Doporučujeme


11. srpna 2006

Rovnoprávnost

Redaktor: bakalar

Aktualita

ROZDÍLY V PRŮMĚRNÝCH PŘÍJMECH MUŽŮ A ŽEN

Nahlédneme-li do jakékoliv statistiky, srovnávající průměrné příjmy mužů a žen, zjistíme, že muži mají v průměru vždy vyšší příjmy než ženy. Může jít o statistiky nové ale i starší, výběrově zaměřené na určitou populaci nebo celkové, naše či zahraniční. I ve Švédsku, v kolébce ideologie „rovných příležitostí“ se tento rozdíl přes velké snahy úředních míst nedaří vynulovat. Náš poslední statistický údaj uvádí, že v souhrnu, mzdy žen činí 74 % mezd mužů (Ženy a muži v číslech, 2003).

Proč tomu tak vždy bylo a je dosud? V denní tisku a jiných médiích opakovaně nalézáme ideologický výklad tohoto jevu, tj. že jde o (mužskou) diskriminaci, namířenou proti ženám. Zdá se však, že realita je složitější. Nahlédnutí „za plentu“, tj. za ideologický výklad nám právě umožní otevřená diskuse o možných příčinách tohoto rozdílu s přijetím některých možností a s odmítnutím druhých.

Z nabízeného „seznamu možných důvodů k rozdílům …“ vedoucí vybere několik důvodů, nejlépe takových, které mají účastníci diskuse sami zažité, nebo u kterých mají eventuálně možnost uvedený důvod nějak prověřit, např. přístupem k jinak nedostupným statistickým datům.

Technické připomínky: v diskusi je nutné rozlišovat základní plat, rozdíl v celkovém příjmu za určité období (nejlépe jeden rok) s příslušným zohledněním příjmu za období nemoci a příplatku za práci přesčas. Důležitým ukazatelem je i úkolová mzda.

Seznam možných důvodů k rozdílům v průměrných příjmech mužů a žen

U mužů uvádíme 7 hlavních důvodů k většímu průměrnému příjmu (např. za rok)
U žen uvádíme 10 hlavních důvodů k menšímu průměrnému příjmu (např. za rok)
(Disproporce 7 : 10 je jen zdánlivá , neboť všechny důvody příspívají k diskutovanému rozdílu stejným směrem.)

MUŽI

1) Muži jsou silněji motivováni dosáhnout významného úspěchu ve společnosti a také ho dosahují. Nejčastěji je to patrné v pracovním či zaměstnaneckém postaveni nebo funkci. Silnější motivace je dána (v různých kombinacích a intenzitách):
a/ fyziologicky, hormonálně (hladina testosteronu je u mužů cca 8 - 10 krát vyšší než u žen)
b/ nevědomými aspiracemi (ženě zaimponovat, předvést se a tím ji i získat)
c/ tradicí – muž byl a většinou je hlavním živitelem rodiny a své síly orientuje „do světa“
d/ dnešním společenským očekáváním (soutěživá orientace mezi muži)
e/ hledání a nalezení své identity: muži ji spíše nalézají v tom co udělali ve vnějším světě, jakého postavení dosáhli atp. (Ženy svou identitu nacházejí zpravidla v naplnění i jiných hodnot).
Významnější postavení = větší příjem

2) U mužů se kromě zmíněných motivací uplatňuje větší výskyt dominantních či autoritářských rysů, které jsou nutné nebo alespoň preferované pro vedoucí postavení (např. ředitelé, ministři, policie, generalita apod.).
Vedoucí postavení = větší příjem

3) Mužům se podařilo prokázat (patrně díky i motivacím – viz položka 1) více výsledků ve většině činností, vedoucích k přímému finančnímu ohodnocení, např. řemesla, obchod, zlepšovací návrhy, objevy a vynálezy, koncepční a vědecká práce, umělecká a veřejná činnost všeho druhu.
Viditelnější výsledky = větší příjem

4) Muži v nejsou průměru tolik zatěžováni starostmi o běh domácnosti a tedy jsou pro zaměstnavatele spolehlivější pracovní silou:
a/ vykonávají více přesčasové práce či mimořádných úkolů,
b/ absolvují více školení, odborných stáží, služebních cest,
c/ jsou častěji použitelní i mimo normální pracovní místo
d/ mají více času na další sebevzdělávání i v mimopracovním čase,
e/ méně se odpoutávají duchem od práce k problémům souvisejícím s chodem domácnosti.
f/ mezi muži se najde více workaholiků
Plnější angažovanost v zaměstnání = větší příjem

5) Muži jsou častěji či až výhradně zaměstnáváni při velmi těžké nebo riskantní práci, nevhodné pro ženy (např. hornictví, hutnictví, práce s nebezpečnými chemickými nebo radioaktivními látkami, výškové práce, dále pyrotechnika, jednotky protipožární ochrany, jednotky rychlého nasazení, kanalizace, krematoria apod.)
Těžká, rizkantní práce = větší příjem

6) Zaměstnavatel považuje muže za hlavního živitele rodiny a ví, že když muže-zaměstnance dobře neohodnotí, že muž - častěji než žena - si půjde hledat zaměstnání jinam.
Stabilizační aspekt platu (viz také bod 4 u žen) = větší příjem

7) Muži jsou častěji absolventy VŠ, mají tím lepší zařazení ve stejných skupinách povolání
Lepší zařazení = větší příjem

ŽENY

1) Pro mnoho ženy je výchova dětí a řádná péče o ně a o rodinu zpravidla na velmi významném, ne-li na prvním místě (často v ní nacházejí svoji identitu) a proto:
a/ pečlivě vybírají a prověřují budoucího manžela, zakládají rodiny s vědomím dlouhodobé angažovanosti, odcházejí na mateřskou dovolenou a čerpají volno pro péči o děti a jejich ošetřování v případě jejich nemoci, mnohé žádají o zkrácenou pracovní dobu nebo neplacené volno.
Menší počet odpracovaných hodin = menší příjem

b/ Z důvodů péče o děti (rodinu) je možnost jejich přesčasové práce limitována.
Menší počet přesčasových hodin = menší příjem

c/ Zejména mateřskou dovolenou, ale i častějším pracovním volnem, věnovaným péči o děti jsou ženy častěji vyřazovány z pracovního procesu (nejčastěji jen dočasně) a tak mnohé zůstávají pozadu v odborném, profesionálním růstu.
Nižší míra profesionality = menší příjem

2) Svobodné matky a rozvedené ženy s dětmi nezastávají ze tří uvedených důvodů tak často vedoucí místa.
Menší zastoupení na vedoucích místech = menší příjem

3) Díky větší četnosti v kategorii „pouze základní vzdělání“ a tím své nižší "použitelnosti" jsou ženy častěji zaměstnávány v povoláních nevyžadujících zvláštní kvalifikaci (uklízečky, šatnářky, sanitárky, pomocnice v kuchyni apod.)
Málo kvalifikovaná práce = menší příjem

4) Vdané ženy většinou nejsou hlavními zaopatřovateli rodiny – jejich příjem je považován spíše za doplněk hlavního příjmu. Mnohé si proto vybírají - nebo jsou nuceny přijmout - zaměstnání s nižším statutem a platem, ale s některými potřebnými výhodami, např.:
- blízkost pracoviště
- možnost časového posunu pracovní doby (např. u uklízeček buď večer, nebo časně ráno),
- možnost vyměňovat si se spolupracovnicemi množství informací a zkušeností, např. o dětech, o nemocech, o skandálech (např. u běžícího pásu, dříve na dračkách),
- možnost využití pracovní doby k péči o děti, o domácnost (nákupy, pochůzky a vyřizování neslužebních záležitostí v pracovním čase, ať již osobně nebo telefonicky).
Ochota nebo nutnost pracovat za menší plat díky jinak projevené kompenzaci = menší příjem

5) Ženy se zpravidla nezařazují do prací s náročnou technikou (např. konstrukce a provoz superpočítačů, pilotování velkých letadel, řízení letu kosmických stanic, řízení velkozakladačů, razících štítů apod.).
Neúčast na špičkově honorovaných pracích s náročnou technikou = menší příjem

Všechny uvedené důvody nižšího příjmu žen jsou obecně známé, snadno vybavitelné a formulovatelné a nakonec i pochopitelné. Existují však i další důvody, pro běžného pozorovatele skryté. Ekonomicky prozíravý zaměstnavatel, který má na mysli blaho a rozkvět podniku a nepotřebuje figurovat jako dobrodinec, si je jich vědom a podle toho se může zařizovat. Tedy:

6) Svobodné ženy, rozvedené (a i případně plánující rozvod) musí být – ve srovnání s muži – mnohem pozornější při mapování nabídek na partnerském trhu a při vybírání konkrétního partnera. Je to dáno tím, že v záležitosti dětí nesou podstatně vyšší riziko. Než povolí intimnosti, musí totiž důkladně prověřit, zda zájemce je vskutku volný, zda bude schopen uživit rodinu, zda nemá nějaké výraznější citové vazby (i neerotické) někde jinde, zda bude mít rád děti ( i nevlastní) a zda bude stálý. To vše vyžaduje mnohem více energie u žen než u mužů, kteří se zpravidla spokojují s příjemným nebo alespoň přijatelným zevnějškem. Mapování a zhodnocování potenciálních partnerů probíhá i pracovní době.
Více mentální energie do mapování a prověřování potenciálních partnerů = méně energie do pracovních úkolů = menší příjem

7) Průměrná matka ve srovnání s průměrným otcem (v dobře fungujících rodinách) se častěji i duševně odpoutává od pracovních úkolů a vrací se k rodinné problematice. Např. víckrát se v duchu vrací i k banálnímu onemocnění menšího dítěte (zda se na něco nezapomnělo), k nevhodné známosti adolescentního dítěte , k manželským neshodám či rozvodu dítěte již dospělého.
Méně mentální energie do pracovní činnosti = menší příjem

8) Mám-li slušné finanční rezervy, jsem o něco méně motivován k usilovné výdělečné práci. Podle této úvahy jsou ženy, ve srovnání s muži, méně motivovány k výdělku. Co si muž nevydělá, to nemá, a to si i uvědomuje, myslí-li na budoucnost. Motivace k výdělku ( a tím i k usilovnější práci) může být u některých žen oslabována kalkulací s hmotným zabezpečením od manžela či jiného mužského zaopatřovatele (ještě za jeho života), nebo převzetím pozůstalosti (po jeho smrti). Podle statistik více než 90% žen přežívá své manžely, druhy, přátele apod.
Oslabená motivace k usilovné výdělečné práci = menší příjem

9) Některé jinak schopné ženy mohou (patrně ne zcela vědomě) samy odmítat či dokonce „sabotovat“ zvýšení svého platu – a to proto, aby se manžel necítil ohrožený ve své důležité roli, aby nevznikala tenze (a aby domácí klid byl zachován).
„Lhostejnost“ ke zvýšení platu = menší příjem


10) Nakonec ten nejskrytější důvod a nejspíše asi také ten nejpodstatnější. Rovnost žen a mužů se často pojímá jako stejnost. A pak se od sebe příliš nelišíme - kromě biologických daností. A když ano, pak je to údajně vlivem společenských tlaků.
Není tomu tak, odlišnosti jsou značné, mezi jiným i ve vlastnických postojích k dítěti: matky bytostně prožívají, že dítě je jejich vlastnictvím - u otců jsou tyto pocity slabší. Je-li dítě mé, pak také chci být architektem jeho duše, tj. chci, aby jeho hlavní životní postoje a hodnoty byly podle mne, aby dítě navázalo na tradici mé původní rodiny, abych pro ně byl tou nejdůležitější osobou, rádcem atp. Jde o projev hlubokých mateřských citů, daných genetickou výbavou a vyskytujících se u velké většiny matek.
Chci-li být architektem duše dítěte, musím o něj pečovat, vychovávat jej, vysvětlovat mu vše potřebné, prostě být s ním a milovat jej. To vše vyžaduje dosti času, energie (a nervů). Má-li žena (ať již zatím bezdětná nebo matka)) nabídku k profesní kariéře, vždy ji bude zvažovat z hlediska této své role. Úspěch v povolání, postup v kariéře pravidelně znamená méně času věnovanému dětem.
Zamýšlí-li se mladá žena nad svou budoucností, pak se jí musí vybavovat dva obrazy a to
1/ úspěchu v kariéře a pak, po odchodu do důchodu, zhruba dvacetiletí citové prázdnoty s různými náplastmi (psi, kočky, pokusy o adopci, činnost v dobročinné či politické organizaci apod.)
2/ méně náročná práce a po odchodu do důchodu být obklopená vlastními dětmi (dospělými), vnoučaty a pravnoučaty, psychicky zdravými, citově saturovanými, nesoucími dál prvky její podoby a pečeť jejího vnitřního světa.
Není divu, že mnoho žen o náročnější kariéry tolik neusiluje. Přenechávají je spíše mužům, stejně tak jako zápasy na fotbalových a hokejových hřištích a ve válkách. Za trochu vlídnosti a pocit zázemí muži vydělané peníze doma stejně "vyklopí".
Není pak velká část těchto žen pochopitelná a vlastně racionální? A nekulhá tím teze o profesní nerovnoprávnosti, pokud by převažovalo v jejich volbě třeba nevědomé ale realistické zvažování o výhodnosti tzv. ženské role?
Jiné významné hodnoty než vysoký plat = menší příjem

Jednotlivé uvedené důvody nemusí samy o sobě statistiku příjmů vychýlit. Avšak nejspíše se budou slévat (jako drobné přítoky do řeky) a k posunům ve výsledné statistice povedou.

Autor studie je pevně přesvědčen, že za stejnou práci má být stejná odměna. Bohužel, v některých případech lze „stejnost“ jen velmi obtížně posoudit.

Shrnujeme:
„Zdá se, že mužům na úspěchu v zaměstnání vskutku hodně záleží, zatímco ženy vyznávají širší spektrum hodnot a těší se z nich - včetně delšího, poklidnějšího života. Ženy v ČR porodí každým rokem zhruba 90 000 dětí, pečují o ně, vychovávají je s láskou a pozorností po mnoho let. Ženy jsou navíc nezastupitelnými tvůrci jedinečných lidských a společenských hodnot. Mechanismy tržní ekonomiky to však příliš nezajímá a zaměstnavatelé na proplacení této veškeré činnosti mimo pracoviště nemají příslušnou rubriku.“

Autor: PhDr. Eduard Bakalář, CSc.

O autorovi: PhDr. Eduard Bakalář, CSc. (1934), vystudoval psychologii na FF UK v Praze, působil na dětské a dospělé psychiatrii, ve výzkumu lidského faktoru, v personalistice a naposledy v Poradně pro otce. Průběžně je též činný jako soudní znalec z oboru psychologie. Jako externista přednáší na katedře psychologie personalistiku a rozvodovou tematiku. Publikuje v oblasti společenských her a překládá odbornou literaturu.

Literatura:
Fischlová, D.: Analýza pracovních příjmů mužů a žen. Sociální politika 10/2003, str. 19 - 20
Raška, P., Erazim, P.: Jsou vyšší průměrné platy mužů zdůvodnitelné? Psychologie v ekonomické praxi. 3 - 4/1994, str. 159 - 162
Ženy a muži v datech. Praha, MPS ČR a ČSU 2003


Zdroj: PhDr. Eduard Bakalář, CSc. Studie 2004

Přečtení článku: 97785x

Tisknout článek

Průměrná známka článku: 2.8

Pošli článek kamarádovi

Oznámkuj článek (1 - nejlepší): 1 2 3 4 5


Související články

29.08.2014, 17:32   Ženy mají vyšší mzdy než muži
25.07.2014, 16:03   Rozdíly v platech neexistují
07.05.2014, 09:10   O jakou rovnost kritikům údajné diskriminace jde?
20.03.2014, 15:12   Už je to venku: I feministky v tichosti přiznávají, že tvrzení o rozdílu v platech jsou nepravdivá
14.03.2014, 17:40   "Platová diskriminace" ? Lež a fikce


Diskuse ke článku

 

Vložit nový příspěvek   Sbalit příspěvky

 

 

Bravo!!!

Autor: Olga Muž

Založeno: 11.08.2006, 09:59

Odpovědí: 4

Konečně jedna analýza, při které autor použil mozek. A teď by to chtělo podobně pečlivý rozbor rozdílů při přidělování dětí do péče po rozvodu - koneckonců pan doktor se kromě personalistiky zabývá i rozvody a funguje jako soudní znalec. Hodně bodů z toho, co už napsal v tomhle článku, by mohl okopírovat:

Ženy mají na rozdíl od mužů hluboké mateřské city, daných genetickou výbavou. Pro mnoho žen je výchova dětí a řádná péče o ně zpravidla na velmi významném, ne-li na prvním místě. Na rozdíl od mužů jsou ochotny odcházet na rodičovskou dovolenou a čerpat volno pro péči o děti - a v očích změstnavatele získat punc "nestabilního zaměstnance" a zůstat pozadu v odborném růstu. Průměrná matka ve srovnání s průměrným otcem se častěji i duševně odpoutává od pracovních úkolů a vrací se k rodinné problematice. V záležitosti dětí nesou podstatně vyšší riziko než muži.

Muži v nejsou tolik zatěžováni starostmi o běh domácnosti. Mezi muži se najde více workoholiků. Muži svou identitu nalézají spíše v tom co udělali ve vnějším světě. Muži jsou silněji motivováni dosáhnout významného úspěchu ve společnosti a také ho dosahují - úspěch v povolání přitom pravidelně znamená méně času věnovanému dětem.

Odpovědět na příspěvek

 

Když si dáte tu námahu a přečtete

Autor: jjj Muž

Založeno: 11.08.2006, 15:58

si Bakalářovy knihy k rozvodové problematice (odkazy na ně na www.chlapiVakci.cz ), tak zjistíte, že jeho argumentace je absolutně konsistentní.

Jediným důsledkem jeho argumentace by bylo: "Opravdu optimálním modelem je úplná rodina: muži a ženy se doplňují a děcka vyrůstají v nejlepší možné konstelaci. "

V případě rozchodu rodičů je pak nejlepší střídavá výchova (nejvíce pro dítě navozuje "rodinný život" i když už rodiče spolu nepečou).

-------------
A sorry: o PLATOVÉ DISKRIMINACI nemůže být opravdu řeči - žádná se nekoná! Jen mají pohlaví jiné priority, toť vše.

Odpovědět na příspěvek

 

Že je podle Bakaláře po rozvodu optimální

Autor: Olga Muž

Založeno: 11.08.2006, 17:07

střídavá výchova je sice zajímavé, ale v souvislosti s diskriminací otců po rozvodu úplně nepodstatné. Ta má, dle prohlášení Svazu mužů, spočívat v onom poměru 89:8 u těch případů, kde zákonné podmínky pro střídavou výchovu splněny NEJSOU.

Otázkou tedy je, proč by Vaše "sorry: o DISKRIMINACI nemůže být opravdu řeči - žádná se nekoná! Jen mají pohlaví jiné priority, toť vše." - přičemž těmi prioritami myslíte práci x rodina - nemělo platit i po rozvodu.

Odpovědět na příspěvek

 

Nesmyslné je vaše tvrzení

Autor: jjj Muž

Založeno: 13.08.2006, 23:02

že nejsou splněny zákonné podmínky pro střídavou výchovu! Samozřejmě že ty splněny většinou jsou, ale bohužel šedá kůra mozková našich soudkyň/soudců není schopná tak prudké akcelerace! Toť vše!!! Proto končí většina děcek v péči matky a nastává typická hra va bank, jestli je ta ženská rozumná nebo ne a to dítě tátu aspoň zažije či nikoliv! (O výchově nemůže být většinou ani řeči :-(

To ale nemá žádnou spojitost s PLATOVOU diskriminací (o které vy píšete tak samozřejmě, jako by skutečně existovala!!!) - taková diskriminace prostě NEEXISTUJE!

Znám samozřejmě např. vysokoškolskou profesorku, která mi říká, že chce se svým capartem prožít intenzivně i 4. a 5. rok jeho života a možná proto ztratí místo na fakultě --- to je prostě JEJÍ VLASTNÍ rozhodnutí!!! Kdyby se takhle rozhodl její muž, bude na tom NAPROSTO STEJNĚ!

Tady se nejedná o pohlaví, ale o to rozhodnutí jako takové. A jestliže někdo - nezávisle na pohlaví - preferuje být doma s děckem, tak nese profesní následky! A je typickým výrazem ženského uvažování typ A (dostává přednost na Titaniku), že tyto následky nést nechce a chce s pomocí feministických změn v zákonech týt na úkor mužů (pro které toto rozhodnutí je zrovna tak těžké, ale každý se na jejich vnitřní problémy vykvajzne).

Odpovědět na příspěvek

 

Zákonné podmínky

Autor: Olga Muž

Založeno: 14.08.2006, 10:12

pro střídavou výchovu jsou splněny tam, kde s ní oba rodiče souhlasí. Nikoliv tam, kdy ji vyžaduje pouze jeden z rodičů a druhý ji odmítá. Soud k takovému řešení může rodiče tlačit, ale nemůže je dotlačit. Chápu, že byste si přál, aby to bylo jinak, ale nezměňujte svoje představy s realitou.

Zmiňovat tady střídavou výchovu ale nemá smysl. Jde o ty případy, kdy se dítě svěřuje do péče jednoho rodiče. Je pro Vás opravdu tak zoufale těžké pochopit, že za tím kritizovaným svěřováním dětí ženám může stát názor navlas podobný tomu Vašemu a Bakalářovu - že každé pohlaví má své priority a zůstat s dítětem doma zákonitě znamená nést profesní následky? A že dítě - když už se manželství rodičů rozpadlo - logicky má vychovávat ten rodič, který má jako svoji prioritu dítě, nikoliv pracovní úspěch, a který s ním strávil několik let doma a dobrovolně nesl profesní následky? Takže tam taky vůbec žádná diskriminace není?

Odpovědět na příspěvek

 

Promiňte, Olgo,

Autor: Sobý hnusec Muž

Založeno: 11.08.2006, 10:31

Odpovědí: 2

ale to mi přijde jako trochu laciná tvrzení. Máte to podložené nějakými čísly (miluji čísla)? A pokud ano, nechcete tím říct, že rozvodový soudce si má prostě říct "ženské jsou pečlivější a mají vyvinutější mateřské pudy, tak já jí to přiklepnu a on se s tím už nějak srovná"? Rozumí se bez dalšího.

Odpovědět na příspěvek

 

Ta laciná tvrzení

Autor: Olga Muž

Založeno: 11.08.2006, 11:12

nejsou moje, vyďobala jsem je všechna ze zdejšího článku dr. Bakaláře ohledně platové diskriminace a použila je v souvislostí s diskriminací otců. Šlo mi o to, že jsou-li totiž jeho výroky (muži jsou víc zaměřeni na úspěch, dětem věnují méně času, matky mají vrozený mateřský pud, obětují kvůli dětem svůj pracovní postup atd.) použitelné jako argument v kontextu prvním, měly by mít tutéž schopnost i v kontextu druhém.

Většina Bakalářových tvrzení mi nicméně přijde rozumná - s tím, že on velmi správně zdůrazňuje, že jde o "průměrné" ženy a muže a upozorňuje i na vliv tradice (tj. že ne všechny ty modely a strategie jsou vrozené a přirozené, ale "prostě se to tak dělá"). Z čehož vyplývá i moje odpověď na Vaši otázku - ne, to tím rozhodně říci nechci. V konkrétním případě není průměr žádný argument.

Odpovědět na příspěvek

 

Tak to se

Autor: Sobý hnusec. Muž

Založeno: 11.08.2006, 12:02

mi ulevilo.

Odpovědět na příspěvek

 

Zneužívání dětí

Autor: Skokman Muž

Založeno: 11.08.2006, 23:32

Odpovědí: 1

Až na to, že ženy narozdíl od mužů mají tendenci zneužívat děti jako rukojmí a otců je dávat na příděl podle vlastního uvážení. Na rozdíl od mužů se snaží z rozvodu co nejvíce vytřískat a i k tomu používají děti, o alimentech ani nemluvě. Mluvím z vlastní zkušenosti. Moje příbuzná dokonce odletěla s dětmi na rok do Ameriky s dvěma dětmi, nechala si od bývalého manžela podepsat souhlas s vycestováním (tvrdila, že jde o dovolenou), tam se vdala a v klidu si nechávala posílat na konto alimenty ve výši třetiny jeho platu. Když se konečně dozvěděl jak se věci mají a chtěl děti vidět, odpověděla mu ta s...ě, že za nimi přece může přiletět. Tak rok šetřil. Po roce zjistila, že ani manžel v Americe není pro ní dost dobrý, odletěla a rozvedla se podruhé. Zaplaťpánbůh už nezplodili dalšího potomka. Teď už je v Čechách má dalšího chlapa, ale otec dětí už je může konečně vídávat. A už v Americe přestala děti proti tátovi štvát, což předtím systematicky činila a byl jsem toho svědkem. Kde je ta rovnost v příjmech, když si slepice dělají ze svého postavení právo ničit druhým život. K doplnění - manželství samozřejmě rozvrátila ona.

Odpovědět na příspěvek

 

Tak si to zopakujme

Autor: Tess Muž

Založeno: 13.08.2006, 10:54

pokud ji dal manzel souhlas s vycestovanim, tak mu nemohla tvrdit, ze jede na dovolenou. Kdyz po nem chtela souhlas s vystehovanim, asi se chtela vystehovat....ne??? A on ji to podepsal. A pak zjisrtil "jak se veci maji"?????


Poku
d ji manzel dal souhlas s vycestovanim, jeho VLASTNI deti jsou porad jeho det, a proto na ne plati alimenty.

Na letenku do Ameriky se setri jeden rok?????? Ona tam byla rok a on setril rok na letenku, kdyz uz byla zase zpatky????

A mezitim se rozvedla a znova vdala ? A to ten rozvod delegoval az Ameriky???


A uz v Americeprestala proti tatovi stvat? Uz tam????

Co to ma delat s tovnosti v prijmen

Odpovědět na příspěvek

 

Vazeni panove a pane Bakalar

Autor: Tess Muž

Založeno: 13.08.2006, 11:16

Odpovědí: 1

je zajimave , ze vase teze asi neplati v Portugalsku, kde zeny dosahuji 94% platu muze.

a je zajmave , ze vase teze neplati v mnoha arabskych zemich, kde zena dosahuje stejneho platu jako muz.

Odpovědět na příspěvek

 

Autor: Robert-Antonio Muž

Založeno: 14.08.2006, 22:57

Země EU neberte jako referenční, protože tam je trh práce silně deformován již existujícími státními předpisy na platy mužů a žen.
Jinak které arabské země máte na mysli?

Odpovědět na příspěvek

 

Je to diskriminace

Autor: Tess Muž

Založeno: 13.08.2006, 11:19

Odpovědí: 1

v pripade, ze zamestnavatel hodnoti muze jako zivitele rodiny a proto mu da (ano prave proto) vice penez nez zene, ktera mu neodejde jinam.

Jinymi slovy,muz ma nastupni plat vetsi protoze je muz.

Kdyz neprihledneme k tomu, ze velka cast zen neni vdana , jako velka cast muzu neni zenata. A hlavni zivitelky rodin jsou zeny.

Odpovědět na příspěvek

 

Autor: Robert-Antonio Muž

Založeno: 14.08.2006, 22:56

Tak to je nesmysl, zaměstnavatelé nejsou takoví lidumilové, aby dávali komukoliv vyšší plat jen proto, že je živitel rodiny. Naopak, zejména u málo kvalifikovaných profesí spousta zaměstnavatelů dává přednost mladým lidem bez závazků právě proto, že takoví zaměstnanci vyžijí i s menším platem.

Odpovědět na příspěvek

 

Mala pripominka k bodu 5)

Autor: Tess Muž

Založeno: 13.08.2006, 12:01

Odpovědí: 3

Bakalar:

"5) Ženy se zpravidla nezařazují do prací s náročnou technikou (např. konstrukce a provoz superpočítačů, pilotování velkých letadel, řízení letu kosmických stanic, řízení velkozakladačů, razících štítů apod.).
Neúčast na špičkově honorovaných pracích s náročnou technikou = menší příjem."


Diskri
minace znamena, ze zeny nemaji stejny plat, pokud maji stejnou pozici napr. pri pilotovani velkych letadel, nebo pri rizeni letu kosmickych stanic......

Myslite si , ze by meli dostat zeny napriklad na techto mistech STEJNY nebo MENSI plat prave kvuli zhora vyjmenovanymi oduvodnenimi pana Bakalare.

Pripada vam normalni, aby zena pilotka, pri stejnem zarazeni treba v ceskych aeroliniich, mela oproti pilotovi mensi plat??

Odpovědět na příspěvek

 

Autor: Robert-Antonio Muž

Založeno: 14.08.2006, 23:05

V mnoha profesích i na stejné pozici jsou velké rozdíly v tom, jak kvalitní práci zaměstnanec odvádí. Například v softwarové firmě, kde pracuji, je relativně málo pozic - vývojář junior, vývojář senior, architekt, konfigurační manažer - ale ohodnocení na každé pozici je hodně dáno velkým množstvím elementů know-how, přiznanými specializacemi, certifikáty atd. Špičkově vzdělaný konfigurační manažer může mít klidně dvakrát i vícekrát vyšší plat nežli průměrně vzdělaný - a přesto jsou to oba konfigurační manažeři. Proto účast/neúčast žen na špičkově honorovaných pracích se projeví i při srovnávání platů na stejných pozicích.

Odpovědět na příspěvek

 

Autor: Jarmila Muž

Založeno: 15.08.2006, 11:46

Ve svem povolani chemika jsem se nesetkala se zaměstnavatelem, který by diferencoval plat zaměstnance podle jejich kvalifikace, certifikátů A VÝKONU. vždy to záviselo zejména na tabulkovém zařazení a v druhé řadě také na tom, co ještě člověk zkousl.

Odpovědět na příspěvek

 

...

Autor: lubob Muž

Založeno: 17.08.2006, 17:24

"Diskriminace znamena, ze zeny nemaji stejny plat, pokud maji stejnou pozici"

to je ale donebevolajici blbost. plat se dava za odvedenou praci, nikoliv za pozici.
kde udelaly soudruzky chybu?

Odpovědět na příspěvek

 

Myslím, že je chyba

Autor: Alizon Muž

Založeno: 15.08.2006, 09:48

Odpovědí: 0

vycházet z průměru, právě proto, že do něho vstupuje celá řada okolností, které pan Bakalář popisuje.
Domnívám se, že jako popis situace to vcelku odpovídá, a zkusím to trochu rozebrat.

Pokud budu mít menší plat kvůli tomu, že z jakéhokoli důvodu podávám menší výkon, je to OK. Pokud je pro mne třeba důležité, že mohu končit vždy v určitou dobu a nemusím být časově flexibilní, protože se chci dostat domů a být včas s rodinou, je asi legitimní, že dostanu míň peněz, než člověk, který je ochoten vychytávat jednorázové nárazovky.

Ale zastavím se u těch "nevědomých" bodů (bod 6-9 u žen), podle kterých ženy i v pracovní době věnují čas výběru partnera, myšlení na banální nemoci dětí, kalkulaci s tím, že je bude živit partner... To spadá do kategorie těžkých předsudků. Pracovala jsem dost dlouho pro "tvrdé kapitalisty", které nelze podezírat z toho, že by chtěli fungovat jako dobrodinci, abych mohla říci, že tam nikoho nic takového nezajímalo. Pracuješ, jsi ochoten/tna vyjít zaměstnavateli vstříc? Tak máš naději na postup, popřípadě na to, že tě nevyhodí. Podáváš konstantně slabší výkon? Pak není u nás pro tebe místo. Máš nějaké problémy doma? Pokud šlo o něco opravdu závažného (dlouhodobá nemoc), bylo vedení firmy ochotno dotyčné/mu vyjít do značné míry vstříc. Problémy běžného chodu domácnosti nikoho nezajímaly - udělej si to, jak umíš. Důležité je, aby práce byla hotová.

Na jednu stranu si zaměstnavatel nedovolil jakékoli předsudky, na druhé straně zaměstnanci si nedovolili se "ulejvat". To považuji za správný přístup a zřejmě to i funguje.

Zastavím se ještě u bodu č. 9, který pokládám za naprosto absurdní. Myslím tím tezi, že žena nestojí o to, aby měla vyšší plat, aby se manžel necítil ohrožen v roli živitele. Nechápu, že je někdo schopen a ochoten přizpůsobit se člověku s takto nízkým sebevědomím, který není schopen strávit, že má partnerka víc peněz než on, i když to znamená větší příjem pro celou rodinu. Který by byl navíc schopen dělat partnerce kvůli tomu doma dusno? To mi tedy hlava opravdu nebere.

Odpovědět na příspěvek

 

A ještě

Autor: Alizon Muž

Založeno: 15.08.2006, 09:58

Odpovědí: 0

k té "architektuře dětské duše" - mimochodem, docela hezky řečeno.

Myslím si, že pro dítě je prospěšné, není-li tím architektem pouze jeden milující člověk, ale je-li jich pokud možno co nejvíc? Je žádoucí, aby těmito architekty byli i tatínci.

Nelíbí se mi to s tou mladou ženou zamýšlející se nad svou budoucností. Nejsou to jediné dvě možnosti a nelíbí se mi to, co je na tomto webu poměrně často prezentováno - pokud se jedná o vzdání se něčeho (kariéry, koníčků) ve prospěch rodiny, je to vždy záležitost ženy (je prý na to lépe geneticky vybavena). Pokud ale dojde na rozvod, je to náhle zcela jinak - není prý dokázáno, že by ženy měly větší schopnost starat se o děti. To mi nepřipadá fér, vám ano?

Co kdyby to bylo tak, že otec i matka dětí budou mít kariéru středně náročnou (aby oba měli čas i na utváření duše svých dětí, na své koníčky)?

Odpovědět na příspěvek

 

Autor: Eva Muž

Založeno: 15.08.2006, 20:06

Odpovědí: 0

Pánové, já sice nesnáším extrémní feministky, ale po přečtení vašeho článku můžu říct, že bych se jednou z nich s gustem stala.. to snad nemyslíte vážně?? To vypadá že muž nemusí myslet na své děti a v podstatě je tu jen proto, aby vydělával peníze... no, asi začínám chápat postoj feministek, ač jsem vždy byla jejich odpůrkyní...

Odpovědět na příspěvek

 

platová-cenová diskriminace

Autor: absolutnipesimista Muž

Založeno: 30.04.2008, 11:20

Odpovědí: 1

Muži musí mít větší plat za stejnou práci, protože platí vyšší ceny za stejné služby. Na každém rohu uvidíte plakáty , zvoucí na zábavy, diskotéky. Všude mají ženy vstup zadarmo, nebo levněji.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: platová-cenová diskriminace

Autor: rout Muž

Založeno: 20.05.2008, 10:37

ZÁSAH !

Odpovědět na příspěvek

 

 

Vložit nový příspěvek

Jméno:

Pohlaví:

Muž, Žena

E-mail:


(Vyplňte pouze tehdy, jestliže chcete být informování o odpovědích na váš příspěvek)

Předmět:

Příspěvek:

 

Kontrola: 

Opište znaky z obrázku do spodního pole:

 

 


ROVNOPRÁVNOST.cz je kolektivni tvooený, nezávislý, svobodný, názorový web. Jeho posláním je komentovat a zviditeloovat spoleeenské problémy týkající se mužu. Stránky vznikly za úeelem osvity a dokumentace. Cílem je umožnit všem publikovat svobodné názory formou elánku nebo diskuzních poíspivku. Stránky dávají svobodný prostor i kontroverzním názorum a tabuizovaným tématum, o kterých se veoejni nemluví nebo se bojí mluvit. Nesnaží se nikomu vnucovat cizí názor a nechávají na každém, aby si vytvooil svuj vlastní.

Copyright © 2007 Rovnopravnost.cz                Tvorba www - Web & Media a.s.