Doporučujeme


29. srpna 2006

Feminismus

Redaktor: bakalar

Aktualita

ŽENY VE VYSOKÝCH MOCENSKÝCH FUNKCÍCH

Z médií slyšíme stálou kritiku, že ve vysokých mocenských a legislativních orgánech (vláda, ministerstva, sněmovna, senát) je jen malé procento žen a že vinu na tom mají muži, jejich zastaralé stereotypy a postoje vůči ženám a celkově i patriarchát. Kritika, pocházející od představitelek radikálního feminizmu, je provázena statistikou, ze které se dozvídáme procentuelní zastoupení mužů a žen ve zmíněných a jiných orgánech.

Poslední takovou statistiku jsme si přečetli dne 19. srpna 2006 v MF Dnes, str. A2:
V českých vládách od roku 1990 ženy zastávaly jen jedenáct z celkem 162 ministerských míst. Vyplývá to z odborné analýzy počtu žen v politických a rozhodovacích funkcích.

Zmíněné kritiky jsou učebnicovým příkladem demagogie, podsouváním viny na nesprávnou adresu, ideologického nazírání společenské reality. Hybným motivem této feministické kritiky je nenávist radikálek ke všemu mužskému a vytrvalá snaha muže ponižovat, degradovat a postihovat. Samozřejmě a v nemalé míře i mocenské ambice, a to nikoli na základě poctivé práce, nadání, tvořivosti, nýbrž na základě ideologických pouček. Už jsme to tady měli, vzpomínáte?

Nyní konkrétněji.
Ano, muži ve své velké většině usilují o dosažení významného postavení, spojeného s nadstandardními příjmy a společenským respektem a potažmo se zájmem žen. Motivace se může měnit věkem, životní energií, dosaženým vzděláním a také znalostí, tedy realističností odhadu poměrů.

Zkusme si nyní v myšlenkovém experimentu vyčlenit všechny naše muže ve věku 25 - 40 let, vysokoškolsky vzdělané a zdravé a přiřaďme jejich souhrnné snaze dosáhnout mocenského postavení pomyslný index 100. Řekli jsme souhrnné snaze, máme tím na mysli zprůměrovanou snahu mužů jak málo, tak středně a i velmi silně motivovaných. Kdybychom snahy jednotlivých mužů (dosáhnout mocenského postavení) graficky rozložili, dostali bychom něco blízkého Gaussově křivce (křivka normálního rozložení).

Stejné rozložení této snahy - zastávat významné mocenské postavení - bude i u žen - od málo motivovaných přes středně až k silně motivovaným. Avšak souhrnný, zprůměrovaný index by nebyl 100 (jako u mužů), nýbrž menší, jak se dozvíme níže v textu - asi tříčtvrteční. (Dobrou představu o věci nám podá analogické a přístupnější srovnání tělesné výšky u muž a žen).

Proč tomu tak je?
Ženy, díky hormonální výbavě (desetkrát méně testosteronu než u mužů a zřetelně více progesteronu) mají širší spektrum jiných. O některých velmi důležitých (např. mít citově velmi blízko ke svým dětem, znát jejich vnitřní svět a citlivě reagovat na jejich potřeby) je psáno v každé učebnici dětské psychologie či psychiatrie.

Citově a osobnostně zralé ženy nemají zapotřebí být ve vysoké politice - být permanentně zapřažené, ve stresu, s malým soukromím. A pokud na to některá má - machiavelské nadání, výdrž, žaludek - pak takové místo dříve nebo později získá (jedna z nich je Miroslava Němcová, místopředsedkyně ODS). Petra Buzková si vysokou politiku vyzkoušela a odchází z ní. Měla štěstí, že ji nepotkal větší malér jako Marii Součkovou (ta má teď na krku soudy, rodná strana se od ní distancovala pod.) Má-li někdo ze čtenářů možnost se M. Součkové přeptat, zda lituje či nelituje, že tu ministerskou funkci přijala, učiňte tak a podejte nám informaci.

Pokud se u některých žen přeci jen vyskytne vysoká míra motivu moci, pak si vyhlédne nejspíše soudcování. V této funkci se může mocensky vyžít, v opatrovnických sporech ukazovat mužům, kdo tady vlastně rozhoduje. A při tom žádný stres. Postonává-li dítě paní předsedkyně, pak paní předsedkyně jednání prostě odloží. To ve vládě, v parlamentě, v řízení velkých firem, továren, vojenských ůtvarů apod. prostě nejde. To však nebrání, aby nepoměr muži/ženy v takových vysokých funkcích nebyl radikálkami kritizován.

Seriózní reprezentativní výzkum na téma jak moc naše ženy mocenské postavení opravdu chtějí u nás nemáme. Vidíme v tom ideový tlak politické korektnosti - v takovém výzkumu by se mohlo potvrdit něco, co by mohlo oslabit poučky radikálního feminizmu. Radikální feministky, které vlastně o výzkumech rozhodují, by tak přišly o velmi silný argument ve svém protimužském tažení.
Ale i v odborné světové literatuře nalezneme empirické srovnání motivu moci u mužů a u žen jen velmi zřídka. Na štěstí seriózní výzkum provedl David C. McClelland a referuje o něm v knize Power. The Inner Experience (New York, Irvington Publishers, Inc., 1975, str. 390).
Poměr síly motivu moci u mužů je 6,06 (muži) ku 4,48 (ženy). Jinými slovy, ve srovnání s muži, ženy jsou tímto motivem ovládány zhruba dvoutřetinově, v procentech 73,92 %.

Podívejme se nyní, jak si mladí lidé vybírají svoje budoucí profesní zaměření. Jde o počty VŠ studentů v ČR podle oborů studia za rok 2004.

Obor studia za rok 2004_________________ ženy______muži
Zdravotnické, lékařské a farmaceutické vědy__14 959_____ 6 632
Společenské vědy, nauky a služby _________ 98 832____ 59 520
Vědy a nauky o kultuře a umění_____________3 824_____ 2 868
Zemědělské, lesnické a veterinární vědy______5 997_____ 5 133
Přírodní vědy a nauky_____________________9 420____ 14 661
Technické vědy a nauky__________________16 993____ 59 043
Vojenské vědy a nauky______________________69_______243
(Ženy a muži v datech 2005. Český statistický úřad, 2005. Str. 35)

Studentkám se do studia technických oborů prostě příliš nechce, dávají přednost humanitním oborům, jsou na ně lépe vybaveny. Svoji váhu při rozhodování má i kalkulace s mateřstvím - v technických oborech si příliš volna na ošetřování dítěte vybírat nelze, zatímco v humanitních ano.
Povšimněte si, že preference studentů a studentek se významně liší. Stejným způsobem si mladí lidé vybírají, jestli jejich dráha bude spíše mocenská, spíše vědecká, nebo jen běžně občanská. Rozdílnost studijních preferencí naši ideologové ještě tolerují (i když na nápravě již pracují), avšak jak jsme uvedli, velmi kritizují nepoměr v mocenských postaveních.

Ale ideologové nás prostřednictvím medií a i jinak stále přesvědčují, že jde o trestuhodné mužské spiknutí namířené na útlak žen a že se to musí již co nejdříve napravit.

Bohužel, hodně občanů i jinak vzdělaných této demagogii o útlaku věří. Důvod této víry je dvojí -
(1) Jednak tento argument media stále opakují a o účinnosti stálého opakování věděl již Joseph Goebbels.
(2) Z dětství jsme zvyklí na matčin hlas, matka to s námi myslela dobře, její sdělení a napomínání bylo v náš prospěch. Nyní slyšíme stejným (ženským) hlasem opakovat a dokládat údajné křivdy. Hlasy radikálních feministek zneužívají naší lásky a důvěry k matkám. Měli bychom si uvědomit, že jde o zcela jiné osoby, o úplně jiné cíle, v zásadě nedobré, škodlivé pro společnost.

Možná, že mnozí si po přečtení tohoto článku zamyslí a zváží argumenty. Nakonec se nejspíše přikloní k tomu, že nějaký útlak tam musel nebo musí být. Budou mít pocit, že z nich při tomto příklonu k argumentům feministek mluví vrozená inteligence a jakási hlubší moudrost, ve skutečnosti jsou to usazeniny v hlubších etážích našich paměťových registrů, usazeniny ze stokrát opakovaných argumentů a ideologických pouček.

Příklon k postoji, že útlak existuje, je silný a je těžko vyvratitelný i konkrétními námitkami nebo konkrétními údaji. Uvedeme dva argumenty proti existenci útlaku.

(1) Muži přeci ženám rádi pomáhají. Společnost to příznivě hodnotí (je galantní, rytířský, je to gentleman apod.). Vzpomeňme na Titanik a kdo koho zachraňoval. Dále, mnozí muži se chtějí před ženami "ukázat", "předvést", a mohou-li pro ně něco udělat, tak to učiní (např. tolerantnější postoj při zkouškách, v zaměstnání zvýšení prémií, předčasné povýšení apod.). Navíc, mnozí muži očekávají za pomoc pozitivní citovou odezvu a někteří i sladkou odměnu erotického charakteru. Možná, že bez těchto mužských postojů by platy/příjmy žen byly v průměru ještě o něco nižší a možná by bylo i méně žen ve vyšších vedoucích postaveních. Souhlasíte?
(2) A že by naši muži nechtěli ženy v politice? Věříte tomu?
Podívejme se na malou výseč politických aktivit, výseč opatřenou konkrétními čísly. Dne 14. 8. 2006 proběhla v Poslanecké sněmovně Parlamentu tajná volba místopředsedů sněmovny. Předseda M. Vlček byl parlamentními stranami předem dohodnut, dostal 174 hlasů (ze 198).
Navržení místopředsedové dostali - od poslanců, převážně mužů - tento počet hlasů:
Vojtěch Filip............................101 hlasů
Jan Kasal................................103 hlasů
Miroslava Němcová...............141 hlasů
Lubomír Zaorálek...................148 hlasů
Lucie Talmanová....................165 hlasů
(Otištěno v Mladé frontě dnes sne 15. 8. 2006 str. A2.)

Ženy tedy dostaly průměrně 153 hlasů na osobu, muži dostali průměrně 117,3 hlasů na osobu.
Ještě věříte feministickým ideologům, že muži v politice nechtějí mít ženy?

Na závěr
Využijeme nyní příkladu Andersenovy pohádky Císařovy nové šaty jako příkladu. Ač již dítětem nejsme, voláme: "Těch žen na těch vysokých mocenských místech je málo - protože o to moc nestojí!"

Vážení sociální inženýři, současná odrůdo politické korektnosti a rovných příležitostí (měli jsme tu i jiné odrůdy, vzpomínáte?):
Naléhavě vás žádáme, necpěte nám ženy do mocenských postů. Zaplatí za to velmi vysokou cenu v případech, že mají nebo plánují mít děti. Ty by byly postiženy citovou deprivací, jako kdybychom tu lidí s poruchami osobnosti již neměli dost. Kvalita vztahů mezi lidmi by se díky dalším poruchám a citové nezralosti dále zhoršovala. Nedělejte to ani různými fintami, např. dotacemi a daňovými úlevami pro podniky, které ženy do vedoucích míst vmanipulují (směrnice a návody k tomu nám chodí z Bruselu, překlady a tisk provádí Ministerstvo práce a sociálních věcí).

Autor: PhDr. Eduard Bakalář, CSc.

O autorovi: PhDr. Eduard Bakalář, CSc. (1934), vystudoval psychologii na FF UK v Praze, působil na dětské a dospělé psychiatrii, ve výzkumu lidského faktoru, v personalistice a naposledy v Poradně pro otce. Průběžně je též činný jako soudní znalec z oboru psychologie. Jako externista přednáší na katedře psychologie personalistiku a rozvodovou tematiku. Publikuje v oblasti společenských her a překládá odbornou literaturu.


Zdroj: Český svaz mužů 29.8.2006

Přečtení článku: 174683x

Tisknout článek

Průměrná známka článku: 2.8

Pošli článek kamarádovi

Oznámkuj článek (1 - nejlepší): 1 2 3 4 5


Související články

24.11.2016, 09:30   10 důvodů, proč by Hillary Clintonová neměla být příští americkou prezidentkou
30.10.2016, 22:01   Prezidentka Jižní Koreje čelí skandálu, její poradkyně zasahovala do státních záležitostí
10.03.2015, 19:58   Bývalá senátorka čelí obvinění kvůli zakázce na čištění příkopů
23.02.2015, 17:48   V Thajsku obžalovali bývalou premiérku, hrozí jí až deset let
31.12.2014, 14:56   Dívky (15) umlátily dva psy kladivem


Diskuse ke článku

 

Vložit nový příspěvek   Sbalit příspěvky

 

 

I bez sběru dat a složitých výpočtů k jejich interpretaci

Autor: Milan Muž

Založeno: 29.08.2006, 06:48

Odpovědí: 47

je nepochybné, že když muž dělá kariéru, pracuje tím pro svou rodinu a materiální zabezpečení manželky i dětí a tvorbu dědictví pro potomky, zatímco když žena dělá kariéru, tak na úkor rodiny a její údržby a zabezpečení potřeb potomků.
Ale i přes to, jak už jsem tady jednou psal, v naší společnosti zastává vedoucí funkce víc žen než mužů. Jsou to všechny ty staniční sestry, ředitelky mateřských a základních škol, vedoucí školních jídelen a internátů, (koneckonců i každá třídní učitelka vykonává vedoucí funkci), starostky, vedoucí knihoven, vedoucí odborů na obecních a krajských úřadech, ředitelky odborů na ministerstvech, vedoucí všelikých oddělení na různých úřadech, vedoucí účtáren a vedoucí mzdových účtáren, vedoucí různých obchodů a obchodních provozů... celá řada vedoucích funkcí je ryze ženských, zatímco ryze mužské vedoucí funkce se najdou pouze při práci v podzemí a v armádě. Celkový součet šéfových je větší než součet šéfů.
Ale feministky lžou a lžou.

Odpovědět na příspěvek

 

A lhát vždy budou!!!

Autor: jjj Muž

Založeno: 29.08.2006, 08:01

Amen! :-)

Odpovědět na příspěvek

 

A z čeho tak usuzujete?

Autor: Sobý hnusec Muž

Založeno: 29.08.2006, 08:31

"je nepochybné, že když muž dělá kariéru, pracuje tím pro svou rodinu a materiální zabezpečení manželky i dětí a tvorbu dědictví pro potomky, zatímco když žena dělá kariéru, tak na úkor rodiny a její údržby a zabezpečení potřeb potomků."

Tomu nerozumím, byl byste tak laskav a rozvedl to?

Nechcete přeci, abych tomu rozuměl tak, že o děti se má starat žena a muž je má vidět jen občas, když mu náhodou vyjde čas a objeví se doma? Pokud to myslíte takto, tak vrážíte kudlu do zad všem otcům, co se po rozvodu soudí o děti, vy neuvěřitelně zaslepený vole.

Odpovědět na příspěvek

 

Já se vám omlouvám,

Autor: Sobý hnusec. Muž

Založeno: 29.08.2006, 14:14

že jsem na vás po ránu tak vyletěl, ale opravdu byste měl více vážit, co říkáte. Vím něco o kauzách, kde se muži soudí o své děti a brojí právě proti oné argumentaci, onom předsudku, že žena je tu od toho, aby vychovávala děti, a oni od toho, aby na ně makali ... a proto je přece logické, že dítě dostanou automaticky ony. A vy jste ráno řekl v podstatě totéž, byť jinými slovy.

Odpovědět na příspěvek

 

To je určeno Milanovi,

Autor: Sobý hnusec. Muž

Založeno: 29.08.2006, 14:49

samozřejmě.

Odpovědět na příspěvek

 

A jak to děláte Vy ve své rodině?

Autor: Milan Muž

Založeno: 29.08.2006, 23:28

Já to dělám tak, jako to dělaly generace mých předků. A nevidím na tom nic divného - za divného považuji Vás, protože se tomu divíte.

Odpovědět na příspěvek

 

Teď jste uhodil hřebík na hlavičku!

Autor: jjj Muž

Založeno: 29.08.2006, 23:46

Takhle trefně jsem to snad ještě nikdy neslyšel!!!
Oni lidé mají opravdu kvůli tlaku médií a těchto "sociálních inženýrů" strach říct, že mnohé moderní názory jsou normální kravina.

Odpovědět na příspěvek

 

Pánové,

Autor: Alizon Žena

Založeno: 30.08.2006, 00:18

už jsem dlouho neviděla někoho, kdo si tak jako vy pod sebou podřezává větev a ještě si k tomu tleská, jak to chytře vymyslel.

Vy tvrdíte, že o rodinu se má starat žena a muž má vydělávat. V případě rozvodu (o kterém tu je mimochodem řeč na můj vkus až příliš často) se pak divíte, že se soudy zachovají přesně podle této vaší logiky a dají dítě do výchovy ženě (protože podle tohoto schématu je její úlohou vychovávat děti), zatímco vám přisoudí úlohu materiálního zajišťovatele rodiny, jako jste to dělali až doposud. Žena má lepší předpoklady pro pečování, muž pro živení. To jste až dosud vehementně prohlašovali. A najednou byste otočili o 180 stupňů, jenom proto, že se vám to hodí? Ale jak praví jedno staré přísloví, nemůžete koláč mít a zároveň ho sníst. Asi byste si v tom měli udělat jasno.

Odpovědět na příspěvek

 

Autor: Kristina Žena

Založeno: 30.08.2006, 09:38

Takže generaci Vašich předků byly ženy dobré pouze jako pradleny, štupovačky ponožek, nosičky piva a souložnice. To vysvětluje, že Vy na tom nevidíte nic divného.

Odpovědět na příspěvek

 

A dál:

Autor: Sobý hnusec Muž

Založeno: 29.08.2006, 08:35

"Celkový součet šéfových je větší než součet šéfů."

A co jako má být?

Nechcete tím snad říct, že počet mužů a žen ve vedoucích funkcích má být na chlup stejný? To by byl první krok k pzitivní diskriminaci, tentkrát ve prospěch mužů. Dík, nechci, to je pod mou úroveň, abych se prosadil jinak než vlastními schopnostmi.

Nebo tím snad chcete říct, že by ve vedoucích funkcích mělo být vždy víc mužů? Pak ovšem nahráváte feministkám ...

Odpovědět na příspěvek

 

Autor: Akademik Muž

Založeno: 29.08.2006, 17:02

Jste mimo jako vždy a všude na těchto diskuzích, Milanův příspěvek nepotřebuje vysvětlovat, pokud ho nechápete, nevíte vůbec oč tu běží a jako takový/á/é si jen zbytečně lámete hlavu nad věcmi, které jak se zdá stojí mimo rámec Vašich znalostí současných společenských trendů.

Odpovědět na příspěvek

 

Autor: Akademik Muž

Založeno: 29.08.2006, 17:22

Svůj názor na Vaše příspěvky si utvářím dlouhodobě, nikoli unáhleně.

Odpovědět na příspěvek

 

Autor: Akademik Muž

Založeno: 29.08.2006, 17:31

Pokud mne chcete citovat, použijte k tomu vlastní nick a do textu uveďte, že mne citujete. Vystupování pod cizím nickem je dost ubohé.

Odpovědět na příspěvek

 

Já bych ho asi vysvětlit potřebovala.

Autor: Olga Žena

Založeno: 29.08.2006, 17:47

Jednak nechápu větu, že "každá třídní učitelka vykonává vedoucí funkci". To jako že vede ty děti????

A pak se mi trochu nezdá ten výčet ženských vedoucích funkcí, hlavně ty ředitelky odborů na ministerstvech. Na jednom ministerstvu jsem totiž pracovala a tak vím, že i ve feminizovaných oborech často vedoucí místo často zastává muž (u nás byla žena jedna). Tak jsem se koukla na zprávu o plnění CEDAW a podle ní je na našich ministerstvech ředitelkami 120 žen a řediteli 375 mužů. Ostatní údaje nemám moc jak ověřit, ale ve zprávě CEDAW jsou např. i vedoucí funkce z některých krajských úřadů. Třeba Olomouc - muži tvoří jen 35% zaměstnanců, ale 85% ředitelů a 53% vedoucích oddělení. Takže by mě zajímalo, o co se to přesvědčení, že žen ve vedoucích funkcích je víc, opírá.

Děkuji.

Odpovědět na příspěvek

 

Vedoucí funkci má ten, kdo řídí alespoň 3 další lidi jemu podřízené.

Autor: Milan Muž

Založeno: 29.08.2006, 23:26

To na třídní učitelku sedí naplno. Je to šéfová jak vyšitá.
Z ministerstev, kdykoliv jsem si s nimi dopisoval, mi odpovídaly povětšinou ředitelky odborů. Obdobně je tomu na krajském úřadu i na městském úřadu.
Vaše slova ovšem jako vedlejší efekt dokonale potvrzují obecně rozšířenou představu o užitečnosti ministerských úředníků: jsou tady k tomu, aby se navzájem počítali.

Odpovědět na příspěvek

 

Tak třídní učitelka je vedoucí funkce ...

Autor: Sobý hnusec Muž

Založeno: 30.08.2006, 08:41

a zřejmě jediná podřízená funkce na škole je chudák školník. Člověče, jděte se dát vyšetřit, zcela vážně a bez urážky.

Jak si tedy představujete výchovu dětí po rozvodu?

Tvrdíte, že muž je od toho, aby dělal kariéru a vydělával, žena od toho, aby byla doma a pečovala o děti. A teď se ti dva rozvedou. A já jsem soudce, který má rozhodnout, kterému z nich svěřit dítě do výchovy a kterému hodit na krk povinnost na to dítě platit. Co myslíte, jak asi rozhodnu, když jsem si na stránkách Svazu mužů přečetl a vzal jsem si k srdci, že muž je od toho, aby dělal kariéru a vydělával a žena od toho, aby byla doma a pečovala o děti?

Jste jako kůň s klapkami na očích, soustředíte se na jeden jediný bod a naprosto nevnímáte nic kolem, antož nějaké souvislosti. Melete si svou, ostatní nepustíte ke slovu, a když už musíte, neposloucháte, co se vám snaží říct.

Odpovědět na příspěvek

 

Autor: Akademik Muž

Založeno: 30.08.2006, 09:09

Kdo si chce hrát na slepého, ať se klidně nechá vodit, že? A to je Váš případ. Ten poslední odstavec Vašeho příspěvku, ten na Vás sedí jak vyšitý. Tady přece vůbec nejde o nějaké třídní učitelky, to že je to vedoucí funkce, je samozřejmě hloupost. Nicméně, kdo jedná alespoň občas s úřady, moc dobře ví, kdo tam na křeslech vedoucích odborů sedí. Každý člověk s alespoň trochu lepším přehledem vidí, zda to ženy mají těžší či lehčí a nebo stejně těžké se někam dostat i v soukromém sektoru. Každý ví, že mezi mužem a ženou není rozdíl v barvě trička. Ovšem ne každý z nás je ochoten a schopen tyto rozdíly připustit, uvědomit si jejich důsledky a otevřeně to říci - a riskovat tak okamžitou etiketizaci od lidí Vašeho kalibru, že?

Odpovědět na příspěvek

 

"Tady přece vůbec nejde o nějaké třídní učitelky, to že je to vedoucí funkce,

Autor: Sobý hnusec Muž

Založeno: 30.08.2006, 10:37

je samozřejmě hloupost."

A proč to říkáte mně?
Proč to neřeknete Milanovi, který tu tezi zjevně hodlá hájit do roztrhání těla a neví, kdy ustoupit, aby se neztrapnil úplně?

"Lidí mého kalibru" ... hmm, tak teď jste mne odhalil. Jaký mám, prosím, kalibr?

A opakuji otázku, a přidávám další:
V jakém oboru jste získal titul akademik?
Jste aspoň člen Akademie věd?
Z jakého právního důvodu se cítíte být oprávněn používat titul akademik?

Odpovědět na příspěvek

 

Autor: Akademik Muž

Založeno: 30.08.2006, 11:28

ad 1) neříkám to Milanovi, protože ten/ta/to co se na této nadsázce točí, jste Vy.

ad 2) jakou odpověď byste si představoval/a/o na Vaši prostoduchou otázku? Snad jen krátce - obrázek o Vás si není těžké vytvořit.

ad 3) jste opravdu úsměvný :) V jakém oboru jste získal/a/o titul Sobý hnusec? Z jakého právního důvodu se cítíte být oprávněn/a/o používat titul Hnusec? Nevěřím, že byste byl/a/o tak hloupý/á/é, abyste to potřeboval/a/o vysvětlovat. Přesto Vás mohu ujistit, že jsem minimálně stejný Akademik, jako vy Sobý hnusec :)

Odpovědět na příspěvek

 

Sobý hnusec není vědecká ani jiná hodnost či titul. Akademik ano.

Autor: Sobý hnusec Muž

Založeno: 30.08.2006, 11:50

K tomu "obrázku o mně" si přidejte toto:
Ze zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích:

(1) Přestupku se dopustí ten, kdo
...
d) úmyslně neoprávněně užívá vědeckou nebo uměleckou hodnost nebo titul absolventa vysoké školy,

(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a), d) až f) a písm. h) až j) lze uložit pokutu do 3 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. b), c) a g) pokutu do 10 000 Kč."

Dál - Milan to zjevně nepovažuje za nadsázku, ale myslí to smrtelně vážně. Proto se na tom točím. Kdyby měl Milan rozum, dávno by byl řekl, že je to nadsázka a elegantně by z toho vybruslil. Jenže to teď už jaksi nemůže.

Odpovědět na příspěvek

 

Jsem zvědav,

Autor: Sobý hnusec Muž

Založeno: 30.08.2006, 11:52

jakým způsobem se pokusíte z toho přestupku vybruslit. Já ten způsob znám, Saša ho jistě zná, Olga jistě též, ale na vás jsem zvědav, pane "akademiku".

Odpovědět na příspěvek

 

Autor: Akademik Muž

Založeno: 30.08.2006, 12:23

Vy jste si asi přidal/a/o vtipné kaše :)) Opravdu by mě zajímalo, zda jsou Vám jmenovaní vděční za zmínění ve Vašem nadmíru inteligentním příspěvku, vy můj právní experte/expertko/experťát
ko :))

Odpovědět na příspěvek

 

No tak mi to povězte,

Autor: Sobý hnusec Muž

Založeno: 30.08.2006, 12:30

když dokonce tvrdíte, že jste právník. Já vám to nevěřím. Vybruslete z toho ... v čem jsem udělal chybu? Pro vás to přeci musí být úplná hračka.

P.S.: Špatně snáším lidi, kteří si uměle dodávají důležitosti tituly, víte? Natožpak lidi, kteří používají tituly, na které nemají nárok. Vy akademik nejste, přesto to o sobě tvrdíte. Tudíž jste u mne lhář a podvodník.

Odpovědět na příspěvek

 

Autor: Akademik Muž

Založeno: 30.08.2006, 12:43

Milý/á/é příteli/přítelkyně/příTEL
ÁTKO, prohlašuji tady zcela odpovědně, že pokud podáte oznámení o přestupku, tak abych si tím mohl být jistý, tj. například to doložíte nascanovanou kopií, kterou si budu moci na netu ověřit a nebo mi ji pošlete na e-mail, sám se dobrovolně a zcela vážně (a s nadšením :) přihlásím orgánu, kterému tento přestupek oznámíte, jako osoba za přestupek odpovědná. Moc se těším na projednávání a samozřejmě budu trvat na tom, abyste byl/a/o jako svědek/svědkyně k němu přizván a o nic nepřišel/a/o :))

Chtěl/a/o byste vědět, v čem jste udělal/a/o chybu? V tom, že plácáte nesmysly, o kterých nevíte zhola nic. Teď byste se asi zeptal/a/o, v čem je Váš příspěvek nesmyslný. Nu, vězte, že je nesmyslný od začátku do konce. Tím se nechci dotknou Vašich jistě hlubokých znalostí správního a trestního práva :))

P.S. Co jsem u Vás, je mi věru lhostejné, protože vy sám/sama/samo sebe stavíte do pozice hlupáka. Přestaňte laskavě zaplácávat fórum Vašimi právními názory na úrovni 2. třídy základní školy.

Odpovědět na příspěvek

 

Tónem, jakým se mnou mluvíte,

Autor: Sobý hnusec Muž

Založeno: 30.08.2006, 15:02

se shazujete sám. Připomínáte mi některé "experty" z veleváženého spolku Šalamoun.

Odpovědět na příspěvek

 

Autor: Akademik Muž

Založeno: 30.08.2006, 15:16

Svou dětskou rétorikou na mě působíte jako blázen. Tomu se snažím přizpůsobovat a při tom Vás co nejméně urazit, ačkoli byste si to zasloužil/a/o. Nic víc, nic míň.

Odpovědět na příspěvek

 

Žeru vás hodně?

Autor: Sobý hnusec Muž

Založeno: 30.08.2006, 15:43

Já jen že co jste se včera poprvé objevil, celou dobu se navážíte jen do mně a cokoli napíšete, nejste schopen oprostit od osobních invektiv vůči mně.

Odpovědět na příspěvek

 

Autor: Akademik Muž

Založeno: 30.08.2006, 16:00

Stačí letmý pohled na vývoj příspěvků a je jasné, kdo se začal do koho navážet. Mohl/a/o jste si alespoň zachovat základní důstojnost a být už zticha. Každý Váš další příspěvek je už jenom výrazem vzrůstající bezradnosti. Takže to skončím já. Konec téhle komické diskuze.

Odpovědět na příspěvek

 

Máte to nahoře,

Autor: Akademik Muž

Založeno: 30.08.2006, 16:24

kdo se tu znenadání zjevil a začal kopat. Křiváci, jako vy, jsou mi odporní. A klidně mne žalujte, umíte-li to.

Odpovědět na příspěvek

 

Autor: Akademik Muž

Založeno: 31.08.2006, 10:05

Jsi směšný/á/é blázen (jak se to genderově skloňuje?). Nemáš ani tolik důstojnosti, abys použil/a/o vlastní nick. Pohrdám tebou, jsi obyčejný/á/é internetový/á/é úchylák/úchylačka/úchylát
ko.

Odpovědět na příspěvek

 

Proboha

Autor: Olga Žena

Založeno: 30.08.2006, 12:48

Za nick si na internetu může každý zvolit, co chce. Pokud si někdo zvolí nick "Akademik", tak to může mít nějaký reálný základ nebo taky ne. Ostatním je po tom houby a jenom šílenec může uvažovat o naplnění skutkové podstaty přestupku. Ty na Neviditelném psu taky vystupuješ pod jménem své babičky. Jsi taky lhář a podvodník?

Nechci být nepříjemná, ale znovu si Tě dovoluji upozornit, že i když ti běžně funguje mozek dobře, jakmile se sebeméně vytočíš, začneš plácat strašlivé blbosti. Uvědom si, že na tyto stránky chodí spousta magorů a možnost vytočení zde pro cholerika Tvého typu spíš hraničí s jistotou. Jestli nechceš dostat infarkt, tak si po přečtení příspěvků raději udělej deset dřepů a teprve pak reaguj.

Nebo napiš dopis do redakce. Já to tak dělám a mají ze mně fakt děsnou radost ;-)

Odpovědět na příspěvek

 

Ale no tak.

Autor: Muž

Založeno: 30.08.2006, 14:57

Já jsem jasně řekl, co si myslím. Pokud si někdo zvolí nick "akademik", cosi to o něm vypovídá - totiž že má krapet přehnané mínění sám o sobě. A je hezké, že ho to tak hezky vytočilo. S infarktem apod. jsi mimo, já jsem v pohodě a na tyto stránky se chodím jen dobře bavit. Kdybych to měl brát vážně, musel bych se už dávno oběsit.

Kdyby sis mne přečetla pořádně, zjistila bys, že s tím přestupkem to od A do Z byla bouda, do které se pan "akademik" chytil. Kdyby mne nezačal urážet a s klidem Angličana mne vyvrátil, mohl získat body. Jenže on zareagoval přesně, jak jsem čekal, podle a sprostě a bez jediného argumentu - který mimochodem měl, jen o tom nevěděl - to mu musel napovědět až yahya a já.

Odpovědět na příspěvek

 

Autor: Akademik Muž

Založeno: 30.08.2006, 12:19

Drahý /á/é "kolego", "kolegyně", či snad "kolegátko" z právní branže, nechtějte, abych si o Vás myslel, že jste více hloupý/á/é, než opravdu jste, ačkoli svým příspěvkem jste mě přesvědčil,/a/o že jsem Vás možná přeci jen přecenil a řečeno slovy klasika, kdyby hloupost nadnášela, vy by jste tady létal/a/o jako holub/holubička/holoubě. To na konto "vybruslení z přestupku", který jste odhalil/a/o a který by jste měl/a/o neprodleně začít řešit oznámením příslušnému orgánu veřejné správy :))).

Odpovědět na příspěvek

 

Autor: yahya Muž

Založeno: 30.08.2006, 12:40

"akademik" není titul ani vědecká hodnost, ty vyplývají ze zákona; jinak skutečný akademik by se zpravidla takto nepodepisoval - beru to něco na způsob Dr. Smrt, Dr. Buben apod. (ani tam nejde o přestupek, ale z trochu jiného důvodu)

Odpovědět na příspěvek

 

Já jsem si to taky myslela,

Autor: Olga Žena

Založeno: 30.08.2006, 12:51

ale Wikipedie říká tohle:

Vědecké hodnosti jsou dosažené pokračujícím studiem vysoké školy s obhájením disertační práce.

Ph.D. - philosophiae doctor (v podstatě odpovídá dřívějšímu CSc.)
Th.D. - theologiae doctor (doktor v oblasti teologie)
CSc. - candidatus scientiarum (kandidát věd)
DrSc. - doctor scientiarum (doktor věd)
Akademik - řádný člen Akademie věd ČR

Vědecká hodnost se píše vždy za jménem. Mezi jménem a hodností se píše vždy čárka. Titul akademik je nejvyšší akademická hodnost a nahrazuje ostatní tituly a hodnosti. Uvádí se vždy před jménem.

Jsem líná otevřít ASPI - jestli to v zákoně není, tak to má Wikipedie samozřejmě špatně.

Odpovědět na příspěvek

 

I já jsem líný otevřít ASPI,

Autor: Sobý hnusec Muž

Založeno: 30.08.2006, 12:55

už jen proto, že mám být za pět minut na obědě přes náměstí. Nicméně při slově akademik se mi jeden vybaví zcela automaticky, a to akademik Viktor K.. Titul to zcela jistě byl, a zda stále je i podle našeho právního řádu je celkem vedlejší. pro mne za mne ať se akademik klidně tituluje "pán všeho tvorstva a bůh všech bohů", já už si obrázek udělal.

Odpovědět na příspěvek

 

Autor: yahya Muž

Založeno: 30.08.2006, 13:27

Tak nevím, já jsem si Aspi otevřel a zákoně o VŠ (111/1998 Sb.) je řeč pouze o akademických pracovnících, ale o žádním akademikovi - zákon neruší dříve udělované tituly, ale nezdá se mi, že by se kdy něco jako "akademik" zapisovalo do OP apod.
Navíc zde přece jde o nick - možná chce zdejší "akademik" naznačit, že ho něco pojí s akdemickým prostředí nebo světem vědy, ale tak dramaticky to nevidím (také nejsem muslim nebo Arab a nemyslí si to snad ani ostatní).

Odpovědět na příspěvek

 

Nicméně to titul byl

Autor: Sobý hnusec Muž

Založeno: 30.08.2006, 12:51

a ti, kteří ho legálně získali, jej mají i nadále právo používat. A proto je ten titul stále chráněn.
Správná odpověď zní, že zdejší "akademik" ten titul nepoužil společně se jménem, tudíž to přestupek není. Také bychom do toho mohli zaplést i obecné znaky přestupku, ale nebudeme tady dělat přednášku. Ale i když to přestupek není a "akademik" dost možná právník opravdu je, tak si o něm myslím své: Na to, abych prosazoval své názory, nepotřebuji druhým podsouvat, že jsou nějaké lepší jenom proto, že jsem ten a ten, takový postup se mi hnusí. "Akademik" onu potřebu cpát ostatním svou "důležitost" pod nos a uměle zvyšovat váhu svých názorů ale zjevně cítí. No nic, causa finita.

Odpovědět na příspěvek

 

Autor: Akademik Muž

Založeno: 30.08.2006, 13:14

Člověče, ať už jste muž, žena nebo věc, zabývejte se raději svým nickem a tím, co komu vlastně chcete podsouvat vy. Jestli jste chtěl/a/o dokázat, jaký jste kujón, nic víc jste pro to udělat nemohl/a/o. A pozor na likér Magistr, mohl by Vás vytočit k nepříčetnosti.

Odpovědět na příspěvek

 

Další přestupek pro Sobého Hnusce

Autor: Modrý Klokan Muž

Založeno: 01.09.2006, 15:11

Teď musím také spáchat přestupek - proti slušnému chování na veřejnosti:

D E B I L E

Odpovědět na příspěvek

 

Autor: Kristina Žena

Založeno: 30.08.2006, 09:09

Tak pozor, školník je významný vedoucí pracovník. Řídí štáb uklízeček a ty zas mají v čele jednu vedoucí pracovnici, která rozhoduje o tom, které patro která z nich bude uklízet a dohlíží na distribuci čistících prostředků. K výčtu vedoucích funkcí ve škole dále patří třídní zástupci studentské rady a její představenstvo, zástupci studentů v radě školy, šéfové předmětovch sekcí a podsekcí, šéfové a koordinátoři školních projektů a tvorby vzdělávacích programů. Další příležitostné vedoucí funkce pro učitele i žáky se naskytnou při organizaci různých akcí, takže lze bez nadsázky konstatovat, že během svého školního života se každý z nás v nějaké té vedoucí funkci ocitne.

Odpovědět na příspěvek

 

Autor: Kristina Žena

Založeno: 29.08.2006, 21:10

Tak nám ho vysvětlete Vy, ten Milanův příspěvek, když mu tak dobře rozumíte. Oč tu tedy běží a jaké jsou ty současné společenské trendy?

Odpovědět na příspěvek

 

Chci tím říct to, co jsem napsal.

Autor: Milan Muž

Založeno: 29.08.2006, 23:20

Počet tžen ve vedoucí funkci je v ČR vyšší než počet mužů ve vedoucí funkci.
Když napíšu, že venku svítí měsíc, také tím nechci říci, že by mělo svítit slunce.
Nadsázku užívám rád, ironii také, ale jinotaje ne. Usilovné hledání skrytých významů ve slovech druhých lidí svědčí o inkvizitorské duši nebo latentní paranoie.

Odpovědět na příspěvek

 

Autor: Kristina Žena

Založeno: 29.08.2006, 14:43

"je nepochybné, že když muž dělá kariéru, pracuje tím pro svou rodinu a materiální zabezpečení manželky i dětí a tvorbu dědictví pro potomky, zatímco když žena dělá kariéru, tak na úkor rodiny a její údržby a zabezpečení potřeb potomků."

Takže když žena dělá kariéru, tak materiálně nezabezpečuje rodinu a svého muže a děti a netvoří dědictví pro potomky? A kam tedy jdou ty její vydělané peníze?
A co má být to "na úkor rodiny a její údržby a zabezpečení potřeb potomků" ? Finanční zabezpečení rodiny snad nepatří k její "údržbě a zabezpečení potřeb potomků"?

KDOKOLI dělá-li kariéru, pracuje tím (mimo jiné) i pro svou rodinu, její materiální zabezpečení a tvorbu dědictví pro potomky, ale zároveň NA UKOR času stráveného s nimi a péčí o domácnost. Proč by to mělo být jiné u žen a jiné u mužů?

Odpovědět na příspěvek

 

No protože je to nepochybné, ne? ;-)

Autor: Olga Žena

Založeno: 29.08.2006, 14:57

Muž je od materiálního zabezpečování dětí, žena od zabezpečování jejich ostatních potřeb. Proto jde 90% dětí po rozvodu k matkám a na otce zbývají akorát finance. Milan je ten soudce, co trhá děti od tatínků, o kterém si doteď všichni mysleli, že je feminacistická soudkyně. Všechno to do sebe krásně zapadá a je to jako v Sexmisi - hlavní žába na prameni je chlap.

Odpovědět na příspěvek

 

Zvěrsky zvrácená úvaha.

Autor: Milan Muž

Založeno: 29.08.2006, 23:16

Děti mají mít stejnou životní úroveň jako rodiče a proto zdravý rozum velí, aby v případě rozchodu rodičů zůstaly v péči toho, kdo bude mít životní úroveň vyšší, protože si dovede víc vydělat. Ať už je to otec nebo matka.
Český soudní systém, který prostřednictvím soudního svěření dítěte do péče matky zajišťuje zvýšenou životní úroveň rozvedené manželky na úkor rozvedeného manžela, je úplně šílený.

Odpovědět na příspěvek

 

Hm,

Autor: Alizon Žena

Založeno: 30.08.2006, 00:08

a kdo se bude tedy o to dítě fyzicky starat, když ten více vydělávající rodič bude pravděpodobně od rána do večera trčet v práci? Chůva? Nebo bude ten dotyčný rodič nucen zvolnit své pracovní tempo, tudíž se jeho životní úroveň sníží a dítě proto "přiklepnou" zas tomu druhému, který v tu chvíli vydělává víc?

A nepřipadá vám to trochu na hlavu?

Mimochodem, jestli považujete za rozhodující hodnotu při výchově dítěte jeho co nejvyšší materiální zabezpečení a ještě to nazýváte "zdravým rozumem", hodně to napovídá o vašem hodnotovém žebříčku - bohužel to není nic lichotivého.

Odpovědět na příspěvek

 

Autor: Kristina Žena

Založeno: 30.08.2006, 09:27

Co je zvěrsky zvráceného na úvaze, že o dítě má pečovat ten, kdo k této péči má lepší předpoklady? To, že je to matka, jste napsal Vy sám.

Odpovědět na příspěvek

 

Aha,

Autor: Sobý hnusec Muž

Založeno: 29.08.2006, 20:46

Odpovědí: 1

takže vy souhlasíte s tím, že je "nepochybné, že když muž dělá kariéru, pracuje tím pro svou rodinu a materiální zabezpečení manželky i dětí a tvorbu dědictví pro potomky, zatímco když žena dělá kariéru, tak na úkor rodiny a její údržby a zabezpečení potřeb potomků"?

No, myslím, že třeba jistý pan F., o kterém byl tuším článek i na tomto webu a který se snaží jistému obvodnímu soudu právě tenhle názor vyvrátit a v důsledku toho tak získat tak vedle povinnosti na děti platit i právo je vychovávat (protože tak činil trochu vehementněji, nachází se nyní ve vazbě), by se vám asi "poděkoval". Člověče, myslíte vy vůbec, a pokud ano, tak čím? Btw, čeho jste akademik?

Kolik vám za to a kdo platí, že Svaz mužů takhle shazujete?

Odpovědět na příspěvek

 

Určeno Akademikovi.

Autor: Sobý hnusec Muž

Založeno: 29.08.2006, 20:47

Buď je chyba na mé Mozille, nebo na tomto webu.

Odpovědět na příspěvek

 

Mezi muži a ženami jsou rozdíly.

Autor: Milan Muž

Založeno: 29.08.2006, 23:12

Odpovědí: 1

Dost podstatné rozdíly. Nejen v tělesném habitu, ale také v psychice a ve schopnostech.
V naprosté většině případů proto platí, že muž své rodině dokáže nejlépe pomoci usilovnou prací, žena jí dokáže nejlépe pomoci svědomitou péčí.
Je úplně jedno, co si o tom myslí feministky - stejně jako je jedno, co si o biologických zákonitostech myslela Lepešinská.
To, komu mají být svěřeny děti po rozvodu, závisí na tom, kdo rozvod zavinil a kdo se o potřeby dítěte bude umět lépe postarat a nejméně u dětí od 8 let také na jejich přání. To vůbec nesouvisí s tím, že muži jsou uzpůsobeni mlčenlivému lovu mamutů, zatímco ženy neustálým mluvením a pištěním při sešívání kůží chrání tábořiště před útokem šelem.

Odpovědět na příspěvek

 

Autor: yahya Muž

Založeno: 30.08.2006, 08:14

"Vina" za rozvod se nyní nezjišťuje, nevím ani jak to chcete spravedlivě rozsoudit a k čemu je to užitečné - pro zachování sebeúcty a dobrého obrazu jednoho z partnerů před sousedy a příbuznými?

Podle Vámi níže uvedeného názoru se děti mají přidělovat do vlastní péče dle dalšího kritéria, a to dle množství vydělávaných peněz toho kterého rodiče - budeme ještě přibírat prognistika nebo věštce za účelem zjištění, jak to bude za půl roku nebo za rok?

Dále - muž je dle Vás určen k usilovné práci a mlčenlivému lovu mamutů, žena k péči - aby se pak předešlo diskuzím, kdo se má o děti dále starat, přidělíme je podle výplatní pásky, která zřejmě výmluvně hovoří o výchovných schopnostech rodiče.

Z toho, co prezentujete, mi vyplývá, že muž je předurčen pouze do funkce bankomatu a diskuze o výchově dětí, resp. podílu mužů na výchově dětí jsou tak bezpředmětné
nebo
že se snažíte obhájit názory na striktní, "tradiční" a "normální" rozdělení rolí muže a ženy a zároveň pak "řešit" nezamýšlené či nechtěné důsledky tohoto přístupu nastavováním absurdnívch kritérií typu výše dosavadní výplaty. Myslím, že leckterý otec nadšený ze svých dětí a věnující se jim by byl dost vyděšený z toho, že nejdůležitější je jeho šrajtofle a pokud netráví veškerý čas v práci, je divný a zřejmě vadný.

Odpovědět na příspěvek

 

Já myslím, že je vymalováno

Autor: Olga Žena

Založeno: 30.08.2006, 09:49

Odpovědí: 0

S člověkem, podle kterého je učitelka vedoucí funkcí, protože "řídí alespoň 3 další lidi jí podřízené" nebo je schopen jako argument na čísla o ředitelích odborů (3:1 ve prospěch mužů) z vládního přehledu odpovědět, že "z ministerstev, kdykoliv jsem si s nimi dopisoval, mi odpovídaly povětšinou ředitelky odborů" se nemá cenu bavit.

Osoba, která nechápe, že definice "vedoucí funkce" jako pozice, pod kterou spadají aspoň 3 podřízení, patří do pracovněprávní a služebněprávní oblasti, ve které se školáčci nepočítají, i když samozřejmě musí paní učitelku poslouchat, a která má pocit, že její osobní zkušenost s podpisy několika ředitelek odborů má vyšší váhu než přesný údaj o jejich celkovém počtu, se pohybuje mimo mentální mantinely normálního člověka a žádný racionální argument ji nemůže přesvědčit. Racionalita má v jejím vnímání jiný obsah.

Vůbec mě proto nepřekvapuje, že o dítě má podle pana MIlana před rozvodem pečovat ten z rodičů, který má k péči o děti "biologické předpoklady", ale po rozvodu ten, kdo má vyšší životní úroveň. A že jemu se to zdá úplně logické.

Odpovědět na příspěvek

 

Autor: Sobý hnusec Muž

Založeno: 30.08.2006, 16:17

Odpovědí: 2

29.08.2006, 08:35 - Sobý hnusec - A dál:
"Celkový součet šéfových je větší než součet šéfů."

A co jako má být?

Nechcete tím snad říct, že počet mužů a žen ve vedoucích funkcích má být na chlup stejný? To by byl první krok k pzitivní diskriminaci, tentkrát ve prospěch mužů. Dík, nechci, to je pod mou úroveň, abych se prosadil jinak než vlastními schopnostmi.

Nebo tím snad chcete říct, že by ve vedoucích funkcích mělo být vždy víc mužů? Pak ovšem nahráváte feministkám ...

NÁSLEDUJE ÚPLNĚ PRVNÍ VSTUP AKADEMIKŮV:

29.08.2006
, 17:02 - Akademik -
Jste mimo jako vždy a všude na těchto diskuzích, Milanův příspěvek nepotřebuje vysvětlovat, pokud ho nechápete, nevíte vůbec oč tu běží a jako takový/á/é si jen zbytečně lámete hlavu nad věcmi, které jak se zdá stojí mimo rámec Vašich znalostí současných společenských trendů."

*

Tak
že kdo se začal do koho navážet?
Kdo za celou dobu neuvedl ani JEDINÝ argument, zazi?
A ještě navíc se vydává za právníka?

Jste prostě arogantní samolibý parchant, který sebe sama považuje za lepšího a nadřazeného ostatním.

Odpovědět na příspěvek

 

Autor: Sobý hnusec Muž

Založeno: 30.08.2006, 16:20

Určeno akademikovi, nikoli zazimu.

Odpovědět na příspěvek

 

Autor: Akademik Muž

Založeno: 31.08.2006, 10:02

Pokud jde o tebe, milý/á/é Hnusče, moje štětka na záchodě je chytřejší než ty a umí se i lépe vyjadřovat.

Odpovědět na příspěvek

 

Vážně úplně pomatený lidi.

Autor: Milan Muž

Založeno: 30.08.2006, 23:58

Odpovědí: 0

Vám kape na karbid náramně, nebo máte už moc dlouhou sexuální absenci. A to se prohlašujete za právníky a úředníky. Není divu, že je tenhle stát v takovým maléru, v jakým je, když právo dělají takoví umanutci.

Odpovědět na příspěvek

 

Babo raď

Autor: Modrý Klokan Muž

Založeno: 01.09.2006, 15:59

Odpovědí: 1

1) Causa "rozvodové porcování kusu masa nazývaného dítě párem homo sobectvikus":

- souhlasím s Kristinou, Olgou, Alizon, yahyem, Sobým Hnuscem.

2) Causa "vo to že kurňa dnesky už něčemu šéfuje každá cvičená polovopyce":

- to je nerozhodně. Olga to má určitě dobře spočítaný a budu tomu věřit. Problém je spíš ve špatným PR šéfek. Opticky frontové linie na styku občan - stát (příp. jiné polostátní instituce) vypadají tak, že 90% tupých, otravných a prudících úředníků s nějakou funkcí a štemplem jsou ženy. To mi nevymluví žádná šikovně zmanipulovaná statistika. A Milanova "nadřízená" učitelka je jistě blbost, ale mám pro něho pochopení. Po absolvování stupidního českého školství a pár návštěvách zdravotnických zařízení si jistě mnoho mužů musí nějaký čas opakovat, například když potká nějakou ženu na ulici: "toto není má nadřízená, nic mi nehrozí, jsem klidý, můj tep za chvíli klesne, nedostanu infarkt, nechám ruku dole a nebudu salutovat"

3) Causa "akademik Sobý Hnusec":

- milý Sobý Hnusec se jistě titulem akademik ohánět nemusí, aby každý poznal, že on je opravdu tím pravým akademikem. A CSc navrch. Na rozdíl od něho se mi ještě nikdy nevymstilo, že jsem si nedával pozor na ty, kteří se ohánějí falešným titulem. Zkušenost velí naopak k ostražitosti před každým pravým otitulovaným ...... Je vědecky dokázáno, že nejvyšší koncentrace excelentních blbů se nachází mezi úspěšnými absolventy českého vysokého školství.

Bože ochraňuj nás před právníky a Sobým Hnuscem, rytířem v bílé zbroji, ochráncem utiskovaných paní a dívek. Amen

Odpovědět na příspěvek

 

Nejvzácnější modrý klokane,

Autor: Sobý hnusec Muž

Založeno: 02.09.2006, 18:27

skláním se před tvou nekonečnou moudrostí a slibuji, že už to víckrát neudělám. Bude stačit, když se na znamení pokání za svoji debilitu poleju medem a vyválím se v peří, nebo musím hned skočit z Nuseláku?

Odpovědět na příspěvek

 

 

Vložit nový příspěvek

Jméno:

Pohlaví:

Muž, Žena

E-mail:


(Vyplňte pouze tehdy, jestliže chcete být informování o odpovědích na váš příspěvek)

Předmět:

Příspěvek:

 

Kontrola: 

Opište znaky z obrázku do spodního pole:

 

 


ROVNOPRÁVNOST.cz je kolektivni tvooený, nezávislý, svobodný, názorový web. Jeho posláním je komentovat a zviditeloovat spoleeenské problémy týkající se mužu. Stránky vznikly za úeelem osvity a dokumentace. Cílem je umožnit všem publikovat svobodné názory formou elánku nebo diskuzních poíspivku. Stránky dávají svobodný prostor i kontroverzním názorum a tabuizovaným tématum, o kterých se veoejni nemluví nebo se bojí mluvit. Nesnaží se nikomu vnucovat cizí názor a nechávají na každém, aby si vytvooil svuj vlastní.

Copyright © 2007 Rovnopravnost.cz                Tvorba www - Web & Media a.s.