Doporučujeme


29. ledna 2007

Rovnoprávnost

Redaktor: vikki

Aktualita

Nový člověk

Národní park Eifel je krásný kus Německa rozkládající se mezi Bonnem a Cáchami (Aachen). Světlé bukové lesy střídají vonící vřesovištní louky. Je to místo, kde všichni lidé bez rozdílu nacházejí klid a pohodu, muži i ženy; je to místo - chtělo by se říci, kde si boj mezi pohlavími vybírá oddechový čas.

Ministerstvo životního prostředí spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko tomuto míru nevěřilo a vyslalo do terénu tým odborníků, socioložku, promovanou ekotrofoložku, a ty dostaly důležité zadání: „Gender mainstreaming v národním parku Eifel - vývoj realizačních nástrojů“. To zní složitě, ale skrývalo se za tím přesvědčení, že sexismus se na hranici chráněné přírodní oblasti nezastaví.
Po jedenácti měsících práce badatelský tým předložil závěrečnou zprávu o 67 stranách. Obsahovala např. doporučení, aby z propagačních brožur byly pokud možno odstraněny obrázky jelení říje, neboť takové věci prý podporují „stereotypní role pohlaví“. Zemská vláda studii poskytla 27.000 eur.

Celou věc by bylo možno považovat za výsledek přehorlivé byrokracie, nebýt onoho podivuhodného slovního spojení „gender mainstreaming“. Špičky v kancléřství ho znají stejně jako zaměstnanci na radnicích a okresních úřadech, proniklo do státní správy, potichu, ale se značným efektem. Gender mainstreaming je řídícím principem pro všechny spolkové úřady, jak ostatně stojí psáno v jednacím řádu vlády. Dvanáct spolkových zemí je následovalo s podobnou úpravou, Bavorsko s vládou konzervativní CSU stejně jako socialistický berlínský Senát.

Především spolkové ministryni pro rodinu Ursule von der Leyen (CDU) leží tato záležitost na srdci. V jejím úřadě existuje samostatný referát pro gender mainstreaming a antidiskrimininaci, téma zabírá na internetových stránkách ministerstva velký prostor. Hned při nástupu do úřadu si nová šéfka resortu posteskla: „V oblasti gender mainstreaming pokulháváme za mezinárodním vývojem.“

Co to ale znamená, ten gender mainstreaming, pojem, který je dnes už natolik rozšířený, že ho redakce prestižních slovníků Duden nedávno zařadila do 24. vydání? Za neohrabaným anglicismem se skrývá víc než klasická podpora žen, jak ji vnímají pověřenci pro rovné postavení, kteří jsou dnes v každé větší správě. Gender mainstreaming chce změnit nejen postavení lidí, chce změnit lidi samotné. Anglické slovo „gender“ označuje naučenou roli pohlaví, vyjadřuje představu, že muži a ženy se chovají odlišně pouze proto, že tak byli společností vychováni. To není nijak nová myšlenka, Simone de Beauvoir již v roce 1949 napsala: „Člověk se ženou nerodí, ale stává.“

Novinkou je, že tato myšlenka pronikla do politiky a tam rozvinula svůj dalekosáhlý vliv. Neboť, je-li pohlaví pouze programem učení, pak je možné ho ve službách rovnoprávnosti pohlaví také přepsat. To je cílem koncepce gender mainstreaming. Podle antidiskriminačního zákona je to druhý společensko-politický projekt rudo-zelené vlády, kterému se s elánem věnuje i nová spolková vláda.

Kdo chce získat představu, jak gender mainstreaming funguje v praxi, měl by se podívat k Ralfu Puchertovi. Puchert si dal za úkol vytvořit jiného muže, sleduje tu myšlenku od doby, kdy v osmdesátých letech studoval na Technické univerzitě v Berlíně. V roce 1989 se spojil se čtyřmi dalšími pedagogy ze své mužské skupiny a založil Dissens, spolek pro „aktivní kritiku patriarchátu“.

Většina mužských skupin mezitím zmizela v propadlišti dějin, Dissens však vzkvétá, má 20 spolupracovníků a je svého druhu víceúčelovým dodavatelem progresivní práce v oblasti rovnoprávnosti pohlaví. Za svou pozdní prosperitu vděčí spolek i skutečnosti, že projekty v oblasti gender mainstreaming bývají v posledních letech velkoryse podporovány; mezi zadavateli bylo již město Berlín, spolková vláda i Evropská komise.

Specialitou v práci spolku je práce s chlapci. O té má Dissens svou velmi vlastní představu, jde totiž i o to, vychovat z chlapců včas kritiky vlastního rodu. Existuje velmi působivý příklad, jak se genderová teorie projevila v aplikované pedagogice.

Spolupracovníci spolku Dissens hráli během jednoho projektového týdne s chlapci z berlínského sídliště Marzahnu „hru na předsudky“, na jejímž konci měli účastníci dojít k poznání, že muži a ženy se od sebe liší daleko méně, než by si byli mysleli. Rozvinula se intenzivní diskuse, zda dívky mohou čůrat ve stoje a chlapci projevovat své emoce; sentence létaly vzduchem. Na konci hry lidé z Dissensu jednomu zvlášť sebevědomému chlapci vyčetli, „že má vagínu a jenom dělá, že je kluk“, jak stojí v protokolu.

Upřít pubescentovi existenci pohlavního orgánu je celkem iritující pohana, ale s tím lidé z Dissensu počítali, šlo jim o „zničení identit“, jak napsali. Cílem „neidentitární práci s chlapci“ je „nikoliv jiný chlapec, nýbrž vůbec žádný chlapec“.

Gender mainstreaming je reakcí na stížnosti mnoha feministek z devadesátých let, že tradiční nástroje podpory žen jsou nepostačující. Proto by úsilí o rovné postavení mělo proniknout do všech sfér veřejného života, požaduje se „mainstream“ v konání státu a snahou je také přimět muže, aby se zřekli moci a vlivu. Gender mainstreaming je prý projektem, který „zpochybňuje privilegia mužů jako sociální skupiny“, říká Sabine Harková, jedna z předních genderových teoretiček v Německu.

Již dobře půldruhého roku financuje Spolkové ministerstvo pro rodinu akci s názvem „Nové cesty pro chlapce“, cosi jako profesní poradenství pro dospívající mužského pohlaví. Jedná se o reakci na „girls´ day“, který existuje již delší dobu a jehož cílem je inspirovat dívky, aby studovaly technické a inženýrské obory a neomezovaly se jen na klasické ženské profese jako pečovatelky či kadeřnice.

Na první pohled se „Nové cesty pro chlapce“ jeví veskrze rozumně, propagují jej plakáty, na nichž ležérní pubescent hledí vstříc radostné budoucnosti. Zvláštní je jen to, že „Nové cesty pro chlapce“ doporučuje hochům, ukončivším školu, přesně ty pečovatelské a sociální profese, které dívkám už nikdo nedoporučuje, protože nabízejí příliš malou kariérní perspektivu.

Je nesporné, že v Německu nemůže být o skutečné rovnoprávnosti ani řeči. V představenstvech 30 firem, které tvoří index DAX, není ani jediná žena, jen 8 procent profesur v nejvyšší platové třídě patří ženám a muži vydělávají ve srovnatelných pozicích ve velkých firmách v průměru ještě pořád o 23 procent víc než jejich kolegyně.

Je jen otázkou, zda je gender mainstreaming tou správnou odpovědí. Neboť je rozdíl, zda se stát snaží odstraňovat znevýhodnění cílenou podporou - nebo zda si osobuje právo vytvářet pro lidi nové obrazy rolí a přitom už mladistvé dávat do služeb sociálně-pedagogického projektu, stojícího na pochybných teoretických základech.

Americký lékař John Money byl jedním z prvních, kteří se pokusili vědecky dokázat, že pohlaví je pouze naučené, byl jedním z průkopníků genderové teorie. Money nebyl při svém průzkumu nijak útlocitný: v lednu 1967 podrobil ani ne dvouletého chlapce Bruce Reimera změně pohlaví; při dřívější obřízce byl zmrzačen jeho penis. Již brzy se ukázalo, že realita se nechce Moneyho teorii poddat. Už jako malé dítě si Brenda, jak se Bruce nyní jmenoval, strhávala z těla šatičky, holčičí hračky obcházela obloukem. Když se Brenda ve 14 letech dozvěděla, že se narodila jako chlapec, rozhodla se pro zpětnou změnu pohlaví. Na jaře 2004 se Bruce Reimer zastřelil brokovnicí.

Ještě dnes vzbuzuje každá nová studie o důvodech rozdílného chování obou pohlaví vzrušené debaty. Důvodem je především skutečnost, že otázka, zda člověka dělá mužem či ženou příroda nebo kultura, je otázkou politickou. Pokud lidské chování řídí geny a hormony jako dálkové ovládání, pak by ti, kdo jsou proti skutečně rovnému postavení obou pohlaví, mohli prohlásit za svého druhu přírodní zákon, že ženy musí strávit svůj život péčí o děti a domov. To naopak vysvětluje, proč mnohé feministky a genderoví teoretici tak vehementně popírají, že mezi mužem a ženou vůbec existuje nějaký rozdíl, krom penisu a vagíny. Obávají se, že všechno ostatní bude použito jako odůvodnění pro zbavení žen jejich práv a životních šancí.

Asi nejvlivnější a nejradikálnější zastánkyní genderové teorie je profesorka Judith Butlerová, která vyučuje na univerzitě v kalifornském Berkeley. Pro ni je pohlavní identita většiny lidí fikcí, „komedií“, jejíž hraní jim vtloukli do hlavy od nejranějšího dětství. Soužití muže a ženy a sexuální touhu mezi odlišnými pohlavími vnímá jako výraz perfidního represivního systému, „nucené heterosexuality“.

Je snadné považovat Butlerovou za produkt poněkud překrouceného amerického univerzitního provozu. Ale to zároveň znamená podcenění jejího působení. Na každé z mnoha německých vysokých škol, které genderová studia nabízejí, patří Butlerová ke kánonu, a pro studenty se otevírá stále víc možností, jak naučené poznatky převádět do praxe. Genderovým teoretikům se podařilo proměnit svou okrajovou akademickou disciplínu v byrokratický velkoprojekt.

Genderoví pracovníci pronikli již i na venkov. Při obnově vesnice v Jützenbachu, obci s 550 obyvateli v jižním Harzu, zadalo erfurtské ministerstvo zemědělství „genderový šek“ na 15.000 eur, který mj. přinesl poznatek, že v dobrovolném hasičstvu slouží pouze jediná žena. Freiburská městská správa vydala příručky pro vychovatele s cílem zamezit „negativním vlivům dominance mladých chlapců“ již ve školkách.

Sotva který občan ví, co znamená gender mainstreaming, avšak němečtí státní úředníci na toto téma dostávají stále promyšlenější příručky, existují pilotní projekty, vzdělávací kurzy a studie proveditelnosti. Na berlínské Humboldtově univerzitě vláda zřídila vlastní „kompetenční centrum“, v němž osm vědců dbá nad tím, aby byl gender mainstreaming řádně implantován do státních orgánů. Na každém berlínském obvodním úřadě je na informační desce vyvěšena zpráva o pokroku „genderového pracoviště“.

Především stát se stará o to, aby odborníci měli co dělat. Ministerstvo dopravy zaplatilo 324.000 eur za dokument „Gender mainstreaming ve výstavbě měst“, při kterém se mj. zjistilo, že muži ve městě Pulheim u Kolína n.R. by si při výstavbě nové městského parku přáli hřiště na pétanque. Spolkové ministerstvo životního prostředí uvolnilo 180.000 eur na studii „Gender greenstreaming“, k jejímž výsledkům patří, že by z hlediska genderové politiky bylo rozumné pořádat také „kursy práce s motorovou pilou pro ženy“.

A na pořadu dne je už další projekt. Od března je na Spolkovém ministerstvu pro rodinu „Studie proveditelnosti gender-budgetingu“ - stála 180.000 eur a byly kvůli ní studovány rozpočty řady ministerstev. Kdyby došlo k její realizaci, muselo by být u každé jednotlivé finanční položky prověřeno, zda je vynakládána korektně z hlediska genderové politiky. Bylo by to vítězství byrokracie nad rozumem, neboť je těžké zjistit, zda mají z vyplácení vládních subvencí na těžbu černého uhlí nebo nákupu bojového vrtulníku výhodu spíš ženy nebo muži.

Mezitím některým v CDU/CSU svítá, že projekt jako gender mainstreaming je s programem konzervativní strany těžko slučitelný. „Skutečně si kladu otázku, zda tím stanovíme správné politické priority“, bručí nespokojeně místopředseda frakce CDU-CSU Wolfgang Bosbach. Stanoviskem Unie bylo doposud co možná se nemíchat do soukromého života lidí; chtěla podle své vůle utvářet stát, avšak nikoli občany.

Ursula von der Leyen však již vymyslela dvojí strategii, aby se vyhnula kritice. Veřejně ministryně pojem gender mainstreaming už nevysloví, na poradě vedení jejího ministerstva bylo rozhodnuto, že v budoucnosti se bude používat obrat „politika rovného postavení jako strategie úspěchu“. Na její linii se tím však nemění nic.

Kdo odebírá „Newsleter zur Gleichstellungspolitik“ (Věstník pro politiku rovného postavení) tohoto ministerstva, ten v rubrice „Novinky z Genderového kompetenčního centra“ najde nadále pravidelná hlášení o úspěších. Von der Leyen už na počátku svého působení v úřadě dala jasně najevo, že na rozdíl od kancléřky se nechce spokojit s politikou malých kroků. „Chtěla bych v této zemi něčím pohnout“, pravila…

René Pfister, 18.1.2007

Vyšlo v časopise Der Spiegel 30.12.2006


Zdroj: Občanský institut 18.1.2007

Přečtení článku: 642411x

Tisknout článek

Průměrná známka článku: 2.5

Pošli článek kamarádovi

Oznámkuj článek (1 - nejlepší): 1 2 3 4 5


Související články

19.02.2008, 00:41   Mohou evropské peníze podporovat rovné příležitosti?
19.06.2007, 02:50   MALÝ ROZDÍL
14.03.2007, 00:20   GeM - program na zrušení mužské pohlavní identity
30.01.2007, 11:22   Nekalá soutěž
26.01.2007, 23:01   Gender mainstreaming v praxi


Diskuse ke článku

 

Vložit nový příspěvek   Sbalit příspěvky

 

 

To snad není možný...

Autor: NTPT Muž

Založeno: 28.01.2007, 23:35

Odpovědí: 1

Vy si snad děláte srandun ne ??? :-/

Odpovědět na příspěvek

 

Re: To snad není možný...

Autor: KaH Muž

Založeno: 29.01.2007, 01:05

Neděláme. Je to smutný, ale je to tak :-(

Odpovědět na příspěvek

 

Pro Olgu.

Autor: NTPT Muž

Založeno: 29.01.2007, 00:13

Odpovědí: 33

Navrhuji převést sem naši diskuzi ohledně zmíněného institutu z pod předminulého článku. A doufám že zde bude pokračovat. Autorovi tohoto textu nicméně děkuji, prorože mi ušetřil práci zejména zmínkou o mozkoškrabovi jménem "John Money" a jeho "slavném" případu Bruce - Brenda - Bruce Reimera a velmi správně je navázal do souvislostí. Jsem zvědav milá Olgo co budete říkat nyní, jestli také to dotáhnete tak daleko že budete opět překrucovat svoje vlastní slova (viz naše minulá diskuze, kde jste ve svých vlastních slovech za cenu logických veletočů a učiněných výkladových saltomortale hledala sociální konstrukt nekonstrukt..... .o) )

A nezlobte se na mně, ale každý slušný člověk, a empatický, nekonfliktní jedinec s vyzrálou osobností, obdařený sociální inteligencí ( tím přeci jako ŽENA jste), by měl praktiky "výchovy" v ramci gender mainstreamingu stylem "Na konci hry lidé z Dissensu jednomu zvlášť sebevědomému chlapci vyčetli, „že má vagínu a jenom dělá, že je kluk“, jak stojí v protokolu" jako týrání dětí VELMI ostře odsoudit......

A mimochodem, o tom, že kdyby se takhle někdo zachoval k holčičce (tedy jí v dospívání boural pohlavní identitu a tvrdil jí že má penis), by s toho udělaly feministky a média vpravdě celosvětový humbuk (a oprávněně !!! ) jsem skálopevně přesvědčen.......

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Pro Olgu.

Autor: Olga Žena

Založeno: 29.01.2007, 09:58

NTPT, Vy jste se neobtěžoval přečíst si moji odpověď, viďte? Jinak byste totiž už věděl, že to co pokládáte za logické veletoče a salta mortale, je ve skutečnosti výsledek Vaší nepozornosti.

Tak jako jste přehlédl, že APOC není SARA, a napsal dlouhý text, co že v této údajné SAŘE chybí, přehlédnul jste jednu z mých úvodních věd: "Gender v sociálněvědním významu znamená vlastnosti, chování, očekávání, které společnost spojuje s mužem nebo ženou." a napsal dlouhý text o tom, že gender podle mě není sociální konstrukt. (A nedostal se tím pádem vůbec k opdstatě toho, co jsem Vám říkala).

Takže odopvěď na Vaši otázku, co bude Olga říkat nyní, zní: pořád to stejné. Chtělo by to pozorně číst, chvíli přemýšlet - a až pak komentovat. Ne naopak.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Pro Olgu.

Autor: lubob Muž

Založeno: 29.01.2007, 12:08

olgo, ja nevim, jake mate rozepre s NTPT, ale musite uznat, ze tenhle clanek o "gender mainstreamingu" docela podkopava vase rozsahle obhajoby, ze kritika gm je zalozena pouze na spatnem prekladu slova gender.

usmevny pripad s jeleny v riji ukazuje pravy opak toho, co jste hajila. to, co je biologicke (tedy tyka se pohlavi & nikoliv role) ma z brozur zmizet.
totez plati o chlapci s vaginu, ktery si hraje na to, ze ji nema :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Pro Olgu.

Autor: yahya Muž

Založeno: 29.01.2007, 12:16

Nevím, jestli můžeme stále nakládat na Olgu břemeno vysvětlování všeho, co se zde objeví, ale také na jelenech v říji nevidím nic špatného (nejde-li o výhru v tombole:-))

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Pro Olgu.

Autor: lubob Muž

Založeno: 29.01.2007, 13:11

ja na ni nenakladam zadne bremeno (ptam se ji, protoze to souvisi s nasimi predchozimi debatami), ale i kdybych aspon trochu nakladal, tak olga je
1. dost silna na to, aby to unesla
2. dost inteligentni, aby se s tim nejak vyporadala
3. dost sebevedoma na to, aby si sama rekla, jestli ji to stoji za odpoved

& tudiz nepotrebuje vase (& taky kocourovy) "pomocne" ruce.
ze jsem na ni obcas ostry? ano, jsem. prave proto, ze je inteligentni, mam na ni tvrdsi naroky.
ocividni debilove, kteri se tu semo-tamo prezentuji aniz by neco do diskuse prinesli mi nestoji ani za odpoved (i kdyz nekdy udelam vyjimku :-))

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Pro Olgu.

Autor: Olga Žena

Založeno: 29.01.2007, 13:39

Ale potřebuje. Konkrétně Yahyovy velmi. Jako správný muž zapomínáte, že pro ženy není důležitá jen pomoc ve smyslu participace na řešení problému, ale - a především - vyjádření účasti a podpory. Yahya zvládá perfektně obojí. Pokud si to nevycintá všechno na netu, musí být paní Yahyová šťastná žena ;-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pro Olgu.

Autor: yahya Muž

Založeno: 29.01.2007, 13:50

Nelze neříci děkuji. A to jsem chtěl rasantně omezit svoji činnost...:-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pro Olgu.

Autor: lubob Muž

Založeno: 29.01.2007, 14:13

no, dobre tedy, tuhle potrebu vam upirat nemuzu. prestoze mi pripada, ze ta vecna stranka podpory je minimalni, necht je to tak, jak rikate. vsak on vam gender mainstreaming tyhle posetile hry na kavalirstvi vyzene z hlavy :-))

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Pro Olgu.

Autor: yahya Muž

Založeno: 29.01.2007, 13:47

Všeho, co jste uvedl, jsem si vědom, není nutno být předrážděný. Smajlík na konci věty Vás měl informovat o rovině příspěvku, který byl navíc určen spíše Olze.

Odpovědět na příspěvek

 

Milý Lubobe,

Autor: kocour Muž

Založeno: 30.01.2007, 01:02

kocoura vynechte, moc Vás o to prosím - kocour je v nejhlubší nemilosti, moc dobře ví za co a nejradši by vůbec nebyl.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Pro Olgu.

Autor: yahya Muž

Založeno: 29.01.2007, 12:32

Ad Reimer (http://en.wikipedia.org/
wiki/David_Reimer):

Da
vid Reimer (August 22, 1965 – May 5, 2004) was a Canadian man who was born as a mentally and biologically healthy boy, but was sexually reassigned and raised as a girl in an attempt to improve his life after his penis was inadvertently destroyed during circumcision. Psychologist John Money depicted the reassignment as not only successful but also strong evidence that sex roles are a social construct. The reassignment was ultimately unsuccessful, and Reimer assumed a male gender role at 15. He later went public with his story to discourage similar medical practices. He committed suicide at the age of 38.

("David Reimer was born as a male identical twin in Winnipeg, Manitoba. His birth name was Bruce; ...")

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Pro Olgu.

Autor: lubob Muž

Založeno: 29.01.2007, 14:14

ceho se ma tykat tento vynatek? ja reimeruv pripad samozrejme velmi dobre & dopodrobna znam....

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Pro Olgu.

Autor: yahya Muž

Založeno: 29.01.2007, 15:50

Výňatek je citací z odkazu na wikipedii, který se týká zmíněného případu Reimer. Možná že ne každý Reimerův případ, zmíněný v textu, dopodrobna zná jako Vy, takže wiki je jedna z možností, jak se více dozvědět, pokud má někdo zájem.
Přišlo mi to zajímavé i z toho důvodu, že odkaz hovoří o jednom opovážlivém experimentu a tečka. Článek ale jako by naznačoval, že něco podobného snad má být účelem nebo alespoň průvodním jevem GM a že dr. Money je nějaká ikona či otec zakladatel GM.
Přeberte si to jak chcete - záměrně jsem uvedl pouze odkaz, ne už žádné hodnocení, v čemž pokračuji, to ať si dělá každý sám.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Pro Olgu.

Autor: Olga Žena

Založeno: 29.01.2007, 13:01

Ale nepodkopává, Lubobe. Za prvé, zase mě špatně citujete. Netvrdila jsem, že kritika GM je založena na špatném pochopení slova gender. Tvrdila jsem, že Hofmmannova (!) kritika GM, podle níž je cílem prosazení myšlenky o neexistenci biologicky determinovaného pohlaví. Hoffmann to odůvodňuje zhruba takto: existuje feministická teorie o dualitě sex/gender. Ve slově GM se objevuje jenom slůvko gender. To znamená, že sex podle GM není relevantní a platí jenom gender.

Tohle je prostě blbost. Cílem GM je naprosto určitě co největší rovnost a rovnoprávnost pohlaví. Která:

1. má existovat všude tam, kde je možná
2. má být pomocí GM brána v úvahu při rozhodovacích procesech všeho druhu.

Ale té rovnosti a rovnoprávnosti se má dosáhnout tak, že si dotyčný rozhodovací orgán řekne "Hoši, ona jsou ale pohlaví dvě. Že nám to takhle připadne správné a prospěšné je hezké, ale co si o to asi budou myslet ženské? Že nesedí v našem zastupitelstvu neznamená, že se jich to ve finále nijak nedotkne." Nikoliv že si pan starosta i s radou nechá ušmiknout pindíka a vrhne se na homosexualitu, aby jako dokázal, že pohlaví neexistuje a přiblížil se ženám.

Za druhé, Hoffmann a spol. rádi využívají extrémních příkladů, které ještě navíc postaví do odpudivého světla, aby byl efekt dokonalý. Viz třeba "ztráta identity" a hry Dissens institutu. Fuj, fuj, fuj, jak někdo může prosazovat takovou blbost! Jenomže ony jsou všechny psychologické hry trochu praštěné. Kdysi jsem viděla dokument, jak malým Američanům vysvětlovali škodlivost rasismu. Rozdělili je na dvě skupinky a těm, co měli světlé oči, řekli, že jsou lepší. A těm, co měli hnědé, že jsou špatní. A ty první pořád chválili a ty druhé pořád buzerovali. Taky jim říkali příšerné věty jako "ty nemáš právo na nic, máš hnědé oči!" Jenomže to bylo právě proto, aby si ty bílé děti uvědomily, jaké to je, když vám někdo připisuje hodnotu na základě toho, co nemůžete ovlivnit. Když chcete člověku nastavit zrcadlo, chcete aby se na věc podíval ted ne jako on, ale z nového úhlu pohledu, tak ho trochu vykolejit prostě musíte. Jinak ho z těch zajetých kolejí nedostanete.

Právě uvedené nic nemění na tom, že jeleny v říji jsem nepochopila a o GM si nic extra pozitivního nemyslím. Ukazovat jej jako Belzebuba, který chce vymítit všechno pohlavní v lidech, a používat přitom krátké spojení gender=sociální konstrukt -) GM=žádné pohlaví neexistuje, je ale nedůstojné.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Pro Olgu.

Autor: lubob Muž

Založeno: 29.01.2007, 13:15

tentokrat vynecham tu omacku, ktere je zase az moc & jdu rovnou k veci :

"Cílem GM je naprosto určitě co největší rovnost a rovnoprávnost pohlaví."

jak se tedy s timto PROKLAMOVANYM cilem snoubi vyse zminena FAKTICKA kauza s jeleny v riji & chlapecky s vaginou?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Pro Olgu.

Autor: Olga Žena

Založeno: 29.01.2007, 13:40

S tou omáčkou jste vynechal i odpověď na obě otázky ;-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pro Olgu.

Autor: lubob Muž

Založeno: 29.01.2007, 14:11

no, ehm, otazka je tam jenom jedna, navic pouze recnicka & jeste ke vsemu utopena v tom kvantu "omacky".
to vy, olgo, jste "vylila" moji samotnou otazku :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pro Olgu.

Autor: Olga Žena

Založeno: 29.01.2007, 14:44

Ale to snad ne :-)

Jeleni - napsala jsem, že nechápu, proč jeleni v říji někomu vadí. Že jste to Vy, šla jsem hlouběji a vygooglovala dokument o celém projektu. O škodlivosti jelenů v něm nic není, ale celkem evidentně z něj vystupuje, že cílem GM není mužské a ženské pohlaví rušit, ale naopak brát ohled na jejich odlišné zájmy a potřeby:

"The pilot project “Gender Mainstreaming in the National Park Eifel”
By Doris Hayn, Institute für sozial-ökologische Forschung (ISOE) Frankfurt, Germany

From the vast scope of activities of the National Park Forestry Office, three domains were determined
as test fields. The focus was placed on the focal points public relations, education and socio-scientific research.

1. A gender-sensitive practice in public relations for national parks implies considering the differing interests and personal circumstances of women and men (!!! DIFFERING). Gender-sensitive practice in public relations is designed to equally address the needs of women and men and to be equally available to both. Furthermore, it should give a balanced presentation of women’s and men’s activities in the national park.

2. Equal opportunities in education for children and youths in national parks acknowledges the gender specific socialization of girls and boys (!!! GENDER SPECIFIC) This includes equal access to educational offers by tailoring them to the interests, knowledge and experience of boys and girls.

3. The implementation of gender mainstreaming in the context of socio-economic monitoring
considers the different personal circumstances and interests of men and women in the development and
realization of SEM. (!!! DIFFERENT INTERESTS and CIRCUMSTANCES)

Odhaduj
i proto, že jeleni v říji doplatili na úvahu: proč by měl být zajímavý jenom ten jelen, co se mu zapalujou lejtka, proč nevykládáte i o lani, na kterou potom vlítne? Proč by měl být důležitý jenom on - ženské se dokážou líp vžít do ní! Ale to je jen můj laický odhad :-)

Pokud jde o chlapečky, napsala jsem, že psychologické hry jsou často ujeté, protože když chcete, aby se někdo viděl zvnějšku, musíte s ním dělat roztodivné kousky a odcizit jej jeho obvyklému já. Zbytek viz výše.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pro Olgu.

Autor: lubob Muž

Založeno: 29.01.2007, 15:27

skoda, ze uz zase zacinate s temi impertinencemi. bez nich by sla diskuse asi lip, ale vy uz bez toho zrejme nemuzete byt:-)

podivejte, olgo, vy tu nejdriv operujete s tim, ze gender je spatne prekladan/vykladan (navzdory jasne definici), ted zas operujete s tim, co je napsano. cili argumentujete formalnim. ale uplne stranou nechavate faktickou stranku veci. pritom je to napsano primo v tom clanku. jeleni v riji jsou "zavadni", protoze "podporují stereotypní role pohlaví". role pohlavi je podle vas sex nebo gender? ktere pohlavi ma vetsi/mensi zajem netusit, ze existuje neco jako jeleni rije?

chlapecky s vaginou vysvetlujete tim, ze psychologicke hry jsou casto ujete. budiz, necht jsou ujete. to ovsem nevysvetluje, proc jsou ujete hry soucasti gender-mainstreamingoveho projektu.

jinak, ty tri body, ktere jste z anotace vypichla jsou peknou ukazkou newspeaku. nerika to temer nic, ale leccos se pod tim schova. i nezadouci jeleni v riji:-)

& prestante uz blbnout s tim "rusenim" pohlavim, to tady nikdo netvrdi, ani to dost dobre nejde. to uz jsem vam vysvetloval nekolikrat :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pro Olgu.

Autor: Olga Žena

Založeno: 29.01.2007, 16:11

Připadám si jako spadlá z Marsu. S jakými impertinencemi jsem začala? "Že jste to Vy" jsem nemyslela jako urážku, ale lichotku. Yahyo, Yahyo, kde jste, už mi zase ubližujou! ;-)

PS: Že o rušení pohlaví nikdo nemluví? Vždyť jde o citace přímo z Hoffmannova článku:
- jde o to, etablovat ve společnosti myšlenku, že biologicky determinované pohlaví vůbec neexistuje
- jak již řečeno, jde o zrušení identity pohlaví
- gender mainstreaming podrobuje pohlavní identitu lidí normálních pod pohlavní identitu okrajových skupin

Proč si myslíte, že s tím nesouhlasím? No protože je to úplná blbost, to nejde, jak správně říkáte. Nikdo nechce dělat z jelena laň. Jenom se upozorňuje, že zdůrazňování role jelena (říčného a nadrženého) a absolutní mlčení o lani (která je třeba taky nadržená, akorát že u toho tak neřve) podporuje stereotypní roli akční muž x pasivní žena. Která, jak doufám znáte i z vlastní postele, naprosto nemá všeobecnou platnost ;-)))

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pro Olgu.

Autor: lubob Muž

Založeno: 30.01.2007, 11:31

jezis, olgo, prominte, ja jsem byl myslenkami asi u uplne jineho prispevku. asi je to tim, ze tu kombinujeme diskusi ke dvou clankum (jeleni & hoffmana). mea culpa, omlouvam se.

vy mi porad nerozumite. hoffman nerika, ze se ma pohlavi nejak "zrusit". ano, to je blbost, to nejde. co rika & co uz jsem vam nekolikrat vysvetloval je to, ze biologicke pohlavi je irelevantni k genderu, coz je nosna myslenka vlastniho pojeti genderu jako socialniho konstruktu.
znamena to, ze biologicke pohlavi neni v zadnem vztahu k genderu, nehraje roli, je jen jakousi prazdnou kategorii, ktera nema pro spolecnost zadny vyznam. nejedna se o ruseni pohlavi, ale o popreni jeho vyznamu.
podle feministickych teorii zadna identita pohlavi neexistuje. o tom to je!

ponecham stranou zalibu feministek v metaforach. jelen v riji nema zadnou spojitost s zenskou sexualni pasivitou stejne jako ovulace lani nema nic spolecneho se skrytou ovulaci zen. to, ze jeleni v riji jsou, & ze je to prezentovano viditelnymi projevy (u lani tezce postrehnutelnymi) je proste fakt & ja nevidim duvod, proc delat svet "lepsim" tim, ze se fakta budou zatajovat.
k cemu takova cenzura?

i kdyby vase vysvetleni odpovidalo zameru tech "odbornic", tak je jen to ukazka jejich patologickeho mysleni. :-)
& nespornym faktem je, ze "kauza jeleni" je soucast gender-mainstreamingoveho projektu - cili jak rika hoffman, snaha bagatelizovat/anulovat vyznam biologickeho pohlavi.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pro Olgu.

Autor: Olga Žena

Založeno: 30.01.2007, 13:08

Myslím, že mohu s potěšením konstatovat, že se naše pozice začínají sbližovat. Nicméně stále nemohu souhlasit:

1. s tím, že podle feministických teorií nemá biologicky determinované pohlaví pro společnost žádný význam. Možná existují nějaké extremistické hypotézy, ale podle těch, o kterých vím já, je role každého člověka určena dvěma složkami: 1. pohlavím, které je univerzální a nemění se podle času či místa a 2. genderem, který člověk získává až socializací do určité kultury a společnosti. Fakt, že gendery mužů a žen se v různých kulturách liší, zatímco pohlaví - a všechny vlastnosti s příslušností k určitému pohlaví pevně spjaté - jsou konstantní, ABSOLUTNĚ NEZNAMENÁ, že pohlaví na roli konkrétního člověka nijak nepůsobí a můžeme ho zanedbat. Jenom není správné spatřovat determinaci pohlavím tam, kde ve skutečnosti hraje roli jenom gender.

2. že je právě uvedená teorie úzce spjata s GM. Opakuji po sedmistéosmdesátépáté, že slovo "gender" zde znamená pohlaví v biologickém i sociálním smyslu. Tedy jak gender, tak sex, obojí. Cílem GM je zohledňování priorit a potřeb žen a mužů ve všech druzích rozhodovacích procesů a ty priority a potřeby mohou klidně vycházet i ze sexu, tedy biologického pohlaví. Když se např. budou plánovat MHD, mělo by se brát v úvahu, jakým způsobem ji využívají těhotné ženy - těhotenství je přitom ten nejbiologictější sex, který s žádným genderem nesouvisí.

PS: Že je kauza jeleni vedena snahou anulovat význam biologického pohlaví není žádný "nesporný fakt", tak o ní tak nemluvte. Je to pouhá Vaše domněnka, kterou já nesdílím. Podle mě bylo tím utvrzením stereotypní role pohlaví myšleno zhruba to, že fotografie jelena v říji v propagační brožurce Národního parku může utvrzovat stereotyp aktivní/významný samec pasivní/bezvýznamná samice. Jako že samec je ta star, jejíž fotka nejlépe i s autogramem se objeví v médiích, kdežto samice podrží, vydrží, bude těhotná a pak se bude starat o mladé - proč bychom tuhle dávali do médií, ta nikoho nezajímá. Nikdo neřekl, že se má jelení říje zatajovat a cenzurovat - jenom se má při sestavování propagačních materiálů víc uvažovat, jaký dojem může v ženách vyvolat. Což Vám klidně může připadat nablbé, ale je to bez souvislosti s významem biologického pohlaví.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pro Olgu.

Autor: lubob Muž

Založeno: 30.01.2007, 13:38

1. vyplyva to z tvrzeni, ze gender je socialni konstrukt. tecka.

2. viz rozpor mezi proklamacemi (to, za co gm povazujete vy s odkazy na autocitace) & fakty (to, co se pod plastem gm skutecne realizuje).

ad ps. aktivni samec (jelen) nerovna se aktivni samec (muz). naopak, tato metafora "stereotypu" je fantasmagorii nejen tech "badatelek", ale mnohych jinych gender-odbornic. stohy knih o tom byly napsany.

" Nikdo neřekl, že se má jelení říje zatajovat a cenzurovat - jenom se má při sestavování propagačních materiálů víc uvažovat, jaký dojem může v ženách vyvolat".
presne naopak, olgo. nikdo nerekl, ze se ma uvazovat o dojmech zen, ale nekdo konkretni rekl, ze jeleni v riji se zobrazovat nemaji. prekroutite i ocelovou tyc :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pro Olgu.

Autor: OLga Žena

Založeno: 30.01.2007, 14:23

Nic takového z toho nevyplývá, sorry. Zkusím snad trochu ujetý příklad: když si vezmete mě a můj fyzický vzhled, můžeme říci, že jej tvoří dva faktory:

a) přirozené předpoklady
b) výsledky kosmetického, textilního a jiného průmyslu

To první je dané, to druhé si na sebe musím každé ráno nebo s jistou pravidelností naplácat: make-up, barvu na vlasy, oblečení, kontaktní čočky. To prvné je neměnné, to druhé je konstrukt. Lze jej ovlivnit v souvislosti s požadavky módy, kulturních norem a podobně. Kdybych žila v Japonsku 16. století, budu nosit začerněné přední zuby, kdyby v Číně, bude moje nožka měřit 7 centimetrů. Před 20 lety bych měla trvalou.

Samotný fakt, že tohle konstatuji - tedy že můj vzhled se skládá z přirozených předpokladů + konstruktu, který vychází vstříc sociálním normám - přece nijak neznamená, že ty přirozené rysy neexistují, nejsou důležité nebo že jim upírám význam. Oči bych přece měla šedé, ať bych žila kdekoliv a kdykoliv. Což nic nemění na tom, že mohu klidně změnit barvu vlasů a střih oblečení.

PS: To PS jsem myslela tak, že nikdo nepodporučuje zatajovat, že jelení říje existuje. Z Vašich slov mi připadalo, že to tak podle Vás je. To doporučení znělo nedávat fotky jelenů v říji do propagační brožurky Národního parku - ne se tvářit, že neexistují a kdyby se někdo zeptal, nejlépe ho zabít a zakopat na bezpečném místě.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pro Olgu.

Autor: lubob Muž

Založeno: 30.01.2007, 15:24

samozrejme, ze vyplyva. je-li gender socialni konstrukt (jak tvrdi feministky), pak zadne prirozeno neexistuje. to je alfa & omega socialniho konstruktivismu. vas vzhled (tak jak je vniman okolim) je zase jen konstrukt. zkuste nekdy zabrousit do feministicke literatury. tzv. mytus krasy je velmi oblibene tema :-)

mate pravdu v tom, ze vas priklad je ujety. jednak je jednotlivost & jednak miji podstatu veci. tou je fakt, ze na sebe vubec neco patlate & proc.

olgo, v tomhle - jak vidim - opravdu kovana nejste & operujete tu spis s vlastnimi dohady.

k jelenum uz jsem rekl vse. jeleni maji byt z brozurek odstraneni, protoze podporuji nejake stereotypy. zrejme jelen v brozurce podporuje stereotypy vice nez jelen skutecny. vetsina lidi jelena neuvidi & to malo, ktere by mohlo byt "kontaminovano" rijicimi jeleny na obrazku v brozure bude spaseno. amen.
tolik slozitych rozboru neceho, co je na prvni pohled ocividna ptakovina. no, hlavne ze to spolykalo tolik penez :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Pro Olgu.

Autor: Olga Žena

Založeno: 30.01.2007, 16:24

Lubobe, já Vám ten příklad nedávala kvůli mýtu krásy, ale jako polopatistické vysvětlení Vašeho omylu. Můj vzhled samozřejmě NENÍ jenom konstrukt. To, že část z něj vytvořil Max Factor, neznamená, že to co mi dala do vínku matka příroda neexistuje. Dokonce si troufám neskromně říct, že ten přírodní podklad je o dost důležitější. Já i sestřenka používáme šminky v podstatě stejné, a přitom si nás nikdo nesplete.

Úplně stejně pak to, že značná část chování jedince je determinována očekáváním společnosti, neznamená, že žádné mužské/ženské vlastnosti dané matkou přírodou neexistují nebo nejsou významné. Pokud některé radikální feministky zacházejí ve svém extrémním sociálním konstruktivismu tak daleko, neznamená to, že stejný přístup zastává každý, kdo rozdíl mezi sex/gender chápe a přijímá. A EU, která termín "gender" používá - poosmistéšedesítéšesté opakuji - v jednoduchém významu pohlaví, už vůbec ne.ale teze "gender je sociální konstrukt" NEŘÍKÁ, že přirozeno neexistuje. To je váš tvrdošíjně o

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Pro Olgu.

Autor: Olga Žena

Založeno: 30.01.2007, 16:25

Poslední větu tam dole prosím ignorujte. Otiskla se tam omylem :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Pro Olgu.

Autor: lubob Muž

Založeno: 30.01.2007, 16:38

jeste jednou vas odkazuji na literaturu. jste uplne vedle & mozna to i trochu vysvetluje vase pusobeni zde. o feminismu mate liche (& prehnane lichotive) predstavy. prestoze souhlasim s vetsinou z toho, co pisete je v prikrem rozporu prave s feministickymi teoriemi. cili polemizujete sama se sebou.

vas vzhled ma vyznam jenom ve vztahu k okoli, sam o sobe nerika nic. dulezita je ta percepce ostatnich. to, ze vy (& vase sestra & s vami miliony dalsich zen) pouzivate kosmeticke pripravky, ktere muzi v zivote nevezmou do ruky. TO je ten socialni konstrukt.

pro nikoho neni dulezite, jak si gender/sex vykladate vy osobne (podle me spravne). dulezite je, jak s nim nakladaji ty, ktere chteji tato pochybna pojeti vpasovat spolecnosti jako neochvejna dogmata.

priznavam, ze uz me to nebavi. mluvite porad o necem jinem nez ja, zjistit si neco sama asi chtit nebudete, takze je asi na case to ukoncit. pokud to jeste nekdo cte, on uz si to nejak prebere.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Pro Olgu.

Autor: Olga Žena

Založeno: 30.01.2007, 17:07

Myslím, že je celkem jedno, jak s genderem/sexem nakládá jakýkoliv pašerák. Důležité je, jak s ním nakládá EU, a pro tu gender zahrnuje pohlaví sociální i biologické. Poosmistéšedesátésedmé ;-) A na tom si dovolím žít a zemřít, protože před rokem jsem se evropskými dokumenty, kde se to genderem jen hemžilo, musela prokousávat.

Mějte se. Když mi nenadáváte, jste velmi milý :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Pro Olgu.

Autor: lubob Muž

Založeno: 31.01.2007, 13:37

ano, souhlasim, dulezite je jak s nim naklada eu. podle me bidne. viz prave zmineny priklad s jeleny nebo s chlapecky s vaginou. nejsou to jedine pripady.
je velice snadne dostat byrokraty do vleku lobby. verte nebo ne.


olgo, to o co slo (hlavne v tom clanku od hoffmana) je toto (podavam to co nejjednoduseji, jak jen to jde):

pod pojmem gender-mainstreaming se skryva snaha prosadit oficialne & vsudypritomne akceptaci [feministicke] doktriny, ze GENDER JE SOCIALNI KONSTRUKT.

vsechno ostatni lze logicky odvodit.
tot v kostce vse.

& prestante zlobit & zacnete vic studovat :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: k těm jelenům

Autor: mašinka Žena

Založeno: 31.01.2007, 10:27

To jste byl Vy, Lulobe, s kým jsem se před časem tak shodla na zhoubnosti aplikace sociobiologie na antropogenní obory?
Samozřejmě, že role těch laní by jeleních námluvách je vcelku bezvýznamná. Opačně např. čápi (samci) přilétají na jaře o 2 týdny dřív než čápice, vyhledají teritorium, postaví hnízdo, pročež čápice, pokud jich projeví zájem víc, mezi sebou bojují. Vítězka bere vše - hnízdo, loviště a návdavkem čápa, který do toho nemá co mluvit.
Ani z jednoho modelu pro lidskou spol.nic neplyne. GM komise pro park Eifel v tom prostě jen nemá tolik jasno.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: k těm jelenům

Autor: lubob Muž

Založeno: 31.01.2007, 13:39

ne, masinko, to nebyl lulob, ale ja, lubob :-)

jinak s vami souhlasim & mam vas ze vsech za jednu z nejmilejsich :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: k těm jelenům

Autor: mašinka Žena

Založeno: 31.01.2007, 14:46

díky a omlouvám se, Lubobe

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Pro Olgu.

Autor: NTPT Muž

Založeno: 29.01.2007, 14:06

Asi se milujem. Co se škádlívá to se rádo mívá (panebože ochraňuj)

Odpovědět na příspěvek

 

Včera jsem tu zahlédl jakési redakční stesky, že je nouze o texty ... co zkusit tohle?

Autor: kocour Muž

Založeno: 29.01.2007, 00:15

Odpovědí: 12

Publikovali jste zde, že šestiletá Sara Barao byla předána českým soudem otci do Portugalska. Nemyslíte tedy, že by nyní bylo fér - audiatur et altera pars - zde zveřejnit i to, co se nyní děje se Sárou v Portugalsku? Čerpat můžete například zde:

"Co prožívá šestiletá Sára Barao po vydání do Portugalska:

12. 1. 2007 (pátek) - vydání Sárinky do Portugalska
Holčičku si na základě rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 5 a za přítomnosti soudního vykonavatele za dramatických a pro dítě otřesných okolností odváží otec do Portugalska.

13. – 14. 1. 2007 (víkend) – otec si s dcerou neví rady
Otec opakovaně telefonuje matce, že si s dcerou neví rady - nechce jíst, říká, že skočí z okna a stále brečí.

15. 1. 2007 (pondělí) – odlet matky a dědečka do Portugalska, kontakt dcery s matkou
Matka s dědečkem odlétají do Portugalska. Se Sárinkou se může večer po velkém přemlouvání asi dvacet minut vidět jen matka, v bytě rodičů otce a za jeho přítomnosti. Sára pláče a chce odejít s matkou.

16. – 18. 1. 2007 (úterý až čtvrtek) - Sárinka se vidí s matkou
Otec matce v bytě svých rodičů a za své přítomnosti umožňuje, aby Sáru nakrmila a byla s ní v úterý dvě hodiny, ve středu hodinu a půl a ve čtvrtek večer už jen půl hodiny. Sára pláče, že chce odejít s matkou domů, je ale šťastná, že mámu vidí. Ve středu otec Sáře v přítomnosti matky slíbil, že v soboru s matkou odletí domů. Dědečkovi otec nadále zakazuje vnučku vidět, jinak prý bude volat policii. Zajištění kontaktu napomohla česká konzulka.

19. 1. 2007 (pátek) – portugalský soud svěřuje Sáru do péče otce a zakazuje její vycestování, otec neumožňuje kontakt
Otec telefony nezvedá, v bytě svých rodičů (kde má podle vyjádření před českým soudem se Sárou bydlet), holčička není. Sousedé sdělili, že první dny stále plakala. Otec jim řekl, že dcera je v Portugalsku na dovolené. Portugalský soud předběžně svěřuje na žádost otce Sáru do jeho péče, zakazuje jí opustit území Portugalska a stanovuje další jednání na 31. 1. 2007. V žádosti k soudu otec uvádí, že o dceru je v ČR velmi špatně postaráno, péče o ni že je zanedbaná a že matka přijela do Portugalska dceru znovu unést. Tamní úřady jsou zděšeny postupem českých úřadů a neoficiálně se vyjádřily, že nebudou vracet dítě do země, která je tak brutálně vyhostila a která nedokáže ochránit práva dětí.

20. – 21. 1. 2007 (sobota a neděle) – stále bez kontaktu
Matka stále nemá s dcerou nemá ani telefonický kontakt. V bytě prarodičů holčička není. Otec většinou telefony nezvedá. Když se v jednom případě matka dovolala, slyšela Sárinku, jak pláče a křičí, že chce maminku. Otec tvrdí, že má v ruce rozhodnutí o zákazu styku.

22. 1. 2007 (pondělí) – přijíždí český advokát, stále bez kontaktu
Do Lisabonu přilétá zástupce naší renomované advokátní kanceláře Brzobohatý Brož & Honsa, která na žádost svého klienta a na jeho náklady zajišťuje co možná nejkvalitnější právní zastoupení matky v Portugalsku a najímá k tomu tři tamní zkušené advokáty. Matce a dědečkovi předává dále příspěvek na úhradu ubytování od soboty dále. Otec nadále nezvedá telefony a není známo, kde se se Sárou zdržuje.

23. 1. 2007 (úterý) – portugalští advokáti se ujímají své práce, stále bez kontaktu
Portugalští advokáti se iniciativně ujímají své práce. Matka ani dědeček Sáru už pátým dnem nevidí.

24. 1. 2007 (středa) – Sára po pěti dnech vidí matku
Sáru poprvé od jejího vydání vidí dědeček, když se s ní setká u domu, kde čeká s matkou na dohodnutou návštěvu. Po pěti dnech se tedy Sárinka s matkou krátce setkala, opět v bytě prarodičů za přítomnosti otce. Je smutná a apatická, jako by smířená s osudem. Řekla, že byla poprvé ve školce.

25. 1. 2007 (čtvrtek) – drama ve školce
Po poradě se svou portugalskou advokátkou se matka s dědečkem vydávají do školky, kde chce matka informovat ředitelku o situaci a zeptat se na Sáru (bez úmyslu se s dcerou ve školce setkat). Ředitelka uvedla, že otec ji informoval, že Sára je s konečnou platností svěřena do jeho péče, matka že ji přijela unést a ona dítě nesmí vydat nikomu jinému než otci nebo jeho sestře. Ředitelka školky otci zatelefonovala, že matka se přišla na dceru informovat. Ten zakrátko přijel a vyhrožoval policií. Potom šel do třídy a dceru odváděl pryč. Přitom Sára zahlédla matku, která i s dědečkem čekala na chodbě. Když otec vyšel ven, ozval se náhle velký křik a pláč. Všichni vyběhli a viděli Sáru, jak se drží zábradlí, volá matku a brání se s otcem odejít. Učitelky holčičce hned přispěchaly na pomoc a odvedli ji do třídy. Vzápětí přijela policie, které otec vzrušeně vykládal, že matka přijela Sáru unést, že má zákaz jakéhokoli kontaktu a že neumí Portugalsky. Policisté se podivili, když s nimi začala matka plynně hovořit a vysvětlovat jim situaci. Mezitím dědeček informoval o situaci portugalské advokáty. Když policie odjela, vběhl otec do třídy a Sáru v náručí se zakrytou hlavou včetně obličeje odnesl, naložil do auta a odjel. Krátce nato se dostavili dva matčini advokáti a po zjištění situace odjeli informovat soud a požádat o určení styku.

26. 1. 2007 (pátek) – portugalský soud určuje styk, drama v soudní budově
Na základě informací o události ve školce soud hned ráno vyhověl žádosti advokátů zastupujících matku a vydal předběžné rozhodnutí, že otec je povinen umožnit styk Sáry s matkou každý den od 14.00 do 18.00 hod. za přítomnosti advokáta matky, ale bez své přítomnosti. Protože ve 14. hodin měla být Sárinka ještě ve školce, vydává se matka, dědeček a všichni tři advokáti tam. Otec ale dceru vyzvedl dříve, proto všichni odjíždějí informovat soud. Tam ke svému překvapení vidí v prosklené kanceláři pro záležitosti dětí Sáru společně s otcem a portugalským dědečkem. Vtom dědeček začal křičet, že matka chce Sáru unést a že je třeba matku zabít, chytil vnučku a chtěl s ní vyběhnout z budovy. Sára ale na konci chodby začala křičet, že chce matku a snažila se mu vytrhnout. Dědeček se s ní tedy nakonec vrátil. Úředníci otci vysvětlovali, že matka má právo se s dcerou stýkat bez jeho přítomnosti, on se tomu ale odmítl podrobit. Setrval v místnosti a držel dveře tak, že ji nemohli opustit ani úředníci. Sára tedy nakonec byla s matkou hodinu a půl v soudní kanceláři za přítomnosti otce a advokátů od půl páté odpoledne do šesti. Pak ji otec s dědečkem zase odvedli. Co asi holčička prožívá a kolik odvahy musela vyvinout, aby se dva dny po sobě vzepřela vůli otce a dědečka?"

(Převza
to ze stránek Fondu ohrožených dětí, "http://www.fod.cz&q
uot;)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Včera jsem tu zahlédl jakési redakční stesky, že je nouze o texty ... co zkusit tohle?

Autor: KaH Muž

Založeno: 29.01.2007, 00:59

Díky za info.Příště váš tip pošlete na info@svaz-muzu.cz nebo pošlete vzkaz přes formulář na webu. Je škoda vyplýtvat zajímavý materiál pouze v diskuzi. Téma děti, je připraveno a pustíme ho ve středu nebo čtvrtek. Mohli jsme to zařadit. Takhle bychom se opakovali a diskuze určitě proběhne.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Včera jsem tu zahlédl jakési redakční stesky, že je nouze o texty ... co zkusit tohle?

Autor: Alizon Žena

Založeno: 29.01.2007, 01:16

Tak to je tedy opravdu drsárna... chudák holčička.

Je otázka, jestli by v podobných případech, kdy se jeden nebo oba rodiče evidentně nejsou schopni nebo ochotni dohodnout, neměl být POVINNĚ angažován psycholog, jehož úkolem by bylo dohlédnout na to, aby dítě nebylo zbytečně ještě víc poškozováno.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Včera jsem tu zahlédl jakési redakční stesky, že je nouze o texty ... co zkusit tohle?

Autor: kocour Muž

Založeno: 29.01.2007, 01:38

Alizon, já bych měl ještě jeden námět na reportáž:

Čl. 13 UMOŽŇUJE soudu odmítnout předání, pokud existuje "vážné nebezpečí, že návrat by dítě vystavil fyzické nebo duševní újmě nebo je jinak dostal do nesnesitelné situace".

Umím si představit - a nebylo by to s tou Úmluvou vůbec v rozporu, že český zákon by:

- jednak přikázal soudu, aby z úřední povinnosti (a nikoli jen na návrh některé ze stran) zkoumal, zda taková újma či jinak nesnesitelná situace dítěti nehrozí, a byl povinen to v rozsudku odůvodnit, a

- v případě, že dojde k závěru, že taková újma či jinak nesnesitelná situace dítěti hrozí, aby neměl pouze možnost, ale povinnost předání dítěte odmítnout.

Tohle může udělat český zákonodárce v podstatě kdykoli, jde jen o to najít poslance či senátora, který by se toho ujal. Dobrou noc.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Včera jsem tu zahlédl jakési redakční stesky, že je nouze o texty ... co zkusit tohle?

Autor: Alizon Žena

Založeno: 29.01.2007, 01:50

Mně přijde příšerný, že to dítě popadnou, odervou od toho rodiče, který ho "nedostal" do péče, a odvezou ho násilím někam za hranice. Je mi úplně jedno, co tomu předcházelo a co si rodiče udělali/neudělali, popřípadě kdo koho proti druhému naváděl. Popřípadě zda je tím, komu dítě soud přiřkl, otec či matka. Z hlediska toho dítěte to musí být šok.

Podle mě by u toho měl být nezávislý psycholog a na jakoukoli změnu dítě POZVOLNA připravit. Pokud se jeden z rodičů nějak prohřešil proti původní dohodě (že dítě skrýval, bránil mu v kontaktu s prvním rodičem, naváděl ho), nechť nese náklady na toho psychologa.

Ale jinak mi to připadá vůči tomu dítěti obludné.

Odpovědět na příspěvek

 

Ta holčička to má stejně blbý

Autor: jjj Muž

Založeno: 29.01.2007, 07:09

jako dalších 10.000 dětí v Čechách, které přijdou rozchodem rodičů "automaticky" o svého tatínka.
Na rozdíl od soudu portugalského, který aktivně koná a činí, české opatrovnické soudkyně nedělají lautr nic.

Kdyby Fond ohrožující děti jen jeden jediný rok sebral a popsal úplně stejně dramatické historky 7.000 českých dětí, u kterých se nově vytvořil PAS (syndrom zavrženého rodiče), tak máte, Kocoure, co číst až do konce vašeho života (a to i když jich jako kočkovitá šelma máte sedm).

Jenže Fond ohrožující děti naopak v Čechách se stejnou vervou POMÁHÁ separovat děti od jejich tatínků - jak si ostatně možno přečíst na stránkách Iustinu.cz, k213.cz. Jo, jo - když dva dělají totéž, je pro Fond ohrožující děti nejdůležitější výbava chromozomem Y!

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Ta holčička to má stejně blbý

Autor: Mašinka Žena

Založeno: 29.01.2007, 08:18

Proč ty dramatické historky nesbírá a oběti PAS nemotiruje SM?
Řekla bych, že si portugalský otec takovým chováním poněkud podkopává půdu před soudním řízením.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Ta holčička to má stejně blbý

Autor: vcp Muž

Založeno: 29.01.2007, 10:37

Problematice PAS a otcům se věnují úspěšně jiné organizace. Mnohem déle než svaz, mnohem podrobněji a mají veliké zkušenosti a řadu kontaktů.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Včera jsem tu zahlédl jakési redakční stesky, že je nouze o texty ... co zkusit tohle?

Autor: Jarmila K. Žena

Založeno: 29.01.2007, 07:59

To je strašné, tohle zavání nějakou budoucí tragédií. Já jsem se hned divila, proč tak novináři najednou všichni o tomto případu zarytě mlčí- je jim trapné popisovat, jaké to má hrůzné pokračování.Měl by se toho ale urychleně chopit nějaký politik, dřív než bude pozdě, aby tragédii předešel. Svou kletbu, aby si prožil tatáž muka, která způsobil dítěti i matce rozšiřuji i na toho ředitele mezinárodních vztahů, jehož povinností bylo sledovat zájmy dítěte, nikoliv zájmy otce.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Včera jsem tu zahlédl jakési redakční stesky, že je nouze o texty ... co zkusit tohle?

Autor: NTPT Muž

Založeno: 29.01.2007, 10:13

A proč ? je tolik jiných případů kdy soudy a justice sledovaly zájmy matky, nikoliv dítěte.Zájmy dítěte pro naše soudy a OPD nikdy nepředstavují vážný problém. Skoro mám pocit že ze strany úřednic a úředníků v techto oborech jde o nějakou deviaci.

Krom toho, ono to není patrně nějaké "vítězství" a nějaká "změna postoje" celého řetězce, ale je vykonstuomediální monstrpřípad aby justice mohla ukázat "Ale ano my na otce nekašleme, tady máte monstrpřípad. (a somazřejmě vidíte jak to dopadlo bla bla bla )" A samozřejmě že si tohle alibi zajistili svým obvyklým - tedy bezohledným a krutým způsobem....

Co mi ale vadí je postava exekutora, který si pro dítě přijde jako pro kus dobytka a řvoucí jej jako věc vyerve z náručí podle instrukce staré 50 let.... Nezlobte se ale takové lidi střílet. A podobné případy se dějí nejen matkám ale v převážné většině otcům - tam ovšem bez pozornosti médií.....

PS: jestli si někdo myslí, že se situace "genderově srovná" tím, že začneme působit nespavedlnost nejen mužům ale i ženám tak uvažuje jak feministky - tedy zcestně.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Včera jsem tu zahlédl jakési redakční stesky, že je nouze o texty ... co zkusit tohle?

Autor: Alizon Žena

Založeno: 29.01.2007, 12:40

S tím exekutorem s vámi vřele souhlasím - jak takové zvěrstvo někdo může udělat? Ostatně mi přijde děsivé, i když řvoucí dítě atd. rve k sobě násilím druhý rodič. Může za tím být psychologická masírka toho rodiče, který měl dítě doposud u sebe, ale klidně taky to, že dítě toho "rvoucího" rodiče bylo skutečně svědkem nějakého jeho hnusného jednání vůči tomu druhému. Ať tak či onak, pro dítě to musí být traumatizující a tady by asi měl nastoupit právě ten psycholog. A ten by také mohl pomoci rodičům, aby uklidnili své vášně a alespoň na věcné úrovni týkající se dítěte se byli schopni dohodnout jako lidi.

Vůbec si nemyslím, že by mělo docházet k nějakému "genderovému srovnávání tím, že začneme působit nespavedlnost nejen mužům ale i ženám". Myslím si, že je scestné si tu otázku vůbec takto klást - v prvé řadě přece nemůže jít o matku ani o otce, provořadé by mělo být to DÍTĚ, kterému je úplně jedno, co si jeho rodiče udělali či neudělali - ono se nedopustilo ničeho a když už jeho rodiče spolu nechtějí být, má právo na to, aby tato samo o sobě traumatizující skutečnost byla alespoň traumatizující co nejméně.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Včera jsem tu zahlédl jakési redakční stesky, že je nouze o texty ... co zkusit tohle?

Autor: zaz Muž

Založeno: 29.01.2007, 12:26

No když to píše FOD, tak to bude od začátku do konce lež!

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Včera jsem tu zahlédl jakési redakční stesky, že je nouze o texty ... co zkusit tohle?

Autor: Attila Muž

Založeno: 29.01.2007, 13:03

No prosím - a máme jasno.

Odpovědět na příspěvek

 

Prosím ducha Otto von Bismarcka, pokud existuje

Autor: Finrod Felagund Muž

Založeno: 29.01.2007, 01:13

Odpovědí: 25

aby se vtělil do některého současného německého politika a udělal tam pořádek... Tohle už ani není Německo... :/ Kde jsi, hrdý národe Goethův, Schillerův, Kantův a Nietzschův?

Odpovědět na příspěvek

 

Proste nejspis Jezise, protoze

Autor: Tess Žena

Založeno: 29.01.2007, 21:40

Ursula von den leyen, navrhla (uz prosadila) novou RODICOVSKOU DOVOLENOU. Tatinkove maji jakousi neprilis prisnou "povinnost" starat se 2 mesice o VLASTNI DIte . Jinak se jim strhnou penize. Sodoma a Gomorrha , ze . Hlavne a pozadi tech uvah o poslecne peci o dite.
A kdo myslite, ze protestuje? Muzi. Zajimave....

Mimochode
m tahle politicka ma 7 deti.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Proste nejspis Jezise, protoze

Autor: zaz Muž

Založeno: 29.01.2007, 22:41

Samozřejmě, že protestují protože jde o jednostranný přesun povinností na muže čili o jejich diskriminaci. Nikde jsem se nesetkal s tím, že by ženy zajistily /za muže na MD/ nebezpečné a obtížné práce jako je např. práce zachranářů /abych vzpomněl něco aktuálního/, ale naproti tomu jich stále více vysedává v kancelářích /státní správa, soudy, femispolky,..../. Navíc ženy zpravidla nejsou ochotny zabezpečit finančně rodinu vč. otce na MD /svědčí o tom jejich opět státem tolerovaná neochota platit alimenty, i když jde o mizivé částky/.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Proste nejspis Jezise, protoze

Autor: yahya Muž

Založeno: 30.01.2007, 08:24

Když půjdete na mateřskou (resp. rodičovskou), budou za vás dělat kolegové a kolegyně. Dále nevím, jak to máte doma, ale pokud muž zůstává doma s dítětem, je to pokud vím většinou proto, že žena vydělává víc a doma si racionálně spočítají, co je pro ně výhodnější - netuším, jak jste na neochotnou ženu s manželem na mateřské přišel (pletete moc věcí dohromady).
Nevím, zda někdy budu s dětmi doma, ale opravdu by mě nenapadlo, že strávím-li 2 měsíce s malým (a žena zbylých 34), jsem diskriminován, protože na mě někdo přesouvá její povinnost - jak jste na tu povinnost přišel?
Když už chcete něco kritizovat, tak polemizujte nad tím, zda má stát právo řešit, kdo z rodičů a jak dlouho se bude o dítě starat, resp. zda je legitimní, aby toho kterého rodiče do něčeho tlačil, ale diskriminace??

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Proste nejspis Jezise, protoze

Autor: zaz Muž

Založeno: 30.01.2007, 09:39

Vydělávat hodně a věnovat je na rodinu jsou dvě rozdílné věci. A to za manželství i po rozvodu, kdy ženy prakticky odmítají platit jakékoli alimenty /a stát to toleruje/. Diskriminace spočívá právě v tom, že po otci se chce aby zajistil hmotně rodinu a navíc o ni i pečoval/vč. manželky i bývalky - viz žaloby o výživné/, opačně samozřejmě to neplatí /neznám takový případ/. Znáte snad nějaké případy, kdy ženy zabezpečily tzv. mužské činnosti /zmínil jsem např. zachranáře, ale je toho daleko víc/?
No a polemizovat o vměšování státu do rodiny rozhodně nechci /v tom se právě zásadně liší naše názory/. Toto vněšování považuji za naprosto nepříspustné, neboť vede k nastolení totatality /a je jedno jestli to bude totalita komunistická, fašistická anebo feminacistická, ta poslední je na pořadu dne/.
Dále mě vůbec nepřekvapuje, že žádnou diskriminaci mužů nevidíte, protože z ní osobně profitujete /jak jste sám dříve přiznal, a je jedno jestli částečně nebo zcela/.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Proste nejspis Jezise, protoze

Autor: Attila Muž

Založeno: 30.01.2007, 09:51

O případech, kdy různí muži-opilci apod. požadují péči a výživné od bývalek, se kterými jsou rozvedeni třeba i víc než 20 let, jsem slyšel nejednou, ale ty máš jistě lepší zdroje informací.
Ženy odmítají platit alimenty? A netvrdil jsi náhodou, že naše soudnictví VŽDY přiřkne dítě po rozvodu matce? Tak na koho by ty ženské měly ty alimenty platit? Že by je chtěli muži na svou výživu popíráš...
Zazi, co kdybys zvednul svůj ctěný zadek a šel zase zachraňovat (činnost pro muže tak běžná jako pro ženy péče o dítě)?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Proste nejspis Jezise, protoze

Autor: zaz Muž

Založeno: 30.01.2007, 10:32

Spíše se běž ty podívat k opatrovnickému soudu, abys věděl o čem mluvíš. Evidentně patříš k těm "konzumentům" TV, kterým lze nakukat cokoli /viz pořad o ojedenělém případu, kdy muž žádal výživné, a to ještě pod nátlakem úřadů, v životě je to ale zcela naopak, výživné žádají ženy asi tak 95% případů/.
Jak správně říkáš, dětí přiřčených otcům je minimum. A právě v těch případech matky neplatí často nic /opačně to by byl humbuk že?/.
Poslední větou jen dokumtuješ svoji omezenost. Zachraňovat můžeš i ty, ale o to přece nejde. Jde o to, že muži dnes již často pečují o děti i zachraňují, ale o ženách to neplatí /nebo jsi viděl nějakou záchranářku - přiblblé americké filmy mimo realitu nepočítám/.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proste nejspis Jezise, protoze

Autor: Attila Muž

Založeno: 30.01.2007, 10:49

Nevím ke konzumentům čeho patříš ty, ale zřejmě následkem té látky jsi permanentně úplně mimo, realitu i logiku. Příklad ze života: Za mojí známou v důchodovém věku přišla "paní z úřadu," že prý je bývalý manžel (přes dvacet let po rozvodu) nemocný, mladá milenka ho opustila a stará exmanželka se tudíž má jít o chudáka starat. Spasilo ji jen to, že sama byla zrovna po operaci srdce. Jinak - plácat (bez opory ve skutečnosti) tady může každý, co chce: matky neplatí často nic, tučňáci žijí na Sahaře a Zaz tady zase jednou prezentuje svůj úžasný rozhled a mimořádné intelektuální kvality.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proste nejspis Jezise, protoze

Autor: zaz Muž

Založeno: 30.01.2007, 13:17

Znovu opakuji, že jde o VYJIMKU to co uvádíš. Opak je pravidlem. A tyto výjimky prezentují media záměrně jako převládající jev, aby takové jako ty udržela i nadále mimo realitu. Nestěžuj si za svou známou zde, ale u poslanců, kteří příslušný § v zákoně o rodině nezrušili.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proste nejspis Jezise, protoze

Autor: Attila Muž

Založeno: 30.01.2007, 13:56

Opak je pravidlem, tydlitáty, čaj rum bum, pořád dokola jako kolovrátek. "A tyto výjimky prezentují média záměrně jako převládající jev, aby takové jako ty udržela i nadále mimo realitu." Můžeš mi říct, proč by to média dělala? To je součást feminacistického spiknutí? Všechna média (nebo jejich většinu) ovládají feminacistky? Nebo židi a zednáři? Já myslím, že ufoni.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proste nejspis Jezise, protoze

Autor: zaz Muž

Založeno: 30.01.2007, 14:00

Myslím, že se jim to docela daří, bohužel.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proste nejspis Jezise, protoze

Autor: Attila Muž

Založeno: 30.01.2007, 14:02

Možná. ALE PROČ?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proste nejspis Jezise, protoze

Autor: zaz Muž

Založeno: 30.01.2007, 18:02

To je otázka na Vás, ne?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proste nejspis Jezise, protoze

Autor: Attila Muž

Založeno: 31.01.2007, 08:28

Proč by to média dělala je otázka pro mne? Já si nemyslím, že něco takového (účast na feminacistickém spiknutí) dělají, takže nevím, proč bych měl bádat po motivech něčeho, co se děje jenom ve tvé hlavě.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proste nejspis Jezise, protoze

Autor: zaz Muž

Založeno: 01.02.2007, 11:08

Otázka zněla, proč té demagogii věříte a proč jste v důsledku toho mimo realitu, ne proč to ta media dělají.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proste nejspis Jezise, protoze

Autor: Attila Muž

Založeno: 01.02.2007, 11:10

Vy víte lépe než já, co jsem myslel svou otázkou? Gratuluji.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proste nejspis Jezise, protoze

Autor: mašinka Žena

Založeno: 30.01.2007, 14:24

Z práce záchranáře plynou určitá rizika, pro která se na to nemusí hodit každý, nicméně záchranářem se čl. stává dobrovolně, na základě rozhodnutí. Komu to nevyhovuje, uživí se třeba jako účetní.
Analogicky, rodičem se čl. stává dobrovolně, v optimálním případě uváženě a stejně jako z podpisu prac.smlouvy mu z toho vyplynou určité povinnosti. Kdyby si muži všeobecně uvědomovali, že být rodičem není úděl (ženy), ale závazek (oběma) dobrovolně přijatý, nemusel by stát zasahovat výchovnými nařízeními.

Povinnosti platit výživné se samozřejmě vztahuje i na matky, faktem ale je, že otec častěji dostane dítě do péče v případě, že matka je skutečně nepřizpůsobivá (narkomanka, tulačka aj.). Z takové peníze nevymačkáte. Ostatně s asociálními otci je to stejné, jen se jejich škála ještě podstatně rozšiřuje o ty, kteří peníze mají a dělají psí kusy, aby je nevypotřebovali zrovna na fakany.
Jiným případem je, když se manželé o děti (ev. děti o rodiče) nějakým způsobem podělí, takže každý ze sourozenců bydlí s jiným rodičem. Pak, pokud muž vydělává víc, se může stát, že jeho (a nikoliv její) plat je přerozdělován mezi obě části rodiny.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proste nejspis Jezise, protoze

Autor: zaz Muž

Založeno: 30.01.2007, 18:13

To nám opět vysvětlujete, že muži jsou diskriminováni. O to Vám ale nikdo nestojí, jde o to prosadit rovnoprávnost i pro muže, nikoli opak.
Váš feminacistický socialismus rozhodně akceptovat nemohu: když se dva rozejdou tak se musí každý živit sám a zajistit výživu dětí z poloviny, ne že se bude přiživovat na úspěšnějším partnerovi /pod pláštíkem zajištění výživy dětí/. Pokud na to nestačí měly by dětí okamžitě přejít do péče druhého schopnějšího rodiče /ledaže by se dohodli, zdůrazňuji dohodli jinak/.
Pokud jde o práci, tu si vybírá každý sám, jak říkáte, ale já jsem o tom nemluvil. šlo mě o to, že feminacistkám jde o výhodnější práci pro ženy, aspoň jsem nikdy nezaznamenal, že by prosazovaly kvoty u obtížnýcha nebezpečných profesí např, u těch záchranářů, nebo u lukrativních profesí s převahou žen, např. u soudců, atd.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proste nejspis Jezise, protoze

Autor: mašinka Žena

Založeno: 31.01.2007, 07:50

Nejsem si jistá, že Vám rozumím: nevnímám to jako diskriminaci mužů. Jak píše Tess, a já to vím jen od ní, otcové (a jen náhodou souč.mužové) mají být povinně 2 měsíce na dovolené. Z pohlaví, s nímž se narodíte, by neměl vyplývat žádný úděl. Ale otcem se čl. nerodí, tím se stává. Stává se jím stejně dobrovolně jako záchranářem a stejně jako vstupem do zmíněných služeb mu z toho plynou určité povinnosti. Pokud o ty povinnosti nestojíte, používejte kondom.
Nerozumím ani přesně tomu stejnému podílu na výživě. Není (mě) divné, že žena, která se, řekněme, stará o dvě děti - ráno je vypravuje do školy, večer jim vaří večeři a podepisuje úlohy, omluví se z práce, když jsou nemocné atd. - nepracuje na tak placené pozici jako muž, který se po návratu domů stará jen sám o sebe. Jeho pracovní úspěch, jakkoliv mu jej přeji, nevnímám jako důkaz větších schopností, ba obávám se, že by po Vámi navrhovaném přesunu dětí vzal rychle za své. Z tohoto hlediska považuji za spravedlivé, když je praktická každodenní péče ženy-pěstounky vyvažována vyšším finančním příspěvkem muže-platiče alimentů.
K poslednímu: ve SKUTEČNĚ lukrativních profesích ženy nepřevažují. Výrazný příklad školství, v němž mužský element absentuje ještě častěji než v rodinách, prostě proto, že učitel rodinu neuživí, a naše převážně mužské zákonodárné a vládní orgány se nesnaží o změnu. Zrovna o profesi záchranářů vím málo, tuším, že u nás to bývají hasiči, nevím, jak je to u nich s ženami, ale podle toho, jak ženy pronikají do armády, policie, různých expedic aj. dobrodružných profesí bych feministky ze zahálky nevinila.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proste nejspis Jezise, protoze

Autor: zaz Muž

Založeno: 01.02.2007, 11:41

Nevím, co jak vnímáte, ale především záměrně nechcete připustit diskriminaci mužů. Ta je dnes ale již rozsáhlá a daleko přesahuje svým rozsahem diskriminaci žen v minulosti. Konkrétně zde byla řada metod a způsobů diskriminace mužů zmíněna /např. důchodový systém, zdravotnictví, opatrovnictví, školství,../, proto to nebudu opakovat.
Další Vaše polemika je opět typicky muže diskriminujicí a hlavně operuje se lživými argumenty:
1) nejen matka se stará o děti, ale i otec, aspoň ve fungujících rodinách
2) pokud dojde k rozvodu tak musí být péče o děti 50 : 50, ale tak tomu přece není, protože opatrovnický systém brání otcům vychovávat své děti /ne že nechtějí - samozřejmě až na výjímky, ale ty jsou i mezi ženami/
3) z toho vyplývá, že každý se musí postarat o sebe a z 50% i oděti ZA SVÉ! V tomto případě se druhý partner na úspěchu druhého rozhodně nijak nepodílí a není nejmenší důvod, proč by z jeho úspěchu měl profitovat. Vaše domněnky jsou zde zcela irelevatní, to jako bude kdo úspěšný při současné péči o děti nechte na nich samotných. J
4) Tím nevylučuji samozřejmě možnost DOHODY, že jeden zůstane na 100% doma s dětmi a druhý bude na 100% se věnovat kariéře /nebo v jiném poměru/.
5) V žádném případě nelze zachovat současný systém vylučování otců z výchovy svých dětí spojený s jejich vydíráním /nejen finančním/.
6) Nebalamuťte zde veřejnost nic neříkajícím prohlášením, že ženy pronikají do armády, policie, atd. Je třeba upřesnit na jaká pracovní místa tam pronikají. Nic nevím o tom, že by byla nasazovány na nejnebezpečnější pozice jako např. zásahové jednotky u policie, zmíněné záchranné jednotky, první linie v armádě atd. Navíc testy pro ně jsou mírnější ovšem při nároku na stejný plat, čili opět diskriminace mužů v praxi.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proste nejspis Jezise, protoze

Autor: mašinka Žena

Založeno: 01.02.2007, 13:37

Zazi, pro mě je obtížné (teď a tady) rozebírat všeobecnou diskriminaci mužů od školy až po důchod. Neopouštějme původní téma: povinnou dvouměsíční mateřskou dovolenou pro otce. Vy jste to nazval diskriminací mužů. Já tvrdím, že nesprávně, neboť nelze tuto MD nařídit jen proto, že jste muž. Toto břemeno na Vás padne tím, že se stanete otcem. Pokud se jím (dobrovolně, nikdo Vám u toho nedržel pistoli u hlavy) stanete, máte do smrti co dělat. Zůstanete-li bezdětný, nikdo Vás do MD (a dalších povinností) neuvrtá.
Jedním z účelů toho nařízení je zřejmě zbavit muže iluze, že se bůhvíjak starají, když dítě občas vezmou na procházku.
Jistě Vám zde už někdo z právníků (a já právník nejsem) citoval Zákon o rodině 94/1963 v aktualizovaném zn. § 26 (o rozvodu): „(čl. 5) Soud vždy vezme v úvahu, kdo dosud kromě řádné péče o dítě dbal o jeho výchovu po stránce citové, rozumové a mravní.“ To není výmysl feminizované justice, to je prostě černé na bílém. Představa, že se ve fungující rodině srovnatelně starají oba, je hezká, ale ne zcela z tohoto světa. MD, péče o dítě v nemoci atd. otci umožní tento § přelstít.
Ekonomická zdatnost rodiče má v tomto malou váhu, jinak bychom mohli např. dojít k názoru, že v zde před časem probíraném případě Wallových, kteří rozhodně nevynikali schopností finančně zajistit svou početnou rodinu, vlastně soc. úřad odebráním dětí nepochybil. Vy byste se stavíte k méně vydělávající matce stejně.
Není mi jasné, jak chcete dělit 50:50, když jeden z rozvedených rodičů odvádí svůj podíl v naturáliích (péče o dítě), druhý převážně finančně. Možná to jenom nechápu. Jinak souhlasím, a zákon také, že je možná individuální dohoda o uspořádání.
Dál se nevyjadřuji, celé to pojímáte na mě příliš široce. Asi Vás nepřesvědčím, vy mě také ne.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proste nejspis Jezise, protoze

Autor: zaz Muž

Založeno: 01.02.2007, 23:00

Samozřejmě jsem původní téma vůbec neopustil: přesun dalších a dalších úkolů na muže čili jejich diskriminaci. Důkazem toho, že tak diskriminačně i myslíte, jsou Vaše slova, cituji: "....zbavit muže iluze, že se bůhvíjak starají, když dítě občas vemou na procházku." Ve Vašem pojetí totiž zřejmě muži se v práci flákají a chuděry ženy doma dřou /o čemž lze v době automatických praček, robotů,....při zpravidla 1 dítěti s úspěchem pochybovat, ale to tady teď nebudu rozvádět/. Tuto Vaši diskriminační představu doplňují i Vaše další slova: "Ekonomická zdatnost rodiče má v tomto malou váhu,....". Jelikož doposud je to prozatím většinou /až na výjímky/ starost otce, má ve Vašem pojetí asi nulový význam veškerá práce mužů.
Proto znovu opakuji přesuny úkolů musí být oboustranné: když bude otec doma s dětmi třeba i řadu let /a já proti tomu nic nemám/, musí matka zajistit rodinu ekonomicky i chod hospodářství ve státě, a to i "v terénu" /nikoli v kancelářích různých sociálních odborů, femispolků apod./ a rovněž i v dobách zlých /tedy v době např. přírodních katastrof, válek apod./. Tedy nelze akceptovat, že uteče od "nepříjemné" práce se zdůvodněním, že je přeci matka a musí být u dětí. Nemusí, většina otců děti zaopatří stejně dobře.
Samozřejmě ideálem je právě rozdělení úkolů 50 : 50. Tedy v péči o děti po rozvodu je to střídavá /popř.společná/ péče, pokud se rodiče nedohodnou jinak. Jinak řečeno je třeba zamezit situacím, kdy si matky diktují a odmítají jakoukoli dohodu, protože jim stát jejich vrtochy /a hlavně nerespektování práv dítěte na oba rodiče/ toleruje. Střídavá péče je spravedlivá: každý se stará o sebe a z 50% o děti. Tedy oba rodiče se podílejí na výchově dětí jak "v naturáliích" tak i finančně. Není tedy žádný důvod k platbám výživného na dítě a už vůbec ne k platbám za účelem "vyrovnávání" životní úrovně obou rodičů, tu su musí zajistit každý sám a dítě bude sdílet životní úroveň rodiče, u kterého zrovna bude. Vámi zmiňovaný zákon o rodině je třeba oď základů přepracovat a střídavou péči stanovit jako základní způsob péče o děti po rozvodu při neschopnosti rodičů se dohodnout jinak.
V případě Wallových samozřejmě OSPOD a soud pochybil, a to výrazně /velmi kulatně řečeno/. Děti mají totiž právo na oba rodiče, ať jsou bohatí nebo ne. To jenom femisocialistické státní struktury si uzurpují právo /samozřejmě za tučné platy/, že budou rozhodovat o tom, jestli je někdo dost bohatý, aby mohl vychovávat své děti.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Proste nejspis Jezise, protoze

Autor: yahya Muž

Založeno: 30.01.2007, 09:56

Upozornil jsem na to, že mícháte situaci po rozvodu s normálně fungujícími manželstvími.
Úvahy o "zabezpečování" záchranářství apod. považuji za zcestné, to si platím z daní. Přistoupím-li na Vaši argumentaci - vy zaskakujete za zdravotní sestry?
Diskriminaci mužů vidím, ale tam, kde je, ne v nějakém dvouměsíčním opatření.
A odpovídejte prosím na otázky a mluvte k tématu, jak sám požadujete, namísto lustrování "profitů" - vypadá to pak, že nejste schopen argumentovat, a tak urážíte a vymýšlíte si.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Proste nejspis Jezise, protoze

Autor: zaz Muž

Založeno: 30.01.2007, 10:38

Viz příspěvek výše. Záchranáři byl jen příklad. O žádné zaskakování samozřejmě nejde, ale o trvalý výkon činností gendrově vyváženě a o tom v prosazovaných feminacistických opatření není nikde ani řeč. Jde jen a jen o další a další výhody pro ženy. O měsíčním opatření mluvíte vy, já mluvím o celkové diskriminaci mužů. Dále si nejsem vědom, že byste nějaké rozumné otázky měl.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Proste nejspis Jezise, protoze

Autor: Kristina Žena

Založeno: 30.01.2007, 10:09

Zazi, proč by měly ženy zabezpečovat to, co nazýváte mužskými činnostmi? Už Vám bylo řečeno, že půjde-li na rodičovskou dovolenou zdravotní sestra nebo záchranář, po dobu jejich nepřítomnosti v práci za ně zaskočí jejich kolegyně nebo kolegové. Nebude-li to stačit, přijme se nová síla na záskok. Jde o to, aby se rodiče dohodli, který z nich půjde na rodičovskou a který bude finančně zabezpečovat rodinu, stejně jako aby si každý sám rozhodl, jestli chce dělat sestřičku nebo záchranáře.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Proste nejspis Jezise, protoze

Autor: zaz Muž

Založeno: 30.01.2007, 10:41

Na té dohodě rodičů se s Vámi určitě shodnu, narozdíl od jiných, kteří si zde myslí, že všechno by měl regulovat stát /a oni v jeho strukturách být za to placeni/. K dalšímu viz komentář výše.

Odpovědět na příspěvek

 

I do legislativních pravidel české vlády

Autor: kocour Muž

Založeno: 29.01.2007, 01:16

Odpovědí: 0

už pronikla povinnost povinně uvádět v důvodových zprávách k návrhům zákonů, jaký vliv bude mít navrhovaný zákon na rovné příležitosti mužů a žen (vedle vlivu na rozpočet a toho, zda je v souladu s mezinárodními závazky). Tohle už je opravdu paranoia, to je přehnané.

Odpovědět na příspěvek

 

Německý humor

Autor: mašinka Žena

Založeno: 29.01.2007, 08:08

Odpovědí: 3

Vzpomínám si, jak náš parlament před lety debatoval, jestli český lev má nebo nemá mít primární pohl. znaky. Samozřejmě to nikdo nebral vážně, ani ze srandy.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Německý humor

Autor: NTPT Muž

Založeno: 29.01.2007, 09:46

Ale v české republice jsme v heraldické stránce naprosto genderově korektní.

Máme ve znaku i moravskou a slezskou orlici.....

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Německý humor

Autor: mant Muž

Založeno: 29.01.2007, 19:52

...kde ovšem znakem určujícím pohlaví je výlučně počet hlav.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Německý humor

Autor: Alizon Žena

Založeno: 29.01.2007, 19:55

Je v téhle souvislosti nějak signifikantní, že český lev má dva ocasy ? ;o))))))

Odpovědět na příspěvek

 

Zkouška

Autor: Attila Muž

Založeno: 29.01.2007, 08:53

Odpovědí: 0

Jenom to zkouším...

Odpovědět na příspěvek

 

Pravda, pravda, k NTPT

Autor: mašinka Žena

Založeno: 29.01.2007, 14:21

Odpovědí: 14

Ti ptáci, v heraldické a přírodní podobě, pohl.znaky viditelné nemají, takže nevím, zda mohou lvu konkurovat.

K čl. – pochopila jsem, že horlivý návrh na odstranění říjících jelenů byl předložen, předpokládám však, že nikoliv schválen, natož realizován?
Též souhlas s Olgou – bylo by zapotřebí víc info o kontextu, ve kterém ty pochybné výroky Dissensu padly.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Pravda, pravda, k NTPT

Autor: NTPT Muž

Založeno: 30.01.2007, 00:17

...a to jako mám věřit, že genderspolky to mají v hlavě v pořádky když předkládají takovéhle potrhlé návrhy ? nezlobte se ale podobný náverh může předložit jen člověk bez soudnosti , pak je na místě otázka jak vlastně upřímně to s námi myslí,případně nenecháme li společnost řídit psychopaty... - a nebo komik. A co seriozního by jste očekávala od komika ?

A s tou orlicí a pohlavními znaky pravdu nemáte. V heraldice je orlice jednohlavá, orel dvouhlavý. Stejně tak lvice je v heraldice jednoocasá a lev dvouocasý.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Pravda, pravda, k NTPT

Autor: yahya Muž

Založeno: 30.01.2007, 08:10

Myslel jsem, že náš lev je dvouocasý proto, že jde vlastně o dva lvy "přes sebe", takže vidíte ocasy dva, jinak lvice snad nemá to, co má jen lev, ne? Ale radši si to někde dohledám.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Pravda, pravda, k NTPT

Autor: Attila Muž

Založeno: 30.01.2007, 08:13

V tomhle má asi pravdu NTPT. I když mi bylo vždycky divné, že lva-samce snad máme ve znaku jenom my.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Pravda, pravda, k NTPT

Autor: yahya Muž

Založeno: 30.01.2007, 08:48

Tak to vypadá, že lev může být i jednoocasý a ten dvouocasý že je taková zvláštnůstka, jak jsem tak zabrouzdal na síti, např. viz http://www.czech.cz/cz/za
kladni-fakta/politika/sym
boly-ceske-statnosti/, chtělo by to ale nějakou chytrou knihu o heraldice, kteroužto mám ovšem doma, nikoliv zde.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Pravda, pravda, k NTPT

Autor: mašinka Žena

Založeno: 30.01.2007, 09:53

Co jsem teď našla nahttp://vetsisilou.yo.cz
/herolt/sth021.htm: "Rozdíl mezi lvem a lvicí není v počtu ocasů. Lev s jedním ocasem je lev jako lev s dvěma. (Některé starší prameny ovšem toto dělení uvádějí). Český lev dostal druhý ocas jako polepšení údajně za vlády Přemysla Otakara I. od císaře Otty IV. za pomoc při umravňování Sasů v roce 1204."
Jinak dvouocasý lev je údajně fantastické zvíře podobně jako gryf nebo bazilišek.
Ty spletené ocasy mi vždycky připomínali klasický heraldický motiv zv. Lekno. Soukromě bych nevylučovala, že je to nějaké náhodné spojení těchto dvou figur.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pravda, pravda, k NTPT

Autor: Olga Žena

Založeno: 30.01.2007, 10:10

Kdysi jsem kdesi slyšela, že nadpřirozené zvíře je na erbu cennější než zvíře normální. Takže lev se dvěma ocasy, bazilišek a jiné kreaturky mají asi vyšší prestiž než řekněme slepice. Ledaže by to byla třínohá slepice... ;-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pravda, pravda, k NTPT

Autor: Attila Muž

Založeno: 30.01.2007, 10:17

No prosím, ale to, co tvrdil NTPT, se vážně traduje - a já na to málem skočil. Není to pravda aspoň s těmi nepolepšenými orly?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pravda, pravda, k NTPT

Autor: mašinka Žena

Založeno: 30.01.2007, 10:37

Podle výše uvedeného webu, který se tváří hrozně zasvěceně, je to krajová specialita:
"Česká heraldická terminologie oplývá další heraldickou zvláštností. Rozeznává orla a orlici. A pozor, je to opět zvláštnost i zoologická. Orel má dvě hlavy. Kreslí se vždy s hlavami od sebe odvrácenými. Na prsou může mít jak orel, tak orlice věc, které se říká páska, pružina nebo perisonium. Tolik o orlech."

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pravda, pravda, k NTPT

Autor: Eric Muž

Založeno: 30.01.2007, 10:22

Nejcennější bude asi šestinohý pes od Agipu :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pravda, pravda, k NTPT

Autor: Alizon Žena

Založeno: 30.01.2007, 11:34

Ericu - :o))))))))))))))

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pravda, pravda, k NTPT

Autor: mašinka Žena

Založeno: 30.01.2007, 10:51

To by odpovídalo výkladu o přidání ocasu jako povýšení.
Jinak ta erbovní zvěř má spec.hierarchii: např. "lev ve skoku", což je správné označení toho panáčkujícího českého lva, je významově vyšší než např. "kráčející" aj. v horizontální pozici. O heraldické slepici jsem neslyšela, ale třeba kohout se na erbech vyskytuje a často pak odkazuje např. na sv.Petra. Jen chci říct, že ta zvířátka často znamenala něco jiného než sebe sama.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Pravda, pravda, k NTPT

Autor: Alizon Žena

Založeno: 30.01.2007, 11:28

Slyšela jsem, že ten český dvouocasý lev má ilustrovat jedno specifikum české povahy. Prý jsou to skutečně lvi dva, jen ten jeden tomu druhému vlezl - víte kam - a už z něho kouká jen ocas.

Ovšem matně tuším, že v heraldické příručce jsem to nečetla .... ;o)))))))))))

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Pravda, pravda, k NTPT

Autor: Attila Muž

Založeno: 30.01.2007, 14:03

Určitě máte pravdu :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Pravda, pravda, k NTPT

Autor: mašinka Žena

Založeno: 30.01.2007, 08:40

Tam se tehdy nediskutovalo o heraldickém smyslu 2 ocasů, nýbrž o viditelných lvích genitáliích (s nimiž neviditelná a pohl.nediferencovaná ptačí kloaka, korunovaná jakýmkoliv počtem hlav, nemůže soupěřit). Ale je to off topic, opustila bych to.
Jinak z jednoho blbého nápadu o 67 stránkovém textu těžko soudit. Už od 18. stol. se vedou spory, co je v managementu společnosti nebezpečnější - jestli fach-idioti, co pro svou úzce specializovanou práci nevidí souvislosti /např. jaderní fyzici bez ptaní pracující na ZHN nebo lékaři, používající k pokusů zvířata, ev. lidi/ nebo všeználkové, schopní konverzovat o všem a do detailu nezorientovaní v ničem /např. politici aj. charismatici z povolání/. Prostě s koninami přicházejí jedni i druzí a musejí se korigovat navzájem (s ev. použitím selského rozumu, je-li při ruce).

Odpovědět na příspěvek

 

hlavy, ocasy

Autor: Attila Muž

Založeno: 30.01.2007, 08:57

Odpovědí: 1

Chtěla jsi říct "strany zdravého rozumu," ne? Ale ty hlavy a ocasy bych úplně neopouštěl, docela by mě zajímalo, jak to doopravdy je...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: hlavy, ocasy

Autor: mašinka Žena

Založeno: 30.01.2007, 09:40

Ne, TO jsem říct opravdu nechtěla! Dokonce si ani, že selský rozum je nejlepším soudcem, jen že není od věci ho také vyslechnout.

Odpovědět na příspěvek

 

Ráda bych

Autor: mašinka Žena

Založeno: 30.01.2007, 22:50

Odpovědí: 0

odpověděla Zazovi, ale server odmítá připojovat jinak než načisto. Tak snad ráno.

Odpovědět na příspěvek

 

 

Vložit nový příspěvek

Jméno:

Pohlaví:

Muž, Žena

E-mail:


(Vyplňte pouze tehdy, jestliže chcete být informování o odpovědích na váš příspěvek)

Předmět:

Příspěvek:

 

Kontrola: 

Opište znaky z obrázku do spodního pole:

 

 


ROVNOPRÁVNOST.cz je kolektivni tvooený, nezávislý, svobodný, názorový web. Jeho posláním je komentovat a zviditeloovat spoleeenské problémy týkající se mužu. Stránky vznikly za úeelem osvity a dokumentace. Cílem je umožnit všem publikovat svobodné názory formou elánku nebo diskuzních poíspivku. Stránky dávají svobodný prostor i kontroverzním názorum a tabuizovaným tématum, o kterých se veoejni nemluví nebo se bojí mluvit. Nesnaží se nikomu vnucovat cizí názor a nechávají na každém, aby si vytvooil svuj vlastní.

Copyright © 2007 Rovnopravnost.cz                Tvorba www - Web & Media a.s.