Doporučujeme


21. listopadu 2006

Žena & Muž

Redaktor: KaH

Aktualita

Co ženy umějí a muži nevědí

Sociální inteligence mužů a žen

Pokusím se shrnout rozdíly v sociální inteligenci mužů a žen. Postřehy různých myslitelů mne přivedly k vymezení oblastí, v nichž se muži orientují obtížněji než ženy. Mluvím-li o mezerách ve schopnostech mužů, nemám na mysli ty, které se mohou vyskytnout v jejich loveckých, válečnických i řemeslných dovednostech, obchodu, vědě, technice či umění.

V těchto oblastech si totiž muži ve srovnání s ženami vedou lépe. Například jedna z našich encyklopedií vypočítává 1000 nejvýznamnějších objevů a vynálezů, přičemž jejich autory je 992 mužů a 8 žen. Jinak je tomu se sociální inteligencí. K té patří znalost lidí, lidské povahy, lidských potřeb, motivů a slabostí.

Co patří k sociální inteligenci mužů a žen
- komunikační schopnosti: a) dovednost získat, přesvědčit lidi (vědět, jakými argumenty, sliby, jakým chováním je lze ovlivnit), b) rozumět tomu, co lidé říkají, resp. co vlastně chtějí říci, např. i neverbálními signály, c) ale také prohlédnout manipulaci a odmítnout ji,
- schopnost předvídat jednání jiných lidí,
- schopnost rozeznat přetvářku či lež od pravdy,
- schopnost vcítit se do vnitřního stavu jedince nebo i celé skupiny,
- všímavost a paměť na události, tváře a jména lidí i jejich chování,
- znalost přirozenosti člověka (tj. mít dobrý přehled o motivech, potřebách a hodnotách člověka, jinými slovy vědět, co lidmi hýbe).

Uvedeme-li, řekněme, 14 jmen nejvýznamnějších znalců lidské povahy, pak to jsou pouze muži: Šalamoun (asi 960–935 př. Kr.), Sokrates (469–399 př. Kr.), sv. Augustin (354–430), N. Machiavelli (1469–1527), W. Shakespeare (1564–1616), F. Rochefoucauld (1613–1680), J. Fouché (1759–1820), F. M. Dostojevskij (1821–1881), S. Freud (1856–1939), Doylův Sherlock Holmes (1859–1936), J. Goebbels (1897–1945), E. Berne (1910–1970).

Přesto jsou podle mého názoru lepšími praktickými znalci lidské povahy v průměru ženy, i když to vůbec nezveřejňují (a možná právě proto). Potvrzují to však některé výzkumy z oblasti sociální vnímavosti i různé statistické ukazatele.

Tak například ženy žijí déle, nehrnou se do politiky ani do války, dopouštějí se podstatně (asi 6,5krát) méně trestných činů než muži. V rozvodových řízeních si vedou velice úspěšně. Zdá se, že z uvedených hledisek jsou moudřejší, znalejší světa, poměrů a lidí, což může být kromě např. genetického programování dáno i vyšší mírou sociální inteligence.

Proč tomu tak je?
Pro zodpovězení této otázky se obrátíme na evoluční psychologii, která nám může nabídnout hned dvě výkladové linie. Aplikace zákonů přírodního výběru se totiž nutně vztahuje i na výše zmíněnou sociální inteligenci, resp. na její důležité složky.

- Jedna linie souvisí se strategií reprodukčního úspěchu jedince. Můžeme ji formulovat zhruba takto:

Aby muž přežil a byl reprodukčně úspěšný (včetně výchovy svých potomků), musel být především dobrý lovec, válečník, řemeslník, zemědělec, obchodník, zaměstnanec apod. Sociální inteligenci potřeboval také, ale většinou nebyla jeho hlavní dovedností.

Aby žena přežila a byla reprodukčně úspěšnou matkou, musela si hlavně umět nalézt, zvolit a získat zdatného partnera. Přírodní výběr u žen posiloval sociální inteligenci, zejména sociální vnímavost, neboť tu žena potřebovala k zhodnocení a výběru nejen dárce kvalitních genů, ale i budoucího přispívajícího ochránce a zaopatřovatele (partnera, manžela). Nejlépe obojí najednou, avšak uplatňuje se i „dělený přístup“ (geny od jednoho, pomoc od druhého muže). To bylo a je prioritou ženy.

- Druhá linie souvisí se strategií párování a s výběrem partnerů. Ztotožňuji se s posledními, zcela přesvědčivými poznatky evoluční psychologie (Buss, 1999), že to jsou spíše ženy, které si vybírají partnera. Muži se dříve domnívali, že je to naopak, a mnozí se tak domnívají dodnes. Ženy pravidelně hodně vybírají a zvažují své dlouhodobější partnery. Muž, kterého nakonec žena získá, bude nejlepším z těch, kteří jsou v jejím akčním teritoriu k dispozici. Komu dá přednost, budou-li se muži lišit mírou sociální inteligence

V myšlenkovém experimentu uvažujme dva vyhraněnější typy mužů, kteří budou sice vyrovnaní v mnoha důležitých ukazatelích – věk, zdraví, atraktivnost, socioekonomický status (tedy majetek a příjem) – budou se však lišit mírou sociální inteligence.

1. typ (s nižší sociální inteligencí): Snaží se dobře vydělávat, tedy i zaopatřovat, a je tvrdý, soupeřivý až otevřeně útočný vůči jiným mužům. Nevnímá alternativy k výše popsanému životnímu stylu, jeho cílem je získat postavení, prestiž, bohatství a moc. Neanalyzuje motivy či záměry své partnerky (s výjimkou její věrnosti), nezabývá se předivem vztahů v rodině, bere je tak, jak jsou mu předkládány. Zabývá se spíše plány jak přetrumfnout protivníky. Nezamýšlí se příliš nad odlišným světem žen a jeho specifikami, ani nad ženskými hodnotami, spíš je podceňuje.

2. typ (s vyšší sociální inteligencí): Snaží se dobře zaopatřovat rodinu, avšak jeho tvrdost může být oslabena respektem k právům jiných, porozuměním jejich situaci, popřípadě i soucitem. Vnímá širší souvislosti, což jej vede k zvažování, popřípadě k uskutečnění jiných životních stylů. Analyzuje motivy a záměry své partnerky a rozumí jim, má přehled o předivu vzájemných vztahů v rodině, uplatňuje svůj vliv, chce rozhodovat. Zamýšlí se nad ženským světem a jeho hodnotami, které by také chtěl užívat.

Příklon k partnerovi 1. typu slibuje ženě větší přísun hmotných statků a méně mocenského zasahování do poměrů uvnitř rodiny. Ponechme na čtenáři, aby posoudil, kterému typu muže v historii lidstva dávaly ženy přednost. Zdá se také, že poté, co se člověk narodí, nedostane se mu žádného institucionálního výcviku v sociální inteligenci (ve srovnání například s tréninkem hygienických návyků nebo matematiky).

Rodiče mají mnohdy do alespoň přijatelné úrovně sociální inteligence daleko a často nemají ani potřebné pedagogické znalosti. Navíc matka, která má sociální inteligence od přírody více, nebývá k systematičtějšímu tréninku motivována a ani o něm neuvažuje. „Učení a výcvik“ probíhá téměř bez výjimky spontánně a neuvědomovaně.

Při výchově často matky používají manipulaci a nepřejí si, aby děti porozuměly jejich pravým motivům. Zpravidla si ženy přejí mít dítě poslušné, tedy potlačující svou touhu po samostatnosti, a snad ještě víc mít v dítěti zdroj sebeocenění. Matky tedy touží po tom, aby je dítě hodnotilo pozitivně a idealizovalo si je. A pokud jde o budoucnost, může se matka v skrytu duše obávat, že se dítě rozpoznávající její motivy emočních vazeb časem z jejího dosahu vysmekne úplně.

Učitelé ve škole si přejí mít poslušné žáčky či studentíky, kteří se naučí to, co mají, a nebudou jim příliš vidět do karet, registrovat jejich nedostatky a komplikovat jim život. Stát a jeho úředníci si rovněž přejí mít poslušného občana vzhlížejícího k úřadům s posvátnou bázní, a nikoliv kritika, který by rozuměl mechanizmům moci, politiky a propagandy.

Zdá se tedy, že důvody pro mezery v mužském uvažování a chápání existují. Však také ještě bude o takových defektech sociální inteligence u mužů řeč (viz např. rámeček na této straně).

Při práci s mužskou klientelou jsme identifikovali několik takových „slepých míst“. Různí jiní autoři zabývající se mužskou či otcovskou tematikou upozorňují na další takové nedostatky mužského vidění a uvažování. Jde o pozoruhodnou, a přitom podivně zanedbávanou tematiku, která by zasluhovala důkladnější pozornost. Vybral jsem z dostupné (avšak nijak reprezentativní) literatury celkem 24 citací od 11 autorů a zkondenzoval volně přeloženou pasáž o „slepém místě“ do co nejstručnějšího shrnutí. (Jde o 10 mužů a 1 ženu, 10 autorů tohoto století a jednoho autora století minulého, 10 autorů zahraničních a jednoho autora domácího, 8 autorů anglosaské provenience, 2 z německy mluvících zemí a jednoho Čecha, přičemž 8 autorů se zabývá problematikou přímo mužskou, 2 ženskou, 1 obecně lidskou.)

Bližší analýza ukázala, že shrnutí lze roztřídit do tří okruhů: 1) požadavky a tlak společnosti, 2) vztah k matce, 3) vyšší poslání ženy a její lepší výbava.

Jde o první verzi této úvahy, která samozřejmě bude vyžadovat další doplnění a úpravy. Zdá se však, že tři identifikované okruhy „slepých míst“ jsou základní a organicky propojené a že zůstanou zachovány i v dalších, propracovanějších verzích této studie.

Mezery v mužském uvažování a chápání
Požadavky a tlak společnosti: V historii lidstva přežily spíše ty společnosti, které dovedly muže využívat k zaopatřování, ať již prostřednictvím lovu, války, zemědělství, výroby či běžné výdělečné činnosti. Vládci vždy své mnohdy přízemně realistické motivy zakrývali iluzivním „vyšším posláním“. Nepotřebovali, aby si aktéři některé skutečnosti uvědomovali.

- Muži předem nevědí o dvojím standardu společnosti, tj. že ve většině osobních, sociálních a právních problémů nedostanou tutéž společenskou a institucionální podporu jako ženy – některým z nás to nedochází ani potom. (A. R. Kipnis)

- Muži nevidí, že v roli, kterou jim společnost připravila, jsou skrytě zamontovány pasti výčitek, jimž nelze uniknout, neboť dělají-li jedno, jsou ženami kritizováni, že nedělají to druhé; nevíme, že kritizujícím jde o vyvolání pocitů viny. (H. Goldberg)

- Muži si neuvědomují, že nevhodně přeceňují tělesné na úkor duševna. Nevíme, že by nám prospělo více tvořivosti, vnímavosti, smyslnosti na úkor výkonu, sportu, rutinního sexu. (P. Lauster)

- Muži si neuvědomují, že nevhodně přeceňují racionalitu na úkor emocionality. Nevíme, že v mnohých situacích je lépe méně logicky argumentovat a více empaticky naslouchat. (P. Lauster)

- Muži si neuvědomují, že potlačují důležité složky duševního života, zejména city a potřeby, které jsou považovány za nemužské (lítost, smutek, závislost, nejistotu ad.). Nevíme, že dáváme přednost tomu, co předepisuje mužská role, před plnějším duševním zdravím. (P. Lauster)

- Muži nevidí, že podbízivé označení „pán všeho tvorstva“ zakrývá velmi smutný úděl služebníka. Nevidíme, že musíme dělat hodně věcí, které jsou v rozporu s našimi nejvnitřnějšími zájmy. (H. Goldberg)

- Muži u rozvodového soudu neznají jeho skryté mechanizmy, rozložení sil a sympatií ani jiné důležité věci, dopouštějí se mnoha zbytečných omylů. Nevíme, že přecenění tradiční logiky a podcenění emocí a ženské lsti vede k prohře. (L. Kerpelman)

- Muži nevědí, že jejich vysoce postavení bratři jsou neskonale důvěřiví k líbivě zdůvodněným žádostem (o finanční podporu, o změnu zákona, o doporučení publikace) představitelek militantních feministek, přičemž nejsou schopni vidět zhoubné důsledky své podpory. Nebo se tito vysoce postavení také mohou bát hněvu těchto žen. Nebo obojí. Nevíme, že vysoká míra mužských hormonů vede u jejich nositelů k černobílým emocím: vůči mužům projevují rivalitu a ostražitost, vůči ženám nastavují všeobjímající náruč. (Ch. H. Sommersová)

- Muži si neuvědomují, že hlavně myslí na to, aby partnerka nebyla nějakým způsobem nešťastná (jakoby jejich vyšším posláním bylo řešit všechny její problémy), a skoro vůbec ne na to, aby nebyli nešťastní oni. Nevidíme asymetrii, že problém ženy nás zneklidňuje víc než náš vlastní. (A. R. Kipnis)

- Muži většinou baží po zprávách o ubližování ženám, vůbec o nich nepochybují. Na druhé straně nevidí utrpení jiných mužů, i když ho sami způsobí. Cítí se povoláni do svaté války proti „nízkým pudům“ jiných mužů a nevidí svoji bigotnost. (W. Farrell)

Vztah k matce: Tento primární vztah předurčuje, abychom hledali a viděli u žen také něco, co tam není, a zároveň neviděli něco, co tam je. Rozdíl mezi naším viděním a realitou je dán rozdílem mezi kvalitou vztahu matky k nám (jako jejím dětem) a kvalitou jejího vztahu k druhým lidem. Žel, tento rozdíl muži většinou nereflektují. A tak zpravidla vnímají partnerskou realitu zkresleně.

- Muži nevědí, že své původní hodnocení matky (očima malých dětí vše dovedla) přenášejí na jiné ženy a mají tendenci přeceňovat jejich vědomosti, dovednosti a výkonnost. (Bakalář 1) )

- Muži nevědí, že původní zkušenost s matkou (která je nikdy neopustila, ani když se rozvedla) přenášejí na jiné ženy, a proto nevěří, že budou ženou opuštěni. Nevidíme signály konce vztahu. (Bakalář)

- Muži nevědí, že původní důvěru k matkám (matky je v zásadních věcech skoro nikdy neklamaly) přenášejí na jiné ženy a chtějí jim věřit. Věříme, že nás ženy neklamou, že mluví pravdu. (Bakalář)

- Muži si neuvědomují, v jak nepřiměřeně velké míře jsou jejich životy soustředěny do vztahu k ŽENĚ a jí definovány. Nevíme, že kult ŽENY nám brání poznat svou vlastní, maskulinní podstatu a dosáhnout samostatné identity. (S. Keen)

- Muži jsou přesvědčeni, že ze vztahu k ženě čerpají vše podstatné a důležité (potvrzení sebe sama, energii, lásku, slast apod.), neboť nedovedou čerpat z jiných autentičtějších zdrojů a neuvědomují si podobenství s upíry. Nejsme-li napojeni na ženu, máme pocit neúplnosti. (A. R. Kipnis)

- Muži nevědí, že i ženy mohou být klíčovými osobami v pokračování násilí, jak ukazuje studie krevní msty. Věříme, že násilí perpetuují jen muži. (L. Watson)

- Muži nevědí, že pokaždé, když ženě zaimponují svou zdatností, nějakou svou schopností či dovedností, vyvolají v ní zároveň i spodní proud nevole, zlosti a zášti z toho, že sama není taková a že chce-li životní naplnění, musí být na někom závislá. Nevíme, že horší stránky 2) lidské povahy působí i u jinak milující ženy. (J. H. Moore)

Vyšší poslání ženy a její lepší vybavení: Také by bylo možno mluvit o využití úcty k mateřství jako nezpochybnitelného argumentu. Ženy se brzy naučí znát slepá místa mužů a využívají je stejně jako společenskou a institucionální podporu, které se mohou vždy nadít. Jsou biologicky naprogramovány především k propagaci svých genů, ostatní záležitosti pro ně nejsou již tak důležité. Kdo z mužů očekává něco navíc, bude zklamán.

- Muži jsou biologicky naprogramováni k témuž, avšak i ještě k dalším aktivitám. Vznik civilizace před asi 10 000 až 5000 lety je podle některých autorů záležitostí mužských aktivit v rámci patriarchálního systému.

- Muži žijí v iluzi, že si své partnerky vybírají, avšak ve skutečnosti je tomu naopak, stejně jako u všech ostatních primátů. (J. H. Moore)

- Muži si neuvědomují cyklickou povahu života s takovou plností a intimitou jako ženy, které různé biologické cykly zakoušejí ve svém těle. Některé biologické stránky života můžeme znát jen z doslechu. (A. R. Kipnis)

- Muži nevědí, že jejich práce pro partnerku, pro rodinu je považována za samozřejmou povinnost, a stále očekávají nějaké uznání – nevědí, že upřímné uznání od partnerky nepřijde ani náhodou. (Kipnis)

- Muži nevědí, že se ženám nemohou trvaleji zavděčit, i když se o to stále snaží. Plasticky to tak ukázal A. S. Puškin v Pohádce o rybáři a zlaté rybce, a dále J. H. Moore srovnáním funkce hemisfér a integrovanosti mozku. Nevíme, že stav plné spokojenosti nenastane nikdy. (Puškin, Moore)

- Muži nevědí, že v dovednosti lhát, včetně lhát ve věci nevěry, jsou na tom hůře než ženy, nevíme, že a) žena má mnohem méně výčitek svědomí a b) že si lépe dovede namluvit, že její konání je správné. (J. H. Moore)

- Muži nevědí, že je v jejich právech ženy zkracují s celkem klidným svědomím, neboť vrozená ženská morálka říká, že v ženských rukou je – prostřednictvím příští generace – blaho lidského rodu, vůči němuž pociťují závazek, vůči jednotlivému muži však nikoli. Nevíme, že naše zaopatřování vede k blahu příštích generací zprostředkovanému agenturou naší partnerky. (A. Schopenhauer)

Materiál o tom, co muži nevědí, nabádá k zamyšlení. Přál bych si, aby průkopníci tohoto mapování v budoucnu našli další, zatím netušené a o to podstatnější souvislosti. Například nedávné zjištění biologa D. H. Skuse, související s výzkumem autizmu, ukazuje na existenci genu spouštějícího kaskádu dalších genů, které jsou odpovedné za sociální empatii. Tento gen má být údajně u většiny mužů vypnut... Uplatnění poznatků může být jednou z cest k snížení míry lidského utrpení.

Literatura Bakalář E., Novák D., Nováková M.: Průvodce rozvodem pro všechny zúčastněné, Praha, Lidové noviny 1996
Buss D.: Evolutionary Psychology. The New Science of Mind, Boston, Allyn & Bacon 1999

Poznámky
1) Autor zde pouze shrnuje obecně známé interpretace z různých typů psychoterapeutické praxe do ucelenější podoby.
2) Nemusí vždy jít o horší stránky (pozn. překladatele).Citát z Mika Waltari: Egypťan Sinuhet, Vyšehrad, Praha 1985

Avšak Nefernefernefer pravila klidně:

„Setne měl sen a probudil se, avšak mnozí jiní se probudili ze svého snu až v Domě smrti. Sinuhete, musím ti říci, že i já jsem kněžkou a nikoli ženou hodnou opovržení. [...]“
Měsíční zář se však odrážela v jejích očích, když hleděla na mne, i nevěřil jsem jí.
Proto jsem ji vzal do náruče, avšak ona se vyprostila a zeptala se mne:
„Víš-li, proč Bastet, bohyně lásky, je zobrazována s kočičí hlavou?“
„Nedbám ani o kočky, ani o bohy,“ řekl jsem, pokoušeje se ji uchvátit, oči vlhké vášní.
Avšak ona mne odstrčila a řekla:
„Brzy budeš moci hladit mé údy a klást ruce na mé prsy a na můj klín, jestliže tě to uklidní, avšak nejdříve mne musíš vyslechnout a vědět, že žena je podobna kočce a vášeň je také podobna kočce. Její pacičky jsou měkké, ale skrývají ostré drápky, jež se noří bez slitování až do srdce. Opravdu je žena podobna kočce, neboť i kočce působí rozkoš to, co mučí její oběť, a týrá ji svými drápy a nikdy se neomrzí svou hrou. A když její oběť zchromne, sežere ji a hledá jinou. Vypravuji ti toto vše proto, abych byla k tobě upřímnou, protože bych ti nechtěla způsobit nic zlého.“
„Ne, nic zlého bych ti nechtěla způsobit,“ opakovala a roztržitě mne vzala za ruce a položila jednu na svůj prs a druhou vložila do svého klína, takže jsem se rozechvěl a slzy mi vytryskly z očí. Náhle však odhodila netrpělivě mé ruce a pravila:
„[...], když to nyní víš, odejdi ode mne a nevracej se nikdy zpět, abych ti neublížila. Avšak neodejdeš-li, pak mi nemůžeš vyčítat, cokoli tě snad potká.“
Dala mi čas, abych se rozmyslil a odešel, avšak já jsem tak neučinil. Tu lehce vzdychla, jako by byla znavena tou hrou, a pravila:
„Budiž tedy. Nyní ti zajisté musím dát tu věc, pro kterou jsi přišel. Avšak nebuď příliš divoký, neboť jsem unavena a bojím se, že usnu v tvém náručí.“ [...]
„Co bys mi dal?“ opakovala a stále se protahovala, hledíc na mne.
[...] „Vše bude tvé. Nefernefernefer, přeješ-li si. Vše bude tvé, obveselíš-li se se mnou. Věru nestojí to za mnoho, ale dům je zařízen pro lékaře a některý žák Domu života by mohl za to dát dobrou cenu, má-li zámožné rodiče.“
„Myslíš?“ řekla a obrátila ke mně svá nahá záda a zhlížela se v zrcadle a hladila štíhlými prsty černé oblouky svého obočí. „Staň se, jak si přeješ. Přiveď tedy písaře, aby tu věc napsal na svitek papyru a abych mohla převést na své jméno vše, co vlastníš. Neboť ačkoliv bydlím sama, nikterak nejsem ženou hodnou opovržení, a musím se starat o svou budoucnost, kdybys mne snad někdy zapudil, Sinuhete.“
Hleděl jsem na její nahá záda a můj jazyk ztuhl v mých ústech a mé srdce bilo tak prudce, že jsem se spěšně obrátil a šel pro oprávněného písaře, jenž narychlo sepsal vše potřebné a odnesl svitek do královských sbírek právních svitků.
Když jsem se vrátil, byla Nefernefernefer oděna v královském lnu. [...] Odevzdal jsem jí potvrzení písařovo a řekl jsem:
„Vše, co vlastním, jest nyní tvé, Nefernefernefer, vše je tvé až do toho roucha, co mám na sobě. Pojezme tedy, popijme a obveselme se spolu dnes, neboť o zítřku předem nikdo nic neví.“
Vzala papyr a vložila jej nedbale do skříňky z černého dřeva a řekla:
„Lituji velice, Sinuhete, ale právě jsem zpozorovala, že mi začaly mé měsíční bolesti, takže nemůžeš vejít ke mně, jak bych si přála. Proto bude lépe, když odejdeš a necháš mne, abych se očistila, jak je předepsáno, protože má hlava je těžká a v bedrech mne pobolívá. Můžeš přijít jindy a dostane se ti, čeho si žádáš.“ [...]
I odešel jsem domů a uspořádal své věci, aby byly připraveny pro nového majitele.
[...]
Tak již časně zrána jsem se vydal k Nefernefernefeřině domu, [...].
„Nudíš mne, Sinuhete,“ řekla. „Opravdu mne nudíš převelice. Co si přeješ?“
„Chci pít a jíst a obveselovat se s tebou,“ odpověděl jsem, srdce sevřeno smutkem, „neboť jsi mi to slíbila.“
„To bylo včera a dnes je zas jiný den,“ řekla. [...]
„Lhala jsi mi tedy včera,“ řekl jsem, „a neměla jsi žádných bolestí, jež by ti byly bránily obveselit se se mnou.“
Avšak to jsem říkal zcela zbytečně, neboť ve svém srdci jsem to věděl již předešlého dne.
„Zmýlila jsem se,“ řekla.

----

Rámečky
Z poradny pro otce

Případ, s nímž se často a pravidelně setkáváme („K“ je klient a „P“ psycholog):
K: Pane doktore, jsou to tři týdny, přišel jsem domů a manželka nikde, odstěhovala se i s dětmi a svými věcmi k rodičům (k novému příteli apod.), jak jsem později zjistil. Pořád jsem tomu nechtěl a nemohu uvěřit.
P: A nestěžovala si na něco, nenaznačovala nic?
K: Jo, stěžovala si, že už takhle dál nemůže.
P: Takže vás upozorňovala, dokonce varovala.
K: Jo, dá se to tak říci. Jenže já jsem si myslel, že jsou to jen takové řeči. Ve snu by mě nenapadlo, že to myslí vážně.
P: Vždyť už jste byli spolu asi osm let, to už jste ji mohl poznat, co myslí vážně a co ne.
K: Jo, znal jsem ji, ale tohle mě opravdu nenapadlo.

Epilog
Bezprostředním podnětem po napsání této studie byla následující zkušenost a zážitek. Jako znalec Městského soudu v Praze jsem dostal k posouzení věrohodnost výpovědi jisté třiadvacetileté ženy z Prahy, která policii podala písemné oznámení trestného činu – byla údajně pohlavně zneužívána nevlastním otcem v době, kdy matka buď nebyla doma, nebo již spala. V žalobě byly popsány podrobnější okolnosti tohoto zneužívání, časové období (ještě před dosažením zletilosti), odměny za ochotu, výhrůžky při neochotě apod.

Tuto ženu jsem podrobněji vyslechl, zaznamenal si rodinnou anamnézu, vyšetřil více psychologickými testy, konfrontoval s výpovědí obžalovaného, provedl motivační analýzu, a posléze jsem dospěl k názoru, že obvinění je účelově vykonstruované. Motiv v pozadí byl spor o užívací právo na byt (matka mezitím zemřela). Závěr znaleckého posudku jsem takto formuloval. Protože jsem u soudu (odvolacího) očekával i řadu odborných otázek, zašel jsem za renomovaným kolegou psychologem působícím na předním pražském sexuologickém pracovišti na konzultaci. Kolega se podíval na výpověď mladé ženy a brzy mu bylo jasno. Sdělil mi, že je to jasný případ pohlavního zneužívání, přičemž užíval i hovorových výrazů jako „ten prasák“ a „ta chuděra“. Nezbylo mi než se podivit rychlosti tohoto odhalení. Při pozdějším soudním jednání jsem popsal, co a jak jsem zjišťoval, a vypověděl o faktorech, které věrohodnost výpovědi žalobkyně výrazně oslabovaly a svědčily pro vykonstruovanost obvinění. Na další dotazy tří členek senátu jsem odpovídal asi nepřesvědčivě, neboť s mými odpověďmi nebyly příliš spokojené. Nemohl jsem podat ani jasný závěr, neboť mé původní přesvědčení bylo nahlodáno rozhodným závěrem mého kolegy-specialisty. Když jsem skončil, předsedkyně senátu mne požádala, abych ještě setrval v soudní síni.

Soudkyně se začaly věnovat žalobkyni, několika cílenými otázkami ji velice znejistily, za chvíli bylo patrné, že ztrácí půdu pod nohama a nezmohla se na více než na mechanické opakování „Byla jsem zneužívána“. Pak už neodpovídala vůbec. Jednání skončilo.

Předsedkyně senátu šla za mnou ke dveřím a řekla mi „Bylo nám to podezřelé hned zpočátku a nyní je nám to úplně jasné, pane doktore.“ Odpověděl jsem: „Mně už také.“ Ve skutečnosti mi bylo jasné jen to, že jde o vykonstruované obvinění. Dlouho jsem přemýšlel nad mechanizmy vedoucími k reakci mého kolegy. Mnohé se mi ujasnilo až později, pomohly mi k tomu úvahy jiných autorů, viz odkazy v studii výše uvedené. Zatím stále nevím, proč se takové křivé obvinění – způsobující velký stres obviněnému – netrestá.


Autor: PhDr. Eduard Bakalář CSc.


Zdroj: Vesmír 78, srpen 1999

Přečtení článku: 129482x

Tisknout článek

Průměrná známka článku: 2.8

Pošli článek kamarádovi

Oznámkuj článek (1 - nejlepší): 1 2 3 4 5


Související články

20.05.2017, 15:44   Žen v podnikání přibývá výrazně víc než mužů
03.05.2017, 18:53   Matka hodila kojence do vroucí vody. Zatmělo se mi, řekla soudu
23.04.2017, 11:42   Je lepší být žena?
14.04.2017, 15:30   Žačka lhala o "znásilnění", potrestaná ale nebude
27.03.2017, 11:44   V Česku je značný nedostatek mužů-učitelů, navíc stárnou


Diskuse ke článku

 

Vložit nový příspěvek   Sbalit příspěvky

 

 

Tak ze 40% se s tím dá souhlasit

Autor: Finrod Felagund Muž

Založeno: 20.11.2006, 23:20

Odpovědí: 1

rozhodně nemohu souhlasit s počátkem článku, protože takřka všichni mistři propagandy byli muži (Jirka Duce Paroubek budiž dobrým příkladem), zatímco žena nikdy nebude umět strhnout dav, byť sebeplamennějším projevem (např. M. Thatcherová, která, byť dle mého názoru dělala dobrou věc, neuměla strhnout masy, aby ji podporovaly, totéž se nepovedlo např. M. Němcové na posledním kongresu ODS, byť si také myslím, že měla pravdu). S částí "Požadavky a tlak společnosti" nesouhlasím takřka beze zbytku, považuji ji za silně tendenční, neboť je podle mého názoru přirozeností muže klást logiku nad city. Snažení se o opak je podle mě stejná hloupost, jako lít do naftového motoru benzín. S tím vztahem k matce by se celkem souhlasit dalo, k tomu nemám větších výhrad... Ale naopak ostře nesouhlasím s dalším odstavcem o tom, jak si muži neuvědomují vývoj tolik, jako ženy - pro vyvrácení tohoto faktu se lze podívat, kolik mužů a žen podporuje pokrok na úkor sociálnímu zajištění a opačně. Nesčetně mnoho mužů slyšelo od žen, když vymýšleli nové věci a technologie: "Už neblbni a pojď dělat něco užitečného". Tohle žena od muže takřka neslyší, naopak se o vývoj věcí málokdy stará. Z vlastní zkušenosti vím, že většině žen je jedno, jestli se podařilo vyvinout dvoujádrový procesor, důležité je, že "to nějak funguje". Byli to vždy muži, kdo si svou neustálou nespokojeností se stavem věcí současných (o čemž píše i pan doktor Bakalář o odstavec či dva výše), a kdo tudíž odjakživa hnal vývoj společnosti kupředu. Kdyby toho nebylo pořád jsme v jeskyních, protože většina žen by neměla potřebu postupně všechno vylepšovat - také proto, že jsou trpělivější k vykonávání stereotypních prací a to je přesně to pole působnosti, na němž je běžný muž velmi líný a snaží se vynalézt cokoliv, co by mu od takových úkolů ulehčilo. Tak ostatně podle mého názoru vznikla všechna technika od vozu po počítač či mobilní telefon.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Tak ze 40% se s tím dá souhlasit

Autor: TESS Žena

Založeno: 21.11.2006, 21:11

clanek je misty zoufale hloupy.

Mimochodem je typicke u muze, (prestoze pry kladou logiku pred city)a emocionalni slepota, ze vse vynalezli a vymysleli muzi.

Odpovědět na příspěvek

 

Encyklopedie

Autor: Jarmila K. Žena

Založeno: 21.11.2006, 07:22

Odpovědí: 6

zajímalo by mne, jestli ta slavná encyklopedie, která vyzdvihuje vynálezy mužů nezapomněla také připomenout, že mají ženy dovoleno studovat vysoké školy v podstatě pouhých posledních 50 let? To víte, bez znalostí těžko můžete co vymýšlet. Zakázat ženám tisíce let vzdělání a pak se holedbat tím, že já jsem vymyslel, kdežto ženy nevymyslely- to dokáže každý blbec! Je to stejné, jako by člověk uvázal psa u boudy a pak se mu posmíval, že není svobodomyslný jako vlk, který běhá všemi směry svobodně po lese.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Encyklopedie

Autor: alane Muž

Založeno: 21.11.2006, 09:21

Ti chlapi to beztak dělali jen pro uznání druhého pohlaví. Mimochodem, ženám nikdo nic vymýšlet nezakazoval.

Odpovědět na příspěvek

 

jarmilo k.,

Autor: lubob Muž

Založeno: 21.11.2006, 15:48

uz podruhe se dopoustite te same chyby. vlastne hned nekolika.

1. jestli zeny nesmely studovat 50 let nebo 200 let je uplne irelevantni. zadny muzsky vynalezce nemusel studovat 50 & vice let aby neco vynalezl. chcete-li nalezt nejakou korelaci, musite zjistit, kolik let studoval ten ktery vynalezce & tim zjistit, kolik let studia tedy je potreba (v prumeru) na vynalez. muj odhad je, ze to bude pod 20 let.

2. tech tisic let je prehnanych. i na tech prvnich univerzitach, ktere vznikly pred nejakymi 800 lety se neda mluvit o studiu, ktere by vedlo k vynalezum. spise to byla teologicka indoktrinace. vedecka revoluce zacala vlastne docela nedavno.

3. jarmilo, jak dlouho studoval leonardo da vinci?

4. vezmete v potaz i vrozene dispozice & preference. kolik "vynalezu" vzejde ze studia psychologie, sociologie & pod?

Odpovědět na příspěvek

 

Leonardo da Vinci snad studoval cely zivot,ne?

Autor: TESS Žena

Založeno: 21.11.2006, 21:13

Jeste pred 100 lety bylo PODLE MUZU proti prirode, aby se zena naucila vubec cist.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: jarmilo k.,

Autor: TESS Žena

Založeno: 21.11.2006, 21:20

O TOM JAK VYPADA MUZSKA VEDA: Prof. Dr. von Bischoff, Anatom pise:

Zeny jsou celkove NAPROSTO nevhodne ke studiu,zvlaste pak ke studiu mediciny, protoze maji prilis maly mozek . Opravdovy duch prirodnich ved tak zustane pro zeny navzdy uzavren".

Tak za tohle byl ten profesorsky titul.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: jarmilo k.,

Autor: lubob Muž

Založeno: 29.11.2006, 11:12

no. ehm, ja bych si dovolil to zobecnit. na zaklade toho, co pise jeden anatom generalizujete na tzv. muzskou vedu.

tim se pochopitelne dopoustite velke chyby. pokud byste trvala na tom, ze to chyba neni, pak vam muzu kontrovat, ze vas zpusob generalizace odrazi ZENSKY zpusob mysleni & bude to zobecneni stejne "bezchybne" jako to vase.
tim, ze jste strcila do jednoho pytle muze (na zaklade jednoho pripadu), zaroven jste uplne stejnym mechanismem (na zaklade jednoho - vaseho - pripadu)odkazala do pytle jineho vsechny zeny.
navic, ty dva pytle se od sebe moc nelisi, oba maji oznaceni "uplni blboni" :-)

tak priste opatrneji :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Lubobe, buďte trochu

Autor: Olga Žena

Založeno: 29.11.2006, 12:49

spravedlivý. Tess uvedla výrok jen jednoho vědce, který ano, máte pravdu, sám o sobě jistě nic nedokazuje. Jenže ona ho neuvedla jako důkaz, ale jako příklad. Příklad toho, že názory o neschopnosti žen zabývat se "vyššími činnostmi" skutečně donedávna v naší civilizaci dominovaly, a našli se mnozí "vědci", kteří je podporovali "vědeckými" argumenty.

Odpovědět na příspěvek

 

Alizon

Autor: Alizon Žena

Založeno: 21.11.2006, 10:40

Odpovědí: 3

Ty citáty jsou tedy opravdu slátané dohromady.

S některými by se dalo souhlasit, některé jsou vyloženě legrační, třeba tenhle:

"Muži nevědí, že pokaždé, když ženě zaimponují svou zdatností, nějakou svou schopností či dovedností, vyvolají v ní zároveň i spodní proud nevole, zlosti a zášti z toho, že sama není taková a že chce-li životní naplnění, musí být na někom závislá. Nevíme, že horší stránky 2) lidské povahy působí i u jinak milující ženy."

K tomu snad není co dodat. Životního naplnění snad lze dosáhnout i jinak, než prostřednictvím závislosti. Připomíná mi to Freuda a jeho teorie, že vlastně mužům závidíme penis ;o))

Nesouhlasím ani s tvrzením, že hlavním cílem matky je to, aby ji dítě obdivovalo, a s tezí o výčitkách a vzbuzování pocitu viny: vadí mi, že to je prezentováno jako věc, která patří k běžné výbavě téměř všech žen. Já si myslím, že je to trochu jinak. K manipulaci tohoto typu se člověk uchyluje tehdy, pokud to z nějakého důvodu nejde přímo (tedy buď ten druhý na to nereaguje, nebo já to neumím). Tím netvrdím, že by to ženy nedělaly vůbec. Ale pokud jsou dostatečně sebevědomé, tak se nepotřebují uchylovat k takovýmto podpásovkám.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Alizon

Autor: Finrod Felagund Muž

Založeno: 21.11.2006, 12:01

Alizon, ono na tom možná něco bude, ač, jak říkáte, to není pravidlem. Ke mně se takhle například maminka nikdy nechovala (v důsledku čehož jí můžu říct cokoliv a nemám potřebu něco skrývat nebo nepřímo ovlivňovat), ale co vím od mnoha lidí, tak ve většině případů je to bohužel tak, jak píše autor článku... Typický příklad: dospělé dítě se jde stěhovat do USA a matka začne simulovat závažné nemoci a vyhrožovat, že umře, pokud dítě odjede. To je taky celkem běžné (takových případů také pár znám a je jedno, jestli to dítě je muž nebo žena)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Alizon

Autor: Alizon Žena

Založeno: 21.11.2006, 17:57

Finrode,

takové jednání matek určitě existuje, ale rozhodně není pravidlem. Znám spoustu matek, které se zaplaťpánbůh ke svým dětem takto nechovaly a nechovají. A slyšela jsem samozřejmě i o případech, kdy se tak chovají.

Popisované vyhrožování a vydírání je podle mě těžká patologie člověka, který není vnitřně dospělý a vyrovnaný. Je to dost velká podpásovka (protože jsme nastavení na to, aby nám nebylo jedno, co se stane s našimi milovanými, a maminku většina lidí ráda má), ale u zralých potomků může mít jakýs takýs účinek možná na začátku, než si ověří, že maminka (nebo tatínek, pánové proti tomu taky nejsou imunní) jen citově vydírá. Pak začnou takové její (nebo jeho) řeči pouštět jedním uchem tam a druhým ven a vezmou na vědomí, že dospělejší v tom vztahu jsou bohužel oni jako děti, nikoli jejich rodiče.

Horší je, když někdo tomu vydírání dlouhodobě podléhá, a asi hodně blbé to bude u dětí. Ale zastávám názor, že dospělý člověk si proti tomu obranu vybudovat může. Jediná šance je na vydírání prostě nereagovat a dát tomu člověku najevo, že na vás toto prostě nefunguje. Ale pokud se jedná o osobu takhle blízkou, asi bude potřeba selektivně ignorovat takovéhle nežádoucí chování, nikoli tu osobu jako celek. Slyšela jsem o lidech, kterým to trvalo roky.

A od toho vydírajícího je to značně krátkozraké - buď svého potomka dokonale vydeptá, nebo dosáhne toho, že ho tento přestane brát vážně.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Alizon

Autor: Finrod Felagund Muž

Založeno: 21.11.2006, 21:42

Přesně takhle znám slečnu, která se díky podobným "ohledům" nedostala do Ameriky, přestože měla víza a všechno zajištěné... pak přišlo 11. září, víza propadla a do Ameriky se už nepodívala, protože z nějakého záhadného důvodu víza nedostala. Prý o ni měla maminka strach, že "co kdyby spadlo letadlo" a začala přesně s tímhle vydíráním, že "kdyby s tebou spadlo letadlo, to já bych nevydržela a srdce, a infarkt, a ..... - a to bys nechtěla mít na svědomí." A dotyčná podlehla a promarnila tak dost dobrou možnost...

Odpovědět na příspěvek

 

Křivé obvinění

Autor: Olga Žena

Založeno: 21.11.2006, 14:24

Odpovědí: 11

samozřejmě trestným činem je. A tuplem, pokud je jeho motivem tak hanebná věc jako finanční prospěch (zde užívací právo k bytu).

Nad spolehlivostí téhle i jiných iformací obsažených v článku nicméně nemá smysl zvedat obočí, vzhledem k uvedení Sherlocka Holmese (i s životopisným údajem LP 1859–1936) jako argumentu pro tvrzení, že 14 nejvýznamnějšími znalci lidských povah byli muži, lze odhadnout, že PhDr. Bakalář měl při psaní buď draka jak vidle nebo to nemyslel vážně. Popř. obojí.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Křivé obvinění

Autor: richard Muž

Založeno: 21.11.2006, 15:02

"Křivé obvinění samozřejmě trestným činem je", ano máte pravdu, i když sazba je vyloženě směšná ve srovnání s pálkami, co může vyfasovat muž křivě nařčený ze "zneužívání". Otázkou ale je PROČ tedy nejsou pachatelky křivého obvinění trestány?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Křivé obvinění

Autor: Finrod Felagund Muž

Založeno: 21.11.2006, 15:14

Protožé býý to bíl rasýzmúúúz a dýskrýmýnacéé, néé?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Křivé obvinění

Autor: Olga Žena

Založeno: 21.11.2006, 15:52

A ony nejsou?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Křivé obvinění

Autor: troll Muž

Založeno: 21.11.2006, 17:11

O žádné nevím, nehledal jsem to, takže nejsou. A pokud jsou, je to výjimka.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Křivé obvinění

Autor: Valkýra Žena

Založeno: 04.01.2007, 09:19

"Nehledal jsem, takže nejsou...", bravo trolle, skvělá ukázka mužské logiky (která je vašemu pohlaví vrozená)!

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Křivé obvinění

Autor: Sid Muž

Založeno: 05.01.2007, 00:48

Ach ano, "vasemu pohlavi vrozena"...
Damo, to je presne ono, nesledujete logickou linii aniz pronasledujete vecnou chybu. Spokojite se s tim, ze to je "muzska logika"
OK, to co je v clanku uvedeno je statisticky pravda. To znamena, ze najdeme urcity pocet muzu, proktere to neplati. Ale vyznamny pocet muzu, pro ktere to pali. A taky zen.
Hlavni je to, ze tato "pravda" je Vam, konkretne Vam!, neprijemna a tak to napadate jako celek. Co s tim?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Křivé obvinění

Autor: Valkýra Žena

Založeno: 05.01.2007, 09:12

Džentlmene, že je logika vašemu pohlaví vrozená (a našemu zcela cizí) je teze, která se na těchto stránkách systematicky objevuje v řadě příspěvků. Vážně by mě zajímalo: "nehledal jsem, takže nejsou..." - chcete tento trolův výrok hájit coby perlu (mužské)logiky, nebo uznáte, že ne všem mužům je logika vlastní (pozor, aby vám to ale nenabouralo základy vaší konstrukce, že ženy jsou méněcenné pohlaví)?
Jinak - jaká že to "pravda" je "mně, konkrétně mně" nepříjemná, "a tak bla bla bla" atd.? Co s tím? Co by... Není to nakonec roztomilé, jak se mermomocí vy a vám podobní snažíte oponentkám podsouvat "myšlenky" a emoce, které nemají, ale vy byste si tolik přáli, aby je měly? Tak to chodí, když člověk "nebojuje" se skutečnými protivníky, ale s chimérami...

Odpovědět na příspěvek

 

Vážení,

Autor: Olga Žena

Založeno: 05.01.2007, 13:58

troll svůj výrok myslel ironicky. Jako ukázku duševních pochodů zdejších pánů. Tak se přestaňte hádat.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Vážení,

Autor: Valkýra Žena

Založeno: 05.01.2007, 14:42

Aha, tak to se omlouvám. Ale bylo to tak autentické!

Odpovědět na příspěvek

 

mam na Bakalaruv zebricek stejny nazor

Autor: TESS Žena

Založeno: 21.11.2006, 21:15

jeste chybi Kacer Donald

Odpovědět na příspěvek

 

Re: mam na Bakalaruv zebricek stejny nazor

Autor: Odin Muž

Založeno: 21.11.2006, 22:22

To by ste musela znazornovat Kacerku Donaldu ci Kacenu Donaldovou:)
Ale ted vazne: Urcite jsou v clanku zajimave aspekty a vubec bych to nehazel na uroven Mickey-Mouse-Shit. Chce to jen trochu vice se zamyslet a nevidet jen reklamu a co Vam tvrdi media. Ohledne uvedene literatury viz muj prispevek dole v diskusi.

Odpovědět na příspěvek

 

Mika Waltari

Autor: Odin Muž

Založeno: 21.11.2006, 22:12

Odpovědí: 1

Mika Waltari, citovany v clanku, je muj oblibeny spisovatel, ktereho si velmi vazim. Knihu "Egyptan Sinuhet" jsem precetl behem 48 hodin prave pro to, ze autor nekompromisne znazornuje psychologicke aspekty chovani lidi, ktere plati i dnes, platily vcera a budou platit i zitra a dokaze je umistit do historie. Knihu vrele doporucuji.
Dalsi jeho kniha vysla pred asi 6ti-8mi lety v CR, ma cesky titul myslim "Riman Minutus" a mimo psychologickych aspektu se zabyva i problemem nabozenstvi. Doporucuji predtim si precist historicky roman "Quo vadis" od polskeho spisovatele Henryka Sienkiewicze, ktery je velmi orientovany na krestanstvi a "pohansky" pohled Mika Waltari na uplne stejny casovy usek historie lidstva. V knize "Riman Minutus" se dovite take o tom, jak zena provokuje uspesne muze, aby ji znasilnil,protoze chce mit s nim potomka. on ma na vybranou: Bud si ji vzit za manzelku nebo zemrit jako trest za znasilneni.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Mika Waltari

Autor: troll Muž

Založeno: 22.11.2006, 08:51

Riman Minutus do osnov kriminologie a viktimologie! Teď konečně víme, co vězí za těmi znásilněními! Chudáci úspěšní strýcové a prosperující Ukrajinci!

Odpovědět na příspěvek

 

Nesnáším termín sociální inteligence nebo emoční inteligence,

Autor: Saša Muž

Založeno: 22.11.2006, 08:20

Odpovědí: 2

protože nic takového ve skutečnosti neexistuje.
Inteligence je schopnost rozumět světu kolem sebe a tvořivým způsobem se ho zmocňovat. Sociální inteligence nebo emoční inteligence jsou však nesmyslné termíny mající za cíl odstranit minderwertigkeitskomplex méně inteligentních lidí.
Je to klam a faleš a proto z toho nemůže být nic dobrého.
Empatie není inteligence. Schopnost sugesce také není inteligence. Ani prolhanost není inteligence. Ani morální hierchii, mravnost a nemravnost, nelze zabudovat do pojmu inteligence. Stejně tak se inteligence netýká vylučování feromonů, vzhled, stádní instinkt etc. etc.
---
Že ženy se snaží manipulovat s lidmi mimoracionálními metodami, to je známo dávno a každý to může snadno vypozorovat, pozoruje-li libovolnou matku. Bez ohledu na její inteligenci - vždy to tak funguje. Ani tomu nemůže být jinak, protože na dvouleté batole nebo tříletého vzpurníka ještě nejde působit racionálními argumenty, které jsou užívány otcem při plnění jeho otcovské role.
Rodinu prostě tvoří otec, matka, děti. Chybí-li kterýkoli prvek, nejde o rodinu. A děti nemohou být dobře uvedeny do života (aneb socialisovány), nevyrůstají-li v rodině, čili chybí-li jim vzor role otcovské nebo role mateřské.
Dobrý otec chápe, že manželka/matka se chová jinak než on, a ví, že je to potřebné a přirozené. Dobrá matka chápe, že manžel/otec se chová jinak než ona, a ví, že je to potřebné a přirozené.
Feministky se však pro svou neschopnost naplňovat ženskou roli snaží odvrátit od toho i ostatní ženy a mužům vzít možnost plnit jejich vlastní mužskou roli. A protože se jim to daří, je výsledkem utrpení všech.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Nesnáším termín sociální inteligence nebo emoční inteligence,

Autor: KITI Žena

Založeno: 22.11.2006, 12:53

Dlouho jsem na tyto stránky nepřispěla a tento příspěvek se tak nějak "hodil", takže:
Inteligence se stejně jako duha skládá z mnoha barev, autor příspěvku však vidí pouze černobíle. Jaká škoda. A protože chlap od chlapa doufejme přijme osvícenou myšlenku lépe, doporučuji : www.chlapi.cz/rohr/... "Cesta divokého muže".
Je zajímavé, jak muž (kněz) vidí ženy (i feministky) a jak vidí krizi mužství ve společnosti i v rodině.
A slovo "utrpení" (viz poslední věta mnou komentovaného příspěvku) bych považovala za velmi nevhodně použitý výraz. Ve společnosti, která již nezažila pár generací válku a skutečnou bídu, si svá malá "utrpení" tak trochu z nedostatku jiných silných zážitků projektujeme ve svých mozcích sami. Trochu se v té konzumní společnosti nudíme a nevíme si se svými životy rady, že? Je to naše závislost na "hrách", bez kterých již zřejmě nedokážeme v této (možná jen virtuální) realitě žít. A tak se musí vytvářet problémy tam, kde nejsou, následně se mrhá životním časem i energií na jejich řešení a výsledkem je, že skutečné problémy skrytě či jen raději nepozorovaně rostou za našimi zády. A pokud mají muži problém s pochopením "mimoracionálních metod", které ženy používají při své manipulaci (autore, zde jsem se vážně zasmála, sorry), je to jejich problém - chybí jim právě ona empatie a emoční inteligence. A možná schopnost pochopit nejdříve sebe, jinak ostatní nelze snadno posuzovat...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Nesnáším termín sociální inteligence nebo emoční inteligence,

Autor: JirkaF Muž

Založeno: 23.11.2006, 22:40

... duha skládá z mnoha barev, autor příspěvku však vidí pouze černobíle. Jaká škoda. A ...

- Duha? Snad. Myslím, však že autor sesbíral myšlenky velmi moudrých lidí a vytvořil z nich kompilát. Myslím, že docela povedený. Na rozdíl od předchozích postů bych to viděl na více než 80%.

... nevhodně použitý výraz. Ve společnosti, která již nezažila pár generací válku a skutečnou bídu, si svá malá "utrpení" tak trochu z nedostatku jiných silných zážitků projektujeme ve svých mozcích sami. ...

- částečně by se dalo souhlasit. Možná i více, ale jen za předpokladu, že máte nějaký žebříček či hitparádu strastí. Máte můj obdiv, když dokážete posoudit co je větší utrpení. Já bych si to netroufl.

... A tak se musí vytvářet problémy tam, kde nejsou, následně se mrhá životním časem i energií na jejich řešení a výsledkem je, že skutečné problémy skrytě či jen raději nepozorovaně rostou za našimi zády. ...

- souhlasím, že si problémy umíme a to velmi zdatně vyrábět. Bohužel naše existence je přímo založena na bolesti či utrpení. Důvodem je asi to, že z pozitivních zážitků či událostí námi vnímané jako kladné se neumíme poučit. Jediné z čeho se umíme (sem tam) poučit jsou ty opačné.

... A pokud mají muži problém s pochopením "mimoracionálních metod", které ženy používají při své manipulaci (autore, zde jsem se vážně zasmála, sorry), je to jejich problém - chybí jim právě ona empatie a emoční inteligence. ...

- docela dlouho s tím muži problém neměli. Teď když vítězí, nebo je perioda ženského principu, tak se to jako problém jevit může, ale není. Problém mužů je v zásadě jen fakt, že jsme v období vítězství ženského principu. S tím se ale moc nadělat nedá. Snad jen připodotknu, že autor o empatii a těchto chybějících věcech v mužské přirozenosti napsal a zdůvodnil proč. Shrnu-li to jak to chápu já, je to proto, že ženy doopravdy nestojí o empatické étherické bytosti v pižamcích typu Lunatik (pubošky nejsou ještě úplné ženy). Jinak bychom už byli za dobu, kdy trvá soužití mužů a žen mi muži vybaveni jinak.

... A možná schopnost pochopit nejdříve sebe, jinak ostatní nelze snadno posuzovat... ...

- pěkná sebeprojekce. :D Hezká věta od bytosti, která je zástupkyní druhu co neví co chce, ale nedá pokoj dokud to nedostane. Pokud jste Vy dosáhla toho že chápete sebe, tak Vám gratuluji. A kdy si začnete rozumět? Nebo si i rozumíte?

Odpovědět na příspěvek

 

myslim,

Autor: Marek Muž

Založeno: 25.11.2006, 14:18

Odpovědí: 1

ze ten clanok je trosku prehnany, podla mna muzi su v reale samostatnejsi a nie az tak zavisly od zien, ako sa tu vykresluje.
Ale neviem, vychadzam hlavne zo seba.
Na druhej strane autorovi ani nemozem nic vyslovene vytknut, a v podstate by som sa dokazal pod to podpisat.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: myslim,

Autor: Doufám, že článek je jen vtipem - dlouhým a zcestným,ale vtipem Žena

Založeno: 30.12.2006, 19:29

Jestliže je něco podle Vašeho názoru ,,trochu přehnané´´ tak by se dalo předpokládat (na základě,tolik zmiňované, logické úvahy), že nebude ochoten se pod to podepsat. A jestliže jste, což je zřejmé, tak to vypovídá něco a Vaší inteligenci a nebo přinejmenším o Vaší schopnosti rychlého úsudku.

Odpovědět na příspěvek

 

Achjo

Autor: Valkýra Žena

Založeno: 04.01.2007, 09:34

Odpovědí: 3

Demagogie, neodůvodněné zevšeobecňování (ano, jistě existují ženy-mrchy, stejně jako muži-hajzlové), rádoby "učená" mluva (citáty, poznámky...), předsudky, se kterými se autor nedokázal vyrovnat, dvěma slovy: snůška blábolů. Myslím, že je zcela zbytečné, aby ženy vstupovaly do této diskuse Vzájemně se podporujícího spolku neléčených psychiatrických pacientů mužského pohlaví. Muži, kteří se dokázali vyrovnat s tím, že svět není černobílý (a oni v něm nehrají roli kladných hrdinů jen kvůli příslušnosti k "silnějšímu" pohlaví), se nepotřebují ukájet na těchto stránkách.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Achjo

Autor: souhlas s Valkýrou Žena

Založeno: 04.01.2007, 13:35

Přesné, příliš přesné.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Achjo

Autor: Modrý Klokan Muž

Založeno: 05.01.2007, 15:43

Správně Valkýro, nevstupuj sem. Budeme sice truchlit ale nakonec se se ztrátou tvé nadpozemské moudrosti smíříme.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Achjo

Autor: Valkýra Žena

Založeno: 08.01.2007, 08:03

Přeci jen, aby se ti tolik nestýskalo... Neví tu někdo, na kolik přijde kilo klokaního masa?

Odpovědět na příspěvek

 

 

Vložit nový příspěvek

Jméno:

Pohlaví:

Muž, Žena

E-mail:


(Vyplňte pouze tehdy, jestliže chcete být informování o odpovědích na váš příspěvek)

Předmět:

Příspěvek:

 

Kontrola: 

Opište znaky z obrázku do spodního pole:

 

 


ROVNOPRÁVNOST.cz je kolektivni tvooený, nezávislý, svobodný, názorový web. Jeho posláním je komentovat a zviditeloovat spoleeenské problémy týkající se mužu. Stránky vznikly za úeelem osvity a dokumentace. Cílem je umožnit všem publikovat svobodné názory formou elánku nebo diskuzních poíspivku. Stránky dávají svobodný prostor i kontroverzním názorum a tabuizovaným tématum, o kterých se veoejni nemluví nebo se bojí mluvit. Nesnaží se nikomu vnucovat cizí názor a nechávají na každém, aby si vytvooil svuj vlastní.

Copyright © 2007 Rovnopravnost.cz                Tvorba www - Web & Media a.s.