Doporučujeme


25. července 2007

Feminismus

Redaktor: Saša

Aktualita

Feministky, čarodějnice a opičky bonobo

Pokud budeme brát misogynii jako mužskou psychickou nemoc, tak jak ji diagnostikuje moderní psychologie, můžeme také feminismus zařadit mezi těžké a rozšířené psychické poruchy. Symptomy této nemoci jsou: popření vlastní přirozenosti a přenesení objektu nenávisti na vytoužené mužství. Myslím, že Gustave Le Bon, francouzský sociolog a autor knihy Psychologie davu, měl pravdu: Feminismus, stejně jako socialismus, se musí léčit.

Dobrý večer dámy a pánové.

No, dam zde nevidím příliš mnoho, ale snad mi odpustí, když o některých z nich budu mluvit takříkajíc za jejich zády. Kupodivu jsou to možná zrovna ty, které bych oslovením „dámy“ urazil.

Feminismus jako hnutí, vlastně ideologie, osobě tvrdí, že je jen reakcí na nějaký stav, který neshledává spravedlivým. Z podobné pozice se hájí snad všechna hnutí a jistě by bylo daleko víc zarážející, kdyby někdo bojoval proti něčemu, co považuje za spravedlivé, a chtěl to vědomě nahradit něčím nespravedlivým. Nevím, možná že někdo má takovou zvrácenou povahu, ale pak by to musel být, jak se říká, „vtělený ďábel“. To však z lidí nesnímá odpovědnost za jejich činy. Lidská bytost je od Boha vybavena mnoha skvělými vymoženostmi, mezi něž patří i rozum. Bohužel stále více lidí, převážně intelektuálů, jej přestává používat... Těžko se posuzuje nakolik je nevědomost zaviněná či nezaviněná. Řekněme, že v případě feministek (a feministů – aby mě někdo neobvinil ze sexismu), předpokládám, že se jedná o ženy inteligentní, ostatně ony samy si to o sobě jistě myslí, a tudíž nelze než s lítostí konstatovat, že se do jisté míry jedná o nevědomost zaviněnou, která „hříchu činí“.

Doufám, že z mé přednášky alespoň trochu vyplyne, jaké jsou snahy feminismu, kde jsou jeho kořeny a jak se projevuje. Feminismus rozhodně není primárně reakcí na přitroublé vtipy typu: „Nejlepším přítelem člověka je pes a žena.“ I když v tomto případě ženám neupírám právo dotyčného vtipálka zmlátit deštníkem, přesto existuje ještě dost lidí, kteří ví, že to není to, co formovalo a formuje, jak říkají feministky, patriarchální společnost. Pokud odhlédneme od známého úsloví, „Co se škádlívá, to se rádo má“, pak se možná jedná o projev jisté skupiny, ale těžko podobné výrazy budeme hledat u skutečných osobností, patriarchů, jakými byli apoštolé, církevní otcové, sv. Václav, sv. František, sv. Ludvík nebo bl. Karel I. Konec konců feminismus takové sexistické žertíky bere jen jako projev něčeho hlubšího, to jest starého tradičního řádu, nebo přinejmenším toho, co z něj zbylo. Křesťanství a katolicismus zvlášť je proto nepřítel číslo jedna většiny feministek. Toto nepřátelství nemusí být vždy zjevné, protože k otupení pozornosti křesťanů slouží různé feministické teologické proudy, které často používají tradiční terminologii.

Nenechte se také ošálit tím, když si představitelé feminismu nasazují „lidskou tvář“. Co se taktiky týče, tak volí stejný způsob jako jejich kolegové z hnutí za údajná práva homosexuálů: Nejdříve se veřejnosti ukazují slušně ustrojení mladíci, nebo pánové ve středním věku, kteří si slibují věrnost až za hrob, ale za pár let při gay parade ulicemi pochodují zástupy naháčů v kožených slipech a řetězech a dožadují se „přirozeného práva“ na adopci dětí, které jim evidentně homofobní příroda upírá. Vzdělaní lidé by měli znát pohádku o Smolíčkovi, kde jezinky málem nebohého pacholíčka dostanou. My křesťané dobře víme, že záchrana nakonec přijde, ale rozhodně není nutné zbytečně riskovat a pouštět si nepřítele domů. Nikdy to totiž neskončí na dvou prstíčcích.

Poznejme tedy svého nepřítele... (ale nepřestávejme ho milovat)

Je paradoxní, že hlavní tón ve feminismu od začátku udávali muži. Díky nim dostala tato ideologie tvar. Předchůdci „osvobození žen“ nebyl nikdo jiný, než staří známí osvícenci, zejména utopičtí socialisté Jean Antoine Condorcet a Charls Fourier, kteří ocenili angažovanost žen během Francouzské revoluce. Přiznávám, že nejsem historik a netuším, zda ženy sehráli v této neblahé události nějakou strategickou roli. Doufám, že ne. Nicméně oba socialističtí pánové vycházejí spíše ze svých koncepcí usilujících o likvidaci rodiny, která střeží soukromé vlastnictví. Podle nich žena v rodině odehrává úlohu soukromého vlastnictví muže a je utlačována. Revoluce by měla ženu „osvobodit“ a „emancipovat“. Tyto pojmy, které Fourier použil, se pak staly stavebním prvkem feministické rétoriky.

Oba zmínění revolucionáři (Omlouvám se, že nebudu neustále opakovat jejich jména, francouzština není moje doména) navrhovali nahradit manželství a rodinu volnými svazky a kolektivní výchovou v duchu rovnosti. Ve stejném duchu později píše i Bedřich Engels svoje dílo Původ rodiny, vlastnictví a státu (1884), kde uvádí, že k sexuálnímu ujařmení ženy došlo v době, kdy se na scéně dějin objevilo soukromé vlastnictví. Mimochodem, feministky, stejně jako komunisté, mají svojí „prvobytně pospolnou společnost“. O tom ale bude řeč později. Nevím jestli se tato teorie ještě pořád na školách vyučuje...? Teď se asi učí jiné hlouposti. Mnoho místa boji za „osvobození žen“ věnoval ve svých knihách německý socialista August Bebel, autor poeticky znějícího pojednání Žena a socialismus, který po jistý čas spolupracoval s Růžou Luxemburgovou a radikální soudružkou Clarou Zetkinovou. Když v socialistickém táboře dochází ke štěpení, kdy reformisté usilují o širší elektorát, který by jim pomohl nastolit socialismus demokratickou cestou, začínají komunisté oprašovat „emancipační“ hesla, aby přitáhli politicky aktivní ženy.

Souběžně s aktivitami levice však feminismu často nechtěně napomáhají i některé další „objevy“ 19. a 20. století, které zejména reprezentují Charles Darwin, Johann Jakob Bachofen a Sigmund Freud. A je komické, že se feministky na tyto lidi dívají jako prototypy „bílých misogynů“ utužujících otroctví žen.

Evoluční teorii viktoriánského patriarchálního otce deseti dětí, Charlese Darwina, aplikovali jeho nástupci na společnost, v níž podle nich probíhá třídní boj, boj národů, rasový boj, boj generací nebo boj pohlaví. Marx tento pohled zavedl do svých politických názorů a podobně i feministky takto odůvodňují oprávněnost jejich boje za rovnoprávnost.

Narozdíl od Darwina, který v tom byl více méně nevině, Johann Bachofen rozvinul svoje antropologické koncepce zcela vědomě. Neognóze tohoto švýcarského protestanta, ačkoli jí feministky vytýkají, že roli ženy degraduje do roviny „materiální existence“ a výlučně mužům vymezuje „oblast idejí“, přisuzuje ženám zvláštní úkol při nábožensko-společenské obrodě lidstva. V roce 1861 vychází jeho dílo Das Mutterrecht, v němž postuluje, že ideální společnost je založena na rovnosti. A nejen to. Podle Bachofena dvojí pohlaví vyjadřuje náboženský dualismus. Žena je spojena s kultem Země a Měsíce, kdežto muž se solárními božstvy nebe. Bachofen tvrdil, že drtivá většina evropské symboliky má skrytý matriarchální význam. Je pravdou, že religionisté později vyvrátily názory jejich švýcarského kolegy, ale obávám se, že feministky si přece jenom z toho něco odnesou; například tvrzení, že Afrodita naplňuje člověka pohlavním pudem, který je u zvířat i lidí nejdůležitější silou, zcela vyhovuje jejich cílům.

Dalším „sexistou“, který z pohledu feministek téměř 50 let zotročoval svojí ženu Marthu Bernaysovou v monogamním svazku, a přesto obohatil „osvobozenecké“ hnutí žen, byl psycholog Sigmund Freud. Je pravda, že bylo nutné jeho teorie poněkud přepracovat, čehož se ujala tzv. neopsychoanalýza, ale některé myšlenky obsažené v díle Totem a tabu, nebo traktátu Ženskost, vydatně obohatily svět feminismu. Opět dodávám, že zcela nechtěně. Freud, autor otázky „Was will das Weib?“ (Co chce žena?), se ve své knize Totem a tabu, kterou Mircea Eliade ironicky nazývá „evangeliem západní inteligence“, věnuje antropologickým otázkám, které souvisí s případy otcovraždy v mytologii různých kultur. Podle jeho názoru společnost a náboženství vzniklá ve chvíli, kdy „Adama“ zabijí jeho synové, aby se zmocnili žen, které jsou pod jeho vládou. Po vraždě synové otce během hostiny sní a stopy této události můžeme prý najít od Amazonie (totemické hostiny) až po baziliku sv. Petra (Mše sv.). I když Malinowski, Kroeber nebo Schmidt pseudovědecké teorie zakladatele psychoanalýzy vyvrátili, Freud, jelikož byl novodobý intelektuál, si z námitek nic nedělal. Nicméně právě zde nalezneme impuls pro tzv. ginekoteologii a feministické společenské teorie.

Zmínil jsem Freudovu stať Ženskost, v souvislosti s ní dochází ke kuriózní situaci, kdy feministky přijímají základní východisko pohledu a zároveň obrací na hlavu jeho závěry. Freud zde popisuje ženské tělo jako méněcenné, „nekompletní“. Tento nedostatek vyvolává závist vůči mužům. Mimochodem stejnou argumentaci, i když poněkud ostřejší, použila v polemice s americkými feministkami jejich kovaná odpůrkyně Marlen Dietrich, což vyvolalo ještě větší bouři pobouření, než dílo mistra samo. Jak jsem řekl, feministky Freudova tvrzení staví do zcela opačného gardu: Nadvláda mužů ve světě politiky, kultury a umění je projevem kompenzace, která pramení ze závisti mužů vůči vzhledu a biologickým možnostem ženského těla. Nejznámějšími zastánkyněmi této teorie jsou Karen Horneyová a Luce Irigarayová. Pochopitelně svá smělá tvrzení příliš nedokazují.

Také Karl Gustav Jung, žák a soupeř Sigmunda Freuda, vydatně napomohl ideologii feminismu, když navrhoval přestavbu křesťanství skrze návrat k zapomenutému dědictví. Důležitou roli v jeho úvahách hrálo osvobození sexuální síly v člověku, ženských atavismů, díky restauraci mysterijního náboženství a polygamie.

Když jsem v úvodu řekl, že předchůdci feminismu nebyl nikdo jiný, než staří známí osvícenci, pak nemohu v souvislosti s revolučními lety 20. století hovořit jinak než opět o starých známých, a to o představitelích levicové Frankfurtské školy, zejména Maxi Horkeimerovi, Theodoru Adornovi a Herbertu Marcusovi, jejichž nové pojetí levice vtisklo ráz dnešnímu feminismu. Podle Marcusovy koncepce „represivní tolerance“ mají menšiny žijící v ponížení právo na odpor za použití nelegálních prostředků, pokud se dostupné prostředky ukážou jako nedostatečné. V takové situaci je dokonce oprávněné použit násilí, protože tím nezačíná násilí nové, pouze se trhá stávající řetězec násilností, i kdyby byl skrytý. Boj osvícené elity, v našem případě feministek, o práva utiskované menšiny domácích hospodyněk, které „nemají od života nic kromě muže, dětí a domácnosti“, jak říká feministická aktivistka Betty Friedanová, a které si nejsou vědomy svých práv, legitimizuje veškeré kroky radikálního feministického hnutí.

Velký vliv na uvažování feministek měl mimo jiné americký psycholog, tvůrce teorie „pyramidy potřeb“ a předchůdce New Age, Abraham Maslow. Nemalým dílem „do mlýna“ přispěl i opěvovatel komunistického edukačního programu, Benjamin Spock. Podle něj „sovětské děti, jejichž matky mají mimo této role v životě i jiné cíle, neboť se věnují medicíně, vědě, edukaci, průmyslu, umění a dokonce i vládnutí, se zdají být vyrovnané, hodnější a dospělejší než jejich američtí vrstevníci, o něž se matky stále starají“. Betty Friedanová ve své knize The Femine Mystique dává kolegovi zapravdu a přemítá, zda „sovětské ženy nejsou lepší, protože mají v životě k dosažení důležité cíle“. Sovětský komunismus ženám jistě nabízel „vzletnější“ cíle než plenky, viz kosmický let Valentiny Vladimirovny Těreškovové, a feministky mají přeci rády výzvy, obzvláště když jsou lehčí než spořádaná výchova dětí.

Snad by se mohlo zdát, že feminismus je čistě politické hnutí, které bude uspokojeno po splnění svých cílů. Ovšem hranice „ráje“ se neustále posouvají a tak požadavky první vlny feministek dnes vypadají skoro jako nedělní homilie. Ukázalo se, že sen sufražetek o volebním právu, který liberáldemokracie bezezbytku splnila, byl jen pouhým předkrmem hodokvasu volnosti, rovnosti a sesterství. Feministkám nejde jen o rovné podmínky v zaměstnání, ostatně po té co armády některých zemí připustily do svých řad i ženy, nedošlo k nějakému dramatickému nárůstu něžného pohlaví v ozbrojených složkách, také jsem mezi feministkami nezaznamenal nějaký valný zájem o práci v dolech nebo kafilériích, hlavním cílem není pouhá změna některých parametrů ve společnosti, nýbrž změna celé stávající tak zvané patriarchální civilizace. Jelikož nedílnou a podle některých myslitelů hlavní složkou kultury v širším smyslu je náboženství, je pochopitelné, že se snahy feministek upírají i tímto směrem. V tomto ohledu došlo ke změnám na celé levici. Ty tam jsou doby zásadových ateistů. Moderní levice se náboženství neštítí, pokud to ovšem není tradiční křesťanství a pokud ano, pak je nutné jej v duchu doby upravit. Vzpomínám si, jak mě docela pobavil rozhovor se zpěvákem jedné české rockové skupiny, jejíž název, ačkoli je anglický, zde nebudu uvádět, protože je vulgární. Frontman se novinářům svěřil, že je mu blízké rastafariánství, jen je škoda, že rastafariáni, kromě toho, že kouří marihuanu, odmítají také potraty. Z mého pohledu je ale problém kromě jiného v tom, že se ortodoxní rastafariáni považují za pravý Izrael a běloši jsou podle nich „děti ďáblovy“. Nevím, možná by zmíněný bílý umělec dostal výjimku „čestný černoch“, ale každopádně to svědčí o zmatku v hlavách mladé generace. Příčin, proč mládež inklinuje k různým cizím duchovním směrům, mezi nimiž hraje prim buddhismus, je určitě mnoho a problém by si jistě zasloužil samostatnou přednášku, ale já spatřuji jeden z hlavních důvodů v tom, že se jedná o náboženství, která vyhovují egocentrickému smýšlení dneška. Přijatelné náboženství je to, které mě vyhovuje, mě obohacuje, a ne to, které na mě klade nároky a kterému mám podřizovat svojí vůli. Liberálové všech zemí by asi měli být rádi, protože levice upustila od bojového materialismu, naopak tuto zátěž hodila na hřbet apoštolům konzumu z řad pseudopravice, a přistoupila na jejich koncept náboženství uzavřeného do komůrky jednotlivce, které se nevtírá ostatním spoluobčanům svými objektivistickými nároky, nedej čerte, prohlášením o tom, že je jediné pravé, z čehož vyplývá, že jeho stoupenci mohou jiná náboženství maximálně tak tolerovat. Pochopitelně levice vítá náboženství, která jí svou věroukou nahrávají i ideologicky. Feministická teologie vychází ze stejného pohledu, ale jde ještě dál. Vlastně není vhodné v tomto případě hovořit o teologii, protože středem zájmu zde není Bůh, bůh, bohyně nebo božstvo, ale feministka a její ideologie, která vše tvoří k obrazu svému.

Německá katolická spisovatelka Gertrud von Le Fortová napsala, že když se feministky prohlašují za věřící, je nutné pochopit, že feministka ve skutečnosti vyznává pouze „ten nejubožejší kult ze všech, kult vlastního těla“. V této části se budu věnovat feministickému náboženství, v kterém sice existují různé denominace, ale všechny nakonec spojuje to, co podle mě Le Fortová přesně vystihla. Abych zde nevykresloval nějaké virtuální bytosti, bude nejlépe, když na příkladu jedné z předních feministických teoložek ukážu základní postoje a z nich vyplývající credo, které potom rozvedu.

Mary Dalyová, bývalá řádová sestra a tomistická teoložka, byla první Američankou, která získala doktorát z teologie. Stalo se tak v roce 1963 na univerzitě ve Freiburgu. Kdo zná dějiny modernismu, tak jistě zbystřil, neboť Freiburg byl jedním z center této hereze. Mezi hlavní práce autorky z jejího předfeministického období patří Problém spekulativní teologie a Přirozené poznání Boha v teologii Jacquesa Maritaina. V roce 1965 se jako pozorovatel zúčastnila zasedání II. vatikánského koncilu, odkud se vrátila, jak sama píše, „s pocitem závanu ohně v prsou“. Její další knihou byla v roce 1968 Církev a druhé pohlaví, kterou feministky považují za dějinný zvrat. V knize nenajdeme vlastně nic nového, opakují se zde tvrzení francouzské spisovatelky, feministky a Sartrovy milenky Simone de Beauvoirové, „katolíků“ Teilharda de Chardin, Hanse Künga a dalších. Nicméně dílo poměrně dobře shrnuje názory rozšířené v rámci dnešního religiofeminismu. Hlavní myšlenkou je, že „neexistuje něco takového, jako stálá, symbolická role ženy“, protože vše kolem ní se neustále mění.

V roce 1973 vychází její další kniha, Nad Bohem Otcem: směrem k filozofii osvobození žen, v níž už hlásá radikální odchod od křesťanství a odmítá víru v osobního Boha. Její credo zní, cituji: „Na počátku byl patriarchát a vykořisťování žen.“ Křesťanství je prý projektováno k tomuto vykořisťování. V páté kapitole své knihy Dalyová nazývá feminismus antisvětem, anticírkví a antikristem.

V roce 1978 spatřilo světlo světa její další dílo, Ženská ekologie: metaetika radikálního feminismu, v němž se věnuje souvislostem mezi feminismem a ekologickým hnutím – tedy „ekofeminismu“.

Dalyová má velmi dobré znalosti filozofie a katolické teologie, a proto pochopila, že feministickou monománii, že „za všechny neduhy světa může patriarchát“, nelze příliš dobře racionálně odůvodnit. Vytvořila si tedy vlastní jazyk, stovky novotvarů, aniž by se většinu z nich snažila vůbec definovat. Jediným jejich úkolem je vyvolávat emoce. Je to vlastně takový jazykový trik, nebo, chcete-li, podvod, protože s takovou formou de facto nelze věcně polemizovat.

Pochopitelně věnuje mnoho místa karikování a urážení Bible, katolicismu, a zejména Panny Marie, která je kamenem úrazu pro všechny feministky. Je zajímavé, že feministky často zmiňuje v souvislosti s démony, snad můžeme dokonce hovořit o feminodémonologii. Teď jsem asi první člověk na světě, kdo tohle slovo použil. Možná se chytí. Opět budu citovat: „Jak si čtenář vzpomene, „padlí andělé“ podle křesťanské teologie odmítli podřídit svou přirozenou autonomii křesťanskému bohu a pozbyli „věčného štěstí“ ztělesněného v „blaženém patření“ na boží bytost. Jelikož vzbouřené ženy takové podřízení vlastní autonomie odmítají, neboť vědí, že bude mít ve svých důsledcích fatální rozštěpení jejich integrity, zdá se, že tito „padlí andělé“ jsou důležitými inspirátory a spojenci.“

Dovolím si uvést ještě jednu výmluvnou pasáž: „Tvrdím, že existuje podvědomý vztah (...) mezi duchy popisovanými jako „mocnosti“ a „panstva“ (...) a duchy ponižovaných žen. Nepřátelství a nenávist, jež jsou obsaženy ve slovech proti „mocnostem“, jsou namířeny také proti ženám.“ Dalyová dále vyvozuje, že obraz Krista triumfujícího nad „mocnostmi“ (evidentně jsou míněny mocnosti temnot) může být považován jako „popis a ospravedlnění mužského triumfu nad poraženými a poníženými ženami“. Je to možná spíše romantický a provokativní satanismus, jako například u prokletých básníků, ale...

Dalyová mylně tvrdí, že čarodějnictví, magie a věštění jsou ze své povahy doménou žen. Muži prý ženám tyto vlastnosti závidí a jejich jediným cílem je „zadržení ženské síly“.

Až do svého důchodu pracovala jako „katolický teolog“ na Boston College, což je instituce, která patří jezuitům. A to i přesto, že byla aktivní lesbičkou a, jak sama přiznává, čarodějnicí.

Myslím, že další událost velmi dobře ilustruje tvrzení Gertrud von Le Fortové. V roce 1976 proběhla v Bostonu konference věnovaná „ženské spiritualitě“. Jedním z postulátů konference bylo, aby si ženy ve svých domech stavěly oltáře se zrcadly, které by jim stále připomínaly, že jsou bohyněmi. Nepřekvapí tedy, že součástí této konference byl také tanec polonahých žen v kostele za zpěvu: „Bohyně žije!“ a „Být ženou je božské“. Nejenom křesťanům, ale i feministkám samotným je jasné, že jejich světonázor není slučitelný s katolicismem, a proto se nespokojí s ničím menším, než s jeho zánikem. Již dříve zmíněná Betty Friedanová to vyjádřila lapidárně: „Církev je nepřítel.“ Jiná její kolegyně to poněkud rozvedla: „Feministické hnutí v západní kultuře se angažuje v postupném zničení Krista a Jehovy (...) Je možné, že ve chvíli, kdy spatříme jejich pád, obejdeme se zcela bez vnějšího Boha.“ Bible je pro feministky „odpornou knihou“ a proroci Starého Zákona vtěleným zlem. Ovšem protesty z židovské strany a nebezpečí obvinění z antisemitismu ubírají feministickým výpadům tímto směrem na síle. Vše si pochopitelně vynahradí na křesťanství, které vlastně také obsahuje Starý Zákon, takže se tak spolu s Novým Zákonem zabijí „dvě mouchy jednou ranou“. Do křesťanství se přeci může kopat.

Co se týče chápání nechápání božstva u feministek, myslím, že to trefně ve svém eseji Proč ženy potřebují bohyni vystihla jejich představitelka Carol Christová, cituji: „Nelze jednoduše odhodit symbolické systémy; je nutné je nahradit jinými. Pokud se tak nestane, pak se myšlení v případě krize, zmatku nebo porážky vrátí ke strukturám, které zná z minulosti. (...) Vzniká otázka, zda Bohyně není prostě osvobozenou ženskou mocí, a jestliže ano, proč vůbec zavádět její symbol? Nebo se symbol vztahuje na „vnější“ Bohyni, kterou nelze snést do lidského potenciálu?“ Na tuto otázku odpovídá feministka Starhawk, rozená Miriam Simosová: „To záleží na tom, jak se cítím. Když se cítím slabá, je někým, kdo mi může pomoci a ochrání mě. Když se cítím silná, je symbolem mojí vlastní energie.“

I když feministky zachází s náboženskými pojmy značně instrumentálně, jak se jim zrovna hodí, je jasné, že jim, pokud je bohyní každá žena, nebo se alespoň v každé ženě zjevuje, vyhovují spíše panteistické a polyteistické náboženské systémy. Svým přístupem vlastně potvrzují Jungova slova: „Náboženství je smyšlené, ale dobré.“ (Ve smyslu užitečné.) Ovšem pro větší věrohodnost ještě zbývá podpořit feminoreligionistické teze nějakými argumenty.

Hlavní argumenty jsou dva:

Za prvé: V době kamenné (40 000 – 3 500 let před Kristem) lidstvo poprvé vybudovalo civilizaci. Jednalo se o mírumilovnou a matriarchální společnost s kultem Velké Bohyně. Tento koncept nevymyslel nikdo jiný než muž, konkrétně Johann Bachofen, o kterém již byla řeč. Jeho teorie se okamžitě chopili marxisté August Bebel, Bedřich Engels a spol. Jak jsem již uvedl, Bachofenovy teze byly velmi záhy vyvráceny, což dokonce přiznávají i některé feministky. Například Rosemary Radford Reutherová píše: „Směřujeme k obnově alternativního, matriarchálního náboženství a vzkříšení jeho zásad? Bohužel, takovéto zásady nelze nalézt. (...) Možná takové náboženství kdysi existovalo, možná ne. (...) Pro nás je každopádně ztracené.“ Jinak se tomuto problému velmi fundovaně věnuje Philip Davies ve své knize Demaskovaná Bohyně: vzestup neopohanské feministické spirituality.

Druhé tvrzení „duchovních“ feministek zní, že dnešní módní čarodějnictví, jakou je například asi nejrozšířenější Wicca, není ničím jiným než starodávným pohanským přírodním náboženstvím, náboženstvím Velké Bohyně. Ani to při bližším zkoumání neobstojí. Čarodějnictví, vyvolávání duchů černou či bílou magií, bylo od nepaměti provozováno jak ženami, tak muži. Ovšem představa těchto praktik jako výlučně ženského starodávného pohanského náboženství se poprvé objevuje až v 19. století v díle francouzského historika Julesa Micheleta, který byl znám svou nenávistí vůči katolické Církvi. Davis uvádí, že Michelet napsal svojí knihu Čarodějnice za dva měsíce, těsně před svou smrtí, aniž by se příliš zabýval nějakým historickým bádáním. Michelet píše, že čarodějnictví bylo zásadně ženským náboženstvím, „kultem přírody a plodnosti“, stálo na vyšším morálním stupni než křesťanství, které jej nenávidělo a nakonec také zničilo. Ačkoli ostatní historici tyto teze odmítali, stala se kniha brzy populární, a to z toho důvodu, že tehdy byl populární také falešný romantický mýtus o mírumilovném a nevinném pohanství. Kult Wicca vymyslel v roce 1939 Angličan Gerald Gardner, přičemž vycházel z kabaly a díla okultisty a satanisty Aleistera Crowleyho, s nímž se osobně znal. Dovolím si citovat Philpa Daviese: „Crowley přiznával, že jeho systém magie není pro každého; ve skutečnosti hlásal elitarismus. Na druhou stranu viděl místo pro zpopularizovanou a snáz přijatelnou verzi svého učení. V dopise z roku 1915 napsal: „Již dozrál čas pro přírodní náboženství. Lidé mají rádi obřady a jsou už unaveni bohy, jejichž existenci nemohou dokázat. Zdůrazňuj pravá dobrodiní Slunce, Mateřské síly, Otcovské síly atd. Pokud to mám říci přímo, staň se zakladatelem nového a velkého pohanského kultu“.“ Gardner uposlechl rady svého přítele, ale až teprve v roce 1951, kdy byl v Anglii zrušen zákon o čarodějnictví, který platil od roku 1736. Gardner se později stavěl do role odborníka na dosud málo známá, vyhaslá a starodávná pohanská náboženství, přičemž vydával za svoje objevy to, co ve skutečnosti více než deset let vymýšlel. Wicca je tedy zjednodušenou verzí satanismu pro masy, je dílem Geralda Gardnera, s přispěním Crowleyho. Tvrzení, že čarodějnictví je pohanským přírodním náboženstvím, je pohádkou z pera „bratří“ Bachofena a Micheleta.

Z obou předešlých tezí vyplývá třetí tvrzení, které předpokládá, že návrat k původnímu, tedy podle feministek původnímu, matriarchálnímu uspořádání a kultu Velké Bohyně, dá novou naději lidstvu a vytvoří harmonickou společnost. Předpoklad tohoto tvrzení se vyvrací již tím, že v dějinách není ani stopy po matriarchální společnosti a zmíněném všeobecném náboženství. Podle mého neplatí ani závěr teze, protože feministická utopie by brzy vedla k rozbití společnosti a otevřenému konfliktu mezi muži a ženami, přičemž první obětí této „dívčí války“ by se stala instituce rodiny, která je oporou každé societas, od křovácké vesničky až po římské Imperium.

Nechci tvrdit a ani to netvrdím, že většina feministek praktikuje čarodějnické obřady, kreslí v kruhu pentagramy nebo pomocí talismanů „uzemňuje energii“. Jsem toho názory, že se to týká pouze úzké skupiny radikálek, ovšem na druhou stranu nelze přehlížet sympatie, kterým se tyto kruhy těší u svých agnostických kolegyň. Například v pořadu Ester Kočičkové na ČT vystoupila jako oponentka pana Michala Semína paní Alexandra Berková, zakladatelka první ženské zednářské lóže v České republice a propagátorka okultních směrů New Age. Z logiky věci je pochopitelné, že čarodějnické kulty jsou feminismu blíže, než křesťanství, judaismus, o islámu ani nemluvě.

Nepřekvapí, že se feministky často v diskusích odvolávají na čarodějnické procesy a vydávají je za důkaz údajné mužské „války proti ženám“. Ovšem tento argument má několik zásadních nedostatků. Černá magie byla vždy trestná, o čemž svědčí dochované dokumenty z Egypta nebo Římské říše. V 16. a 17. století opravdu došlo k epidemii čarodějnických praktik, což mělo za následek pronásledování pravých, ale bohužel také i domnělých čarodějnic. Byla to jistě drsná doba, ale je pravdou, že většinu udání proti čarodějnicím vznášely ženy a trestáni za tyto zločiny byli rovněž i muži. I Rosemary Reutherová přiznává, že „ženy nikdy nebyly jedinými obětmi honů na čarodějnice“. Feministky operují s číslem 9 000 000 obětí pronásledování. Tato pohádka vznikla v 19. století v dílně americké sufražetky Joslyn Gageové, která tvrdila, že svoje informace čerpá od Bachofena. Historici ve skutečnosti uvádí 40 000 až 100 000 na celém světě, tedy v Evropě a Americe. Z čísla 9 000 000 se dokonce stalo takřka feminodogma, což se tragikomicky projevilo v případě Philipha Daviese, který byl kvůli své knize Demaskovaná bohyně, kde toto číslo vyvrací, feministkami obviněn „z popírání holocaustu“. Nějaká Aradia Gynette Apfelbaumová z Armády osvobození lebiček dokonce navrhovala zavedení „mezinárodního zákona, který by takovýto antifeminismus zakazoval“.

I když se stoupenkyně feministických duchovních směrů nebudou příliš hlásit k temným mocnostem, je pravdou, jak jsem již ukázal na příkladu bývalé řeholnice Mary Dalyové, že jsou často fascinovány právě tímto světem vzbouřených duchovních bytostí. Z křesťanského pohledu je také jasné, že jakákoliv forma magie, ať už se tváří v jakékoliv barvě, je přinejmenším snahou o navázání kontaktu s démony. Obávám se, že démoni, jakožto správní kapitalisté, této poptávce vyhoví. Dalším příkladem toho, jak zlo přitahuje feministky, je jejich stále častější odvolávání se na Lilith, nočního démona-ženu, o němž je řeč ve Starém Zákoně, konkrétně Izajáš 34, 14. V ekumenickém rádoby překladu je uvedeno „upír“, aniž by ve vysvětlivkách byl tento termín blíže specifikován. Je tedy nutné sáhnout po katolickém Hejčlově překladu, kde stojí, když dovolíte ocituji celý verš, protože je nádherný, ostatně jako všechny verše v Písmu Svatém: (Je řeč o trestech, které stihnou hříšný svět) „Běsové potkávati se tam budou se strašidly, chlupáči na sebe budou pokřikovat, tam se uloží noční příšera, odpočinutí si tam najde.“ Nejdříve malé vysvětlení, slova „chlupáči na sebe budou pokřikovat“ nelze vztahovat na motorkáře, jak se mylně domníval můj protestantský kamarád, ve skutečnosti se jedná o satyry. Hejčl uvádí, že: „Noční příšera jest příbuzna noční ďáblici, známé z assyrských klínopisů. Rabíni bájili o noční ďáblici, která úklady strojí dětem.“ Lilith hraje důležitou roli v talmudické démonologii, podle níž byla démonickou ženou Adama a matkou démonů.

Ať už některé feministky provozují magii nebo ne, myslím, že v obou případech platí slova Gertrudy von Le Fortové, která v knize Věčná žena napsala: „Jestliže žena (...) hledá sebezbožnění, katastrofa je nevyhnutelná; (...) vzpoura ženy je čímsi démonickým, a tak je také vnímána.“

Ještě bych asi měl zmínit „katolickou“ feministickou teologii. Bohužel se jedná o tak složitý problém, že si jej netroufnu teď během pár minut pojmout. Jenom naznačím několik bodů. Prvním krokem, který je nutné z pohledu „katolických“ feministek a feministů udělat, je nabourat dosavadní chápání Svaté Trojice. Jelikož u Otce a Syna by bylo velmi nápadné zavádět nějaké genderové změny, zaměřují se na Ducha Svatého. Dochází vlastně k poženštění Ducha Svatého. Ovšem podobné tendence lze najít i u autorů, kteří s feministickým hnutím nemají nic společného a jejich motivace vychází z jiných základů, nicméně tím přispívají ke zmatku v této věci. Tyto spekulace pochází i z takzvaného konzervativního tábora, ale nechci to teď rozvádět. Pokud bude mít někdo zájem, tak se tomu budu věnovat v rámci diskuse. Kromě toho došlo k oprášení gnostické teze o Boží Moudrosti, která je vnímána jako osoba, Sofia. Je to naprosto evidentně účelová koncepce, protože přisouzení božských vlastností další osobě zcela ruší nauku o Trojici. Přesto se někteří „katoličtí“ teologové vydávají touto cestou. Jedním z nejznámějších je německý kněz Thomas Schipflinger, autor knihy Sofia – Maria. Holistická vize stvoření, v níž se věnuje historii údajné Sofie a tvrdí, že se tato bytost „vtělila“ do Nejsvětější Panny Marie. Nemusím snad zdůrazňovat, že tím berou za své i mariánská dogmata. Omlouvám se, nejsem teolog, a ještě jednou zdůrazňuji, že problém feministické „katolické“ teologie vnímám velmi vážně, a proto bych spíše přivítal, kdyby se jej třeba na příští přednášce ujala osoba povolanější.

Feministky dnes hledají svojí Arkádii, některé stále hledí do daleké minulosti, ale jak jsem řekl, není to svět ztracený, je to svět, který nikdy neexistoval. Další s nadějí vzhlížejí ke světu zvířat. Umírněná americká feministka, antropoložka Sarah Blaffer Hrdyová, má ve věci, zdá se, jasno: „Kdyby jen muži odhodili svojí hloupou touhu po vládě nad světem, stal by se daleko příjemnějším místem pro život. Podívejte se na talibance, podívejte se na Vatikán... a potom se podívejte na společenství opiček bonobo.“ Bonobo, jsou výše než lidi, protože, jak tvrdí Hrdyová, „mezi bonobo vynikají samice. Je to jenom lehká dominance, vlastně spolurozhodování, na více či méně rovných zásadách.“ Hrdyová také tvrdí, že žena není obdařena instinktivní touhou mít dítě a mateřský instinkt je pouhý výmysl, eventuálně se týká stejně tak ženy jako muže, protože vzniká uvolňováním stejného hormonu, prolaktinu. Feminismus tak neguje biologickou přirozenost ženy a zdůrazňuje animalistické fyzické aspekty.

Přední feministka Joan Didonová napasala: „Děti jsou odporné mašinky na jedení a špinění, zbavují ženy jejich svobody.“ Pro novinářku a spisovatelku Ann Crittendenovou bylo narození dítěte jednou z nejhorších ztrát v životě: „Rozhodnutí o porození dítěte mě zhruba stálo 600 až 700 tisíc dolarů, a to nepočítám ztráty na kontě důchodového fondu.“ Na druhou stranu jsou ovšem ženy, které práci obětovaly svůj soukromý život, ať už to je Marlen Dietrich, Edith Piaff nebo Leni Riefenstahlová, a plně si uvědomovaly, že ztratily cosi nezvykle cenného, neoddělitelné, sebou akceptované ženskosti. Žádná z těchto velkých žen neměla povedený manželský a rodinný život. To samé se týká i drtivé většiny feministických leaderek.

Hesla o „osvobození žen“ jdou v ruku v ruce s dalšími levicovými slogany o osvobození neuvědomělých menšin všeho druhu. Feminismus vystupuje proti křesťanství a základům řecko-římské civilizace, přičemž se často dovolává „úspěchů“ primitivních pohanských společností nebo mýtických, neexistujících kultur a náboženství.

Pokud budeme brát misogynii jako mužskou psychickou nemoc, tak jak ji diagnostikuje moderní psychologie, můžeme také feminismus zařadit mezi těžké a rozšířené psychické poruchy. Symptomy této nemoci jsou: popření vlastní přirozenosti a přenesení objektu nenávisti na vytoužené mužství. Myslím, že Gustave Le Bon, francouzský sociolog a autor knihy Psychologie davu, měl pravdu: Feminismus, stejně jako socialismus, se musí léčit.

Autor: Martin R. Čejka
Přepis přednášky pro občanské sdružení Lipový kříž, která se uskutečnila dne 1. prosince 2004 v plzeňském konventu řádu kazatelů.


Zdroj: Katolík, prosinec 2004

Přečtení článku: 805160x

Tisknout článek

Průměrná známka článku: 2.7

Pošli článek kamarádovi

Oznámkuj článek (1 - nejlepší): 1 2 3 4 5


Související články

31.12.2014, 14:56   Dívky (15) umlátily dva psy kladivem
09.03.2011, 23:16   Ženy brání pokroku a jsou prostitutky, vyslechla si feministka
11.01.2011, 22:44   Ženy a radikální hnutí žen v České republice (úvod)
09.04.2010, 23:10   Jak studovat na umělkyni?
08.04.2010, 12:00   Feministky popírají ženství!


Diskuse ke článku

 

Vložit nový příspěvek   Sbalit příspěvky

 

 

Demokracie versus totalita

Autor: Jarmila K. Žena

Založeno: 25.07.2007, 07:33

Odpovědí: 15

panu Sašovi velmi doporučuji si přečíst knihu zvanou: Kdo jsou Židé? Napsal ji Paul Spiegel a dozvěděl by se v ní neuvěřitelně zajímavé věci. Například to, že Židé považují křesťany za nevěřící a Žida Ježíše nepovažují za proroka ani syna božího. Ti praví věřící na celém světě jsou pouze Židé, protože to oni jako první vynalezli monoteistické náboženství v čele s jediným Bohem. Jediným a pravým prorokem je Abrahám, křesťanství i islám jsou jen nepravá a okopírovaná náboženství vycházející z původní Tóry. Jaké z toho plyne poučení? Že jediným Bohem vyvoleným národem jsou Židé, kteří kvůli svoji víře trpí již 3900 let.

Potíž je však v tom, že Židé vynalezli totalitu. Tím, že zrušili původní polyteistická náboženství vzývající především různé bohyně plodnosti, či zemědělství a nastolili jediného Boha, který přikázal podřízenost ženy, tak chytře automaticky vyřadili 50 procent obyvatelstva z jakéhokoliv rozhodování. Dalších 30 procent nemajetných, chudých mužů bylo taky vždy snadno od moci odstaveno. A tak světu až do dnešních dnů vládne ve skutečnosti jen 20 procent celosvětové bohaté elity, bez ohledu na nějaké volby, či řečí o demokracii.

Že před monoteistickým judaistickým náboženstvím existovala Mateřská epocha svědčí taková drobnost, že se u Židů počítá židovství jen po mateřské linii. Čili otec nebyl nikdy důležitý, protože nebyl nikdy jistý, jen matka přesně věděla, které dítě bylo její. Taky je zajímavá hebrejština, která se píše zprava do leva- což vysloveně dokazuje, že vznikla z matriarchálních kořenů. Levá strana totiž vždy přináležela matriarchálním bohyním. Po vítězství monoteistického patriarchátu bylo vše levé označeno za špatné a vše pravé oslavováno jako to pravé.:)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Demokracie versus totalita

Autor: Pája Muž

Založeno: 25.07.2007, 09:05

Ad "Že před monoteistickým judaistickým náboženstvím existovala Mateřská epocha svědčí taková drobnost, že se u Židů počítá židovství jen po mateřské linii.":

Což je poněkud mylná informace. Ano u židů existuje mateřská linie, ovšem to se týká novodobého judaismu. Podíváte-li se do Starého zákona, tak tam najdete vždy výčet patriarchální linie. Doporučuji čerpat méně z publikací jako Der Sturmer atp. a vyhledat fundovanější literaturu.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Demokracie versus totalita

Autor: Johny Muž

Založeno: 25.07.2007, 09:11

Jarmilka ale nechce hledat ve fundovanější literatuře, to by se ji "nehodilo do krámu".

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Demokracie versus totalita

Autor: Muž

Založeno: 25.07.2007, 09:55

Doporučuji na tuhle osobu vůbec nereagovat. Je to se pomatený sebestředný exot s permanentní laktační psychózou. Když ji budete oponovat tak vám vynadá způsobem za který by se nemusel stydět kdejaký dlaždič. Její oblíbená nadávka je s prominutím ko.kot drevený.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Demokracie versus totalita

Autor: Johny Muž

Založeno: 25.07.2007, 10:09

A až se nám Jarmilka vzteky zakoktá, bude její příspěvek vypadat takhle: ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko
ko ko ko ko te drevený.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Demokracie versus totalita

Autor: Jarmila K. Žena

Založeno: 25.07.2007, 13:48

Vidím, že si již ve své přezdívce libujete, snad byste si toho kokota dreveného mohl dát jako svůj nick, hodil by se k Vám víc.:)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Demokracie versus totalita

Autor: Dáša Žena

Založeno: 04.08.2007, 00:28

Milý pane, i bez fundovanější literatury je snad každému jasné, že každou chvilku se na téhle planetě někdo považuje za vyvoleného. Jednou jsou to Židé, podruhé skupinka chlapů na těchto stránkách, a vždycky je to blbost na entou.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Demokracie versus totalita

Autor: Jarmila K. Žena

Založeno: 25.07.2007, 13:33

Není to mylná informace, mýlíte se Vy, nebo jste to špatně pochopil. Ano, ve Starém zákoně je vyjmenovávána patriarchální linie, ale pokud byl někdo označen za Žida, tak musel mít i tenkrát židovskou matku, i když ve Starém zákoně nebyla jako jeho matka ani vůbec uvedena, neboť to pro zbožné pány nebylo nijak důležité. To pravidlo platilo od samého ZAČÁTKU vzniku monoteismu, takže se mýlíte, když tvrdíte, že se to týká až novodobého judaismu. Pokud si Žid vzal nežidovskou ženu a měl s ní děti, tak on byl Židem až do smrti, ale jeho děti ze židovství vypadly, byly z nich Nežidi.

Uvedu příklad hned ze samého počátku: praotec Židů Abraham měl svého prvního syna Izmaela s otrokyní Hagar. Tento syn se narodil roku 1850 před občanským letopočtem (čili před Kristem) a stal se praotcem Arabů. Pak se stal zázrak a jeho stařičká manželka Židovka Sára otěhotněla a narodil se syn Izák. A teprve tento syn Izák založil národ Židů, protože byl synem Židovky. Od té chvíle vždy museli muži splodit potomstvo výhradně se Židovkou, a jejich synové museli být do osmého dne obřezaní, jinak k židovskému národu nepatřili.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Demokracie versus totalita

Autor: Filip Muž

Založeno: 25.07.2007, 15:20

1. Pokud je dítě narozené v platném manželství, přejímá původ po svém otci.
2. Pokud je dítě narozené mimo platné manželství, přejímá původ po své matce, protože žádného legálního otce nemá.

Teprve později (asi 500-400 let před n.l.) bylo zavedené pravidlo, že smíšená manželství mezi Židy a ostatními národy nejsou povolená, a tedy nejsou platná.

Tehdy tedy vznikla podmínka, že každý Žid musí mít matku Židovku. Předtím to možné bylo.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Demokracie versus totalita

Autor: Jarmila K. Žena

Založeno: 25.07.2007, 18:15

Můžete své odvážné tvrzení nějak doložit? To by mě vážně zajímalo, kdo z nás má pravdu. Kdo to tehdy před těmi 500 lety určil? Víte, on má totiž židovský národ jaksi historicky přesně všechno zdokumentované, je to národ takříkajíc s rodokmenem, takže byste své tvrzení měl nějak konkrétněji doložit- kdo, kdy a kde to určil, jak Vy tvrdíte.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Demokracie versus totalita

Autor: Filip Muž

Založeno: 26.07.2007, 14:54

Úplný zákaz smíšených manželství platil buď od času Ezdráše (Ezdráš, kapitola 10) což je zhruba 450 let před n.l., a nebo od 70. roku n.l. (skupina Jochanana ben Zakaje).

Předtím bylo omezení v Deuteronomium, snad v sedmé kapitole na svazky s 7 vyjmenovanými národy (Hospodin se obával, že jeho ovečky odloučené od stáda změní víru a vykašlou se na něj :)).

Zjevně tento zákaz nebyl braný moc vážně.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Demokracie versus totalita

Autor: Filip Muž

Založeno: 26.07.2007, 15:17

Doplnění: Deuteronomium lze považovat za základ mateřské linie, když si k tomu člověk nepřipojí tehdejší zvyk, kde žena následovala svého manžela k jeho lidem a přejala jeho zvyky a víru...

Tzn pokud si židovský syn vzal cizí dívku, převzala židovskou víru a vše bylo vlastně v pořádku.

Pokud si židovská dcera vzala cizího muže, odešla s ním, přestala uctívat Hospodina (možná :)) a jejich děti byly vychovány v jiné víře.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Demokracie versus totalita

Autor: Johny Muž

Založeno: 25.07.2007, 16:53

Jarmilko, co kdyby jse se zase vrátila pouze k svým, jeden čas velmi oblíbeným, opičkám bonobo?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Demokracie versus totalita

Autor: Jan Muž

Založeno: 25.07.2007, 17:05

Možná nám militantní feminacistka Jarmilka doporučí k přečtení knihu Adolfa Schweina: "Pašíkovy děti". Hlavně že tam bude s dostatečnou erudicí vyspekulováno, že v prasečinci podle přirozenosti vládnou svině. Proč by to tak nemohlo být mezi lidmi?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Demokracie versus totalita

Autor: Johny Muž

Založeno: 25.07.2007, 17:13

Bacha na Jarmilku! Podaří-li se Vám ji rozčílit, použije proti Vám někaté to ošklivé slůvko vhodné právě tak do toho chlívku!

Odpovědět na příspěvek

 

Ji muselo nejvíc nasr...,

Autor: Milan Muž

Založeno: 26.07.2007, 00:49

že tato přednáška zesměšňuje ty memy o opičácích bonobo dávno před tím, než se ona jimi nakazila a začala je kolem sebe plivat.
Vždyť ta přednáška je stařičká, už z roku 2004.

Odpovědět na příspěvek

 

Jarko

Autor: Jakub Muž

Založeno: 25.07.2007, 08:26

Odpovědí: 5

Přečtěte si nějakou relevantní historickou studii a chudáka Sašu nechte v klidu žít. Vaše "ověřené teorie" jsou vážně k popukání. Studoval jsem teologii několik let a dodnes je to hlavní obor mého zájmu. Stejně tak filosofie a historie, ale co Vy tu plácáte za nesmysly, to je vážně úroveň! Fujky, styďte se!
Nic z toho, co jste právě napsala jsem v životě neslyšel, nečetl a neviděl. Možná u Vás opravdu platí, že přání je otcem myšlenky. Leben Sie wohl!

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Jarko

Autor: Jarmila K. Žena

Založeno: 25.07.2007, 13:45

No vidíte, jak jste nevzdělaný! Musíte toho ještě hodně přečíst chlapče, než se dostanete na mou úroveň.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Jarko

Autor: Johny Muž

Založeno: 25.07.2007, 16:37

Jarmilko, na to, aby jsme se pročetli na tvoji úroveň, by nám stačila čítanka, a budeme-li tě chtít převyšovat, tak max. Broučci.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Jarko

Autor: Filip Muž

Založeno: 25.07.2007, 15:27

[ironie]
Pokud se chcete dostat na úroveň Jarmily, doporučuji následovat její radu a začíst intenzivně číst vhodnou literaturu, nejlépe něco anti-sionistického. Mein Kampf bude dobrý začátek.
[/ironie]

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Jarko

Autor: Jarmila K. Žena

Založeno: 25.07.2007, 18:21

(bez ironie)
Tak pozor, pokud se domníváte, že kniha Kdo jsou Židé, je nějaké antisionistické dílko, tak jste těžce na omylu. Spisovatel Paul Spiegel je Žid a je na to patřičně hrdý. Tu knihu napsal proto, aby lidem osvětlil spoustu otázek, které se kolem židovského národa rojí, a ta kniha je dostání v Luxoru, protože vyšel pro velký zájem její dotisk.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Jarko

Autor: Johny Muž

Založeno: 25.07.2007, 18:11

...přání je otcem myšlenky...Udivuje mě, že tohle pořekadlo feministky ještě nepředělaly
na "přání je matka myšlenky"!

Odpovědět na příspěvek

 

skvělý příspěvek

Autor: čtenář Muž

Založeno: 25.07.2007, 11:46

Odpovědí: 5

Díky předchozím přispěvatelům za uložení jarmilky do správné postýlky, ale jí se přesto povedl zdejšími přispěvatelkami, zejména Olgou, uplatňovaný trik.Pokud se objeví příspěvek, na který by těžko reagovaly, odvedou diskusi do debaty o vedlejších věcech a tak potlačí vyznění příspěvku.To by se zde však stát nemělo.
¨V tomto případě je třeba ocenit redakci za zveřejnění, přednášky pana Čejky, ukazuje, co je to myslet hlavou a jak se za to vyplatí bojovat.Naznačuje také, jak by vypadal svět, kde by zvítězila feministická ideologie, logika, spravedlnost, v žádném případě by tam nemělo místo humanistického lidství ve formě, jak o ně bojovala dva tisíce let západní společnost. Byli by opět jen dezorientovaní otroci a to jak muži tak ženy.
¨Jenom ještě poznámka:O bezpříčetné hlouposti feministických ideoložek svědčí to, že by jejich milovaná společnost
"bonobů&
quot; mohla fungovat jen tam, kde je dostatek banánů pro všechny, čili bez jakéhokoliv náznaku záměrné ekonomické činnosti. Už tam, kde by bylo třeba se trošku snažit a nejen nechat samicím rozdělování plodů, které vyrostou samy, by tato společnost nemohla fungovat ani týden a začala by se strukturovat podle schopností těch či oněch nedostatkovou potravu potravu opatřit.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: skvělý příspěvek

Autor: Jarmila K. Žena

Založeno: 25.07.2007, 13:43

Mýlíte se, můj první příspěvek nebyl o vedlejších věcech, ani jsem jsem jím neodváděla diskusi jinam. Když chcete psát o dějinách, nemůžete jako Saša cosi vytrhávat z kontextu a psát páté přes deváté, ale musíte znát všechny souvislosti, ale hlavně: KOŘEN, nebo POČÁTEK všech dějů, od kterého se vše další logicky odvíjí.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: skvělý příspěvek

Autor: Johny Muž

Založeno: 25.07.2007, 16:30

Bla bla bla, ty jedna stará VĚTEV.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: skvělý příspěvek

Autor: Jarmila K. Žena

Založeno: 25.07.2007, 18:26

Lepší je být stará moudrá větev, než být mladý, tupý kokot drevený.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: skvělý příspěvek

Autor: Johny Muž

Založeno: 25.07.2007, 18:42

Jarmilko, co popustit trochu svou fantazii? Takhle vypadá tvůj "nadávací" slovník značně omezeně.
Ale co taky chtít od omezence, že?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: skvělý příspěvek

Autor: Johny Muž

Založeno: 25.07.2007, 16:29

....jak by vypadal svět, kde by zvítězila feministická ideologie, logika, spravedlnost...Tak tohle mi není jasný, nevšiml jsem si u feministek žádné logiky a už vůbec ne spravedlnosti.
Jinak krásný příspěvek.

Odpovědět na příspěvek

 

To: Saša

Autor: Modry Klokan Muž

Založeno: 25.07.2007, 13:02

Odpovědí: 0

Já chci jen poděkovat Sašovi za zprostředkování Čejkovy přednášky. Je za tím evidentně spousta práce a skutečné vzdělání. Rozsáhlý materiál a zdroje, přitom čtivé a srozumitelně zasazené do společenského a politického kontextu. Plus styl a jazyk - klobouk dolů.

Odpovědět na příspěvek

 

Strašně užvaněný článek,

Autor: kocour Muž

Založeno: 25.07.2007, 17:19

Odpovědí: 173

kdybych si dole nepřečetl, že je to katolický text, myslel bych, že to psala ženská, i když i na tu by to bylo moc dlouhé. Ale na Katolíka je to tak akorát, ti jsou ještě daleko užvaněnější, než ženy.

Ale prosím vás, buďte někdo té lásky a shrňte mi obsah třemi, maximálně pěti větami, nemám sílu a čas se tím prokousávat.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Strašně užvaněný článek,

Autor: Jan Muž

Založeno: 25.07.2007, 17:31

Střízlivě, objektivně, na základě skutečných znalostí, s plným vědomím odpovědnosti a bez extrémního zaujetí (extrémně pravdivě :-)) se zde vysvětluje, čím onemocněla a na co zajde tato společnost.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor: kocour Muž

Založeno: 25.07.2007, 17:41

Aha. A čím onemocněla a na co zajde? Jednou větou, plís.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor: Johny Muž

Založeno: 25.07.2007, 18:07

Jane, omlouvám se, že Vám lezu do konverzace s Kocourem, ale nedá mi to:
Kocoure, např. ty jsi jednou z jejích nemocí. Další nemoce společnosti tvoří tvoje kamarádky feministky.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor: Jan Muž

Založeno: 25.07.2007, 18:13

Správně Johny, chytrýmu napověz, vola kopni.:-)))))

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor: kocour Muž

Založeno: 25.07.2007, 18:23

Připomínáte mi fanouška Sparty po desátém pivu. I on má svou pravdu.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor: maja Žena

Založeno: 26.07.2007, 12:02

Johny je hlupačka *, chlapče ....

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor: kocour Muž

Založeno: 25.07.2007, 18:21

To jsou dvě věty. Inteligent to jistě zvládne větou jedinou. Vy zjevně nikoli, když místo toho, abyste mne tou jednou větou utřel, se do mne musíte navážet. Zastíráte tak, že jste jen přitákavač, vlastní myšlenky neschopen.

Připomínáte mi onu slečnu, která na zkoušce ze správního práva odrecitovala paragraf po paragrafu zákon o obcích, ale prostou otázku "a čím se tedy liší správa a samospráva" zodpovědět nedokázala.

Já se ptám vážně, nemíním to číst a ztrácet tím čas. Chci z toho slyšet jen to podstatné.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor: Jarmila K. Žena

Založeno: 25.07.2007, 18:33

No, doufám kocoure, že mne zase nesprdnete, ale já se pokusím Vám ten obsah článku v krátkosti shrnout: je to děsná slátanina o ničem.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor: kocour Muž

Založeno: 25.07.2007, 18:47

Ach jo. Vy mne snad vážně donutíte si to přečíst. Obávám se ale, že už s ohledem na to, že to sem poslal Saša, znám výsledek předem:

"Společno
st je nemocná a umírá, protože lidé nevěří v boha, neřídí se jeho přikázáními, staré jistoty neplatí a každý si dělá, co ho napadne. Jednou z ideologií, která ohrožuje staré pořádky, je i feminismus, protože nabourává pořádky mezi mužem a ženou, na které byli všichni léta zvyklí, a vnáší tak do společnosti nejistotu a frustraci a bordel."

Shrnul jsem to správně, Sašo?

Já bych si dovolil oponovat tím, že nejistoty se bojí jen ti slabí, jen oni potřebují pravidla a řád a jistoty. A je jedno, jestli tu jistotu najdou v bohu, židovském, křesťanském či jiném, nebo třeba v komunismu a zdánlivých sociálních jistotách. Neexistují žádná přirozená práva a přirozené pořádky, existují jen práva za přirozená prohlášená tím, kdo má sílu je jako taková prosadit a nastolit jim odpovídající pořádky. Jediný opravdu přirozený stav je chaos a bordel, právo silnějšího, rovnováha různých zájmů. Hnusné, co? Ale pravdivé ...

A dál: Stát původně nebyl nic jiného než mafie, skupina nejsilnějších, která ovládla druhé a prohlásila takový stav za přirozený. To proto byl egyptský faraon současně i bohem, aby byl nedotknutelný a odlišil se od ostatních Egypťanů, to proto Aztéckého vládce jeho lidé zabili, jakmile začal jednat se Španěly a sundal si svou božskou masku, to proto byla vymyšlena ideologie jednobožství, od té doby nepřekonaná, protože politicky nejvýhodnější.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor: Jan Muž

Založeno: 25.07.2007, 19:10

Článek je úplně o něčem jiném. Mimochodem, pokud je podstatou světa chaos a šanci mají jen silní, potom feminizace znamená cestu ke slabosti, teda nutně sebezničení celý jedný civilizace. Vivat Eurábie.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor: kocour Muž

Založeno: 25.07.2007, 23:43

Opět jste to podstatné nepochopil. Feminismus může vyhrát jen tehdy, pokud bude silnější. Vy vážně neumíte ani do tří? Kdyby byl slabý, neprosadil by se. Pokud prohrává tento web a ČSM, je to proto, že se tu koncentruje to nejhorší, co lze mezi muži nalézt. Navenek to ukazuje svaly, ale ve skutečnosti je to jen mindrák z vlastní malosti, co tady předvádí 90 % pánů. Sašu a asi 2 další k nim nepočítám, na rozdíl od vás.

P.S.: Eurábie - to jako že ty hnusné feministky nám sem zavlékají korán, tak jste to myslel? :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor: Jan Muž

Založeno: 26.07.2007, 11:38

Vy budete asi velká opelichaná kočka, co se lísá k panince o svoji misku, žádný kocour. Feminismus není žádná síla, ale ideologie, za kterou stojí různé síly, o kterých nemáte ani ponětí. Současná moc západu je postavena na neslýchané převaze kapitálu a bohatství elit, kterým to prochází jen díky falešné demokracii (parlamentarismu) a atomizaci společnosti. Jedinec cítí nulový podíl na vývoji společnosti a nevidí žádnou možnost na tom něco změnit. Typickou konzumní ovcí je žena, ona je příkladem podřízenosti, neochoty ke vzdoru, strachu před existenční hrozbou, snadné zmanipulovatelnosti, na ní jsou směrována všechna pozlátka a reklamní triky. Feminizace podporující individualismus, služebnost systému, rozklad rodiny a neschopnost lidí se organizovat v odporu je tím nástrojem mocných, jak nás udržet v klidu jako mechanické a tupé zdroje jejich prospěchu. My se takhle žereme mezi sebou, užíráme v půtkách a samotě, muži psychicky upadají pod terorem justice a ženy slabomyslně přežvykují omámeny svým Pyrhovým vítězstvím. Vše podstatné nám uniká. Proto lze očekávat, že východní civilizace a islamizace nám ukážou časem, kde je ta pravá síla. Oni zatím žijí z ropy, ale to jednou skončí a budou expandovat, což už v podstatě činí, jak demograficky tak kapitálovými investicemi.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor: kocour Muž

Založeno: 26.07.2007, 11:46

"Současná moc západu je postavena na neslýchané převaze kapitálu a bohatství elit, kterým to prochází jen díky falešné demokracii (parlamentarismu) a atomizaci společnosti."

Aha
, tak pán je vlastně komouš, teď to prasklo, kapitál a individualismus mu nevoní a místo parlamentní demokracie by chtěl zavádět nějakou jinou, zřejmě socialistickou, a ten kolektivizmus taky chybí ... no nic, nevážený pane, dál vás nečtu, tohle mi stačí, abych si o vás udělal definitivní obrázek. Hlašte se v Haló novinách.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor: Jan Muž

Založeno: 26.07.2007, 12:02

Vy nejste jenom opelichaná kočka, ale navíc idiot.:-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor: Johny Muž

Založeno: 26.07.2007, 14:22

Kocour/Kocouřice si Ve své namyšlenosti vůbec neuvědomuje, že když mu/jí opakovaně hned několik zúčastněných sděluje, že je idiot, že na tom asi něco bude.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor: kocour Muž

Založeno: 26.07.2007, 15:10

A hele, nemáme tady nakonec co do činění se známým webovým katolickým aktivistou Janem D.?

Tak vězte, nevážený, že mezi komouši a křesťany, katolíky zejména, nevidím žádný podstatný rozdíl. Je mi úplně jedno, kdo se mne snaží dirigovat, kdo mi chce lajnovat život, kdo ze mne chce udělat jen tupou, kdykoli obětovatelnou část stáda. Je mi jedno, jestli mne katolík upálí na hranici nebo mne komouš pošle do gulagu. A že se potíráte a nesnášíte navzájem, to je symptomatické, jste totiž jedni jako druzí a když hnusný katolík vidí hnusného komunistu, je to jako by se oba dívali do zrcadla. Bohužel, katolíky tu ještě nějakou dobu budeme muset snášet, od 18. století se stačili otřepat a dnes jsou to vážení členové demokratického společenství. To se komoušům přihodí tak až za sto let, jejich zvěrstva ještě mají pamětníky. Pro mne jste vesměs stejná pakáž, která chce ovládat druhé pod záminkou jejich blaha. Škoda, že jste se nevymlátili navzájem.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor: Zdena Žena

Založeno: 26.07.2007, 19:13

Ale kdepak komouš, to bude nějaká zakuklená feminacistka!

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor: maja Žena

Založeno: 26.07.2007, 12:12

Vy jste opravdu blbec.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor: maja Žena

Založeno: 26.07.2007, 14:47

Aby nedošlo k omylu: myslím tím jana

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor: Alizon Žena

Založeno: 27.07.2007, 14:33

Hm, tady si trochu protiřečíte - kdo podporuje individualismus, nemůže zároveň podporovat podřízenost a manipulovatelnost, ne?

Navíc se silně obávám, že slovo "feminismus" používáte jako strašáka nejen pro aktivity skutečně škodlivé (namátkou kvóty, financování "ženských" versus "mužských" aktivit), ale i pro ty pozitivní - zdaleka ne všechny ženy jsou "příkladem podřízenosti, neochoty ke vzdoru, strachu před existenční hrozbou, snadné zmanipulovatelnosti ", ale dle vašeho přístupu soudím, že byste byl ochoten do přihrádky "zhoubného feminismu" nacpat i ty, které nevidí důvod se bez rozmyslu něčemu podřizovat, existenční hrozbě čelí tím, že se snaží co nejvíc se toho dovědět a naučit, aby mohly jednak vykonávat profesi, která je baví a zároveň uživí, a nedaly sebou tak lehce manipulovat.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor: Jan Muž

Založeno: 27.07.2007, 15:09

Naopak, individualismus vede k odcizení individua, k jeho subjektivní dezorientaci a krátkozrakému osobnímu mínění, jedinec sám je bezmocný a odkázaný na stát a jeho sociální systém, žena je navíc odevzdána všem udičkám a servírovaným možnostem, jak se učinit existenčně nezávislou a jak si zajistit hmotný prospěch svých dětí. Tím se plně podřizuje daným podmínkám a poporuje konzumní společnost ve všech jejích atributech. Ona se učí, jak se co nejlépe integrovat, jak se podřídit profesi a být oceněna ve své služebnosti, jak být úspěšnou ženou a zalíbit se systému, který si s ní nakonec dělá, co sám chce. K témuž tlačí i svého muže, pokud ještě nějakého má. Na Vás je přímo patrná ona zaslepenost, která z Vás dělá obhájce moderního otroctví a tupého otroka. Nakonec feminizace je cesta společnosti do otroctví.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor: maja Žena

Založeno: 27.07.2007, 15:14

Nevnucujte ženám Vaše dobro! Buďte té lásky a nezachraňujte ty ženy, myslet něco dobře neznamená ještě dobře myslet! A co se týká Cesty do otroctví, tak si přečtěte Hayeka ...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor: Jan Muž

Založeno: 27.07.2007, 16:10

Hayeka znám moc dobře. Jeho pojem spontánního řádu mluví právě o kolektivním vědomí uznávajícím jistá ověřená a osvědčená pravidla chování. Bohužel současná fáze individualismu se vyznačuje naprostým nevědomím jakýchkoliv pravidel, každý si hájí svůj názor a ignoruje veškeré tradice. Tím se podstupně odkazuje na organizaci státu jako násilné a konstruktivistické řízení jedinců bez morálky, bez vědomí a příslušnosti k celku. Individuaslismus popřel smysl zvykového práva a nic spontánně dobrého ve smyslu společných zvyků a pravidel z něho nevyplývá. Cesta do otroctví znamená neschopnost jedince myslet v kontextu směřování a cíle nějakého svébytného společenství, tím se nutně podřizuje vnější odcizené moci, která mu diktuje podmínky jeho existence. "Osvobození" od bytostných lidských závislostí a hierarchických vztahů (v rodině, cechu, komunitě) k individuální nezávislosti vede k otrocké závislosti na vyšší moci, která nemá k danému jedinci žádný lidský poměr ani soucit. Nutně s ním proto zachází jako s bezduchým a manipulovaným materiálem.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor: kocour Muž

Založeno: 27.07.2007, 16:23

Spontánnost může vytvářet pravidla. Spontánnost je ale proměnná ... takže co když se spontánně vytvoří nová pravidla, jsoucí v rozporu s těmi dříve vzniklými pravidly.

Spontánně vzniklým pravidlům se v právu říká obyčej (množné číslo není). V anglosaském právu platí dodnes vedle zákona, kontinentální právo obyčeje jako pramen práva důsledně vymýtilo, v mezinárodním právu se o to vymýcení už asi 50 let vede boj - obyčeje se uznávají, ale snažíme se je kodifikovat. Čili vy byste asi byl pro kodifikaci ... tím se zpětně dostáváme k dvojímu přístupu k obyčeji - pro někoho to je stále se vyvíjející a proměnlivá veličina, jiný by jej chtěl zkrotit a stabilizovat. Troufám si tvrdit, že toto členění se beze zbytku kryje se shora uvedeným členěním na individualisty a stádo, na liberály a ostatní. A Hayek, velmi jednoznačně, patří k těm prvním.

P.S.: Politická scéna není jen o pravici a levici, je i o svobodě a nesvobodě. Takže k ose x, která člení politickou scénu na pravici a levici podle toho, jaké mají politické cíle, patří i osa y, která člení politickou scénu podle toho, jak který politický směr chce svých cílů dosahovat.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor: Jan Muž

Založeno: 27.07.2007, 16:35

Spontánnost individua, které nedbá na ostatní, kašle na kolektivní prospěch, žije a myslí jako zaslepený sobec, žádné obyčeje nebo lépe řečeno tradice, nemůže vytvořit. Jediný obyčej, který vyplývá z individualismu, je bezohlednost, sobecká chamtivost a lidská ignorance. Soukromé právo ve smyslu práva zvykového postupně moderní společnost převádí pod konstruktivistické právo veřejné, tedy násilí státu, jímž se organizují bezprizorní a takřka nesvéprávná individua, jimž uniká základní smysl vzájemnosti i spravedlnosti. Přesným odrazem toho je současný způsob soudního rozhodování ve věcech opatrovnictví. Tam sedí tupé opice na soudní stolici, které z odloučeného otce dělají genetického pachatele. Ten je povinen akorát platit a makat, aby uživil ty položky zásoby lidských zdrojů (děti) klubající se z červího metabolismu načepýřených matek.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor: kocour Muž

Založeno: 27.07.2007, 16:38

Spravedlnost nemůže mít žádný smysl, protože žádná neexistuje. Jestli vy se považujete za liberála, tak to jste se hodně sekl, asi jako kdybych se já považoval za dobrého tenistu.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor: Jan Muž

Založeno: 27.07.2007, 16:45

Žádná spravedlnost neexistuje, no, podle Vás určitě ne, podle přírody ovšem ano. Nejste ani dobrý tenista, ani dobrý liberál, ani dobrý člověk. Vy jste onen socialistický kripl, který se vzhlédl v kořistnických možnostech kapitalismu a nemá nejmenší pojem o duši ani o lidských hodnotách, natož pak o svobodě. S Vámi nemá cenu hovořit.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor: kocour Muž

Založeno: 27.07.2007, 17:10

A vy jste vážně vůl, který si nevidí na špičku nosu. Tak já jsem se zhlédl v kořistnických možnostech kapitalismu ... já tu vysvětluju, jak svět funguje, říkám, že svět je hnusnej a odmítám před tím strkat hlavu do písku nebo to lakovat na růžovo, tak jsem sám hnusnej. No dobře. Nicméně platí, že nejvíc zla ve svém důsledku způsobili bojovníci za spravedlnost a za lepší svět, ne ti, kdo nechávali svět jít jeho vlastní cestou. Už čistě z principu nabídky a poptávky po normách (definici normy si necháme na jindy) platí, že existuje něco jako rovnováha norem. Spontánně vzniklá rovnováha. A komunisti, křesťani, zelení, ti všichni se snaží zneužít stát k tomu, aby stanovili vlastní normy, pokud jim ty spontánně vzniklé nevyhovují. Stát de facto je prostředek, jak deformovat přirozenou rovnováhu na trhu s normami prohlášením některých norem za normy právní a sankcionováním (zdaněním) jiných, soukromých a státu nevyhovujících norem. Jednoduché jak facka.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor: Jan Muž

Založeno: 27.07.2007, 17:29

Nemáte ani ponětí, jak svět funguje. Ten totiž není ani hnusnej ani ideální. Hnusnej jste akorát Vy a Vám podobní, kteří nechápou, že lidské společenství odvozuje jistá pravidla dobra a zla z rozumu a ze skušenosti, jimiž se teprve vytváří ona spontánní rovnováha. Vy jste vůl (abych použil již vžité oslovení), který se považuje za člena tupého stáda. Jenomže všichni lidi takoví nejsou, a určitě ne ti, kteří určují vývoj společnosti. Ačkoliv současný stav západní civilizace stále více směřuje ke stádnosti (což příznačně odpovídá individualismu a není v tom rozpor ale zákon), jsou naštěstí (jindy ovšem naneštěstí) pořád lidé, kteří si uvědomují, že stádo vyžaduje pasáka, protože bez něho stádo spase ten svůj kus louky a dál neví co by, takže se pustí do sebe navzájem. Stát je dnes tím nejhorším pasákem, jaký kdy v historii existoval, budiž, ale spontánní řád nemůže existovat bez morálky, bez kultury a bez smyslu lidké vzájemnosti. Jinak zůstane jen ten hnus, jímž se lidstvo vyplení jako kobylky po té, co vyplenily zdroje své existence.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor: kocour Muž

Založeno: 27.07.2007, 17:47

Ne, debatovat se slepě věřícími, to vážně nemá smysl. Klidně by vyhladili půl lidtsva, ale v zájmu dobré věci ... tak, jak vy jste skálopevně přesvědčen, že něco je dobré a něco špatné, byl Hitler přesvědčen, že za vše špatné můžou Židi, Lenin, že za to může buržoazie a katolíci zas vinili nevěřící. A jen ti poslední svým způsobem hráli fér hru, ti jediní totiž přiznávali, že vycházejí z víry ...

Kdybych byl jako vy, měl bych vás dát upálit, pro blaho státu. Ale byla by to chyba, ještě by se z vás pak stal mučedník. Takže si plácejte dál, co chcete, já jsem v klidu, protože vím, že na tyhle ptákoviny dnes nikoho nenachytáte a každý normální člověk se vám vysměje.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor: Jan Muž

Založeno: 27.07.2007, 17:58

Každý normální člověk se vysměje Vám, protože existuje doufám jen málo skopových hlav, jako je ta Vaše, která pojem dobra a zla dává pod hlavičku nějaké víry, a z jejího zla vyvozuje nemožnost dobra. Nicméně uchylujete se ke značkování, což je jasný důkaz, že jste v koncích se svými argumenty, proto tímto naši diskusi uzavírám. Jsem nakonec rád, že jste mě přinutil vyjádřit pravdu pro jiné návštěvníky těchto příspěvků.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor: kocour Muž

Založeno: 27.07.2007, 19:17

Neexistuje dobro a zlo. To jsou jen fikce určené k prosazení cílů toho či onoho. Třeba pro Hitlera byli dobrem zplynovaní Židé. Pro mne jste zas zlem vy a vám podobní, jedno zda křesťani, komunisti, socialisti, zelení či jacíkoli jiní grázlové, kteří by mne chtěli nutit dělat něco, co sám nechci.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor: Alizon Žena

Založeno: 27.07.2007, 15:20

Počkejte, tak tomu nerozumím - jak může někdo být na jedné straně individualista a existenčně nezávislý a na druhé straně závislý na státu a jeho sociálním systému?

A jaká je tedy podle vás ta správná cesta?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor: maja Žena

Založeno: 27.07.2007, 15:22

šmarja, jedině cesta Páně, nevidíte to ?:-)))))))))))

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor: kocour Muž

Založeno: 27.07.2007, 16:12

Prostě křesťanokomouš ... osvobození otroctvím, copak to nevidíte, Alizon? :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor: Jan Muž

Založeno: 27.07.2007, 16:20

Jsem ateista a přesvědčený liberál, ty blbečku.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor: kocour Muž

Založeno: 27.07.2007, 16:24

Liberál? Dobrý vtip. A netykáme si, vy blbe.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor: Jan Muž

Založeno: 27.07.2007, 16:19

Individualista je existenčně nezávislý na svých bližních, u nichž by jinak mohl nalést existenční záštitu ve vzájemné pomoci a sdružení sil ve prospěch sociální soběstačnosti určitého celku (velké rodiny, sociální komunity a p.), tím se ovšem stává naprosto závislým na státní moci a jejím sociálním systému. Potažmo na oligarchii, která těmi státy mává. Co je na tom nepochopitelného? To je jednoduchý sylogismus.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor: Alizon Žena

Založeno: 27.07.2007, 20:09

Já chápu individualismus trochu jinak.

Individualista o věcech přemýšlí, nepodléhá davovým psychózám a módním výstřelkům, nebojí se jít "proti proudu", když je to v souladu s jeho svědomím. Nenajdete ho v žádné straně, sektě a v době ptačí chřipky nepřestane kupovat kuřata ;o)). Pokud je "v módě" krást v práci (kdo nekrade, okrádá rodinu), on to nedělá. Na druhou stranu se nesnaží o originálnost za každou cenu a pokud se mu něco, co je zrovna v módě, líbí, klidně si to koupí/udělá. Používá prostě vlastní hlavu a hodnotí, co je pro něj dobré a co ne, místo aby si to nechal shora diktovat.

Takto pojatý individualismus (ani existenční nezávislost) se vůbec nevylučuje s tím, že ten dotyčný má rodinu a že v ní vzájemně kooperuje. Dokonce si myslím, že ta existenční nezávislost značně usnadňuje vztahy. Ostatně prakticky kdykoli může nastat situace, kdy se náhle závislými na svém okolí staneme (úraz, povodeň...) , ale za běžných okolností si myslím, že je přínosné, když je každý schopen postarat se sám o sebe (a svou rodinu) bez cizí pomoci.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor: Jan Muž

Založeno: 27.07.2007, 21:32

Mám obavu, že toto původní existenciální chápání individualismu jako vnitřní svobody a nezávislosti na věcech světa a pobytu v něm chápe opravdu málokdo mimo filosofů. Pro většinu lidí je individualismus právě o té výlučnosti, povrchní osobitosti, řevnivosti, hrabivosti a egoismu. Vnitřní svobodu nemůžete zaměňovat s asociálním chováním, s pohrdáním úctou či respektem k autoritám (děti k rodičům, žáci k učitelům, mladší ke starším, ženy k mužům), nebo s lhostejností k okolí a klást individuální existenční nezávislost jako nejvyšší hodnotu. Ta Vaše existenční nezávislost je zaplacena zaprodaností své bytosti trhu, konzumním hodnotám a nadosobní moci (státu), které Vám tu nezávislost umožňují a přímo Vám tak diktují způsob života. Jiné by bylo, kdybyste se uchýlila do jeskyně někde v divočině a dokázala žít pouze z darů přírody. Pak byste jako jedinec byla existenčně nezávislá. To udělali mnozí filozofové minulosti (např. Hérakleitos).

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor: Alizon Žena

Založeno: 27.07.2007, 21:39

A z jakého titulu by měly ženy projevovat úctu mužům jako autoritám? Ty ostatní vztahy, které jste uvedl, jsou založeny na vztahu nadřízenosti a podřízenosti, ale muž je pro ženu v prvé řadě rovnocenný partner, ke kterému je nutno se jako k takovému chovat. Autoritu mít může a nemusí, to záleží na jeho osobnosti, stejně tak jako žena může (ale také nemusí) být autoritou vůči němu.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor: Jan Muž

Založeno: 28.07.2007, 11:21

A kde je dáno, že rodiče mají mít autoritu u dětí, starší u mladších atd.? Můžete říct totéž: Jde o rovnocenné lidi a autoritu si jedni musí vůči druhým zasloužit. Zkrátka tyto poměry jsou dány zkušeností a přirozeným poznáním, že to tak dobře funguje, že je to tak správné. Totéž platí o vztazích mezi mužem a ženou.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor: Jan Muž

Založeno: 28.07.2007, 11:39

P.S. Příznačné pro dnešní dobu ovšem je, že děti neuznávají autoritu rodičů, mladí pohrdají starými, žáci se chovají neslušně vůči učitelům a ženy nevraží na muže. Zpochybníte-li kterékoliv z těchto morálních pravidel, zničíte i ta ostatní.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor: Alizon Žena

Založeno: 28.07.2007, 20:11

Když se začtete do děl historiků od doby, co existuje písemnictví, tak v každé době starým Římem počínaje a dneškem konče se objevovaly podobné hlášky a nářky na zkaženost světa. Z toho usuzuji, že situace bude už po staletí zhruba konstantní. Nedělám si iluze, že by kdykoli v minulosti existovaly doby, kdy by všechny děti měly v úctě rodiče, na nekázeň žáků si stěžoval tuším i Komenský a rožmitálský kantor Jakub Jan Ryba (18. století), a pokud se chcete dočíst něco o neúctě dětí k rodičům, přečtěte si třeba K. V.Raise (konec století 19.).

Zajisté je špatně, když ženy nevraží na muže (a naopak), ale mezi úctou k bližnímu a vzhlížením k autoritě je dost propastný rozdíl. Myslím si, že ta úcta k bližnímu a respekt jako k rovnému partnerovi není zas tak málo, a taky je to všechno, na co máme od sebe navzájem jako lidské bytosti v tomhle ohledu nárok. Cokoli navíc si muži i ženy musí teprve zasloužit.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor: Jan Muž

Založeno: 29.07.2007, 01:23

Co historie existuje, platila rozumem i zkušeností ověřená morální pravidla. Ta vždy byla metou, ke které byli lidé vychováváni a prohřešky proti nim byly pranýřovány a trestány. Přesto docházelo k jejich porušování. To co je dnes nemá historickou obdobu a těžko domyslet, jak to skončí. Určitě ale ne dobře. Na svědomí to ovšem mají ti, co prosadili feninismus, nesmyslné teze o rovnosti lidí a blábolí o úctě k bližnímu, zatímco ničí veškeré morální vědomí, které by vůbec nějakou úctu k lidským hodnotám mohlo nést. Nikdy nebyl člověk tak ubohý, méněcenný, pomatený a nízký, jako v dnešním zženštilém věku stádního zvířete, kdy je nucen poslouchat žvásty marnivých žen. Žádný věk také nedopustil, aby malá hrstka populace vlastnila takřka půlku světa a hrála si s ním jako děti s hejnem bezmocných pulců. Bravo a díky Vám za tu potupu. Vy si nezasloužíte vůbec nic.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor: Amis Žena

Založeno: 29.07.2007, 03:00

Mokrej hadr na hlavu a chladit, chladit, chladit!!!

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor: Alizon Žena

Založeno: 29.07.2007, 13:36

Žádná nová historická epocha neměla v historii obdobu, a už staří Římané prorokovali, že ten dnešní (rozuměj tehdejší) zkažený svět nemůže skončit jinak než špatně. ;o)) No a kde jsme dneska?

IMHO se nám dneska vůbec nežije špatně - není válka ani totalita, každý se může v životě zařídit podle svého, mnohem svobodněji, než třeba za těch komančů. I úctu k lidským hodnotám vidím dnes mnohem větší, než za totáče. Jistě, dokonalé to není, ale je to mnohem lepší, než jakýkoli systém v minulosti.

Bohužel vidím, že vám začínají docházet logické argumenty a začínáte být emocionální a agresivní, a s tím se na nějaké racionální bázi moc diskutovat nedá. Jak byste chtěl být autoritou pro kohokoli jiného, když nedokážete ovládat ani sám sebe?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor: Jan Muž

Založeno: 29.07.2007, 22:09

Na Vás žádné argumenty neplatí, mluvit do dubu má větší smysl. Co Vy víte o starých Římanech? Nemám nejmenší potřebu Vás o něčem přesvědčit. Jste spokojená, OK. Krávu na pastvě taky zajímá jen ten zelený trs trávy a pokud na něj dosáhne, je spokojená. Tady je ten nepřekonatelný rozdíl mezi námi. Mezi ženou a mužem. Tvrdit, že systém, který vyhovuje Vám, je lepší, než jakýkoliv minulý, to je stejné, jako když moucha si chválí blahé časy hniloby a rozkladu coby žírný ráj žump a sraček pro její červí potomky. Co lze také čekat od hmyzu, že?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor: Alizon Žena

Založeno: 29.07.2007, 23:04

Myslela jsem logické a racionální argumenty, Jeníku. Ne ty vaše citové výlevy.

Drobná poznámka na okraj - autoritu si nezískáte, když budete sebevíc dupat nožičkou a válet se po zemi. A ztratíte dokonce i ten respekt, protože budete všem pro smích.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor: Jan Muž

Založeno: 29.07.2007, 23:45

Ouha, Vy už mě vidíte ležet na zemi. Váš feministický sebeklam je už opravdu projevem pokročilé choroby. O logice argumentů bych s Vámi už raději nemluvil. K nemocným je třeba brát ohled.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor: Amis Muž

Založeno: 29.07.2007, 23:51

A můžu se zeptat, kolik vám je let a čím se živíte? Co jste v životě dokázal? Máte rodinu a děti?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor: Jan Muž

Založeno: 30.07.2007, 00:22

To opravdu nemůžete. Ledaže bychom byli na seznamce gayů. To jste si ovšem spletl server.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor: Amis Žena

Založeno: 30.07.2007, 01:10

Pochopitelně, že nemohu. To byste totiž musel přiznat, že jste v životě nedokázal vůbec nic. Kdybyste něco dokázal, tak byste tak zoufale neuhýbal. Jste nula, budižkničemu. Na ženskou jste se nezmohl a na děti už vůbec ne, tak jen všechny poučujete a kážete. Kdybychom se všichni, jak jsme tady, někde sešli, krčil byste se v koutku. Vás by vážně bylo potěšení vidět. Ne za účelem seznamování, ale za účelem studia, jak něco tak nemožného jako vy může vůbec existovat a nezbláznit se.

A fascinuje mne, jak všechno hned stáčíte na sex. Asi s ním máte nějaký problém.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor: Amis Muž

Založeno: 30.07.2007, 01:13

Měl jste už vůbec někdy ženskou? Tělo na tělo, soulož, penis v pochvě, tření, ejakulace? Udělal jste to nějaké pusou? Udělala to nějaká pusou vám? Těžko, vy budete nepolíbený panic.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor: Jan Muž

Založeno: 30.07.2007, 10:47

Opravdu neuvěřitelné, víc takových jako Vy, a dám snad těm feministkám za pravdu. Doufám, že jste žena.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor:Žena

Založeno: 28.07.2007, 19:32

Rodiče dítě zplodili a živí ho, proto by měli mít autoritu. Učitelé si autoritu zaslouží tím, že něco vystudovali. Ale pořád nechápu, proč by měl mít někdo autoritu jen kvůli tomu, že se narodil s pinďourem. To je jako tvrdit, že bílí by měli mít autoritu u černých, blond u tmavovlasých, čistá rasa u Židů a to už tu tuším jednou bylo a dopadlo to špatně...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor: Jan Muž

Založeno: 28.07.2007, 20:14

Rodiče nemají zásluhu tím, že děti zplodili, stejně tak je nemusí dobře vychovat, mohou je dokonce zprznit, přesto zásada, že děti musejí ctít své rodiče byla obecně dobrá pro rozkvět společnosti, zvláště, když jim jejich povinnou úctu dětí (i v jejich dospělosti) vyvažovala jejich vlastní povinnost děti předat způsobilé k životu v nadřazené společnosti. Totéž platí pro učitele. Žák může být také studovaný, ale učitele si volí právě proto, že přijímá jeho autoritu vědění či vyšší dispozice. Také mladší mají respektovat starší, i když jsou často vzdělanější a určitě výkonnější, tady už jde o čistě morální závazek pro to, aby společnost vůbec mohla fungovat, každý jednou bude starý a pohrdat jím jen proto, že zeslábl, vede k pohrdání životem i přírodou, nakonec všemi hodnotami lidství.

Úcta ženy k muži měla ještě důležitější význam ve funkčním nastolení rodové hierarchie, aby v rodině vládl soulad a pořádek, aby byla dodržena kontinuita tradice a dejme tomu i dědictví. Nelze ponechat na souboji manželů, kdo bude mít dominanci, a už vůbec ne na tom, jak dopadnou jejich půtky o jednotlivosti. To nikam nevede a současnost to potvrzuje. Mohla byste říct, proč má být nadřízený muž a proč ne žena? No, jednoduše proto, že muž je silnější, rozumější, morálně pevnější, zásadovější a statečnější, než žena, a taky proto, že převaha muže se vždy v minulosti osvědčila. Kdyby tomu tak nebylo, měli bychom dnes matriarchát. To co ale existuje nyní, to je čirý bordel, na který nutně doplácíme.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor: Alizon Žena

Založeno: 28.07.2007, 20:52

Byl dejme tomu Milouš Jakeš "silnější, rozumnější, morálně pevnější, zásadovější a statečnější než dr. Milada Horáková?" :o))))))

Rozumní manželé o dominanci nebojují a zásadní půtky o jednotlivosti nevedou, protože se vždycky dokážou nějak dohodnout, a v případě plichty si třeba hodit korunou. To, že to někteří nedokážou, svědčí o jejich oboustranné nemoudrosti a nikoli o tom, že by měl být jeden nadřízen druhému. Pokud se ti dva nedokáží dohodnout, neměli spolu vůbec manželství uzavírat.

Nějaká apriorní nadřízenost a podřízenost v tak výlučném vztahu, jako je partnerství muže a ženy, je nesmysl. S partnerem se vždycky musíme nějak dohodnout a měli bychom k sobě mít takovou VZÁJEMNOU úctu, abychom se vždycky dokázali dohodnout tak, aby to bylo přijatelné pro oba. Stejně tak, jako muž nemá nárok šéfovat ženě, ani žena nemá nárok šéfovat jemu (samozřejmě pokud jeden není od přírody silně dominantní a druhý submisivní a takové uspořádání jim nevyhovuje).

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor: Jan Muž

Založeno: 29.07.2007, 01:28

S emancipovanou ženou, která si nyslí, že se může rovnat muži, se dohodnout nedá. Jediná šance je, že narazí na muže, jehož autorita bude přirozená a hodná jejího respektu.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor:Žena

Založeno: 29.07.2007, 10:33

Ne, dohodnout se nedá s hlupákem. Mezi hlupáky řadím i osoby, co si myslí, že díky svému penisu, barvě pleti nebo něčemu, o co se sami nijak nezasloužili, jenom tím, že se tak už narodili, jsou lepší než ti, kteří se tak nenarodili.
Takže ještě jednou, naposledy: mít péro prostě není žádná zásluha, za kterou si zasloužíte větší respekt. Chápu, že je těžké se s tím smířit, pokud je to jediná věc, které jste v životě dosáhl. Jestli toužíte po bezdůvodném respektu, pořiďte si radši psa. Žádná rozumná žena nikoho s tak vadnými názory respektovat nebude.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor: Jan Muž

Založeno: 29.07.2007, 22:14

Váš problém je, že na muži Vás zajímá akorát ten penis. Možná jste jím tak fascinována, že jste schopná ma člověku rozlišovat jen právě ony pohlavní znaky a živočišné funkce. Není divu, že jiné podstatné rozdíly Vám unikají.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor:Žena

Založeno: 30.07.2007, 00:05

Neexistuje žádná jiná věc než penis, která odlišuje muže od žen a kterou mají všichni muži bez výjimky. Kdyby byli muži tak dokonalí, jak tvrdíte, tak by jich nebyly plné věznice.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor: Jan Muž

Založeno: 30.07.2007, 00:19

Vy jste z těch penisů celá rozdivočelá. Nicméně, když mluvím o muži, mám na mysli muže, a ne genderově pokřivenou mužskou zříceninu, která si už ani s tím penisem neví rady. Možná tady mluvíte o zprzněných kreaturách mužů jako produktech výchovy svobodných či rozvedených matek samoživitelek. To je ovšem politováníhodný důsledek feminismu, o kterém tady jde řeč.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor:Žena

Založeno: 30.07.2007, 00:33

Zloději, vrazi a zbabělci mužského pohlaví tu byli vždycky. To nemá s feminismem co dělat. Svobodná matka syna musí vychovat sama, když se "čestný, zásadový a morálně pevný" tatínek zdejchne, hned jak se dozví, že je těhotná. To ovšem taky není vina feministek a bylo to tak vždycky.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor:Žena

Založeno: 28.07.2007, 21:02

Muž je silnější, rozumnější, morálně pevnější a zásadovější než žena? Že je většinou silnější, to uznávám, ale tomu se v civilizované společnosti už nemusí přikládat nějaká důležitost. Nevim, kde jste vzal, že jsou rozumnější, morálně pevnější a zásadovější, já ve svém okolí nic takového nevidím.
Čirý bordel? A co byste si vybral vy, žít svobodně v čirém bordelu nebo jako otrok v nějakém řádu? Já to první a je mi jedno, jaký to má dopad na společnost. Společnost je pro mě moc abstraktní pojem na to, abych se kvůli ní obětovala.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor: Jan Muž

Založeno: 29.07.2007, 01:34

Samozřejmě, že jsou muži morálně pevnější a zásadovější, mají dokonce smysl pro čest, pokud je to od nich požadováno. Žemy nemají ani svědomí a pro své potřeby ve jménu svých dětí jsou ochotny udělat cokoliv.

Bordel vede k otroctví, jedině řád může přinést harmonii a spravedlnost. Společnost je pro Vás cizí pojem, to je pro ženu naprosto typické. Dokazujete, jak žena myslí, proto je správné, aby mlčela a podřídila se muži.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor:Žena

Založeno: 29.07.2007, 10:43

Ne, nejsou. To jste si vymyslel a nemáte pro to důkazy. Na každý příklad morálně pevného a zásadového muže dokážu najít sto příkladů mužů, kteří takoví nejsou. (Aby nedošlo k omylu, myslet si, že je jste lepší než ženy, nepovažuji za zásadovost, spíš za zbabělost.)

Řád daný seshora potřebujou hloupí lidé, inteligentní si dokážou najít řád vlastní i v bordelu. Vám taky nejde o blaho společnosti, jen o to, abyste byl nadřízen ženě. To jen dokazuje, že jste morálně o hodně zkaženější než ženy, protože ženy nechtějí mít nadvládu nad muži.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor: Jan Muž

Založeno: 29.07.2007, 22:22

To by ještě tak scházelo, aby ženy chtěly mít nadvládu nad muži. Kde by k ní přišly, že ano? Nejde vůbec o to, že něco chci. Říkám jen, že převaha muže je přirozená. Jediný problém je v tom, že hloupé ženy proti ní revoltují, místo toho, aby si hledaly muže, který nebude hloupější než ony.

Řád daný shora potřebují právě takové ženy, jako jste Vy. Normální ženy ho příjímají od přírody.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor:Žena

Založeno: 30.07.2007, 00:30

Kdyby převaha muže byla přirozená, tak by ji měli a nebylo by třeba o tom diskutovat. Ale nic jako přirozená převaha muže neexistuje, to je jen totalitní výmysl militantních maskulinacistů. Já proti ničemu nerevoltuju, prostě bych si s mužem, který chce mít nade mnou převahu, nic nezačala. Revoltovat bych začala, kdyby mi to někdo chtěl nařizovat shora. Narozdíl od vás upřednosťnuju svobodu před totalitou. Btw, co jste dělal 17.11.89? Mlátil do demonstrantů a vysvětloval jim, že jsou hloupí, protože se staví proti řádu a že jestli vyhrajou, nastane bordel?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor: Jan Muž

Založeno: 30.07.2007, 10:53

Kdyby neexistovala přirozená převaha mužů, nemusely by feministi zavádět totalitní násilí za prosazení rovnosti žen a mužů. Naopak rozumný společenský řád není totalitní moc.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor: maja Žena

Založeno: 30.07.2007, 11:47

Bych řekla, že Vy budete nějaký ten náboženský fanatik .... kampak se chodíte modlit za kousek toho "mužského" egíčka?:-))))

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor:Žena

Založeno: 30.07.2007, 12:22

Že to rozumné přijde vám a několika dalším totalitně smýšlejícím fanatikům, neznamená, že to rozumné je. Liberár opravdu nejste, liberárové nechtějí přikazovat jiným lidem, jak mají žít. Liberár jsem já, protože vám nebráním žít si, jak chcete vy. Jestli najdete takovou, která vás bude dobrovolně poslouchat, tak si ji pro mě za mě uvažte řetězem k plotně, když nebude mít námitky, mně je to putna. Ale nesnažte se svůj model vnucovat jiným lidem.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor: Jan Muž

Založeno: 30.07.2007, 12:53

Liberalismus není o tom, že si každý může dělat co chce. Tak jako každý politický názor vychází z určitého morálního přesvědčení, které nemá nic společného s anarchií a libovůlí. Liberalismus staví na schopnostech rozumu a přirozeném vývoji. Rozum potom říká, že svoboda je poznaná nutnost. Bez daných morálních pravidel nemůže fungovat žádné společenství. A už vůbec nemůže fungovat proti přírodě.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor:Žena

Založeno: 30.07.2007, 12:59

Liberarismus je o tom, že si každý může dělat, co chce, pokud to nikomu jinému neubližuje. Vám asi těžko nějak ublíží, když budu s partnerem jednat jako rovná s rovným, takže vám do toho nic není. Mně by ale rozhodně ublížilo, kdybych musela někoho poslouchat na slovo, jen protože jsem žena. Já nikomu ubližovat nechci, vy chcete ublížovat ženám. Jestliže chcete někomu ublížit, je vaše morálka opravdu slabá, takže se jí přestaňte pořád ohánět.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor: Jan Muž

Založeno: 30.07.2007, 13:19

Zasazovat se o přirozené poměry mezi lidmi v souladu s přírodou nemůže nikomu ublížit. Pokud s Vámi partner bude jednat jako rovný s rovným, jistě mu to nikdo nebude mít za zlé.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor: kocour Muž

Založeno: 30.07.2007, 14:02

Vy jste nácek jak vyšitej. Klidně mne žalujte, aspoň se dozvím, s kým mám tu "čest".

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor: kocour Muž

Založeno: 30.07.2007, 14:05

P.S.: Nacisti taky posílali ostatní do plynu, protože to vlastně bylo pro jejich dobro, žádná zloba z jejich strany v tom nebyla. Oni nastolovali přirozený řád ... ... ...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor: maja Žena

Založeno: 30.07.2007, 14:53

.... Zasazovat se o přirozené poměry mezi lidmi v souladu s přírodou nemůže nikomu ublížit ... v tom případě by Vás měli složit jako škodnou.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor: Alizon Žena

Založeno: 30.07.2007, 13:08

"Svoboda je poznaná nutnost" - autor výroku Karel Marx, známý to liberál :o))))

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor: Jan Muž

Založeno: 30.07.2007, 13:25

Marx nebyl liberál ani konzervativec, Marx byl filosof. Liberalismus je politický názor a čerpá z filosofů, mezi které Marx určitě patří. Studnice moudrosti je široká a pro mnoho politiků nedostižná. O rozumbradech, jako jste Vy, ani nemluvě.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor: maja Žena

Založeno: 30.07.2007, 14:51

Marx byl hlavně pitomec, který si myslel, že vším hýbe tupá námezdní síla a o funkci kapitálu nevěděl už vůbec nic.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor: Jan Muž

Založeno: 30.07.2007, 15:10

Výborně, Marx byl pitomec, co jste potom Vy?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor: maja Žena

Založeno: 30.07.2007, 15:13

Já jsem dle Vašich měřítek feminacistka, která Vám a podobným jde po krku ... hudry hudry, brekeke:-)))

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor: kocour Muž

Založeno: 30.07.2007, 16:18

Sakra, ženská, a nemohla byste si s tím krapet pospíšit? :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor: maja Žena

Založeno: 31.07.2007, 07:25

Mně to tady hrozně baví, taková sebranka fňukalů a dumalů nad starými "pořádky" se jen tak nevidí. Každý má plnou pusu "vzdělaných" kydů a přitom se jen třepe vzteky, že je ženské neposlouchají. Proč by je měly poslouchat, spousta si jich vystačí sama. Pokud se budou chlapi takhle chovat k ženám, budou pořád zoufale sami a spousta jich ani neuvidí svoje děti. Svým způsobem je mi jich líto, ale když čtu některé příspěvky, tak se zase musím smát.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor: Johny Muž

Založeno: 31.07.2007, 11:30

Drahá Majo, jediné, co jste napsala správně, bylo slovo "kydy". Hezky se to vyjímá pod Kocourovými "KIDY".

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor: maja Žena

Založeno: 31.07.2007, 12:22

Kromě "mně" jsem napsala všechno správně, milá *.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor: maja Žena

Založeno: 30.07.2007, 14:52

Je to hlupák - míněn Jan.

Odpovědět na příspěvek

 

ad přirozený vývoj

Autor: mašinka Žena

Založeno: 30.07.2007, 14:40

Vy máte pocit, že otázka ženských práv jakožto lidských práv vzešla z nějaké revoluce?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor: Alizon Žena

Založeno: 31.07.2007, 14:13

Já mám z vás naopak dojem, že o té převaze tak básníte proto, že se vám nedaří dostat se ani do té rovnováhy. Musí to být hrozný pocit, když je člověk tak hluboce vzdělán a má tak úžasné morální kvality, jako vy, a přesto ho ty hloupé ženské za autoritu ne a ne uznat.

Je to jistě pro lidstvo nedocenitelná škoda, jejíž děsivé následky nahlédneme v nejbližší budoucnosti. Ale co dělat, asi nám nezbude nic jiného, než to risknout ;o)))

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor: Jan Muž

Založeno: 31.07.2007, 14:38

Ty vaše zoufalé výstřely do středu lidské zranitelnosti! Máte křivou hlaveň a komlexy zamlžené oko. Velice se mýlíte, já autoritu u žen mám, dokonce i jejich obdiv, to ovšem neznamená, že jsem slepý ke skutečnosti, jaká se v obecném měřítku ukazuje.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor:Žena

Založeno: 31.07.2007, 14:48

To se ale asi v reálu projevujete jinak než na internetu, takže nikdo o vašem fanatismu neví.

http://www.polit
icalcompass.org/questionn
aire

Jestli máte čas, tak si ten test udělejte a napište mi prosím výsledek, fakt jsem zvědavá, co může vyjít člověku s totalitními názory, který o sobě tvrdí, že je liberár. Hlavně osa y by mě zajímala.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor: Johny Muž

Založeno: 31.07.2007, 15:31

Nepociťuji u Janových příspěvků žádný fanatismus. Pokud však nazýváte fanatismem boj s šílenými názory ještě šílenějších feministek, tak hurá ať žije fanatismus.
Moje prababička byla na pradědovi zcela závislá, přesto byla šťastná, nepamatuji, že by se kdy hádali,
oslavili zlatou svatbu.
Dnes vyplývá hodně problémů právě z toho, že nezávilá žena si svou nezávislost uvědomuje a podle toho se k partnerovi chová: ...jestli se ti něco nelíbí, jestli to nebude jak chci já,....tak si jdi, já se bez tebe obejdu....Nezávislost činí mnohé ženy velmi netolerantní, což má za následek rozpad rodiny...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor:Žena

Založeno: 31.07.2007, 15:43

Vy si ten test můžete udělat taky.
Moje prababička byla na pradědovi taky zcela závislá, dokud neumřel ve válce. Pak se musela začít živit sama, byla už dost stará, když si našla svoji první práci. Změnila se tím k nepoznání, najednou vypadala zdravěji, bylo v ní víc života, začala konečně pořádně společensky žít. Dožila se vysokého věku.
To, co popisujete, je jedna stránka věci. Ale jiné prababičky třeba už tak šťastné nebyly, protože je pradědové bili a ony neměly žádnou možnost odejít.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor: Johny Muž

Založeno: 31.07.2007, 15:55

"Já" - to je až k nevíře! Pobývala jste odsunuta svou emancipovanou matkou u vícero prababiček,
že tak dobře víte, jak to u nich chodilo?...."protože je pradědové bili"...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor:Žena

Založeno: 31.07.2007, 16:09

Vy si snad opravdu myslíte, že v minulosti neexistoval ani jeden muž, který byl svoji ženu? To je stupeň naivity odpovídající zhruba mateřské škole...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor: Johny Muž

Založeno: 31.07.2007, 16:21

Drahá "Já", už vyloženě unavujete svou hloupostí! Jistě, že v minulosti existoval muž, který bil svou ženu /žena muže/, je tomu i dnes tak. Ale mezi bitím ženy v souvislosti se závislostí ženy na muži není spojitost a to ani finanční. I závislá/ý má možnost se svobodně rozhodnout, zda zůstat, či odejít /sama jste uvedla příklad své prababičky/.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor:Žena

Založeno: 31.07.2007, 16:28

Není souvislost? Tuším, že statistiky dokazují, že právě nejvíc trpí domácím násilím ženy v domácnosti, nejmíň naopak ženy vzdělanější s dobrým zaměstnáním. Ano, ale závislá/ý to bude mít o hodně složitější. V minulosti to bylo téměř nemožné.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor: Johny Muž

Založeno: 31.07.2007, 16:42

Drahé "Já", statistika je, jak známo, jako bikiny: ukazuje co ukázat chce a skrývá, co skrýt chce.
Tak je dost možné, že domácího násilí je v rodinách, kde je žena s vyšším vzděláním a dobrým zaměstnáním úplně nejvíce, ale tyto ženy jej svým chováním vyvolávají a pak následně tento stav trpí, protože jsou ješitné, chamtivé a nechtějí od partnera odejít právě proto, aby jim neklesla jejich vysoká životní úroveň /dělení obrovského majetku...pokles společenského postavení.../. Zatímco tam, kde nic moc není, není odchod finančně tak složitý.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor:Žena

Založeno: 31.07.2007, 16:47

Nějak neberete v úvahu základní předpoklad, že žena s dobrým zaměstnáním nemá vysokou životní úroveň díky partnerovi, ale díky svému vlastnímu zaměstnání, tak by jí mohla po odchodu klesnout?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor: Jan Muž

Založeno: 31.07.2007, 16:21

Domácí násilí je především fenomén dnešní doby. Jeho příčinou je postoj žen k rodině v rozporu s přírodou a s přirozeností. Tam kde žena vyskakuje proti muži se slovy: "Já jsem ti rovná a ty mě musíš respektovat", tak tam to nemůže dopadnout jinak, než když si podobným způsobem začne vyskakovat hyena na lva. Tak jako hyena bude podsouvat lvovi mršiny, tak žena bude nutit muže, aby žil, myslel, jednal a cítil jako žena. A to je zrůdnost.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor: Johny Muž

Založeno: 31.07.2007, 16:27

Naprosto souhlasím, Jane.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor: mašinka Žena

Založeno: 31.07.2007, 16:38

Svatá prostoto!

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor: Jan Muž

Založeno: 31.07.2007, 16:41

Nu ano, dnešním ženám není nic svaté, ani příroda, a to je ten problém.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor: maja Žena

Založeno: 01.08.2007, 08:18

To je debil, co? Míním Jana, protože Johny je jen naše pitomá * převlečená za mužský nick.

Odpovědět na příspěvek

 

Johny x *(?)

Autor: mašinka Žena

Založeno: 01.08.2007, 19:40

Není, nemůže být. Čest pánům nedovolí, aby něco takového připustili. Když se domáknou, že někdo píše z jedné IP-adresy pod více nicky, veřejně ho tu znectí ho a poté, co se ukáže, že šlo o omyl, se ve svém spravedlivém rozhořčení ani neomluví - vlastní zkušenost.
Takže jistě ne.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor:Žena

Založeno: 31.07.2007, 16:59

Pořád víc začínám věřit, že jste jen imaginární postava vymyšlená nějakou feminacistkou, která se tady snaží demonstrovat, jaký jsou chlapi zlý, bezcitný, egocentrický, arogantní, blbý hovada. Protože tohle snad nemůže nikdo myslet vážně.
Takže milá feministko, už se přestaňte snažit poštvat nás proti chlapům, stejně tady všechny víme, že normální chlapi by s takhle chorými názory nesouhlasili. My je budeme mít pořád rády.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor: Johny Muž

Založeno: 31.07.2007, 17:08

Drahé "ego", některé ženy tu tvrdí, že muži nemají příliš rádi chytré ženy. Je to i Váš názor, že se tím řídíte?...."My je budeme mít pořád rády" - otázkou zústává, zda i oni Vás.
PS:..."jaký jsou chlapi zlý, bezcitný, egocentrický, arogantní, blbý hovada", to rozhodně tedy nejsou, nestřetnou-li se s houpýma, blbýma krávama.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor:Žena

Založeno: 31.07.2007, 17:14

Mluvím o chlapech, ne o vás, tak buďte v klidu.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor: Johny Muž

Založeno: 31.07.2007, 17:19

Jste další, která tvrdí, že toho o chlapech ví víc než chlap? No nebojte se a rozpovídejte se, ať je nějaká sranda!

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor: Jan Muž

Založeno: 31.07.2007, 17:28

Založil jsem níže novou diskusi, tady už není dost místa na takové "racionální perly", jako má naše "já". :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor: Alizon Žena

Založeno: 31.07.2007, 23:55

No, kdyby se k vám nějakým nedopatřením dostala vzdělaná a inteligentní žena, tak docela věřím, že byste ji mlátil (pokud byste ovšem na to měl dost síly), protože pohled na ni by vám musel na každém kroku připomínat, že to s vaším proklamovaným vzděláním, morálkou ani moudrostí ve skutečnosti vůbec není tak slavné, a že o nějaké nadřazenosti si můžete nechat leda tak zdát. A to malé dušičky vašeho typu nesou velice těžce a rády se za to mstí.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor: Jan Muž

Založeno: 01.08.2007, 10:51

V životě jsem žádnou ženu neuhodil, to je pod moji úroveň. Také mi žádná vzdělaná a inteligentní žena nikdy neupírala převahu. Jen si někdy raději vzala zedníka, aby si ty své pomatené dojmy o rovnosti měla čím odůvodnit.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor: maja Žena

Založeno: 01.08.2007, 11:12

Protože každá vzdělaná a inteligentní žena zahne kramle, jen otevřete klapajdu:-))))) A nedivím se, že Vám utekla se zedníkem.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor: Jan Muž

Založeno: 01.08.2007, 11:42

Žádná taková mi neutekla, jen dala přednost zedníkovi před jakýmkoliv mužem, který by ji objektivně převyšoval. Také jsem se jí nedivil. Nedivil bych se ani Vám, pokud Vám zvířecí primitiv bude bližší, než vzdělaný intelektuál. Váš intelekt se od toho zvířecího totiž příliš neliší a onen primitiv bude jediný muž, u něhož si budete jistá vlastní převahou.

Odpovědět na příspěvek

 

Was is das?

Autor: mašinka Žena

Založeno: 01.08.2007, 19:46

- nevzdělaný intelektuál?
Vlastně neříkejte mi to, já už vím, už vím. To je hezké, že jste si na to založili spolek.

Možná je lepší, když nevzdělanec zůstane primitivem....

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor: Alizon Žena

Založeno: 02.08.2007, 00:30

Já se jí taky vůbec nedivím.

Třeba byl ten zedník prima kluk, který tu slečnu neobtěžoval věčnými kydy o tom, jaký on je vzdělaný intelektuál a pilíř morálky a jaká ona je proti němu nula, a proto že je úplně přirozené, že on bude vládnout a ona ho poslouchat.

A zvířecí primitiv má v určitých momentech taky své kouzlo ;o))))

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor: maja Žena

Založeno: 02.08.2007, 07:43

Mýlíte se, s Vámi bych nechtěla mít nic společného!

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor: kocour Muž

Založeno: 29.07.2007, 11:11

Vy jste fakt nafoukaný arogantní hovado, strachy se tetelící o své já.

Znám spousty žen, kterým vy speciálně nesaháte ani po kotníky, či přesněji, neznám snad žádnou, která by vás nepřevyšovala.

Vy se neumíte rovnoprávně chovat, protože jste celoživotní srab. Potřebujete být členem svého stáda a potřebujete mít někoho, na koho byste se díval zvýšky, protože máte strach, abyste tam dole nebyl sám. Jenže tam jste.

Osobně bych o holku, která se mi podřizuje, nestál, a vyběhl bych s každou, která by chtěla, abych se já podřizoval jí. Naštěstí znám dost holek, které hledají partnera a ne pána či sluhu.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor: Jan Muž

Založeno: 29.07.2007, 22:26

Řekl bych, že Vy jste ta holka, která chce vyrůst od mých kotníků. Jen klid, moje já si s Vámi starost nedělá ani o Vás neusiluje.:-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor: Alizon Žena

Založeno: 28.07.2007, 21:17

Žena k muži by samozřejmě úctu mít měla, o tom žádná. Ale on k ní by měl mít úctu úplně stejnou.

Ještě re ten čirý bordel - ve svém okolí nic takového nevidím. Stejně jako já s manželem i moji přátelé mají úctu ke svým partnerům a osobně neznám snad nikoho, kdo by nectil svoje rodiče.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor: Jan Muž

Založeno: 29.07.2007, 01:36

Zřejmě jste přišla z cizí planety, kde vládl spravedlivý patriarchát. Jinak si nelze Vaše postřehy vysvětlit.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor: Dáša Žena

Založeno: 03.08.2007, 00:02

Ty silnější, rozumější, morálně pevnější, zásadovější a statečnější zamindrákovanej úchyle, to snad není možny, že v dnešní době ještě něco takovyho existuje, myslela jsem, že tenhle druh vymřel s Hitlerem a spol.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor: Alizon Žena

Založeno: 28.07.2007, 19:58

A jak jste přišel na to, že to tak dobře funguje a je to tak správné? U těch nadřízených, rodičů a starších to beru, tam je to dané tím, že oni nesou větší odpovědnost a určitým způsobem za podřízené, děti a mladší odpovídají, a tak jim také náležejí větší pravomoci. Ale je tomu snad tak, že by muži jako celek nesli jen z titulu svého mužství nějakou větší odpovědnost než ženy? Nebo že by za ženy nějak odpovídali? Nikoli, a proto jim žádná autorita automaticky nenáleží. Tu mohou, stejně jako ženy, mít, pokud prokáží, že si ji zaslouží. Samozřejmě jim ale - stejně jako ženám - náleží slušné chování a určitá, řekněme, úcta k bližnímu, ale mezi tímto a autoritou je dost velký rozdíl.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor: Jan Muž

Založeno: 28.07.2007, 20:47

U ostatních případů není pádnější důvod, než u manželů. Naopak, k tomu, aby rodiče splnili svoji výchovnou povinnost vůči obci, musí mezi nimi být vztah podřízenosti a nadřízenosti. Nemohou se jen dohadovat o to, co je správné a co ne, a jeden z nich, tedy přirozeně muž v patriarchální společnosti, je mluvčím, ochráncem i poslancem rodiny vůči obci. Ano, muž vždy nesl vyšší odpovědnost za svoji rodinu i za své děti, z ní se potom odpovídal u starších mužů a u vedení obce.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor: Alizon Žena

Založeno: 28.07.2007, 20:57

Znovu opakuji - odpovědní rodiče vědí, že se musí dohodnout, a tak se dohodnou i bez nadřízenosti a podřízenosti. Neexistuje žádné přirozené právo jednoho nebo druhého vládnout tomu druhému. A v současné době muž za rodinu nenese větší odpovědnost než žena, takže není jediný důvod, aby měl i větší pravomoci.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor: Jan Muž

Založeno: 29.07.2007, 01:39

95% dnešních rodičů se nejsou schopni dohodnout. Tak jim říkejte že musí, zkuste založit třeba osvětový kroužek.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor: Alizon Žena

Založeno: 29.07.2007, 19:40

Jednak 95 % je číslo značně nadsazené, jednak nechápu, proč bych měla komhokoli poučovat o tom, co ve svém soukromém životě musí a nesmí. Je mi úplně ukradené, jestli se Pepa dokáže dohodnout s Andulou, je to jejich věc a jejich život. Mně stačí, když jsem se schopná dohodnout já se svým partnerem a mít zameteno před svým prahem.

Tvrdil jste, že jste liberál, ale zjevně nevíte, co ten pojem znamená. Zkuste se občas kouknout aspoň do slovníku.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor: Jan Muž

Založeno: 29.07.2007, 22:37

Liberál, stejně tak jakýkoliv člověk s názorem se stará o to, co se děje za jeho prahem. Tupci a ženy typu domácích křečků jen syslí do svého špajzu, kdyby venku trakaře padaly. Inu, domácí krysu taky zajímá jen konzumní odpad v jejím sklepním teritoriu. Nechápu, proč tedy veřejnost tady oblažujete těmi svými slabomyslnými výlevy. Asi ten Váš blaženě nedotčený soukromý život s partnerem na zametání Vašeho prahu je jeden z Vašich nedostižných snů.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor: Alizon Žena

Založeno: 30.07.2007, 12:55

Liberál především klade důraz na co největší osobní svobodu jednotlivce. To samozřejmě neznamená, že by se nezajímal o to, co se děje okolo něho, ale nestrká nos do soukromých záležitostí svých spoluobčanů a je mu naprosto ukradené, jestli u Nováků nosí kalhoty Andula nebo Pepa. To je spíš záležitost domovnic a lidí vašeho typu.

Je příznačné, že svět chtějí spasit především ti, kteří si před tím vlastním prahem zamést nedovedou.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor: Jan Muž

Založeno: 30.07.2007, 13:30

Nestrká nos do soukromých záležitostí... Podle Vás tedy nemá smysl soukromé právo, ale pouze veřejné právo. Potom si nevidíte ani do úst, protože veřejné právo organizuje společnost na úkor svobody jednotlivce. Bůh nás chraň před liberálními nedochůdčaty.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor: Alizon Žena

Založeno: 30.07.2007, 13:38

Člověče, víte vy vůbec, co je to soukromé právo? Pokud ano, pak nechápu, jak můžete tvrdit, potažmo mně podsouvat, takové nesmysly jako " Podle Vás tedy nemá smysl soukromé právo, ale pouze veřejné právo."

Sice byste to možná uvítal, ale předmětem soukromého práva není to, jak si kdo uspořádá život ve vlastní rodině. Bylo by celkem legrační, kdyby Pepa Novák dal k soudu manželku Andulu za to, že ho nechce poslouchat :o))))

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor: Jan Muž

Založeno: 30.07.2007, 15:08

Soukromé právo má předchůdce v právu zvykovém, a to vždy rozhodovalo i spory v rodině ohledně majetku, dědictví i závazků mezi rodiči a dětmi. Přečtěte si třeba Platónovy zákony. Tam se mluví i o vůdčí roli muže v rodině.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor: maja Žena

Založeno: 01.08.2007, 08:31

Taky se dřív bydlelo v jeskyních, nechcete si přečíst něco modernějšího? Třeba něco od Lajdara?:-)))))))

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor: Jan Muž

Založeno: 01.08.2007, 10:45

Řekl bych, že helénská kultura byla vyspělejší, než ta naše.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor: maja Žena

Založeno: 01.08.2007, 10:48

To ano, například duševně a tělesně slabé házeli ze skály, to by se mělo obnovit!

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor: Jan Muž

Založeno: 01.08.2007, 11:48

No určitě lepší, než piplat nevydařené kriply jako odevzdané opičky bezduchých a citově nedospělých žen, a vedle toho ničit silné a nadané děti ženskou malomyslností.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor: maja Žena

Založeno: 01.08.2007, 11:53

Asi byste v tom případě letěl jako první.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor: Jan Muž

Založeno: 01.08.2007, 12:31

Proč si to myslíte?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor: maja Žena

Založeno: 01.08.2007, 13:31

.........No určitě lepší, než piplat nevydařené kriply jako odevzdané opičky bezduchých a citově nedospělých žen .....

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor: Jan Muž

Založeno: 01.08.2007, 13:54

Co je na tomto tvrzení nesprávného? Ergo v kontextu hodnot helénské kultury?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor: maja Žena

Založeno: 01.08.2007, 13:57

Proto byste letět jako první.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor: Jan Muž

Založeno: 01.08.2007, 14:08

Koukám, že se Vaše mysl zadrhla ve velice krátké smyčce. S tím byste měla něco dělat.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor: maja Žena

Založeno: 01.08.2007, 14:13

Když on je problém v tom, že pomalu chápete, to se potom musí holt vysvětlovat pořád dokola, než se Vám v hlavičce rozbřeskne, víte?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor: Jan Muž

Založeno: 01.08.2007, 14:29

Můj ty smutku, a co nechápu? Vaše tvrzení, že bych letěl ze skály jako první, když jste k tomu nepodala jediný důvod? Dokonce ani po mé výzvě to odůvodnit? Podle Vás pravdivost výroku je dána tím, že zazněl z Vaší líbezné tlamičky?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor: Alizon Žena

Založeno: 27.07.2007, 21:43

Kromě toho, kdokoli dneska nežije v té jeskyni a musí vydělávat, tak dle vaší teorie zaprodává svou bytost trhu atd., děláte to s největší pravděpodobností také. Nevadí vám to?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor: Jan Muž

Založeno: 28.07.2007, 11:25

Nežijete v jeskyni, nejste živa samostatně z darů přírody, nejste tudíž existenčně nezávislá. To jsem chtěl říct. Jako individualistka jste závislá na cizí moci. Pokud byste se vzdala individualismu a vytvořila společenství prodchnuté vzájemností, byla byste závislá na tom společenství, avšak o to méně na vnější moci, vůči které byste se potom mohla kriticky vymezovat a bojovat proti jejím snahám o Vaše zotročení.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor: Alizon Žena

Založeno: 28.07.2007, 20:19

Ano, ale to, že jsem schopná se samostatně uživit, mi nebrání vytvořit si také určité společenství nikoli na základě nutnosti, ale na základě dobrovolnosti. Takže to společenství si vytvořit mohu, budu-li chtít, kdežto v případě existenční závislosti bych ho vytvořit musela. Domnívám se, že je příjemnější moci si dobrovolně vybrat, s kým budu kooperovat, než být životní nouzí natlačena dohromady s lidmi, se kterými si navzájem budeme třeba vadit, ale jeden bez druhého bychom nepřežili, a tak bychom museli se skřípěním zubů a vydržet.

Jistě, že tato schopnost samostatného přežití může svádět k tomu, že si člověk řekne, že vlastně nikoho nepotřebuje, ale je nutno vidět také to, že nemusíme být vždy samostatní (stáří, nemoc, různé problémy) a pak nám to společenství může dost výrazně pomoct (ovšem to s sebou nese i to, že jsme - dokud jsme mohli - v jeho rámci také sami pomáhali druhým).

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor: Jan Muž

Založeno: 29.07.2007, 01:43

Vy žádné společenství dobrovolně nikdy nevytvoříte, protože pokud nebudete vědět, že je to nutnost, nikdy se s nikým nesnesete. Je mi líto.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Kocour a Jan

Autor: Modrý Klokan Muž

Založeno: 27.07.2007, 14:03

[bez ironie]
Naprosto souhlasím s Kocourovou stručnou definicí přirozeného práva a vzniku státu. Ostatně všechny jeho právní minipřednášky např. o mezinárodním právu nebo o právní imaginaci skryté v Saint-Exupéryho Malém princi (i když nevylučuji, že jsem je blbě pochopil) sedí jak prdel na hrnec a kdo je nebere vážně, dělá podle mě velkou chybu.

Tím víc nechápu jak člověk s tak exaktním a přesným myšlením, může dělat tak nesmyslné závěry, jako v diskusi s Janem a Johnym. Asi když se do tématu připletou ženy a emoce, tak to někde přeskočí. [to je bez urážky, tenhle problém je latentně mužský]

Protože jinak není možné, aby nepochopil tak průzračně čistou Janovu analýzu feministické ideologie, jejího motoru i pohonných hmot a dýmové clony, která ten sajrajt zahaluje.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Kocour a Jan

Autor: kocour Muž

Založeno: 27.07.2007, 16:13

Ano, vím, že v zásadních věcech se shodneme. O to víc nechápu, jak můžete s feminismem bojovat tak neprecizně a házet do jednoho pytle růže i shnilá rajčata.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Kocour a Jan

Autor: Modrý Klokan Muž

Založeno: 29.07.2007, 17:25

Ve shnilých rajčatech se v téhle diskusi hrabat nechci, být precizní se můžu snažit, ale myslím, že dosáhnout toho nemohu, tak jako všichni ostatní, takže dokonalost od sebe ani nečekám.

Ale zajímalo by mě, co tím myslíte, že háži do stejného pytle růže. Myslíte feministické růže, nebo růže, které jen považuji za feministické? A které jsou to ve Vaší představě? Dík za odpověď.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Kocour a Jan

Autor: kocour Muž

Založeno: 29.07.2007, 18:22

Tak si vezmeme třeba tu justici. Vy tvrdíte, že je přefeminizovaná a vidíme v tom zdroj všeho zla.

Já vidím:

- že medializované kauzy v justici tvoří tisícinu promile všech kauz;
- v justici jsou i dobří soudci (a ovšemže i soudkyně), jen je na rozdíl od těch špatných není vidět; dtto státní zástupci,
- nejhorší žába na prameni v celé současné justici není žena, ale jistý justiční čekatel, který, vyhraje-li svou při proti prezidentovi, zakonzervuje celou justici na desítky let. Proč? Protože být soudcem znamená být ústavním činitelem, srovnatelným s členem vlády či parlamentu. Pokud ustojí, že na jmenování je vlastně nárok, pak bude dál platit praxe, že na čekatelství se bere právě tolik lidí, abychom při přirozené "úmrtnosti" čekatelů obsadili všechny uvolnivší se soudní sesle. Bude to jisté povolání, kam se budou hlásit pohodlní lidé, kteří neradi přemýšlejí, neradi bojují, chtějí mít své jisté. Ona je to velmi lukrativní práce, že ... Těch, kteří to budou brát jako poslání, bude i nadále minimum. Pokud chlapec vyhraje, zůstanou soudci dál jen trochu lepšími úředníky. Pokud naopak vyhraje prezident, otevírá se tím možnost opravdu si z čekatelů do budoucna vybírat nejen podle jejich odborných znalostí, ale i lidské vyspělosti. V důsledku toho by se změnila skladba lidí hlásících se za čekatele, a v důsledku toho následně i skladba soudců - a je mi úplně jedno, jaký by byl poměr mužů a žen, podstatné pro mne je, že by to byli vyzrálí lidé, kteří by tuto práci brali jako poslání a ne jako luxusní sociální zabezpečení. V konečném důsledku by pak soudci měli přirozenou autoritu a byli by ústavními činiteli nejen de iure, ale i de facto. Ovšem nebrání tomu žádná žena, ale jistý mladý muž, který by zasloužil, aby ho táta ohnul přes koleno. Ale vy neustále hrajete stokrát obehranou písničku "feminizace justice je zlo největší". Nesmysl.

Druhý příklad: Za ten paskvil, kterému se říká Zákoník práce, není odpovědná žádná Marksová-Tominová, ale bývalý 1. náměstek Špidly, předtím šéf armádních odborů a neskutečný levičák, jehož dlouholetým snem bylo napsat si Zákoník práce podle svých představ ...

Prostě nechápu, jak můžete rozlišovat na muže a ženy tam, kde evidentně platí rozdělení na chytré lidi a kretény, popř. slušné lidi a parazity.

A co se týče vlastního feminismu, je feminismus a feminismus. Ten, který se snaží odbourat neodůvodněné rozlišování mezi muži a ženami, je mi sympatický. Naopak ti, kteří prosazují pozitivní diskriminaci a cucají si problémy z prstu, jen aby dosáhli na dotace, by potřebovali sem tam i nějakou tu ruční domluvu, a je mi jedno, jakého pohlaví dotyčný parazit je. Ale i tak je tenhle druh feminismu jen jeden z tisíců způsobů, jak podojit ostatní, tak proč bych měl vidět zásadní problém zrovna v něm?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Kocour a Jan

Autor: Modrý Klokan Muž

Založeno: 30.07.2007, 15:04

Škoda, že ty Vaše zákulisní informace nejsou rozsáhleji prezentovány v masmédiích, lidem by tak ledacos došlo. Tím se dostáváme od feministek k úrovni novinářů.

Vaše názory beru, jen k tomu jednoduše dodávám, že narozdíl od Vás, vidím ve feminismu zásadní problém. Důvody? Například empirie: Pár problémů, které vedly k mému styku s jakýmikoliv úřady, případně "byly vyrobeny" v okamžiku zahájení toho styku, probíhaly na rozhraní občan-tj. moje osoba versus ÚŘEDNICE-ženy, které na rozumném řešení čehokoliv neměly evidentně žádný zájem. Možná za jejich jednáním stáli muži-nadřízení, ale to je jejich morální problém, ne můj. Když si představím, že do justice, státní správy, samosprávy, a jiných úřadů, které reálně vykonávají moc nad občany, přijde v důsledku feministického tlaku další vlna těchto "odbornic", ještě k tomu na "vedoucí funkce", tak je mi mdlo. A mělo by být i jiným.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kocour a Jan

Autor: kocour Muž

Založeno: 30.07.2007, 15:13

Nic zákulisního na tom není. Kauza čekatelů je velmi dobře známa, a že jen několika málo lidem dochází, k čemu až to může vést, je věc jiná. Dtto zákoník práce, dotyčný se ke svému faktickému autorství hrdě hlásí, a kdo byl za ministra Špidly jeho náměstkem pro legislativu lze snadno dohledat.

Fanatický feminismus je věc nepěkná, ale je jen jedním z desítek projevů čehosi mnohem skrytějšího, je to zástupný problém. Stejně škodlivý je jistý Jan exhibující na tomto webu, jen si vybral jinou víru.

Btw, znám spousty neschopných (či všehoschopných) úředníků či zaměstnanců a spousty schopných a ochotných úřednic či zaměstnankyň. Opět je to o celkové osobnosti dotyčného a ne o tom, jestli jde o muže či o ženu. Když tady tak házíte do jednoho pytle všechny ženské jako špatné, de facto tím urážíte ty slušné a dobré a vlastně se dopouštíte kolektivismu naruby.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Kocour a Jan

Autor: Johny Muž

Založeno: 29.07.2007, 20:58

Díky. Vůbec nestíhám a navíc si manželka/měla nečekaně volno/ zabrala jedem počítač a děti druhý.
Tak snad zítra. /Doufám, že konečně všichni někam vypadnou/.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Kocour a Jan

Autor: Kamil Muž

Založeno: 29.07.2007, 22:34

Klokan napsal,že soulhasí s kocourem ohledně tohot práva a státu a že jan napsal průzračně čistou analýzu tý teorie. Zaco mu děkuješ ty a co jako má bejt zítra? Seš kocour nebo jan? Máš v těch svejch přezdívkách pěknej bordel. Jak se má potom člověk v tý diskuzi vyznat?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Kocour a Jan

Autor: maja Žena

Založeno: 30.07.2007, 14:49

Je to magor Jan a ještě idiotka * .

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor: Nemo Muž

Založeno: 28.07.2007, 13:48

Kocoure, věgtšinou nediskutuji v tomto zvěřinci, ale vy jste důkazem toho, že osvojení několika pojmů a jejich použití bez logiky a morálky je daleko horší než prostá blbost.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor: Jan Muž

Založeno: 25.07.2007, 18:56

Kdo rozumí, ten ví, kdo nerozumí, čumí na nic. Možná by bylo prospěšnější, kdybyste se vrátila k látání ponožek. I když nevím, jestli by Vám je nějaký muž svěřil.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor: maja Žena

Založeno: 26.07.2007, 12:13

A ty, *, čumíš do zrcadla zase?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor: Johny Muž

Založeno: 26.07.2007, 14:16

Drahá Majo, směřujete ten dotaz na mě, nebo na Jana? Ať tak či tak nechápu, proč jste se na mě tak upnula? Je to Váš způsob seznamování? V tom případě Vás musím zklamat a zopakovat, že jsem šťastně ženatý. Což mi ovšem nebrání s Vámi diskutovat, ale to půjde jen tehdy, budou-li Vaše příspěvky o něčem a ne jako dosud nesmyslné a o ničem. Děkuji.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor: jjj Muž

Založeno: 25.07.2007, 18:40

Co ty jsi za nabubřelýho idiota, to se jen tak nevidí.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor: Johny Muž

Založeno: 25.07.2007, 18:46

Kocoure, prezentujete se tu jako právník, přesto mi připomínáte jednoho zedníka, kterému se taky vše muselo říkat jednou větou, nejlépe holou. Víc toho nebyl schopen pochopit.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor: kocour Muž

Založeno: 25.07.2007, 18:53

A já vám na oplátku prozradím, že mne takové stručné výtahy živí, najít v několikastránkovém textu ty jediné dvě důležité věty a zbavit mé nadřízené té šílené omáčky a zbytečných keců kolem.

A taky vám prozradím, že když chcete pro nějakou myšlenku získat lidi, musíte jim ji podat stručně a výstižně, aby vám neutekli nebo neusnuli. Ale toho v ČSM naštěstí není nikdo schopen ani v náznaku :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor: Johny Muž

Založeno: 25.07.2007, 19:00

Pokusím se: "Kuš"!

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor: kocour Muž

Založeno: 25.07.2007, 19:09

No vidíte, jak vám to jde! Skvělé.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor: Jan Muž

Založeno: 25.07.2007, 19:16

Vy asi píšete ty příručky pro gender mainstreaming. Co věta, to paskvil hodný povelu pro senilní čubky.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor: kocour Muž

Založeno: 25.07.2007, 19:25

Hezky se snažíte ... :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor: Johny Muž

Založeno: 25.07.2007, 19:36

Přesně Jane, Kocour je tady opravdu jen proto, aby, jak správně píšete, tvořil "paskvil hodný povelu pro MÍSTNÍ senilní čubky".
Dovolil jsem si vložit Vám tam jedno slovo navíc, snad nevadí.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor: maja Žena

Založeno: 26.07.2007, 14:48

Ale *, uklidni se, nebo si zafuníš zrcadlo.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor: maja Žena

Založeno: 03.08.2007, 07:50

Kdo by si dovolil velet Vaší matce???

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Strašně užvaněný článek,

Autor: Zdena Žena

Založeno: 26.07.2007, 19:17

To je fakt. Ani já nemám sílu ty jejich sáhodlouhé bláboly číst. Diskuze jsou mnohem zajímavější.

Odpovědět na příspěvek

 

kolektivismus

Autor: Bobby Brown Muž

Založeno: 25.07.2007, 23:48

Odpovědí: 0

Já tedy rozhodně nadšený z tohoto sáhodlouhého článku nejsem.On to ani není příspěvek, ale přednáška, viz info pod textem.
Já bych to spíše zařadil do Britských listů. Proč? Protože obsahově to nebylo ani tak proti feminismu, ale proti nekolektivismu, což katolíci nesnášejí až za hrob. Články na podobná témata jsem už četl. Tento poukazoval na feminismus a jeho individualismis. Jiné zase na liberály a jejich individualismis a dokonce článek na blistech o individuální ochraně (např. cyklopřilby ap.), která je prý nekolektivní a nesolidární a svádí z té jediné správné cesty - křesťanská jednota a sounáležitost. Uf!
Dále mne pobavilo ono neustále omýlané: naše víra = křesťanství a jakákoliv jiná víra = cizí víra. Ne! Křesťansví je přistěhovalec z východu, stejně jako onen zmiňovaný (a zajídaný) budhismus. Až na ten rozdíl, že křesťanství bylo dosti často zaváděno násilnou cestou - války ve jménu kříže, narozdíl od onoho budhismu. Ale co, účel světí prostředky.
Takže já tento článek nechápu jako "boj" proti feminismu, ale jako "boj" proti nekolektivismu/individual
ismu obecně, s tím, že tento díl byl o individualismu feministek. To je jeho jediná souvislost s tímto webem.
Nu což, jen můj názor.

Odpovědět na příspěvek

 

Trochu moc složitě podané,

Autor: Milan Muž

Založeno: 26.07.2007, 00:41

Odpovědí: 1

ale jinak určitě zajímavé informace o historii některých lživých memů, z nichž se feminismus skládá.
Jiný pohled na některé memy feminismu je tady:
http://feminismus.
stylove.com/

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Trochu moc složitě podané,

Autor: kiss Žena

Založeno: 26.07.2007, 16:22

Je to blbost.

Odpovědět na příspěvek

 

ad memy

Autor: mašinka Žena

Založeno: 26.07.2007, 12:04

Odpovědí: 1

Memy nejsou typickým znakem femitextu, nýbrž mystické literatury. Např. ztotožňování P.Marie s Boží Moudrostí – Sofií je mnohem starší než autor uvádí. Běžné středověké vyobrazení Trůnící Madony bylo opisováno jako „moudrost otcova na klíně matčině“ neboli „Sedes Sapientie“ nebo též „Mater Sapientie“ – P.Marie jako Matka Moudrosti, přičemž Moudrostí rozuměj Krista. Ale ne každý mníšek, po nocích bojující s pokušením těla a smolící texty, které moderní badatelé cynicky nazývají „klášterní erotika“, byl úplně kovaný v teologii.
Mystika bývá intelektuální nářez, femimystiku neznám a nechci znát.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: ad memy

Autor: NTPT Muž

Založeno: 27.07.2007, 00:40

Ne, memy jsou obecným jevem, jsou to jakési informační entity žijící vlastním životewm a množící se a šířící téměř podle epidemiologických zásad.

Dalo by se říci že kultura a civilizace se skládá vlasně z memů. Typickým příákladem takových zhoubných memů bylo třeba "Šílenství Cargo" a nebo spíše úsměvné historie s Cčky v čechách.

Odpovědět na příspěvek

 

Autor: kiss Žena

Založeno: 26.07.2007, 15:53

Odpovědí: 1

Opakem misogynie je misandrie, nikoliv feminismus. Doporučuji pro začátek konzultovat třeba wikipedia.com. :-)))))

Odpovědět na příspěvek

 

Re:

Autor: Bobby Brown Muž

Založeno: 27.07.2007, 18:31

Nevím, ale hledal jsem, kde to autor článku tvrdí, a nenašel jsem to.
Říká pouze: "Pokud budeme brát misogynii jako mužskou psychickou nemoc, tak jak ji diagnostikuje moderní psychologie, můžeme také feminismus zařadit mezi těžké a rozšířené psychické poruchy."
Tím přeci není řečeno, že se jedná o protiklad, ale že se v obou případech (dle autora) jedná o psychickou nemoc. Nebo se mýlím?

S tou Wikipedií bych byl opatrný. Jedná se o otevřený systém a není zde absolutně žádná záruka pravdivosti tvrzení tam uváděných. Ale já osobně jsem rád, že něco takového existuje :-) Tedy alespoň doufám, že je to bez vládních kontrol a dotací, že se jedná skutečně o "nadšenecký" projekt.

Odpovědět na příspěvek

 

Za rovnoprávné postavení mužů ve společnosti?

Autor:Žena

Založeno: 30.07.2007, 12:42

Odpovědí: 15

Spíš by tam mělo být napsáno: Za nadřazené postavení mužů ve společnosti.
Z původně dobrého záměru bojovat proti pozitivní diskriminaci a za práva otců v péči o dítě se čím dál tím víc stává šovinistický spolek, který se svým fanatismem vyrovná těm nejradikálnějším feministickým směrům. Fanatiky ale nikdo nebere vážně, proto už ani ty původně dobře myšlené záměry nemají příliš šanci na úspěch, což je škoda. Možná jednou vznikne rozumná organizace, která něčeho dosáhne předkládáním racionálních argumentů. Výkřiky do tmy typu: kam ten svět spěje, všechny ženský jsou svině, za všechno můžou feministky, atd. opravdu ničeho nedosáhnete.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Za rovnoprávné postavení mužů ve společnosti?

Autor: Jan Muž

Založeno: 30.07.2007, 13:12

Rovnoprávnost neznamená rovnost. Rovnoprávnost je dána zákony, ty nikoho nediskriminují a muži i ženy mají tudíž rovnoprávné postavení ve společnosti. Pozitivní diskriminace ovšem požaduje rovnost mezi pohlavími ve smyslu jejich úspěchu při rovnoprávné soutěži. To odporuje všem zásadám přirozené spravedlnosti. Stejně tak dominance mužů na nejnižší úrovni soužití a v rodině je otázka přirozených rozdílů mezi lidmi, nikoliv rovnoprávnosti. Přijmout tuto nadřazenost a vycházet z ní znamená uznání aristokratické podstaty přírody, ta vždy straní lepším a silnějším. Patriarchální poměry v rodině nikdy nebyly explicitně diktovány shora, nikdy také nebylo uzákoněno nadřazené postavení mužů ve společnosti. To vždy vyplývalo z morálního přesvědčení a ze spontánních pravidel dobře fungující a úspěšné společnosti. Feminismus má snahu uzákonit rovnost mezi lidmi a to dokonce bez ohledu na pohlaví, a to je opravdové zlo, na které musí tato společnost těžce doplatit.

Problém s racionalitou je tam, kde chybí smysluplné poznání a vědění.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Za rovnoprávné postavení mužů ve společnosti?

Autor: mašinka Žena

Založeno: 30.07.2007, 14:43

"příroda.....straní lepším a silnějším" - top říkali nacisté taky, když vyhlazovali "méněcenné" národy. Nazývá se to vulgární darwinismus.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Za rovnoprávné postavení mužů ve společnosti?

Autor: Jan Muž

Založeno: 30.07.2007, 15:25

To říkal Aristoteles, Epiktétos, Tomáš Akvinský, Schopenhauer, Nietzsche a další. A nikoho při tom nevyhlazovali, ale hledali pravdu o tomto světě.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Za rovnoprávné postavení mužů ve společnosti?

Autor: mašinka Žena

Založeno: 30.07.2007, 15:30

OK, tak bych to nechala na přírodě. Je moudrá a mocná a s chorobnými jevy si vždy poradí.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Za rovnoprávné postavení mužů ve společnosti?

Autor: Jan Muž

Založeno: 30.07.2007, 15:33

Příroda si s námi určitě poradí, bude ovšem jen naše smůla, když nás bude muset zahubit. Proto vždy v minulosti lidé dávali přednost rozumu a mužnosti, aby dokázali najít soulad s přírodou.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Za rovnoprávné postavení mužů ve společnosti?

Autor: mašinka Žena

Založeno: 30.07.2007, 15:41

..žišmarjá, až tak? Ale v krajích, kde ta opravdová, zemitá mužnost má ještě váhu, je podstatně vyšší úmrtnost, než v krajích infikovaných feminismem. Nechápu, jak to myslíte, ale ono se to, zdá se, nějak vyrovná.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Za rovnoprávné postavení mužů ve společnosti?

Autor: Jan Muž

Založeno: 30.07.2007, 16:04

Myslím to tak, že při současném stavu populační exploze je otázka přežití lidského druhu závislá na jeho schopnosti dospět rozumem a funkčním řádem k uměřenosti v přístupu ke zdrojům a k regulaci porodnosti. To ovšem není možné, pokud dopustíme, aby mínění a morálka lidí se řídily přízemními, krátkozrakými a pudovými soudy žen či jejich marnivými, sobeckými a řevnivými sklony. Zkrátka rozum musí zvítězit nad citem. A toho je schopen především muž.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Za rovnoprávné postavení mužů ve společnosti?

Autor: mašinka Žena

Založeno: 30.07.2007, 16:12

Vy ironiku, vy jste mě zblbnul. Furt se mluví o nízké porodnosti a stárnutí evropské populace a vy tady s populační explozí. Kde populačně explodují a plení přír. zdroje, tam určitě nebují feminismus. Leda byste to měl obvzlášť promyšlené: feminismus = konzumní spol. = bída a útlak v třetím světě, odkud pochází spousta té konzumní produkce + porodnost tamtéž...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Za rovnoprávné postavení mužů ve společnosti?

Autor: Jan Muž

Založeno: 30.07.2007, 17:08

No, dostali jsme se do poněkud vzdálených dimenzí fungování světových civilizací. Nevím, zda má cenu zde o tom rozvíjet nějaké teorie. Některé formy existence mají zdánlivě paradoxní výsledky. Ale lze jim rozumět. Máme tady východ a západ. Východ trvá na tradiční civilizaci a lidských hodnotách ověřených tisíciletími. Jediným záchytným bodem a silou v obraně před expanzí západního konzumního marasmu je jim jejich víra. Je pravda, že například muslimové se rozmnožují rychleji oproti západu, kde dochází k populační stagnaci. Je třeba ale vidět jiné souvislosti. Za prvé, co se týká spotřeby zdrojů, západ suverénně vede. Za druhé stagnace západní populace je dána rozkladem rodiny a přesunem hodnot od kvalitativních stránek života k těm kvantitativním. Zda-li toto je pozadím záměru feminizace, tedy rozložit lidské vztahy na té nejnižší úrovni tak, aby bylo pro muže „ortelem smrti“ zakládat rodinu, a tak omezit populaci, učinit z lidí manipulovatelné ovce a nastolit nový světový řád, to nevím jistě, ale jako strategie to je docela funkční.

Naproti tomu muslimové sledují cíl vítězství islámu jako nejvyššího dobra na celém světě. Snaží se proto tento svět zalidnit svými potomky. To se jim postupně daří, viz ony milióny muslimských rodin na západě, kde vládne patriarchát a rodí se tak 4 děti na mužskou hlavu. Nelze zanedbat ani obrovské investice muslimských ropných dolarů do západní infrastruktury a postupné ovládání západní ekonomiky. Řeklo by se populační hrozba nábožensky zaslepených národů? Omyl! Nejde snad jen o první stádium boje, aby budoucí vítězný muslimský svět mohl začít pracovat na záchraně a spáse této planety? Je na nás podlehnout, jako oslabeném stádu zženštilých ovcí bez morální síly? Podívejte se třeba do Afghánistánu. Tamní patriarchální rodová společenství dokáží vyžít v pustých horách, pod agresí světových velmocí, a přesto jsou neporazitelní. Dál tyto otázky tady nehodlám rozvíjet. Ostatní si už můžete domyslet sama. Mám však obavu, že Vás přeceňuji.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Za rovnoprávné postavení mužů ve společnosti?

Autor: kocour Muž

Založeno: 30.07.2007, 17:24

Jasně, tak proti muslimskému fanatismu vzkřísíme křesťanský fanatismus, muslimové a křesťani si navzájem podřežou krky, a Zemi se uleví.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Za rovnoprávné postavení mužů ve společnosti?

Autor: Jan Muž

Založeno: 30.07.2007, 17:49

Já mám stále asi naivní iluzi, že zdravý rozum a morální přesvědčení může být protiváhou náboženství. Ale stále se ujišťuji, že tudy cesta nevede. Používat rozum vyžaduje také hluboké vzdělání, přehled a vůli. Tedy něco, co této babské společnosti akutně chybí. Feminizace a jí odpovídající morální úpadek to stále dokazují. Tím nechci říct, že na vině jsou samotné ženy, ale ti, kteří tento osudný omyl dopustili. (Nebo je to jejich záměr směřující k absolutní vládě elit? Těžko říct.) Jisté je, že se tomu obdivuhodně bez odporu a s triumfální podporou ženské populace poddáváme. Ti vzdělanější alarmují křesťanskou církev, aby se ujala své spásné duchovní role. Mně se to příčí, ale asi jiná cesta není, bohužel. Otázka je, zda nestoudným pletichářstvím a zženštilou malicherností prolezlá církev je ještě něčeho takového schopná. Na soudnost většiny lidí se však nelze spoléhat. Stačí si pročíst příspěvky na tomto webu.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Za rovnoprávné postavení mužů ve společnosti?

Autor: Amis Muž

Založeno: 30.07.2007, 21:46

"Já mám stále asi naivní iluzi, že zdravý rozum a morální přesvědčení může být protiváhou náboženství. Ale stále se ujišťuji, že tudy cesta nevede. Používat rozum vyžaduje také hluboké vzdělání, přehled a vůli. Tedy něco, co této babské společnosti akutně chybí."

To všechno chybí především vám. Vy máte jak hluboké vzdělání?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Za rovnoprávné postavení mužů ve společnosti?

Autor: mašinka Žena

Založeno: 30.07.2007, 23:01

Hm, mě nejbližší proudy feminismu domýšlejí něco podobného, když poukazují na určité konzumní tlaky, vykonávané např. skrze média na ženy a současně na to, jak je uměle vyvolávaná poptávka uspokojována produkcí z rozvojových zemí, kde jsou v robotárnách zaměstnávány zase převážně ženy, dívky a děti, v často nelidských a nedůstojných podmínkách. Nemyslím, že byste k tomu dodal něco nového. Tvrdívá se tu, že feminismus nenabízí žádnou náhradu za patriarchát, ale mě se zdá, že ve skutečnosti vy vykrádáte feminismus a ještě to děláte blbě.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: "já"

Autor: Modrý Klokan Muž

Založeno: 30.07.2007, 14:35

To vyprávěj své babičce, když ti na to skočí.

Pokud ovšem chceš proti feminismu něco udělat a máš na to nějaký svoje kvalitní návody, tak máš možnost nás poučit a ukázat nám jak se to dělá. Jenže o to ti milé já nejspíš nejde, viď?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: "já"

Autor:Žena

Založeno: 30.07.2007, 23:13

Já proti feminismu nic dělat nechci, mám jiný starosti. Kromě toho nesouhlasím jen s těma nejradikálnějšíma feministkama. Proti volebnímu právu pro ženy a za mužskou nadřazenost opravdu bojovat nehodlám, to doufám chápeš.
Kvalitní návod? Napsala jsem, že máte používat racionální argumenty. Jestli žádné nemáte, tak to je pak těžký, ale potom nechápu, proč se tu prezentujete jako ta racionálněji smýšlející polovina lidstva.
PS: označování každé ženy, která si dovolí s něčím nesouhlasit, za feminacistku, opravdu není racionální argument.

Odpovědět na příspěvek

 

Rovnost mužů a žen odporuje přírodě

Autor: Jan Muž

Založeno: 31.07.2007, 17:18

Odpovědí: 25

Feminismus mluví o boji za rovné příležitosti žen. Rovnoprávnost žen ve všech sférách lidské činnosti je však dnes zajištěna zákony. Jetliže přesto ženy dál usilují o svá "práva", potom prosazují rovnost mezi muži a ženami, to je silnější požadavek, než zastávat rovnost mezi lidmi. Nejde jim proto o nastolení spravedlnosti, ale chtějí přepsat samotné zákony přírody. Tím podporují zvrácenost všech přirozených pravidel a příčí se samotné podstatě světa. Nejhorším důsledkem jejich snažení je rozklad rodiny, ztráta identity lidské osobnosti a morální úpadek společnosti zapřičiněný pokleslou výchovou dětí, které slouží matkám jako rozptýlení jejich samoty a výlevka jejich nenaplněných citů plných frustrace. Mám tím na mysli většinu dnešních žen, ne pouze feministky. Neschopnost žen uvést do souladu své žádosti a představy s přírodou a s přirozeným chápáním dobra a zla potom zanechává na jejich dětech těžké poruchy osobnosti, s nimiž se nedokážou v dopělosti vyrovnat a stát se tak morálně vyspělými členy společnosti a spravedlivými občany státu. Výsledkem musí nutně být morální rozklad celé společnosti a její konečný úpadek.

Kdo nemá již dost místa u předchozích diskusí, může pokračovat zde s tím, že si přečte mé předchozí příspěvky, abych se nemusel opakovat. Děkuji.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Rovnost mužů a žen odporuje přírodě

Autor:Žena

Založeno: 31.07.2007, 17:35

Už jste si udělal ten test, liberále? Stačila vám horní stupnice osy y?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Rovnost mužů a žen odporuje přírodě

Autor: Jan Muž

Založeno: 01.08.2007, 10:55

Nejsem tady proto, abych si s Vámi hrál.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Rovnost mužů a žen odporuje přírodě

Autor:Žena

Založeno: 31.07.2007, 17:36

Btw. internet taky odporuje přírodě, tak co tady pořád děláte?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Rovnost mužů a žen odporuje přírodě

Autor: Johny Muž

Založeno: 31.07.2007, 17:42

Omyl.Internet lze využít třeba právě ve prospěch přírody. Záleží jen na tom, k čemu ho kdo využívá, či používá. Vy ho používáte k urážení těch, které mají odlišný názor než Vy. Vy ale nemáte monopol na názor, naopak, Váš názor je jeden velký paskvil.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Rovnost mužů a žen odporuje přírodě

Autor: Johny Muž

Založeno: 31.07.2007, 17:46

Uf, oprava: ...kteří mají...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Rovnost mužů a žen odporuje přírodě

Autor:Žena

Založeno: 31.07.2007, 17:54

Zato vy ten monopol na názor zřejmě máte, když jakýkoliv jiný neváháte označit za paskvil. S takovýma lidma se těžko diskutuje.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Rovnost mužů a žen odporuje přírodě

Autor: Johny Muž

Založeno: 31.07.2007, 17:58

Špatně jste se vyjádřila. Monopol na názor nemám, jen s Vámi ve většině názorů nesouhlasím. Vy ale nedokážete diskutovat s někým, kdo s Vámi nesouhlasí a to je ale Váš problém.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Rovnost mužů a žen odporuje přírodě

Autor:Žena

Založeno: 31.07.2007, 18:12

Nemám problém diskutovat s někým kdo se mnou nesouhlasí, ale diskutovat s někým, kdo mě bere jako sobě podřazenou bytost, to se opravdu nedá.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Rovnost mužů a žen odporuje přírodě

Autor: Johny Muž

Založeno: 31.07.2007, 18:15

Do pozice podřazené bytosti ses zařadila názorově sama.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Rovnost mužů a žen odporuje přírodě

Autor:Žena

Založeno: 31.07.2007, 18:38

Názorem, že nejsem podřazená bytost, jsem se zařadila do pozice podřazené bytosti? Trochu to nedává smysl.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Rovnost mužů a žen odporuje přírodě

Autor: Johny Muž

Založeno: 31.07.2007, 18:46

Ach, to Vaše pomalé, chvílemi žádné, chápání. Nezařadila jste se do role podřazené bytosti názorem, že nejste podřazená bytost, ale svými názory všeobecně.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Rovnost mužů a žen odporuje přírodě

Autor:Žena

Založeno: 31.07.2007, 19:05

To samý bych mohla říct o vašich názorech. Už mě docela dost nebavíte. Myslete si svoje, já si taky budu myslet svoje a vykašlem se na to.
Nemusíte odepisovat, stejně to nebudu číst.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Rovnost mužů a žen odporuje přírodě

Autor: Johny Muž

Založeno: 31.07.2007, 20:00

Drahé ego, vím, že to číst budete. Vaši rezignaci rád přijímám.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Rovnost mužů a žen odporuje přírodě

Autor: maja Žena

Založeno: 01.08.2007, 11:14

Milé já, této osoby (Johny) si nevšímejte. Chodila sem před nějakou dobou pod nickem *, jako žena a moc jsme se tu všichni nasmáli, zalistujte kousek zpět a uvidíte, že je to tupeček.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Rovnost mužů a žen odporuje přírodě

Autor: Jan Muž

Založeno: 01.08.2007, 11:57

Hm, a podle čeho soudíte, že jste chytřejší než Johny? Mohu se zeptat? Očekávám smysluplnou a podloženou odpověď.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Rovnost mužů a žen odporuje přírodě

Autor: maja Žena

Založeno: 01.08.2007, 12:09

stačí, když si to vše předchozí, kde exhibovala *, přečtete

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Rovnost mužů a žen odporuje přírodě

Autor: Jan Muž

Založeno: 01.08.2007, 12:27

Špatná odpověď. Soudíte podle výroků možná jiné osoby a necháváte na mě, abych podle nich posoudil pravdivost Vašeho výroku. Svůj výrok si musíte obhájit svými rozumovými argumenty a logickými vývody. To od Vás očekávám. Jste toho schopná? Tedy znovu: Na základě čeho se domníváte, že máte vyšší rozumové schopnosti než Johny? Druhá otázka by potom zněla: Jste schopná svých rozumových schopností lépe a správně užívat?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Rovnost mužů a žen odporuje přírodě

Autor: maja Žena

Založeno: 01.08.2007, 13:28

Soudím podle výroků jmenované *, že je tupec. Co ode mne očekáváte Vy, je mi srdečně jedno.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Rovnost mužů a žen odporuje přírodě

Autor: Jan Muž

Založeno: 01.08.2007, 14:04

Veřejně soudíte podle výroků jmenované *, že Johny je tupec? Tedy hloupější než Vy? A je Vám srdečně jedno, zda od Vás někdo očekává, že takový soud dokážete správnými důvody? Nemá každý čtenář proto pádný důvod považovat za tupce Vás? Nepředpokládám, že byste se sama považovala za většího tupce. Nebo jak se Vám zdá?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Rovnost mužů a žen odporuje přírodě

Autor: maja Žena

Založeno: 01.08.2007, 14:12

Je mi srdečně jedno, jestli VY něco očekáváte, už tomu rozumíte?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Rovnost mužů a žen odporuje přírodě

Autor: Jan Muž

Založeno: 01.08.2007, 14:33

Myslím, že to od Vás očekává každý, kdo se zúčastní této veřejné diskuse. Rozumím tomu tak, že si osobujete právo kohokoliv tady osočovat, aniž byste k tomu uváděla rozumné důvody. To se Vám zdá správné?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Rovnost mužů a žen odporuje přírodě

Autor: Johny Muž

Založeno: 01.08.2007, 17:29

Děkuji Jane, ale sám vidíte tu marnost a nebude to žádnou *, sluníčkem, ani měsíčkem.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Rovnost mužů a žen odporuje přírodě

Autor: maja Žena

Založeno: 02.08.2007, 11:34

Samozřejmě, že jsi hvězdička, ta taky lezla každému volovi do prdele a pořád tady fňukala, jak její "muž" musí platit na "kukaččí mládě". Pak tady nakecala, že tráví léto rekreacemi s rodinou a aby sem mohla, když má být teoreticky na těch rekreacích, tak si dala nick Johny. Já tě poznám podle stylu tvých kydů i podle obsahu. Nalešti si zrcadlo, ty obyčejná ženská!:-))))

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Rovnost mužů a žen odporuje přírodě

Autor: Úplně blbá ženská, co nechápe některé názory Žena

Založeno: 10.10.2007, 20:56

Lidičky, ženy, muži!! Náhodou jsem narazila na tyto stránky a nestačím se divit! Takové bojiště mezi muži a ženami!:-O
Muži a ženy by se měli mít rádi, měli by se navzájem přitahovat. A tohle? Tady se pořád soutěží, kdože je chytřejší,logičtější, lepší, hezčí, pracovitější, morálnější, čestnější etc. etc.
K tomu mohu říct jen toto: v životě jsem poznala docela dost lidí, ale dobré a špatné stránky jsem vypozorovala u obou pohlaví. Chtěla bych podotknout, že mám ráda muže, jsem přece žena, ale nikdo nepopře, že díky mužské povaze(agresivita, povýšenost) je na světě více zla. Ano, ano. Kdo má na svědomí vícero špatných dějů a vražd? Mužský a šmitec! A co se týče vás pane Jane, asi si nerozumíte s ženami, a žádná vás nemá ráda, a nelíbíte se - jinak byste tak neútočil a pořád si něco nedokazoval..
A nakonec: hip, hip hurrá slááva všem ženám v tom sloupci nad vámi:-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Rovnost mužů a žen odporuje přírodě

Autor: Johny Muž

Založeno: 31.07.2007, 17:37

..."Rovnoprávnost žen ve všech sférách lidské činnosti je však dnes zajištěna zákony". Nejen to, stále je tu i dost zákonů, které muže diskriminují.
Je mi líto, že toho víc nepřipíšu, ale je to tím, že vše jste již vyjádřil za mne.

Odpovědět na příspěvek

 

 

Vložit nový příspěvek

Jméno:

Pohlaví:

Muž, Žena

E-mail:


(Vyplňte pouze tehdy, jestliže chcete být informování o odpovědích na váš příspěvek)

Předmět:

Příspěvek:

 

Kontrola: 

Opište znaky z obrázku do spodního pole:

 

 


ROVNOPRÁVNOST.cz je kolektivni tvooený, nezávislý, svobodný, názorový web. Jeho posláním je komentovat a zviditeloovat spoleeenské problémy týkající se mužu. Stránky vznikly za úeelem osvity a dokumentace. Cílem je umožnit všem publikovat svobodné názory formou elánku nebo diskuzních poíspivku. Stránky dávají svobodný prostor i kontroverzním názorum a tabuizovaným tématum, o kterých se veoejni nemluví nebo se bojí mluvit. Nesnaží se nikomu vnucovat cizí názor a nechávají na každém, aby si vytvooil svuj vlastní.

Copyright © 2007 Rovnopravnost.cz                Tvorba www - Web & Media a.s.