Doporučujeme


03. října 2005

Feminismus

Redaktor: PeP

Aktualita

Feminismus - požehnání, nebo prokletí?

Česko patří k zemím, které ratifikovaly smlouvy a pakty o občanských a lidských právech. Přesto slýcháme, že existuje skrytá či zjevná diskriminace poměrně velké skupiny lidí: žen. Diskriminace má v běžném vnímání negativní přídech (zákon ji dokonce zakazuje). Ve skutečnosti zákazy diskriminace vůbec nic neřeší a postavení znevýhodněných lidí spíše ještě zhoršují.

Feminismus - požehnání, nebo prokletí?
Jsou ženy diskriminovány? Jak se projevuje feminismus jako politická ideologie? Přináší vládní genderová politika něco pozitivního, nebo ohrožuje konkurenci, svobodu a rovnost českých občanů?

Česko patří k zemím, které ratifikovaly smlouvy a pakty o občanských a lidských právech. Přesto slýcháme, že existuje skrytá či zjevná diskriminace poměrně velké skupiny lidí: žen. Diskriminace má v běžném vnímání negativní přídech (zákon ji dokonce zakazuje). Ve skutečnosti zákazy diskriminace vůbec nic neřeší a postavení znevýhodněných lidí spíše ještě zhoršují.

Jsou ženy diskriminovány?
Nositel Nobelovy ceny za ekonomii Gary Becker, který napsal disertaci o ekonomii diskriminace (1957), vysvětlil, že pokud má nějaký jedinec chuť diskriminovat, musí jednat, jako by byl ochoten něco zaplatit buď přímo, nebo ve formě sníženého příjmu za tím účelem, aby se spojil s některými osobami, a nikoli s jinými. Například běloch, který odmítne nakupovat u černocha, riskuje v jiném obchodě vyšší ceny.

Podobně firma, která místo ženy zaměstná muže (ačkoli by mohla ženě nabídnout nižší mzdu) se vzdává části svého zisku. Diferencovaný mzdový systém není pro diskriminované lidi stigma, nýbrž vysvobození, neboť mají stále naději na získání zaměstnání. Jen odlišnou mzdou může firma zohledňovat rozdílnou produktivitu pracovníků.

Ekonomie diskriminace má závažný důsledek. Pokud se rasově či genderově předpojatí zaměstnavatelé chovají systematicky iracionálně (tj. projevují preference, jež neodpovídají skutečné produktivitě pracovníků), mohou tak činit pouze krátkodobě, nikoli dlouhodobě. Ve svobodné tržní ekonomice podniky, které diskriminují bezdůvodně, jsou dříve či později vytlačeni konkurencí z trhu. Diskriminaci nevyřeší kvóty ani dirigismus, nýbrž volný trh.

Srovnání průměrných mezd mužů a žen, podle něhož ženy pobírají nižší mzdy než muži, ještě nedokazuje, že jsou ženy diskriminovány. Ženy působí na jiných pracovních místech než muži, mají jiné kvalifikace, liší se ve stupních či typech vzdělání. Jejich kariéra bývá přerušována mateřskou dovolenou. Ženy mají v průměru nižší počet odpracovaných hodin i nižší počet přesčasových hodin. To všechno se promítá i do jejich mezd.

Socialistické nástrahy feminismu
Feminismus není věda, nýbrž levicová politická ideologie, která se snaží obnažit podjatost tradičních politických učení udržujících neb je vytvářely dlouhé generace mužů - ženskou otázku mimo politiku. Ve skutečnosti feministický přístup k politice skrývá vážná úskalí. Některé nástroje z druhé vlny feminismu jsou přímo nebezpečné.

V polovině 19. století se ženské hnutí zaměřilo na kampaň za volební právo žen. Poprvé získaly ženy volební právo na Novém Zélandu v roce 1893. Devatenáctý dodatek k Ústavě Spojených států přisoudil v roce 1920 volební právo i ženám. V některých zemích však proces trval déle, například ve Švýcarsku získaly ženy volební právo v roce 1972 a v některých kantonech dokonce až v devadesátých letech 20. století.

Asi nikdo z dnešních liberálů či konzervativců by nepolemizoval s tímto výdobytkem. Rozšiřování volebního práva bylo logickým a přirozeným završením liberálnědemokratické revoluce, kdy volební právo postupně získávaly nemajetné vrstvy a ženy. Z pohledu klasického liberála mají lidé právo na rovné zacházení bez ohledu na rasu, politické přesvědčení, víru či pohlaví.

V šedesátých letech 20. století však nastupuje druhá vlna feminismu, podle níž dosažení politických práv nevyřešilo ženskou otázku. Feministické požadavky a argumenty byly stále radikálnější. Mezi politické nástroje feminismu patří pozitivní diskriminace zaručující ženám privilegia, jimž se těší i jiné znevýhodněné společenské skupiny. K výstřelkům posledních let patří kvóty třeba na kandidátkách politických stran.

Vzor v Engelsovi
Nejen v teorii, ale i v praxi se feminismus inspiruje Engelsovým názorem, že buržoazní rodina, která podřizuje a vykořisťuje ženy, vznikla jako důsledek soukromého vlastnictví, a je tedy vedlejším produktem kapitalismu. Engels se domníval, že manželství je v budoucnu zrušitelné a jakmile bude odstraněno, zmizí i patriarchální rysy manželství a možná i monogamie.

Není překvapivé, že některé socialistické feministky chtějí tradiční rodinu nahradit komunami a volnou láskou. Komisařka pro sociální péči a jediná žena v Leninově vládě Alexandra Kolontajová se zasazovala za zrušení konvenční rodiny a její nahrazení otevřenou sexualitou. Emancipace je podle levicových feministek vedlejším produktem společenské revoluce, která svrhne kapitalismus a nastolí socialismus.

Tvrzení, že pohlaví je nejhlubším a politicky nejdůležitějším společenským rozdílem, je nadnesené. Představa, že sexuální politika by měla (podobně jako u marxistů třídní politika) nahradit témata tradičních politických ideologií, je děsivá. Líčení zhoubného patriarchátu či malování sexismu (diskriminace podle pohlaví) coby formy útlaku podobné rasismu jsou nepřijatelné.

Nelze souhlasit se Susan Brownmillerovou (1975) v tom, že muži vládnou ženám pomocí fyzického a sexuálního zneužívání. Ani jako nadsázkou nelze přijmout její slova, že muži stvořili ideologii znásilnění, jež se rovná vědomému procesu zastrašování, jímž všichni muži udržují všechny ženy ve stavu strachu. Heslo feminismus je teorie, lesbismus praxe je možná atraktivní pro menšinu, jako návod pro většinové chování ji však doporučit nelze.

Vládní genderová politika
Podle nařízení vlády pracuje dnes na každém ministerstvu alespoň jeden pracovník pro rovnost mužů a žen. V roce 2001 vznikla nová Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů, která je aktivní v prosazování genderové politiky. Neustále se aktualizuje a vyhodnocuje dokument Priority a postupy vlády při prosazování rovnosti mužů a žen.

Při pohledu na některé body tohoto materiálu mrzne úsměv na rtech. Vláda podle něj podporuje vhodnými opatřeními výběr kandidátek do funkcí ve vládních orgánech a na vedoucí místa jak v ministerstvech, tak v dalších úřadech a institucích. Vyhodnocuje přijatá opatření pro dosažení vyváženého zastoupení žen a mužů ve vedoucích funkcích a pracovních kolektivech.

Koncepční a rozhodovací procesy ve všech fázích vláda podřizuje hledisku rovnosti příležitostí mužů a žen. V rámci dotační politiky podporuje projekty prosazující rovnost žen a mužů. Podněcuje individuální schopnosti a zájmy jak dívek a žen, tak chlapců a mužů, o přípravu pro povolání v oborech, které jsou z hlediska pohlaví považovány za netypické. Podporuje tedy zřejmě dívky a ženy, aby se staly zednicemi a hornicemi.

Prostřednictvím školních osnov, učebních a dalších materiálů pokračuje vláda ve vymýcení stereotypního diskriminačního nahlížení na postavení muže a ženy v rodině, zaměstnání a ve společnosti. Provádí analýzu učebních osnov, učebnic a učebních pomůcek pro základní školy z hlediska toho, jakým způsobem se podílejí na vytváření a reprodukci genderově založených stereotypů a předsudků. Vláda tedy cenzuruje slabikáře a čítanky. Materiál výslovně hovoří o genderově senzitivní výuce.

Genderové rozpočtování
O tom, že to vláda myslí s genderovou politikou vážně, svědčí i loni vydaná informativní metodika ministerstva financí pod názvem Rozpočtování z hlediska rovnosti žen a mužů. Genderové rozpočtování je definováno jako zhodnocení rozpočtů z hlediska genderu, přičemž se na všech stupních rozpočtového procesu bere ohled na otázku pohlaví s cílem prosazování rovnosti žen a mužů.

Již z této definice je jasné, že autorům nejde o dosažení rovnosti příležitostí pro muže a ženy, nýbrž o rovnost mužů a žen. To opakuje i definice gender mainstreamingu procesu organizování, rozvíjení a vyhodnocování politických procesů tak, aby bylo na všech úrovních a ve všech stádiích dosaženo hledisko rovnosti žen a mužů. Klasická námitka, že rovnost v právech neznamená rovnost ve výsledku, zjevně není brána v úvahu.

Genderová rovnost je bohužel jedním z principů, podle nichž dnes Evropská komise posuzuje žádosti o granty, finanční asistenci i výsledky projektů. Z unie se neblahá praxe dostává k nám. Povinné kvóty pro ženy ve výkonných funkcích a na kandidátkách stran jsou příkladem neblahé pozitivní diskriminace, která zhoršuje konkurenceschopnost a demotivuje od výkonů.

Genderovým rozpočtováním si přitom feministky samy pod sebou podřezávají větev. Ženy všude na světě dosahují vyššího věku než muži. Větší měrou se podílejí na nákladech zdravotní péče. Ženy jsou častějšími příjemci sociálních dávek než muži. V Česku představují 99 procent příjemců rodičovských dávek a téměř 90 procent příjemců vdovských/vdoveckých důchodů. I když jejich platy a starobní důchody jsou v průměru nižší než u mužů, celkově čerpají ženy ze státního rozpočtu více.

Ženská otázka je fikce
Rozlišování rodu (gender) a sexu (pohlaví), s nímž přišly feministky, je umělé. Rození dětí je jev unikátní jen pro ženské pohlaví stejně jako fakt, že ženy menstruují. Představa, že proces reprodukce bude jednou řídit kybernetika a umožní ženám uniknout z okov biologické rodiny, je navýsost riskantní. Přenesení zodpovědnosti za výchovu dětí z rodiny na společenské instituce je opravdový hazard.

Ženy se rodí, aby byly manželkami a matkami, tak jako se rodí muži, aby byli manželi a otci. Lidé mají odlišné povahy a náklonnost k rodinnému či domácímu životu odráží nejen přirozené impulsy, nýbrž i vědomou, racionální volbu. Feminismus se snaží lidem vnutit určité preference, které nevyplývají z jejich přirozenosti nebo soukromého vyjednávání a dobrovolné směny na sňatkových a pracovních trzích.

Ženská otázka není realitou, nýbrž fikcí. Ve skutečnosti neexistuje žádná ženská ani mužská otázka, jen otázka obecně lidská: otázka lidské svobody. Kdo chce dosáhnout rovnosti ve výsledku (nikoli pouhé rovnosti v právech) pod záminkou genderové rovnosti, začne dříve či později omezovat lidskou svobodu. To je podstatou feminismu, přinejmenším jeho druhé či třetí vlny. Měli bychom s ním úporně bojovat.

Autor: MAREK LOUŽEK

Časopis 51pro 8/2005, s. 26-27.


Zdroj: Centrum pro ekonomiku a politiku 25.8.2005

Přečtení článku: 46926x

Tisknout článek

Průměrná známka článku: 2.7

Pošli článek kamarádovi

Oznámkuj článek (1 - nejlepší): 1 2 3 4 5


Související články

31.12.2014, 14:56   Dívky (15) umlátily dva psy kladivem
14.10.2014, 09:40   Norští vědci ve svých experimentech tvrdí, že neexistují žádné rozdíly mezi chlapci a děvčaty
29.08.2014, 17:32   Ženy mají vyšší mzdy než muži
25.07.2014, 16:03   Rozdíly v platech neexistují
07.05.2014, 09:10   O jakou rovnost kritikům údajné diskriminace jde?


Diskuse ke článku

 

Vložit nový příspěvek   Sbalit příspěvky

 

 

Feminismus je podle autora POZEHNANI

Autor: Zajimave vety z clanku Muž

Založeno: 05.10.2005, 09:28

Odpovědí: 0

Z pohledu klasického liberála mají lidé právo na rovné zacházení bez ohledu na rasu, politické přesvědčení, víru či pohlaví.... V rámci dotační politiky podporuje projekty prosazující rovnost žen a mužů.Ve svobodné tržní ekonomice podniky, které diskriminují bezdůvodně, jsou dříve či později vytlačeni konkurencí z trhu.

Odpovědět na příspěvek

 

Rovnost pohlaví je nezbytná a nutná.

Autor: http://www.volny.cz/palouk/zakon.htm Muž

Založeno: 05.10.2005, 09:38

Odpovědí: 0

Návrh zákona
O ROVNOSTI POHLAVÍ

§ 1
Předmět a rozsah zákona

(1) Tento zákona zajišťuje úplnou a nepodmíněnou rovnost všech pohlaví.
(2) Ustavovení tohoto zákona se vztahují na všechny občany České republiky, vlastnící alespoň jedno pohlaví (dále jen "občané").


§ 2
Rovnost pohlaví

(1) Každý občan je povinen zachovávat a udržovat naprostou rovnost pohlaví.
(2) Pokud pohlaví vlivem fyziologických změn mění svůj tvar nebo velikost, je občan povinen zachovávat rovnost pohlaví i v průběhu těchto změn.
(3) Občan, který zjistí nerovnost svého pohlaví je povinen bezodkladně podniknout v souladu s § 3 kroky k jeho narovnání.
§ 3
Opatření k narovnání

(1) Občan je povinen zajistit rovnost svého pohlaví všemi dostupnými prostředky, zejména pak:
a) fixací k pevné podložce (dlaze),
b) takzvaným "vyvěšením" pomocí přiměřeného závaží,
c) přidržením,
d) jinými prostředky či pomůckami.
(2) Občan který není schopen zabezpečit rovnost svého pohlaví vlastními silami, je povinen vyhledat odbornou lékařskou pomoc. Před provedením zákroku je lékař povinen sepsat s občanem dohodu o narovnání. Dohoda o narovnání musí obsahovat tyto náležitosti:
a) jméno, rodné číslo, a bydliště občana
b) rozměr a zjištěná nerovnost pohlaví
c) způsob dohodnuté léčby
d) je-li jako léčba dle bodu c) dohodnuta amputace, musí být k dohodě o narovnání připojen i písemný souhlas manžela (manželky) léčeného občana.
(3) Náklady související s narovnáním dle odstavců (1) a (2) nejsou hrazeny z prostředků zdravotního pojištění.
§ 4
Ochrana osobních údajů

(1) Údaje uvedené v § 3 odst. (2) písm. a) až d) jsou citlivé informace podle zvláštního zákona.1) Proto je lékař povinen podepsanou dohodu před provedením vlastního zákroku skartovat.
(2) O skartaci dohody dle odstavce (1) musí být sepsán protokol, jehož přílohou je notářsky ověřená kopie skartované dohody. Tento protokol je lékař povinen archivovat po dobu 10 let.
§ 5
Přechodná a závěrečná ustanovení

(1) Občané, kteří ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona nemohou prokázat požadovanou rovnost pohlaví, jsou povinni učinit kroky k nápravě, a to nejpozději okamžitě.
(2) Občané kteří opakovaně neprokáží požadovanou rovnost pohlaví, za ně mohou být popotahováni.
§ 6
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

----------------
1) Zákon 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Odpovědět na příspěvek

 

 

Vložit nový příspěvek

Jméno:

Pohlaví:

Muž, Žena

E-mail:


(Vyplňte pouze tehdy, jestliže chcete být informování o odpovědích na váš příspěvek)

Předmět:

Příspěvek:

 

Kontrola: 

Opište znaky z obrázku do spodního pole:

 

 


ROVNOPRÁVNOST.cz je kolektivni tvooený, nezávislý, svobodný, názorový web. Jeho posláním je komentovat a zviditeloovat spoleeenské problémy týkající se mužu. Stránky vznikly za úeelem osvity a dokumentace. Cílem je umožnit všem publikovat svobodné názory formou elánku nebo diskuzních poíspivku. Stránky dávají svobodný prostor i kontroverzním názorum a tabuizovaným tématum, o kterých se veoejni nemluví nebo se bojí mluvit. Nesnaží se nikomu vnucovat cizí názor a nechávají na každém, aby si vytvooil svuj vlastní.

Copyright © 2007 Rovnopravnost.cz                Tvorba www - Web & Media a.s.