Doporučujeme


14. března 2007

Feminismus

Redaktor: PeP

Aktualita

GeM - program na zrušení mužské pohlavní identity

Gender mainstreaming nese nálepku „výhodný pro ženy" a žádný politik, ať už je z kterékoliv strany, si prostě nemůže dovolit postavit se proti takto označené akci. Politici všech stran se snaží přetrumfnout, čeho všeho pro ženy dosáhli - a jen málokterý tím, čeho chce dosáhnout pro muže.

Nahlédněme na stránky Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky. Najdeme tam příručku prosazování strategie gender mainstreamingu jako návod pro pracovníky RRP. Tato zkratka pro změnu označuje referenta či referentku pro rovné příležitosti. Na stejných stránkách máme také možnost se dočíst, co je oficiálním obsahem GeM: Metoda genderového mainstreamingu je postup, ve kterém jsou všechny koncepční, rozhodovací a vyhodnocovací procesy ve všech fázích jejich přípravy a provádění podřízeny hledisku rovnosti příležitostí mužů a žen. Představuje jeden z nejúčinnějších nástrojů k odstraňování nerovností mezi pohlavími. Není tedy cílem sama o sobě, ale cestou k dosažení tzv. genderové rovnosti neboli rovnosti mužů a žen. Česká vláda tuto metodu rovněž uznala jako legitimní nástroj pro výkon politiky rovných příležitostí mužů a žen v ČR a zařadila její aplikaci mezi prioritní úkoly v této oblasti (viz vládní usnesení č. 456 z 9. května 2001). Gender mainstreaming zahrnuje, doplňuje a rozšiřuje politiku ženské emancipace. Důležité je přitom dočasné zavedení kvót ve všech oblastech, kde jsou ženy doposud nedostatečně reprezentovány. Kvóty pomohou mimo jiné vytvořit vzory osobností a jednání, s nimiž by se ženy identifikovaly. Ženy rovněž potřebují zakládat vlastní organizace, specifikovat vlastní silné stránky a etablovat je formou autonomních ženských struktur a autonomních ženských praktik

V důvodové zprávě pro toto vládní usnesení se mimo jiné píše: Feministické hnutí usiluje od 70. let o odstranění všech forem diskriminace žen. Znamenalo prudký rozvoj ženských studií, ale stalo se i podnětem pro vznik mužských studií. Dnes je nové pojetí mužství předmětem zájmu genderové sociologie, politologie a jiných společenskovědních disciplín. Tady je už ideologické podhoubí celého záměru poněkud jasnější. Diskriminovány jsou ženy, jde tedy o jejich „zrovnoprávnění“, o jejich problém a cíl. Metoda genderové manipulace nedělá z ženy lepšího člověka nýbrž má potlačit mužství jako nepřítele ženské suverenity. Jak vypadají ony mužské studie, o kterých se zde píše? Jeden příklad za všechny: Ve zprávě je citován jistý Peter Döge. Ten upozorňuje na škodlivost nadřazování "mužské" racionality nad zdánlivě typicky ženskou emocionalitou. Mužům je přiznávána jen určitá výseč emocionálního spektra, je jim upírána empatie. Zato se pěstují pocity dominance a soutěživosti, které jsou živnou půdou pro machismus, sexismus a rasismus. Současné mužství, píše dál P.Döge, je definováno požadavky trhu - na úkor kvality života mužů. Integrace perspektivy rovnosti pohlaví do všech oblastí lidské činnosti, politických úrovní a organizací může vytvořit rámec pro přestavbu pracovních struktur a prosazení původně "ženských" hodnot: souladu člověka s přírodou, nahrazení dominance spoluprací, harmonizaci duševního a fyzického světa.

To se dozvídáme věci! Tak soulad člověka s přírodou, lidská spolupráce a ideál harmonického člověka má původ v ženském myšlení. Žádný Sókratés, žádný Platón, žádné filozofické nahlédnutí pravdy o člověku a nejvyšším dobru v bytostně mužném pojetí obce zastávajícím ideály svornosti a péče o duši. „Psýché“ tedy „duše“ v řeckém smyslu je „žena“. Možná Sókratés byl žena a Xantipa transexuál. Ale nebuďme lehkověrní a prozkoumejme, kde se vzal název pro toto podvratné snažení. Základní koncept gender mainstreamingu pochází z lesbického hnutí. Konstrukce „sociálně naučené" pohlavní identity (anglicky: „gender") je stavěna proti biologickému pohlaví (anglicky: „sex"), s úmyslem, popírat pohlaví biologické. Příčinu pro toto myšlení vidí sociologové v přání „okrajových sexuálních skupin, osvobodit se od tlaku své úchylky". Tím je gender mainstreaming podrobováním pohlavní identity lidí normálních pod pohlavní identitu okrajových skupin. Že by se ženy nakonec cítily jako okrajová skupina se znaky sexuální úchylky?

Zeptejme se na celou otázku vědce a publicisty Arne Hoffmanna. Ten říká: Gender mainstreaming je miliardový program - v posledních letech stál daňové poplatníky 1,1 miliardy Euro - s opovážlivým cílem vytvořit „nového člověka". Nejde totiž o jednoduchou pozitivní diskriminaci ženského pohlaví, nýbrž o to, etablovat ve společnosti myšlenku, že biologicky determinované pohlaví vůbec neexistuje a že je smysluplné se do toho jak vměšovat, tak to i řídit. Zatímco klasickému feminismu "postačovalo" hanění všeho mužského, jde nyní o to objasnit mužům, a nejlépe již malým chlapcům, že jejich chápání sebe jako muži je pouhá klamná představa. Přitom se má provádět pod tlakem státu gigantická ideologická převýchova.

A jak taková převýchova vypadá v praxi? Průkopníci tohoto megaprojektu, upřesňuje Hoffmann, jako ku příkladu berlínský poradní, vzdělávací a výzkumný institut Dissens e.V., který je financován spolkovou vládou, zemí Berlín a Evropskou unií, traktuje žáky-chlapce během projektových týdnů tak absurdními a ničivými poučkami jako: Vy si svou chlapeckost a mužnost pouze namlouváte a "máte přitom ve skutečnosti vagínu". Brémský sociolog Gerhard Amendt konstatuje trefně, že Dissens má zjevně za úkol „ničit identitu". Amendt to hodnotí slovy: „Kdo ničí osobnosti, ničí tím lidi... Zničení nebo zmatení vlastní identity vede k patologickým stavům, kterými člověk trpí a které ho desorientují." To vše se implementuje u nás s pomocí systému zarytých kádrů, "pověřenkyň pro rovné šance", jak nedávno výstižně popsal na stránkách FAZ** Volker Zastrow. Totalitní aspekt gender mainstreamingu již ale mnohem dříve popsal profesor sociologie Michael Bock. Typické je, že jeho analýza byla z internetových stránek univerzity Johannes-Gutenberga rychle stažena.

Gender mainstreaming nese nálepku „výhodný pro ženy" a žádný politik, ať už je z kterékoliv strany, si prostě nemůže dovolit postavit se proti takto označené akci. Politici všech stran se snaží přetrumfnout, čeho všeho pro ženy dosáhli - a jen málokterý tím, čeho chce dosáhnout pro muže. Feministická ideologie se rozbujela již ve všech politických stranách stejnou měrou. A totéž platí pro sdělovací prostředky: v ostatních věcech obvyklá veřejno-právní vyváženost u tohoto tématu neexistuje. S akademickým výzkumem se to má podobně: funguje 100 kateder pro výzkum žen, ale ani jediná pro výzkum mužů. Politika pro muže se de facto nekoná. Genderová politika je brána zcela samozřejmě jako politika pro ženy. Ostatně i zde se ukazuje ten totalitní aspekt: téměř zcela schází jakákoliv opozice.

A jaká nás čeká budoucnost? K tomu Arne Hoffmann říká: Bude pokračovat vývoj, který se rýsuje již několik posledních let. Muži se budou masivně stahovat z pracovního trhu, budou se stahovat z partnerského trhu, budou se uchylovat do virtuálních světů. Sem tam popadne některého amok. Což „ideoložkám" jen opět dokáže, jak je mužství zlé, a že je ho třeba vymýtit. Tento vývoj není přirozeně výhradně důsledkem gender mainstreamingu, ten je jen součástí problému. Nutno dodat, že problémem, který má Hoffmann na mysli, je celkový úpadek společnosti k zženštilosti, přízemnosti, konzumu, lidské netečnosti a ženské sebelítosti, jde o problém feminizace a úpadek mužského elementu ve společnosti vůbec.

Zdálo by se, že svět směřuje k matriarchátu. Omyl. Pokud mohu připojit ještě pár myšlenek, a nebýt přitom nazýván šovinistou, dovolím si tvrdit, že smysluplná vláda žen nikdy v historii neexistovala a nikdy existovat nebude. Příklon k ženské mentalitě a chápání světa vždy znamenal mocenský i morální úpadek společnosti. Současný svět nemá s matriarchátem vůbec nic společného. Díky jeho zženštilosti a zvířecké (konzumní) slepotě se z lidí stávají bezradné ovce, díky ženskému hašteřivému vztahu ke svému okolí kvete plytký individualismus. V tomto světě soucit se slabými nahrazuje cit pro rozkvět celého člověka, vnímavost k tvořivým hodnotám zrajícího celku a z něho vyplývajícího smyslu života je zaměňována s vnímavostí a s tolerancí k nejnižším sklonům pudově předurčeného zvířátka, rozum, vědění a prozíravost jsou podřízeny té neprimitivnější intuici vycházející z prostoduchých mechanismů podvědomí, jímž se skutečnost mění v liché zdání, jímž se cílevědomé jednání zaměňuje za krátkozraké vyhovování živočišným potřebám, základním touhám a pocitům slasti či bolesti vyplývajícím z bezprostřední zkušenosti neschopné vidět alespoň o jeden krok dál.

Co existuje lidská společnost, vždy její organizaci, kulturní i duchovní náplň a směřování určovali muži. Muži se scházeli u společného stolu, aby byla zachována kontinuita názoru a jednotný cíl společenství. K tomu stolu neměly ženy dokonce ani přístup. Proč? Protože soudí malicherně, protože jejich soudy nemají schopnost vnímat a brát věci z odpovídajícího nadhledu, v širších souvislostech, protože jejich podvědomí, záměry a motivace jsou zatíženy strachem, zranitelností a slabostí postrádající pronikavost, cit pro svrchované hodnoty, pro převahu věcí obecných nad osobním zájmem. Žena bude vždy podřadný soudce s nedostatečným smyslem pro spravedlnost, žena nikdy nebude cítit univerzálně, protože nemá dost síly ani potřeby překročit hranice vlastního já dál, než k jeho naplnění skrze osobní vztahy bytostného zajištění sebe a vlastních zplozenců, skrze manipulaci vnější moci a síly (muže) v zájmu vlastní ochrany a touhy po vlastní slasti a pocitech blaženství. Tak to je, bylo a bude. Přesto nelze proto ženu zatracovat, její role je opačná než muže, ona má vracet jeho zřetel od přílišných výšin a rozletu zpět na zem, aby tak bylo dosaženo potřebné rovnováhy a praktického realizmu, její orientace je opačná od muže. Nelze ženu stavět na roveň muži a naopak. Kdyby záleželo jen na ženách, lidský druh se bude množit podoben generaci červů v hřivně odpadlého masa tak dlouho, dokud bude co požírat. Pak by se pustil do požírání vlastního druhu, bez pochopení, o co vlastně v tom požírání jde, bez vývoje a růstu v nový kmen, který se naučí lovit a opatřovat si dostatek masa na úkor jiných zvířat, která se dosud jevila jako silnější.

Jiná otázka ovšem zní, kde bude po cílené převýchově chlapců v bezpohlavní a frustrovaná individua mužům konec? Až budou dospívající chlapci vnímat svoji přirozenost jako zátěž či zlo, až bude mužská mentalita vytlačena od své srdnosti a síly dobývat svět v jeho skrytosti a objektivní realitě, od své neohrožené touhy po poznání a nalezení pravého místa na této planetě? Kde bude po úspěšné převýchově populace metodou gender mainstreamingu konec všem ideálům a vzorům mužnosti? Žena se rodí ženou. Chlapec musí být v muže vychován, musí ke svému mužství dozrát nelítostným zápasem. GeM v něm však muže popře, i kdyby se o to sám snažil. A ženy nebudou mít koho obdivovat ani milovat.

Autor: Radim Lhoták


Zdroj: e-Portál 6.3.2007

Přečtení článku: 1272771x

Tisknout článek

Průměrná známka článku: 2.9

Pošli článek kamarádovi

Oznámkuj článek (1 - nejlepší): 1 2 3 4 5


Související články

19.02.2008, 00:41   Mohou evropské peníze podporovat rovné příležitosti?
19.06.2007, 02:50   MALÝ ROZDÍL
30.01.2007, 11:22   Nekalá soutěž
29.01.2007, 03:37   Nový člověk
26.01.2007, 23:01   Gender mainstreaming v praxi


Diskuse ke článku

 

Vložit nový příspěvek   Sbalit příspěvky

 

 

Pamatujete ještě na výtečný polský film Sexmise ?

Autor: NTPT Muž

Založeno: 14.03.2007, 09:18

Odpovědí: 0

tehdy to sice byla parodie na totalitní společnost za oponou, ale zdá se, že tvůrcům se podařilo trefit další, netušený rozměr.

Odpovědět na příspěvek

 

Psavý filuta

Autor: mašinka Žena

Založeno: 14.03.2007, 09:27

Odpovědí: 0

doporučuji i další jeho články, např.http://puvodni.zveda
vec.org/clanky_1952.htm.
:-)

Odpovědět na příspěvek

 

Autor: Odvážná školačka Žena

Založeno: 14.03.2007, 09:36

Odpovědí: 4

teda Radima Lhotáka obdivuju a miluju. Kdo ještě?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Já

Autor: dulcibelka Žena

Založeno: 14.03.2007, 10:17

"Kdyby záleželo jen na ženách, lidský druh se bude množit podoben generaci červů v hřivně odpadlého masa " Myslím, že za tohle ho určitě nejvíc miluje jeho paní matinka!

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Já

Autor: lubob Muž

Založeno: 14.03.2007, 12:34

urcite ne o nic vic, nez carolu biederman miluje jeji otec, ktery je podle ni "zbytecnym biologickym rudimentem, neco jako slepe strevo". kdyz jsem se caroly ptal, jestli nejak snizuje jeji sebevedomi, ze je zcasti produktem neceho tak nizkeho jako muz, neodpovedela :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Já

Autor: Odvážná školačka Žena

Založeno: 14.03.2007, 13:48

Třeba mu to paní matinka sama vštěpovala. Třeba je paní matinka osvícená, prudce inteligentní a psychicky zdravá osoba. Něco jako naše Danuš. Ale na ní bacha. Před polednem to na mě vybalila v plný parádě, že se ještě teď červenám. Já vím, když je někdo čtyřprocentní, tak to musí zkoušet mnohem častějc. Já pro to vcelku mám pochopení. Pokud nejsem "objektem zájmu."

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Já

Autor: dulcibelka Žena

Založeno: 14.03.2007, 19:16

Já to viděla, školačko, a děkuju za zastání - ale myslím, že bavit se s červem je ztráta času :-)))

Odpovědět na příspěvek

 

deja vu

Autor: lubob Muž

Založeno: 14.03.2007, 09:47

Odpovědí: 0

mraz tentokrat prichazi nikoliv z kremlu, ale z bruselu.

Odpovědět na příspěvek

 

Pan Lhoták velmi názorně

Autor: Olga Žena

Založeno: 14.03.2007, 10:16

Odpovědí: 23

předvedl, proč vznikl a existuje feminismus.

Jeho výroky:

- ženy nemají schopnost vnímat věci v širších souvislostech
- ženy mají nedostatečný smysl pro spravedlnost
- postrádají cit pro svrchované hodnoty, pro převahu věcí obecných nad osobním zájmem
- kdyby záleželo jen na ženách, lidský druh se bude množit podoben generaci červů v hřivně odpadlého masa tak dlouho, dokud bude co požírat.

spolehlivě zabolí a poníží každou ženu a dívku s kouskem mozku a hrdosti v těle. Ještěže takových chudáků, co ve snaze vypadat jako giganti půlku svého okolí zadupávají do země, postupně, ale jistě ubývá.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Pan Lhoták velmi názorně

Autor: mašinka Žena

Založeno: 14.03.2007, 10:38

A to si představte, že vás některá z těch bez schopnosti vnímat a smyslu pro spravedlnost upozorní na scestnou argumentaci nebo věcné opomenutí. To jí prostě musíte rozbít hubu, na to se nedá reagovat jinak. – ukázka proč a jak vznikl extrémní feminismus.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Pan Lhoták velmi názorně

Autor: lubob Muž

Založeno: 14.03.2007, 11:19

eee? co prosim?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Pan Lhoták velmi názorně

Autor: mašinka Žena

Založeno: 14.03.2007, 11:51

Z čeho máte těžkou hlavu? Já se někdy neobratně vyjadřuju...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Pan Lhoták velmi názorně

Autor: lubob Muž

Založeno: 14.03.2007, 12:02

zaujal me ten sverazny vyklad pricin vzniku extremniho feminismu. na pocatku je racionalita & vecnost argumentace, jako odezva prichazi rana do zubu & konecny vysledek je tedy extremni feminismus - smes iracionality & nevecnosti (+ nenavisti).
neni to divne?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Pan Lhoták velmi názorně

Autor: jjj Muž

Založeno: 14.03.2007, 12:31

Divné to NENÍ!

Všimněte si, že naše feministky nechává zcela chladným zjevně nestoudně lživé tvrzení, o
"... prosazení původně "ženských" hodnot: souladu člověka s přírodou, nahrazení dominance spoluprací, harmonizaci duševního a fyzického světa."

K tomu vám diskutovat nebudou! :-)
----

Každá totalitní ideologie si hledá nějaká "ospravedlnění" pro svou agresivní myšlenkovou konstrukci.
Náckové tvrdili, že jsou ti NEJMÍRUMILOVNĚJŠÍ LIDÉ, ale prostě MUSÍ reagovat na židovskou drzost, aroganci a zpupnost!!! (A zrovna tak ženy typu našich diskutérek, MUSÍ reagovat na mužskou drzost a aroganci jejich diskriminací a převýchovou v rámci gender mainstreamingu! To dá přece rozum, ne?)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pan Lhoták velmi názorně

Autor: olda Muž

Založeno: 08.04.2007, 09:02

Jsem tu novy a moc rad, ze jsem tento portal objevil. Pouze me zarazi, proc do nej prispivaji zeny, ktere s nim ocividne nesouhlasi a tim se zbytecne frustruuji a straci drahoceny cas. Zivot je pouze transitem v galaxii zivota a marnit cas strilenim slepych patronu do eteru je skutecne hloupost. Jinak v zasade souhlasim s timto prispevkem.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Pan Lhoták velmi názorně

Autor: Alizon Žena

Založeno: 14.03.2007, 12:46

No, já v tom spíš vidím jinou souvislost: představte si, že do vás nějaká ženská horem dolem cpe, že jste chlap, a proto jste blbej, méněcennej, neschopnej, prostě totálně k ničemu, a že to máte vrozené a nedá se s tím už nic dělat. A některý ostatní ženský jí k tomu přizvukujou.

Možná byste taky zareagoval stylem "všechny ženský jsou necitelný sv*ně, proti kterým je potřeba bojovat." Samozřejmě by to byl závěr špatný, správně by bylo "ty osoby, které mi to tvrdí, jsou....atd."

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pan Lhoták velmi názorně

Autor: lubob Muž

Založeno: 14.03.2007, 12:55

je zajimave, ze to prvni se podle me zhusta deje, ale ta vami naznacovana protireakce nejak ne;-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Pan Lhoták velmi názorně

Autor: mašinka Žena

Založeno: 14.03.2007, 13:50

Určitě znáte ten nepříjemný pocit, když vlastní hloupostí prohrajete slovní souboj. Zapletl jste se do argumentace, něco pozapomněl...já blb, takhle se ztrapnit... A teď si představte, že se Vám tohle stane v diskusi s tou méněcennou bytostí bez vyšších myšlenkových pochodů. To se ani silná osobnost neubrání návalu agresivity.
A teď si třeba představte, jak může být myšlenkám krajního feminismu přístupná žena, co s tímto udělala zkušenost.
Ale nemluvím o sobě. Jen mi to připomnělo, jak se v tom výše doporučeném článku p.Lhoták zdůvěřuje, že v něm tu žluč rozbouřila nespravedlnost, s níž mu soudy vyměřily alimenty.:-) Když Olga dovozuje kořeny feminismu, dovoluji si podotknout, že i nezdravé krajnosti mohou mít vnější příčiny.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pan Lhoták velmi názorně

Autor: lubob Muž

Založeno: 14.03.2007, 14:13

ach tak, takze uz to neni reakce na reakci racionalni & vecne argumentace, ale pouze katalyza, zmaterializovani jiz existujici & drimajici tuposti.:-)
no dobra, masinko, trochu nepravdepodobne, ale proc ne? :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Pan Lhoták velmi názorně

Autor: Vránolump Žena

Založeno: 14.03.2007, 10:47

Recept pro ženy a dívky s kouskem mozku a hrdosti je celkem jednoduchý. Podobným gigantům se vyhýbat velkým obloukem a ignorovat je. Naštěstí jich, jak říkáte, není tak mnoho, jak to ostatně u gigantů obvykle bývá.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Pan Lhoták velmi názorně

Autor: NTPT Muž

Založeno: 14.03.2007, 14:20

Jstě. Gigantky je umlátili. Nicméně ještě jednou ti říkám, že s feministické literatury se dá vybrat na stohy takovýchto dehonestujících prohlášení na muže... (a nemyslím jen scum manifesto).

Ty ti zřejmě nevadí.


ono koneckonců stačí jen číst hlášky že muži jsou agresivní nekoperativní necitliví, znásilnují vraždí a tak dále , mohou za všerchny války, pohromy, epidemie a veškerá negativa civilizace.....

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Pan Lhoták velmi názorně

Autor: Vránolump Žena

Založeno: 14.03.2007, 14:34

My jsme si potykali? Nuž tedy dobrá. Aby bylo jasno, to, co mi podkládáš jsem nikdy neřekla. Kdybych si měla naopak já dělat hlavu z toho, co kdy muži řekli o ženách, musela bych se zbláznit. Ježto jsem však bytost značně racionální a v emocích se příliš nezmítající, již v dobách pubertálních jsem si určila 2 základní pravidla. 1. nebrat se příliš vážně, 2. nebrat ostatní příliš vážně. A ještě bych k tomu dodala - nečíst blbosti a používat vlastní šedé buňky. Víš, že to celkem dobře funguje? A to mi věř, jsemť již věku téměř velebného.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Pan Lhoták velmi názorně

Autor: NTPT Muž

Založeno: 14.03.2007, 14:54

Ale za tykání se omlouvám, přehlédl jsem se mysle že odpovídám Olze.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Pan Lhoták velmi názorně

Autor: Vránolump Žena

Založeno: 14.03.2007, 15:16

Omlouvat se nemusíte, nejsem vztahovačná.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Pan Lhoták velmi názorně

Autor: Olga Žena

Založeno: 14.03.2007, 15:57

Jistěže by mi takový text vadil. Pokud si vzpomeneš, minulý týden jsem tu Scum Manifesto označila za výtvor duševně nemocné ženské.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Pan Lhoták velmi názorně

Autor: lubob Muž

Založeno: 14.03.2007, 16:53

ale olgo, dulezite prece je, jak je takovy vytvor prijat ostatnimi, ne?

vite treba, ze Ireen von Wachenfeldt, reditelka narodni organizace pro utulky pro zeny (ROKS) ve svedsku v televizni debate (celoplosny kanal) oznacila muze za zvirata & chodici dilda? verejne se k "dilu" scum manifesto prihlasila, v casopise, ktery ROKS vydava na svedskou verzi manifestu vysla privetiva recenze & von Wachenfeldt o SCUM Manifesto rekla, ze nazory v nem vyjadrene jsou i nazory jeji organizace.
pred necelymi 2 lety. jen si to povazte :-)


(The interview transcription closes with the following exchange:

Rubar: So ROKS praises the SCUM manifesto?
Von Wachenfeldt: Yes, they've given it a good write-up.
ER: That men are animals and walking dildos. You would support that?
IvW: Yes, I support that.
ER: Men are animals.
IvW: Men are animals... don't you think so? Don't you think they are?
)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Pan Lhoták velmi názorně

Autor: Olga Žena

Založeno: 14.03.2007, 17:22

Ne, to v tomto kontextu není důležité vůbec. Reagovala jsem přece na větu "ty Ti zřejmě nevadí". Tím jsem byla myšlena já, nikoliv Ireen von Wachenfeldt a spol. S těmi si NTPT patrně netyká ;-)

PS: Ať to nedávám do dalšího komentáře - dívala jsem se na ten případ z Duke University. Zdá se mi to velmi podobné kauze Topolovský a té hysterii kolem. Až na to, že v USA si teď orgány činné v trestním řízení i média pěkně podávají, zatímco u nás se ti, kteří Topolovskému zničili život, ani nestydí. Tedy s výjimkou toho vojáka Smetany, ten je souzen za křivé obvinění.

Všimněte si, že v případě Topolovský figurovali samí chlapi: obviněný, státní zástupce, údajné oběti... A bylo mu to houby platné, stejně ho odsoudili ho za něco, co neudělal.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Pan Lhoták velmi názorně

Autor: NTPT Muž

Založeno: 14.03.2007, 17:56

Ano causu s Duke university právě také pročítám. A zdá se to být velice ale vlice zajímavé, nicméně ještě nemám analyzováno dosti údajů. Ale nezdá se mi, že by si tam někoho nějak intenzivně podávali, ani že by někomu vrátili zničený život, popřípadě že by někomu napravili sociální smrt (neboť po obvinění ze znásilnění - i když falešného, je daný člověk, zvláště v prudérní americe, sociálně mrtvý.) :-/ .

Nicméně tohle není můj definitivní závěr. Ještě jsem neanalyzoval dost informací tak mě NEBERTE ZA SLOVO (množné číslo)


Jinka, jsou podle tebe duševně choří i lidé kteří SCUM manifest glorifikují a staví se za něj ? (Kdo je větší blázen. Blázen nebo ti kdo jej následují ? )

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Pan Lhoták velmi názorně

Autor: lubob Muž

Založeno: 15.03.2007, 16:47

tak ted nevim. chtel jsem jen poukazat, ze je irelevantni, ze valerie solanas byla psycho.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Pan Lhoták velmi názorně

Autor: olda Muž

Založeno: 08.04.2007, 09:21

Ano, ubyva to je pravda a skoda zaroven. Co neni pravda je tvrzeni, ze pan Lhotak zadupava nekoho do zeme. Co pan Lhotak pise je take pravda. Reknu tu pravdu, ale ponekud jinak. Takze; zeny byly privedeny na tuto planetu s uplne jinnym poslanim nez muzi. V zadnem pripade nebyly na zem privedeny proto, aby konkurovaly muzum. O to zde vlastne jde. Zeny, kterym vadi, ze jsou zeny a ne muzi, by chteli byt zenou i muzem v jednom tele i dusi. Meli by se smirit s tim, ze to zatim nejde a nestezovat zivot muzum a zenam, kteri chteji ten kraticky okamzik jmenem zivot prozit v klidu.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Pan Lhoták velmi názorně

Autor: pafca Muž

Založeno: 19.05.2007, 18:30

Našěstí neubývá a je stále více těch, kteří vědí, že má pravdu.Je třeba přestat lhát o tom co ve skutečnosti ženy jsou.Rozseknout začarovaný kruh.Správné je opak toho co chtějí ženy,ale žádná žena není tak inteligentní, aby to dokázala pochopit.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Pan Lhoták velmi názorně

Autor: Žena

Založeno: 19.05.2007, 19:18

Ajeje, další člověk, který přesně ví, jaká je jediná správná cesta pro lidstvo, takových už tu bylo. Namátkou: Hitler, Stalin, atd. A v součanosti je určitě spousta dalších k nalezení v různých ústavech pro duševně choré.

Odpovědět na příspěvek

 

Gender Mainstreaming

Autor: Filip Muž

Založeno: 14.03.2007, 10:33

Odpovědí: 27

Gender Mainstreaming není žádná snaha o smazání pohlaví, ale přesně naopak - každý projekt se má posuzovat s ohledem na odlišné potřeby a problémy mužů a žen.

Pokud ovšem budou mít na Gender Mainstreaming pod kontrolou marxismem inspirované radikální feministky (tak jako skoro celé Gender Studies), výsledek tomu bude odpovídat.

Problém není v GM, problém je v lidech zodpovědných za jeho realizaci.

Autor článku by si jinak mohl podat ruce s radikálními feministkami, má stejně zkreslený pohled na svět jako ony. I když by při přímém kontaktu nejspíš došlo k anihilaci za doprovodu hlasitého řvaní, prskání a syčení .)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Gender Mainstreaming

Autor: jjj Muž

Založeno: 14.03.2007, 11:14

Tak to jste bohužel jeden z těch, kteří nedokážou prohlédnout ani tu nejstupidnější lež! (Takoví jako vy tvrdili celá desetiletí, že komunismus je dobrá myšlenka, že jen ti co to realizují to nedělají dobře! A mnozí to tvrdí dodnes!)

NEEXISTUJE ANI JEDEN projekt v celé EU, kde by se v rámci Gender Mainstreamingu udělalo něco pro MUŽE (a přitom jsou muži diskriminováni společensky minimálně stejně jako cikáni).

JEDINÉ, co se vydává za "mužské" zájmy je, že muži budou nuceni chodit na mateřské dovolené a že se bude už od školky potlačovat jejich mužská identita. (Tedy ve skutečnosti zájmy feministické, aby ženy nerodily děti, ale chodily do práce.)

Přečtěte si k tomu lžidokument, který vyprodukovaly feministky v rámci "Mužské konference" v Helsinkách loni na podzim! České muže tam zastupovala radikální feministka Šmídová z Gender Studies!
http://www.svaz-muzu.cz
/zpravy/jak-to-vidi-sever
ane.-667/

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Gender Mainstreaming

Autor: Filip Muž

Založeno: 14.03.2007, 11:41

Ne, o marxismu to opravdu netvrdím, o něm to nemůže tvrdit nikdo, kdo mu aspoň trochu rozumí.

Možná si každý pod termínem GeM představujeme něco jiného, ale braní ohledu na odlišné problémy a potřeby mužů a žen a odstraňování nesmyslných stereotypů (viz bláboly o ženách v tomhle článku, které si nezadají s bláboly rasistů) není nic špatného...a o tom by Gender Mainstreaming měl být.

To že se za ním schovávají radikální feministky a socialisti, dělají si z něj dojnou krávu a prostředek k realizaci jejich utopických fantazií, je jiný problém, a ne malý...

Odpovědět na příspěvek

 

Chlape, vám to fakt nedochází?

Autor: jjj Muž

Založeno: 14.03.2007, 11:53

Když komunisti tvrdili, že jim jde o ROVNOST LIDÍ, mysleli tím rovnost lidí?

Když feminacistky tvrdí, že jim jde o zohledňování POTŘEB MUŽŮ, myslí tím potřeby mužů?

Si děláte srandu!
:-)

Ženské politické hnutí z mužů tyje, ale fokusuje výhradně své vlastní, mužům nepřátelské, cíle.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Gender Mainstreaming

Autor: kocour Muž

Založeno: 14.03.2007, 11:59

Vy jste tady nový, Filipe, že ano?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Gender Mainstreaming

Autor: NTPT Muž

Založeno: 14.03.2007, 14:41

Bude li gender mainstreaming efektivně potírat bláboly o mužích, efektivně se starat aby nebylo tabu tématem například domácí násilí na mužích, nepravdivá obvinění ze znásilnění, sociální pasti ve kterých končí řada mužů po rozvodu, rovná práva v rodičovství a ve věcech opatrovnických včetně například systémových opatřením proti syndromu zavrženého rodiče, bude li gender mainstreaming prosazovat reprodiukční práva nejen u žen ale i jejich analogii pro muže, bude li gender mainstreaming chránit vrozené mužské vlastnosti a mužskou subkulturu a sexuální, pohlavní a genderovou identitu stejně jako ženskou, tak proti němu nebunu naprosto NIC namítat.Zatím ale dělá spíše opak.

A nyní bych vyzval zde přítomné feministky, aby mi našly nějaké reálné příklady, kdy se gender mainstreaming ve výše uvedených bolavých tématech zatává mužů. Čekám na ty příklady a nechám se milerád poučit.

Odpovědět na příspěvek

 

Už jste byl na cestě kolem světa?

Autor: jjj Muž

Založeno: 14.03.2007, 15:52

Pěšky?
Tak to abyste vyrazil - máte totiž MÓÓÓŘE času!
:-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Gender Mainstreaming

Autor: Kristina Žena

Založeno: 14.03.2007, 19:21

Vyzvěte zde přítomné Eskymáky a vyjde to nastejno.

Odpovědět na příspěvek

 

VAZENY NTPT tady je priklad na ktery cekate, proc si ho nenajdete sam?

Autor: Tess Žena

Založeno: 14.03.2007, 22:52

Hned jsem ho v 10 vterinach nasla.

Je totiz citovan v clanku nahore, a to na dissens.de:

Stephan Höyng, Klaus Schwerma: Gender Mainstreaming - Möglichkeiten und Grenzen aus der Perspektive von Männern. (GM, Moznosti a hranice z muzske perspektivy)

a nebo dalsi :

Forum Männer in Theorie und Praxis der Geschlechterverhältnisse, Arbeitskreis kritische Männerforschung (Forum Muzi v teorii a praxi v rodovych vztazich, Pracovni kruh Veda o muzich).

nebo:
FOCUS - Fostering Caring Masculinities, cili kratce Podpora muzu a jejich problemu spojeni kariery a privatni sfery.

nebo:
Neue Wege für Jungs (nove cesty pro chlapce).

Dissens kritizuje pristup casopisu Spiegel, kde jisty R. Pfister, prestoze se cleny Dissens hovoril (a to hovoril s muzi), znevazuje a zesmesnuje jejich praci, tim, ze tvrdi v clanku naproste nesmysly a fantasmagorie, jako, ze hochum pry Dissens namluva , neco v tom smyslu, ze maji vaginy. Nebo, ze by se hosi meli chovat socialneni a zajimat se do budoucna o socialni povolani, je podle Pfistera jen uskok jak muze dostat do mene placenyc zamestnani.
(proc? vzdyt vime, ze pohlavi nehraje v zamestnani roli a kazdy je placen podle toho co umi?)

S temi kluky, kteri se projektu zucatnili a ktery byl prijat pozitivne, nikdy mluvil.

Dalsi publikace a vyzkum o muzich:

Walter, Willi: Der Mann ist ein Mann ist ein Mann - neu hinterfragt

Höyng, Stephan: Hilfestellung im Lebensdschungel. Ja, wie denn nun? Die Verunsicherung der Jungen.

Puchert, Ralf: Ein bisschen Gewalt ist doch selbstverständlich. Männer als Opfer - eine neue Studie und ihre Ergebnisse.

Puchert, Ralf: Männer und Gleichstellungspolitik?. Was ich nicht sehe, findet auch nicht statt: Diskriminierung.

Riese
nfeld, Vera: Männer wollen nicht länger nur arbeiten. Leitbilder über Bord - die Neuordnung der Arbeit.

Jungnitz, Ludger; Lenz, Hans-Joachim ; Puchert, Ralf; Puhe, Henry; Walter, Willi: Gewalt gegen Männer. Personale Gewaltwiderfahrnisse von Männern in Deutschland - Ergebnisse der Pilotstudie. Im Auftrag des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.

English version: Violence against men. Men's experiences of interpersonal violence in Germany - Results of the pilot study.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: VAZENY NTPT tady je priklad na ktery cekate, proc si ho nenajdete sam?

Autor: NTPT Muž

Založeno: 17.03.2007, 16:26

Chucpe !

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Gender Mainstreaming

Autor: olda Muž

Založeno: 08.04.2007, 09:49

.......odstranovani nesmyslnych stereotypu.......doufam, ze tim neni mysleno, ze zeny by jako uz nemely rodit deti a muzi je oplodnovat........long live the test tube........jo a Filip ze je muz? Neverim. A kdyz, tak totally brainwashed! Vzdyt studoval marxismus, ze?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Gender Mainstreaming

Autor: Olga Žena

Založeno: 14.03.2007, 11:25

Filipe, Vy se mi snad zdáte ;-) Strávila jsem tu nedávno spoustu času vysvětlováním, že myšlenkový pochod

gender = pojem mimo jiné označující sociálně konstruovanou část pohlavní identity (v protikladu k té biologicky podmíněné) -› Politika EU zvaná Gender Mainstreaming = snaha o prosazení myšlenky, že existuje pouze sociálně konstruovaná pohlavní identita

je chybný. Celkem marně, takže jste mi udělal opravdu radost.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Gender Mainstreaming

Autor: jjj Muž

Založeno: 14.03.2007, 12:18

Škoda Olgo, že si nečtete taky v moderních statích, co píšou Gender Studies.

Ony totiž tyto "vědkyně" VELICE RADIKÁLNĚ bojují proti tomu, aby se gender mainstreamingu rozumělo tak, že se něco udělá pro ženy, něco pro muže a tím je to odbyto!!!!!

Jejich argumentace zní:
1) existují nejen 2 gendery, mužský a ženský, ale v podstatě NEOMEZENÉ MNOŽSTVÍ genderů, nezávisle na pohlaví (sex). Proto nemůže být v Gender Mainstreamingu správné, dělat něco pro muže, něco pro ženy!
2) skutečným základem Gender Mainstreamingu je feministické hnutí a k tomu je třeba při aplikaci přihlédnout
3) tomuhle jsem nikdy ještě neporozuměl: tvrdí, že je třeba DEKOMPONOVAT a pak zase KOMPONOVAT - mám za to, že dekompozicí pouze eufemisticky označují přesně to, co se i dělá, tedy ničení identity a pak jakési komponování dle toho, jak by jim to, feministkám, vyhovovalo.

Protože ten, kdo Gender Mainstreaming ve skutečnosti provádí jsou PRÁVĚ TYHLE "VĚDKYNĚ" z Gender Studies, je jediným rozumným požadavkem OKAMŽITÉ ZASTAVENÍ této diverzivní činnosti!

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Gender Mainstreaming

Autor: NTPT Muž

Založeno: 14.03.2007, 14:49

Opět. Ona je pravda , že v podstatě neexistují jen gendery dva, ale plynulá škála přechodů mezi nimi.


Problém je ten, že člověku má být UMOZNENO aby si z této škály svobodně a to zdůraznuji SVOBODNE vybral místo kde chce být, které co nejlépe vyhovuje jeho vrozeným dispozicím, názorům citům a pocitům. Zkrátka našel si vyjádření své genderové identity takové ve které mu bude nejlépe.

Ale je chyba lidi do těchto rolí tlačit, manipulovat a administrativně dosazovat, vymezovat které role jsou pro někoho dobré a pro jiné špatné a uměle s nimi manipulovat podle zásad sociálního inženýrství, o rozbíjení vrozených identit (viz Diossent) raději nemluvím. A to právě dělají různé genderdámy a genderspolky.

Ano, s tím širokým spektrem "genderů" (spíše se širokým spekterm vyjádření genderové identity) se nedá nesouhlasit. Ale je to od nich typický postup propagandy. Lež, jak známo, drží pevněji, když má jako základy pravdu.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Gender Mainstreaming

Autor: lubob Muž

Založeno: 14.03.2007, 12:28

olgo, olgo, jeste porad jste svuj omyl neprohledla?
nechcete radeji misto vlastnich kurioznich vykladu nahlednout do "odborne" literatury?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Gender Mainstreaming

Autor: Olga Žena

Založeno: 14.03.2007, 13:39

Já ho nemohu prohlédnout, neboť to není ani omyl ani kuriózní výklad, Lubobe. Kuriózní jsou naopak ty bláboly o tom, že GM vychází z lesbismu a "podrobuje pohlavní identitu lidí normálních pod pohlavní identitu okrajových skupin".

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Gender Mainstreaming

Autor: lubob Muž

Založeno: 14.03.2007, 14:16

ano, ty taky (spolecne s tim vasim). ale protoze vas trochu znam & vim, ze jste inteligentni, tak to beru jen jako docasne pomyleni z prilisneho optimismu hraniciciho s naivitou :-)
nic ve zlem. jadrem gm je levicovy statni ci institucionalni dirigismus. rudi khmerove to delali uplne stejne :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Gender Mainstreaming

Autor: Olga Žena

Založeno: 14.03.2007, 15:59

V tom se, milý Lubobe, shodneme. Tedy v tom druhém odstavci, samozřejmě ;-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Gender Mainstreaming

Autor: lubob Muž

Založeno: 14.03.2007, 16:54

vtipalku :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Gender Mainstreaming

Autor: olda Muž

Založeno: 08.04.2007, 10:07

...dekuji Olgo, konecne je pravda na svete! Lesbismus!
Jde totiz o odvozeninu zastaraleho ceskeho vyrazu Lepebezmuz. cleverly prepracovaneho v USA v politicky vyraz. Vyznam je ale tentyz. A to zde prece jde. "Gender Mainstream", what a hogwash!

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Gender Mainstreaming

Autor: mašinka Žena

Založeno: 09.04.2007, 20:18

To je dobrý, to budu šířit (s uvedením zdroje, mám svou čest).

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Gender Mainstreaming

Autor: lubob Muž

Založeno: 14.03.2007, 12:11

to, ze se jedna o prihlizeni k odlisnostem je mytus nebo dobre zakryvana lez. je to presne naopak.
pokud by se melo prihlizet k odlisnostem muzu & zen, pak by vychozim bodem "strategie" gender-mainstreamingu nemohly byt platova "nerovnost", "male" zastoupeni zen tuhle & tamhle & vsechny ty dalsi "atrocioznosti" :-)

skupiny s odlisnymi zajmy si bez jakekoliv regulace mohou svoje zajmy uplatnovat, prtoze se jejich zajmy nekrizi. jak se projevi ty vzyvane odlisnosti, kdyz vsechno co neni 50-50 okamzite rozbzuci alarm v hlavach tech fanatiku (fanaticek)?

duvody jsou jine. kazdy system SAMOVOLNE speje do rovnovahy. prave ta samovolnost umoznuje nepretrzite vychylovani z rovnovahy, tedy tzv. "regulaci" (treba kvoty) & tudiz se generuje neprestajna cinnost, za kterou se dobre plati & take cinnost, kterou je treba "ridit" & tim padem i vytvaret dalsi mocenske struktury, urady, atp.
takove perpetuum mobile naruby :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Gender Mainstreaming

Autor: Filip Muž

Založeno: 14.03.2007, 13:17

A? I kdybychom poslali dnešní rad. feministky tam, kam slunce nesvítí, mění to něco na tom, že základní ideu GeM budeme používat dál - i kdybychom tomu už třeba tak neříkali?

Skupiny s odlišnými zájmy si sice můžou své zájmy uplatňovat samy, ale pokud jedna skupina tvoří něco i pro ostatní skupiny, udělá dobře, když se zeptá i na jejich názory. Nic víc, ale taky nic míň.

Příklad: Pokud skupina architektů navrhuje třeba novou městskou čtvrť, je vhodné vzít ohled na to, že se tam budou pohybovat i osoby s mrňavými dětmi a kočárky, děti, atd. Zvlášt pokud byl tým architektů složený výhradně z mužů, považoval bych za rozumné, aby se na projekt podívalo i pár žen. Možná si všimnou něčeho zanedbaného. Mě by třeba nepřekvapilo, kdyby mužští architekti podcenili věci jako návrh hřiště, dětské koutky v nákupních centrech, školky atd.. Prostě věci, které jsou důležité pro rodiče starající se o děti, ale běžně pracujícího bezdětného člověka nemusí vůbec napadnout.

Ad rovnováha v systému - feminismus vznikl, protože tu byla nerovnováha. Pokud teď tvoří novou nerovnováhu, vytvoří se postupně ve společnosti dostatečná protiváha

...v nejhorším případě nás sociální experimenty odepíšou tak, že zbytek evropské populace bez odporu absorbují třeba muslimové, a historie si dá jedno další kolečko (jako v starém Řecku a později v Řimě).

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Gender Mainstreaming

Autor: lubob Muž

Založeno: 14.03.2007, 14:42

& kterou zakladni ideu mate na mysli? tu proklamovanou nebo tu opravdovou?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Gender Mainstreaming

Autor: Filip Muž

Založeno: 14.03.2007, 15:05

Základní ideu - nutnost brát v úvahu odlišné potřeby mužů i žen, pokud budu navrhovat něco, co využívají obě pohlaví. Třeba parkoviště. .)

Sociální experimenty radikálních feministek...ne.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Gender Mainstreaming

Autor: lubob Muž

Založeno: 14.03.2007, 15:43

no, tak to je ta chvalyhodna, ale te se bohuzel z "gender-mainstreamin
gu" poevropsku nedockame. maximalne se tak dockame kvot, co to jsou ty odlisne potreby. vsadim boty.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Gender Mainstreaming

Autor: NTPT Muž

Založeno: 14.03.2007, 13:48

Dobrá.

Takže v rámci gender mainstreamingu by například nemocnice nemohla koupit mamograf, protože je využitekný jen pro ženy ,ale musela by koupiut tomograf, který je využitelný k diagnsotice u mužů i u žen. A nebo by těch 40 milionů musela vynaložit potom také spravedlivě do programů zaměřených výhradně na mužské zdraví.

Když gender mainstreaming, tak do důsledků

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Gender Mainstreaming

Autor: Filip Muž

Založeno: 14.03.2007, 15:18

"A nebo by těch 40 milionů musela vynaložit potom také spravedlivě do programů zaměřených výhradně na mužské zdraví."

Nejlépe, kdyby prostě financovali výzkum a léčbu mužských chorob stejně jako financují choroby žen, a nedávali nám jen zlomek.

Odpovědět na příspěvek

 

Je v podstatě chválihodné,

Autor: jjj Muž

Založeno: 14.03.2007, 10:48

Odpovědí: 23

že se snaží feministky najít u žen nějaké vyšší myšlenkové pochody. Některým ženám, které jsou sexuálně úchylné, tedy bezdětné lesby a nemají proto mimo své práce žádné jiné společenské opodstatnění, dodává aspoň nějakého smyslu života.

Tragédií je, že tyhle účelové od základu lživé bláboly, vyvinuté pro duševní hygienu lesbiček se staly v naší degenerované EU ZÁKLADEM pro postoj státu k otázce mužů a žen!

(Je fakt, že se bezdětné lesby cítí lépe ve společnosti, kde každá druhá vysokoškolačka ve svém neporodí už ani jedno dítě, ale ptejme se: JDE NAŠÍ SPOLEČNOSTI VÝHRADNĚ O TO, JAK SE CÍTÍ LESBY?)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Je v podstatě chválihodné,

Autor: dulcibelka Žena

Založeno: 14.03.2007, 12:24

Měl byste, vy chlapáku, zaktivovat svoje vyšší myšlenkové pochody a věnovat se pravopisu. Bylo by to chválYhodné.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Je v podstatě chválihodné,

Autor: lubob Muž

Založeno: 14.03.2007, 12:29

pravopis jako produkt vyssich myslenkovych pochodu? zajimave :-))

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Je v podstatě chválihodné,

Autor: jjj Muž

Založeno: 14.03.2007, 12:39

U dulcibelky jsou vyjmenovaný slova ty NEJVYŠŠÍ myšlenkové pochody vůbec, vy patriarchální hulváte!

Tak si z toho neutahujte nebo budete převychován až vás z toho vagína bude brnět!

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Je v podstatě chválihodné,

Autor: Vránolump Žena

Založeno: 14.03.2007, 12:48

A není to třeba tak, že když se odvážně pouštíte do oněch vyšších myšlenkových pochodů, měl byste mít v malíčku znalosti z prvního stupně základních škol?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Je v podstatě chválihodné,

Autor: jjj Muž

Založeno: 14.03.2007, 12:56

Je fajn, že neoponujete obsahu a máte jen problém s jednou hrubkou.

To já když si feministické slinty čtu, je mi fyzicky špatně z obsahu a je mi zcela jedno, jestli tam, holky, zapomněly někde čárku nebo ne! No ale každý dává důraz na něco jiného!

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je v podstatě chválihodné,

Autor: Vránolump Žena

Založeno: 14.03.2007, 13:06

To máte tak, feministické slinty nekomentuji, protože to, co jsem si přečetla, mi přijde stejně nesmyslné jako slinty z druhé strany a vlastně ve své podstatě stejné. Odjakživa jsem se cítila nejlépe v pozici víceméně tichého pozorovatele a čím jsem starší, tím více si to vychutnávám. Nemám ambice kecat do všeho.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Je v podstatě chválihodné,

Autor: lubob Muž

Založeno: 14.03.2007, 12:59

no jestli u vas jo, tak potes pambu:-)
zrejme se tu diametralne rozchazime v tom, co jsou to vyssi myslenkove pochody. nekdo treba pak drepne na prdel pred vykony mluviciho papouska :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je v podstatě chválihodné,

Autor: Vránolump Žena

Založeno: 14.03.2007, 13:23

Nením, nevím. Možná bych si spíš dřepla na prdel před papouškem, než před některými produkty vyšších myšlenkových pochodů. :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je v podstatě chválihodné,

Autor: Odvážná školačka Žena

Založeno: 14.03.2007, 13:38

Produkty těch nejvyšších myšlenkových pochodů některých jedinců nemají cenu ani papouchova uprdnutí.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je v podstatě chválihodné,

Autor: lubob Muž

Založeno: 14.03.2007, 15:43

QED :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je v podstatě chválihodné,

Autor: Odvážná školačka Žena

Založeno: 15.03.2007, 13:42

Eee? Prosím? To má bejt to papouščí uprdnutí nebo mě zkoušíte z la... la... látiny?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je v podstatě chválihodné,

Autor: lubob Muž

Založeno: 15.03.2007, 16:50

jednou stacilo, dalsich dukazu netreba.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je v podstatě chválihodné,

Autor: Odvážná školačka Žena

Založeno: 16.03.2007, 16:34

QED

Odpovědět na příspěvek

 

Re: soudružka dulcibelka

Autor: ModryKlokan@seznam.cz Muž

Založeno: 15.03.2007, 15:02

Když čtu tyhle slepičí pindy o pravopise, vždycky si vzpomenu na své soudružky učitelky. Čím lepší pravopis tím zákeřnější blbka souška.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: soudružka dulcibelka

Autor: kocour Muž

Založeno: 15.03.2007, 15:09

A nebylo by snazší se ten pravopis jednoduše doučit, než pak složitě hledat zdůvodnění, jak je to nedůležité? Není nic primitivnějšího, než pravopis, to zvládne skoro každý debil, takže ten, co to nezvládne, musí být superdebil nebo šašek.

Odpovědět na příspěvek

 

Máte v tom logickou chybu!

Autor: jjj Muž

Založeno: 15.03.2007, 18:53

Jsem totiž superdebil i šašek současně!

Jo a díky za příspěvek do diskuze. Moc podnětný - jako ostatně vždy!
(Díky Bohu je yahya nemocnej či co - jinak byste tu byli giganti ducha dva.)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Máte v tom logickou chybu!

Autor: kocour Muž

Založeno: 15.03.2007, 19:07

To se vylučuje, šašek nemůže být žádný debil. Ani to nevíte?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: soudružka dulcibelka

Autor: lubob Muž

Založeno: 16.03.2007, 17:10

vazne jste, kocoure, presvedcen, ze dyslektik/dysgrafik je debil nebo sasek & neni schopen abstraktniho mysleni? je debil & nemyslici hovado clovek slepy & bezruky? skutecne si myslite, ze naucit se konvenci je v nejakem hierarchickem vztahu k abstraktnimu mysleni (nejdriv jedno & pak az druhe & pres to nejde vlak)?

podle me delate z [i kdyz docela silne] korelace kauzalitu. casta chybka :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Je v podstatě chválihodné,

Autor: NTPT Muž

Založeno: 14.03.2007, 14:07

ehm. trochu k těm lesbičkám. Zdá se že strkáte dva jevy do stejného pytle, stejné přihrádky a pod stejnou nálepku. Což si myslím že je špatně.

Rozlišoval bych a to velmi důsledně pokut se jedná o lesbičku jako označení sexuální orientace, vrozeného jevu, kdy dívka miluje a je sexuálně přitahována jinou dívkoou, nikoliv muži. A troufnu si tvrdit že takové si nezaslouží označení jako sexuálně úchylné ani tu kopu negativ, které tady s homosexualitou žen spojujete.A dokonce si zaslouží stejně jako každý jiný člověk stejnou dávku ohleduplnosti a lidského přístupu, jako všichni ostatní.


Na druhou stranu , jsou tady ještě skupiny, které bych nazval "hobbylezby" nebo "lezbičky s přesvědčení". Nikoliv tedy jako vrozená láska k stejnému pohlaví, ale jako nenávist k pohlaví opačnému, tedy k mužům. A zatímco normální lesbička prostě jen není sexuálně přitahována muži,ale netrpí k nim žádnou nenávistí či zhnusením a může mít za přátele i řadu heterosexuálních mužů, tahle hobylezba muže nenávidí (a to především heterosexuály), zvrací z nich, kastrovala by je a v jejich přítomnosti trpí příznaky sociální fobie nebo doknce dramatickými vegetativními reakcemi.

A v tomto případě už skutečně je na místě mluvit o nemoci, úchylnosti a zvrácenosti. Jejich chování totiž není založeno na potřebě lásky, ale na potřebě nenávisti, na potřebě negativně se vymezit, identifikovat se tam kde bude mítjasné a neměnné nepřátele (muže) a v neposlední řadě jako akt jakési metafyzické pomsty na mužích s myšlením ve stylu "jen se dívej jak já s muži nespím, a ty bys se mnou spát chtěl a já ti nedám a ty s toho budeš trpět a mít mindráky ! ". Tedy aktem agresivity. A tyhle hobbylesby si Vaši porci hnoje (nebo lépe seriozní psychoterapii) zaslouží dvojnásobnou měrou.

A troufnu si říci ,že meli pravou lezbičkou a hobbylezbou nikdy nemůže být kvalitní vztah, protže právě láska hobbylezby bude pokrytecká pozerská a neupřímná.


Takže bych prosil, nepaušalizovat a neházet lidi do jednoho pytle podle vnějších znaků. Děkuji.

Odpovědět na příspěvek

 

Vaše dělení na pravé lesby a hobylesby je mi novinkou!

Autor: jjj Muž

Založeno: 14.03.2007, 15:48

Rád vám nicméně věřím, že i mezi lesbami se dá dále diferencovat. Jen to, myslím, nic nemění na tom faktu, že feminismus je produktem bezdětných, lesbických žen, které kvůli své sexuální úchylce (a na tom si stojím, že lesba není nic jiného než sexuální úchylka - nezávisle na typu lesby a jestli si povídá i s klukama nebo ne :-) nemohou mít tu nejsprávnější ženskou náplň života - dítě.

Abyste to špatně nechápal: to, že má někdo sexuální úchylku pro mě osobně není stigma, ale je na druhou stranu hloupost, tvrdit z ohleduplnosti, že to je normální!

Abych to něčím podložil - F.C. Gragliová o tom hezky píše v Domestic Tranquility (str. 13): Mezi nejvlivnější zakladatelky feminismu patří – podle studie z roku 1960 – Američanky Betty Friedanová, Kate Millettová, Germaine Greerová, Gloria Steinemová a z mimoamerických Francouzka Simone de Beauvoirová. Z těchto pěti žen – kromě Friedanové – nebyla žádná ani vdaná, ani neměla děti. Avšak sama se v manželství cítila nešťastná a život v předměstském domě přirovnala ke „koncentračnímu táboru, ale pohodlnému“

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Vaše dělení na pravé lesby a hobylesby je mi novinkou!

Autor: kytička Žena

Založeno: 15.03.2007, 19:17

no to jste myslím docela vedle, pánové. feminismus je produktem žen, které se chtějí dostat k moci :-) jejich bezdětnost nebo dětnost s tím moc nesouvisí :-)
podívejte se na české feministky. Díky vytrvalému úsilí se jim podařilo ustavit gender studies jako státem podporovanou agenturu (nemýlím-li se). teď bojují o kvóty v politice (opět moc), o funkce v managementu (opět moc)

redukovat feministky na nějaké nenávistné hloupé káči je podle mě docela nebezpečné :-) i v tom duelu, který mě sem zavedl, byla ta žena daleko vybavenější (myšlenkově a rétoricky) než její sparing partner :-) on to prostě podcenil

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Je v podstatě chválihodné,

Autor: kytička Žena

Založeno: 15.03.2007, 19:12

Metafyzické pomsty na mužích s myšlením ve stylu "jen se dívej jak já s muži nespím, a ty bys se mnou spát chtěl a já ti nedám a ty s toho budeš trpět a mít mindráky ! ". Tedy aktem agresivity ?

a proč vnímáte odpor k mužům jako projev agresivity vůči mužům ? tomu tedy vůbec nerozumím. Čím Vás to ohrožuje ? :-) Příroda nás nastavila tak, že odpor k mužům nemáme (ve svém vlastním biologickém zájmu), A ty, u kterých se (z nějakého důvodu) vypěstuje, jsou tak postižené, že je namístě je spíš litovat než obviňovat, ne ? Podívejte se na některé muže, jak jsou ženami zdecimovaní. :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Je v podstatě chválihodné,

Autor: mašinka Žena

Založeno: 14.03.2007, 20:53

Takový odborník a nezná jedinou lesbu-matku? Nebo jste tak dlouho nepraktikoval, že jste zapomněl, jak se to dělá?
Ujišťuji Vás, že zdravá žena, která chce, si děcko vždycky opatří. Nepotřebuje k tomu ani manžela ani tu správnou sex. orientaci.

Odpovědět na příspěvek

 

tohle je pravda???

Autor: wanderlust Muž

Založeno: 14.03.2007, 11:11

Odpovědí: 6

Berlínský poradní, vzdělávací a výzkumný institut Dissens e.V., který je financován spolkovou vládou, zemí Berlín a Evropskou unií, traktuje žáky-chlapce během projektových týdnů poučkami jako: Vy si svou chlapeckost a mužnost pouze namlouváte a "máte přitom ve skutečnosti vagínu".
Prosim Vas, muze mi nekdo rict, idealne podlozit, jestli tohle je pravda? Jestli se skutecne deje neco podobneho v takovem institutu v Nemecku?
Predem moc dekuji

Odpovědět na příspěvek

 

PRAVDA TO JE! ALE JEN ŠPIČKA LEDOVCE!

Autor: jjj Muž

Založeno: 14.03.2007, 11:43

Jukněte se přímo tady na serveru, vyšly celkem 3 překlady z Němčiny z největšího německého týdeníku Der Spiegel a dále překlady reakcí profesorů atp.
http://www.svaz-muzu.cz
/zpravy/v-laboratori-chov
atelu-lidi-761/
http://w
ww.svaz-muzu.cz/zpravy/„p
ohlavi-je-cira-fantazie-q
uot;-764/

Mám v ruce stanovisko prokuratury Berlín, která obdržela od mužské organizace VaK udání na Dissens z důvodů týrání svěřené osoby (chlapci byli od školy na "genderově převýchovném" projektovém týdnu). Prokuratura tvrdí, že Dissens nelze žalovat z týrání, protože prý NEBYLO FYZICKÉ! Jde to teď do odvolání, ale vypadá to tak, že když vám feminacistky kompletně zničí identitu vašeho dítěte, syna, a přivodí mu tím nejvážnější důsledky pro celý život, je to V POHODĚ!!!
(citát: brémský sociolog Gerhard Amendt konstatuje trefně, že Dissens má zjevně za úkol „ničit identitu". Amendt to hodnotí slovy: „Kdo ničí osobnosti, ničí tím lidi... Zničení nebo zmatení vlastní identity vede k patologickým stavům, kterými člověk trpí a které ho desorientují." )

Odpovědět na příspěvek

 

Re: PRAVDA TO JE! ALE JEN ŠPIČKA LEDOVCE!

Autor: lubob Muž

Založeno: 14.03.2007, 12:23

je mozne to stanovisko prokuratury nekde najit?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: PRAVDA TO JE! ALE JEN ŠPIČKA LEDOVCE!

Autor: jjj Muž

Založeno: 14.03.2007, 12:49

Dostal jsem to přes email, nevím jestli je to někde na Netu. Jestli nevadí, že to je v Němčině, můžu i poslat na nějakou emailovou adresu.

Odpovědět na příspěvek

 

TOHLE neni pravda

Autor: Tess Žena

Založeno: 14.03.2007, 23:00

Co vam brani v tom,aby jste si na tu stranku Dissens sam sel? Ja jsem si ji precetla. To o nich napsal nejakej blb.

A vice je k tomu o par prispevku vyse.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: TOHLE a dodatek specielne pro Svaz-muzu

Autor: Tess Žena

Založeno: 14.03.2007, 23:08

http://www.bmfsfj.de/Reda
ktionBMFSFJ/Abteilung4/Pd
f-Anlagen/kurzfassung-gew
alt-maenner-englisch.pdfNasili na muzich v anglictine.
Zverejnil Dissens

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: TOHLE a dodatek specielne pro Svaz-muzu

Autor: Filip Muž

Založeno: 15.03.2007, 14:41

Pěkná studie, malé plus pro Dissent, jehož web mě jinak spíš odradil :).

Jinak web sice nepotvrzuje, že by historka o ničení identity chlapců byla pravdivá, ale ani to nevylučuje.

Z webu je patrné:
- Dissent je pro-feministický
- Dissent je proti dominantní maskulinitě :)
- Dissent pořádá programy pro kluky.
- V rámci svých programů kluky učí o genderu a roli mužů ve společnosti.

To mě přijde jako docela výbušná směs. Hodně feministických představ o maskulinitě a roli mužů je absurdních, nepoužitelných, někdy i nebezpečných, a vychovávat podle nich mladé kluky by mohlo mít přesně ten efekt, jaký popisují kritici Dissentu. Samozřejmě jim můžu křivdit.

Odpovědět na příspěvek

 

Priklad pouziti GeM

Autor: Dirigent Muž

Založeno: 14.03.2007, 12:46

Odpovědí: 48

Jen pro ilustraci a pobaveni kopiruju sem svuj oblibeny priklad primo ze stranek Ministerstva prace a socialnich veci (http://www.mpsv.cz/cs/94
1). Doporucuji si precist tu stranku celou, stoji to za to :-)

==================
=========================
====
Plánování velkoplošného parkoviště - Ideální případ procesu gender mainstreaming

Vedoucí plánovacího oddělení si dal při posledním genderovém tréninku za cíl vypracovat plán velkoplošného parkoviště. Ví, že se mu dostane podpory ze strany nadřízených, až povede první pracovní poradu se svými spolupracovníky. Při této poradě je ještě jednou upozorní na to, aby při analýzách, které bude zapotřebí vypracovat, zohlednili situaci mužů a žen. Odborníci si pak mohou vyžádat pomocné materiály v oddělení pro politiku rovných příležitostí. Z průzkumů v jiných oblastech mají již k dispozici údaje o tom, jak využívají muži a ženy např.osobní vozidla, veřejné dopravní prostředky, jízdní kola a parkoviště.

Navíc mají k dispozici průzkumy o názorech těch, kteří v sousedství parkoviště bydlí, údaje se opět vztahují na muže a ženy. Jsou i peníze na vypracování odborné studie o tom, jak muži a ženy dosud využívali regionální parkoviště.

Při dalších jednáních se o této otázce vždy znovu diskutuje, organizují se prohlídky na sousední parkoviště. Přitom jde také o to, jaké je uspořádání parkovacích míst pro ženy. Jakmile je vypracována první koncepce plánu, je předána místním ženským organizacím s žádostí o zaujetí stanoviska. Všichni vědí, že jejich práce bude mít smysl tehdy, budou-li si neustále klást otázku, jak rozdílně ovlivní výsledek jejich činnosti situaci žen a mužů, budou-li na tuto otázku hledat odpověď a zohlední-li ji ve svých následných rozhodnutích. Zároveň jsou si vědomi toho, že městské zastupitelství opět zamítne koncepci, která nebude respektovat zásady rovných příležitostí mužů a žen.

Odpovědět na příspěvek

 

Ježiš, já se cejtím tak hrozně PREFEROVANEJ tím ministerstvem.

Autor: jjj Muž

Založeno: 14.03.2007, 12:59

Z toho textu úplně dejchá ta opravdová upřímná vůle, naše chlapský zájmy zohlednit i u toho pitomýho parkoviště!!! Přesně, jak nám to Olga tady popisuje!!!

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Ježiš, já se cejtím tak hrozně PREFEROVANEJ tím ministerstvem.

Autor: Filip Muž

Založeno: 14.03.2007, 13:34

Tohle není problém genderu a GeM, ale byrokracie obecně. Aspoň jsem si nikdy nevšiml, že by v jiných oblastech naše slavná byrokracie podávala lepší výkon :)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Ježiš, já se cejtím tak hrozně PREFEROVANEJ tím ministerstvem.

Autor: jjj Muž

Založeno: 14.03.2007, 13:42

To, že v celém popisu se řeší výhradně zohlednění ŽEN, ženských organizací a tak dále, není všeobecný rys české byrokracie!
To je feministkami protlačený všeobecný rys mužské diskriminace při všech aspektech státního rozhodování.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Ježiš, já se cejtím tak hrozně PREFEROVANEJ tím ministerstvem.

Autor: Filip Muž

Založeno: 14.03.2007, 14:17

Mhm..ok.

1) Jaký je výsledek tohoto procesu? Diskriminuje výsledný plán parkoviště muže, nebo je pro ně nějak nevýhodný? Pochybuju

2) Ignorovaly se během návrhu parkoviště mužské názory? Nikde jsem si toho nevšiml.

3) Byly v okolí nějaké místní mužské organizace, kterých by se úřad mohl zeptat? Nevím.

Nevidím že by tady došlo k diskriminaci mužů, jen ten poslední odstavec je hrozný výplod politické korektnosti. Spíš úřad věnoval neúměrně mnoho pozornosti místním ženským hnutím. Jedna věc je zeptat se jich na jejich názor, druhá věc je se jich "dovolovat" a žádat o schválení.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Ježiš, já se cejtím tak hrozně PREFEROVANEJ tím ministerstvem.

Autor: NTPT Muž

Založeno: 14.03.2007, 14:31

1: jak lze navrhnout parkoviště které by někoho diskriminovalo ??? prostě zaparkuju a hotovo.Taktéž nechápu co do toho mají co kecat žemské organizace, jejihž polovina členek si v autě neumí ani píchlou gumu vyměnit.

2: Nevšiml jsem si, že by se v celém textu doporuičení o mužských názorech vůbec hovořilo. Vy ano ? A feministickou logiku ve smyslu "cokoliv není názor feministických organizací, jest názorem mužským" sem prosím netahejte .o)

3: Vzhledem k tomu že se jedná o ilustrativní doporučení postupu, nemůže se mluvit o tom že v konkrétním místě mužská organizace není. NAopak mělo by být zmíněno, že v rámci ROVNOSTI mají mít názory ženských i mužských organizací stejnou váhu a fakticky stejné právo domoci se zásahů do projektu....

Odpovědět na příspěvek

 

Moc hezky, logicky shrnuto!

Autor: jjj Muž

Založeno: 14.03.2007, 15:32

Tady skutečně nejde primárně o parkoviště, ale o to, že nějaká společenská skupina - ve feminacistické společnosti skupina žen - si osopuje veškerá rozhodovací práva.

---
Jinak - i když parkoviště není zrovna místo nejbolavější - tento způsob rozhodování a plánování vede skutečně k tomu, že třeba v NSR jsou v parkovacích domech vyhrazena místa PRO ŽENY, umístěná co nejblíž východu, střežená přídavným kamerovým systémem. (Co bychom tak asi při tom feministkami navrženém procedere očekávali, že!)

Jenže jediným důvodem tohoto uspořádání je to, že ty ženský spolky a feministické komisařky pro rovné příležitosti to smí rozhodovat! Jakékoliv jiné hledisko než pohlavní se prostě nepřipouští.

Tedy příklady:
1) Dle pohlaví viděno tou NEJOHROŽENĚJŠÍ skupinou na parkovišti jsou MUŽI! Jsou s odstupem nejčastější obětí násilných trestných činů! (zeptejte se Olgy, vám to potvrdí)

2) NEJBEZBRANĚJŠÍ skupinou uživatelů parkoviště jsou SENIOŘI! Mladá sportovní třicítka jako Olga má jednak smysly v pořádku takže reaguje včas na průšvih a jednak může jak utíkat, tak se bránit. Oproti tomu sedmdesátiletý dědula je stokrát snadnější a bezbranější cíl.

atd., atd.

JE VÁM TO JASNÉ, JAK FUNGUJE FEMINACISMUS?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Moc hezky, logicky shrnuto!

Autor: NTPT Muž

Založeno: 14.03.2007, 16:01

to s těma místama pro ženy to si děláte srandu ne, prosil bych odkaz.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Moc hezky, logicky shrnuto!

Autor: NTPT Muž

Založeno: 14.03.2007, 16:07

to jsopu opravdu ženský takový chudinky , že musí mít zvláště vyhrazená místa? Proč jsou více než normální lidé a nemohou parkovat prostěp dle toho jak kdo přijel ??? Vysvětlí mi to některá s přítomných dam ?


jinak, místo u vchodu pro invalidy - v pořádku . Nemají jednoduchý život a je to objektivní fakt. Ale proč místo specialně pro ženy ? Nebo specielně pro matky s dětmi ? Otec s dítětem tam zaparkovat nemůže ? to sou věci...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Moc hezky, logicky shrnuto!

Autor: Vránolump Žena

Založeno: 14.03.2007, 16:25

jjj píše o jakýchsi parkovacích domech, pod čímž bych si asi nejspíš představila několikapatrové parkingy nikoliv běžná parkoviště. Pak bych pochopila i ta spešl místa. Proč si myslíte, že v Japonsku jsou zvláštní vagony metra jen pro ženy a ruské(!) dráhy vyčlenily na některých spojích vagóny také jen pro ženy. Nejspíš proto, že jak Japonsko, tak Rusko jsou prošpikovány militantními feministkami.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Moc hezky, logicky shrnuto!

Autor: NTPT Muž

Založeno: 14.03.2007, 16:44

to jako že běžná žena se ve vícepatrovém parkovišti stratí ? A proto musí krom míst u vchodu dostat ještě stopovacího psa aby jí vyvel ven ?

Dobrá. Jestliže žena a muž jsou si rovni, mají zaručeny stejné šance, příležitosti a péči, znamená to že by tedy už s principu NEMELY mít nárok na nějaké extrabuřty.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Moc hezky, logicky shrnuto!

Autor: Olga Žena

Založeno: 14.03.2007, 16:47

Ne, jako že jí tam hrozí znásilnění, tipla bych si.

Odpovědět na příspěvek

 

Chtěl jste odkaz, máte ho mít!

Autor: jjj Muž

Založeno: 14.03.2007, 17:59

(i když většinou na objednávku negoogluju! :-)

http://www.cvb-hei
delberg.de/e886/e889/e145
9/index_ger.html

10% všech parkovišť v Heidelbergu je vyhrazeno výhradně pro ženy.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Chtěl jste odkaz, máte ho mít!

Autor: NTPT Muž

Založeno: 14.03.2007, 18:35

štípněte mně.... že spím ?


jinak, hezký je i ten levý sloupec, menu. Heidelberg pro rodiny s dětmi, sportovce, mládež, postižené, pro osamělé ženy.... Proč tam nemají nic pro muže ? .o)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Chtěl jste odkaz, máte ho mít!

Autor: dulcibelka Žena

Založeno: 14.03.2007, 19:40

Protože ti sedí u piva nebo u televize :-)))

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Chtěl jste odkaz, máte ho mít!

Autor: NTPT Muž

Založeno: 14.03.2007, 19:52

Zmůžete se na něco jiného než na paušalizování ?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Chtěl jste odkaz, máte ho mít!

Autor: dulcibelka Žena

Založeno: 14.03.2007, 20:12

Ne :-((

Odpovědět na příspěvek

 

Re: soudružka dulcibleka

Autor: ModryKlokan@seznam.cz Muž

Založeno: 15.03.2007, 15:20

U televize chlemtá pivo tvůj starej, schválně zvedni prdel od komplu a běž se podívat. Vidíš?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Chtěl jste odkaz, máte ho mít!

Autor: jjj Muž

Založeno: 14.03.2007, 20:20

Tato otázka je více než přebytečná!

Jedině snad Olga ještě bude zarytě trvrdit, že gender mainstreaming podporuje i muže (i když i ona se na žádný příklad nerozpomene, protože prostě neexistuje :-).

Gender mainstreaming je druhá fáze radikálního feminismu, vybavená již ne miliony, nýbrž miliardami euro!

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Chtěl jste odkaz, máte ho mít!

Autor: kocour Muž

Založeno: 14.03.2007, 21:51

Studený hadr na čelo a CHLADIT, CHLADIT, CHLADIT!

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Chtěl jste odkaz, máte ho mít!

Autor: jjj Muž

Založeno: 15.03.2007, 10:29

A co, pomohl ten hadr?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Chtěl jste odkaz, máte ho mít!

Autor: kocour Muž

Založeno: 15.03.2007, 12:37

No to se ptám já vás ... už je vám líp?

Mně je skvěle i bez hadru, ale vy působíte dojmem, že máte se ženami nějaký problém ...

s vaším "Proč by se mělo tetině dostat více ohleduplnosti než strýcovi?" musíte být zarytý genderista, normálního muže by tak stupidní otázka vůbec nenapadla :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Chtěl jste odkaz, máte ho mít!

Autor: lubob Muž

Založeno: 15.03.2007, 16:53

kocoure, neblbnete, takova skolacka chyba feministka=zena => zena=feministka vas neni dustojna

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Chtěl jste odkaz, máte ho mít!

Autor: kocour Muž

Založeno: 15.03.2007, 18:02

Ale to zkuste vyložit jjj ...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Chtěl jste odkaz, máte ho mít!

Autor: Tess Žena

Založeno: 15.03.2007, 13:26

Tech 90% jste asi prehlidl, pro koho myslite, ze to je . Pro muze. A pokud jsou zenska parkoviste obsazena , tak i pro zeny.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Chtěl jste odkaz, máte ho mít!

Autor: honza Muž

Založeno: 15.03.2007, 14:27

chcete rict, ze tech 90% je vyhradne pro muze? ja to tedy chapu tak, ze zeny mohou parkovat kde chteji, muzi NESMEJI parkovat na tech 10% vyhrazenych pro zeny(v dany cas). anglictinu ovladam prumerne, tak jsem to mozna pochopil spatne nebo spatne chapu vyznam slova "vyhradne"

Odpovědět na příspěvek

 

Re: honza

Autor: ModryKlokan@seznam.cz Muž

Založeno: 15.03.2007, 15:29

Tak to nechápete jen vy, tak to chápe každej normální člověk. Ovšem Tess je průkopnice nového gender vědeckého systému logického myšlení. Tento výdobytek evoluce Tess komponuje přímo ve vlastním genderu. Je to složité, například vy to jako patriarcha těžko můžete pochopit, zkuste si přečíst některé její předchozí příspěvky a možná vám sepne.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Chtěl jste odkaz, máte ho mít!

Autor: lubob Muž

Založeno: 15.03.2007, 16:55

to jsem taky nejak nepochopil. to myslite vazne, nebo je to jen nejake nedorozumneni?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Moc hezky, logicky shrnuto!

Autor: Olga Žena

Založeno: 14.03.2007, 16:23

Potvrzuji. Muži jsou nejčastějšími oběťmi trestných činů. Muži jsou zároveň nejčastějšími pachateli trestných činů. (Asi je za tím testosteron, nicméně v určité míře i vliv společnosti, protože kriminalita žen ve všech civilizovaných společnostech roste.)

Mimochodem, taky platí, že když už někdo zavraždí ženu, velmi pravděpodobně je to její manžel. A když už někoho zavraždí žena, velmi pravděpodobně je to její manžel. Pan Lhoták má v tomhle vlastně pravdu, ženy jsou v tomhle v zajetí osobních, nikoliv univerzálních zájmů ;-)))

PS: Nejsem sportovní, ale vinárenský typ. Sice chodím do posilovny, ale jak známo, ženské ve fitku svaly moc nehoní. A hlavně jsem se nikdy v životě se s nikým neprala a bylo by mi stydno někoho praštit. V tomto směru jsem skleníková květinka a myslím, že bych byla ve stejné nevýhodě jako ten dědula.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Moc hezky, logicky shrnuto!

Autor: jjj Muž

Založeno: 14.03.2007, 17:30

To, že muži jsou nejčastějšími pachateli násilí, NEMÁ v případě parkoviště kdy máme rozhodnout, která skupina obyvatelstva má největší pravděpodobnost být přepadena, ŽÁDNOU RELEVANCI!

Je to ale jedna z oblíbených myšlenkových přesmyček, které jsou zcela nelogické, ale právě proto velice oblíbené.

Prostě to jen potvrzuje, že když se feministky dostanou k tomu něco rozhodovat, budou to rozhodovat dle své zvrácené logiky a ne podle nějakého objektivního kriteria.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Moc hezky, logicky shrnuto!

Autor: Olga Žena

Založeno: 14.03.2007, 17:47

To nemá. To rozhodnutí se IMHO opírala spíš o to, že ženy se, ať už na základě přírody nebo vychování, tedy genderu nebo sexu (což, všimněte si, potvrzuje moje slova, že u GM je dělení gender x sex irelevantní) neumějí moc bránit fyzickému útoku. A ještě si to zhoršují vysokými podpatky a úzkými sukněmi. Plus jsou téměř výlučnými oběťmi znásilnění, což může být trestná činnost, ke které jsou taková parkoviště, kde přes auta nevidíte na zem, zvlášť příhodná.

Ale to je jen moje úvaha, nic o tom nevím.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Moc hezky, logicky shrnuto!

Autor: Žena

Založeno: 14.03.2007, 19:39

Už se vás někdo pokusil znásilnit?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Moc hezky, logicky shrnuto!

Autor: dulcibelka Žena

Založeno: 14.03.2007, 20:14

Ošklivýho chlapa? Kdo by to risknul?:-)))

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Moc hezky, logicky shrnuto!

Autor: Žena

Založeno: 14.03.2007, 20:21

Tak ve tmě to není poznat. Proto sebou nosím baterku, když číhám na odlehlých parkovištích a přepadávám nebohé muže, na které kvůli feminacistkám zbydou nebezpečná parkovací místa.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Moc hezky, logicky shrnuto!

Autor: jjj Muž

Založeno: 14.03.2007, 20:34

Znásilnění je sice specifické násilí páchané na ženách, ale není ani nějak obzvláště četné, ani nějak obvzláště nebezpečné - samozřejmě ve srovnání s jinými trestnými činy jako vražda, loupežné přepadení a těžké ublížení na zdraví, jejichž obětmi jsou převážně muži.
Není proto žádný důvod nechránit muže, ale jen specificky ženy.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Moc hezky, logicky shrnuto!

Autor: dulcibelka Žena

Založeno: 14.03.2007, 20:47

Znásilnění není obzvlášť nebezpečné? Tam nedochází k ublížení na zdraví? No, vy mi určitě odpovíte, že to nebude tak hrozný...když se oběť nebrání, ovšem.
O psychických škodách se s vámi bude těžko polemizovat, viďte. Leda byste si našel ty (pravda, nečetné) mužské oběti, a jejich výpovědi k tomu. Nemám pocit, že by mládenci, znásilnění byť ve vězení, to brali na lehkou váhu...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Moc hezky, logicky shrnuto!

Autor: Vránolump Žena

Založeno: 15.03.2007, 09:30

To víte, takové znásilnění je vlastně sranda. Vždyť si to ta oběť může navíc pěkně užít, že. Je to vlastně služba. Zato takové nevyhrazené parkovací místo pro muže, to napáchá psychických škod na celý život...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Moc hezky, logicky shrnuto!

Autor: jjj Muž

Založeno: 15.03.2007, 10:27

Ženy jsou v sebelitování prostě nedostižné! :-)

Nepodceňuji znásilnění, je to těžká újma - obvzláště i psychická.

Ale je to úplný prd proti tomu, když nějakého muže zamordují, rozdrtí mu při loupežném přepadení obratel, ...... A tvrdit, že chránit ženu před znásilněním je důležitější než chránit muže před fyzickým napadením je prostě výrazem ideologického feministického vnímání skutečnosti (abych to vyjádřil salonně).

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Moc hezky, logicky shrnuto!

Autor: Vránolump Žena

Založeno: 15.03.2007, 10:40

Nevím, jaké jsou ženy v sebelitování. Zatím tu pozoruju pár sebelitujících se "mužů". Pár říkám proto, že evidentně trpí stejnou poruchou jako Ondro Dokopy. Čtenářům Pratchetta je to jasné, pro nečtenáře tu máme Google. Pokud byste věnoval větší porornost psanému, viděl byste slovo obět bez určení pohlaví. Tím se s Vámi loučím, jdu se zabývat velice racionálními čísly, neb tu vládně těžné psychično.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Moc hezky, logicky shrnuto!

Autor: Olga Žena

Založeno: 15.03.2007, 11:11

Jjj, muži tvoří většinu obětí násilné kriminality. Ale proč? Víte, kdo jsou úplně největší chudáci? Černí američtí muži, nezaměstnaní, se základním vzděláním. To pořád někdo vraždí a ubližuje jim na zdraví. Drobný zádrhel je v tom, že si to v pouličních potyčkách dělají navzájem.

Tohle jsou ta čísla, která ženou počty mužských obětí vzhůru. V podstatě recidivisté a násilníci, co mydlí jeden druhého. A proto celkově vyšší počty mužských obětí neznamenají, že normální muž má v podzemní garáži vyšší pravděpodobnost napadení než normální žena. Jaké jsou statistiky u "normálních" lidí z hlavy nevím, ale myšlenka, že když chci spáchat loupežné přepadení, vyberu si k tomu schválně za oběť nějakého udělaného mužského, mi přijde dost nelogická.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Olga

Autor: ModryKlokan@seznam.cz Muž

Založeno: 15.03.2007, 15:47

1) Souhlas s Olgou

2) Parkovací místa vyhrazená extra pro ŽENY nebo MATKY s dětmi není nekonečně trapná ubohost, jak tady kdosi psal. Tak jako značky "vyhrazeno pro invalidy" vycházejí vstříc potřebám našich handicapovaných spoluobčanů, tak je potřeba vycházet vstříc potřebám mentálně postižených žen. Samozřejmě jelikož není na spoustě žen díky make-upu mentální postižení vidět, musí být vyhrazená místa určená univerzálně pro všechny ženy.

Od příspěvků místních patriarchálních hulvátů, kteří už neví, co je to býti gentelmanem, se důrazně distancuji.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Olga

Autor: kytička Žena

Založeno: 15.03.2007, 16:33

krom toho parkovací místa pro ženy mohou být zneužívány transvestity :-(

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Moc hezky, logicky shrnuto!

Autor: lubob Muž

Založeno: 15.03.2007, 17:02

tak moment, olgo. takhle bych se "logikou" neohanel. stejne nelogicke by bylo, aby si recidiviste mezi sebou porad dokola loupili to, co uz si pred tim x-krat uloupili. naopak, velice logicke by bylo, kdyby si drtiva mensina recidivistu mezi sebe rozdelila naprosto nevinne & nezucastnene, kterych je habadej.
v tomhle vas statistiky asi nepodpori.

navic, u nas treba zadne poulicni gangy nemame & presto je procento muzskych obeti tech zavaznych kriminalnich cinu nesrovnatelne vyssi nez obeti zenskych. cim to? ze by v tom hrala roli ta logika, ze "vetsi ma prase ma vic sadla"?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Moc hezky, logicky shrnuto!

Autor: Olga Žena

Založeno: 15.03.2007, 18:00

Lubobe, procento mužských obětí tretsných činů není "nesrovnatelně vyšší". Muži tvoří většinu objektů kriminality celkově (ČR 2005 55%) a výrazněji převažují u vražd (2/3), úmyslných ublížení na zdraví (skoro 3/4), rvaček a pod. To jsou zločiny, které se dost často nepáchají na úplně náhodných obětech, ale kde mezi pachatelem a obětí existuje alespoň minimální "vztah" (úmyslně ublížím na zdraví šéfovi té party, co nás vytlačila z našeho kapsářského rajónu, ne paní, co vedle mě zaparkovala na parkovišti).

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Moc hezky, logicky shrnuto!

Autor: lubob Muž

Založeno: 16.03.2007, 16:54

muzi :
ublizeni na zdravi 70.4%
vrazdy 66%
loupeze 62%
loupezne vrazdy 65%

zeny:
tyrani (dom. nasili) 96.4%
znasilneni 94%
omezovani svobody 76%

z toho je videt, ze pro zeny je mnohem vetsi nebezpeci "teplo domova" & znasilneni (coz je zcela specificky jev). myslim, ze i drtiva vetsina zavrazednych zen je obeti nejakeho "patologickeho" vztahu, pachatel je vetsinou nekdo znamy.

podle me plati pravy opak. tam, kde je mezi pachatelem & obeti nejaky vztah, je vice ohrozena zena. naopak, v "dzungli" je ohrozenejsi muz.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Moc hezky, logicky shrnuto!

Autor: Olga Žena

Založeno: 16.03.2007, 17:28

Ano, s naprostou většinou souhlasím. Tohle taky hlásají všelijaké ty brožurky o domácím násilí - že nejnebezpečnější místo pro ženu je vlastně její domov. A nejčastějším vrahem ženy je opravdu její manžel. Ale bavíme o specifické situaci, o zločinech na lidech, kteří zaparkují někde v garážích nákupního centra, jdou do práce nebo na nákup a jestli platí, že z nich jsou víc ohroženi muži, jak říká jjj. Mám za to, že to tak jednoduché není. Podle mě ta čísla mužských obětí zvyšují případy, kdy vraždím nebo přepadám toho, kdo splňuje nějaká kritéria (osobně toho člověka ale nemusím znát). Např. dělá ochranku v bance či obdobné instituci, kterou jsem se rozhodl vyloupit. Nebo policistu. Gorilu konkurenčnímu bossovi. Tedy ne že si pachatel záměrně vybírá muže, ale dopouští se trestné činnosti v prostředí, kde se nějaká ženská na zabití hledá těžko ;-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Moc hezky, logicky shrnuto!

Autor: lubob Muž

Založeno: 16.03.2007, 17:47

ano, presne to jsem mel na mysli. zadne zamerne vybirani si (jak tu nekdo tvrdil, ze pachatel da prednost slabsi zene s mobilem v kabelce nez silnejsimu muzi s nabitou prkenici). rana baseballovoupalkou do hlavy zezadu je podle me dost slabym diskriminatorem pohlavi.
zkratka ty neocekavane blbe "nahody", ze se clovek octne na spatnem miste ve spatny cas, nepredvidane situace, kterym clovek nemuze moc zabranit/predejit.

Odpovědět na příspěvek

 

Jaký je výsledek tohoto procesu?

Autor: antisoc Muž

Založeno: 15.04.2007, 23:40

Žádný, parkoviště stát nebude...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Ježiš, já se cejtím tak hrozně PREFEROVANEJ tím ministerstvem.

Autor: NTPT Muž

Založeno: 14.03.2007, 14:15

no genderově nekorektní parkoviště.Takžer za ty ženské drcance štouchance a špatné couvání před supermarkety vlasntě můžou chlapi, protože to parkoviště genderově nekorektně navrhli.

... TO je góool


vybavuje se mi jedne kreslený vtip. Manželka při najíždění do garáže se netrefí a zničí auto. Přihlížející muž na to prohlásí "Ano, máž pravdu miláčku. tu garáž jsem nepochybně postavil blbě."

Odpovědět na příspěvek

 

k článku

Autor: kytička Žena

Založeno: 14.03.2007, 13:38

Odpovědí: 0

v částech, kde autor popisuje a cituje, jde o docela burcující informace.
Pokud jde o prezentaci názorů pana Lhotáka, je to také zajímavé čtení. Odhaluje vnitřní argumentaci, na které stojí jeho identita.
Podle mého se pan Lhoták dopouští stejné chyby jako feministky, jelikož svoji identitu si buduje v rámci "genderové konfrontace". Je tedy jasné, že v tomto smyslu jej takto vnucená konfrontace (k jeho škodě) hluboce zasáhla.

Myslím, že v této rozbouřené době je lépe orientovat se (při chápání své identity) spíše na konfrontaci své existence se smyslem existence člověka (jako takového).

Myslím, že kdo pochopí smysl své existence a svůj kontext v této realitě, zůstane nedotčen jakoukoli manipulací jakýchkoli genderově orientovaných ideologií.

Odpovědět na příspěvek

 

To je ale slátanina

Autor: Žena

Založeno: 14.03.2007, 14:22

Odpovědí: 0

"Kdyby záleželo jen na ženách, lidský druh se bude množit podoben generaci červů v hřivně odpadlého masa tak dlouho, dokud bude co požírat."

Zajímav
ý myšlenkový pochody a vskutku racionální. V muslimských zemích a Africe ale záleží všechno jen na mužích, tak proč se tam ty lidi množej víc, i když někde není co požírat?

Odpovědět na příspěvek

 

Tak pánové,

Autor: dulcibelka Žena

Založeno: 14.03.2007, 19:37

Odpovědí: 38

k tomu parkovišti - nenapadlo vás čirou náhodou, že je to pouhá a pochopitelná ohleduplnost, aby to tetina měla blíž, když vleče nákup, případně i s dětmi?
O té bezpečnosti tu už bylo něco řečeno...
Ale všichni v tom vidíte zlovolný naschvál, to je zajímavé! Proč myslíte, že invalidní místa jsou taky nejblíže vchodu?
Dokážete rozeznat fyzické rozdíly muže a ženy?
K pošklebkům, že si neumíme vyměnit píchlou pneumatiku (a patrně proto nemáme blíž vchodu parkovat - oslnivá logika, blahopřeji!) - nevím, proč bych to měla dělat, když mě to nebaví? Na to jsou lidi...Taky se vám, mládenci, neposmívám, že neumíte tak výtečné španělské ptáčky (například), jako já - a nesmíte proto do kuchyně?:-)))

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Tak pánové,

Autor: jjj Muž

Založeno: 14.03.2007, 20:28

Proč by se mělo tetině dostat více ohleduplnosti než strýcovi? Je snad tetina něčím zvláštní???

Dokážete rozeznat rozdíl mezi postiženým člověkem a zdravou ženou?

Fyzické rozdíly mezi muži a ženami rozeznat jistě umíme. Jen není jasné, proč by se měla bezpečnost žen zvyšovat na úkor mužů! Ti, kdo jsou výrazně více v nebezpečí fyzického napadení a ublížení na zdraví jsou jednoznačně MUŽI a ne ŽENY!

Proč by mělo být nebezpečí znásilnění nějaké ženy DŮLEŽITĚJŠÍ než stejně či více nebezpečné fyzické napadení nějakého muže? K tomu definitivně neexistuje žádný důvod!
Jsou-li ženy a muži skutečně rovnocenní a muži jsou na parkovišti statisticky ve větším fyzickém nebezpečí než ženy (jako převážná oběť fyzického násilí dle policejních statistik), parkovací místablízko vchodu a pod ostrahou musí být logicky vyhrazena PRO MUŽE!

Capito, senora?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Tak pánové,

Autor: dulcibelka Žena

Založeno: 14.03.2007, 20:55

No, senor.
Jestli jste vzrůstu menšího a fyzické konstituce slabší, než je průměrný muž, pak se omlouvám.
Jinak je každému soudnému člověku jasné, že žena má samozřejmě při napadení menší šanci se ubránit, než má ten výše zmíněný průměrný chlap.
Ty statistiky napadení mužů snad hovoří jen o parkovištích? Nebo se jedná o celkovou statistiku, že se prostě chlapi o něco víc mydlí mezi sebou, než ženy? Včetně přestřelek, mafiánských potyček apod.?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Tak pánové,

Autor: jjj Muž

Založeno: 15.03.2007, 10:18

Vzrůst je zde naprosto irelevantní (ta parkoviště nejsou vyhrazena pro slabé lidi, ale výhradně pro ženy a to i když dělají karate a body building)!

Důležité je, že jste-li muž, dostane na budku mnohem častěji než jste-li žena! A proti odhodlanému útočníkovi mám já jako muž úplně stejně nulovou šanci obrany, protože se jednoduše prát neumím. Že má muž větší šanci se bránit je čistě účelový argument.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Tak pánové,

Autor: dulcibelka Žena

Založeno: 15.03.2007, 12:20

Ano, mnohem častěji - ale kdy a kde? Dostáváte na budku jen tak, od kolemjdoucích na ulici?
Nebo je to při hospodské výměně názorů... při hádce o slečnu...při nekalých obchodech...takže ne od cizích! Ale řekněte mi, co si vybere zloděj, dychtící po peněžence a mobilu? Vaši tašku nebo kabelku nějaké ženy? Samozřejmě si vybere toho slabšího...je to totiž zloděj, ne debil.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: soudružka dulcibleka

Autor: ModryKlokan@seznam.cz Muž

Založeno: 15.03.2007, 15:56

Chudinko a o kolik vás okradli ti zlí lupiči? Nemám vám poslat pětikačku? Napište nám prosím číslo vašeho účtu, všichni tady s vámi cítíme a abychom vám pomohli tak se třeba přetrhneme.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: soudružka dulcibleka

Autor: Vránolump Žena

Založeno: 15.03.2007, 16:16

Koukám, že máte dnes dobrý den. Došly Vám prášky ze sušenejch žab?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Tak pánové,

Autor: kocour Muž

Založeno: 14.03.2007, 21:53

"Proč by se mělo tetině dostat více ohleduplnosti než strýcovi?"

... člověče, vy jste feminista!
Pryč s vámi!!!

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Tak pánové,

Autor: NTPT Muž

Založeno: 15.03.2007, 10:05

Pouhopouhá ohleduplnost .o) Takže zatímco mě můžou zavřít když podržím ženský dveře (z čiré ohleduplnosti protože to pokládám za samozřejmé) pro sexuální harašení.

Na druhou stranu mi jako muži musí onu "pouhou a pochopitelnou ohleduplnost" nějaký papaláš nařizovat. Obojí samozřejmě z vůle feminismu.

Víte, mě takový přístup který muže na jendu stranu zbavuje pod hrozbou trestů vlastní iniciativy a možnosti galantnosti, na druhé straně degraduje na roboty bez mysli a sociálního cítění kterým se všechno včetně právě té "pochopitelné ohleduplnosti" musí direktivně nařizovat zákony, nepřipadá v pořádku !


Jinak, muž z dítětem, ten těžké tašky netáhne ? Nebo má když vede dítě opravud stejnou šanci bránit se přepadení ? Ale chápu, je to mimo vašeho úhlu pohledu, přece těm zlým mužům by dítě nikdo do výchovy svěřovat neměl, když jsou tak hnusní neempatičtí násilníci, že ?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Tak pánové,

Autor: Muž

Založeno: 15.03.2007, 10:16

A vy byste chtěl, aby ženy musely na oplátku držet dveře vám?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: modrý šipák

Autor: ModryKlokan@seznam.cz Muž

Založeno: 15.03.2007, 15:59

Zalez ňafat do boudy, trubko.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Tak pánové,

Autor: Olga Žena

Založeno: 15.03.2007, 10:53

Ne, za to když podržíš ženě dveře, Tě nikdo zavřít samozřejmě nemůže. Za prvé, podržení dveří v ždáném případě není sexuální obtěžování. Za druhé, i kdyby stokrát bylo, za sexuální obtěžování se nezavírá. Je to pracovněprávní událost, maximálně bude muset Tvůj zaměstnavatel zaplatit nějakou pokutu. Už jsem to sem psala snad desetkrát.

Ohleduplnos
t a galantnost, což je vlastně jenom jiné slovo pro ohleduplnost, totiž v rozporu s rovnoprávností NEJSOU. To je jedna z nejhorších demagogií, kterou machisté - kteří ovšem sami ohleduplní obvykle nejsou ani trochu - úspěšně šíří.

Ještě k tomu parkovišti - napadá mě, že je taky otázka, jestli jsou ta speciální místa pro ženy v Německu opravdu výsledkem Gender Mainststreamingu, nebo jde prostě o rozhodnutí jejích provozovatele Jako jsou třeba dětské koutky. Ty, pokud vím, žádnou normou přikázány nejsou, ale přesto je v mnoha restauracích, nákupních centrech apod. najdeme, protože podnikatelé se snaží zákazníkům své služby co nejvíce zpříjemnit.

PS: Poslední věta je docela slušná podpásovka. Nikdy nikdo na tomto webu neřekl, že mužům by se děti do výchovy neměly svěřovat. Naopak, zdejší ženy setrvale podporují co největší zapojení mužů do výchovy dětí. Nejsou to ony, kdo tu adoruje tradiční model matka=vychovatelka+hospod
yně, otec=peněženka+údržbář.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Tak pánové,

Autor: Dana Žena

Založeno: 15.03.2007, 12:35

Je to možná divný, ale mě se líbí model: matka=vychovatelka+hospod
yně, jen u toho otce bych to trošku přidala na: otec=peněženka+údržbář ale ještě + tatínek na hry s dětmi

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Tak pánové,

Autor: Vránolump Žena

Založeno: 15.03.2007, 12:45

Ano, je to skvělé. A nedejbože se něco přihodí otci-peněžence-údržbáři a hravému tatínkovi a matka-vychovatelka-hospod
yně je namydlená, protože nic neumí a může si k tomu všemu přidat věcná prosebnice a žadatelka sociální podpory.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Tak pánové,

Autor: Dana Žena

Založeno: 15.03.2007, 12:52

Zapoměla jsem tam napsat, asi že to považuji za zcela normální, že krom toho, že jsem hospodině....,
jsem /mimo mateřskou/ byla a JSEM zaměstnaná. I tak jsem "stíhala a stíhám". A na žádným soc. úřadě jsem nikdy nebyla a nikdy nebudu.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tak pánové,

Autor: Vránolump Žena

Založeno: 15.03.2007, 13:00

Možná to považujete za normální, ale měl(a)byste vědět, že každá zaměstnaná žena je odporná feministická karieristka. Račte si přečíst pár místních diskuzí zpět a bude jasno.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tak pánové,

Autor: Dana Žena

Založeno: 15.03.2007, 13:07

Nejsem feministická karieristka. Pokud by měl můj manžel tak vysoký plat, že by nebyla potřeba ještě moje výplata, byla bych ženou v domácnosti ráda. Těšilo by mě na něho čekat s teplým jídlem a byla bych ráda, že by děti nemusely do družiny a školní jídelny. A až by odrostly, hlídala bych vnoučata, aby ty zase nemusely do školky a tak.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tak pánové,

Autor: Vránolump Žena

Založeno: 15.03.2007, 13:17

A jsme zase u toho. Kdyby se mu něco stalo, živil by Vás kdo? To, že každá zaměstnaná žena je feministická karieriska netvrdím já, ale mnozí zde tak vášnivě píšící pánové. Proto jsem Vám doporučila přečíst si předchozí diskuze. Mě osobně by nejvíc těšilo být slušně zaopatřenou rentierkou, na kterou by s jídlem čekal domácí personál. :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tak pánové,

Autor: Dana Žena

Založeno: 15.03.2007, 13:27

Přečetla jsem si předchozí příspěvky a nemám pocit, že by mě pánové někam tlačili, naopak, ve spoustě věcí se s nimi ztotožňuji, oni se totiž tolik nevztekají, ale spíš konstruktivně hledají řešení toho či onoho problému.
- A ještě k tomu, co kdyby se něco stalo s manželem - existuje přece spousta různých pojištění.
- Ale taky nic nenamítám proti tomu, jak by se to líbilo tobě, protože každému člověku vyhovuje něco jiného. Ale tím, že třeba něčím "vybočuje z řady", neznamená to nutně, že to je špatně. Hlavní je, aby se v zásadních věcech manželé shodovali. Říkám v zásadních, protože kdyby se zase shodovali úplně ve všem, byla by to trochu nuda.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tak pánové,

Autor: Vránolump Žena

Založeno: 15.03.2007, 13:31

Ach jo, teď je mi jasné, proč se zde vždy zjevujete jako deus ex machina. pokračovat dále nemá smysl.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tak pánové,

Autor: Alizon Žena

Založeno: 15.03.2007, 13:30

Vránolumpe, vnímám to úplně stejně jako Vy - nemuset pracovat je dvojsečné, dokud je všechno v pořádku, je to snad OK a příjemné (i když to je relativní, já třeba bych se zbláznila nudou), pokud nastane nějaký problém, je ještě znásobený tím, že kvůli přílišné specializaci ten druhý prostě nezvládne ty "úkoly navíc".

Já to vidím zase z druhé strany - kdyby můj táta nebyl uměl uvařit a postarat se o domácnost, asi bychom na tom po smrti maminky byli dost bledě.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tak pánové,

Autor: Dana Žena

Založeno: 15.03.2007, 13:39

Ale můj manžel umí vařit a občas když má čas a nebo náladu, tak vaří a dobře. Já zase umím používat vrtačku, zatloukat hřebík, měnit těsnění nebo žárovku. Ale to ještě neznamená, že by se v rodině neměla zachovat role pro matku a role pro otce.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tak pánové,

Autor: JirkaF Muž

Založeno: 16.03.2007, 21:03

Pokud je Dana skutečná, tak mi vůbec nepříjde dvousečné být doma. I kdyby neuměla nic jiného, tak i péče o děti se přece dá zpeněžit.
Samozřejmé je připlatit si třeba za pojištění proti neschopnosti splatit hypotéku, atd.

To mi neříkejte, že by jste se unudila. Jak se to tedy shoduje s tím, že starost o dítě a domácnost je druhá šichta? To nemáte žádné zájmy, třeba knížky, net, cokoli co by jste si užila po šichtě(péči o domácnost?) ?

Váš táta to vaření vždy uměl? Co když tak docela neuměl ale nouze naučila Dalibora housti?, tedy tátu vařit? Taky "neumím" vařit. Před svatbou jsem žil z okusování trávníků. Jo a hnil ve špíně a svrabu. :D

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tak pánové,

Autor: lubob Muž

Založeno: 15.03.2007, 17:07

opravdu tu nekdo psal "každá zaměstnaná žena je feministická karieriska" ?
opravdu?
vazne na tom trvate? & rikate, ze dokonce mnozi? na tom taky trvate? opravdu?

ja bych rekl, ze ted proste docela jednoduse kecate & divim se, ze to vubec mate zapotrebi.
no, asi jsem se ve vas mylil.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tak pánové,

Autor: Olga Žena

Založeno: 15.03.2007, 18:26

Nekecá. Vzpomeňte si na zdejší Famousův článek "Neberte si kariéristku". V něm i v diskusi byly za kariéristky označovány ženy 1. s alespoň středním vzděláním 2. pracující více jak 35 hodin týdně mimo dům a 3. vydělávající alespoň průměrný plat. Což jsme tu asi všechny, s výjimkou Alizon, ta pracuje doma :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tak pánové,

Autor: kytička Žena

Založeno: 15.03.2007, 18:36

no jo, to už je slušná kariéra :-))) a Famose bych si nebrala do hlavy :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tak pánové,

Autor: lubob Muž

Založeno: 16.03.2007, 12:49

vypada to, olgo, ze opet zacinate sklouzavat ke starym nerestem. & ja se vam divim, zrovna vam, s vasi retorickou vybavou.

at uz tu zaznely jakoliv "definice" karieristky (byt by to mely byt ty, jak popisujete vy), tak je to na hony vzdaleno formulaci (& prectete si ji jeste jednou & pozorne) :

"každá zaměstnaná žena je feministická karieriska" ?

olgo, to pravnictvi se vam nejak zadrelo pod kuzi :-)

Odpovědět na příspěvek

 

To nemá chybu :-))))

Autor: kytička Žena

Založeno: 15.03.2007, 16:08

citát : zdejší ženy setrvale podporují co největší zapojení mužů do výchovy dětí.
Pánové, pánové :-)) a k čemu Vám vlastně slouží tento informačník svazu "mužů" ? :-))

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Tak pánové,

Autor: NTPT Muž

Založeno: 16.03.2007, 02:42

Ano. tvoje nejen poslední věta,ale celý odstavec je opravdu těžká podpásovka. Neboť jsou to právě zdejší diskutérky ( a myslím že i ty v některých případech ale nechce se mi to hledat ) které :

1: se vysmívají otcům , kteří se snaží
mít otcovských práv více než jen "plat alimenty a drž hubu", například právo stýkat se se svými dětmi, nebo mít vliv na jejich výchovu.

2: intenzivně popírají (ne li přímo obhajují) problém nerovného postavení otců při rozvodech, přefeminizaci soudního systému, nízké procento dětí svěřené do péče otců etc.

3: Muže kteří se proti tomuto zaběhlému systému snaží bojovat dehonestují. (viz tuna útoků a to velmi podpásových na pana Pateru, například)

4: zastávají se matek, které nedodržují rozhodnutí soudu a volí k získání péče o dítě i takové prostředky jako je únos do jiného státu (tady jedno velké plus pro tebe, olgo protže ty osobně jsi tenhle přístup odsoudila)

5: odmítají účinný finanční postih matek, které rozhodnutí soudů byť jen o kontaktu otce s dítětem, neplní (velké mínus pro tebe - neb ty sama jsi na mně vyjela, když jsem tvrdil, že v měsíci, ve kterém matka nesplníalespoň 50 procent povinnost na umožnění styku dítěte s otcem by měla automaticky přijít o alimenty na tento měsíc. )


6: poprírají existenci syndromu zavrženého rodiče a zastávají se rodičů indoktrinujících.


7: Veškerou újmu , kterou dítě utrpí, protže otech jej chce dále vídat po rozvodu a martka si postavila hlavu že ne a to navzdory soudním rozhodnutím , máte tendenci připisovat právě otcům, a očistit matku (daly by se zde najít komentážře žen říkajících jak sjou muži , kteří se snaží bojovat za svá práva zlí, protože tím požkozují dítě, ale zároveň matku která nerespektuje zákony a je vlastní příčinou tohoto boje - tedy její odmítavý postoj a nenávist - zbavují veškeré morální zodpovědnosti za tento stav. )A tak dále. Myslím že by se tady v diskuzi našlo příkladů dost....

Jediné co si myslím, že nejen zdejší ženy jako "co největší zapojení muže do výchovy" propagují je (ne)rovnice "co nejvíce alimentů a co nejméně práv".

Tebou nazývaný "klasický" (ačkoliv na něm nic klasického nevidím) model "matka=vychovatelka+
hospodyně, otec=peněženka+údržbář&qu
ot; jset samozřejmě modelem SOUZITI. A nemá tedy naprosto nic společného s tím, komu je po rozvodu přiděleno dítě do výchovy a komu bráněno ve styku s ním. Ale to ty samozřejmě velmi dobře víš.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Tak pánové,

Autor: Žena

Založeno: 16.03.2007, 13:34

Když jsem přišla poprvé na tyto stránky, mylně jsem se domnívala, že se zde budou řešit právě Vámi uváděné problémy /bod 1-7/. Jen bych v souvislosti připoměla ještě pana ing. Fialu, který také vyhrál soud ve Štrasburku a je mu to v ČR k ničemu. Taky bych prosila přidat bod 8, který by se zaměřil na to, aby muži neměli jedinou šanci jak popřít otcovství pouhých 6.měs. po narození dítěte, ale třeba ještě v případě rozvodu, nebo i jinak.
Místo toho je tady skupinka podivných ženských, které baví jen urážet a řešit záležitosti typu způsobu parkování apd. Když se ozvu, napadají mě s tím, že jsem chlap, jen proto, že proti mužům nic nemám,
a ani je nehodlám urážet. Mimo tuto stránku neznám jedinou tak jedovatou a podivnou ženu, jaké se vyskytují na těchto stránkách.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Tak pánové,

Autor: kocour Muž

Založeno: 16.03.2007, 15:30

1. Pan Fiala nevyhrál soud ve Štrasburku o dítě, štrasburský soud pouze konstatoval, že řízení probíhá příliš dlouho > je nespravedlivé.

2. Bohužel selhal zástupce českého státu před šttrasburským soudem, takže štrasburskému soudu se nedoneslo, proč to tak dlouho trvá: Fiala osobně napadal soudce, popuzoval je proti sobě, a ti se postupně raději prohlásili za podjaté. Jinými slovy, v Praze 9 není jediný soudce, který by směl Fialův případ soudit.

3. Fiala je blázen, zralý na psychiatra.

ad 2 a 3) viz zde: http://www.justicetv.cz/c
ausy/obet/obet.htm

4. Za napadení soudkyně byl Fiala obviněn z napadení veřejného činitele. Prezident mu vzápětí udělil milost. Obsahem té milosti však bylo pouze propuštění z vazby, a to pouze proto, že Fiala tehdy kandidoval za jednu malinkou straničku, a VK měl obavy, aby tato stranička kvůli pobytu svého kandidáta ve vazbě během volební kampaně nezpochybnila celé volby. Milost se netýkala samotného skutku, samo trestní řízení prezident nezastavil.

5. Pokud na těchto stránkách někdo uráží, nejsou to ženy, ale skupinka zhrzených chlapů, kteří neumějí prohrávat.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tak pánové,

Autor: lubob Muž

Založeno: 16.03.2007, 16:06

dovolim si vas, kocoure, upozornit na existenci jedne pro-feministicky orientovane lobbisticke skupiny - ligu lidskych prav v brne.
ta pred par lety vydala prohlaseni, (trochu to zkratim), ze tim, ze se otcove prostrednictvim nejakych organizaci domahaji vymahani rozhodnuti soudu [o navstevach svych deti, ktere matky roky sabotuji] utoci na nezavislot soudnictvi.
jen si to povazte. mate-li zajem, tak vam to skandalni prohlaseni nekde vystracham. tenkrat jsem na to koukal jak na pristani ufounu. ty kravy se nestiti vubec niceho.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tak pánové,

Autor: Dana Žena

Založeno: 19.03.2007, 08:42

Kočičko, jestli je podle Vás pan ing. Fiala blázen, tak ho z něho udělala jeho ex-manželka tím, že mu odmítá půjčovat děti, přičemž alimenty jí nesmrdí.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tak pánové,

Autor: Vránolump Žena

Založeno: 19.03.2007, 12:06

Pokud vím, tak Fiala si placením alimentů díru do kasy zrovna neudělal.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tak pánové,

Autor: Dana Žena

Založeno: 19.03.2007, 12:22

A i kdyby. Proč by si měl dělat díru do kapsy, když svoje děti vidět nemůže? Navíc jeho exmanžela porušuje soudní rozhodnutí a nic se neděje. Kdyby však p. ing. Fiala přestal platit, tak ho zavřou.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Tak pánové,

Autor: jjj Muž

Založeno: 16.03.2007, 21:42

Máte pravdu.
Velice přesné pozorování.
Ale nenechte se těmi divými ženštinami znechutit a choďte i nadále na tenhle server.

Články, které tu vycházejí jsou dobrou dokumentací diskriminace mužů, prorůstání radikálního feminismu do státních struktur, atp. Takovou dokumentaci nikde jinde neseženete.

To, že se to přívrženkyním totalitního feminismu nelíbí a mají dost času sem psát své bludy, je v podstatě pozitivní: čím naštvanější reakce, tím přesněji jsme téma trefili :-)
A mimo to je z jejich reakcí každému rozumnému člověku jasné, že se s nimi rozumně dohodnout nedá! (To ale ve svých statích píší renomovaní vědci, kteří to zkoušeli - s feministkou se definitivně nedohodnete.)
----

PS
: Zajímavý mi připadá týpek pod nickem "kocour". Kamarádi z otcovských organizací v Německu mi o takových lidech vyprávěli. Říkali, že existují mužští feministé. Měl jsem za to, že to musí být úchylové, protože normálnímu chlapovi přece musí být během chvíle jasné, jak nelogický feminismus je, jaká je to snůška lží a polopravd. Tomu se dá věřit jen pod double-thinkem jako z "1984".
Samozřejmě "kocour" může být i ženská, ale jestli má pohlavíčko nastavené tak jak má být, je on důkaz toho, že ti Němci měli (bohužel) pravdu.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tak pánové,

Autor: Dana Žena

Založeno: 19.03.2007, 08:38

Je fakt, že i když jsem řekněme ve středním věku, tak za celý svůj život jsem v reálu nepotkala tak přinejmenším divné ženy, jako na těchto stránkách /díky bohu, a doufám taky, že ani nikdy nepotkám/.
Najela jsem na tyto stránky doma manželovi, a řeknu Vám, že se nestačil divit. A s tím Kocourem máte taky pravdu, nevěřím, že by to byl chlap. Hezký den.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Tak pánové,

Autor: Olga Žena

Založeno: 16.03.2007, 14:49

Myslím, že jsme se tu nedávno bavili o křivých obviněních, že, Martine? Uvést jako odůvodnění tohoto Tvého výčtu "myslím, že by se tady našlo příkladů víc než dost" je naprosto nedostačující. Získat důkazy, pokud existují, by přece mělo být velmi lehké, stačí chvíli hledat na těchto stránkách.

Můj názor:

ad 1. NENÍ PRAVDA. Otcům, kteří se po rozvodu snaží stýkat se se svými dětmi a mít vliv na jejich výchovu se tu nikdy nikdo nevysmíval.

2. NENÍ PRAVDA. Nízké procento dětí svěřené do péče otců tu nikdy nikdo nepopíral. Že je 92% dětí svěřováno matkám je objektivní statistický fakt. Pokud máš na mysli můj komentář, že toto číslo samo o sobě o diskriminaci otců nevypovídá, ten je samozřejmě pravdivý. Dítě totiž nelze otci přidělit, pokud to sám nenavrhne. Záleží tedy na tom, kolik otců svěření dítěte do vlastní péče požaduje. A toto číslo známé není. PS: O odhadech jsem tu publikovala (nikoliv vlastní) článek.

3. NENÍ PRAVDA. Pana Pateru tu nikdo nedehonestoval proto, že se chce stýkat se svými dětmi. Připomínky vždy směřovaly ke způsobu, jak za to bojuje.

4. NENÍ PRAVDA. Jádrem sporu bylo, jestli je vhodné dítě do místa trvalého bydliště vracet, pokud uplynulo několik let od únosu, nikoliv pozitivní či negativní hodhocení vlastního únosu.

5. NENÍ PRAVDA a troufám si říct, že je fakt nepěkná lež. Nesouhlasila jsem s Tvým návrhem na finanční postih DĚTÍ, ne matek! Chtěl jsi krátit výživné na děti, peníze, které jsou určené na jejich výživu a potřeby. S postihem matek jsem naopak výslovně souhlasila.

6. NENÍ PRAVDA. Rodičů idoktrinujících své děti proti exmanželovi se tu nikdy nikdo nezastával. Pokud jde o syndrom zavrženého rodiče, vedla se tu debata, že v některých případech se děti jednoho z rodičů bojí oprávněně. To není řádné zpochybňování syndromu zavženého rodiče, ale upozornění, že pod "syndrom" se nedá zahrnout každý případ, kdy se děti s rodičem nechtějí stýkat.

7. NENÍ PRAVDA. Tenhle bod je tak vágní, že se ani nedá vyvrátit.

PS: Model soužití rodičů má samozřejmě na přidělené dítěte do výchovy toho kterého rodiče (když už se mezi nimi musí volit) vliv naopak zcela zásadní. Je totiž dost logické, když každodenní VÝCHOVA dítěte po rozvodu připadne tomu rodiči, který měl už před rozvodem VÝCHOVU v tomto modelu na starosti. A je úplně jedno, jestli je to žena nebo muž.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Tak pánové,

Autor: lubob Muž

Založeno: 16.03.2007, 16:00

jenom doplnujici dotaz k bodu 4. vracet nebo nevracet dite, ktere bylo uneseno cizim clovekem, ktery se pak s ditetem uspesne dlouho skryval?
myslim, ze je tu mensi - double-standard- dilema.

Odpovědět na příspěvek

 

Parkovací místa pro ženy

Autor: Kristina Žena

Založeno: 14.03.2007, 22:27

Odpovědí: 38

Pokud jde o článek pana Lhotáka, tak ten, jako už mnoho jiných, číst nehodlám, ale registruji, že se tu hovoří o jakémsi parkovišti a vyhrazených parkovacích místech pro ženy.

Pokud jde o mě, obří parkoviště nesnáším stejně jako obří supermarkety, ale když už jsem jednou za čas nucena do toho odporného místa zajet, pak mi stačí, že mám kde zaparkovat a čím blíž tím líp pochopitelně. Že by mě nějaký chlap vyšoupnul z vyhlédnutého místa, se nebojím, mám dost silný vůz a drahé pojištění :-)

Nikdy by mě ale nenapadlo nárokovat si výhodnější místo jen proto, že jsem žena. Na dopravení těžkého nákupu do auta mám nákupní vozík, a pokud je mezi vozíkem a autem nepřekonatelná vzdálenost nebo terénní překážka, redukuji automaticky tíhu nákupu. Těžké nákupy dělám jen tehdy, když jsem schopna je sama dopravit do auta a z auta domů.

Pokud jde o znásilnění, pak bych uvítala například víc hlídek v nočních ulicích, když se vracím sama z divadla a třeba by mohli víc hlídat i ta parkoviště, ale vyhrazovat kvůli tomu extra parkovací místa pro ženy mi přijde poněkud směšné.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Parkovací místa pro ženy

Autor: Alizon Žena

Založeno: 14.03.2007, 22:50

S tím článkem jste vůbec o nic nepřišla, Kristino, zvláště jeho závěrečné odstavce by vám mohly mírně zvednout žaludek. Tvrdí tam, jak jsou ženské přízemní, neschopné, neprozíravé a svěřit jim třeba souzení nelze, protože nejsou schopny soudit objektivně.

Kdyby něco podobného napsala nějaká žena o mužích, už by zdejšímu osazenstvu nadskakovala poklička, pára by jim šla i z uší a mrmlali by něco o ničení mužské identity a rozkladu civilizace.

(A rozčilovali by se právem, byla by to blbost a vůči mužům sprosťárna). Divím se, že jsou schopni beze všeho akceptovat stejně zjevnou pitomost adresovanou ženám.

S tím parkovištěm pro ženy je to samozřejmě kravina na n-tou - nevidím jediný důvod, proč by měly existovat. Místa pro invalidy jsou OK, kdyby byla místa někde blízko vozíků taky pro auta, kde jsou i malé děti (které ale může vézt otec, matka,dědeček, teta...) bylo by to příjemné, ale vynucovat si to nehodlám, (když je to potřeba, zvládám nákup se dvěma malými dětmi bez větších problémů, ale když jsem měla jen jedno, paradoxně to problém byl, takže cítím s rodičem, který jede sám na nákup a má problém to ukočírovat).

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Parkovací místa pro ženy

Autor: Kristina Žena

Založeno: 15.03.2007, 08:59

Ono zvládat cokoli s malými dětmi je asi problém, já už jsem z toho "vyrostla", takže se mi to mluví :-) Ideální by bylo "odložit" dítě do nějakého bezpečného hracího koutku s kvalifikovaným dozorem a po nákupu si ho zas vyzvednout.
Jinak místa pro auta s malými dětmi, pokud by to bylo technicky řešitelné a kontrolovatelné, proč ne?

Pokud jde o ten článek, jakkoli se zabývat či reagovat na hlášky o tom, že jsem jakýsi přízemní a neschopný tvor, mi přijde absurdní stejně tak jako to někomu vyvracet :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Parkovací místa pro ženy

Autor: lubob Muž

Založeno: 15.03.2007, 17:13

alizon, aniz bych nejak chtel podporovat urcite teze pana lhotaka, tak bych jen upozornil na feministicke teorie. ty rikaji zhruba toto :
"muzske mysleni je svazano objektivitou, & protoze je spolecnosti prijimano jako norma, zatlacuje to zenske mysleni, ktere subjektivni & tudiz superiorni na periferii".

jsou o tom cele knihy, jedna z nich se jmenuje (& vrele doporucuji, jako priklad - nemuzu to nerict - zenskeho patologickeho mysleni) women's ways of knowing.

tam se o sobe (jako zene) dozvite takove veci, ze z vas asi zaludek rovnou vyskoci & kecy pana lhotaka vam budou pripadat jak cajicek.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Parkovací místa pro ženy

Autor: kytička Žena

Založeno: 15.03.2007, 17:24

:-))) pak tam ovšem musí být i to, že výjimku objektivního myšlení mužů představují jejich subjektivní názory na ženy. Jinak to neštimuje

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Parkovací místa pro ženy

Autor: Alizon Žena

Založeno: 15.03.2007, 18:21

Dobré, ale co z toho?

Jeden i druhý tvrdí kraviny - omlouvá to snad jednoho nebo druhého?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Parkovací místa pro ženy

Autor: NTPT Muž

Založeno: 16.03.2007, 03:02

zásadní otázka: Kdo začal ? Co byla akce, budící reakci ?

A pro méně chápavé. Hnutí za emancipaci žen má přes sto let dlouhou tradici. Dehonestující díla na muže se v něm objevují cca 50-60 let.

Hnutí za emancipaci mužů má tradici sotva řádově desetiletou. Co je akce - a co je reakce ?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Parkovací místa pro ženy

Autor: mika Žena

Založeno: 16.03.2007, 03:57

Pro méně chápavé.
Až do dvacatého století se věřilo, že žena by se vůbec neměla vzdělávat, neb na to nemá mozek a změnila by se v muže :-))
Tak se nedivte, že se některé ženy naštvaly a jako protiváhu tvrzení, že jsou duševně i morálně méněcenné se na oplátku pustily do mužů.:-))
Zásadní otázka: kdo začal?
(ale není to koneckonců jedno?)

Chápu, že vás dehonestující články o mužích pěkně štvou, mě také nadzvedávají ze židle některé kecy o tom, na co jako žena mám či nemám, ale nechte to plavat.
Normální muž si nemyslí, že každá žena je hloupá slepice, tak jako normální žena v každém muži předem nevidí surovce a primitiva.
lidé, kteří toto tvrdí jsou spíše politovánihodní, je jedno, jestli své názory prezentují na Svazu mužů či feminetu.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Parkovací místa pro ženy

Autor: Odvážná školačka Žena

Založeno: 16.03.2007, 08:42

Ale samozřejmě, že jde o oprávněnou mužskou reakci na tisíciletí trvající ženský útisk! No, představte si, dámy, že by vás někdo po celou dobu, kam až paměť lidstva sahá, nutil za ty druhé rozhodovat, vládnout jim, starat se o jejich majetky, být vystaven jejich nedokonalé péči o vaši vlastní domácnost a početné potomstvo, trpělivě je vychovávat rozumnou domluvou a přiměřenými tresty, vést mezi sebou dlouhé odborné diskuze o tom, zda disponují duší, přemýšlet o tom, jestli je (při víře v reinkarnaci) větším trestem za minulé hříchy narodit se jako zvíře nebo jako oni, vykazovat je do patřičných mezí, vysvětlovat si mezi sebou, jak absurdní by bylo chtít po těch ubožáčcích, aby se naučili dejme tomu číst (a k čemu by jim to také bylo?), dbát o jejich morálku, když oni žádnou vrozenou nemají, o jejich přirozenost (kterou znáte nejlépe jen vy samy) a vůbec vůči nim plnit milióny povinností a závazků... a oni by se vám nakonec odvděčili směšnými snahami o tzv. rovnoprávnost! Uznejte, že to by dopálilo každýho!

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Parkovací místa pro ženy

Autor: Kristina Žena

Založeno: 16.03.2007, 11:59

Školačko :-)))

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Parkovací místa pro ženy

Autor: alane Muž

Založeno: 16.03.2007, 13:18

Každý svého štěstí strůjcem. Ženám nikdo nebránil dělat totéž, nehledě na to, že totéž nepochybně dělaly. Mužům v tom každopádně nebránily, tak teď neironizujte... nehledě na to, že většinu z těch chlapů to, hádám, moc nebavilo, ale někdo to holt k tomu feminismu musel dotáhnout, že:-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Parkovací místa pro ženy

Autor: Odvážná školačka Žena

Založeno: 16.03.2007, 14:35

Ženám nikdo nebránil? Opravdu? Vždyť kdyby to jen trošku šlo, tak nás takoví jako vy s chutí vrátí o pár století zpátky.
Jinak - moc tomu vašemu příspěvku nerozumím ("Mužům v tom každopádně nebránily..." Kdo? Ženy?), ale to neva, já jsem jenom hloupá školačka, to vy jste jako překladatel mistr pera.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Parkovací místa pro ženy

Autor: alane Muž

Založeno: 16.03.2007, 15:32

No já bych se rozhodně o pár staletí zpátky vracet nechtěl. Těžko bych se potom jako chlap dožil svého požehnaného středního věku. A na Vaší otázku: Ano, ženy. Nebo jsou snad mentálně či fyzicky méněcenné? Dnešek tomu rozhodně nenasvědčuje. V tomto jsem určitě nepoučen – proč ženy po staletí ten útisk tolerovaly? Nebylo to náhodou proto, že jim to tak většinou vyhovovalo (samozřejmě až na výjimky, které ale byly i mezi muži)? Jen se ptám. Jinak děkuji za poklonu, ale nemusíte se podceňovat, já si svou profesí taky triko nehoním.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Parkovací místa pro ženy

Autor: mašinka Žena

Založeno: 16.03.2007, 15:36

Furt mi vrtalo hlavou hlavou, proč ty Afgánky nesvrhly Taliban samy! Jestli ono jim to nevyhovovalo.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Parkovací místa pro ženy

Autor: alane Muž

Založeno: 16.03.2007, 15:41

No, abych byl úplně upřímný, mně to taky vrtá hlavou.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Parkovací místa pro ženy

Autor: mašinka Žena

Založeno: 16.03.2007, 16:17

Mě z toho prvního příspěvku (následkem problému s připojením), vypadla první věta, která zněla: Člověče, Vy máte historické povědomí jak jistá JarmilaK.
To je totéž jako byste s poukazoval na to, že komunistický režim (u nás) vzešel ze svobodných voleb, jeho svržení, navíc usnadněné ekonomickým samospádem, trvalo přes čtyřicet let a krom toho pár emigrantů, co zjistili, že ani za železnou oponou to s těmi pečenými holuby není tak slavné, se dobrovolně vrátilo. Ono to nakonec bylo strašně fajn a Vy si už moc nevzpomínáte, proč v 89 tolik slávy?
Stejně jako ta Jarmila. Samozřejmě, že se musí vzít v potaz, že i v tom systému útlaku lidé nějak žijí a neřeší každou minutu, že jsou utlačovaní. A samozřejmě, že jsou tam takoví, co se se systémem nikdy neztotožní a trpí. Samo, že i v tom nejpatriarchálnějším systému se najdou ženy, co si díky přirozeně dominantní povaze vybudují doma a okolí pozici generála. A i v nejrovnoprávnější spol. jsou ženy puťky, co nic řešit nechtějí. Ale vykládat nějaký systém z pohledu těch či oněch je jako obhajovat komanče na základě svědectví těch pár navrátilců, co výměnou za prominutí trestu líčili v novinách, jak těžký je život na západě.
Samozřejmě, že existují represivní režimy. Každý represivní režim utiskuje jak muže, tak ženy, Taliban nevyjímaje, nebyla to idylka pro nikoho. Ale ten útisk žen má vždy ještě spec. zabarvení. Tak jako ve všech válkách umírá a trpí spousta žen a dětí a dost se to liší od vojenských ztrát a utrpení.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Parkovací místa pro ženy

Autor: alane Muž

Založeno: 16.03.2007, 16:35

V zásadě s Vámi souhlasím. Možná dvě připomínky:
"Ale vykládat nějaký systém z pohledu těch či oněch": mám pocit, že právě to děláte svou poznámkou o Afghánkách. Dále nevím, proč by měl mít útisk žen vždy speciální zabarvení. Asi to pramení z mé nechuti rozlišovat lidi na ženy, děti, válečné invalidy a ten zbytek.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Parkovací místa pro ženy

Autor: mašinka Žena

Založeno: 16.03.2007, 18:24

Aha. Mě zase připadalo, že se toho dopouštíte Vy otázkou „proč ženy (v té péči či útisku, jak chcete) mužům nebránily“. Ten můj dotaz mi připadal j. dobrá parafráze.
Jsem ráda, že se shodneme na tom, že každé represivní zřízení je v prvé řadě SYSTÉM – zvyky a tradice, historické zkušenosti a atavismy, náboženstvím, společenské konvence, legislativa, ekonomická a politická situace – je to hydra, která vždy z nějaké strany zaútočí, pokud jí neutnu všechny hlavy naráz. Když mám ústavou zaručenu rovnoprávnost, přístup ke vzdělání a ekonomické samostatnosti a doma blbce, co mě mlátí, je to v kontrastu s tím téměř stranda.
Z řeči o ženách a dětech, domnívám se, plyne samo, že nemíníme ženy v ozbrojených složkách, pročež Vy násilí, které utrpí v boji nasazení vojáci a násilí, které zvůlí utrpí výše zmínění civilisté diferencovat nemusíte, stačí že tak činí Ženevská konvence, která druhý případ nazývá válečnými zločiny.
Péče o děti (i v nejvypjatějších hist. momentech na bedrech žen) + ohrožení sex. násilím činí ženy v represivních systémech zranitelnější. Možná se prostě nedokážu náležitě vžít do situace mužů, ale domnívám se, že např. hrozba uvěznění, tzn. několikaleté nebo doživotní odloučení od dětí, které nosila a porodila, je při zvažování možností revolty pro ženu ještě bolestnější než pro muže.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Parkovací místa pro ženy

Autor: Odvážná školačka Žena

Založeno: 16.03.2007, 15:45

A proč tak dlouho tolerovali černoši v Americe otroctví? Nepochybně proto, že jim vyhovovalo.

Odpovědět na příspěvek

 

Co to s tím má společného?

Autor: alane Muž

Založeno: 16.03.2007, 16:02

Škoda, že se uchylujete k laciné demagogii místo toho, abyste odpověděla na jasně položenou otázku. Než přijdete s Eskymáky, můžete mi odpovědět aspoň na to, kolik otroků bylo v dějinách mužského a kolik ženského pohlaví. Jistě to máte podchycené.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Co to s tím má společného?

Autor: Odvážná školačka Žena

Založeno: 16.03.2007, 16:21

A jak souvisí rozdělování a přepočítávání otroků podle pohlaví, neřku-li Eskymáci, s vaším tvrzením, že každý utlačovaný má stejné možnosti jako utlačovatel a pokud se nevzbouří, tak mu jeho podřadné postavení vyhovuje? (Já vím, že jste to neřekl PŘESNĚ takhle, ale snad se nebudeme dohadovat o slovíčka...). Neráčíte se náhodou sám uchylovat k laciné demagogii?
K tý jasně položený otázce - proč ženy po staletí ten útisk tolerovaly? Lituju, ale třebaže mě třeba lubob považuje za nesmrtelnou Velkou Matku, tak si to tak nějak né a né vybavit... Já mám pro vás jinou otázku: Proč vám teď tolik vadí, že už ten útisk netolerujou?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Co to s tím má společného?

Autor: alane Muž

Založeno: 16.03.2007, 16:39

Nevím, jak jste přišla na to, že mi to vadí. Nic dalšího k Vašemu příspěvku mne momentálně nenapadá:-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Co to s tím má společného?

Autor: lubob Muž

Založeno: 16.03.2007, 17:05

jestli nebude zakopany pes v tom, ze to v zasade zadny utisk nebyl.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Co to s tím má společného?

Autor: Odvážná školačka Žena

Založeno: 19.03.2007, 08:10

Ne, v tom zakopaný pes opravdu není.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Parkovací místa pro ženy

Autor: mašinka Žena

Založeno: 16.03.2007, 15:11

femiweby, odtud doporučuji např. http://www.feminismus.cz/
fulltext.shtml?x=236885.


Druhá věc je, že skutečný talent se často prosadí nepřízni navzdory – ve středověku vedle spousty nevzdělaných žen existovala např. Gertruda z Helfty. A další věc těžké rozlišování, kdy v temných dobách dochází k represím proti intelektuálně svobodným obecně a kdy proti z toho podezřelým ženám.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Parkovací místa pro ženy

Autor: lubob Muž

Založeno: 16.03.2007, 15:47

tak nejak jsem tusil, ze budete starsi nez kam az pamet saha. ta senilita je ve vasich prispevcich ocividna :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Parkovací místa pro ženy

Autor: Odvážná školačka Žena

Založeno: 16.03.2007, 16:00

No, jestli pro vás reprezentuju celý lidstvo, tak ani nevím: mám bejt polichocená nebo uražená? Lidstvo má samozřejmě na nějakou senilitu nárok, ale co vy? Máte na to aspoň už věk, nebo to propuklo předčasně vinou nedostatečnýho používání šedých buněk?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Parkovací místa pro ženy

Autor: lubob Muž

Založeno: 16.03.2007, 15:56

pan lhotak tvrdi totez, co tvrdi feministky - zenske mysleni je subjektivni. jak se zaseje, tak se sklizi.

mne osobne se tyhle esencialisticke snusky typu "zena je ..., muz je ..." prici. nic pozitivniho z nich vzejit nemuze. pro me je v prvni rade zena stejne jako muz svobodny tvor. & u toho bychom klidne mohli skoncit.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Parkovací místa pro ženy

Autor: Odvážná školačka Žena

Založeno: 16.03.2007, 16:02

No prosím - občas máte i svělejší chvilky...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Parkovací místa pro ženy

Autor: olda Muž

Založeno: 08.04.2007, 10:36

Pozde ale prece. Pozor! Tim ze to nechate "u toho", pouze utikate pred problemem. Problem vas ale jednoho krasneho dne dozene a co potom? Vy si klidne rikate, ze se Vam "zena je....., muz je........prici. Pozor! Zena bude a muz nebude. Pozor! Jiz dnes jsou na svete dostatecne zasoby zmrazeneho sperma na 10 000 000 roku dopredu. Pozor! Muzi darci budou zodpovedni za to, ze se muzi stanou obsolete. Takze zadne konceni. Spise zacatek. A doufam, ze ne muzskeho konce. Neco se s tim musi udelat, ze. Lepe zacit hned!

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Parkovací místa pro ženy

Autor: Žena

Založeno: 08.04.2007, 13:14

Nekoukejte tolik na tu televizi, evidentně vám to nedělá dobře.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Parkovací místa pro ženy

Autor: Odvážná školačka Žena

Založeno: 10.04.2007, 08:19

Jen ho nechlácholte! Sama mám pro každej případ v mrazáku pět kilo spermií a neříkejte, že vy ne!

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Parkovací místa pro ženy

Autor: * Žena

Založeno: 10.04.2007, 09:53

Tak tohle ti opravdu věřím. Hlavně ho nikdy nepoužij v zájmu případného tvorečka.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Parkovací místa pro ženy

Autor: Odvážná školačka Žena

Založeno: 10.04.2007, 10:11

Blbá jseš na to dost. Můžu ti decko odlejt do bandasky. Ostatně - baví se někdo s tebou, krávo?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Parkovací místa pro ženy

Autor: * Žena

Založeno: 10.04.2007, 10:16

Už ti zase chybí slova, že tenhle slovník, ty mužatko - je to pro tebe blbý, že ti chlapi lezou do zelí.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Parkovací místa pro ženy

Autor: Odvážná školačka Žena

Založeno: 10.04.2007, 10:35

Jéjda, ty tvoje litanie o vulgarismech mi fakt už dost chyběly, no, budu se snažit, aby ses mohla vyřádit, debilko.
Chlapi snad lezou do zelí tobě, lesbo, ne? Já přece spřádám svoje sny o Gloganovi...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Parkovací místa pro ženy

Autor: * Žena

Založeno: 10.04.2007, 10:40

Co k tomu dodat, jsi místní žumpa a k ní se já snižovat nebudu.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Parkovací místa pro ženy

Autor: Odvážná školačka Žena

Založeno: 10.04.2007, 10:50

Asi dobře víš, že by ses v ní utopila. No nic, bude se mi stejskat ;)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Parkovací místa pro ženy

Autor: pinpin Žena

Založeno: 10.04.2007, 14:07

:-)))))))))))))))))))))

Odpovědět na příspěvek

 

petice

Autor: kytička Žena

Založeno: 15.03.2007, 15:59

Odpovědí: 0

já navrhuji zrušit jakoukoli identitu a zrušit i parkoviště ! zn. : frídom všemu

Odpovědět na příspěvek

 

názor

Autor: porter Muž

Založeno: 10.04.2007, 23:27

Odpovědí: 0

Se zájmem jsem si přečetl tento článek. Nepatřím mezi pravidelné návštěvníky, proto prosím omluvte mé eventuální nepřesnosti. V článku je několik zajímavých postřehů; s některými souhlasím, s jinými nikoli. V prvé řadě nesouhlasím s tvrzením, že lidská společnost byla vždy ovládána pouze muži, není to pravda-existuje řada dokladů o matriarchální společnosti, která však fungovala před takovým množstvím let, že už se o tom neučí ani v hodinách dějepisu (škoda!), možná právě proto, že byla vystřídána ryze patriarchálním uspořádáním, které je však už rovněž za námi. Neříkám bohužel ani bohudík, prostě je to tak. Existují určité, řekněme alternativní koncepce, které popisují společenský vývoj ve zcela jiných dimenzích než konvenční společenské vědy- pohříchu mnohem přesněji, bohužel však zatím zůstávají pro většinu i tzv. vzdělaných lidí natolik "fantaskní", že o nich odmítají byť jen slyšet, natož diskutovat- a proto se ani já na tomto místě nebudu pouštět do jejich rozboru. Omezím se pouze na jedno- a to je právě ta část článku, která je naopak napsána podle mého názoru velmi přesně a sice ta, kde se tvrdí, že společnost jen zdánlivě směřuje k matriarchátu. Před řekněme sto lety skončilo dlouhé období patriarchátu, které skutečně není nahrazováno novodobou rekonstitucí matriarchátu, nýbrž něčím zcela novým, něčím, na co ani moderní sociologie dosud nenalezla termín a proto vymýšlí nálepky typu "postmoderní společnost" či " pluralizace společnosti na základě individualizace jendotlivce". Člověk ovšem nemusí být žádný filozof nebo sociální vědec, aby viděl, že se společností se " něco" děje, a že to "něco" není ve své podstatě pozitivní, ale naopak velmi negativní. Stačí jen připomenout pozvolnou destrukci mezilidských vztahů na mnoha jen zdánlivě spolu nesouvisejících úrovních (stoupající rozvodovost, volné soužití partnerů bez rozdílu věku, společenské úrovně či pohlaví nebo naopak absolutní preference ega u singles). V případě zde tolik diskutovaných vztahů mezi mužem a ženou jde o jedno- nevyzvednout ženu z prachu do výšin na základě podpory jejich typických vlastností, které byly dosud opomíjeny a potlačovány, ale na základě toho, že žena přejímá typicky mužské atributy chování a jednání. Nevyhnutelně muži potom přejímají atributy ženské v rámci nutnosti zachovat dynamickou rovnováhu. Co bude dál, nevím, ale tvrdím jedno- utopistické snahy o uspořádání společnosti se objevovaly vždy a vždy se objevovat budou, během obodobí, které zmiňuji však dostávají (zcela záměrně a naprogramovaně) mnohem větší prostor k masové realizaci, např. totalitní režimy, ale i třeba komunitní styl života amerických hippies. To ovšem neznamená, že by byly méně utopistické, jsou jen mnohem více nebezpečné. Velmi přesně to "věštil" již na konci 19. století německý filozof F. Nietzsche, když tvrdil, že za 100 let dojde k "přehodnocení všech hodnot". A domnívám se, že každý, kdo se nechá zlákat zdánlivou zajímavostí a novostí těchto představ, dopadne nakonec velmi špatně, protože tohle je jenom začátek mnohem těžších časů. K jejich zvládnutí přeji všem diskutujícím hodně pevné vůle.

Odpovědět na příspěvek

 

Rovnost?

Autor: Honza Muž

Založeno: 27.05.2007, 20:24

Odpovědí: 0

Přečetl jsem si podrobně články k dané tématice na stránkách MPSV. Takže - pokud je rovnost pohlaví zaručena v zaměstnání zákonem potom když se přihlásí muž např. na místo sekretáře (sekretářky) nesmí vedoucí (muž) se dívat na atraktivitu a reprezentaci ale vlastně jenom na schopnosti dotyčného. Stejně tak můžeme do budoucna vyhodit a popřít veškerou literaturu a roli muže a ženy v rodině. Proto si myslím - neuvěřitelné, stupidní a je to opravdu výplod buď nesmiřitelných feministek nebo chorého mozku. Zákony měnit několika tisíciletou podstatou je nesmysl.

Odpovědět na příspěvek

 

 

Vložit nový příspěvek

Jméno:

Pohlaví:

Muž, Žena

E-mail:


(Vyplňte pouze tehdy, jestliže chcete být informování o odpovědích na váš příspěvek)

Předmět:

Příspěvek:

 

Kontrola: 

Opište znaky z obrázku do spodního pole:

 

 


ROVNOPRÁVNOST.cz je kolektivni tvooený, nezávislý, svobodný, názorový web. Jeho posláním je komentovat a zviditeloovat spoleeenské problémy týkající se mužu. Stránky vznikly za úeelem osvity a dokumentace. Cílem je umožnit všem publikovat svobodné názory formou elánku nebo diskuzních poíspivku. Stránky dávají svobodný prostor i kontroverzním názorum a tabuizovaným tématum, o kterých se veoejni nemluví nebo se bojí mluvit. Nesnaží se nikomu vnucovat cizí názor a nechávají na každém, aby si vytvooil svuj vlastní.

Copyright © 2007 Rovnopravnost.cz                Tvorba www - Web & Media a.s.