Doporučujeme


03. prosince 2008

Názor

Redaktor: Radim

Aktualita

Hloupost jako nová ctnost

Na základě vědeckého výzkumu bylo potvrzeno, že hloupost má ve všech aspektech společenského života přednost před inteligencí. Výzkumy a studie amerického profesora Siegfrieda Streuferta, předního odborníka a badatele z oblasti lidské inteligence, jasně ukazují, že největší šanci na úspěch v soukromém životě i v zaměstnání mají ti z nás, kterým vůbec nedochází, co se děje.

Výsledky výzkumu jsou opravdu skličující, i když v tomto momentě se sluší poznamenat: Tedy jak pro koho. Vezmeme-li v úvahu západní civilizaci a její orientaci na ekonomismus a obchodní prospěch, vyznívají závěry kladně: Čím je člověk hloupější, tím je obchodně zdatnější. A hloupých lidí je víc, než těch inteligentních. Inteligence trpí pocitem naprosté nedůležitosti vlastní osoby a velkým pochybováním o vlastních názorech. Naopak hloupost triumfuje bezmezným sebevědomím a schopností rychlého rozhodování bez úzkosti a pocitu nejistoty z jeho následků. Proto hloupost zakládá státy, z ní je živa každá vrchnost, vojevůdci, potměšilí rádci a soudci. Hlupák pojímá věci jednoduše a v tom tkví jeho síla i klam.

K čemu inteligence?

Pokud lze výše uvedené závěry brát jako obecně platné pro všechna společenství v celých dějinách lidstva, a svědectví našich předků, proroků či filosofů z historické éry to jen potvrzují, je nutné se ptát, kde je tedy místo a význam inteligence? Čím se uskutečňuje její dopad na celkovou kulturní úroveň národů, na kvalitu jejich života a prosperitu? Hodnota inteligence je veličina, jejíž vklad nemohou určovat sami lidé inteligentní, ale jde o potenciál, s nímž v dějinách zacházeli ku vlastnímu prospěchu lidé hloupí. Mírněji řečeno lidé méně inteligentní avšak nadaní uměním vládnout a schopností porozumět masám. Podstatné ovšem je, že přes zábrany myslitelů k vůdcovství a k rychlému kalkulu byla inteligence v minulosti vždy ceněna a ve spojení se vzděláním tvořila jakýsi zdroj moudrosti, k níž se lidé mocní i praktičtí obraceli pro radu, protože věděli, že moudrost a vědění ukazují cestu k dobru, k lepší a harmoničtější společnosti, v níž i moc nabývá větší jistoty a vyššího významu. Za to byli chytří a vzdělaní lidé patřičně oceňováni a byla jim prokazována čest jako představitelům duchovní elity společnosti.

Tato úcta k vyšší rozumové schopnosti a hledání pravdy v radě moudrých však skončila nástupem universálních křesťansko liberálních idejí rovnosti a svobody individua bez uvážení jeho etno-nacionalistického a kulturního kontextu. Aby mohlo být dosaženo ideálu rovnosti a svobody volby v podmínkách rovných příležitostí, musí být vzat za základ vzájemného přiblížení a vyrovnání rozdílů mezi lidmi ten nejnižší vzor člověka. Nízkost na úroveň ušlechtilého ducha nepovýšíš, z hlupáka mudrce neuděláš. Naopak z člověka inteligentního, všestranně vzdělaného a kritického lze udělat hlupáka velice snadno. Stačí poukázat na jeho existenční nouzi, označit ho za oběť vlastního neúspěchu, za zneuznaného génia a domýšlivce, který se jen předvádí a kritizuje společenské poměry pro vlastní zatrpklost. K tomu je ovšem třeba zajistit, aby byl neúspěšný, aby se jeho hodnota měřila názorem hlupáků, aby hloupost slavila úspěch jako lidská ctnost.

Zhloupnutí moderny

Blahoslavení chudí duchem hlásalo křesťanství, když rozehrálo vábivé struny rovnosti všech před Bohem, jimiž rozmnožovalo řady svých příznivců. Všechno vznešené, zvlášť obdařené inteligencí a nadřazené nižšímu druhu člověka je zlem hodným ponížení. Vše hloupé, pokorné a ubohé je blízké Bohu. Nejinak je tomu s liberálním hnutím a jeho ideálem rovnosti. Těžko se ubránit dojmu, že křesťanství prošlapalo cestu všem liberálním běsům, jimiž je postižena moderní doba: jakobinismus, nacismus, fašismus, komunismus, feminismus. Jeden základ rovnosti přetavený v dopuštění nízkosti, jeden osud směřující k vládě lůzy a konečnému otroctví ve spárech plutokracie.

Základním znakem liberalismu je ponižování státem řízené masy lidí na jednolité stádo jedinců odtržených od vlastních zdrojů existence i od rozhodování o svém osudu. K tomu, aby přijalo takový úděl a přitom věřilo v demokracii a individuální svobodu, je nutné skoncovat s kritickým myšlením. Toho je dosaženo systematickým vymýváním mozků tržně konzumními principy života, zamlčováním pravdy a přebarvováním historie na temný věk despotismu vyvolených a ponižování nevolnického lidu, vymýcením všech tradic připomínajících staré stavovské řády a podmínky hierarchické nerovnosti, včetně patriarchálního modelu rodiny zajišťujícího její funkci, potíráním všech aristokratických principů jako nástrojů zavádějících nespravedlivé pořádky založené na nerovnoprávnosti a vposled snižováním moudrosti předků na zastaralé a dobově omezené názory odrážející zaostalé společenské poměry, z nichž lidstvo povstalo zákonitým vývojem k lepší a dokonalejší éře moderního věku vědeckého pokroku, který jediný zajistí lidem hmotný blahobyt a individuální spravedlnost právního státu. Drzost a hloupá nabubřelost moderních myslitelů, jimž liberální systém poskytl zajištěnou existenci, jde tak daleko, že mluví o konci dějin, jako kdyby nic lepšího než liberálně demokratický systém už nemohlo existovat.

Pokud hlupák přece jen kritizuje, má na mysli čistě jen osobní prospěch, sám volá po rovných požitcích a srovnatelných příležitostech, žádá tytéž hmotné statky, jako má jeho soused, dožaduje se stále více osobních práv. Pojetí spravedlnosti u hlupáků má jediný receptor pro hodnocení spravedlivého soudu, a tím je trávicí systém. Proto ideálním místem pro hlupáky je konzumní společnost. V ní má hlupák pravdu i uznání své pravdy sám ze sebe, v ní se otázky dobrého či špatného trávení povyšují nad veškerou moudrost světa, v ní tupost vítězí, aniž by vyžadovala protivníka. Hloupost se promítá i do samotného jazyka, vše, co se vyjadřuje složitě, je v jádru podezřelé, namísto asociativního vyjádření skrytých konotací nastupuje řeč triviálních symbolů, holých vět a znaků (smajlíků). V konzumní společnosti jakákoliv moc nemá alternativu ani odpůrce dokud lidu slouží zdraví a má co trávit, dokud tržní soutěž udržuje stav boje všech proti všem, dokud jsou si všichni lidé cizinci a postrádají sociální rozměr ve smyslu skutečné solidarity a vzájemnosti.

Konec dějin

Zájmem současné moci je podporovat konzumní společnost a z poddaných udělat hlupáky. Proto současné státy ničí rodiny a připravují je o otce, aby předešly výchově dětí ke kolektivním a mužným hodnotám, proto školství studenty nevyučuje ničemu, co by jim pomohlo porozumět vlastnímu bytí, dát lidskému životu smysl a pochopit význam utváření kulturních systémů a hodnot. Obecné vzdělání, ideje a vědění jsou potírány, svět je mladé generaci předkládán jako hotová a ukončená věc, a to i přes jeho neustálou, leč pouze kvantitativní, změnu. Podmínkou předestřeného konce dějin je zánik kultury a ztráta člověka jeho vyloučením z veškerého sociálního i etického kontextu. V důsledku takový svět funguje jako efektivní výkrmna hovězích dojnic opřená o tržní intenzifikaci poskytované pastvy, v níž se vše redukuje na jediné podstatné: hmotné zabezpečení, státní dozor, dojivost a ukájení fyzických potřeb.

Minulost a její duchovní tradice jsou vykreslovány jako temné doby zápasu o zachování holé existence nuzáků proti krutosti vznešených vládců. Duchovní potenciál nového člověka se převádí na individuální a ničím nedotčenou kreativitu v hledání tržního uplatnění. Právo na vlastní názor, jakkoliv dětinský a udržovaný v mezích politické korektnosti, je povýšeno nad intelektuální rozhled a kritické myšlení. Čím toho člověk v obecném smyslu méně ví, tím je přizpůsobivější, manipulovatelnější, úspěšnější a v důsledku spokojenější. Čím je hloupější, tím lépe zapadá do soukolí tržních vztahů ve prospěch těch, kdo z nich nezřízeně bohatnou. Kapitalismus nežádá člověka všestranně vzdělaného, protože potřebuje jednorozměrný stroj vyčíslitelného výkonu. MIPS je zkratka pro ideálního zaměstnance moderní efektivní korporace a v překladu znamená Mladý Idiot Plný Síly.

Infantilita a feminizace

Vrcholem hlouposti globální tržní společnosti je infantilita. Preference vlastního názoru bez vědění orientovaného na úspěch v práci, fyzické žádosti, zábavu a hry vede tak daleko, že lidé považují za pozoruhodnou duši dítěte a jeho myšlenkovou nedotčenost. Názor dítěte je prostý všech předsudků, ideových zátěží a zkaženosti. Dětská duše je tabula rasa, bezstarostná a šťastná. Jako taková je proto na vrcholu moderní doby prohlášena za požehnanou. Soud dítěte je aktem ryzí kreativity myšlení, není veden ničím a překvapuje svojí novostí. Nevadí, že ona novost a neotřelost je pouhým výrazem hlouposti, která nebere v úvahu poznání a hlubší souvislosti nabyté zkušeností. Přesto se stává takové myšlení pro mnohé vzorem, protože je živoucí, nezatíženo pochybnostmi, ani sžíravým neklidem při hledání pravdy. Pojem pravdy je pro ně neznámá kategorie a dobré je vše, co člověka baví a naplňuje rozkoší.

Nejblíže k infantilnímu názoru mají ženy. Jejich orientace na bezprostřední potřeby života a empatii je blízká dětskému nazírání světa tak, jak se bezprostředně jeví v negativní zkušenosti a v interakci s nejbližšími lidmi či podněty, které jim skýtá praktický život. Myšlení se pro ně stává pouhým nástrojem k vyrovnání vlastních emocí s okolní realitou, k překlenutí vlastních frustrací, prázdnoty či stresových stavů. Jakmile je žena v pohodě, přestává myslet a začíná žít. Především pro ženy se hloupost stává ctností, zatímco moudrost založená na filosofii a vyšším smyslu poznání je jim výstřední exhibicí rozumu, taháním problémů tam, kde nejsou, nemístným problematizováním prosté skutečnosti nadutými muži, kteří se berou příliš vážně. Ženy a děti se bezpochyby příliš vážně neberou, dokonce ani nevidí důvod, proč by si tak měly komplikovat život. Více dobrot, požitků a radosti jim to určitě nepřinese. Společnost, která naslouchá ženám a dětem, je na nejlepší cestě k otroctví.

Proto celá známá historie s výjimkou posledních dvou století jednoznačně uznávala patriarchát a mužné hodnoty zakotvené ve společenském řádu jako záruku svobody. Západní liberální svět je ovšem pod vládou oligarchie, která nemá zájem na tom, aby se utužilo morální vědomí lidí něčím tak zavazujícím a stmelujícím, jako je patriarchát. Mohli by se totiž začít aktivizovat k odporu, přestat snášet svůj otrocký úděl. Oligarchie hraje na žádostivé struny ženských instinktů a malichernosti, které se ženám vyplácely právě v patriarchátu, v emancipované společnosti však působí rozkladně. Ženy pak ve své hlouposti, opuštěnosti a feministickém rozrušení vyžadují silný stát a represivní „antidiskriminační“ zákony, aby jim stát jako jediný velký patriarcha zajistil bezpečí a výživu jejich dětí, čímž přímo podporují totalitní mocenský systém ve prospěch buržoazní elity. Kdybych byl boháč, který si svými švindly nahrabal miliardy, určitě bych neuvažoval jinak.

Náznak řešení

Co by měl opravdu humánní stát udělat pro to, aby lidem vrátil kulturu a zapomenutý vzor ušlechtilosti, estetiky a morálky? Měly by se na státní náklady vytvořit filosofické školy postavené na tradičních duchovně paternalistických základech, které by se veřejně vyjadřovaly k otázkám doby a účinně kritizovaly každé rozhodnutí současných vlád a politiků. Tato kritika by měla být považována za směrodatnou a všichni veřejní činitelé by jí měli čelit účinnou polemikou či změnou svých postojů. Každý politik by měl povinně svoje názory konzultovat s touto duchovní elitou a předkládat veřejnosti její doporučení, včetně zdůvodnění dalšího postupu v případě, že s ním nesouhlasí. Takový politický systém by mohl fungovat na principu zastupitelské (nikoliv však stranické) demokracie, musel by ale zrušit volební právo žen.

Poznámka k závěru: Pokud jsem se zmínil o tradiční duchovnosti, měl jsem na mysli duchovnost pohanskou – její hluboké přírodní kořeny vytržené ze země křesťanstvím – a umístěnou do kontextu novodobého vývoje. Jen tak lze předejít úpadku lidskosti a rozemletí celého člověka v liberálním individualismu zženštilé civilizace a v nastupujícím otrokářském řádu ovládaném plutokracií.

Autor: Radim Lhoták


Zdroj: Rovnopravnost.cz 3.12.2008

Přečtení článku: 324307x

Tisknout článek

Průměrná známka článku: 2.9

Pošli článek kamarádovi

Oznámkuj článek (1 - nejlepší): 1 2 3 4 5


Související články

31.12.2014, 14:56   Dívky (15) umlátily dva psy kladivem
09.03.2011, 23:16   Ženy brání pokroku a jsou prostitutky, vyslechla si feministka
11.01.2011, 22:44   Ženy a radikální hnutí žen v České republice (úvod)
09.04.2010, 23:10   Jak studovat na umělkyni?
08.04.2010, 12:00   Feministky popírají ženství!


Diskuse ke článku

 

Vložit nový příspěvek   Sbalit příspěvky

 

 

hm, ...

Autor: lubob Muž

Založeno: 03.12.2008, 03:03

Odpovědí: 27

"Takový politický systém by mohl fungovat na principu zastupitelské (nikoliv však stranické) demokracie, musel by ale zrušit volební právo žen. "

tak si rikam, co by asi takovy system ziskal tim, ze by uprel volebni pravo inteligentni & vzdelane zene, & pritom ho ponechal povaleci, ktery skoncil zakladku sedmou tridou & nikdy nepracoval?
mne ti pripada jako dost velka ... nova ctnost :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: hm, ...

Autor: Tonda Muž

Založeno: 03.12.2008, 08:42

To máte sice pravdu, Lubobe, ale naštěstí těch typů o kterých píšete, je v populaci pár procent. Ti pravděpodobně nebudou mít při rozhodování vliv. Vliv ovšem má víc než padesát procent žen z populace, z nichž převážná většina čte jen ženské časopisy bulvár a volí podle toho, jestli je někdo fešák (v poslední době jestli je někdo ženská).
Pan Lhoták zase napsal velmi zajímavý rozbor. Proč některá ze zdejších ňafalek plných rozumů nesedne a nenapíše solidní materiál v protipohledu pro hlavní stránky na podobné úrovni?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: hm, ...

Autor: femme Žena

Založeno: 03.12.2008, 08:55

I promluvil inteligent (druhý, hned po autorovi!). A o dalším si můžete přečíst zde: http://www.novinky.cz/cla
nek/155781-v-nemecku-evak
uovali-obchod-zakaznik-po
uzil-vystaveny-zachod.htm
l
Něco takového může napadnout pouze infantilního chlapa!

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: hm, ...

Autor: Johny Muž

Založeno: 03.12.2008, 09:11

.......že největší šanci na úspěch v soukromém životě i v zaměstnání mají ti z nás, kterým vůbec nedochází, co se děje.
Tak to teda femme, Jarmilka, mozek...musejí být fest úspěšní!!!

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: hm, ...

Autor: femme Žena

Založeno: 03.12.2008, 09:29

A ti neúspěšní zoufale závidí a snaží se vyrovnat se svojí infantilitou...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: hm, ...

Autor: Jan Muž

Založeno: 03.12.2008, 10:21

Mezi hloupostí a úspěchem nemusí být nutně rovnítko, naprostý kretén se samozřejmě jako kretén taky projevuje a úspěšný bude těžko. I běžný hlupák se občas může projevit z běžného pohledu jako hlupák. Nic holt neplatí úplně. :-) Ale článek je to vynikající. Díky za něj!

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: hm, ...

Autor: femme Žena

Založeno: 03.12.2008, 11:00

Vynikající je hlavně ten závěr. Že by stát měl zřídit jakési filosofické školy, s jejichž "duchovní elitou" (tu by určil kdo?) by museli politici (teď už samozřejmě bez političek) povinně konzultovat své názory, než je předloží nám, tedy té přihlouplé veřejnosti. Mohli by s tou samozvanou duchovní elitou případně i nesouhlasit (ó, jak šlechetné!), ale museli by zdůvodnit proč. Vskutku geniální! Jen se mi zdá, jako kdyby něco podobného v minulosti už existovalo. Neříkalo se tomu náhodou VUML?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: hm, ...

Autor: Jan Muž

Založeno: 03.12.2008, 11:25

No, pokud se nepletu v článku se mluví o duchovní elitě stojící na tradičních, tedy konzervativních, filosofických základech opřených o tisíciletou moudrost předků (viz odkaz k pohanství, jak ho já chápu), a to s vyloučením jakékoliv ideologie (řečeno od křesťanství k liberalismu), čímž Váš odkaz na VUML vyznívá jako naprostý nonsens hodný kreténa.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: hm, ...

Autor: femme Žena

Založeno: 03.12.2008, 11:45

Odvolávat se na pohanství a mluvit přitom o tisícileté moudrosti předků může zase jenom kretén (společně s autorem je vás mnohem více). Vzhledem k pohanství by se spíše mělo mluvit o moudrosti předkyň. A co Bible, na kterou se tak rád odvoláváte? Také pohanská moudrost?
P.S. Vy jste zřejmě stejně jako autor také jedna z těch obětí, která byla námi hlupáky označena "za oběť vlastního neúspěchu, za zneuznaného génia a domýšlivce", viďte? Hlavně, že si vy fňukny dokážete svůj zpackaný život takto krásně logicky zdůvodnit!

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: hm, ...

Autor: Jan Muž

Založeno: 03.12.2008, 11:51

Tedy opravdu neznám z pohanských dob jedinou předkyni, která by se zapsala svojí "moudrostí" do dějin. A mýtus o prvobytně pospolném matriarchátu je nejen vědecky vyvrácený ale také směšný.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: hm, ...

Autor: femme Žena

Založeno: 03.12.2008, 12:30

A předka z pohanských dob, který by zapsal svoji "moudrost" do dějin, znáte?
Co má společného Bible s vaší pohanskou moudrostí? Odpovíte mi?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: hm, ...

Autor: Jan Muž

Založeno: 03.12.2008, 15:11

Vy takového předka neznáte? Vy asi znáte jen svýho dědu, co? Jen namátkou: Zarathuštra, Konfucius, Muhammad, Buddha, Sókratés, Platón, Aristoteles, Epiktétos... Co má bible společného s pohanskou moudrostí? Jistě mnohé, a to jak Starý tak Nový Zákon, z ničeho se nezrodila, druhá věc je, na jakých dogmatech stojí a kam se vyvinul její výklad.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: hm, ...

Autor: Jana Žena

Založeno: 03.12.2008, 11:38

Tondo, ale jaká úroveň?
Jediné, v čem to vyniká, je délka.
Nezlobte se, ale v čem ten článek tak oceňujete?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: hm, ...

Autor: Tonda Muž

Založeno: 03.12.2008, 14:31

Znovu opakuji, jestli máte vy anebo jiná na to, abyste postavily na stejné úrovni protinázory nebo alespoň podrobily článek kritice na úrovni, na které byl napsán, se zájmem si to přečtu. Jinak zapadáte do většiny zdejších diskutérek, které se snaží kopat do varlat, ale mají jen na okopávání kotníků.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: hm, ...

Autor: femme Žena

Založeno: 03.12.2008, 14:41

Nevím, jak Jana, ale já na "úroveň" autora skutečně nemám.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: hm, ...

Autor: Jana Žena

Založeno: 03.12.2008, 16:49

Tondo.
Ten pán, který je skutečným autorem traktátu, ze kterého "vykrádala" slečinka o článeček níže, opravdu má nějakou úroveň. I když mě jeho názory děsí.
Ale toto je vážně slátanina. Co na to mám hodnotit?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: hm, ...

Autor: lubob Muž

Založeno: 04.12.2008, 03:16

zkuste si, tondo, pro zajimavost projit vysledky nekolika poslednich voleb. konkretne mam na mysli ty statistiky jak volili muzi & jak volily zeny. zjistite, ze mezi pohlavimi - co do volebnich preferenci - neni velky rozdil & kdyby se z odevzdanych hlasu jedna polovina eliminovala, na celkovem vysledku by to temer nic nezmenilo.

pokud by se nejak melo omezovat volebni pravo (coz mi samo o sobe pripada jako krok do stredoveku), tak delat to na zaklade pohlavi mi pripada jako varianta nejpitomnejsi.
i v tech dobach, kdy zeny nesmely volit, to melo vetsinou ten duvod, ze nedisponovaly zadnym majetkem & neplatily tedy zadne dane.

pokud by tedy nekdo nesmel volit, nemel by ani platit zadne dane. jinak tu mame velice posahany model "taxation without representation", nebo jak se tomu obcas u nas rika "o nas bez nas".

pan lhotak napsal peknou blbost. vubec nevysvetlil na zaklade ceho by zeny nemely mit volebni pravo. vzdelana & inteligentni zena by nesmela volit jenom proto, ze jeji sousedka je infantilni pipina?
proc vy tedy nemelo byt odepreno volebni pravo vzdelanemu & inteligentnimu muzi, kdyz jeho soused je ozrala & nemakacenko?

tohle skupinove nazirani na jednotlive lidi je presne to, co nejvic nesnasim na feminismu, to je to marxisticke jadro tridni analyzy. & ze stejnych duvodu je mi to proti srsti i kdyz se prohodi pohlavi.

jen at zeny pekne voli & jsou voleny, pokud bude vse probihat v ramci korektni & ferove politicke souteze & nebudou k tomu chtit zadne obezlicky ve forme kvot & podobnych picovin.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: hm, ...

Autor: Tonda Muž

Založeno: 04.12.2008, 07:55

Lubobe, nemluvil jsem o tom kdo koho, volí, tady si v podstatě nemůžete vybrat, ale proč co kdo volí. Samozřejmě nehodlám rušit volební právo ženo, spíše bych se zamýšlel nad tím, jak dosáhnout toho, aby volili jen lidé s minimálním vzděláním a občanskou dpovědností. Nejsem v žádné církvi, ale názor femmme cituji: A kdo nás ochrání před Bohem? Jeho mužským egoismem, násilnictvím, šovinismem, sexismem, parazitismem, hulvátstvím, ješitností a hlavně jeho rasistickými teoriemi o vyvolených "duchovních elitách", které daly vzniknout koncentrákům a plynovým komorám (konec citátu)je tak neuvěřitelná pitomost, že mám chuť hned jít do kostela hodit něco do kasičky. To jsem měl na mysli, že by neměli rozhodovat takhle nezralí a možná patologicky poznamenaní lidé, ale to je jen sen.
Jinak pro ty, kdo v článku nenašli nějakou myšlenku, se kterou by se mohli utkat, co třeba popřít tu o ženách jako pilíři konzumu a tím prázdnotě spotřební společnosti?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: hm, ...

Autor: lubob Muž

Založeno: 04.12.2008, 08:30

to omezovani volebniho prava je dvousecna zbran & je to snadno zneuzitelne.
taky to narazi na podstatne dilema, jak 'zvolit' ty, kteri by smeli volit? obavam se, ze kazde kriterium bude znacne nedokonale. i vzdelany clovek muze byt debil, hnup nebo darebak (napada me treba takovy ransdorf, ten je sice vzdelany az na pudu, ale je to skalni komous) & naopak nevzdelany clovek muze oplyvat zivotni moudrosti.
v kazdem pripade, v clanku je explicitne uvedeno, ze by se melo zenam odebrat volebni pravo (protoze & protoze ...). & to povazuji za blbost, kterou nelze solidne odargumentovat.

dalsi vec je, ze nektere argumenty v clanku vyslovene stoji na vseobecne charakterizaci zen (infantilni & pozitarska, sobecka stvoreni), ktera ale zdaleka neplati pro vsechny zeny, & zaroven plati i pro nektere muze. i kdyby nakrasne platilo, ze na zeny to sedi vic nez na muze, nelze na zaklade statistickeho rozdilu pristupovat v pravnich vecech ke dvema jednotlivcum ruzne, jenom proto, ze kazdy z nich patri do jine skupiny. prave tohle je nejvetsi slabina (& trhlina) feministicke ideologie. & jestlize je 'neco', co dela feminismus neprijatelnym, tak 'to neco' dela stejne neprijatelnym i vsechno ostatni, co by se 'tim necim' ohanelo. padni komu padni.

v clanku mi dale nesedi nedusledna koncepce liberalismu, ktery je zamerne demonizovan. ja jsem presvedcen, ze ve skutecne liberalnim prostredi - tedy v takovem, ve kterem neni nikdo omezovan ale ani protezovan socialnim inzenyrstvim - se stejne na prislusne pozice nakonec prosadi ti, kteri na to tzv. maji & kteri o to stoji. v idealni spolecnosti si kazde najde mistecko, ktere odpovida jeho vuli & schopnostem. prikladem dobreho modelu liberalniho usporadani je priroda.

pokud jde o zdejsi 'femme' & podobne exponaty uprchle z nejakeho obludaria, tak bych zase pouzil to vase, ze se neni ceho bat, protoze takovych neni mnoho & v podstate o nicem nerozhoduji.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: hm, ...

Autor: Tonda Muž

Založeno: 04.12.2008, 09:08

No, Lubobe, takhle bych si představoval diskusi, ve které bychom se mohli k něčemu dobrat a kdy já jsem samozřejmě ochoten s vámi v lecčems souhlasit. ve sporných případech bychom vzájemně zřejmě zpřesnili to, oč nám jde a pak hledali nějaký závěr, v přesně definované sekvenci společenských aktivit. To by samozřejmě potřebovalo hodně času a práce, i kdybychom byli na danou oblast odborníci.
To je ovšem přesně to, co ženské hnutí ani na zdejším webu, ani jinde dokonce ani ve státní správě, kam proniklo, nejen že nerespektuje, ale ani se o to nesnaží.
Mrkl jsem na web feminismus - stojí to zato. Nejen, že je ani nenapadne připustit o čemkoliv nějakou diskusi, ale úroveň článků připomíná bývalé okresní noviny, ani ne Rudé právo.A zřejmě za obrovské peníze, stačí si přečíst seznam těch, co je podporují.
Jinak si myslím, že ženský a mužský mozek skutečně funguje jinak, tvrdí to i odborníci typu prof. Koukolíka, anatomové a další. Ženskou slabost (převážně) pro konzum bych nezpochybňoval, stejně jako např. mužskou pro zbraně. Obojí bylo někdy pro lidstvo užitečné a někdy naopak, jde jen o to, nezaujatě přijmout ty dostupné znalosti, které jsou k dispozici.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: hm, ...

Autor: lubob Muž

Založeno: 04.12.2008, 09:51

ad muzsky vs. zensky mozek : souhlas, jsou rozdilne, ale pouze jako statisticky fenomen. nelze to proto uplatnovat na jednotlivce (stylem 'tvuj mozek funguje tak, protoze tak funguje u vetsiny'). navic, ve fungovani je znacny prekryv, nekteri muzi maji mozek spise "zensky", nektere zeny zase spise "muzsky" - pokud to budu brat jako odchylky od svych prumeru.

ad feminismus (nebo zesnke hnuti) : problem je v tom - & bylo by velkou chybou se domnivat - ze feminismus mluvi za zeny, ze zeny jako celek nejak reprezentuje. to je pouze public relations, populismus & brnkani na primitivni city. vetsina inteligentnich (nebo spis reknu moudrych) zen se od feminismu distancuje. feminismus neni ani tak o pohlavi, ale o mocichtivosti.
pro me osobne je mira inklinace k feminismu docela dobrym odhadem inteligence dotycne (nebo dotycneho).

ad zenska slabost pro konzum (& muzska pro zbrane) : zase pouze jako statisticky jev, na kterem nelze postavit fungujici pravni ramec takovy, ktery by celou jednu skupinu nejak z neceho diskvalifikoval. uvedu zarny priklad, ktery je soucasti feministicke doktriny : 'muzi znasilnuji zeny podstatne vice nez zeny muze. ergo, vsichni musi jsou sexaulni nasilnici & tomu je potreba prizpusobit pravni normy, ktere budou platit jinak pro muze nez pro zeny.'
jak je to slaboduche je zrejme na prvni pohled.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: hm, ...

Autor: femme Žena

Založeno: 05.12.2008, 08:26

Ale, ale Toníčku, vy jste pěkně zaujatý mezek. Nepochopil jste, že to byla reakce na neuvěřitelnou pitomost "NTPT": "Kdo nás ochrání před bohyní ? před její ženskou vychcaností, vychytralostí, sobectvím a svéhlavostí ?" Jo, když se plive na ženské, to je tady v pořádku, ale běda když se někdo dotkne té Vaší fantastické mužské podstaty! A chlapi podle té vaší neuvěřitelné pitomosti nejsou pilíře konzumu? Vy nejezdíte autem? A v článku s jeho rasistickými teoriemi a vyvolenými elitami je podle vás zajímavý rozbor? Čeho? Jeho patriarchálních fantasmogorií? Místo do kostela, jděte raději do koupelny a dejte si studenou sprchu!

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: hm, ...

Autor: Jan Muž

Založeno: 04.12.2008, 10:43

Já bych to spíš chápal tak, že pokud by ve státě měla platit autorita duchovních elit, filosofů a p., budou ji tvořit vesměs muži (neumím si představit ženu filosofku v tradičním významu pojmu filosofie) a budou prosazovat opět tradiční morální hodnoty, jako uměřenost, aristokracii, nadřazenost etiky ekonomice, muže jako hlavu rodiny a p. Pokud by volily ženy, budou volení zastupitelé sváděni k populismu a k takové politice, která bude poplatná ženskému myšlení a v rozporu s dobrem podle filosofů, ženy začnou volit hmotné výhody pro sebe, bude mezi nimi stále vřít emancipační tendence a celý koncept státu postavený na filosofickém vědění a duchovních principech (např. moderní obdoba konfuciánství) budou rozvracet až z něho nic nezbude a budeme zpátky, kde jsme teď. Proto asi lepší než zastupitelská demokracie by bylo ryze aristokratické zřízení, např. monarchie.

Váš náhled liberalismu je velice naivní, protože ho pojímáte jako ideál, který ovšem v praxi nefunguje ani přibližně. Mimochodem vrcholným ideálem liberalismu je komunismus, ke kterému nyní opět směřuje EU.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: hm, ...

Autor: lubob Muž

Založeno: 05.12.2008, 03:17

to, ze si neumite predstavit zenu filosofku hovori jen o vasi omezene predstavivosti, o nicem jinem. misto predstav je lepsi se podivat kolem sebe, at do historie nebo do soucasnosti.
namatkou :
ayn rand (filosofie objektivismu, tezky kalibr)
wendy mcelroy (filosofie individualismu)
ellen r. klein (klasicka filosofie)
daphne patai, noretta koertge (epistemologie)

i kdyby se nakonec ukazalo, ze nejakou duchovni elitu budou VE VYSLEDKU tvorit jen muzi, neni to zadny duvod k tomu, aby zeny byly vylouceny a priori uz NA STARTU.

ten vas tragikomicky omyl ohledne komunismu coby extremni formy liberalismu uz jsme tu rozebirali nekolikrat. vubec vam nevadi uz ten zakladni rozpor, ze zatimco liberalismus je o individualismu & osobni svobode, komunismus je o kolektivismu & obetovani svobody jedince ve prospech celku.
uz jsem vam to psal jednou & napisu to znova:to co maji komunismus & liberalismus spolecne je to, ze jsou trnem v oku fasismu.

ostatne i idea komunismu (& treba i feminismu) je postavena na myslence vladnouci elity, napriklad lenin byl zastancem myslenky, ze revoluce musi byt pro lidi, ale nikoliv prostrednictvim lidi & odtud plyne potreba tzv. aristokracie. & tohle nebude problem najit v kazdem autoritarskem usporadani.

nikoliv ze 'kdo je elita, ten musi vladnout', ale 'kdo umi vladnout, ten je elita'.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: hm, ...

Autor: Jan Muž

Založeno: 05.12.2008, 17:27

Tragikomická je vehemence a suverenita, s jakou předkládáte svoje subjektivní a naivní názory při evidentní nevědomosti, těžkých neznalostech a nepochopení základních pojmů, historických i společenských jevů. Nemá smysl s Vámi diskutovat a Vaše neznalosti uvádět na pravou míru, včetně toho, co znamená první filosofie. Ayn Randová byla spisovatelka, filosofický objektivismus z jejích názorů sestavil teprve Peikoff. Ostatní Vámi uváděné autorky různých kompilátů snad ani není třeba zařazovat. O filosofky určitě nejde. A co se týče liberalismu, opravdu nemáte ani ponětí, co to je, z čeho vyrostl, v co se zmutoval a kam směřuje. Zřejmě si ho překládáte jako ideál svobody a dosazujete si do něho svoje vlastní představy. To je ovšem jako hovor s dítětem.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: hm, ...

Autor: Jana Žena

Založeno: 03.12.2008, 11:42

Lubobe.
Odvolávám.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: hm, ...

Autor: NTPT Muž

Založeno: 03.12.2008, 13:43

Osobně si myslím, že by Demokracie byla skvělý systém, kdyby hlas inteligentního studovaného nebo promě zaměš pracovitého člověka měl vyšší váhu nežli zloděje, vraha, nepřizpůsobivého, lempla nebo tupce.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: hm, ...

Autor: NTPT Muž

Založeno: 03.12.2008, 13:45

Pro rejpaly: mluvím o CLOVEKU a NEKOUKAM na to co má v kalhotech nebo pod sukní !

Odpovědět na příspěvek

 

Komplexy a infantilita

Autor: femme Žena

Založeno: 03.12.2008, 09:34

Odpovědí: 1

Někdy si stačí přečíst jméno autora a člověk tuší, co může od článku čekat. Na tomto portálu je nejzábavnější, jak si zdejší plemenní samci snaží stále znovu a znovu na základě různých pseudovýzkumů dokazovat svoji nadřazenost. No, nic ve zlém. Každý se se svojí infantilitou vyrovnává jinak.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Komplexy a infantilita

Autor: alane Muž

Založeno: 05.12.2008, 13:39

Ty musíš být hodně frustrovaná kráva. Asi ti někdo vážně ublížil.

Odpovědět na příspěvek

 

Jsou Jan a Lhoták jedna osoba?

Autor: Jana Žena

Založeno: 03.12.2008, 11:36

Odpovědí: 15

DOcela by mě zajímalo, jestli jde o jednu osobu.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Jsou Jan a Lhoták jedna osoba?

Autor: Jan Muž

Založeno: 03.12.2008, 11:42

Jak to vnímám já, jsme takřka jedna duše, možná ode mě pan Lhoták opisuje.:-) Ale vážně, pravda je jedna, ta objektivní, a ti, kdo ji nahlédli, mohou se jevit totožně. Na tělesných rozdílech potom nezáleží.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Jsou Jan a Lhoták jedna osoba?

Autor: femme Žena

Založeno: 03.12.2008, 12:27

Chraň nás bohyně před zneuznanými proroky jediných pravd!

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Jsou Jan a Lhoták jedna osoba?

Autor: NTPT Muž

Založeno: 03.12.2008, 13:48

Kdo nás ochrání před bohyní ? před její ženskou vychcaností, vychytralostí, sobectvím a svéhlavostí ?


Jinými slovy matriarchální BOhynšě to je sice tvůrčí princip zrození ale jinak... škoda slov . To až vyspělé systémy přenesly Boha nebo Bohy jako garanty etiky a morálky

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Jsou Jan a Lhoták jedna osoba?

Autor: femme Žena

Založeno: 03.12.2008, 14:38

A kdo nás ochrání před Bohem? Jeho mužským egoismem, násilnictvím, šovinismem, sexismem, parazitismem, hulvátstvím, ješitností a hlavně jeho rasistickými teoriemi o vyvolených "duchovních elitách", které daly vzniknout koncentrákům a plynovým komorám?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Jsou Jan a Lhoták jedna osoba?

Autor: lubob Muž

Založeno: 04.12.2008, 02:53

kdo? no prece grebenicek, ne? dala jste mu v poslednich volbach hlas, ze jo?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jsou Jan a Lhoták jedna osoba?

Autor: femme Žena

Založeno: 05.12.2008, 08:30

Jste špatný prognostik, raději si na něho nehrajte. Ostatně vaše demagogie mi Grebeníčka a spol. připomíná, jen v trochu jiném kabátě.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jsou Jan a Lhoták jedna osoba?

Autor: femme Žena

Založeno: 05.12.2008, 08:41

Vy se tak vztekáte, protože vám chtějí zakázat tu vaši dělnickou stranu nebo jak se ten spolek jmenuje. Netrapte se tím. Prostě se přejmenujete a můžete klidně demonstrovat dál.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jsou Jan a Lhoták jedna osoba?

Autor: lubob Muž

Založeno: 05.12.2008, 08:52

prognostik, jo? no ja nevim, ale asi byste nemela pouzivat slova, kterym nerozumite.
& vubec, ono by asi bylo nejlepsi, kdybyste mlcela uplne. tem co radi plivou na zeny by to notne ubralo munice :-)
hezky vikend bez poruch zlucniku :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jsou Jan a Lhoták jedna osoba?

Autor: femme Žena

Založeno: 05.12.2008, 09:24

To myslíte, že by vám moje mlčení ubralo munici? Že byste nás tady přestal oblbovat tím, že něco víte o feminismu, protože přesně podle teorie internetových primitivů předpokládáte, že ten, s kým diskutujete tomu také nerozumí a tudíž nepozná, že tomu nerozumíte ani vy? Že na nás konečně přestanete házet ty svoje anglické citáty, abyste se ukázal, jak umíte anglicky (také se tomu říká mužská ješitnost)? Neříkejte, že bych byla pro vás tak důležitá.
P.S.: Vy máte nějaké problémy se žlučníkem, viďte! Mám doma knížku o bylinkách, podívám se vám, která pomáhá. Ale jinak vám přeji samozřejmě také hezký víkend.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jsou Jan a Lhoták jedna osoba?

Autor: Zdeno Muž

Založeno: 05.12.2008, 11:24

Já mám zase doma knížku od Virginie Woolfové a ta tam použila metaforu "Psát v rudé záři emoce, nikoli v bílém jasu pravdy."

Já tomu tomu říkám také být v úzkých, zahnaná do kouta, nevědět kudy kam, kousat, škrábat, štěkat, plivat, dupat nožičkama, házet špínu...

Slangem filmovým: U konce s dechem, Bridget Jonesová - S rozumem v koncích, anebo taky "Jsme v prdeli, mosnignore"

Slang
em divadelním: "Nehysterči, jenom nehysterči!"

Až tolik má to vaše hloupé extempore pojmenování, a to jsem je jen vysypal jen tak zpaměti. Oproti "mužské ješitnosti" je to docela bohatá galerie, co? :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jsou Jan a Lhoták jedna osoba?

Autor: femme Žena

Založeno: 05.12.2008, 12:13

Hezky jste nám tady popsal svoje hysterčení. Co k tomu dodat?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jsou Jan a Lhoták jedna osoba?

Autor: Zdeno Muž

Založeno: 05.12.2008, 20:10

Co byste dodávala, když se na nic nezmůžete. Já bych ale přece jen něco, jen tak cvičně... třeba Kam čert nemůže, nastrčí femme.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jsou Jan a Lhoták jedna osoba?

Autor: lubob Muž

Založeno: 08.12.2008, 01:55

moc se omlouvam, ze na vas hazim anglicke citaty. netusil jsem, ze to tolik boli. jakze se tomu rika? mindrak?

p.s.: pokud si myslite, ze feminismu nerozumim, rad se s vami na toto tema utkam v regulerni debate, ktera do toho vnese svetlo. klidne i bez pouziti anglictiny, jestli vam to cini takove (travici) potize :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jsou Jan a Lhoták jedna osoba?

Autor: alane Muž

Založeno: 05.12.2008, 13:41

Vztekáte se a nenávist tady kolem sebe prskáte jenom vy. Sleduji to už mnoho článků. Je mi vás líto.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jsou Jan a Lhoták jedna osoba?

Autor: femme Žena

Založeno: 05.12.2008, 14:38

Tak jen sledujte, sledujte, velký Bratře!

Odpovědět na příspěvek

 

To nejlepší

Autor: Kristina Žena

Založeno: 03.12.2008, 14:34

Odpovědí: 25

z celého toho radimovsko-janovského traktátu vidím na konci: "Měly by se NA STÁTNÍ NÁKLADY vytvořit filosofické školy postavené na tradičních duchovně paternalistických základech, které by se veřejně vyjadřovaly k otázkám doby a účinně kritizovaly každé rozhodnutí současných vlád a politiků."

Tak to opravdu nemá chybu :-)

Obávám se ale, že naši politici pro tento geniální plán asi nebudou mít mnoho pochopení.

Tak nějak tuším, že neúspěšní inteligenti (yntelygenti?) z toho internetového undergroundu jen tak rychle mezi nás úspěšné hlupáky nevylezou.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: To nejlepší

Autor: femme Žena

Založeno: 03.12.2008, 14:58

Neúspěšní inteligenti v undergroundu dávají článku vysoké hodnotící známky!

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: To nejlepší

Autor: Jan Muž

Založeno: 03.12.2008, 15:20

Vy jste na "tuti" dala pětku a těď Vás štve, že ten průměr je pořád dcela slušný, že jo? :-)))))) Bože, ta ženská prostoduchost! Zkuste apelovat na svoje kamarádky, ať dají taky za pět, pokud tak už neučinily, víckrát tam tlačit pětku z jednoho místa totiž nemá cenu.:-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: To nejlepší

Autor: femme Žena

Založeno: 03.12.2008, 15:25

Aha, tak vy jste člen redakce a pravděpodobně i fyzický autor článku, nejen ten duchovní tvůrce jeho myšlenek, jak jste se nám tady snažil namluvit! Vidíte, že to mačkání pětky mělo svůj smysl!

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: To nejlepší

Autor: femme Žena

Založeno: 03.12.2008, 15:27

V minulé diskuze jste mi ještě neodpověděl, jak funguje tak vaše skvělá partriarchální rodina.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: To nejlepší

Autor: Jan Muž

Založeno: 03.12.2008, 17:31

O tom, jaký význam má a jak funguje patriarchální rodina, už tady píšu měsíce, pro Vás to rozhodně opakovat nebudu, Vás to ani po pravdě nezajímá.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: To nejlepší

Autor: Jan Muž

Založeno: 03.12.2008, 15:36

Hahahaha, ženská kupa soli-do-riti zafungovala, to se teda bavím. Nejsem z redakce, jen předpokládám, že ta hodnocení kontrolují unikátní IP adresu, ale jist si nejsem. Mačkala jste tu pětku dokola a projevilo se to? To mě docela zajímá.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: To nejlepší

Autor: Jana Žena

Založeno: 03.12.2008, 16:46

Jeníčku, kontrolují, kontrolují!
Pravda, teprve teď jsem sice zaregistrovala, že nějaké hodnocení existuje. Ale hned jsem zkusila dát článečku kouli jako hrom. Poprvé poskočilo hodnocení z 3 na 3,2, podruhé už nic. Ale možná bych mohla zkusit vypnout cookies a klikat a klikat a bude pětka jak vyšitá!!
Ale nemám na takové podrázky náladu.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: To nejlepší

Autor: Kristina Žena

Založeno: 03.12.2008, 16:29

Na hodnotící známky se vykašlete. Já jsem si teprve před chvílí všimla, že něco takového vůbec existuje. Ujišťuji Vás, že je škoda tu utratit jedinou nervovou buňku zbytečným rozčilováním. Tento web je v každém ohledu naprosto neškodný, radimovsko-janovské sci-fi úchylárny nemají sebemenší ambice být realizovány, ostatně kvůli tomu zde nejsou publikovány. Mají pouze vytvořit nasírací podhoubí pro diskuzi, neboť z té místní web hlavně žije. Když se více lidí najednou rozhodne nereagovat, web zhyne na úbytě. Nic "horšího" se stát nemůže.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: To nejlepší

Autor: Kristina Žena

Založeno: 03.12.2008, 16:44

P.S. Chci říct, že ty úchylárny stojí a padají s anonymitou internetové diskuze. To je pozice, ze které se volební právo žen rozhodně rušit nedá :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: To nejlepší

Autor: Jan Muž

Založeno: 03.12.2008, 16:54

Řekl bych, že naši politici kašlou na každý kritický názor ovčanů a starají se jen o to, jak jim žvancem zacpat hubu. Dokud se nezmění systém, se kterým jste tak spokojená a který žije z podpory bohatých mužů a jimi nakrmených žen, nemusíte se ničeho bát. Jak ale si můžete být jistá, že se nezmění? Jinak význam tohoto webu bych tak nepodceňoval, patří k nejvíce čteným ze všech nezávislých webů. To co se plká v mainstreamu je jen bezvýznamný šum, který nikoho k ničemu nepřivede.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: To nejlepší

Autor: Kristina Žena

Založeno: 03.12.2008, 18:06

Možnosti změny se tu už několikrát probíraly, například taková globální protioligarchická revoluce nebo sjednocený postup totální sexuální abstinencí a la budhističtí mniši, že. Ani jedna z nich nebyla příliš přesvědčivá, a proto si jsem další existencí tohto systému jistá tak na 99 %. To 1 % sice připouští změnu, ale nikoli ve prospěch patriarchální selanky.
Pokud jde o význam tohoto webu, jeho návštěvnost se dost těžko dá objektivně změřit. Položka "přečtení článku" nedělá rozdíl mezi čtenářem vracejícím se sem opakovaně a novým návštěvníkem. Pokud vím, jisté zásahy redakce proti "narušitelům" diskusí byly v minulosti vysvětleny právě malou návštěvností a obavou, že počet návštěvníků ještě více klesne. Počet diskutujících zůstává víceméně neměnný, přičemž počet přišedších je zhruba vyvážen těmi, kteří odešli. I kdyby ale se od té doby počet čtenářů zvyšoval, zůstává faktem, že z anonymní internetové diskuze patriarchální revoluce nevzejde. Ale chce-li si Radimojan namlouvat opak, nebudu mu to rozmlouvat :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: To nejlepší

Autor: Kristina Žena

Založeno: 03.12.2008, 18:11

P.S. Co myslíte, kolik anonymního internetového rozmlouvání bude potřeba, aby se vláda rozhodla dotovat ze státního rozpočtu založení filosofických škol, odkud by jí mudrcové kafrali do práce, a převýchovných klášterů pro ženy?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: To nejlepší

Autor: Tery Žena

Založeno: 03.12.2008, 19:08

Já to čekám každým dnem...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: To nejlepší

Autor: Kristina Žena

Založeno: 03.12.2008, 19:26

A sakra, až takhle rychle? Ačkoli ... teď jste mi nasadila brouka do hlavy. Že by to nedaleké staveniště, o kterém si všichni myslíme, že bude novou čističkou odpadních vod, už připravovalo terén pro tu filosofickou školu? Dneska si to tam obhlížel takový nuzně oblečený stařík s šedivým vlajicím vousem, myslela jsem, že bezdomovec, ale možná to byl ten neúspěšný undergroundový inteligent, který se těšil, jak si už příští rok pěkně v teple zafilosofuje.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: To nejlepší

Autor: Tery Žena

Založeno: 03.12.2008, 19:32

Kristino, nechci vás děsit, ale to jsou základy převýchovného kláštera a ten zdánlivý bezdomovec byl budoucí člen SPB (Sbor patriarchální bezpečnosti), který tam bude dělat dozorce...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To nejlepší

Autor: Kristina Žena

Založeno: 03.12.2008, 19:46

No a není to snad jedno a totéž? Já jsem z článku pochopila, že tento SPB by se rekrutoval právě z této filosofické aktivistické buňky střežící případný odklon reálné politiky z nastoupené správné linie.

Viz "Každý politik by měl povinně svoje názory konzultovat s touto duchovní elitou a předkládat veřejnosti její doporučení, včetně zdůvodnění dalšího postupu v případě, že s ním nesouhlasí." Pokud by se politikovi ono doporučení (např. odejmutí volebního práva ženám) nepodařilo uspokojivě zdůvodnit a lid by svou nespokojeností ohrožoval klid na práci v rozvinuté patriarchální společnosti, pak by musely nastoupit pádnější převýchovné prostředky, třeba v podobě převýchovného kláštera, kde by dozíraly rovněž duchovní filosofické elity. Bylo by tedy praktické umístit obě instituce do jednoho areálu, aby se filosofové pendlováním mezi školou a klášterem příliš nevysílili.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To nejlepší

Autor: Jan Muž

Založeno: 03.12.2008, 23:03

Nejrychlejším katalyzátorem změny bude zrající natvrdlost, potměšilá arogance a zlomyslnost takových husí, jako jste Vy dvě a všechny Vám podobné, které se množí jako plevel. Takové hovězí kusy aby pohledal, a to nám mužům mají mluvit do života a věcí obecných? To snad přece jenom ne.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To nejlepší

Autor: Tery Žena

Založeno: 03.12.2008, 23:54

Ale, pane Jane, vždyť vy sám nevíte, co chcete.
My vám tu s Kristinou téměř jdeme v rámci akce Z. stavět ten převýchovný klášter a vy nám nadáváte do hovězího kusu dobytka (aka hus :-)

Takhle ten patriarchát nevybudujeme, soudruhu...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To nejlepší

Autor: Jan Muž

Založeno: 04.12.2008, 01:27

Já nemusím nic budovat, stačí, když dojde k přijetí Lisabonské smlouvy a přerodu EU na komunistickou diktaturu pod taktovkou takových rovnostářských feministek jako Merkelová. Tenhle socialismus bude mít kratší trvání, než ten náš bývalý, protože povede k rychlému rozkladu na jehož konci bude genocida a návrat k praktikám prostého přežití, tedy pokud to někdo přežije. Mě už to bolet nebude, Vy si to ale užijte.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To nejlepší

Autor: Kristina Žena

Založeno: 04.12.2008, 10:26

Tak jo, ale než to kataklyzma vypukne, budete se muset smířit s tím, že budu mít stejná občanská práva jako kdokoli jiný. Já vím, je to těžké, ale zkuste to trauma nějak rozchodit a rozdýchat.

Ale stejně bych ráda viděla někoho jako je Paroubek nebo Klaus, jak jedou povinně konzultovat do filosofické školy postavené z peněz daňových poplatníků. Sice tou dobou už asi nebudu mít volební právo, ale do věcí obecných budu smět promlouvat alespoň tím, že ze svých daní budu živit, krom politiků, úředníků a nezaměstnaných, také jednoho filosofa :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To nejlepší

Autor: Jan Muž

Založeno: 04.12.2008, 11:08

Až to kataklyzma vypukne, já už tady patrně nebudu.

Jinak duchovní elita existovala ve všech vyspělejších civilizacích minulosti, někde byla postavená více na náboženství jinde na ryzí filosofii (např. v Číně nebo Řecku), a mluvila do věcí veřejných bez přímé účasti na moci (s výjimkou katolické církve, která si moc přivlastnila). Staré kastovní systémy se obvykle dělily na kastu duchovních (často žijící skromným klášterním životem a požívající nejvyšší úcty), kastu vládců (aristokracie), kastu svobodných majetníků a kastu nemajetných čeledínů (ponechávám stranou otroky jako kořist válek). Ta společenství fungovala ku spokojenosti všech, nikdo se nestaral o volební práva a daně byly mnohem menší, než jsou teď, často je platily jen vyšší vrstvy.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To nejlepší

Autor: Jan Muž

Založeno: 04.12.2008, 11:17

P.S. Duchovní síla ve státě, která u nás již prakticky jako síla neexistuje, vždy určovala otázky dobra a zla a byla jediným (a velice významným) harmonizujícím prvkem ve společnosti, mírnila chamtivost bohatých a mocných a formovala lidsky důstojné podmínky života ostatním.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To nejlepší

Autor: Kristina Žena

Založeno: 04.12.2008, 14:06

Duchovní sílu tu už zastupují různé církve a náboženská hnutí. Jejich vliv je relativně dost malý. Nevím, nevím, jak by pohlížely na státem dotované "filosofické" školy. Pro mě za mě, ať si duchovní síla určuje, formuje a mírní, co chce, ale za své. Mniši mohou žebrat nebo těžit z milodarů a soukromých sponzorů, jak tomu vždy bylo. Ostatně, v Tescu každé léto berou brigádníky, můj syn tam v létě dělal a vydělal si na videokameru. Pár spořivých a pracovitých filosofů by třeba na tu školičku společně ušetřilo.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: To nejlepší

Autor: Honza Muž

Založeno: 04.12.2008, 11:07

Pravdou je, že tenhle web je čtený dost. Nevím, zda patří k nejvíce čteným z tzv. nezávislých, ale ví se o něm. Nicméně valné většině čitatelů, s kterými jsem mluvil, slouží hlavně jako zdroj pobavení při sledování zdejší diskuse. Ale může být, že se jedná o typické zmanipulované ovčany – otroky, jejichž názor je irelevantní ve srovnání s názory postupně se formujícího neochvějného jádra novodobých patriarchů, vzniklého na názorové platformě místních nejosvícenějších přispěvatelů a autorů, kteří již brzy povstanou, chopí se kormidla dějin a nasměrují vývoj přímo k přirozené harmonii, zpátky ni krok.
Jinak myslím, že „systém, který žije z podpory bohatých mužů a jimi nakrmených žen“, tady byl v zásadě vždycky, patriarchát, nepatriarchát. A zvláště pak v patriarchátu …

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: To nejlepší

Autor: Jan Muž

Založeno: 04.12.2008, 11:34

Každé povstání nejprve předchází idea, jejímž nositelem jsou jednotlivci, kteří vůbec nemusí být v čele následné akce. Současný systém vyhlásil válku všem ideím, tváří se jako neideologický, v důsledku dokonce jako apolitický. To je neskutečná podlost. On je ideologický až běda, jen celá ta ideologie staví na tom, že z lidí dělá nemyslící plebs, který lze snadno ovládat. Otázka jak hluboko se ti plebejci nechají zadupat.

Odpovědět na příspěvek

 

vyborny

Autor: Monte Muž

Založeno: 05.12.2008, 21:59

Odpovědí: 0

clanok, davam 9 bodov z 10

Odpovědět na příspěvek

 

 

Vložit nový příspěvek

Jméno:

Pohlaví:

Muž, Žena

E-mail:


(Vyplňte pouze tehdy, jestliže chcete být informování o odpovědích na váš příspěvek)

Předmět:

Příspěvek:

 

Kontrola: 

Opište znaky z obrázku do spodního pole:

 

 


ROVNOPRÁVNOST.cz je kolektivni tvooený, nezávislý, svobodný, názorový web. Jeho posláním je komentovat a zviditeloovat spoleeenské problémy týkající se mužu. Stránky vznikly za úeelem osvity a dokumentace. Cílem je umožnit všem publikovat svobodné názory formou elánku nebo diskuzních poíspivku. Stránky dávají svobodný prostor i kontroverzním názorum a tabuizovaným tématum, o kterých se veoejni nemluví nebo se bojí mluvit. Nesnaží se nikomu vnucovat cizí názor a nechávají na každém, aby si vytvooil svuj vlastní.

Copyright © 2007 Rovnopravnost.cz                Tvorba www - Web & Media a.s.