Doporučujeme


28. března 2007

Rovnoprávnost

Redaktor: radon

Aktualita

Slovníček evropských levicových pojmů

2. POHLAVNÍ ROVNOST (GENGER EQUALIYT)

V prvním letošním čísle Revue Politika jsem publikoval úvodní text ze série "Slovníček evropských levicových pojmů". Nyní pokračuji dílem druhým, jenž se zabývá pojmem "pohlavní rovnost". Tento termín je v současné evropské politické diskusi velmi frekventovaný, a proto jsem se jej rozhodl zařadit právě nyní. Navíc od 1. ledna 2007 začal ve Vilniusu působit nový evropský úřad nazvaný Evropský institut pro pohlavní rovnost.

V dalších pokračováních se budu věnovat mj. i pojmům "sociální spravedlnost" či "občanská společnost". Doufám, že texty vyvolají živou diskusi, na kterou se velmi upřímně těším. Ostatně určité ohlasy čtenářů se ke mně již dostaly.

"Existuje lepší cesta jak oslavit Mezinárodní den žen než navrhnout vytvoření zvláštní agentury věnované rovnosti mezi ženami a muži? Pohlavní rovnost je dle smlouvy základní právo a prioritní politika pro Evropskou unii."

Vladimír Špidla
eurokomisař pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti
8. března 2005


Vymezení pojmu a jeho historie

Termín "pohlavní rovnost" vneslo do politické diskuse moderní feministické hnutí. Jedná se v zásadě o princip, jehož uplatnění v praxi má nastolit stav rovnosti mezi ženami a muži nikoliv jako jednotlivci, ale jako kolektivními entitami. Obecně je pohlavní rovnost definována jako rovnost v právech, povinnostech a příležitostech žen a mužů, dívek a chlapců. Současný stav vztahu mezi ženami a muži na celém světě označují zastánci této teorie za diskriminující pro ženy. Proto je dle jejich názoru nutné provést politickou akci, která "pohlavní rovnost" prosadí v praxi.

Mateřským přístavem pojmu "pohlavní rovnost" je feministické hnutí s více než dvousetletou historií. Na jejím počátku stála Mary Wollstonecraftová, která v roce 1792 vydala knihu Vindication of the Rights of Women (Obhajoba práv žen). Klíčovou myšlenkou bylo zpochybnění ideje o rozdílných schopnostech obou pohlaví. Na tomto základě funguje feministické hnutí dodnes. I když se v mnoha směrech diferencovalo, zachovává si podobu organizovaného hnutí, které je silně etablováno na amerických i evropských univerzitách v rámci samostatných kateder tzv. gender studies. Feministické hnutí je organizováno rovněž prostřednictvím řady občanských sdružení a má silnou podporu v médiích.

Evropské demokratické státy dosáhly nejpozději v sedmdesátých letech 20. století stavu úplné rovnosti žen a mužů jako jednotlivců před zákonem. Posledním krokem k tomuto stavu bylo uzákonění volebního práva žen ve Švýcarsku v roce 1971. Od této doby mají ženy a muži před zákonem ve všech evropských státech v zásadě rovné postavení. Není tomu sice úplně, ale je to tak správně, neboť to odpovídá lidské přirozenosti. Evropská civilizace byla od samého počátku založena na předpokladu, že muži a ženy se ve svých vrozených dispozicích liší a také zákonodárství tuto přirozenou odlišnost vždy respektovalo. Po staletí například platila zásada, že ženy nejsou povolávány do armády. Stejně tak dodnes platí zásada, že v práci na ženy nelze klást stejné nároky jako na muže, protože jsou prostě fyzicky slabší.

Požadavek na "pohlavní rovnost" byl světovou levicí stejně jako "trvale udržitelný rozvoj" prosazen v rámci Organizace spojených národů (OSN). Pravidelně se konající světové konference OSN o ženách poskytly této levicové ideologické ofenzivě dobré podmínky. Například v roce 1995 se konala světová konference v Pekingu a přijala princip "gender mainstreamingu" jako strategii pro prosazování rovnosti mužů a žen. Veškeré politické aktivity na světové úrovni mají být posuzovány mimo jiné i z hlediska rovnosti mezi ženami a muži.

Evropská unie tento požadavek začala samozřejmě okamžitě prosazovat v rámci své vlastní politické agendy. Zřízení Evropského institutu pro pohlavní rovnost je jen jedním z mnoha opatření v této oblasti. Institut má mít v letech 2007-2013 k dispozici rozpočet ve výši 50,3 milionů euro (tedy zhruba 1,5 miliardy korun) a zaměstnat má postupně cca 25-30 "pohlavních euroúředníků". Cílem jeho činnosti má dle důvodové zprávy být "shromažďování a slučování informací v rámci celého Společenství, vývoj metodologických nástrojů a šíření informací. Z evropské dimenze těchto úkolů vyplývá, že cílů institutu nelze dosáhnout na úrovni členských států. Institut bude muset mimo jiné vybudovat a používat jednotný systém pro shromažďování a analýzu informací, jenž zajistí kompatibilitu a srovnatelnost těchto údajů a umožní metodologicky spolehlivé komparativní zkoumání situace v Evropě. To pochopitelně nelze úspěšně provádět na úrovni jednotlivých členských států."

Zřízení institutu je součástí širšího plánu Evropské unie na dosažení rovného postavení mužů a žen v letech 2006-2010. "Akční plán" definuje šest prioritních oblastí činnosti EU pro dosažení "pohlavní rovnosti": 1. stejná ekonomická nezávislost pro ženy a muže, 2. sladění soukromého a profesního života, 3. stejné zastoupení v rozhodovacích procesech, 4. odstraňování forem násilí založeného na pohlaví, 5. odstraňování stereotypů v oblasti pohlaví, 6. podpora rovného postavení žen a mužů v zahraniční a rozvojové politice. Evropská unie si v rámci tohoto plánu mj. stanovila cíl dosáhnout v roce 2010 míry zaměstnanosti žen ve výši 60 %. (Nyní je to zhruba 55 %.) Marek Loužek z pražského Centra pro ekonomiku a politiku správně upozorňuje na to, že tento záměr připomíná centrální plánování, které si pamatujeme z doby před rokem 1989.

Situace u nás

V Československu se práva žen a mužů fakticky vyrovnala již při vzniku republiky po první světové válce. Současně ale až do dnešních dnů přežila v právním řádu zásada, že muži a ženy si v přístupu k různým sociálním požitkům de facto rovni nejsou. Až do zrušení branné povinnosti ženy nebyly povolávány do armády. A až do současnosti platí stav, kdy jsou ženy oproti mužům výrazně zvýhodněny v rámci důchodového systému. Za každé vychované dítě mají nárok na dřívější odchod do důchodu. A to v situaci, kdy se v průměru dožívají vyššího věku než muži. Celkově vzato jsou tedy ženy v rámci českého důchodového systému oproti mužům výrazně zvýhodněny. Například ve Švédsku ženy i muži chodí do důchodu shodně v 65 letech.

Aby nedošlo k mýlce: s českým právním uspořádáním souhlasím. Je správné, že ženy mají možnost jít do důchodu dříve než muži v závislosti na počtu vychovaných dětí. Jsem přívržencem rozumné rovnováhy mezi rovností politických práv mužů a žen a nerovností jejich práv sociálních. Právě proto však zásadně nesouhlasím s principem "pohlavní rovnosti", který prostřednictvím Evropské unie prosazují radikální levicoví feminističtí ideologové, již tvrdí, že ženský rod (gender) je muži uměle a nespravedlivě utlačován, a požadují politickou akci, která má "diskriminaci" žen odstranit. Jako důkazy ženské diskriminace jsou přitom uváděny zfalšované statistiky, jež tvrdí, že ženy mají jako kolektiv celkově nižší příjmy než muži. Eurokomisař Špidla tvrdí, že rozdíl v platech mužů a žen v Evropské unii činí 15 % a evropská legislativa a politika musí směřovat k tomu, aby se tento rozdíl eliminoval. Zde se dostáváme k prolnutí tradičního socialistického požadavku na příjmovou rovnost s feministicky definovaným kolektivním nárokem žen jako celku.

Požadavek na příjmovou rovnost je jedním z největších bludů, který evropská levice vytvořila. Je absolutním útokem na soukromé vlastnictví a individuální svobodu člověka. Lidská přirozenost dává lidem různé předpoklady a svobodná realizace každého jednotlivce nutně vede k rozdílným výsledkům v příjmech a postavení ve společnosti. Příjmovou nerovnost jako nutný výsledek svobody ale socialisté nikdy neuznali a neustále vymýšlejí návody, jak se ke kýžené "příjmové rovnosti" dopracovat. Metoda je v zásadě stále stejná. Na počátku levicový ideolog rozdělí společnost na ty, kteří jsou domněle diskriminováni, a ty, kteří údajně "diskriminují". Následuje velká mediální masáž a propagace sloganu o "odstranění diskriminace". V konečné fázi (v níž se právě nacházíme) dochází k ustavování úřadů a přijímání legislativy, která má domnělý problém odstranit.

Co nás čeká a nemine?

Winston Churchill říkal, že věří jen těm statistikám, které si sám zfalšoval. Proto odmítám přijmout tvrzení, že existuje příjmová diskriminace žen. Podle mého přesvědčení neexistuje. Takovou statistiku totiž nelze vytvořit, protože moderní společnosti jsou velmi komplexní a situace, ve kterých se jednotlivé ženy a muži nacházejí, nejsou souměřitelné. Během produktivního života ženy vstupují do hry různé faktory jako právě rození dětí a jejich následná výchova, zdravotní dispozice, kariérní orientace a další faktory. Stejně tak je to v případě mužů. Některé profese jsou z racionálních důvodů zpravidla vykonávány muži a jiné zpravidla ženami. U vojáků, policistů, hasičů a vězeňských dozorců je vždy více mužů než žen. A tyto profese jsou zároveň opět z racionálních důvodů lépe honorovány než například profese zdravotní sestry nebo učitelky, které naopak dominantně vykonávají ženy. Tyto příjmové diference mezi profesemi následně mohou mít za následek skutečnost, že v jakémsi kolektivně pojatém vyúčtování "muži versus ženy" je výsledek pro ženy negativní. Taková bilance však nemá žádný relevantní smysl. Muži by mohli obdobně začít počítat bilanci důchodového systému a dospěli by k opačnému závěru. Má ale smysl vést takové debaty a takové účetnictví?

Podle feministických ideologů to smysl má. Právě proto byl letos založen již zmíněný Evropský institut pro pohlavní rovnost. Feministům ale nejde jen o "pohlavní rovnost" v příjmech. Požadují rovněž rovnost v zastoupení mužů a žen v jednotlivých profesích. Feministická propaganda proto v poslední době svou pozornost zaměřuje na dvě argumentační linie. První se věnuje již popsanému jevu příjmové nerovnosti mezi muži a ženami, druhá pak zastoupení žen v politických funkcích typu parlamentu. Z nižší úrovně zastoupení žen ve volených funkcích je přitom vyvozována jakási "diskriminace žen", která se musí politickou akcí odstranit. Prostředkem k tomu má být zavedení kvót.

Kvóty se mají zavádět zákonem jako vynutitelný požadavek týkající se volených funkcí v politické sféře, ale také funkcí ve sféře komerční. Některé evropské severské státy již takovou legislativu přijaly a Evropský parlament v tomto volebním období usilovně pracuje na propagaci této myšlenky. Naposledy se k této věci vyjadřoval na konci minulého roku, kdy přijal rezoluci požadující zavedení kvóty na 50% zastoupení žen v orgánech akciových společností. Tento požadavek je v absolutním rozporu s principem svobodné volby a rovnosti lidí před zákonem. Kolektivní entita "muži" a "ženy" je zde kladena nad princip suverenity jednotlivce.

Další cestou, jak feministé chtějí prosazovat své představy o "pohlavní rovnosti", je tzv. "gender mainstreaming", což se v české praxi vykládá jako "systematické prosazování priorit a potřeb žen a mužů ve všech druzích politik a opatření s cílem dosáhnout rovnosti žen a mužů. ,Gender mainstreaming' je metodou, která má uplatnění zejména ve státní správě a samosprávě. Jeho podstata spočívá v tom, že před přijetím jakéhokoli rozhodnutí je provedeno vyhodnocení jeho dopadu na muže a ženy."

Kromě "gender mainstreamingu", který se zaměřuje především na legislativu, prosazují stoupenci feminismu rovněž princip "gender budgeting" neboli (v české verzi) "pohlavní rozpočtování". Zde má jít o zavedení předběžného posuzování jakéhokoliv veřejného výdaje z hlediska dosahování cíle "pohlavní rovnosti". Vůdčí postava českého politického feminismu, poslankyně Anna Čurdová z ČSSD, tento požadavek vysvětluje tak, že všechny veřejné rozpočty počínaje obecním přes krajský, národní až po evropský se mají posuzovat z toho hlediska, zda výdaje více neupřednostňují muže před ženami. Paní poslankyně na vysvětlenou uvádí, že například obecní dotace na fotbalový stadion pro muže by měla být vyvážena ve stejném objemu investicí do jiné aktivity, kterou naopak preferují ženy. Výdaje pro muže a ženy tedy mají být srovnatelné. Posuzování rovnosti výdajů mají provádět nově zřizované parlamentní výbory pro práva žen. O posuzování rozpočtových zdrojů zatím feministky mlčí, protože se nejspíše chtějí vyhnout přiznání objektivní skutečnosti, že muži do veřejných rozpočtů přispívají více než ženy.

Prosazování principu "pohlavní rovnosti" v praxi Evropské unie vede k vyčleňování velkých rozpočtových částek na podporu konkrétních projektů. Tyto projekty jsou zpravidla financovány z Evropského sociálního fondu. Na české úrovni jsou potom tyto iniciativy financovány z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Jedním z "hezkých" příkladů je financování projektu GITA neboli Genderové informační a tiskové agentury (www.ta-gita.cz). Nechť laskavý čtenář-daňový poplatník nahlédnutím na uvedený web sám posoudí, zda souhlasí s utrácením svých daní tímto způsobem.

Má pravicový politik hájit "pohlavní rovnost"?

Jsem přesvědčen o tom, že nikoliv. Liberálně-konzervativní politik vychází z koncepce svobody jednotlivce a rovnosti všech lidí před zákonem. Má mít proto pochopení pro přirozeně vzniklé rozdíly mezi lidmi. Je správné odstraňovat bariéry bránící ženám i mužům v uplatnění. Například německý zákaz zaměstnávat české muže a ženy je diskriminací. V Evropské unii to však nikomu nevadí a žádný institut se tomu nevěnuje.

Pro klasickou liberální právní tradici je klíčové rozlišování mezi rovností práv a rovností ve výsledku. Rovnost před zákonem je pro pravicového politika bez problémů přijatelný princip. Rovnost ve výsledku, jakým je například stejné zastoupení mužů a žen ve volených funkcích, je naopak nepřijatelná. Popírá princip svobody a možnost rozdílného výsledku daného svobodně vyjádřenou preferencí svobodných jednotlivců.

Velkým problémem principu "pohlavní rovnosti" je již samotné vymezení mužů a žen jako kolektivních entit. Dle evropské demokratické právní tradice existují primárně občané jednotlivých států a ti mají jako jednotlivci určitá práva, svobody a také povinnosti. Kolektivně pojatá práva "mužů" a "žen" nemohou být nikdy nadřazována těmto základním individuálním právům. Nadřazování kolektivních práv nad práva individuální je navíc dle mého soudu v rozporu s českou ústavní tradicí a rovněž s ústavní tradicí všech západních demokracií.

Všechny metody prosazování "pohlavní rovnosti", jako je kvótování a "gender mainstreaming", jsou ve své podstatě omezením svobody jednotlivce. Kvóta na zastoupení žen v politických funkcích omezuje ústavně zaručenou svobodu volby každého jednotlivého voliče. Stejně tak kvóta na zastoupení žen v orgánech akciových společností omezuje vlastnická práva vlastníků příslušné společnosti. "Gender mainstreaming" navíc vyvolává nutnost dalšího veřejného přerozdělování zdrojů a nutnost zřizovat a financovat chod nových a nových úřadů. Z výše uvedených důvodů není možné princip "pohlavní rovnosti" z pravicového (konzervativně-liberálního) hlediska podporovat.

Autor: Hynek Fajmon


Zdroj: Hynek Fajmon 19.3. 2007

Přečtení článku: 289389x

Tisknout článek

Průměrná známka článku: 2.8

Pošli článek kamarádovi

Oznámkuj článek (1 - nejlepší): 1 2 3 4 5


Související články

08.12.2014, 23:03   Pokuta za nepředání dětí
25.09.2014, 12:52   Lidský odpad J. Dienstbier
07.04.2014, 15:51   Za pobodání manžela podmínka - před 11-ti lety, jako dnes
26.03.2014, 20:44   V tuzemských bankách pracuje mnohem víc žen než mužů
28.02.2014, 14:17   Zaveďme konečně ty kvóty - tedy pro chlapce a pro muže, pro koho jiného, samozřejmě


Diskuse ke článku

 

Vložit nový příspěvek   Sbalit příspěvky

 

 

Evropský mor

Autor: rallye Muž

Založeno: 28.03.2007, 09:35

Odpovědí: 1

To je strašný slyšet z úst poslance co na nás všechno ta unie chystá. To je neuvěřitelný.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Evropský mor

Autor: gingo Muž

Založeno: 28.03.2007, 09:42

Zajímalo by mě jestli by se dali rovné příležitosti vyjádřit penězi, tzn. kolik bylo proinvestováno - promrháno peněz na tuto pseudopotřebnou záležitost. Mám obavy, že to budou miliardy.

Odpovědět na příspěvek

 

Kocourkov

Autor: AM Muž

Založeno: 28.03.2007, 09:52

Odpovědí: 0

"Některé evropské severské státy již takovou legislativu přijaly a Evropský parlament v tomto volebním období usilovně pracuje na propagaci této myšlenky. Naposledy se k této věci vyjadřoval na konci minulého roku, kdy přijal rezoluci požadující zavedení kvóty na 50% zastoupení žen v orgánech akciových společností."

Takhle chce Evropa souperit s USA a Asii?

Odpovědět na příspěvek

 

Jsem pro rovnost!

Autor: Sid Muž

Založeno: 28.03.2007, 13:34

Odpovědí: 6

Ok, kdyz rovnost, tak rovnost.
Osobne si myslim, ze nejsou muzi shodni s zenami a tudiz nelze, aby byli rovni, ale prosim...
1) Zakladni rozdil je v pohlavi -> schopnost rodit u zen.
Nasledek tohoto ZAKLADNIHO rozdilu je treba minimalizovat. Tzn. stat a soudnictvi zacne posuzovat rodice bez ohledu na pohlavi a protoze je zde dluh z minula navrhuji pozitivni diskriminaci muzu. T.j. Stridava pece musi mit absolutni prioritu a pokud muz pozada o deti do sve pece, dostane je. A to tak dlouho, dokud dlouhodobe nebudemem mit pomer deti sverenych do pece otcu a matek v pomeru 50%/50%.
2) Vytvorime seznam zamestnani, ve kterych prevazuji muzi a ve kterych prevazuji zeny. A stat vytvori pobidkovy system tak, aby se tento stav vyrovnal. T.j. pro povolani, kde jsou muzi dominantni se vytvori podminky, aby zde byly i zeny v rozumnem pomeru (min 30/70%). Mam na mysli horniky, popelare, vojaky, bachare, revizory ale i vedouci, politiky apod. To sam pro povolani, kde jsou dominantni zeny. Stat vytvori podminky tak, aby tyto povolani byla obsazovana muz (urednici, ucitele, osetrovatele, prodavaci, !!!soudci!!!).
Myslim, ze pak nastane rovnost. Zdali nastane vseobecne stesti si jist nejsem, ale prosim, bude to rovnost...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Jsem pro rovnost!

Autor: Žena

Založeno: 28.03.2007, 14:22

Když jsem byla malá, chtěla jsem bejt popelář.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Jsem pro rovnost!

Autor: lubob Muž

Založeno: 29.03.2007, 14:25

ale moc vam to neslo ve skole, tak vas nevzali :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Jsem pro rovnost!

Autor: Dáša Žena

Založeno: 29.03.2007, 20:56

Mimochodem, na kterou školu vzali Vás?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Jsem pro rovnost!

Autor: Odvážná školačka Žena

Založeno: 30.03.2007, 08:21

Lubob to náhodou na toho popeláře dotáh.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Jsem pro rovnost!

Autor: Žena

Založeno: 30.03.2007, 11:57

Ne, šlo mi to až moc dobře, tak jsem místo toho skončila na VŠ :(

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Sid

Autor: modryklokan@seznam.cz Muž

Založeno: 01.04.2007, 19:06

Naprostý souhlas. A taky ženám pořádně rovnoprávně osolit alimenty. Nejlépe na základě výpočtu z fiktivního příjmu. Moderní, emancipovaná, dynamická, soběstačná, vzdělaná žena má všechny podmínky na to, aby vydělávala, třeba i podnikáním, minimálně 30 tisíc. Na každé dítě např. 15% z hrubého platu, to dělá na dvě děti baculaťoučkých 9 tisíc. A když nezaplatíš, tak do kriminálu. Pěkně po našem, feministicky a hlavně radostně pojďme pospolu budovat světlé zítřky. Až nás budou brnět vagíny.

Odpovědět na příspěvek

 

...

Autor: lubob Muž

Založeno: 28.03.2007, 14:00

Odpovědí: 22

pekna analyza. davam jednicku.

Odpovědět na příspěvek

 

S nekolika chybami

Autor: Tess Žena

Založeno: 28.03.2007, 14:24

A s nazorem se kterym nesouhlasim:

MUZ policista dostava RACIONALNE vyssi plat nez ZENA ucitelka.

To ze dostavaji nizsi plat vim, ale co je na tom racionalniho?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: S nekolika chybami

Autor: AM Muž

Založeno: 28.03.2007, 14:27

Treba proto, ze jeho prace je nebezpecnejsi?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: S nekolika chybami

Autor: Žena

Založeno: 28.03.2007, 14:31

No nevim, byl jste se někdy poslední dobou podívat na takovou průměrnou třídu na druhym stupni základky? :)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: S nekolika chybami

Autor: AM Muž

Založeno: 28.03.2007, 15:22

Nebyl. Nicmene kolik ucitelu u nas zahynulo ve sluzbe? :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: S nekolika chybami

Autor: Žena

Založeno: 28.03.2007, 15:33

Obávám se, že to je jen otázka času, kdy se něco takovýho stane :)
Já kdybych si měla vybrat mezi učitelkou a policistkou, volím radši druhou možnost. Ono vypadá líp mít na náhrobku: "zastřelena zezadu drogovým dealerem" než "zabita zezadu letící žídlí, když vypisovala na tabuli Čapkova díla" :)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: S nekolika chybami

Autor: Kristina Žena

Založeno: 28.03.2007, 18:45

Že se vám do toho pletu - ale už se stalo. Jen namátkou: před 2 - 3 roky byl na učňáku ubodán učitel přímo v hodině šestnáctiletým učněm. Nějaký čas před tím byla těhotná učitelka němčiny napadena a těžce zraněna studentem vyzbrojeným železnou tyčí. Chovanci výchovného ústavu ubodali při útěku vychovatele. Asi před týdnem ukazovali reportáž, při které žáci deváté třídy ZDŠ šikanovali učitele a natáčeli si to na mobil. Možná si na tyhle případy vzpomínáte. Stalo se to u nás. A to ještě není nic proti tomu, co se děje na amerických školách nebo v sousedním Německu.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: S nekolika chybami

Autor: Žena

Založeno: 28.03.2007, 20:57

No na některý z těch případů jsem si taky vzpomněla, jen jsem si nebyla úplně jistá, jestli se to stalo u nás.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: S nekolika chybami

Autor: Tess Žena

Založeno: 28.03.2007, 15:16

jak nebezpecnejsi?

Za druhe autor tvrdi, ze muzi davaji vice do statni kasy a ze feministky to zamlcuji. No to je blabol.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: S nekolika chybami

Autor: Žena

Založeno: 28.03.2007, 15:21

Co? Že muži dávají víc do státní kasy nebo že to feministky zamlčují? :)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: S nekolika chybami

Autor: AM Muž

Založeno: 28.03.2007, 15:23

Proc je to blabol?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: S nekolika chybami

Autor: Tess Žena

Založeno: 28.03.2007, 15:56

za a muzi davaji vic do kasy , jak to ptam se?
za b feministky nic nezamlcuji.

Tim autor argumentuje, kdyz se mluvi proti rovnemu rozdeleni penez v komunalni politice. Chce tim rici, ze muzi davaji vic penez a tim padem zadnych 50 na 50 z kasy pro zeny a pro muze. Rozumim tomu dobre?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: S nekolika chybami

Autor: AM Muž

Založeno: 28.03.2007, 16:10

a) muži více vydělávají - tím pádem platí vyšší daně. Vlastní více firem - platí vyšší daně.
b) nikdy jsem neslyšel o tom, že by někdy toto feministky vzaly v úvahu (ty se na tuto věc dívají spíš tak, že tyto vyšší výdělky mužů jsou projevem diskriminace - což je ovšem naprostý nesmysl).

Já bych řekl, že autor nesouhlasí s myšlenkou gender budgetingu jako takového (ostatně jak v praxi rozeznat mužské a ženské peníze, že). Tím poukazem na to, že muži do rozpočtů více přispívají už jen zdůrazňuje nesmyslnost celého GB.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: S nekolika chybami

Autor: AM Muž

Založeno: 28.03.2007, 16:45

Oprava: tím, že muži vlastní více firem neplatí vyšší daně, ale platí na daních více.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: S nekolika chybami

Autor: kytička Žena

Založeno: 29.03.2007, 14:19

tudy podle mne argumenace určitě nevede.
To bychom se také museli bavit o tom, jaký je výběr spotřebních daní, jaká je výše výběru daní ze závislé činnosti, daní z převodu nemovitostí a darování, jaký je výběr daní, který je zložen na výdají veřejných rozpočtů a stáních podniků atp.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: S nekolika chybami

Autor: Sid Muž

Založeno: 28.03.2007, 16:43

Je to stejne racionalni jako kdyz si kupujete avokado za vic penez nez jablko.
Proste je to tak!

Odpovědět na příspěvek

 

Re: S nekolika chybami

Autor: lubob Muž

Založeno: 29.03.2007, 14:26

tess, co myslite, plati, ze i ZENA policistka dostava vyssi plat nez MUZ ucitel?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: S nekolika chybami

Autor: kytička Žena

Založeno: 29.03.2007, 14:29

přemejšlím, jaký plat dostává učitel na policejní škole :-))) to je oříšek

Odpovědět na příspěvek

 

Re: ...

Autor: zaz Muž

Založeno: 28.03.2007, 23:41

Souhlas, jde o výborný článek. Ale přesto s jednou pasáží nelze souhlasit. Nelze totiž akceptovat diskriminaci mužů v sociální oblasti /ale ani v jiných jako např. ve zdravotní péči, vzdělání,atd./ nejen z obecného hlediska nepřípustnosti diskriminace kohokoli pod jakoukoli záminkou, ale i proto, že:
1) dítě vychovávají oba rodiče /až na výjímky/, není tedy žádný důvod jednoho rodiče zvýhodnit dřívějším odchodem do důchodu; to by mělo platit i po rozvodu /střídavá péče ze zákona/
2) zájmem společnosti je, aby děti vychovávali řádně jejich rodiče /nikoli babičky/, kterým by se mělo dostat podpory státu, např. prodloužením rodičovské dovolené, právě na úkor neopodstatněného dřívějšího odchodu žen do důchodu
3)muži se dožívají kratšího věku, proto je jejich pozdější odchod do důchodu zcela amorální, navíc další prodlužování jejich odchodu do důchodu je pro ně v některých profesích i vysloveně likvidační, k odstranění této diskriminace mužů je proto třeba zvyšovat věk odchodu do důchodu u žen až na úroveň mužů /to je zcela minimální požadavek/; nejspravedlivější by ovšem bylo vyrovnat dobu požívání důchodu žen a mužů.
4) pokud budou feminacistky nadále prosazovat "gender budgeting", tak bude nezbytné ho aplikovat i v sociální oblasti /ale i v dalších- viz výše/, kde výdaje jdou z více než dvou třetin ve prospěch žen. Tato nerovnováha ovšem gender-bojovnicím nijak nevadí.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: ...

Autor: Amis Muž

Založeno: 29.03.2007, 08:56

Zájmem společnosti argumentují jen komouši.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: ...

Autor: zaz Muž

Založeno: 29.03.2007, 10:33

Je to i zájem rodičů a dětí, zdravá rodina je v zájmu společnosti. Nebo snad společnost resp. civilizace existuje jen za "komoušů"? Časo ten, kdo u "nich" byl je dnes velkým jejich "bijcem". Není to tvůj případ?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: ...

Autor: kytička Žena

Založeno: 29.03.2007, 14:05

zájem společnosti odvisí jen od toho, co je považováno za společnost. V tomhle směru považuju za férové, že bolševici alespoň připojovali předvětek "socialistická společnost. :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: ...

Autor: lubob Muž

Založeno: 29.03.2007, 13:57

vyborne, amisi, konecne z vas vypadlo neco s cim se da souhlasit & co je k veci (totiz, ze feministky jsou komousi):-)

Odpovědět na příspěvek

 

Jsou ochotny zeny prijit kvuli rovnosti o sve materstvi?

Autor: Sid Muž

Založeno: 28.03.2007, 16:41

Odpovědí: 27

Aby to z meho predchoziho prispevku bylo jasne, zjednodusim to takto:
Aby nastala rovnost mezi muzi a zenami je treba, aby
- se zeny vzdaly materstvi (s naroku z nej vyplyvajicich)
- zeny prekonaly svoje fyzicka omezeni (sila,...)

Vse ostatni je polovicate reseni, ktere resi nasledky a ne priciny.
Zeny, jste ochotne jit kvuli chimere "rovnosti" tak daleko?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Jsou ochotny zeny prijit kvuli rovnosti o sve materstvi?

Autor: Žena

Založeno: 28.03.2007, 20:40

Jaký nároky vyplývají z mateřství?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Jsou ochotny zeny prijit kvuli rovnosti o sve materstvi?

Autor: pinpin Žena

Založeno: 28.03.2007, 22:22

Asi takové, že vy jako žena se budete starat o děti a pokud se rozejdete s partnerem, tak je taky budete sama živit. On vám potom možná dá nebo spíš nedá pár stovek měsíčně a bude vysmátý.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Jsou ochotny zeny prijit kvuli rovnosti o sve materstvi?

Autor: Sid Muž

Založeno: 29.03.2007, 07:42

Vzdyt ja to porad rikam, nechte tedy, mile damy, deti otcum, pokud o to budou stat. A mate po podobnych problemech.
Proc se tedy o ne tak perete, kdyz vam to je obtizne se o ne starat?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Jsou ochotny zeny prijit kvuli rovnosti o sve materstvi?

Autor: pinpin Žena

Založeno: 29.03.2007, 08:53

nenapsala jsem, že se ženy nechtějí starat o děti, vidím kolem sebe jen spoustu nezodpovědných chlapů, nic víc

Odpovědět na příspěvek

 

Re: pinpin

Autor: modryklokan@seznam.cz Muž

Založeno: 01.04.2007, 19:18

Tohle skuhrání mě začíná bavit. Nejspíš se ti chlapi poučili a došlo jim, že se jim v dnešní době zodpovědnost nevyplatí. Nejspíš začínají jejich ženy sklízet co zasely. Vlastně mají co chtěly, ne? Nezávislost, samostatnost. Ať si to užijí.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Jsou ochotny zeny prijit kvuli rovnosti o sve materstvi?

Autor: Sid Muž

Založeno: 28.03.2007, 22:36

98% deti je svereno do pece matkam...
A narizeno vyzivne otcum...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Jsou ochotny zeny prijit kvuli rovnosti o sve materstvi?

Autor: Amis Muž

Založeno: 29.03.2007, 08:57

Samozřejmě. Co se ti na tom nezdá?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Jsou ochotny zeny prijit kvuli rovnosti o sve materstvi?

Autor: Sid Muž

Založeno: 30.03.2007, 08:14

To, ze to neni rovnost!
Pokud jsou si rodice rovni, potom by melo byt 50% deti sverovano otcum. Myslim, ze to tak je v nasem tolik obdivovanem rovnopravnem Finsku. Tam rozvod je sazkou do loterie (48%/52%). Potom tu nebudeme mit rozvody typu Cejkova...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Jsou ochotny zeny prijit kvuli rovnosti o sve materstvi?

Autor: Alizon Žena

Založeno: 31.03.2007, 14:04

Side, samozřejmě to nemůžeme ani jeden vědět, ale myslíte, že by se pan Čejka byl ochoten vzdát své kariéry úspěšného golfisty, aby se staral o své děti?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Jsou ochotny zeny prijit kvuli rovnosti o sve materstvi?

Autor: Žena

Založeno: 29.03.2007, 09:38

V tom bych neviděla zas takovou výhodu.Možná u těch, co si udělaly dítě s milionářem. Bejt matka samoživitelka, která v lepším případě dostává pár šupů na alimentech, v horším případě nic, to není žádná záviděníhodná situace.
A vemte si třeba hodně mladé rodiče. Ještě jsem neviděla, aby kluk nedostudoval školu kvůli tomu, že bude otcem. U dívek se to stává běžně. Když mladá holka otěhotní, lidi většinou koukaj skrz prsty na ni a ne na otce dítěte. Když se oba rozhodnou pro potrat, bude tím víc trpět zas ta holka.
Prostě to není tak jednoduchý, když se na to kouknete z druhý strany, ty vaše výhody z mateřství jsou celkem drsně kompenzovány nevýhodama.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Jsou ochotny zeny prijit kvuli rovnosti o sve materstvi?

Autor: Sid Muž

Založeno: 29.03.2007, 23:44

Tak jeste jednou:
Nechte tedy, mile damy, deti otcum, pokud o to budou stat. A mate po podobnych problemech.
Proc se tedy o ne tak perete, kdyz vam to je obtizne se o ne starat?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Jsou ochotny zeny prijit kvuli rovnosti o sve materstvi?

Autor: Sid Muž

Založeno: 30.03.2007, 08:16

Jo a jeste neco - to, ze ma dite, to ta holka mohla ocekavat. Soulozi se delaji deti. To by snad mohlo byt docela jasne...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Jsou ochotny zeny prijit kvuli rovnosti o sve materstvi?

Autor: Kristina Žena

Založeno: 30.03.2007, 10:04

"Proc se tedy o ne tak perete, kdyz vam to je obtizne se o ne starat?"

Side, nemám dnes na diskuse čas, ale musím Vás upozornit, že tohle je manipulativní otázka, na kterou Vám tu těžko nějaká žena odpoví, protože se svou případnou odpovědí dostane do pozice "potrefené husy", to je do pozice ženy, které je ta otázka adresována, čili ženy, která se nechce starat o své dítě. Je to stejné, jakoby tu někdo vrhal do prostoru otázky typu : "Proč pánové bijete své ženy? Proč se nechcete starat o své děti? atd..."

Vaše otázka je založena na nesprávném předpokladu, a sice, že se ženy (notabene ty zdejší) nechtějí starat o své děti. Doložte nejdříve, jak jste k tomuto předpokladu došel, a pak se ptejte.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jsou ochotny zeny prijit kvuli rovnosti o sve materstvi?

Autor: Sid Muž

Založeno: 31.03.2007, 08:38

Dokladam to na svem prikladu:
Mam mnohem vetsi plat nez moje zena. Navrhla tedy rozvod a svereni deti do jeji pece a me kralovske vyzivne. Ja jsem navrhl deti do me pece nebo stridavou vychovu. Soud prvni instance sveril deti ji, az odvolaci soud (slozeny ze dvou muzu a jedne zeny) je ale do stridave pece. Po dvou letech praktikovani stridave pece!
Behem tech dvou let mi vsichni vysvetlovali, ze kdyz se matka se mnou nechce dohodnout (a to pochopitelne nechtela), ze nejsou splneny podminky pro stridavou peci. A deti jevi mirny priklon k matce -> deti matce!
Vice zde:
http://www.ta-gita.
cz/rozhovory/stridava-pec
e-jako-nastroj-rovnopravn
osti/

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jsou ochotny zeny prijit kvuli rovnosti o sve materstvi?

Autor: Kristina Žena

Založeno: 31.03.2007, 13:48

To, co píšete, je smutné a je vidět, že Vás to velmi trápí. Zdá se tedy, že jste těmi předchozími příspěvky oslovoval vlastně svou bývalou ženu. Jako doklad toho, co jste přesně napsal, to nestačí, ale z lidského hlediska to chápu. Beru to tak, že jste se nechal unést emocemi. Na střídavou péči nejsem expert, o tom by s Vámi hodili řeč spíš místní právníci.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jsou ochotny zeny prijit kvuli rovnosti o sve materstvi?

Autor: Alizon Žena

Založeno: 31.03.2007, 14:12

To byl Váš příběh? Pokud ano, myslím, že jste zvolil tu nejlepší možnou cestu, která byla nakonec korunovaná úspěchem. Nenechal jste se odradit řečmi, že něco nejde, spoustu věcí jste si zjistil sám, nelitujete vlastního sádla a je vidět, že vám na vašich dětech opravdu záleží. A uznal to zřejmě i soud.

Gratuluji vám pravděpodobně k nejlepšímu možnému řešení špatné situace. Myslím, že tohle je skutečně cesta, jak něco změnit - ne řvát, hnát to až do Štrasburku a přitom nehnout ani prstem, ale dělat maximum pro to, abyste dosáhl svého cíle bez ohledu na to, že jste průkopník a máte to těžší, než by to v daném případě třeba měla matka protože to tu nebylo zvykem a prošlapáváte cestu jiným. Pokud bude víc takových jako vy, třeba to za pár let bude úplně normální. A já takovému přístupu fandím.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Jsou ochotny zeny prijit kvuli rovnosti o sve materstvi?

Autor: Tess Žena

Založeno: 29.03.2007, 18:30

Aby nastala rovnost je treba aby?????

Z ktere pozice si davate podminky? Z pozice muze? Premyslel jste o tom, ze presne to co jste tady napsal, je presne esence toho, proc maji zeny nerovne sance? nebo nerovne postaveni ve spolecnosti. Musim Vam temer blahoprat.
Proste jsem muz a davam zenam podminky.

Vase podminky jsou naprosto nesmyslene, zase opakujete to, ze muz je jedinecny VZOR. Podle vas se zeny se budou MUSET zrict materstvi a vytrenovat si muzske svaly, a az teprve POTOM se bude moci- podle Vas - o nejake rovnopravnosti diskutovat. Cokoloiv jineho by bylo jen polovicate reseni, opravdova perla z vasich ust!

Zrejme jste presvedcen, ze zeny nemohou byt rovne - muzum samozrejme - prave kvuli zenske specifice a to je materstvi a taky podle mensi fyzicke sily.

Bohuzel. Je to jinak. Hlavne si jeste jednou prectete clanek, tam stoji tohle:

"Liberálně
-konzervativní politik vychází z koncepce svobody jednotlivce a rovnosti všech lidí před zákonem".

Precetl
? ROVNOST VSECH LIDI PRED ZAKONEM. Takze zeny nemusi byt ochotne, opravdune, svobod apred zakonem neni chymera.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Jsou ochotny zeny prijit kvuli rovnosti o sve materstvi?

Autor: Sid Muž

Založeno: 29.03.2007, 23:50

Ale Tess, ja nedavam zadne podminky. Ja jen konstatuji fakta.
Fakta o tom, ze zeny chteji byt stejen jako muzi. V pravech. Ale nechteji (a uprimne, nekdy ani nemohou) byt stejne v povinostech. Tak jsem ty dve zakladni povinosti shrnul.
Ale vite co, pokuste se napsat, co maji muzi udelat, aby byly rovny zenam, a porovname to.
Hlavne mi nepiste, ze maji doma uklizet. To muzi opravdu delaji.
A taky nepiste, ze maji rodit. To je totiz to, co je od zen odlisuje.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Jsou ochotny zeny prijit kvuli rovnosti o sve materstvi?

Autor: Kristina Žena

Založeno: 30.03.2007, 11:20

Side, možná jsem natvrdlá, ale já tenhle Váš výrok

"Aby nastala rovnost mezi muzi a zenami je treba, aby
- se zeny vzdaly materstvi (s naroku z nej vyplyvajicich)
- zeny prekonaly svoje fyzicka omezeni (sila,...)"

také chápu jako vyjádření podmínky, a to formálně i obsahem.

Vy tvrdíte, že vzdát se mateřství a překonat fyzické omezení je povinnost? No nechci být osobní, ale kolik vzepřete v bench pressu? Myslíte, že je to dost na to, abyste měl rovná práva s těmi borci, co vzepřou třeba 100 a víc kilo? Pokud jde o mě, na to, abych vystudovala obor, který se mi líbí a abych v něm uplatnila své schopnosti, po mě nikdo povinnost překonat má fyzická omezení nepožadoval a mateřství jsem se kvůli němu vzdávat také nemusela. Potřebovala jsem jen chlapa, který se zas kvůli své práci nechtěl vzdát svého otcovství a proto si jak práci, tak radosti a povinnosti rodičovství dělíme na půl. Díky tomu máme oba práva skutečně rovná.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Jsou ochotny zeny prijit kvuli rovnosti o sve materstvi?

Autor: Alizon Žena

Založeno: 30.03.2007, 12:24

Kristino,

naprosto souhlasím (a s tím bench pressem se Vám to povedlo ;o))))).

A Váš rodinný model se mi moc líbí (nechtěla bych chlapa, který se vzdá svého otcovství kvůli nějaké pochybné kariéře ;o)))

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Jsou ochotny zeny prijit kvuli rovnosti o sve materstvi?

Autor: Sid Muž

Založeno: 30.03.2007, 15:41

Aha!
Posiluji pravidelne a v bench pressu udelam 110kg. Udelam 50 sklapovacek, 100 drepu a slusne kopnu zadni kop s vyskokem. Mam cerny pasek v Teak-won-do, tak tady to pomerovat nebudeme. Ale to na okraj. Jde o argumenty spise nez fyzicno, ze ano?
Cili co jsem svou zkratkou "vzdat se materstvi" myslel?
To, ze pokud chcete byt muzum rovni v zamestnani, mely byste prenest co nejvice rodicovske odpovednosti na ne - aby se muzi starali o deti, chodili na materskou a v neposledni rade je dostavali do pece v pripade rozvodu. Proc? Protoze dnes, kdyz zamestnavatel vidi mladou holku, citi, ze mu za par mesicu, ci roku odejde na materskou a bude tam 3 roky. Ma tedy do ni investovat treningy, vzdelani, atp? Muze ale s vetsim rizikem ze z toho ziska prinos. A to riziko se projevi na jejim ohodnoceni. Bohuzel. Dokud budou zamestnavatele za zenou videt matku a za muzem neuvidi otce, neni cesty (krome narizeni, kvot a restrikci) k tomu, abyste byly stejne ohodnoceny.

A fyzicka sila? Jsou zamestnani, kde je vyzadovana a kde vas, zeny, nevazmou, protoze nekterych vykonu proste nejste schopny. A p[otom, mate legislativne urceno, ze muzete zvedat jen 15kg. Chete si to v ramci rovnopravnosti zrusit? Ja bych to nedelal, je to skutecne zdravotni omezeni a jeho zruseni muze zpusobit vice skody nez uzitku.
Je to jasnejsi?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Jsou ochotny zeny prijit kvuli rovnosti o sve materstvi?

Autor: Žena

Založeno: 30.03.2007, 15:56

"...mely byste prenest co nejvice rodicovske odpovednosti na ne - aby se muzi starali o deti, chodili na materskou..."

To jste objevil Ameriku, to je jedna z hlavních věcí, o který feministky usilujou :)
Kdyby muži začali víc chodit na rodičovksou dovolenou, přirozenej následek toho by byl, že by jich pak víc i dostalo dítě do péče. Ale o tom většina členů SM nechce ani slyšet, oni chtěj jen stejný práva jako ženy, ne stejný povinnosti :)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jsou ochotny zeny prijit kvuli rovnosti o sve materstvi?

Autor: zaz Muž

Založeno: 30.03.2007, 20:34

Konečně otevřeně potvrzujete, že muži nemají stejná práva jako ženy, což je ovšem obecně známo. Pokud jde o ty rodinné povinnosti, v jejich výkonu jim přece brání především zcestný opatrovnický systém /viz 92% dětí v péči matek/, tedy faktická diskriminace.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jsou ochotny zeny prijit kvuli rovnosti o sve materstvi?

Autor: Tess Žena

Založeno: 30.03.2007, 21:37

Vy jste nepochopil.

Nekteri muzi si stezuji, ze nemaji pravo videt dite. PRAVO. Ale povinnost videt svoje dite neexistuje, samozrejme pro otce. VO tom to je

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Jsou ochotny zeny prijit kvuli rovnosti o sve materstvi?

Autor: Kristina Žena

Založeno: 30.03.2007, 16:26

Tak s tím bench pressem jste mě převezl. Jen jestli nekecáte ;-) To jen tak naokraj.

Pokud jde o ten druhý odstavec, tak si musíme ujasnit pojmy. Nevím, co myslíte tím "rovna mužům v zaměstnání". Zkrátka jsem cosi vystudovala, teď to dělám, protože mě to baví a také si tím vydělávám. Jestli jsem tím "rovna mužům" neřeším, starám se o to, abych v tom, co dělám, byla dobrá, nezaostávala za svými spolupracovníky obého pohlaví, zkrátka plnila své závazky vůči zaměstnavateli a hlídám si, aby můj zaměstnavatel plnil své závazky vůči mě.

"A to riziko se projevi na jejim ohodnoceni"

Proch
opila bych, že se riziko spojené s nejistými perspektivami nějaké pracovnice nebo pracovníka může projevit v investicích do jeho dalšího růstu, proč by se ale mělo projevovat v ohodnocení za konkrétní práci? Copak má stejné množství konkrétní práce udělané ve stejné kvalitě menší cenu u pracovníka, který možná za pár let odejde, než u toho, který možná zůstane?

"Dokud budou zamestnavatele za zenou videt matku a za muzem neuvidi otce, neni cesty .... k tomu, abyste byly stejne ohodnoceny.

To je jistě pravda. Nicméně pokud se budou muži více angažovat v péči o děti a domácnost, ubude i nejistoty zaměstnavatelů ohledně perspektiv zaměstnankyň. To, že by to nemělo být nařízeními shora, se jistě shodnem. Pokud ženy chtějí, aby se vývoj ubíral tímto směrem, měly by si takové muže vybírat jako otce svých dětí, to je bez diskuse.

Třetí odstavec. To, že se někteří lidé nehodí na některé posty, je známá věc a týká se to mužů i žen. Já bych kupříkladu nemohla dělat nejen hornici a profesionální vzpěračku, ale ani překladatelku z japonštiny, zemědělskou inženýrku nebo operní pěvkyni. Výčet povolání, které bych nemohla dělat, protože jich prostě nejsem schopna, by zabral všechny stránky svazu mužů a ještě bych mohla pokračovat. Jsem si jistá, že nějaký takový seznam byste mohl sestavit i Vy za svou osobu. Tak proč se tím zatěžovat?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Jsou ochotny zeny prijit kvuli rovnosti o sve materstvi?

Autor: Alizon Žena

Založeno: 30.03.2007, 22:11

S těmi rodičovskými povinnostmi naprostý souhlas. A i mnozí muži by myslím ocenili třeba možnost pracovat na zkrácený úvazek a se ženou, pracující rovněž na zkrácený úvazek, se v péči o děti střídat. Odpadla by tím řada negativ spojených s vyhraněným rozdělením prací (unavený muž snažící se zajistit finančně rodinu, pracující od nevidím do nevidím a dětí si moc neužívající versus žena na MD v sociální izolaci, která si těch dětí naopak užívá až moc).

Ovšem slyšela jsem, že je zatím problém pro pány získat práci na částečný úvazek, prý se na to zaměstnavatelé a potažmo kolegové tváří všelijak.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Jsou ochotny zeny prijit kvuli rovnosti o sve materstvi?

Autor: Tess Žena

Založeno: 30.03.2007, 21:44

Vazeny side opetperla z vasich ust.

Argumentujete jako beloch k cernochum:

Chcete bejt, cernosi, rovnopravni s belochy? Nejste stejni od prirody, museli byste se vzdat cerne kuze, opravu o to stojite???????
To nejsou povinnosti, to jsem jako muz shrnul jen (?) "ZAKLADNI POVINNOSTI".


Aaaach jo.

Odpovědět na příspěvek

 

Milý Hynku,

Autor: pinpin Žena

Založeno: 29.03.2007, 07:23

Odpovědí: 1

zajímalo by mě, pokud Vy vyděláte víc než Vaše žena, jestli Vy večeříte např. biftek a ona kabanos ...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Milý Hynku,

Autor: lubob Muž

Založeno: 29.03.2007, 14:01

tohle se samozrejme v patriarcharu nestava (od toho ten patriarchat je). az bude nahrazen statnim paternalismem s Big Sister v cele, tak to tak samozrejme bude (s prohozenim roli, pochopitelne).
no, vzdyt to zname, ze ano? :-))

Odpovědět na příspěvek

 

k té slavné rovnosti :-)

Autor: kytička Žena

Založeno: 29.03.2007, 13:58

Odpovědí: 0

o tom co je a co není rovné, rozhoduje jen úhel pohledu :-)
a z toho plyne i nemyslnost všech diskusí o rovnosti čehokoli a proto každá taková diskuse nutně skončí fiaskem
a proto i argumenta pana Fajmona má slabiny :
"Liberálně-konzer
vativní politik vychází z koncepce svobody jednotlivce a rovnosti všech lidí před zákonem."
Svododa jednotlivce je v každém státě omezena min. vrchnostenským postavením státu.
Rovnost všech lidí před zákonem není totéž jako rovnost lidí ze zákona. A tak člověk, který nedosáhl určitého věku, nemůže být ze zákona senátorem, soudcem, ale ani třeba řidičem atp.
To, že nemají mít ženy nějaké % v představenstvu společnosti nelze dobře vyargumentovat, když je založena povinnost, aby v představenstvu společnosti byl zástupce volený zaměstnanci. Stejěn tak není nikdo schopen vyargumentovat, proč mají ženy odcházet dříve do důchodu, notabene úměrně počtu dětí.
Myslím, že se prostě v podobné rétorice nakonec každý nutně utopí (nebo je utopen).

A tak se v tom babráme a plácáme, a za naše peníze se vypracovávají nesmyslné studie a platí nesmyslné projekty.

A tak se pravicová politika uchyluje k vnitřním kompromisům, díky kterým se stává (bohužel) čím dál tím více nevěrohodnou.

Odpovědět na příspěvek

 

Tohle jsem si před chvílí přečet jinde

Autor: Milan Muž

Založeno: 29.03.2007, 22:07

Odpovědí: 24

a moc se mi to líbí, tak bych to popsat neuměl a je to přesný:

Diskriminační sebeklam žen.
Různé ženy si stále namlouvají, že jsou v zaměstnání diskriminované. V společnosti založené na svobodném trhu a volné hospodářské soutěži a volné hře politických sil je však diskriminace podle pohlaví věcí nemožnou.
Každý podnikatel potřebuje a chce maximalizovat zisky při minimalizaci nákladů. Je tedy ve dvojím tlaku: chce přijmout zaměstnance, který ho stojí co nejméně peněz (přímo i na souvisících nákladech), ale přitom odvede co nejvíce a co nejkvalitnější práce.
Takový podnikatel rozhodně nekouká na pohlaví, ale pouze a téměř výhradně na svůj prospěch. Tak jaká diskriminace? Leda diskriminace nevýkonných a těch, kdož mají přemrštěné požadavky, těch, kteří stojí zaměstanavatele příliš moc peněz.
Pouze zaměstnavatel, který nepodniká se svým majetkem, může mít jiná než hodnotověvýkonnová hlediska. A proto dochází k feminizaci celý oborů, v nichž funkci zaměsntavatele vykonávají námezdní manažeři, kteří nejsou kontrolovaní přímo a bezprostředně majitelem "firmy": školství, správní úřady, knihovny a muzea, soudnictví...
Ženy prostě převažují tam, kde zaměstnavateli nejde až tak moc o výkonnost a kvalitu a hlavně ne o náklady. To není projevem diskriminace - to je projevem neschopnosti žen soutěžit s muži.
Lépe by bylo, kdyby se ženy nesnažily soutěžit s muži a snažily se naopak vytvářet mužům co nejlepší RODINNÉ zázemí, aby muži měli více síly soutěžit mezi sebou. To je společnosti a všem jejím členům ku prospěchu - ne absurdní míra feminizační emancipace!

To je moc dobře napsaný a dá se k tomu dodat akorát to, že některý bláznivý ženský furt jen řvou "dyskrymynáce, dyskrymynáce" úplně stejně jak cikáni.
Je to nejspíš projev nějaký mentální slabosti, protože schopný lidi se vždycky prosadí a nepotřebujou svý neúspěchy svádět na vnější okolnosti ani zlou vůli jinejch lidí.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Tohle jsem si před chvílí přečet jinde

Autor: Sid Muž

Založeno: 29.03.2007, 23:56

Tak s tim nezbyva nez souhlasit!!
Je mi to lito, ale je to tak!

Kdy a kde zeny napadlo, ze se budou snazit muzum ve vesm vyrovnat? Proc je napadlo se hnat do teto nevyhratelne souteze misto aby vyhravali v oblastech, kde jsou neporazitelne?
Ve sportu se to jasne uznalo - jsou sporty muzske a zenske. A to feministkam pochopitelne nevadi, protoze tam se meri objektivne vykonem.
Hezky komentar, zapamatuji si to! Diky!!

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Tohle jsem si před chvílí přečet jinde

Autor: Žena

Založeno: 30.03.2007, 11:41

V kterejch oblastech jsou ženy neporazitelný?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Tohle jsem si před chvílí přečet jinde

Autor: Sid Muž

Založeno: 30.03.2007, 13:57

Prosim vazene forum, aby zde prispelo svym komentarem a napsalo, v kterych oblastech jsou zeny neporazitelne.
Kyticko, Alizon, Skolacko, *, Kristino i tebe doktore Solferne, vladce samotneho pekla, volam te na pomoc!!

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Tohle jsem si před chvílí přečet jinde

Autor: Žena

Založeno: 30.03.2007, 14:13

Já vám to řeknu, taková oblast neexistuje. Můžou být v něčem v průměru lepší než muži, ale to neznamená, že se nenajde muž, kterej by to uměl líp nebo žena, která je na to úplně levá. (rození dětí nechávám stranou, tomu se asi těžko bude nějaká žena věnovat celej život místo práce, když nepočítáme naše tmavší spoluobčany)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Tohle jsem si před chvílí přečet jinde

Autor: Odvážná školačka Žena

Založeno: 30.03.2007, 14:13

V kick-boxu?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Tohle jsem si před chvílí přečet jinde

Autor: Sid Muž

Založeno: 30.03.2007, 15:29

Tak to mi neda:
"bare body kick-box" - jsou zeny suverene neporazitelne!
:-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Tohle jsem si před chvílí přečet jinde

Autor: Alizon Žena

Založeno: 30.03.2007, 22:06

Dobře, ale něco za něco - obvyklá pekelná taxa je vám dozajista dobře známa ;o))

To, že jsou ženy (jako celek) v něčem neporazitelné, jste napsal vy, tak si to jistě odůvodníte sám. Ode mě to nečekejte, já s tím totiž nesouhlasím ;o)).

Ve většině oborů jsou různí lidé - ženy i muži, dobří odborníci i špatní fušeři. A záleží JEN A POUZE na jednotlivcích. Pokud se rozhodnu pro nějaký obor a bude mě bavit, bude mi úplně jedno, jestli je feminizovaný nebo maskulinizovaný. Taktéž se od něho nenechám odradit předběžnými strachy, že na to nebudu mít - zkusím to, a když mi to nepůjde, tak půjdu od válu a po žádných kvótách volat nebudu. Ovšem také nebudu stát o to, aby mi někdo dopředu a bez znalosti věci blafal o tom, že jako ženská na to či ono prostě mít nemůžu. Naštěstí je situace taková, že takové řeči jsou jen řeči a není nutné na ně brát ohled :o)).

Podívejte, v principu věci se asi shodneme a shodl byste se s většinou zdejších diskutérek - ať každý dělá to, k čemu se cítí povolán, a ať mu v tom není uměle bráněno ani v tom není uměle podporován. Pokud opravdu umí, tak se to ukáže a není co řešit. Pokud neumí, shoří jako papírový čert. Souhlasíte?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Tohle jsem si před chvílí přečet jinde

Autor: Sid Muž

Založeno: 31.03.2007, 15:18

Souhlasim!

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Tohle jsem si před chvílí přečet jinde

Autor: Kristina Žena

Založeno: 30.03.2007, 11:41

Zásadně nesouhlasím s tím, aby někdo nařizoval druhému pohlaví, co má a co nemá dělat. Ať se každý řídí v životě svou vlastní filozofií a nese za to plně důsledky.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Tohle jsem si před chvílí přečet jinde

Autor: Sid Muž

Založeno: 30.03.2007, 13:55

Ach jo, ja jsem nikomu nic nenarizoval!
Kyticko, rozhlednete se kolem - stojim tam nekde s karabacem a narizuji Vam, abyste neco delala, neco strpela a nebo se neceho zdrzela? Ne, opravdu tam nejsem...
Ja jsem chtel jenom zenam ukazat cestu, ktera podle meho vede k tomu aby se muzum vyrovnaly.
Urcite jsem toho hodne prehledl, poradite mi, co maji udelat muzi, aby se vyrovnaly zenam?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Tohle jsem si před chvílí přečet jinde

Autor: Kristina Žena

Založeno: 30.03.2007, 16:41

Za prvé nejsem Kytička (to si tedy vyprošuji)

Za druhé jsem reagovala na tento Milanův výrok,

"Lépe by bylo, kdyby se ženy nesnažily soutěžit s muži a snažily se naopak vytvářet mužům co nejlepší RODINNÉ zázemí, aby muži měli více síly soutěžit mezi sebou."

který jste velmi pochválil a proto jsem svou reakci nechala v jednom vláknu.

Za třetí lidem, kteří chtějí ženám, mužům, lidstvu, národu atd. ukazovat cestu, nevěřím, považuji je za nebezpečné šílence.

Za čtvrté vůbec nerozumím Vaší poslední otázce. Vy se cítíte nerovnoprávný?

Za páté si opravdu už dejte pozor na ta minulá příčestí.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Tohle jsem si před chvílí přečet jinde

Autor: Sid Muž

Založeno: 30.03.2007, 22:31

Omlouvam se za Kyticku :-( , odpvednik nezobrzuje jmeno a ma pamet trochu zkolabovala...

Pokud reagujete an nekoho, nechtge to v jeho vlakne, pak se da predejit zbytecnym trapasum.

Ja nikomu neukazuji cestu, ja vyjadruji svuj nazor o rovnopravnosti muzu a zen. Jeho soucasti jsou dva kroky, ktere jste nazvala "rozkazem". Ale nebyla jste schopna popsat cokoliv jineho.

Nerovnopravny se necitim, jen jsem Vam chtel dat prostor pro "rozkaz", pro fragrantni vyjadreni neceho, v cem my muzi zaostavame za Vami, zenami.

Minula pricesti? Co to je?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tohle jsem si před chvílí přečet jinde

Autor: Kristina Žena

Založeno: 31.03.2007, 09:54

Ale Side, o tom ukazování cesty jste přece napsal Vy sám. Přečtěte si to ve svém vlastním příspěvku. Ale svůj názor samozřejmě vyjádřit můžete.

Žádné Vaše dva kroky jsem rozkazem nenazvala. Kterou formulaci jsem nazvala "rozkazem", jsem jednoznačně vyjádřila ve svém minulém přispěvku. Šlo o formulaci Milanovu, se kterou jste ale Vy vřele souhlasil a proto jsem tu svou reakci zavěsila pod tu Vaši, abych nenarušila kontinuitu vlákna.

Ale budiž, třeba je to všechno nedorozumění. Děláte na mě občas tak trochu dojem cizince, který sice umí velmi dobře česky, ale občas v diskuzi ztrácí orientaci a zrazují ho vlastní konverzační neobratnosti. To není nic ve zlém, jsou tu i horší případy. Myslím, že názorově nejsme nijak vzdálení a to je hlavní.

Jo a příčestí minulé je slovesný tvar, který je součástí minulého času: třeba pracoval, pracovala, pracovalo. Čeština v něm má takovou záludnost zvanou "shoda min. příčestí v rodě a čísle s podmětem". Znamená to, že třeba v mužském tvaru množného čísla je na konci měkké I, v ženském a středním rodě je Y. Když napíšete "co maji udelat muzi, aby se vyrovnaly zenam?" bezděčně tím mužům přičítáte ženské pohlaví, což je na těchto stránkách poněkud pikantní. Ale to jen tak naokraj, porozumění to samozřejmě nebrání, jen to trochu praští do očí.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Tohle jsem si před chvílí přečet jinde

Autor: Alizon Žena

Založeno: 30.03.2007, 12:31

Side, zas až tolik si nefanděte, ne každá myšlenka žen se nutně musí vztahovat k mužům. Spousta z nás se snaží uspět na pracovním poli ne proto, že bychom vám to chtěly nějak "natřít", ale prostě nás to BAVÍ, stejně jako některé z vás.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Tohle jsem si před chvílí přečet jinde

Autor: Sid Muž

Založeno: 30.03.2007, 13:52

Ale, Alizon, ja jsem prece motivace nepopisoval.
Ja nikde nepisu o tom, ze nam to chcete natrit...

Ja mluvil o tom, ze se zeny snazi vyrovnat ve vsem muzum. A pokud neco delaji, ze je to bavi, a muzi delaji totez potom to nutne vede k porovnani.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Tohle jsem si před chvílí přečet jinde

Autor: Alizon Žena

Založeno: 30.03.2007, 19:23

Tak to vám buď nerozumím, nebo si protiřečíte.

Když budu dělat nějakou práci v konkurenčním prostředí a budou ji dělat také nějací muži, tak nás asi porovnávat budou minimálně zákazníci, kteří si tu naši práci budou chtít koupit. A vyberou si toho z nás, který bude nejvíc vyhovovat jejich momentálním potřebám (bude nejlevnější, nebo bude mít nejpříznivější poměr cena/výkon, odvede práci nejkvalitněji, nebo bude schopen odvést velký objem práce velmi rychle...). A mou věcí bude, abych v takto konkurenčním prostředí obstála, takže se budu snažit svým konkurentům minimálně vyrovnat, optimálně je předstihnout. A bude mi úplně jedno, zda ti konkurenti jsou muži nebo ženy, primární pro mě bude, abych byla nejlepší a zákazník si vybral právě mě, protože to pro mě bude znamenat zdroj obživy.

Vidíte na tom něco divného, nepřirozeného, nežádoucího?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Tohle jsem si před chvílí přečet jinde

Autor: Sid Muž

Založeno: 30.03.2007, 22:35

Co to?

Psala jste prece: "...Spousta z nás se snaží uspět na pracovním poli ne proto, že bychom vám to chtěly nějak "natřít", ale prostě nás to BAVÍ..."

A ja napsal, ze mi nejde o motivaci. To je to o cem jste psala, nebo ne?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tohle jsem si před chvílí přečet jinde

Autor: Alizon Žena

Založeno: 30.03.2007, 23:09

Počkejte, začínáme se do toho nějak zamotávat.

Mluvil jste o tom, že se ženy snaží vyrovnat mužům. Když se chci někomu vyrovnat dejme tomu ve sportu, implikuje to, že ten někdo je a) lepší než já a b) že do toho jdu primárně s tím, abych dosáhla minimálně stejného, ale raději lepšího výsledku než on. A že se tedy svým způsobem k němu nějak vztahuji.

Nebo jsem vás pochopila špatně?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tohle jsem si před chvílí přečet jinde

Autor: Kristina Žena

Založeno: 31.03.2007, 11:58

Side, když napíšete, že se někdo SNAŽÍ, případně CHCE, tak nemůžete zároveň psát, že to není o motivaci. To je rozpor.
Nějak to stále nahrává mému dojmu, že jste zřejmě cizinec.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tohle jsem si před chvílí přečet jinde

Autor: Sid Muž

Založeno: 31.03.2007, 15:15

Ach ne! Jsem Cech jako poleno!
Motivace je podle mne DUVOD proc se snazime a proc chceme.
A ten duvod videla Alizon v tom, ze si myslim, ze to vy zeny chcete nam, muzum, "natrit". Ale ja si (stejne jako Alizon) nemyslim, ze to je jediny duvod a jsem si jist, ze jich je spoustu. I ten, jak pise Alizon, ze vas prace proste bavi...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tohle jsem si před chvílí přečet jinde

Autor: Kristina Žena

Založeno: 31.03.2007, 19:41

Ach jo. Alizon svým "natřít to mužům" pouze v nadsázce parafrázovala tyto Vaše výroky:

"Kdy a kde zeny napadlo, ze se budou snazit muzum ve vesm vyrovnat?"

"
Ja mluvil o tom, ze se zeny snazi vyrovnat ve vsem muzum."

Vtip je v tom, že snahu žen realizovat se v oblastech, ve kterých se dřív jejich matky, babičky a prababičky realizovat nemohly, chápete jako snahu vyrovnat se mužům. My se Vám jen snažíme vysvětlit, že to je dost sebestředné pojetí. Například osmnáctiletá maturantka, která zvažuje další studium, si rozhodně neřekne: "Chci jít na matfyz, protože se chci vyrovnat mužům". Ale nejspíš si řekne: "Matika mě baví a vždycky mi šla, tak proč to nezkusit na matfyz? Tam mám reálné šance na přijetí".

Ale soudě podle Vašeho posledního příspěvku jsme už snad tak nějak dospěli ke konsensu a můžeme si dopřát nerušený sobotní večer :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tohle jsem si před chvílí přečet jinde

Autor: Žena

Založeno: 31.03.2007, 20:54

Ano, maturantka by si maximálně řekla: "půjdu na matfyz, protože je tam velkej výběr kluků a skoro žádná konkurence" :) A co jsem slyšela, na technickejch oborech jsou pánové vděčný za každou studentku a většinu z nich by ani nenapadlo posílat je k plotně.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tohle jsem si před chvílí přečet jinde

Autor: Alizon Žena

Založeno: 31.03.2007, 22:33

Side, už se v tom nechci šťourat, asi v principu myslíme v podstatě totéž, ale nedá mi to:

Milan napsal: "Lépe by bylo, kdyby se ženy nesnažily soutěžit s muži a snažily se naopak vytvářet mužům co nejlepší RODINNÉ zázemí, aby muži měli více síly soutěžit mezi sebou. "

Vy jste napsal: "Kdy a kde zeny napadlo, ze se budou snazit muzum ve vesm vyrovnat? Proc je napadlo se hnat do teto nevyhratelne souteze misto aby vyhravali v oblastech, kde jsou neporazitelne?"

T
o jsem pochopila (a asi jsem nebyla sama) tak, že si myslíte, že a) ty ženy, které se snaží něčeho dosáhnout, to dělají hlavně proto, aby se vyrovnaly mužům (což a priori implikuje, že muži jsou lepší) b) ale to se jim nikdy nemůže podařit, protože muži skutečně lepší jsou, a tak by bylo užitečnější, aby toho nechaly a těm mužům radši poskytovaly servis.

Ale na druhé straně jsem napsala: "ať každý dělá to, k čemu se cítí povolán, a ať mu v tom není uměle bráněno ani v tom není uměle podporován. Pokud opravdu umí, tak se to ukáže a není co řešit. Pokud neumí, shoří jako papírový čert." a s tím jste také souhlasil, ač je to zčásti v protikladu s tvrzeními uvedenými výše.

Takže z toho vyplývá, že si buď protiřečíte, nebo já něco chápu jinak, než jak jste to původně myslel. ;o)))

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Tohle jsem si před chvílí přečet jinde

Autor: Alizon Žena

Založeno: 30.03.2007, 12:36

Já souhlasím s tím, že nemá cenu hovořit o diskriminaci (pokud se nejedná o nějaký frapantní případ a těch zase až tak moc není), ale snažit se uspět vlastními silami.

Má to tu výhodu, že víte, že jste se o úspěch zasloužil sám a nikdo vám nepomohl.

Jenom s tím zázemím je to v našich podmínkách trochu úsměvné - existuje více žen, které by to zázemí i vcelku ochotně vytvářely (ač k nim nepatřím) , ale jejich mužové prostě nevydělají tolik, aby si mohly dovolit zůstat doma a měly na to zázemí patřičný klid :o)).

Odpovědět na příspěvek

 

 

Vložit nový příspěvek

Jméno:

Pohlaví:

Muž, Žena

E-mail:


(Vyplňte pouze tehdy, jestliže chcete být informování o odpovědích na váš příspěvek)

Předmět:

Příspěvek:

 

Kontrola: 

Opište znaky z obrázku do spodního pole:

 

 


ROVNOPRÁVNOST.cz je kolektivni tvooený, nezávislý, svobodný, názorový web. Jeho posláním je komentovat a zviditeloovat spoleeenské problémy týkající se mužu. Stránky vznikly za úeelem osvity a dokumentace. Cílem je umožnit všem publikovat svobodné názory formou elánku nebo diskuzních poíspivku. Stránky dávají svobodný prostor i kontroverzním názorum a tabuizovaným tématum, o kterých se veoejni nemluví nebo se bojí mluvit. Nesnaží se nikomu vnucovat cizí názor a nechávají na každém, aby si vytvooil svuj vlastní.

Copyright © 2007 Rovnopravnost.cz                Tvorba www - Web & Media a.s.