociologickým vzděláním.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: bravo

Autor: Olga Žena

Založeno: 17.09.2007, 10:46

Myslíte tyhle moje rozumy, Vlastmile?:

"Měli bychom soucítit se všemi oběťmi domácího násilí. Muži, kteří jsou biti, políčkováni, kopáni, kousáni či jinak napadáni svými ženami nebo partnerkami, si nezaslouží o nic méně soucitu, pochopení a intervence než takto napadané ženy. A mužské oběti by měly získat stejný přístup k službám a fondům, jako oběti ženské."

Co přesně se Vám na nich nelíbí?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: bravo

Autor: Vlastimil Muž

Založeno: 17.09.2007, 11:20

Napovídala jste toho spoustu, ale většinou ne k tomu podstatnému.
Mluvím o tom, že to je elegantní průlom do evropského práva, které většinou znemožńovalo porušit habeat corpus občana bez soudu. To vám snad jako údajné právničce je jasné. Stejně jako u harašení je možná presumpce viny, kdy navíc míru vlastního poškození subjektivně určuje žalující, ne nějaké objektivní pravidlo.
Už teď se to používá jednostranně proti mužům, mluví se jen o násilnících. Ale je to v podstatě protiobčanská norma lživě argumentující tím, že někdo nedokáže chránit své zájmy sám. Co když demokratický duch evropy trochu poleví, dovedete si představit, co by s těmito zákony udělala moc při použití proti politickým protivníkům? A nemyslete si, že ženy jsou z toho venku, kddyž bude politická vůle máte pravdu, že seto dá docela dobře použít i proti ženě.
Nejlépe proti oběma nepohodlným manželům ,když sousedka správně motivovaná ohlásí na policii, že na vlstní oči viděla, jak se ohrožují třeba házením hrnců.To mít tak k ruce nacisti ve třiatřicátém roce, to by se to internovalo.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: bravo

Autor: kocour Muž

Založeno: 17.09.2007, 14:33

Odkdy má Evropa demokratického ducha? Evropa se tak jen tváří, ale demokratická není ani omylem.

Odpovědět na příspěvek

 

A proč?

Autor: Olga Žena

Založeno: 17.09.2007, 10:40

Vždyť jsem tu o tom samém uveřejnila článek přesně před rokem: http://www.svazmuzu.cz/zp
ravy/muzi,-zeny-a-domaci-
nasili-646/

Že máte s panem jjj problémy s pamětí - anebo si prostě nepamatujete to, co se Vám nehodí do krámu - je Váš problém.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: A proč?

Autor: zaz Muž

Založeno: 17.09.2007, 14:23

Naopak máme velmi dobrou paměť jak jste mlžila a mlžíte, jak jste odváděla a odvádíte systematicky řeč o podstaty problémů. Pokud souhlasíte s napsaným článkem není nic lehčího než v tomto smyslu intervenovata např. u poslanců, senátorů atd. Ale to vy nikdy neuděláte, místo toho tady bude opět žonglovat s nejrůznějšími ustanoveními zákonů.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: A proč?

Autor: Vránolump Žena

Založeno: 17.09.2007, 14:25

Vy intervenujete?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: A proč?

Autor: kocour Muž

Založeno: 17.09.2007, 14:49

Mokrý hadr na čelo a chladit, chladit, chladit. Olga byla z prvních, kdo upozornila na existenci násilí páchaného ženami na mužích, tak sklapněte.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: A proč?

Autor: zaz Muž

Založeno: 17.09.2007, 20:44

A hned to zamlžila tisíci jinými poznámkami. Doporučuji, kocouřice, lépe číst /zejména mezi řádky/.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: A proč?

Autor: kocour Muž

Založeno: 17.09.2007, 21:49

Neučej mne znát Olgu, to by bylo nošení dříví do lesa. Ale to nic nemění na tom, že v tomhle jste přestřelili, že v tomhle je na vaší straně a že Vlastimil by získal 134 bodov, kdyby našel odvahu se jí za tohle omluvit. Ostatně, on to sám tak nějak cítí, že, že toto byl fakt úlet. Jeho, nikoli její.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: A proč?

Autor: zaz Muž

Založeno: 18.09.2007, 10:08

To je ale "hluboké nedorozumění", já jsem neřešil výroky Vlastimila, mluvil se pouze a výlučně o paragrafové žonglérce Olze.

Odpovědět na příspěvek

 

To není pravda.

Autor: Misogyn Muž

Založeno: 18.09.2007, 08:29

Násilí žen vůči mužům je dávno známý fakt. Popisuje se v celé řadě knížek.
Násilí žen vůči manželům je lidstvu tak dobře známé, že v některých kulturách proti tomu přijali velice drsnou obranu: ve staré Číně se čerstvá vdova musela vždy před soudcem obhajovat, že manžela nezavraždila, a v Indii vdovy rovnou upalovali.
Tendence žen k vraždění manželů byla jedním z důvodů, proč bylo ženám dlouho odepíráno vyšší vzdělání - aby se to nenaučily dělat líp. Byl to taky důvod, proč v některých zemích v minulosti nemohly vdovy spravovat své dědictví po manželovi, ale měly k tomu za poručníka svého syna nebo tchána.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: To není pravda.

Autor: maja Žena

Založeno: 18.09.2007, 08:58

svatá prostoto

Odpovědět na příspěvek

 

Re: To není pravda.

Autor: Jarmila K. Žena

Založeno: 22.09.2007, 08:07

Vy jste misogyne stejně blbý a nesoudný jako jjj.To je do nebe volající zhovadilost, co vy píšete. Stačí si pročíst statistiky a hned je člověku jasné, kdo je větší násilník. Když jsem tady před časem argumentovala, že kriminály přetékají muži, tak mi jjj odvětil, že za to mohou ženy. Takže když chlap přepadne banku nebo zavraždí manželku, tak za to mohou ženy. A že těch zavražděných manželek je nesrovnatelně víc, to nemůže nikdo popřít. Samozřejmě, že muži vašeho typu budou uvádět, že byly zavražděny zaslouženě, protože manžela dlouhodobě týraly.Za celý svůj život,co jsem pozorovala vztahy kolem sebe, VŽDY muži v domácím násilí vysoko převažovali nad ženami a to i v případech, kdy byla manželka hodná jak světice, že na sobě nechala dříví štípat, že si od svého zhovadilého a násilnického muže nechala vše líbit.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: To není tak uplně pravda.

Autor: KKKK Muž

Založeno: 22.03.2008, 08:42

(omlouvam se předem za češtinské chyby vté rychlosti to nestíham kontrolovat)

ano že je zabito vicežen bezdůvodně to souhlasim(ženu ani květinou neuhodíš) ale chápejte že některé ženy toho slušňáka uměj výborně hrát hrát. a musýte uznat že mi clapi ta silný nervy zase nemáme a občas umíte dohnat chlapy k nepříčetnosti a ževi ženy nerat to přiznávam ste přecejenom trochu chitřejší a víte ja schlapa dostat co chcete a že to umíte moc dobře od hraného pláče přes falešné deprese bolesti hlavy atd
(a ste strašně na peníze)například chlap si něco koupí a vy to považujete za blbost a zbytečnej krám
kterej zabírá prostor. naopak vysi koupíte každou chvíli nějakej hadr na sebe atd.(jávam to přeju) ael nebněli biste občas něco dopřát chlapovy bez REMCÁNÍ?! a mez slov naco, kčemu, proč sisto koupil ATD. vám bise taky nelíbylo gdybysme my chlapy remcali nad každym vašim nákupem(tobysme totiž museli remcat furt) von jakochlap má ženě udělat rados a opčas jí sám něco koupit(diť já sám mam největší radost zdárku kterej sem někomu dal když má zněj radost.

Odpovědět na příspěvek

 

domaci nasili

Autor: Pavel Š. Muž

Založeno: 17.09.2007, 10:27

Odpovědí: 3

Jsem čerstvá oběť domácího násilí. Od 5.9. tohoto roku jsem viděl své dvě malé děti JEDNOU. Byli jsme spolu v kině. Malá tříletá Ema mi několikrát říkala, že mě chce mít doma, že maminka mě přece kopala a ne já ji.
Nicméně po 10 dnech vyloučení z bytu jsem v pátek obdržel nařízení od obvodního soudu, že musím dočasně opustit společný družstevní byt. Nesmím se k němu přiblížit blíž než 50 metrů.
Aniž by došlo k rozvodu či nějakému řízení ohledně svěření dětí do péče, nemám možnost je vůbec vídat. Nemám přístup ke svému soukromému majetku. Z minuty na minutu jsem se ocitl na ulici. Nebýt dobrých lidí a známých, tak fakt nevím...
Manželka do protokolu nalhala neuvěřitelné lži jenom proto, že si myslela, že mám milenku. Mě se soudce na nic vůbec neptal. Stačily mu výpovědi manželky, nepřejících sousedů a sociálky. Přitom mám k dispozici 14 dnů staré fotografie ze společné dovolené a výletů. Manželka nebyla ani jednou u lékaře, neexistuje jediný znalecký posudek, že bych ji fyzicky napadal či týral.
To však ona nyní tvrdí. Celý život se mnou prý musela trpět můj domácí terpor a násilí. Je pravda, že jsme nebyli poříliš tichá domácnost, občas jsme se hádali kvůli blbostem. Byla to však rovnocenná výměna názorů dvou dospělých relativně rozumných lidí.
Teď je konec. Jsem bezdomovec. Nemohu do svého bytu, vidět vlastní děti, disponovat se svým soukromým majetkem. Jenom na základě lživé výpovědi manželky, se kterou jsem strávil 12 let bez jiné ženy.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: domaci nasili

Autor: jjj Muž

Založeno: 17.09.2007, 10:49

Asi nejucelenější soubor informací jsem viděl tady: www.chlapivakci.cz/dn.htm


Co já vím, tak když tam tahle stránka vyšla nově, hledali tam nějakou čerstvou oběť těchto feminaci-zákonů, aby jí mohli prakticky pomoct - mají určitě právníka nebo -čku, kteří se na chlapské problémy specializují. Tak se jim tam ozvi na email.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: domaci nasili

Autor: Aloe Muž

Založeno: 17.09.2007, 11:28

Hodne zdaru a pevnych nervu. Zensky v teto situaci jsou schopne vseho a zvlast pokud maji za sebou hejno pravniku zadarmo. Bojuj sec muzes, nedej nic zadarmo, nebud chlap, nebud gentleman a apod nesmysly - bud chladna ulhana svine - presne jako ona. Muj bratranec mel podobnou situaci a trvalo nam cely 2 roky nez nase rodina dostala tu jeho mrchu na psychiatrii. Stalo nas to pouze hromadu penez a jeden fyzicky utok jejicho otce, taky bratranec zhubnul 10 kg...ale klaplo to. I tak to ale neni vsechno, ona se stale dozaduje svych deti, pomoci jedne neziskovky a my musime stale platit pravnika aby se deti udrzeli u nej a jeho nove partnerky.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: domaci nasili

Autor: jt Muž

Založeno: 20.09.2007, 12:08

Muzete take zkusit info[at]iustin.cz, viz http://www.iustin.cz/spoj
eni.asp, nebo jiri.fiala.k213{at]seznam
.cz, viz http://www.k213.cz/start.
php?act=read&art=23

Odpovědět na příspěvek

 

týrání mužů?

Autor: tsort Muž

Založeno: 17.09.2007, 10:59

Odpovědí: 94

Copak je vůbec možné, aby muž byl ze strany ženy obětí domácího násilí? Vždyť se přece musí ubránit!

Odpovědět na příspěvek

 

Re: týrání mužů?

Autor: jjj Muž

Založeno: 17.09.2007, 11:09

VELICE NAIVNÍ NÁZOR!

Když chcete vidět, jak chlap dostane od ženský přes hubu, jukněte se na film: www.chlapivakci.cz/dn_fil
m.htm

Máte tam zdokumentovanou i reakci státních struktur na domácí násilí ze strany žen. Až to zkouknete, zajímalo by mě, jestli budete chytřejší - to sem když tak napište, ju?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: týrání mužů?

Autor: tsort Muž

Založeno: 17.09.2007, 11:16

Ano, jakysi buzik se tam NECHAL mlatit od zenske. No a co? Kdyz da normalni chlap zensky pecku, tak ta z toho bude jeste tyden srat a chcat krev.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: týrání mužů?

Autor: Vlastimil Muž

Založeno: 17.09.2007, 11:25

Tsorte, pochybuji, že takhle pitomý jako vy, může být někdo, kdo se naučil, jak je vidno číst a psát.O co tu vlastně jde? Přehrát celou diskusi zase do emotivních plků, aby se tu mohly cítit feministky dobře?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: týrání mužů?

Autor: tsort Muž

Založeno: 17.09.2007, 11:28

Zajimave, ze o emotivnich plcich hovori clovek, ktery napise "takhle pitomý jako vy, může být někdo, kdo se naučil, jak je vidno číst a psát" :-).

Ja jen cekam na to, az mi nekdo vysvetli, jak je mozne, ze je chlap tyran zenou, tedy nekdym kdo je fyzicky nepomerne slabsi.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: týrání mužů?

Autor: jjj Muž

Založeno: 17.09.2007, 11:38

To, že to nechápete neznamená, že by to bylo nějak moc složité! Na veřejnosti si muži dají líbit násilí od žen, protože jsou programováni k tomu, aby je nebili - jako v tom filmu.
V domácnosti je 50% tzv. "domácího násilí" o rvačkách obou partnerů, kdy ti dva si pořádají italskou domácnost. Jen menšina DN je o tom, že jeden z partnerů (psychicky dominantní) druhého (submisivního)skutečně fyzicky týrá. Tam je to mezi ženami a muži fifty-fifty a vychází to vždy z PSYCHICKÉ převahy a na konci dojde i na ty facky, žehličky, nůžky a jiné.... A ten submisivní partner je v polovině případů muž, když se do té role dostane, už se z ní sám nevymaní.
Je to stejné, jako 100kg bažant na vojně a 60kg mazák: jakmile se ten bažant jednou podvolí šikaně, může ho ten fyzicky slabší mazák doslova vyválet v bahně a nic na tom nemění, že jeden je slabší druhý silnější.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: týrání mužů?

Autor: tsort Muž

Založeno: 17.09.2007, 12:29

V tom pripade je to jejich vina. Kdyz me nekdo napadne, budu se branit. A kdo se nedokaze ubranit nekomu, kdo je podstatne fyzicky slabsi, tak at si potom nestezuje.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: týrání mužů?

Autor: zaz Muž

Založeno: 17.09.2007, 14:28

Pokud se budeš SKUTEČNĚ bránit ženě, ato jen slovně, tak z basy nevyjdeš. Doporučuji ti přečíst si zákony, zejména o tzv. DN.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: týrání mužů?

Autor: tsort Muž

Založeno: 17.09.2007, 14:48

To je BLBOST. Pokud budu schopen prokazat, ze jsem se pouze branil (a nijak pritom nevybocil z ramce nutne obrany), tak do zadne basy nepujdu.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: týrání mužů?

Autor: lubob Muž

Založeno: 17.09.2007, 14:51

rekl bych, ze jste dost naivni. v base skoncili i taci, kteri se ani nebranili. (nekteri zas treba s prostrelenou hlavou nebo urizlym perem)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: týrání mužů?

Autor: zaz Muž

Založeno: 17.09.2007, 18:20

Nebudeš schopen prokázat nic, zdůrazňuji nic, tedy ani pravdu!!! Důvod je jednoduchý: jednání o tvém údajném DN proběhne BEZ tvé přítomnosti, bude postupováno pouze na základě lží tvé manželky, družky, tety,.... Takto sepsaný policejní protokol bude podkladem pro soud k prodloužení vykázání na 1 rok /soud opět proběhne bez tvé přítomnosti do 48 hodin!!!/. A až budeš třeba půl roku bezdomovec bez financí, tak nám zde napiš, jak jsi byl úspěšný při prokazování pravdy.

Odpovědět na příspěvek

 

Nevina se dá dokázat jediným způsobem:

Autor: Misogyn Muž

Založeno: 18.09.2007, 08:23

mít alibi.
Tedy předložit důkaz nepřítomnosti na místě činu v daném čase.
Jiným způsobem se nevina dokázat nedá.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Nevina se dá dokázat jediným způsobem:

Autor: maja Žena

Založeno: 18.09.2007, 08:25

Tak to by se mohli zrovna odstěhovat, rozumbrado:-))))

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: týrání mužů?

Autor: kocour Muž

Založeno: 17.09.2007, 14:51

Když na mne žena zaútočí, tak ji zadržím a držím tak dlouho, dokud ji ten hysterický záchvat nepřejde. Vracet jí rány už nemusím.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: týrání mužů?

Autor: lubob Muž

Založeno: 17.09.2007, 14:53

kdzy se necha drzet dost dlouho, bude mit na rukou/tele modriny. & jste v haji. proc by vas pak nemela hnat z domu nebo k soudu, kdyz na vas pred tim zautocila?
jak vysvetlite, ze nekteri muzi skonci s nozem v tele? ze byli fyzicky slabsi?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: týrání mužů?

Autor: Aloe Muž

Založeno: 17.09.2007, 11:46

Podivejte se zenska! Co treba psychicke nasili - mnohem zavaznejsi problem. Zejmena u zen nasilnic. Zenske sou prirozene slabsi a proto se jejich druh nasili neprojevuje tak primocare jako treba rana pesti v predem dohodlem souboji. Staci kdyz te treba kopne ve spanku do kouli ci te vyprovokuje, sama se zrani a pak te bonze. Mluvim o zkusenosti v sirsi rodine. Problemem je ze pravnici, spolecnost toto chovani zeny neuznava a presvedcit je nadlidsky problem.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: týrání mužů?

Autor: dulcibelka Žena

Založeno: 17.09.2007, 12:01

VYPROVOKUJE k násilí! To mi připomíná ty kecy směrem ke znásilněným - sama si o to řekla...
A psychické násilí vás nezabije, můžete vždycky zmizet. Na rozdíl od násilí fyzického (a nebývá to vámi zmíněný "předem dohodnutý souboj"!). Snad je prokristapána rozdíl, když ženská ječí a nadává a jinak "psychicky terorizuje", než když dostanete od o hlavu většího kolohnáta ránu pěstí!
V civilizované společnosti se slabší vždycky těší zvláštní ochraně - děti i ženy, které jsou neoddiskutovatelně slabší fyzicky.
Nebo chcete tvrdit, že napadení jorkširákem je stejně závažné jako napadení rotvailerem?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: týrání mužů?

Autor: Radek Muž

Založeno: 17.09.2007, 12:07

Myslím si,že psych.násilí je horší.A zmizet můžete,ikdyž Vás bude fackovat.

Odpovědět na příspěvek

 

Budu se opakovat

Autor: NTPT Muž

Založeno: 17.09.2007, 12:56

Autor: NTPT

Založeno: 03.09.2007, 22:13

Ano ? a jak to souvisí se situací, kdy s žena vědomě manipulací partnera dostane do role kvazioběti aby tak získala soucit sociálního okolí ? Mimochodem, že takovéto jednání (tedy díky manipulaci s okolím získat soucit a podporu sociálního okolí) není u žen vzácné svědčí například i fakt že tento motiv hraje roli nejen u falešných oznámení ze znásilnění ale také u "syndromu von Munchauzen by proxy" http://www.clevelandclini

c.org/health/health-inf
o/
docs/2800/2822.asp?in
dex=
9834

kdy matka si vymýšlí choroby u svého dítěte, nutí je postupovat šílené a bolestivé lékařské zákroky, a to jen proto aby si na ni mohli v čekárnách u lékaře ukatzovat jaká je to vzorná máma a jak chudinka trpí pro strašně nemocnou dceru.

http://knihy.abz.cz/p

rodej/bezbranna odkut cituji.

Co může být hroznějšího, než když matka týrá vlastní dítě? Snad jen, když ho týrá způsobem, jehož zvrácenost se ani nedá pochopit. Juliina matka si jednoduše usmyslela, že její dcerka je nemocná. Jak lépe by se stala středem pozornosti? "Chudák ženská, podívejte, jaké má s tím dítětem starosti, jak musí trpět, když je smrtelně nemocné," šuškají si sousedi a známí. A tak "chudák ženská" vodí holčičku po doktorech - když jeden řekne, že je zdravá, hned běží k druhému, aby jí potvrdil, že její dcerka má smrt na jazyku. A pro každý případ doma děvčátko trýzní hladem a nutí je olizovat sirky, aby svá tvrzení alespoň nějak podložila. Julie střídá nemocnice jako na běžícím pásu, absolvuje nejrůznější bolestivé testy a vyšetření, podstupuje zcela zbytečné zákroky - odběry, injekce, výplachy, katetrizace, operace... nezná nic než čekárny, ordinace a nemocniční lůžka. A matka si vymýšlí další rafinovanější, bolestivější a náročnější zákroky. Autorka prošla peklem, ale měla štěstí - přežila a po dlouhých mučivých letech se dokázala postavit na vlastní nohy. Když však po čase přijela rodinu navštívit, měla už matka jinou oběť... Münchhausenův syndrom v zastoupení - kolik lidí si umí tento lékařský termín správně vyložit? Kdo ví, že se za ním skrývá snaha získat pozornost předstíráním nemoci blízkého člověka? Přesto současné studie ukazují, že tento druh zneužívání se vyskytuje mnohem častěji, než bychom si byli ochotni připustit. V okamžiku, kdy je tato porucha v rodině rozpoznána, je však asi čtvrtina sourozenců sledovaných dětí již mrtvá. Rodiče je utýrají.


Tehdy mi na to žádná odvážná neodpověděla.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Budu se opakovat

Autor: dulcibelka Žena

Založeno: 17.09.2007, 13:08

A na co?
Tak já to zkusím, neb jsem odvážná velmi: Münchhausenův syndrom znám a vím, o co se jedná. Tak. Spokojen?
A jak to souvisí s týráním partnerů?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Budu se opakovat

Autor: NTPT Muž

Založeno: 17.09.2007, 13:16

Dulcibelko, myslím že umíte číst i psát a pouze jste přehlédla. Tak tedyx ještě jednou po lopať ať vás nebolí očka

Situace kdy žena vědomě manipulací partnera dostane do role kvazioběti aby tak získala soucit sociálního okolí ? Mimochodem, že takovéto jednání (tedy díky manipulaci s okolím získat soucit a podporu sociálního okolí) není u žen vzácné svědčí například i fakt že tento motiv hraje roli nejen u falešných oznámení ze znásilnění ale také u "syndromu von Munchauzen by proxy" http://www.clevelandclini


Tedy polopatě: Velká část tzv domáícího násilí je vyrobena proto, aby se oné ženě dostalo status oběti, který jí činí nadřazenou nad společností, nebo jí opravnuje čerpat energii ze sociálního okolí .

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Budu se opakovat

Autor: dulcibelka Žena

Založeno: 17.09.2007, 13:53

Münchhausenův syndrom je diagnóza jednotlivce. Máte pocit, že jím trpí celá společnost? Mimochodem - je veselé, že baron Karl Friedrich Hieronymus von Münchhausen byl chlap...
A hele - taky umím kopírovat:
Simulace, a to obvykle velmi sugestivní a věrohodná, je jen jednou ze součástí Münchhausenova syndromu. K souboru tří příznaků patří kromě simulace vážné nemoci patologické lhaní a třetím příznakem je pohyb z místa na místo, tedy návštěvy nemocnic na různých místech. Kolik takových pacientů je? Představují jen asi deset procent všech simulantů, jsou to PŘEVÁŽNĚ MUŽI, ale vyskytují se I matky, které předstírají nemoc svého dítěte, často dost rafinovaně. Taková matka je ovšem buď psychicky nemocná, nebo jí jde o nějaký prospěch. (http://www.rozhlas.cz/ve
da/portal/_zprava/35465)Vaše teorie o celospolečenském spiknutí je ovšem na diagnózu taky :-))

A jak je to s tím jorkširákem a rotvajlerem?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Budu se opakovat

Autor: NTPT Muž

Založeno: 17.09.2007, 14:11

TO je zase dialog na úrovni. Aneb jako kompúletně minout nejen mušli, ale i celou kadibudku . Skuste to znovu a lépe.

PS: čtěte celý přízpěvek, já nemluvím o "Münchhausenova syndromu" ale o "syndromu von Münchhausenova by proxy " . tedy si pletete pojmy a dojmy.

PPS: když si nějaký simulant vymýšlí choroby , nikomu tím neubližuje leda sám sobě. Když matka vymýšlí choroby svých dětí, a nutí je podstupovat nersmyslné a bolestivé lékařské zákroky, tak je TYRAN a měla by být trestána.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Budu se opakovat

Autor: dulcibelka Žena

Založeno: 17.09.2007, 14:39

JAK souvisí domácí násilí s týráním dětí? Argumentace ve stylu: A vy zas bijete černochy?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Budu se opakovat

Autor: NTPT Muž

Založeno: 17.09.2007, 14:54

Já mluvím o kvazi domácím násilí, kdy žena manipuluje se situací tak aby se dostala do postavení oběti, které je momentálně ve společnosti privilegované. ale to už jsem psal.

Takovéto jednání má dle mého soudu jeden společný psychologický základ, vlastní velkému množství žen. Který je schodný jako u tohoto typu tzv "násilí", tak u falešných obvinění ze znásilnění, tak u výše zmíněného "von munchauzen by proxy".

A má i stejný cíl v získání neoprávněných váhod zneužitím soucitu sociálního okolí. Už je to jasné ?

A skuste prosím použít ARGUMENTY ne demagogii.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Budu se opakovat

Autor: dulcibelka Žena

Založeno: 17.09.2007, 15:26

Zkusím:
A vy TAKY bijete černochy.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Budu se opakovat

Autor: NTPT Muž

Založeno: 17.09.2007, 21:28

argument jak noha.

Dotaz na rádio Jerevan: Určitě se s feministkama dá konstruktivně diskutovat ?

Odpověď rádia Jerevan: Ano dá, ale jen když ji necháte mluvit první, necháte jí mluvit jako poslední, celou dobu rozhovoru ji přizvukujete, přitakéváte a vůbec hájíte stejné názory jako ona, a budete připraven na to že z vás na konci diskuze stejně udělá debila....

Ale bez jedovatostí: Co je špatného na tvrzení, že určité negativní jevy vycházejí psychosociálně ze stejného kořene ? Polemizujte argumentujte, vyvracejte !

Odpovědět na příspěvek

 

Vy jste se snad zbláznil.

Autor: Misogyn Muž

Založeno: 18.09.2007, 08:20

Jak by ona mohla polemizovat, argumentovat a něco vyvracet. Vždyť jenom kvoká.
Kvoká, aby "řeč nestála". Nemá se asi kde a s kým vykvokat, tak kvoká tady.
V jejím kvokání nejsou skryty žádné informace. Jak to správně kdosi definoval na D-Fens: : ženské kvokání jsou nahromaděná slova zdánlivě dávající smysl, jenž ovšem unikne, jakmile se ho člověk pokusí z nich vydolovat.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Vy jste se snad zbláznil.

Autor: maja Žena

Založeno: 18.09.2007, 08:23

Mně se moc líbí, jak se tady s NTPT olizujete a přitom o něm jinde píšete, že je primitiv ...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Vy jste se snad zbláznil.

Autor: jt Muž

Založeno: 20.09.2007, 12:35

Rozděl a panuj? Také mne napadá podraz, rána pod pás. V každém případě mimo téma. Ještě srozumitelněji: Žvást.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Vy jste se snad zbláznil.

Autor: NTPT Muž

Založeno: 21.09.2007, 13:16

Do našeho intimního života ti nic není, šmíráku !

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Budu se opakovat

Autor: NTPT Muž

Založeno: 17.09.2007, 14:56

Mimochodem, jestli v mém textu vidíte že píšu něco o spiknutí, pak by jste si tu "diagnozu" měla vyslechnou v prvé řadě VY sama

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Budu se opakovat

Autor: zaz Muž

Založeno: 17.09.2007, 18:26

Týrání dětí je domácí násilím, a to tím nejhorším páchýným zpravidla matkami, čili váš dotaz je jaksi mimo mísu, ale naprosto v duchu feminacismu.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Budu se opakovat

Autor: Radek Muž

Založeno: 17.09.2007, 18:41

Týrání dětí je také domácí násilí,nebo děti nežijí v rodině-doma?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Budu se opakovat

Autor: zaz Muž

Založeno: 17.09.2007, 20:50

Feminacistky to zde zformulovaly zcela přesně: DN je jen násilí mužů proti ženám. Násilí žen proti dětem je naprosto v pořádku /viz např.případ v Kuřimi, kde aktérkami-agresorkami jsou fakticky výhradně ženy/. A násilí žen proti mužům? To dle nich neexistuje.

Odpovědět na příspěvek

 

Pohlavkování a tlučení dětí

Autor: Misogyn Muž

Založeno: 18.09.2007, 08:16

ne nejrozšířenějším násilím v dnešní době. Probíhá každý den vůči tisícům dětí a dopouštějí se ho téměř výhradně ženy.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Pohlavkování a tlučení dětí

Autor: JirkaF Muž

Založeno: 19.09.2007, 08:19

Vy tomu nerozumíte. Ženy to dělají empaticky, a to je přece rozdíl.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Budu se opakovat

Autor: mašinka Žena

Založeno: 17.09.2007, 16:03

NTPT, např. podávat dítěti jed, aby mělo příznaky choroby atd. je samozřejmě TČ a odsouzeníhodné, motiv takového jednání je ale asi trochu jiný, než u týrání dětí prostým fyz. násilím. Zatímco bití dětí má za cíl např. donutit je k poslušnosti, lepšímu prospěchu atd., tady je právě snaha získat pozornost, podobně jako např. demonstrativní sebevraždy. Nezhodnotím to právně, ale je to jiná diagnóza.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Budu se opakovat

Autor: NTPT Muž

Založeno: 17.09.2007, 21:33

ještě jednou:

U kvazi domácího násilí žena manipuluje se situací tak aby se umyslně dostala do postavení oběti, které je momentálně ve společnosti privilegované.

Takovéto jednání má dle mého soudu jeden společný psychologický základ, vlastní velkému množství žen. Kterýžto základ je schodný jako u tohoto typu tzv "násilí", tak u falešných obvinění ze znásilnění, tak u výše zmíněného "von munchauzen by proxy".

A má i stejný cíl v získání neoprávněných výhod zneužitím soucitu sociálního okolí.

Všiměte se, že nemluvím o situacích "Zatímco bití dětí má za cíl např. donutit je k poslušnosti, lepšímu prospěchu atd." (apropo má ten váš výrok být pokus o apologetiku fyzického násilí "žena -> dítě" výchově ? )

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Budu se opakovat

Autor: mašinka Žena

Založeno: 18.09.2007, 08:34

V souvislosti s textem článku, který sevěnuje především adrenalinové agresi ("...těžké fyzické násilí mezi partnery je rozděleno mezi muži a ženami přibližně stejně..."apod.) mi příklady různých chladnokrevných a rafinovaných týrání připadají zavádějící. To jsou jiné diagnozy, anamnézy, motivy... Prevence či proces dokazování těchto TČ jsou jiné, i kdybychom je ve finále soudili podle stejného §. Rozhodně mi nejde o obhajobu čehokoliv, vaší poslední větě nerozumím, možná byste měl psát vždy až poté, co se uklidníte.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Budu se opakovat

Autor: NTPT Muž

Založeno: 18.09.2007, 23:25

Chladnokrevné týrání a sofitikované týrání to podle vás není násilí ? A motivy, a cíle ? ty jsou imho STEJNE.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Budu se opakovat

Autor: mašinka Žena

Založeno: 19.09.2007, 08:46

NTPT, předmětem článku prof.Bocka není polemika s představou, že žena neumí (účelově) lhát, šikanovat a dopouštět se nejrůznějších neřádů. On polemizuje s klišé, že se ženy zásadně nedopouštějí FYZICKÉHO NÁSILÍ a pokud přece, pak z donucení. A jak toto ovlivňuje ev. soudní vyšetřování apod. v případech, kde to klišé selhalo. Snažte se v každé diskusi omezit své mysogynství na téma článku, jinak je debata neplodná.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Budu se opakovat

Autor: NTPT Muž

Založeno: 21.09.2007, 13:24

já ale s článkem nepolemizuji. já jej rozšiřuji. A agrese je agrese ta ji nazýváte adrenalinovou nebo nikoliv. Mimochodem, soudní vyšetřování právě ovlivnuje to že žena je oběť a le už nikdo nepátrá po tom, jestli se do toho postavení nedostla sama kvůli SVE VLASTNI psychické abnormalitě kterou jsem v těchto příspěvcích nakousl.

"příklad ženy, která utýrala své děti, protože ji bavilo předvádět se jako vzorná matka nemocných ubožáčků, prostě do tématu ženy jako fyzického agresora nezapadá."

Naopak
. Do schématu domácího násilí zapadá perfektně. Tedy do schématu kvazinásilí, do schématu falešných ale nevyvratitelných obvinění. Do schématu zhoubného legislativníího mechanizmu (prosazeného feministkami jen tak mimochodem), který takovéto zneužití umožnuje - ne li přímo vybízí. Do schématu ženy, která udělá COKOLIV aby byla oběť a mohla čerpat soucit a podporu .A domnívám se že takto smýšlejících žen je rozhodně dost na to, aby se jimi stálo v rámci SPRAVEDLIVEHO řešení problému "domácí násilí" zabývat.

A domnívám se že těm dětem je to ganzšumafuk, jestli je máma tak dlouho vodila pod nesmyslných lékařských zákrocích až za ty roky zhebly, nebo je prostě a jednoduše "adrenalinově" ubila násadou od smetáku. Výsledek je tentýž, akorát v tom druhém případě dítě pravděpodobně méně trpělo.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Budu se opakovat

Autor: Radek Muž

Založeno: 18.09.2007, 11:19

Ono je bití a třeba výchovný lepanec.Jak si přectavujete přinutit dítě k lepšímu prospěchu bitím.
Toho seřežete každý den,když přinese trojku?
To už se dá za DN považovat,nemyslíte?To dítě se pak jen bojí výprasku.
Je to,to samé,jako kdyby chlap bil ženu,za to,že mu nechutná jídlo-třeba denně,jako to dítě.
Co je u vás DN.Podle mě obojí,ale podle vás žen,co jsem píšete asi jen s tím chlapem.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Budu se opakovat

Autor: mašinka Žena

Založeno: 19.09.2007, 09:04

Co pravím výše NTPTmu: čl. prof. Bocka se týká předsudku (?), že se ženy nedopouštějí fyzického násilí nebo jen výjimečně. NTPTho příklad ženy, která utýrala své děti, protože ji bavilo předvádět se jako vzorná matka nemocných ubožáčků, prostě do tématu ženy jako fyzického agresora nezapadá.
Neobhajuji fyz. násilí jako výchovný prostředek. Ale týrat své děti, aby byly nemocné a následně (včetně matky) budily pozornost a soucit
a neschopnost mít rád své děti, když nejsou dost poslušné či úspěšné (přesněji neschopnost mít rád své děti, spojená s pocitem, že příčinou toho je JEN jejich neposlušnost, lenost apod.)
jsou odlišné psychiatrické diagnózy.
V procesu vyšetřování obou případů DN, důkazních řízení apod. se musí postupovat odlišně, je to různý typ pachatelů. Noční můry a terapie obětí je odlišná. Jakkoliv možná pachatelé obou typů týrání jsou souzeni podle stejného §. Prostě jedním koštětem všechnu špínu nevymetete.
Samozřejmě další věc je stanovení hranice, kolik pohlavků týdně je ještě v pořádku, stejně jako stanovení hranice mezi úzkostlivou matkou a jakousi hypochondrickou exhibicionistkou. Ale ani to nesouvisí s článkem, který se týká žen jako původců (zpravidla bezúčelných) fyz. útoků.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: týrání mužů?

Autor: lubob Muž

Založeno: 17.09.2007, 13:21

videla jste nekdy helenu fibingerovou v "nejlepsich letech"? :-)

od fyzickeho nasili se zmizet neda? fyzicke nasili zabije?

& jedna fundamentalni otazka na zaver : k cemu je fyzicka sila/prevaha, je-li jeji pouziti trestano?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: týrání mužů?

Autor: kocour Muž

Založeno: 17.09.2007, 13:50

Ale no tak ...

Sice bych se nikdy nesnížil k tomu, abych uhodil ženu, ale onen pocit, kdy máte sto chutí praštit, bohužel znám velmi dobře. Třeba na úřadech se mi to děje docela často. A pokud má nějaký nebožák doma hloupou, namyšlenou nánu, se kterou se nejde domluvit, protože ona se domluvit nechce a hojí si na chlapovi vlastní mindráky, tak ho to sice neomlouvá, ale dovedu pochopit, když to ten chlap občas nevydrží a udeří ji.

A nepodceňujte jorkšíráky.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: týrání mužů?

Autor: dulcibelka Žena

Založeno: 17.09.2007, 13:59

Spíš bych dovedla pochopit, KDYŽ UŽ mu ta hloupá nána leze tolik na nervy, že si zmíněný "chlap" sbalí pět švestek...on si ji, nebožák, bral v bezvědomí, že jí teď může, s vaším když ne rovnou svolením, tak pochopením, občas jednu vrazit?

Ještě jsem neslyšela, že by jorkširák (na rozdíl od větších ras) někoho zabil. Chcete se opravdu dohadovat i o tomhle?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: týrání mužů?

Autor: kocour Muž

Založeno: 17.09.2007, 14:27

Ale copak, proč jste tak podrážděná?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: týrání mužů?

Autor: dulcibelka Žena

Založeno: 17.09.2007, 14:36

Já?! JÁ že jsem kurnik šopa podrážděná?!
:-))
No ale promiňte, ty věčný breky nad ženským násilím jsou směšný...zvlášť od něčeho, co si nárokuje to hrdé označení "chlap". Přece ty fyzický rozdíly mluví samy za sebe, ne?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: týrání mužů?

Autor: Alan Muž

Založeno: 17.09.2007, 19:25

Tak už drž konečně čumák,ty krávo jedna.
Akorát tu píšeš samý hovadiny a vubec ne k dané věci.
Jdi si někam za kamoškou feministkou a volizujte si tam co chcete.A hlavně si dejte do držky.
Jenom tu žvejkáte vše proti chlapům-nic víc a ani se nad daným tématem nezamyslíš.Přečti si někdy hlavní článek ty vypatlaná chudinko!

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: týrání mužů?

Autor: dulcibelka Žena

Založeno: 17.09.2007, 20:20

Ale to se nám to rozkatilo - bojim bojim!
Copak, další zhrzenej?:-))) To chce studenou sprchu, nebo omývat přirození vlažnou vodou - mělo by se vám ulevit :-)))

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: týrání mužů?

Autor: toto Muž

Založeno: 18.09.2007, 11:26

Tak to by ste přěsně měli udělat vy.Protože k daný věci fakt nikdy nemluvíte.Jenom tu urážíte a rýpete.
Ještě jsem nečetl příspěvek od nějaký z vás k úvodnímu tématu.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: týrání mužů?

Autor: alanová Žena

Založeno: 17.09.2007, 21:05

No tak konečně se projevil ten vysoký intelekt, kterým se, svazáci, oháníte. Jen tak dál. Dej volovi počítač, on vypotí příspěvek. Není nad mužskou inteligenci!!!!

Odpovědět na příspěvek

 

To je jenom taková kvokalka.

Autor: Misogyn Muž

Založeno: 18.09.2007, 08:13

Stará bába, s kterou se už nikdo nebaví a ona se nemá kde vykecávat. Tak holt kvoká tady. Její slinty nemají vůbec žádnou informační hodnotu ani hodnotovou relevanci. Je to vážně jenom takový kvokání.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: To je jenom taková kvokalka.

Autor: Jarmila K. Žena

Založeno: 22.09.2007, 08:19

Zato vaše příspěvky mají velkou vypovídací hodnotu, asi jako když kohout pyšně kokrhá na smetišti.

Odpovědět na příspěvek

 

dulcibelko

Autor: lubob Muž

Založeno: 17.09.2007, 14:39

ale jo, pojdme se o tom bavit. kdyz uz jste o toho striktniho rozdeleni na yorkshiry & rotvajlery, jak potom vysvetlite, ze mrtvi jsou casto i mezi rotvajlery? nekde se vam tam vloudila chybicka...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: týrání mužů?

Autor: zaz Muž

Založeno: 17.09.2007, 18:29

A proč by si balil pět švěstek, když ten byt je třeba jeho. Ať vypadne ta násilnice, to je logické řešení, ovšem ne pro feminacistky /přípomínám že dle nich je logika patriarchální přežitek/.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: týrání mužů?

Autor: Vránolump Žena

Založeno: 17.09.2007, 14:06

Pokud má někdo doma hloupou namyšlenou nánu, tak si ji jako hloupou namyšlenou bral a asi mu to vyhovovalo. Úředníka na úřadě si nevybíráte, partnera snad ano.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: týrání mužů?

Autor: lubob Muž

Založeno: 17.09.2007, 14:09

plati to i pro ty zeny, ktere si vzaly nasilne hovado?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: týrání mužů?

Autor: dulcibelka Žena

Založeno: 17.09.2007, 14:33

V případě, že se co násilné hovado projevil už před svatbou.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: týrání mužů?

Autor: lubob Muž

Založeno: 17.09.2007, 14:36

pak je ovsem potreba doplnit, ze projevit se musela i ta nana pitoma, neni liz pravda?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: týrání mužů?

Autor: dulcibelka Žena

Založeno: 17.09.2007, 14:45

Přesně tak - uhodil jste hřebík na hlavičku. Hloupá, namyšlená nána pitomá - a takovou si ji ten "nebožák" bral. Takže ji teď nemá co mlátit.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: týrání mužů?

Autor: lubob Muž

Založeno: 17.09.2007, 14:55

takze kdyz si zena vezme to nasilne hovado (& vedela, ze je to nasilne hovado), tak ten ji muze mlatit?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: týrání mužů?

Autor: dulcibelka Žena

Založeno: 17.09.2007, 15:07

Myslím, že koukat na namyšlenou hloupou nánu je poněkud méně zdraví škodlivé - co myslíte?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: týrání mužů?

Autor: maja Žena

Založeno: 17.09.2007, 15:10

V jeho případě to nějaké následky přece jen zanechalo ....

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: týrání mužů?

Autor: dulcibelka Žena

Založeno: 17.09.2007, 15:24

Tak do toho zrcadla nemá furt čučet, no.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: týrání mužů?

Autor: lubob Muž

Založeno: 17.09.2007, 16:00

ja myslim, ze ne. tedy pokud si ujasnime, o ci zdravi se tady jedna. koukat nebo spis vecne poslouchat pitomou nanu je pro nasilne hovado urcite zdravi skodlivejsi nez jen koukat na pitomou nanu s monoklem, ale zavrenymi usty :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: týrání mužů?

Autor: Radek Muž

Založeno: 18.09.2007, 11:29

Proč hned urážíte.Ty články o vás budou asi pravdivé.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: týrání mužů?

Autor: Vránolump Žena

Založeno: 17.09.2007, 14:37

Platí to pro obě strany. Než si někoho vezmu, musím ho poznat a to dobře. Sociopatů, kteří se mazaně přetvařují a pak to vypukne ,asi není až tak mnoho. Pokud stačí, že má slečna velká prsa nebo frajer nadupanou motorku a nic jiného nevidím, tak těžko radit.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: týrání mužů?

Autor: lubob Muž

Založeno: 17.09.2007, 14:40

aha. takze feminismus by se tedy domacim nasilim zabyvat nemel? pochopil jsem to spravne?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: týrání mužů?

Autor: Vránolump Žena

Založeno: 17.09.2007, 15:00

Proč zrovna feminismus? Proč zrovna jakýkolis -ismus? Nechápu totiž, co to konkrétně podle Vás znamená "zabývat se násilím". Krom toho násilí je pro mě násilím bez přívlastků.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: týrání mužů?

Autor: lubob Muž

Založeno: 17.09.2007, 15:49

to je snad jedno, jaky -ismus, ne? domaci nasili (pripadne nasili na zenach) je pro feministickou ideologii jednim ze stavebnich kamenu, tak se ptam na feminismus. otazku lze klidne rozsirit, jestli by se temito pripady mel vubec nekdo zabyvat & pokud nikdo (jak naznacujete, protoze je to dusledek nejake nedobre volby), pak ani feminismus.
nekomplikujt
e to :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: týrání mužů?

Autor: Vránolump Žena

Založeno: 17.09.2007, 16:23

S feministickou ideologií nejsem obeznámena. Násilím na komkoliv, pokud by šlo o přestupek nebo trestní záležitost, by se měly zabývat státní orgány k tomu určené (nejsem právník). Pokud jde o partnerské konflikty, nejlepším řešením je, když k nim vůbec nedochází. To ovšem předpokládá správný výběr a velkou dávku tolerance a to za nikoho nikdo nevyřeší. Ani feministky, ani ČSM dokonce ani Alláh.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: týrání mužů?

Autor: mašinka Žena

Založeno: 17.09.2007, 16:11

Každý člověk, i ten násilník, je směsí dobrých a špatných vlastností. A manželství se často uzavítá s předpokladem, že "každej sme ňákej" a "zrajeme jako víno".Že se ty neřesti obrousí a ctnosti min. zůstanou. Ale některé osobnosti se vyvíjejí blbě.
To byl zvlášť problém generací, co se vdávaly v osmnácti, ev. hned po vojně. A pak je ještě zastihly ekonomické změny, na jejichž zvládání vysloveně nebyli připraveni. Myslím, že v souč. je problém "manželského DN" kvantitativně na ústupu.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: týrání mužů?

Autor: kocour Muž

Založeno: 17.09.2007, 14:22

To je sice moc hezké, ale problém to neřeší, že ano?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: týrání mužů?

Autor: Vránolump Žena

Založeno: 17.09.2007, 14:45

Problém to sice neřeší, ale za většinu problémů tohoto ražení si můžeme sami. Proto mě následné stesky ať dam, či pánů zas až tak nedojímají.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: týrání mužů?

Autor: Aloe Muž

Založeno: 17.09.2007, 14:22

Pokud chce chlap deti alespon vidat, tak to neni dobre reseni. Osttne to nasilnice po navsteve ruznych center placenych z mych dani moc dobre vedi. Navic vzdy to neni tak do oci bijici jako kdyz si zenska vezme Araba a pak se divi ze se chova v Arabii jinak nez se choval v cechach a ze je s nim tyrana chudinka mala - pak si to jeste spenezi knizne. Obcas se stane ze zenske a chlapovi prepne a dela nesmysly, ten druhy partner se to nijakou dobu snazi pochopit, protoze do vztahu hodne investoval, ma deti, spol. majetky atd a v tomto je psychicke nasili nenapadnutelne nez primocary monokl s jasnym rozchodem.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: týrání mužů?

Autor: Aloe Muž

Založeno: 17.09.2007, 13:59

Verte tomu ze kdybych mel posoudit co je pro mne lepsi tak je to fyzicke nasili. Dat si vzajemne do frnaku i od statnejsi karate zensky je pro mne cestnejsi a primocarejsi. Clovek je zmlacen a jsne vi zdali se ma cenu usmirit ci je to na rozchod. Ale klasicke nasili od prirozene fyzicky slabsich jedincu - vetsinou zen je mnohem vice krutejsi a nechava dalekosahle nasledky, jelikoz neni v zacatku zretelne a v dusledku je intenzivnejsi. Vyhrozovani policii za "udajne" zneuzivani deti, nevpusteni domu v pripade "spatne" nalady. Neustaly povyk a osocovani a vyhrozovani manzelove matce, zakazy vychazek s detma, umyslne spineni pradla, volani do prace a znevazovani osoby manzela z udajneho tyrani manzelky, vypraveni o fyz nasili na detech sousedkam, poraneni se a demonstrovani sirsi rodine jakeho nasilnika ma doma, zadny sexualni a citovy zivot, kradeze penez a prodej spolecneho majetku bez vedomi druheho + desitky dalsich veci. TOTO VSE POSTUPNE PO NEKOLIK MESICU, kdy chlap se snazi stale rodinu udrzet aby mel pristup ke svemu synovi a dceri JE MNOHEM HORSI NEZ JEDEN MONOKL NA OBLICEJI ZENSKY s naslednym urychlenym odchodem od pripadneho muzskeho nasilnika. Toto vse si prozil muj bratranec a at mi nikdo nerika ze tyto mafianske praktiky (kdyz to delaj mafiani tak je to vydirani a vyhrozovani) neni horsi nez vetsinou kratka rvacka s "nijakou" predehrou pri ktere by dostal na drzku on a nebo ona. Myslim ze studie tohoto prevazne zenskeho nasili by mela byt mnohem vice upradnostnovana, jelikoz prevazne zeny vychovaji deti a narod plnej deprivantu neni cilem zadne spolecnosti.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: týrání mužů?

Autor: Aloe Muž

Založeno: 17.09.2007, 14:10

A jeste dodatek: Tato psychicky nemocna byvala manzelka bratrance byla pro nasi ochranarskou spolecnost slabsich plne zdrava a mohla vychovavat deti. Takhle si predstavujete ochranu slabsich? Teprve po tucne fin injekci naseho dedy a intervenci naseho pravnika a naprosto vycerpavajicich soudnich jednani, sam bratranec by to nezvladl, protoze musel chodit do prace a zivit deti, jelikoz manzelka kula pikle na materske, se nam ji podarilo odstranit. Toto neni prirozena ochrana slabsich toto je vylozene podpora zen nasilnic.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: týrání mužů?

Autor: tsort Muž

Založeno: 17.09.2007, 12:31

Jo pripoustim, ze pokud nekoho zena prasti ve spanku do hlavy zehlickou, tak tomu se asi fakt neubrani.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: týrání mužů?

Autor: zaz Muž

Založeno: 17.09.2007, 20:55

Nejen že se neubrání, ale ani tento žločin nebude potrestán, protože ta chuděra byla obětí DN.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: týrání mužů?

Autor: NTPT Muž

Založeno: 17.09.2007, 13:11

O co jde ? Samy zdejší ženy považují za adekvátní, správnou a doporučovanou reakci když na psychickou šikanu ženy odpoví muž fyzickým násilím. Tak co se řeší ?

Autor: maja

Založeno: 04.09.2007, 09:44

Pokud jste týraný krutou manželkou, jednu jí natáhněte a hotovo! Pokud vás přepere, jsou tu ještě gorily paní Veselé.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: týrání mužů?

Autor: Tess Žena

Založeno: 17.09.2007, 15:27

Vy jste nepochopil provokaci. To je preci tak, ze muzi jsou nuceni davat pres hubu tomu, kdo ho nervuje, ne?
Prectete si prispevky a diskuse od muzu. Domaci nasilî muzu je odpoved na psychiocke tyrani zenami. Ja jsem vzdy cetla jen tohle.

Od maja a od zenskeho pohlavi to byl jen jedinny prispevek na tomhle foru. A myslenn jako provokace.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: týrání mužů?

Autor: maja Žena

Založeno: 17.09.2007, 15:29

Omyl - ironie, nikoliv provokace (ohled na gorily prosím).

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: týrání mužů?

Autor: Tess Žena

Založeno: 17.09.2007, 16:06

Souhlas, pouzila jsem nespravne slovo.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: maja

Autor: Modrý Klokan Muž

Založeno: 31.10.2007, 13:45

V tom Vašem příspěvku, o kterém se tady bavíte, žádná ironie není. Možná jste si MYSLELA, že tam je.

V kontextu všech vašich zdejších postů je nejpravděpodobnější, že se neumíte vyjadřovat. Minimálně v případě elektronické komunikace s absencí neverbálních výrazových prostředků. V dnešní době dost výrazný nedostatek vzdělání. Místo žvanění volovin na netu se zkuste zapsat do nějakého kursu, lépe semináře, nejlépe delšího výukového programu, kde Vám dají aspoň základy komunikačních dovedností, rétoriky, práce s textem, stylem, psychologií.

Nebo zkuste kurs PR na Gender Studies. Odtud si absolventi odnesou minimálně schopnost kamuflovat během krátké konverzace vlastní stupiditu.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: týrání mužů?

Autor: lubob Muž

Založeno: 17.09.2007, 15:46

jesteze mate tak skvele jasno v tom, co & jak ktery z diskutujicich zamyslel.
tohle uz je na psychiatra :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: týrání mužů?

Autor: Tess Žena

Založeno: 17.09.2007, 16:07

V kontextu to bylo temer jasne a MAja to prave potvrdila. Co a jak ktery diskutujici myslel by mel mit jasno skoro kazdy, ne?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: týrání mužů?

Autor: NTPT Muž

Založeno: 17.09.2007, 21:05

...a vidíte. mohl jsem si ještě půjčit její nick..... Muhehehehe .o))))

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: týrání mužů?

Autor: Radek Muž

Založeno: 17.09.2007, 12:02

Asi není každý tak statečný jako vy,že by byl schopný ji uhodit.
Pro tyto slabochy bych měl napad,s kterým by jste mohl souhlasit.Copak předejít útoku manželky,když vám hrozí fackou a tu ruku jí zlámat?To by šlo,ne?
Nebo tomu můžete předejít,že při příchodu domů jí dejte rovnou pěstí vy,vždyť jste přeci silnější.
Třeba jsou muži nepoměrně silnější,ale asi nejsou všichni jako vy.
Bez urážky--Jakej jste silák,takovej jste slaboch!

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: týrání mužů?

Autor: tsort Muž

Založeno: 17.09.2007, 12:27

Co to melete? Ja jen rikam, ze pokud by me zena (nebo proste kdokoliv) zkusil bit, tak se budu (adekvatne) branit. Co je na tom tak nepochopitelneho? Vy byste v takove situaci jen prijimal rany a potom nekde vykrikoval, ze jste obet?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: týrání mužů?

Autor: zaz Muž

Založeno: 17.09.2007, 20:57

Samozřejmě že to je pochopitelné a dodávám ještě že i správné. Ale vy se vám snažíme vysvětlit, že byly přijaty takové protimužské /a hlavně protiotcovské zákony/, které z vás udělají násilníka přestože jste oběť.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: týrání mužů?

Autor: Zdena Žena

Založeno: 18.09.2007, 10:41

Tak to by mě také docela zajímalo. Jenže tady odpověď asi nedostaneme. Tady jde totiž o to udělat z žen bezcitné násilnice a z chlapů ubohé oběti, a to zcela bez ohledu na logiku věci.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: týrání mužů?

Autor: lubob Muž

Založeno: 19.09.2007, 09:33

& jaka ze je ona zminena logika veci, smim-li se ptat?

Odpovědět na příspěvek

 

Výroček

Autor: Radek Muž

Založeno: 17.09.2007, 12:49

Odpovědí: 1

Reagoval jsem na ten váš výrok-názor o "sraní a chcaní krve po celý týden".
Bránit se můžete i jinak než-li jí dát hned pecku.Ale každý to vidí jinak.
Hold moje žena,kdyby mě začala fackovat,tak by asi tu krev týden ani nechc.,ani nesr..
Třeba na to také někdy přijdete.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Výroček

Autor: tsort Muž

Založeno: 17.09.2007, 12:52

Ale ja jsem nikde nepsal, ze na napadeni budu automaticky reagovat znicujicim boxerskym uderem. Ten nadneseny vyrok jsem pouzil za ucelem pripomenuti fyzicke prevahy, kterou muzi maji.

Odpovědět na příspěvek

 

Přístup žen k násilí na mužích:

Autor: NTPT Muž

Založeno: 17.09.2007, 13:07

Odpovědí: 12

Tenhle dialog se zde na tomto serveru odehrál a přístup žen k domácímu nísilí a k mužské oběti jen ilustruje.


Já:

Patří kdomácímu násilí i: schazování před známými (ten můj chlap je tak blbej že si představte )?

Tvrdá necitelná, deptající a záměrně zranující kritika (podívej se jak jsi neschopnej nic jsi nikdy v životě nedokázal) ?

Umyslnné nastavení siituace tak že člověk nemůže prakticky nic udělat dobře (co se tak dlouho potloukáš furt si v práci nemyslíš na rodinu versus to jo s dětma bys chodil ven ale peníze domů pořádný nosit nebudeš podívej se na souseda ten zařezávbá v práci denně 12 hodin a nosí peníze domů podle toho) ?

Patří tam i prohledávání osobních věcí (tak jsem si přečetla jeho SMS a čtu jeho dopisy protože mi ten hajzl určitě zahýbá) ?

Patří do onoho týrání tako psychický nebo fyzický teroro když chce realizovat svoje sociální vazby (ne nepojedeme k tvojim rodičům ale k rodičům mým, protože se na sebe podivej jak tvoji rodiče tebe vychovali za nemehlo a já bych jim musela řáíkat jakej jsi ňouma) ?

Patří do toho vašeho výčtu i postihy za styk s kamarády a koníčky (Nechoď mi na oči jestli v sobortu půjdeš skamarády hrát volejbal stejně se tam zase ožereš ty prase jedno) ?

Patří do toho kupčení se sexem (Když ty mi neuděláš toato, fuirt jsi v hospodě nebo u kamarádů nebo v práci nebo jsme spolu nikde nikdy nebyli .. tak s tebou nebudu spát dokut se nespravíš a nebudeš se chovat ganz přesně jak já chcu ) ?

Patří do týrání i obligátní stojka po vplatě (Naval peníze stejně by jsi všechno zase prochlastal, neumíš hospodařit co by s tebe blyo beze mně)


Patří do toho ... Tak bychom o ženském způsobáu týrání mohli hovořit vůbec hodně dlouho.


A kurvařiť neexistuje TYRAJICI MUZ a TYRANA ZENA .... existuje TYRAN(bez ohledu co má mezi nohama) A JEHO OBET(bez ohledu na to co má mezi nohama). Násilníka/násilnici ani jeho oběť nedělá automaticky jehio/její pohlaví ale lidská zmršenost a osobnostní zhovadilot. Hledart v tom genderový kontext znamená jen jedno, milé dámy. jste stejně nemocné a perverzní jako ti psychopaté které popisujete. Akorát že vy si svou agresi vybíjíte celoplošně na všecxh mužích jako celku :-/
-----------

Diskutér
ka A:


Jsi chudák, je mi tě líto, budeš zřejmě opravdu týraný - se rozveď, ne?
------------

Já:
A i kdybych byl týraný, máte nějaký racionální důvod k tomu že mé utrpení jako oběti bagatelizujete a popíráte ?
--------

Diskutérka B:
Pokud jste týraný krutou manželkou, jednu jí natáhněte a hotovo! Pokud vás přepere, jsou tu ještě gorily paní Veselé.
--------


Takový je tedy přístup žen k násilí a psychické týrani kde je obětí jenom pouhý muž.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Přístup žen k násilí na mužích:

Autor: mika Žena

Založeno: 17.09.2007, 13:18

Ach jo.... Takový je přístup Diskutérky. Vaše generalizování už je opravdu hloupé. Četl jste tehdy článek Olgy a máte pocit, že má stejný názor jako Diskutérka?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Přístup žen k násilí na mužích:

Autor: NTPT Muž

Založeno: 17.09.2007, 13:25

Naopak, zní to jako univerzální návod na řešení partnerských problémů týranými muži.

:o)))))

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Přístup žen k násilí na mužích:

Autor: dulcibelka Žena

Založeno: 17.09.2007, 14:13

http://filmyzdarma.info/c
eska-soda-reklama-i-muzi-
maji-sve-dny/

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Přístup žen k násilí na mužích:

Autor: mašinka Žena

Založeno: 17.09.2007, 13:37

Souhlas s Mikou: Akorát že vy si svou agresi vybíjíte celoplošně na všecxh ženáchjako celku :-/

K Tsorovi: už to tu psali, opravdu: po létech masáže "Jsi debil, chudák, za všechno vděčíš mě..." ze strany manželky, ev. jejích rodičů, ba i (společných) dětí, se na fyzickou sebeobranu nevzmůžete. Druhá věc, jestli se člověk, který zažil funkční rodinu a normální vztahy, nechá dlouhodobě psych. masírovat.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Přístup žen k násilí na mužích:

Autor: tsort Muž

Založeno: 17.09.2007, 13:47

Ano, v tom to asi bude. Ti chlapi jsou psychicky tak zlikvidovani, ze si ani nedovoli se branit.

Na druhou stranu ovsem vyvstava otazka: kdyz ma muz pocit, ze je psychicky masirovan, je legitimni, aby se tomuto tlaku branil primerenymi fyzickymi prostredky?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Přístup žen k násilí na mužích:

Autor: mašinka Žena

Založeno: 17.09.2007, 14:50

Ani nápad, nehledě, že to nepomáhá. Jediné řešení je sbalit pět švestek (ať už sobě nebo partnerovi). A mít dost duševního zdraví, aby rozpoznal, kdy nastal čas...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Přístup žen k násilí na mužích:

Autor: zaz Muž

Založeno: 17.09.2007, 21:00

Nemlžte tady. Vzhledem k přijatým protimužským zákonům balit bude téměř výhradně partner, partnerka ani omylem.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Přístup žen k násilí na mužích:

Autor: NTPT Muž

Založeno: 17.09.2007, 21:04

Ani nápad ? proč to tady některé diskutérky mužům doporučují jako všeobecně platný recept ?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Přístup žen k násilí na mužích:

Autor: mašinka Žena

Založeno: 18.09.2007, 08:42

To nevím, nevím ani kterou diskutérku myslíte. Feminacismus má v své organizovanosti pořád ještě mezery a já netuším, co kdo proč říká a zda to míní vážně.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Přístup žen k násilí na mužích:

Autor: kocour Muž

Založeno: 17.09.2007, 14:29

Potřebujete pofoukat bebíčko?

Mne fascinuje, jaký detaily a jak dlouho jsou někteří lidi schopni si pamatovat a rejpat se v nich.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Přístup žen k násilí na mužích:

Autor: NTPT Muž

Založeno: 17.09.2007, 14:39

To jsem se naučil tady od zdejších feministek .o)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Přístup žen k násilí na mužích:

Autor: Vránolump Žena

Založeno: 17.09.2007, 15:18

S touto schopností jste sem už přišel...

Odpovědět na příspěvek

 

ble

Autor: NTPT Muž

Založeno: 17.09.2007, 13:41

Odpovědí: 0

Vážení, kouknul jsem se na ty filmíčky jedním okem , ale ty záběry žen ošetřovatelek týrajících děti jsopu hrůza. A jim to zřejmě prošlo, chlap by šel na doživotí.

Odpovědět na příspěvek

 

nasili?

Autor: Pavel Š. Muž

Založeno: 17.09.2007, 16:00

Odpovědí: 27

Nejvíc bolí, že se nemohu vidět se svými dětmi.Znám to již z prvního rozvodu. Ex manželka na mě naflusala a vyblila všechno nejhorší, co ji a její advokátku (matku jejího nového přítele) napadlo.
Nechtěl jsem a nechci absolvovat něco podobného podruhé. Proto se tomu snažím bránit. Týden před údajným domácím násilím jsme byli s celou rodinou na Mácháči. Mám jako důkaz fotografie relativně spokojené rodiny. Manželka nyní tvrdí, že jsem ji celou dobu společného života terorizoval a fyzicky ubližoval.( Nemá pro to jediný důkaz.)
Nejhorší je, že státní orgány včetně policie a sociálky či soudu (nezávisle na pohlaví soudce)vnímají člověka, kterého někdo, byť anonymně napráská (udá), jako zločince a klidě vás nechají sedět v kleci 1x1,5 metru třeba pět hodin.
Jenom proto, aby vás vydusili. Jsem se rozbrečel a policajt mi řekl: "chovejte se jako chlap!". Jsem mmu odvětil: Nejsem žádný zločinec, vcěnujte se zločincům, čórkařům, narkomanům a vrahům". On mi odvětil: "Od toho máme hlídky na ulicích. Vy jste naše práce a zájmová osoba. Budete tady sedět, dokud my uznáme za vhodné." Možná to bylo i na návrh manželky.
Nicméně si připadám jako naprosto nesvéprávný člověk zbavený základních občanských práv v demokratickém státě, kde na základě podobných zákonů neplatí rovnost před zákonem pro obě pohlaví a vládne tu totální diskriminace. Z minuty na minutu se z vás stane bezdomovec.
Pavel Šnajdr

Odpovědět na příspěvek

 

Re: nasili?

Autor: Vránolump Žena

Založeno: 17.09.2007, 16:27

Nezdá se Vám podezřelé, že jste ve stejné situaci podruhé? Asi si vybíráte (nebo si Vás vybírá) stejný typ žen.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: nasili?

Autor: zaz Muž

Založeno: 17.09.2007, 18:36

Určitě a sice feminacistky tvého ražení.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: nasili?

Autor: dulcibelka Žena

Založeno: 17.09.2007, 20:09

A všechny ženy jsou na Pana Dokonalého ošklivé, fňuk.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: nasili?

Autor: zaz Muž

Založeno: 17.09.2007, 20:34

Zloba ti nedovoluje ani si přecíst, co je napsáno. Proto znovu: feminacitky /ne všechny ženy/.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: nasili?

Autor: dulcibelka Žena

Založeno: 18.09.2007, 09:05

Můžu snad za to, že ho pouze feminacistky přitahujou?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: nasili?

Autor: zaz Muž

Založeno: 18.09.2007, 10:13

A nejste jedna z nich?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: nasili?

Autor: dulcibelka Žena

Založeno: 18.09.2007, 11:59

Nevím, jestli bych Pavla přitahovala i já - rozhodně ale vím, že mně by přes práh nesměl. Ufňukaný žalobníčky nesnáším.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: nasili?

Autor: Radek Muž

Založeno: 18.09.2007, 12:43

Vy byste nefňukala v takový situaci-na ulici?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: nasili?

Autor: NTPT Muž

Založeno: 18.09.2007, 23:21

proč by měla ? ženská se na té ulici eště dycky uživí.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: nasili?

Autor: NTPT Muž

Založeno: 18.09.2007, 03:23

jinak, typický příklad strategie "Blame the victim..."
Očernit oběť.

A já myslel, že když tooolik let, jak se všude píše, se ono očernování obětí dělo v případech reálných znásilnění žen a reálného domácího násilí na ženách, že právě ženy budou k takovéto podloudné a zavrženíhodné strategii nanejvýše citlivé a sami ji nikde nebudou používat, když proti ní tak brojí.

A vono hovno. To sou fjeci, mrkef fzimě...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: nasili?

Autor: Vlastimil Muž

Založeno: 18.09.2007, 08:13

Ta vaše reakce je něco neuvěřitelného a dá se předpokládat, že plyne z části z ideologické zaslepenosti a zčásti ze špatné povahy. Jestli je to co píše Pavel pravda a nejspíše je, svědčí o bezmezné zvůli, která může postihnout kohokoliv, zatím jste radostí bez sebe, že nějakého chlapa, ale jestliže dovolíte mocenským nástrojům, aby takto jednaly i jen v jednom případě, přijmou to jako použitelný modus operandi a pak se můžete dostat do podobné situace i vy.
Myslíte si, že máte skutečně právo na tenhle hloupý posměch.
Přečtěte si, k jakému bezpráví došlo a pak si dosaďte do podobné situace nějakou ženu a ten jekot, (nejen fňuk), který byste všechny spustily.
Na druhé straně je dobře, že se tady tak charakterizujete, jedna jako druhá, dává to práci svazu smysl.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: nasili?

Autor: maja Žena

Založeno: 18.09.2007, 08:21

Tou "prací svazu" myslíte ty slinty, co tady píšete?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: nasili?

Autor: Tonda Muž

Založeno: 18.09.2007, 09:52

Dobrý, díky, řekl bych, že váš autoportrét je výstižný.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: nasili?

Autor: lubob Muž

Založeno: 18.09.2007, 12:19

:-))

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: nasili?

Autor: NTPT Muž

Založeno: 17.09.2007, 21:02

Počkejte, když je dvakrát po sobě týraná žena, tak to také zmenšuje její utrpení ?

Odpovědět na příspěvek

 

Tak vidíme, jaká jste svině.

Autor: Misogyn Muž

Založeno: 18.09.2007, 08:00

Vy mu to přejete a máte radost, že se té jeho podařilo takhle mu díky blbým zákonům ublížit.
Jste prostě člověk zvlášť špatné povahy.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Tak vidíme, jaká jste svině.

Autor: maja Žena

Založeno: 18.09.2007, 08:09

Vránolum si asi myslí (a dobře dělá), že chybu člověk udělá, ale jen vůl se z ní nepoučí.

Odpovědět na příspěvek

 

Kvok kvok kvok kvok

Autor: Misogyn Muž

Založeno: 18.09.2007, 08:34

Kvok kvok. Kvok kvok kvok, kvok i kvok. Kvok kvok kvok kvok kvok kvok kvok kvok kvooook, kvok kvok o kvok. KVOK !! Kvok kvok kvok, kvok kvok kvok kvok kvok kvok kvok kvok kvok kvok kvok kvok kvok kvok kvok kvok kvok kvok kvok kvok kvok kvok kvok kvok kvok kvok kvok kvok kvok kvok kvok kvok kvok kvok kvok kvok kvok kvok kvok kvok kvok kvok kvok kvok kvok kvok kvok kvok kvok kvok kvok kvok kvok kvok kvok kvok kvok kvok kvok kvok kvok kvok kvok kvok kvok kvok kvok o kvok . Kvok kvok kvok kvok kvok kvok kvok kvok kvok!!

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Kvok kvok kvok kvok

Autor: maja Žena

Založeno: 18.09.2007, 09:02

Ano, tak nějak si vás představuji.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Kvok kvok kvok kvok

Autor: Mic Muž

Založeno: 18.09.2007, 14:12

hele dobry - reaguje na to...dokonce s erotickou predstavou.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Tak vidíme, jaká jste svině.

Autor: NTPT Muž

Založeno: 18.09.2007, 10:42

Odvážná teorie. Převedeme li ji do důsledků dá se říci "Každá žena která bnyla znásilněna více než jendou je nána pitomá protože se z minulé chyby nepoučila"

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Tak vidíme, jaká jste svině.

Autor: maja Žena

Založeno: 18.09.2007, 10:48

NeT PrimiTive, misogyn měl pravdu

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Tak vidíme, jaká jste svině.

Autor: NTPT Muž

Založeno: 18.09.2007, 11:49

Asi ano, Ale od někoho kdo je Misandrický Antitalent, Jalová Alkoholička to sedí jak prdel na hrnec.


Vránolum si asi myslí (a dobře dělá), že chybu člověk udělá, ale jen vůl se z ní nepoučí.

Odvážná teorie. Převedeme li ji do důsledků dá se říci "Každá žena která bnyla znásilněna více než jendou je nána pitomá protože se z minulé chyby nepoučila"

Oh promiŇte, žensklé sou něco extra, nemusí se s chyb poučovat, a už vůbec ne z vlastních chyb, žádné totiž nemají. To jenom my volové. A já hnusný mužský šovinista to nepochopil..

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Tak vidíme, jaká jste svině.

Autor: maja Žena

Založeno: 18.09.2007, 11:50

To nevadí, nemusíte se omlouvat.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tak vidíme, jaká jste svině.

Autor: Radek Muž

Založeno: 18.09.2007, 11:58

Vy si nevidíte do úst.NTPT reaguje na vas citát a vy ho chcete jen strapnit.Vždyť byl zcela vpořádku a správný.
Ale asi je opravdu špatně,že se týkal neomylné ženy--nebo vás?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Tak vidíme, jaká jste svině.

Autor: mašinka Žena

Založeno: 18.09.2007, 11:55

:)) Já měla 2x zlomenou ruku. Pokaždé tu samou.
Ale vždycky se mi to stalo jinak. Takže úplně nesdílím názor, že když mě víckrát vyšplouchne víc lidí, nutně opakuji tutéž chybu).

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Tak vidíme, jaká jste svině.

Autor: Vránolump Žena

Založeno: 18.09.2007, 09:01

Já mu nic nepřeju, neb jest mi ukraden. Ovšem pouze idiot opakuje chyby.

Odpovědět na příspěvek

 

Největší násilnice jsou ženy.

Autor: Milan Muž

Založeno: 18.09.2007, 23:39

Odpovědí: 0

Když si netroufnou na manžela, tlučou aspoň děti. Takový typicky podvraťácký chování. Čestný boj nikdy - jenom mlátit toho, kdo je o hodně moc slabší. A silnějšího pomlouvat a kušnit na něho a roznášet lži a intriky.

Odpovědět na příspěvek

 

 

Vložit nový příspěvek

Jméno:

Pohlaví:

Muž, Žena

E-mail:


(Vyplňte pouze tehdy, jestliže chcete být informování o odpovědích na váš příspěvek)

Předmět:

Příspěvek:

 

Kontrola: 

Opište znaky z obrázku do spodního pole:

 

 


ROVNOPRÁVNOST.cz je kolektivni tvooený, nezávislý, svobodný, názorový web. Jeho posláním je komentovat a zviditeloovat spoleeenské problémy týkající se mužu. Stránky vznikly za úeelem osvity a dokumentace. Cílem je umožnit všem publikovat svobodné názory formou elánku nebo diskuzních poíspivku. Stránky dávají svobodný prostor i kontroverzním názorum a tabuizovaným tématum, o kterých se veoejni nemluví nebo se bojí mluvit. Nesnaží se nikomu vnucovat cizí názor a nechávají na každém, aby si vytvooil svuj vlastní.

Copyright © 2007 Rovnopravnost.cz                Tvorba www - Web & Media a.s.