Doporučujeme


10. července 2007

Žena & Muž

Redaktor: Radim

Aktualita

Apologetika pravého muže

Feminizace postupuje jako morová nákaza moderní společností. Její poslední fáze se dá nazvat institucionálním feminizmem, jím se moderní státy snaží silou zákonů a totalitní ideologie popřít mužnost jako určující fenomén lidskosti, pohřbít muže jako synonymum celého člověka, jako vzor rozumové a morální nadřazenosti. Proti tomu se na nás s nehoráznou samolibostí šklebí naturalistická a profánní koncepce ženství spočívající v přízemním pragmatismu, v bezduché empatii, s níž povyšuje nejnižší formu člověka a jeho zvířecí podobu na humánní princip.

Nebudeme tvrdit, že žena nebyla obdařena rozumem. Stejně tak nebudeme muži upírat jeho široké citové prožívání. Používat rozum však znamená víc, než pouze mít rozumové schopnosti. Řídit se rozumem totiž vyžaduje další neméně důležité předpoklady, jimiž se člověk osvobozuje od všech sklonů a závislostí, které ho vlečou a zavádějí mimo pravdivé poznání dobra a zla, mimo vědění o úloze myslících bytostí vedených k jednání podle spravedlnosti a morální povinnosti. Těmito předpoklady, touto mohutností lidského charakteru není nic jiného než zmužilost, jinými slovy síla překonávající lidské slabosti a pocity, živočišné žádosti, náruživé vášně, změkčilý soucit, strach před protivy, nízké pudy, hédonismus, zkrátka vše, čím se člověk stává hříčkou vnějšího světa a veřejného tlaku, jímž se profánní společnost snaží podrobit vůli jedince chtění většiny, obklíčit ho fascinací úspěchu a existenční nutnosti, odnaučit ho svobodnému myšlení, udělat z něho stádní zvíře.

Ideál pravého muže jako nositele ctností a správného soudu o tom, co je dobré a co zlé, má kořeny již v dávné minulosti. Vrcholný rozmach antického myšlení o etice lidského konání vyústil ve filozofii stoicismu. Názor stoiků počátků rozmachu Římského impéria hledí na svět z pohledu starořeckého filozofa Hérakleita. Pantha rhei. Vše ve světě plyne a podléhá změně v postupném zhušťování pralátky všeho jsoucího do zhmotnělých forem existence, jež se přetvářejí a postupně rozkládají až ke konečnému splynutí do stavu prvotně nerozlišené nicoty a plnosti v jednom. Tou pralátkou je oheň. V řeči moderních věd: Energie. Není zde vidět naprosto zřejmá paralela mezi fyzikální teorií pulzování vesmíru od velkého třesku, přes expanzi hmotného prostoru až k jeho opětovnému zhroucení? Není z tohoto vědění patrno, nakolik je lidský život pouhým reliktem nadlidské podstaty světa, nakolik vznikl mimo dobro a zlo, jako jeden z produktů stvoření, přičemž jeho uskutečňování je záležitostí vlastní autonomní vůle k moci, vlastní zdatnosti k setrvání? A v neposlední řadě, nakolik ona zdatnost je věcí sebevýchovy, sebepřekonávání a sebezapírání na cestě k duchovním hodnotám lidství, které jedině překonávají pomíjivost hmotné existence? Jediný a bezpečný zdroj takové síly ducha potom spočívá v lidském rozumu, v racionální metodě poznání, jímž se člověk přibližuje bohům a překonává tak traumatizující téma nevyhnutelné smrti.

Stoicismus prošel staletými odkazy mudrců a stanovil čtyři pilíře lidské ctnosti: Rozumnost, uměřenost, statečnost a spravedlivost. Ve svém asketismu se stal mimo jiné stavebním kamenem křesťanské morálky. Ponechme stranou, jak křesťanství toto stoické učení uznávající pantheismus, tedy vládu přírody a boha jako její všudypřítomnou součást, překroutilo ke své potřebě a konečnému potření všeho, co jedná sebevědomě a podle přírody. Stoický klid a rovnováha byly výsledkem volního sebeurčení k tomu, co je v moci člověka o sobě, a měl tím na mysli svobodného ducha nezávislého na vnějších okolnostech, zoceleného cvičením a sebevýchovou k povznesenosti nad vším, co člověka zotročuje, připraveného čelit všem překážkám, všemu násilí a zlu, jímž člověk přestává být sám sebou, jímž se podřizuje obecnému zdání a zženštilé touze být uznán ve své slabosti, být brán na milost, být slepě milován, být zahrnován soucitem (empatií) a nakonec ovládnut libovolnou mocí.

Čtyři pilíře lidské ctnosti, pokud jsou brány jako základ lidského jednání i života, činí člověka ušlechtilým. Nic ušlechtilého se však nenarodí z matky a z její náruče vyhovující tělesným žádostem. Ušlechtilost vyžaduje výchovu a překonávání, s níž odpor a překážky jsou v dialektické jednotě. Nelze očekávat lidské ctnosti tam, kde člověk nebyl vystaven přírodě a jejímu nemilosrdnému výběru, podroben zkoušce ohněm, z níž vychází připraven na svoji úlohu neohroženého bojovníka za pravdu a vládu rozumu. Vpravdě mužnost je výrazem takové ušlechtilosti. Jak zjevně rozkladný a ponižující je v tomto smyslu vliv feminismu na lidskou společnost! Pohleďme na ženu, je snad jejím cílem a jedinou snahou stát se mužnou? Určitě ne. Co jiného je potom důsledkem feminizace, než potření lidských ctností? Nakonec naslouchejte našim ženám pozorně. Co vlastně chtějí?

Ženy volají po empatii. Co je empatie jiného, než rozhodný vliv citů v našem konání na úkor rozumu? Ženy volají po nejvyšší míře požitků dosažitelných z podstaty konzumní společnosti. To vše bez ohledu na muže a celistvost rodiny. Co je usilování o takový existenční prospěch jiného, než opak uměřenosti? Ženy volají po rovných příležitostech podpořených pozitivní diskriminací. Co je takový tlak na potření převahy silnějšího pohlaví jiného, než zbabělý strach před konkurencí? Ženy volají po výlučnosti své mateřské role, po násilném zabezpečení výživy sebe i svých zplozenců pomocí státem řízené perzekuce otců a jejich vyřazení z vůdčí role v rodině, která jedině může vézt ke správné výchově dětí. Co je takový nehorázný zločin na povaze a morálním potenciálu dospívající mládeže jiného, než potření pojmu spravedlnosti v jeho nejpůvodnějším smyslu? Čtyři pilíře lidských ctností převrácené naruby, dovedené ke své negaci, to je výsledek feminizace a následného morálního úpadku moderní společnosti.

Obhájci rovnosti mezi pohlavími říkají: Dejte ženě příležitost a ona se stane plnohodnotným člověkem. Dokonce jsou snad přesvědčeni, že k tomu má lepší předpoklady, protože je citlivější, smířlivější, humánnější. Jaký omyl! Jaké zmatení všech hodnot! Má se z ženy stát muž? Neříkám, že to ve výjimečných případech není možné. Minimálně existují ženy, které si váží mužnosti i rozumu. Takové ženy ovšem vyhledávají muže pro vlastní oporu a ochranu, aby dokázaly podle rozumu také žít. Sami k tomu nemají ani dost statečnosti, ani dost rozhodnosti. Možná to není jejich vina, možná k takovému postoji nejsou vedeny. Kdo je ale má vést? Ctihodní léčitelé duše manipulující s ženským vědomým okultními metodami a za tučnou úplatu? Jak to činí třeba kineziologie? Kartářky nebo čarodějné vědmy? Či snad ženy samy se pozvednou k rozumu sebevýchovou v diskusních kroužcích, jimiž hýbou cizopasné memy bující nad ženskými poklesky? Nebo v poradenských rubrikách ženských časopisů, na všelikerých babinetech těžících kapitál z jejich marnivosti? Stejně tak těžko se ovšem vychovají ve společenství mužů, kteří vinou genderových metod potírání a materializace tradičních lidských hodnot sami ztrácejí mužnost.

Zkuste se na chvíli zaposlouchat, pokud budete mít to štěstí a zůstanete nepozorováni, jak mezi sebou ženy hovoří o mužích, o dětech, o přátelství, o lásce. Kolik přízemnosti, hlouposti, zaujatosti, zhrzenosti, malichernosti, řevnivosti a útlocitné malověrnosti je v jejich hovorech propadlých zášti, nechutenství a podřadnému vkusu. Žena zdá se být utvořena jako erotický střed směňující vlastní hodnotu za balíček slastí. Jako prostitutka ve všech rolích zjevných i nezjevných, včetně manželství, jako matka ukájející žádosti svých dětí, jako pečovatelka konejšící slabé a nemohoucí. Co z toho má? Závislost. Žena touží po bytostech, které na ni budou závislé, které k ní přilnou v nedostatku soběstačnosti, teprve potom se cítí sama dost silná a důležitá, potom je její život prostoupen slastí, kterou má právo chtít a vyžadovat jako projev vděku za dary, jimiž obětuje vlastní tělo ve prospěch druhých. Je to věc výchovy nebo přirozenosti? To bych tady nechtěl rozhodnout. V každém případě je úlohou muže, aby tento ženský náhled smyslu života, tato naturální ženskost zůstala ženskostí v původním významu. Aby žena zůstala ženou, avšak mlčela, když se to od ní právem očekává. Nedovolte ženám, aby zneužívaly mužské plodnosti k sobeckým sklonům, z pouhé nízké potřeby a mateřského pudu. Dost na tom, že existují banky spermatu, jimiž se žena může uvést v početí bez smyslu a vyššího účelu, pro který chce plodit děti. O výchově ani nemluvě. K tomu ovšem muži musejí zůstat muži, ve své nadřazenosti rozumu, síly, odvahy a spravedlnosti. Muž musí toto vnímat jako povinnost a ženy nedobývat, neškemrat o jejich přízeň, nepropadat náruživé potřebě sexu, stát pevně, nedotčeně a neohroženě vyčkat, až žena přijde k němu. A ona přijde, ne jako věc, jíž má ve své moci, ale jako vábící nymfa, která se však přesto poddá jeho laskavé převaze, protože bez něho nemá v moci ani sama sebe.

Na závěr praktická rada pro muže: Pokud přijmete ženu jako trvalou společnici v životě, bude nanejvýše rozumné, abyste s ní neměli žádné děti. A když, tak ne dříve, než po sedmi letech soužití, kdy už bude zřejmé, že její oddanost není pouhým zdáním. Bohužel, současný stát a justice jsou nástrojem, který stojí proti mužům a nahrává ženě v její prodejnosti a nízké povaze, jak to odpovídá převažující většině případů. Současný stát a jeho represivní zákony ve věcech rodiny mají jediný cíl: Vytvořit líheň disponibilních lidských zdrojů pro účely ekonomické reprodukce a trhu práce. Jeho snahou není děti vychovat, ale v duchu plánování materiálních položek zásoby pouze zajistit jejich výživu pro účely státního rozpočtu. V horším případě jde o potřebu moci chtivých politických garnitur získat hlasy feminizované části populace. A ta je dnes obrovská. Povinnost být pravým mužem musíte naplnit sami svým vlastním životem proti všem nástrahám i hrozbám, které vám tato společnost přináší.

Autor: Radim Lhoták


Zdroj: Český svaz mužů 10.7.2007

Přečtení článku: 597417x

Tisknout článek

Průměrná známka článku: 2.9

Pošli článek kamarádovi

Oznámkuj článek (1 - nejlepší): 1 2 3 4 5


Související články

20.05.2017, 15:44   Žen v podnikání přibývá výrazně víc než mužů
03.05.2017, 18:53   Matka hodila kojence do vroucí vody. Zatmělo se mi, řekla soudu
23.04.2017, 11:42   Je lepší být žena?
27.03.2017, 11:44   V Česku je značný nedostatek mužů-učitelů, navíc stárnou
21.03.2017, 11:32   Děti jedly omítku. Za týrání dětí dostala žena nakonec podmínku


Diskuse ke článku

 

Vložit nový příspěvek   Sbalit příspěvky

 

 

Je velice prospěšné

Autor: Milan Muž

Založeno: 10.07.2007, 00:37

Odpovědí: 1

přečíst si názory žen na těchto stránkách.
To vyléčí každého mladého muže z naivního optimismu.
Kdepak - na ženské je třeba dát si velký pozor a hlavně si žádnou nenastěhovat domů, protože dnešní mladé holky jsou jejich matkami vychovávaný k tomu, aby si z nějakého muže nebo dvou udělaly jen zařizovatele bytu a platiče alimentů do konce života.
Prostitutka v přepočtu vyjde rozhodně levněji a přitom ještě nikomu nedrásá nervy.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Je velice prospěšné

Autor: Monte Muž

Založeno: 11.07.2007, 22:40

zeny su casto velmi vychcane tvory, kto im veri bez toho aby si neoveril, je prvotriedny hlupak..

Odpovědět na příspěvek

 

zajímavý text

Autor: NTPT Muž

Založeno: 10.07.2007, 00:52

Odpovědí: 5

i když s ním v ne všech bodech souhlasím, je dobře, že feministické názory o faktické méněcennosti muže mají stejně extrémní oponentůru.

Odpovědět na příspěvek

 

Nic extrémního v tom článku není.

Autor: Milan Muž

Založeno: 10.07.2007, 00:56

Spíš se autor drží zpátky.
Přečtěte si někdy internetové ženské časopisy a diskuzi na nich! Je to k zblití.
Nebo blogy těch holek na blog.cz - už od mala jsou blbé, hádavé, malicherné a stupidní.
Ale pozor: dlouho se to číst nedá.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Nic extrémního v tom článku není.

Autor: NTPT Muž

Založeno: 10.07.2007, 08:46

dobrý muži , nerohrožujte tímhle požadavkem mé zdraví. jinak blogy mladejch kluků občas taky nic moc

Odpovědět na příspěvek

 

Občas sice nic moc,

Autor: Milan Muž

Založeno: 12.07.2007, 20:09

ale takové hloubky úpadku nedosahují, a hlavně ne tak masivně.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: zajímavý text

Autor: Alizon Žena

Založeno: 10.07.2007, 13:56

Hm, tak když můj oponent napíše kravinu, tak já napíšu pokud možno ještě větší kravinu, abych se mu "pomstila"? Tohle mi hlava opravdu nebere.

Uvědomte si, že většina lidí bude takovéhle žvásty posuzovat samostatně, nikoli jako "oprávněnou reakci na obdobné žvásty feministek". Uniká mi smysl vzájemného kydání špíny a utvrzování se v přesvědčení, že všechny ženské/všichni chlapi stojí za h*o. Tak si představujete spokojený život?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: zajímavý text

Autor: Jarmila K. Žena

Založeno: 11.07.2007, 06:48

Na Zvědavci se s panem Lhotákem již slušně rozloučili, tak přišel opruzovat se svými neskutečně fašistickými články zde.:)

Odpovědět na příspěvek

 

Nevěřím vlastním očím

Autor: Katka Žena

Založeno: 10.07.2007, 09:16

Odpovědí: 51

Když jsem si přečetla výše uvedený článek, nějak jsem se zasekla. Vrátili jsme se do temného středověku či věku Nietzchova nadčlověka - nadsamce?
Chudák ten pán, co článek "zplodil":-). Musí být v osobním životě dost nešťastný.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Nevěřím vlastním očím

Autor: NTPT Muž

Založeno: 10.07.2007, 10:04

no já když čtu většinu feministických žbléchů, tak mám pocit že se vracím do doby předkamenné

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Nevěřím vlastním očím

Autor: Vránolump Žena

Založeno: 10.07.2007, 10:08

Interesantní. A jaképak to tam bylo? O tom ví každý jaksi prd. Všechno jsou jen hypotézy. A vy, bojovníci za práva mužů, jste stejně legrační jako vámi nenáviděné bojovnice za práva žen. A proč? Protože jste némlich to samé, jen v barvě modré.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Nevěřím vlastním očím

Autor: Alizon Žena

Založeno: 10.07.2007, 13:58

Ano, ještě tam chybí upalování čarodějnic a teorie o nadřazené rase :o(((

Opravdu smutné. S takovým mentálním nastavením musí být svět dost neradostné místo.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Nevěřím vlastním očím

Autor: NTPT Muž

Založeno: 10.07.2007, 21:16

Upalování čarodějnic tam být nemůže, protože každou čarodějnickou aféru přece rozpoutalo vždy udání ženy na svou sokyni. Podotýkám že ve společenském klimatu kdy ona udávající MUSELA vědět, co se bude dít a tedy prachsprostě zneužila společenské klima či politickou situaci aby likvidovala svou sokyni/sokyně.

Morální odpovědnost za čarodějnické procesy leží s velké, možná s převážné části na bedrech samotných žen, které se nikdy neštítí zneužít a manipulovat společnost.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Nevěřím vlastním očím

Autor: Alizon Žena

Založeno: 10.07.2007, 21:29

"každou čarodějnickou aféru přece rozpoutalo vždy udání ženy na svou sokyni" - to je nehorázná volovina, nestydíte se trochu? Četl jste něco třeba o losinském procesu?

Samozřejmě mezi udávajícími byli ženy i muži, a zhusta tak činili kvůli vlastnímu prospěchu.

Kdybych chtěla argumentovat stejně pitomě jako v tomhle postu vy, tak bych poukázala na to, že udavači byli ženy i muži, ale soudci i kati byli vždy muži. Ale uvažovat tímto stylem a přebíjet jednu blbost jinou blbostí mi přijde právě jen hloupé a nedůstojné, takže to neudělám, i když si tento přístup o to přímo koleduje.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Nevěřím vlastním očím

Autor: NTPT Muž

Založeno: 10.07.2007, 23:33

Zejména "Losinské" procesy začaly tak že jedna sousedka udala druhou že prý v kostele nepožila hostii ale uschovala ji k čarodějnickým praktikám - věřilo se že když takovou znesvědcenou hostii pozří kráva že bude lépe dojit.

V dalším případě pak umírající - patrně manželkou otrávený - muž, poté co seznal že jeho dny jsou sečteny a kdo je toho příčinou, obvinil na smrtelné posteli svou ženu s čarodějnictví a skonal.

Takže v jednom případě kalsická ženská závist, ve druhém svědectví umírajícího proti své vražedkyni.

PS: tím že soudci byli vždy muži přeci feministky argumentují, s toho odvozují protiženskou náturu těch procesů (a to prosím bezohledu že tak byli souzeni i muži ! ) a hledání MOTIVU jednání udávajících - tedy těch co udávalY (ženy) dobrovolně a bez mučení vždy přecházely trapným mlčením nebo záměrným nezmíněním se. To je naby bylo jasno

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Nevěřím vlastním očím

Autor: Alizon Žena

Založeno: 10.07.2007, 23:52

Podle mých informací tu s tou hostií udal ministrant, nikoli sousedka. Takže s "klasickou ženskou závistí" můžete jít na kolo.

Nevím, čeho chcete dosáhnout touhle nesmyslnou a vykonstruovanou snahou tvrdit, že za všechno mohly jen a jen ženy, které dobrovolně a ze msty udávaly jiné ženy. Copak si sám neuvědomujete, jaká je to pitomost? Samozřejmě, že taková udání existovala a pravděpodobně jich nebylo málo, ale udávali i muži ze žárlivosti, pro majetek, ti i ony udávali i z přemíry náboženské horlivosti a v upřímné víře, že tím vlastně konají dobro.

Chápu, že vám vadí, jestliže někdo nasazuje psí hlavu jen mužům a háže na ně všechnu vinu. Ale jakživa nepochopím, čeho chcete dosáhnout tím, že uděláte totéž, jen otočené o 180 stupňů.

To je pro vás takový problém připustit, že svině i hlupáci existují i mezi muži i mezi ženami????

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nevěřím vlastním očím

Autor: NTPT Muž

Založeno: 11.07.2007, 00:29

Pohled do zrcadla Vám nic neříká ? Sebereflexe ???

Toho chci dosáhnout. Právě otočením věcí o 180 stupňů. Právě toho, aby si chronické nasazovačky psích hlav mužům uvědomily že jsou mimo mísu, když předvedu jejich logiku, stejně přitaženou za vlasy, jen mířící na ně samé.

A kdyby jste nemohla poznat rozdíl mezi nimi a mnou, tak vězte, že ony v ty bludy o mužích skutečně věří. Já jen často plánovitě obracím jejich logiku abych dal vyniknout jejich vlastní absurdnosti.(viz onen můj nedávný text o placení za použité vložky a za povinné ručení)

Myslím že toto Vám jako odpověď musí stačit, ostatní body Vašeho přízpěvku tímto pozbývají platnost svého zacílení na mně.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nevěřím vlastním očím

Autor: Kristina Žena

Založeno: 12.07.2007, 13:36

Jí to možná stačí, ale mně ne.

Proč by se měla zrovna Alizon dívat do zrcadla? Asi jste si toho nevšiml, ale v tomto vláknu nediskutujete s chronickou nasazovačkou psích hlav, ale s Alizon, která je schopna (a také to dělá) se právě do těch chronických nasazovaček obout.

Mimochodem, na tomto webu žádná taková nasazovačka není, i když byste si ji tu asi velmi přál mít, abyste měl už konečně ty své otáčecí experimenty komu adresovat.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nevěřím vlastním očím

Autor: Alizon Žena

Založeno: 12.07.2007, 13:39

Ale jděte. Vy jste tvrdil zcela zjevnou, prokazatelnou lež s naprosto vážnou tváří, a když jste byl přistižen, snažíte se z toho vykroutit nepochopitelně hloupými argumenty. To o té sebereflexi je od vás velká chucpe, protože jste to použil jako argument vůči mně a nikoli žádné "chronické nasazovačce psích hlav mužům." Navíc podle vaší logiky ty vaše údajné nasazovačky psích hlav mohou tvrdit totéž - že ony nadávají mužům, protože muži nadávají jim, a že na rozdíl od těch mužů ony to myslí jen ironicky. Jenže lidé reagují na to, co říkáte, ne na to, co si přitom myslíte a nedáte to najevo. Takže tohle jako uspokojivou odpověď neberu.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nevěřím vlastním očím

Autor: NTPT Muž

Založeno: 16.07.2007, 18:56

Bude to tím, že občas jako ta chronická nasazovačka skutečně fungujete. Nic ve zlým. A když už jsme u těch čartodějnických procesech, kdo udával třeba v Salemu ?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nevěřím vlastním očím

Autor: Alizon Žena

Založeno: 16.07.2007, 19:31

Ocitujte, KDE konkrétně ve svých příspěvcích nasazuji psí hlavu mužům. Natož chronicky.

Jinak jste jen sprostý lhář.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nevěřím vlastním očím

Autor: Pavel Ebr Muž

Založeno: 11.07.2007, 03:09

Ale Alizon, vždyť tohle jsou v podstatě webové stránky úchylů. Vzrušuje je ponížení, to je alfa a omega všeho, to je určuje, svazuje a limituje - NTPT, zaze, Lhotáka, Fialu ... pochopitelně, úzce to souvisí s komplexem méněcennosti. Proto nemají ženy, protože od nich všechny dávno utekly, proto jim ty ženy nechtějí svěřovat děti ... A sem se pánové chodí ukájet a navzájem se poplácávat po zádech a ujišťovat se, jací jsou chlapáci, protože kdyby jim nějakým nedopatřením došlo, co jsou za ubožáky, museli by se samým zoufalstvím podřezat. Vesměs patří na psychiatrii - bez legrace a s naprostou vážností - nelze jim něco vysvětlit, nemohou překročit své stíny; a dávno by na té psychiatrii byli, kdyby bývalý režim nezneužíval a dnes se každý nebál tam posílat i lidi, co tam evidentně patří.

A vy - vy, Tess, Vránolump, Jarmila a další - jim na to skáčete, reagujete a dáváte jim šanci vás ponižovat a ulevovat si. Vždyť oni na ty vaše reakce čekají jak na smilování. Kdybyste na ně nereagovaly, měli by úchylní pánové po ptákách.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nevěřím vlastním očím

Autor: Jarmila K. Žena

Založeno: 11.07.2007, 06:55

Díky mým reakcím musel pan Lhoták odejít ze Zvědavce, takže mé protesty proti jeho úchylnému psaní měly smysl.A snad si i zdejší redakce uvědomí, jakého fašistu, který kdyby mohl, tak by ženám upřel i ta nejzákladnější lidská práva, si tu nasadili do kožichu.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nevěřím vlastním očím

Autor: Vránolump Žena

Založeno: 11.07.2007, 08:55

Nebyla bych tak optimistická. Redakce vaří z vody, každý canc je dobrý. Navíc, jak správně píše Pavel Ebr, tyto žvásty správně rajcují ty "poslední spravedlivé".

Odpovědět na příspěvek

 

má výzva redakci

Autor: Kytička Žena

Založeno: 11.07.2007, 10:23

také nechápu strategii tohoto webu.
Navrhla jsem tuhke redakci, aby k diskusi hodili nějaký článek od Vodrážky-uvedla jsem přímý odkaz na to, kde ty články jsou (to by bylo k diskusi o feminismu) ale napsali něco v tom smyslu, že to není na pořadu věci.
A přitom kvalitní čtení se tu vyskytuje minimálně :-(

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nevěřím vlastním očím

Autor: NTPT Muž

Založeno: 11.07.2007, 09:27

Demokratické... co takhle se občas zamyslet nad masarykovským "Pane, s Vaším názorem sice ensouhlasím ale udělám vše proto, aby jste jej mohl říkat" ?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nevěřím vlastním očím

Autor: Olga Žena

Založeno: 11.07.2007, 10:03

To není Masaryk, ale Voltaire :-)

Ale ať už to řekl kdokliv, je zajímavé to slyšet od člověka, který tu na mě hulákal, že mám mlčet a obviňoval me, že chci omezovat já nevím čí svobodu projevu, myšlení a podnikání jenom proto, že jsem si sem dovolila napsat, že mi reklama Dolce a Gabanna připadá nevkusná.

Co třeba zamyslet se raději nad kantovským "jednej vždy tak, aby se maxima tvého jednání mohla stát obecným zákonem"?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nevěřím vlastním očím

Autor: NTPT Muž

Založeno: 11.07.2007, 16:33

No tento výrok je v naší politice zapsán s postavou Jana Masaryka , který ho někdy po válce pronesl na adresu komunistů a s toho důvodu se stal povšechně známým. Jiní národové to budou mít jinak, v anglii je myslím jeho ekvivalent připisován Churchilovi (alle nerad bych se pletl). A bez ohledu na to, kdo to řekl, je to jeden s nejmoudřejších výrazů.

A aby bylo jasno, "názor SE NEROVNA osočování".
V přízpěšvku o D+G jsem tě vyzvýval, aby máš li podezřejní na trestný čin, splnila jsi svou povinnost a šla jej oznámit, žalovat etc, nebo aby jsi se zdržela urážlivých proklamací že autoři a zadavatelé této rklamy jsou buďto přímo zločinci, nebo zločince podporující. Ale to ty přece víš, že moje "budto je tedy žaluj, nebo mlč" nemá s tím že bych komukoliv upíral svobodu názoru nic společného, a vracíš se k tomu jen proto, že nemáš jiny rozumný argument. Topící se stébla chytá ?

A ad omezení svobody projevu: Špatná věc se podařila, hrubá síla zvítězila - plakát byl díky takovým svobodomyslným liberálním a tolerantním ženám stažen..

A Kategorický Mravní Imperativ zde předkládáš NEPRESNE. V tebou předložené verzi totiž znamená " Dělej jen tak abys lez do zadku průměrnému davu bez ohledu na jeho kvality", což asi nebožtík Kant tak úplně neměl na mysli. Mimochodem, osočování a nařkávání lidí i firem z podpory a sympatie k zločinu a násilí - to je právě ta tvoje maxima o které se domníváš, že by se měla stát oním obecně platným zákonem ?


A docela mě těší, že jsi na mě vytáhla skutečně těžkokaliberní dělosttřelectvo v podobě zakladatele moderního pojetí mravů a etiky , ale má to háček. Jednak míříš úplně vedle a jednak nevíš kterou stranou ten kanon vlastně střílí.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nevěřím vlastním očím

Autor: mant Muž

Založeno: 11.07.2007, 18:52

A v cem vidite nepresnost predlozene verze kategorickeho imperativu? On ho Kant sice napsal nekolikrat v ruznych formulacich, ale toto je obstojny preklad jedne z nich, se zcela zachovanym smyslem. Pricemz neobsahuje nic o lezeni kamkoli jakemukoli davu.

Jinak, k Vasi dalsi poznamce: oznamovaci povinnost existuje pouze u nekterych trestnych cinu. Ale to je uz jina pohadka...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nevěřím vlastním očím

Autor: Pavel Ebr Muž

Založeno: 11.07.2007, 20:34

Ale pane kolego, přeci byste nebyl takový detailista ...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nevěřím vlastním očím

Autor: Olga Žena

Založeno: 12.07.2007, 13:20

Já že jsem říkala, že autoři vylepením toho plakátu spáchali trestný čin nebo podporují zločince? Neprodlužuje se Ti nos, Ty ulhanej Pinocchio?

Napsala jsem, že ten plakát je nevkusný, zobrazuje násilí, a proto je bezohlený k obětem trestné činnosti. Na což jsi reagoval takto - cituji Tvoje milá slova i s pravopisnými chybami:

"Jestli daný billboard porušuje jakýkoliv zákon, tak jej napadněte. Jestli ne - budte sticha. Kdo jste vy, že chcete brát umělcům právo na tvorbu jinou než podle genderových standardů ? Kdo jste vy že chcete firmám nařizovat jak se mají prezentovat v rámci zákonů (opět, jaký zákon firma billboardem porušila ?) Kdo jste vy, že stavíte sebe a názory jednoho z četných politických a sociálních směrů (feminismu) nad všemi moderními ústavami zaručovanou svobodu podnikání, svobodu uměleckého projevu a nad svobodu myšlení a svedomí vůbec ? Že pracovnice inkvizice (pardon justice ) ? tak to mnohé vysvětluje...."

T
AKHLE si představuješ tu toleranci k názoru jiného, Ty demokrate. Prostě jsi mě dořval.

PS: Co Ti přijde nepřesného na mé naprosto přesné citaci Immanuela Kanta bohužel není zřejmé. Že bys zase něco přehlédl?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nevěřím vlastním očím

Autor: NTPT Muž

Založeno: 14.07.2007, 11:37

Ano, s tebou kopírované citace je velice zřejmé jak si představuji svobodu. Právo svobodně tvořit a podnikat, bez toho aby do toho kecaly nějaké nátlakové organizace a hnutí. Ó jak nedemokratické.

Jo a tady je odkaz na zmíněný článek a dikuzi, aby lidé měli přehled: Viz http://www.svazmuzu.cz/zp
ravy/kontroverzni-plakat-
dolce-a-gabbany-poburuje-
zenske-aktivistky-834/

Mimochodem, je pro tebe zcela příznačné, že "cituješ moje milá slova i s pravopisnými chybami" takovým způsobem, že zprostřed textu vypouštíš mou větu, objasnující že se jedná jen o reakci na tvůj předchozí, značně hysterický příspěvek (!!). Viz diskuze k onomu článku, Autor: NTPT Založeno: 07.03.2007, 14:57

PS: to je ta diskuze ve které se strácíš, odpovídáš mě na věci které píšu jiným a v jiném kontextu A v neposlední řadě mě ve svých na časové ose besprostředně předcházejících příspěvcích označuješ za opilého alkoholika ? Víš, když lidi urážíš, tak se nediv že na tebe nejsou zrovna milí.Viz ona diskuze, Autor: Olga Založeno: 07.03.2007, 15:10


Takže co se při lhaní a mnipulaci s lidmi prodlužuje tobě ?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nevěřím vlastním očím

Autor: Olga Žena

Založeno: 16.07.2007, 16:01

BRAVO!!! Tak Ty si tu diskusi dokázal najít. SKVĚLE! Takže nebude problém podávat se na to, jakpak že vypadá realita. Tady máme ty hnusné názory hnusné Olgy na náš nádherný plakát:

"Na dálku z toho čiší křečovitost a záměrná provokace, cílená hlavně na organizace pomáhající obětem trestných činů a ženské spolky. Proč se neporejpat v srdcích pár tatíků a matek, kterým někdo úkladně zavraždil dcerku?"

"Pokud jste si ráčil všimnout, nezapaluji auta ani neposílám Dolcemu a Gabbanovi vyhrůžné dopisy. Jenom svobodně vyjadřuju svůj názor, že obrázky vraždění a mrtvol patří do odborné literatury, muzejí a možná ještě magazínu Newsweek. Nikoliv na velkoplošný billboard, co visí na každém nároží. Možná jako burcující upoutávku na výstavu o AIDS nebo Člověka v tísni bych to ještě skousla. Jako reklamu na módní šatičky to pokládám za... řekněme velmi křečovitou snahu o přilákání pozornosti za každou cenu."

a pak taky: "Tohle byla dost dobrá myšlenka, Tess. Při představě, že by tam leželo dítě: na prvním plakátu by ho padouch špendlil k zemi, na druhém by leželo s roztaženýma nohama a ručičkama ztuhlýma v marné obraně, nabývá dotaz "Co má ten billboard společného s násilím? teprve ty správné grády."

Jakpak že na ně reagoval náš chrabrý obhájce svobody projevu? Po voltairovsku: "Olgo, nesouhlasím s Vaším názorem, ale budu do posledního dechu bojovat za Vaše právo ho říci? Nikoliv, odpověděl: "Jestli daný billboard porušuje jakýkoliv zákon, tak jej napadněte. Jestli ne - budte sticha."

Kdepak jsou ty mé údajné výroky o "podezření na trestný čin" a "urážlivé proklamace že autoři a zadavatelé této reklamy jsou buďto přímo zločinci, nebo zločince podporující", na které jsi podle svých slov reagoval? Nějak je tam nevidím. Jediné co vidím, jsou Tvoje výkřiky, že pokud ten plakát neporušuje žádný zákon, nemám právo jej kritizovat. Chudák Voltaire pláče v koutku.

Ano, vypustila jsem z citace jednu Tvoji větu. Můžeme se na ni taky podívat, když chceš, taky je zajímavá. Zněla: "Poslední věta jest hodna hysterky." a byla reakcí na co? ... Aha, na tohle: "Mám plné právo vyjádřit svůj kritický názor. Kdo jste, že mi ho chcete brát?"

Zajímavé. Tak já hájím svoje právo na názor, a dozvím se od právě od voltairofilního NTPT, že jsem hysterka a mám zmlknout.

Tak nevím - působí to na mě, že chceš do posledního dechu bojovat za právo jiného říkat názory, se kterými nesouhlasíš - akorát že výhradně za podmínky, že si ty nesouhlasné názory nikdo nedovolí mít.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nevěřím vlastním očím

Autor: NTPT Muž

Založeno: 16.07.2007, 20:10

Olgo, kolikrát ti mám říkat, že plakáty D+G obsahují "znásilnění" a hlavně "vraždu" JEN A POUZE VE TVE CHORE FANTAZII. Doporučuji ti navštívit psychiatra aby jsi získala alespoň trochu kritický nadhled na svou poruchu, kteroužto si jako laik ani netroufám diagnostikovat.

Mimochodem, viděla jsi někdy obrázky vraždění a mrtvol ? Třeba tady.http://www.fuckingna
styshit.com/showthread.ph
p/mad-pino-rape-468.html Doporučuju. Celej D+G plakát...

A nyní fakta: O tom ,že se jedná o znásilnění jsi nepředložila ani jedne argument, akorát se místo toho pokoušíš atakovat EMOCE diskutujících a vytřískat s toho pro sebe v diskuzi výhodu. IMHO je to nejen zvrhlé, ale dokonce to ani není "názor".

Mimochodem, děkuji že cituješ svůj vlastní blud "Při představě, že by tam leželo dítě: na prvním plakátu by ho padouch špendlil k zemi, na druhém by leželo s roztaženýma nohama a ručičkama ztuhlýma v marné obraně, nabývá dotaz "Co má ten billboard společného s násilím? teprve ty správné grády" ať ti můžu zopakovat, že podle této logiky by obrázek baby okrávající brambory byl nepochybně také vraždou ,protože kdyby baba místo erteplí okrávala hlavičky jeníčka a mařenky, dostal by ten výjev teprve ty správné grády.

Jinak konstrukce názorů ve stylu "kdyby billboard zobrazoval cosi jinéhom, pak by názory lidí o tom co billboard zobrazuje nyní dostaly ty správné grády a tedy jsou proto paduši" opravdu svědčí budto o ztrátě knoickoutu .o)))) s realitou neob o tom že jsi opravdu jen velice obratná a bezskrupulosní manipulátorka, se kterou si zadaá snad jen "Táta Škrhla " nebo "Maminka Terezky" :(

Doprkýnka probuď se,či instaluj v kanclu klimatizaci, přinejlepším mokrej hadr nahlavu to jistí, protože tohle nemáš při své ynteligenci zapotřebí..

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nevěřím vlastním očím

Autor: Olga Žena

Založeno: 18.07.2007, 17:24

Bouhžel, celý Tvůj příspěvek je úplně o něčem jiném, než o čem se bavíme. Nenutila jsem Tě a nenutím Tě, abys s mým názorem na plakát D+G souhlasil. Jde o to, zda jej mohu svobodně vyslovit.

Tehdy jsi mi napsal, že pokud plakát neporušuje žádný zákon, MÁM BÝT ZTICHA. A já se již poněkolikáté ptám, jak se to srovnává s Tebou citovaným "nesouhlasím s Vaším názorem, ale budu do posledního dechu bojovat za to, abyste ho mohla říci". Zatím jsi vyplodil spoustu keců okolo, ale jasná odpověď na jasnou otázku nikde.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nevěřím vlastním očím

Autor: NTPT Muž

Založeno: 20.07.2007, 13:11

jo ? když se tvoje argumenty staly neudržitelné, mentálně se zasekneš na nějaké nepodstatné podrobnosti a té se potom držíš jako hovno košile. Místo aby ses zamyslela a řekla třeba Promiň ?

Takže znova. Panebože po kolikáté už :-/. Jestli máš mozek tak jej nyní zapni. Blik cvak příjem !!!!

Tvoje emotivní osočování tvůrců z propagace násilí a zločinnosti, tvoje nařčení že se rýpou v citech obětí trestných činů a tvoje manipulaci s fakty a názory druhých ( - například tvé "Kdyby na tom plakátu bylo dítě tak..." ), spolu s tím že mě v diskuzi nazýváš opilým alkoholikem a s tohoto úhlu dehonestujeěš moje argumenty - tohle si vysloužilo moji ostrou reakci. Na hrubou Olgu hrubá záplata.

Jinak na té své reakci mimochodem trvám (i když jsem ji mohl vyjádřit asi lépe, především tak abys ji nemohla dezinterpretovat, obrátit její smysl a použít ve svůj prospěch, protože mě mohlo docvaknout že ty, coby manipulativní psychopat bez náhledu, etiky a sebereflexe přesně tohle uděláš. ) a nemá nejmenší rozpor s pojetím demokracie a svobody názorů Neboť NAZOR není totéž co VEDOMA MANIPULACE !!!!!

A kliidně na tebe budu řvát dál "Zmlkni, plácáš nesmysly" když to bude pravda. Ale nikdy se ti nebudu snažit tě připravit o prostor nebo manipulovat jiné aby tě odněkut vyštvali jak to činila třeba jarmila K.

A ještěš jednou polopatě: moje "UDEJ TO NEBO BUĎ STICHA" jest vyjádřením mého názoru nad konzistencí a smysluplností tvé argumentace. Ne voláním po tom aby ti byl institucionárně odepřen prostor k vyjadřování. Kapišto už konečně ??????

A jestli ne, nemá cenu si s tebou o ničem povídat, protože TY SAMA chceš ztůstat v konfliktní pozici za každou myslitelnou cenu, nejsi schopna sebemenšího ústupku, to vždy ustupovat musí jen ti druzí, ptože sama jediná jsi neomylná máš patent na rozum a třikrát denně šukáš s Šalamounem. (nadsázka kdyby to nedošlo)

A s válečným štváčem bez sebereflexe je každé vyjednávání marné.
A ty místo abys vůbec přemýšlela nad tím, jestli ve TVEM chování náhodou není velký kus té chyby, raději osočuješ ostatní . Promiň ale jdi s takovým přístupem tam kde fialky nerostou.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nevěřím vlastním očím

Autor: NTPT Muž

Založeno: 20.07.2007, 13:15

ehm zas mi vypadl předposlední odstavec

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nevěřím vlastním očím

Autor: mašinka Žena

Založeno: 20.07.2007, 13:23

Nevkus. Jinak zůstává prostor mezi TČ a občanským protestem. Asi jako když se v čl. z 13. 7. píše: "Desítky lidí musely vídat matku Barborky opilou, a přesto nikoho nenapadlo, že by měl něco udělat." - podotýkám, že bohužel sám fakt, že se rodič nacamrá, není TČ, pokud se přitom nedopouští týrání, zanedbávání (prokazatelného), ohrožování atd. Ale může mě pouhý fakt, že se opíjí, pohoršit a mohu v tomto smyslu vyslovit svůj názor.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nevěřím vlastním očím

Autor: Pavel Ebr Muž

Založeno: 11.07.2007, 20:08

Teď teprve jsem si vás všiml ... jak, "musel odejít"? To jako že jste si tam prosadila cenzuru - no to "dík". Ať si hlásá, co hlásá, nikdo ho umlčovat nebude, dokonce ani vy. Cenzura je jen jiná forma pokrytectví, lakování skutečnosti na růžovo ... to, že je někdo blbej, nezměním tím, že ho schovám lidem z očí. 10 černých bodů pro vás.

P.S.: Vy obviňujete lhotáka z fašismu, zaz kdekoho z feminacismu, opět se musím ptát, jaký je vlastně mezi vámi rozdíl: Jen v prosazované myšlence, ale fanatici jste srovnatelní. Je mi líto.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nevěřím vlastním očím

Autor: Jarmila K. Žena

Založeno: 12.07.2007, 07:03

Ne, žádnou cenzuru jsem neprosadila, pouze většina diskutérů včetně mě byla z pana Lhotáka vrcholně znechucena a žádala pana Stworu přímo v diskusích, ať fašistické články pana Lhotáka netiskne, protože tím škodí svému webu a své pověsti. Protože ty jeho články nebyly o svobodném názoru, ale o fašismu. Člověk, který napíše, že by se ženám měly odebírat po narození děti a dávat do výchovy mužům je co? Člověk, který napíše, že by se měla kontrolovat porodnost tím způsobem, že by se rození dětí povolilo jen vybraným samicím je co? Těm ostatním by se zakázalo, popřípadě by musely jít na nucený potrat. Taky psal, že by měla existovat rada moudrých mužů, která by o všem rozhodovala, a do které by ženy nesměly být voleny. Taky psal, že manželství by mělo být ze zákona zrušeno a hezké ženy by měly být k dispozici všem. Prostě brouček. Zkrátka kdyby mohl, kdyby měl tu moc, tak by ženám zakázal i dýchání.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nevěřím vlastním očím

Autor: Kristina Žena

Založeno: 12.07.2007, 11:06

Ze zvědavosti jsem se na Zvědavce podívala a mohu potvrdit - je to síla.

S Pavlem Ebrem souhlasím v tom, že diskuzní příspěvky jsou leckdy živnou půdou pro exhibice nejrůznějších úchylů, ale já bych to rozšířila i na úchylné autorské exhibice, kterým s množstvím diskusních příspěvků rostou křídla falešného přesvědčení, že tomuto množství je přímo úměrná kvalita jejich výplodů. Nejlepší reakcí v tomto případě je žádná reakce, v tom má Pavel pravdu. To říkám s plným vědomím člověka, který se na této schizofrenické diskusní situaci také občas podílí, ale už si to alespoň uvědomuji, což je cesta k nápravě :-)

Za tento článek, i když jinak za komentář opravdu nestojí, redakci ale děkuji. Myslím, že jednoznačně ozřejmil, kdo se tu před časem exhiboval pod nickem Český Honza alias Vladimír alias Poutník.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nevěřím vlastním očím

Autor: JirkaF Muž

Založeno: 12.07.2007, 12:11

A co na to Vaše opičky Bono bono? Vždyť by ty holky volně k dispozici byly tak šťastné, měly by mnohomužství, co by ráčily.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nevěřím vlastním očím

Autor: NTPT Muž

Založeno: 11.07.2007, 09:25

A spal jste už dnes ? nebo opět píšete v záchvatu somnambulismu ?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nevěřím vlastním očím

Autor: Pavel Ebr Muž

Založeno: 11.07.2007, 13:38

Na dnešek jsem spal sice jen dvě hodiny, zato tvrdě a dobře. Dík za optání.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nevěřím vlastním očím

Autor: Tess Žena

Založeno: 11.07.2007, 16:30

No me je v tom jasno. Je skoda, ze tihle typkove maji prostor na stranskach, ktere se jmenuji "Cesky muz".
Cesky muz je neco uplne jineho.
Koneckoncu reakce je jen neco jako osvezeni a pripomenuti vlatniho stanoviska. prave "tvari v tvar" temhle typum (pred 100 lety dostal jeden muz doktoraz za knuihu "O fyziologicke slabomyslnosti zen, pak se zastrelil).
Jak by rekla Alice Schwarzer : "To byl tehdy svet pro muze jeste v porsdku."
Koneckonc
u ja si rada prectu reakce lidi, kteri maji rozumne nazory, napr. jako vcy.

Neco uzajimaveho o syndromu zavrzeneho rodice:
http://www.kofra.de/htm
/PDF/Pas.pdf
a za druhe

http://cincinnatipas.
com/richardgardner-pas.ht
ml

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nevěřím vlastním očím

Autor: NTPT Muž

Založeno: 11.07.2007, 16:36

Tess, vy ženy máte SVOJE štvavé weby, račte tedy oblažovat jejich redakce

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nevěřím vlastním očím

Autor: Kristina Žena

Založeno: 11.07.2007, 18:28

Co jste tímhle chtěl říct? Že web ČSM je snad štvavý web?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nevěřím vlastním očím

Autor: Kytička Žena

Založeno: 11.07.2007, 18:29

:-) 1:0

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nevěřím vlastním očím

Autor: NTPT Muž

Založeno: 11.07.2007, 16:40

Prosím nepište sem v narkoze, nedá se to číst.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nevěřím vlastním očím

Autor: Pavel Ebr Muž

Založeno: 11.07.2007, 17:01

Tak to nečtěte, vy blbe, nutí vás někdo?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nevěřím vlastním očím

Autor: NTPT Muž

Založeno: 11.07.2007, 21:28

Gratuluji, opět první kdo se snížil k nadávkám a k osobnímu útoku, patrně proto, že na nic víc nemá.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nevěřím vlastním očím

Autor: Pavel Ebr Muž

Založeno: 11.07.2007, 21:59

To není ve vašem případě nadávka, ale diagnóza. Prostě si myslím, že máte IQ debila a jste úchylný, je mi líto - zajděte si na psychiatrii a na sexuologii, nechte se tam vyšetřit a dostanete to černé na bílém. Pravda, vy se pak odvoláte do Štrasburku a budete ječet, že vám porušují lidská práva. Takže vězte, že být debil a úchyl lidským právům neodporuje. Dobrou noc - musím dohnat ten včerejšek.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nevěřím vlastním očím

Autor: NTPT Muž

Založeno: 17.07.2007, 09:36

Hulvát hulvátem... zůstanete .o))) .

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nevěřím vlastním očím

Autor: JirkaF Muž

Založeno: 12.07.2007, 12:01

Pane Ebre, ženský rektus po fialkách nevoní, tajak mužský, a čichám, čichám, z Vašeho postu to smrdí po exkrementu.

Jistě se jmenovaným svým sportovním výkonem zalíbíte, třeba Vás i některá odmění svou přízní. Ale, stojí Vám to za to? (nestojí, ale která si ho nepostaví, ta si ho nezaslouží, že? :D)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nevěřím vlastním očím

Autor: Alizon Žena

Založeno: 12.07.2007, 13:42

Pavle, tuším Jan Werich hovořil o jedné lidské vlastnosti, která se nedá vymýtit, ale je naší povinností s ní alespoň bojovat. Na tom mi nic ponižujícího nepřipadá, naopak se občas bavím, jak rychle se někteří "zastánci racia a logiky" na základě pouhé žádosti o racionální a logické odůvodnění jejich tvrzení změní v cukající uzlíček emocí.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nevěřím vlastním očím

Autor: Pavel Ebr Muž

Založeno: 12.07.2007, 16:13

No právě, těm lidem tady zjevně není pomoci, minimálně do doby, než oni sami si připustí myšlenku, že by s nimi opravdu nemuselo být všechno v pořádku a že chyba je v nich, ne v jejich okolí, které je pronásleduje. Už kdyby si to připustili, znamenalo by to, že to s nimi není až tak špatné - něco jako zlepšení z pětky na čtyřku. Ostatně, proto do nich tak tepu, si říkám, že někdo, byť ne tady veřejně, pronikne tou obrannou ulitou kolem sebe a najde odvahu podívat se na sebe zvenčí. Jinak sem chodím už jen ze zvyku, těm lidem pomoci není a legrační to bylo zkraje, ale te´d už ani to ne - opakovaný vtip přestává být vtipem, navíc ty jejich reakce jsou až zoufale předvídatelné. Takže dnes je mi těch lidí už jen líto a obdivuji bývalou spolužačku, která je lékařkou v Bohnicích, že s podobnými typy vydrží naživo den co den a při zachování vlastního duševního zdraví.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nevěřím vlastním očím

Autor: NTPT Muž

Založeno: 17.07.2007, 09:38

myslím že Bophnický šaškec není nic v porovnání s některými vašimi duševními konstrukci. S debilem se totiž člověk nakonec domluví. Ale s vámi (osobní invektivy vynechám nerad bych klesnul na vaši úroveň) nikoliv.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nevěřím vlastním očím

Autor: NTPT Muž

Založeno: 14.07.2007, 10:31

U nás by ti na tohle řekli: Si cip jak hřib a eště rosteš.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nevěřím vlastním očím

Autor: pinpin Žena

Založeno: 17.07.2007, 12:26

No tak ses tady dneska zase vystříkal a už pakuj něco dělat.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nevěřím vlastním očím

Autor: Vránolump Žena

Založeno: 17.07.2007, 12:46

To je nějaký šlonzácký moudro?

Odpovědět na příspěvek

 

ano, zajímavé!

Autor: Kytička Žena

Založeno: 10.07.2007, 14:40

Odpovědí: 6

tento můj příspěvek se tu ocitá jen díky JirkoviF (a navazuje na jeho upozornění v jiné diskusi).
Odhlédnu-li od toho, co píše autor o ženách, pak s jeho apelem na 4 pilíře (ctnosti) zcela ztotožňuji. jen připomínám, že nemají původ v antice, ale že jsou zaznamenány i ve starých čínských textech.
Nneumím čínsky ale všimla jsem si nuancí v překladech. To, co autor přiřazuje mužům je tak nějak o tom, co je v těchto spisech označováno jako tvořivý prvek, co přiřazuje ženám jako přijímající prvek.

Nevím, jestli autor bude můj příspěvek číst, ale možná bych doporučila, aby zampřemýšlel, zda je skutečně žádoucí negovat vše ženské alias měkké alias přijímající, emoční, žádostivé, smyslné (jak o tom píše). Ono to totiž v sobě nikdy nelze skutečně zničit.
A čím více převládá to tvořivé, silné, rozumové, tím víc se blíží okamžik zvratu v opak.
Proto čínské texty varují před převahou jednoho z prvků, a rozumu pak přikládají tu úlohu, aby rozeznával a usměrňoval působení jich obou, tak aby byly vyvážené.
Proto má rozum v těchto textech prioritu, protože má schopnost usmerňovat působení dvou opačných prvků v nás.

je kuriozní, že čtenář, který u sebe sama vyzdvihuje nebeský princip (t.j. to "mužské") záhy zjistí, že jeho obtíže jsou způsobeny právě potlačením toho druhého prvku. Zjistí, že jeho rozum neodhadl dobře jeho situaci a jeho potřeby.

Demonstrovat to lze snadno : čím více tlačíte v tom čem na pilu, tím spíše toho nedosáhnete.
Vnitřní odsouzení měkkého (zemského-ženského) prvku pak tedy vede k tomu, že Vás tento prvek ovládá daleko více, než kdyby člověk přijal jeho působení.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: ano, zajímavé!

Autor: NTPT Muž

Založeno: 10.07.2007, 21:19

S škodlivostí převahy jednotlivých prvků jste udeřila hřebíček na hlavičku. Nicméně s jediným významným detailem. Ženský prvek, jeho propagace, protěžování a podobně je v současné společnosti a médiích natolik přítomen, že autorův článek není nic jiného než pokus o návrat k ekvilibru a alespon o mírné posunutí jazýčku na oněch pomyslných vahách zpět k rovnováze.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Kytička a NTPT

Autor: modryklokan Muž

Založeno: 11.07.2007, 13:26

Tenhle Váš příspěvek Kytičko je moc zajímavý. Pro mě dost podstatným způsobem dořekl článek.

Jinak si dovoluji podepsat příspěvky NTPT.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: ano, zajímavé!

Autor: JirkaF Muž

Založeno: 12.07.2007, 12:21

Pěkně napsáno, souhlasím. S tím že co jsou vlastně ty ženské a mužské aspekty je občas docela sporné.

A snad to vidíte také, že ženský aspekt začíná převažovat. Jen raději nechci domýšlet, co bude za průsery z tohoto.

Za sebe tleskám.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: ano, zajímavé!

Autor: Vránolump Žena

Založeno: 12.07.2007, 12:30

Možná byste mohla pánům doporučit, aby si přečetli něco o taoismu a jeho principech, protože jejich reakce zcela jasně naznačují, že nemají ponětí, o čem tak zasvěceně píší.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: ano, zajímavé!

Autor: kytička Žena

Založeno: 12.07.2007, 18:53

on si každý musí nějak najít cestu sám. :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: ano, zajímavé!

Autor: JirkaF Muž

Založeno: 12.07.2007, 12:39

To je jak v nějaké domácnosti před rozvodem

Pepíčku řekni tátovi, ať ...
Mařenko řekni mámě, ...

Odpovědět na příspěvek

 

IMHO

Autor: Kristina Žena

Založeno: 10.07.2007, 17:16

Odpovědí: 21

se domnívám, že jakýchkoli komentářů k nabubřelým misogynským kydům zabaleným do pseudofilozofického hávu, je škoda. Každopádně preferuji jeho jmenovce Kamila, od kterého jsme před pár lety koupili dvě litografie a dodnes je hrdě vystavujeme v obýváku. Pevně doufám, že nejsou příbuzní, krom jiného také kvůli Kamilovým ilustracím mých oblíbených dětských knížek, ke kterým mám opravdu sentimentální vztah.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: IMHO

Autor: Tess Žena

Založeno: 10.07.2007, 20:34

Kristino dneska jdu z prace se zvednutou hlavou, jsem totiz obzvlaste hrda na to, ze jsem zena. Diky autorovi, tedy timto mu dekuji za prijemne chvile.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: IMHO

Autor: Kristina Žena

Založeno: 10.07.2007, 21:11

Také jsem na to hrdá :-)))
Ale díky tomu zoufalci, co zplodil tenhle článek, to určitě není.

Škoda, že tu není zavedená rubrika "praktických rad" pro muže. To sedmileté souložení výhradně s prezervativem nebo podvázanými chámovody, případně praktikování jen orálu, análu (nebo snad úplná sexuální abstinence?), které by mělo těch sedm let bránit partnerce v otěhotnění dokud nebude tutovka, že její oddanost není pouhým zdáním a že se radostně poddá jeho laskavé převaze, by si tam zasloužilo čestné místo :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Kristina

Autor: modryklokan Muž

Založeno: 11.07.2007, 13:53

A pak že vládne konzum a zhýralá civilizace. Kristina je zářivým příkladem přírodního člověka, kterému DODNES zůstala utajena základní civilizační vymoženost významně akcelerující nástup feminismu. Pilulka. Hormonální antikoncepce umožňující ženám realizovat svobodně svá rovnoprávná reprodukční práva.
Uff. Doufám, že jsem to nezkomolila, já evoluční anomálie.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Kristina

Autor: Kristina Žena

Založeno: 11.07.2007, 15:19

Zdá se, Klokane, že jste opět, jak je Vaším dobrým zvykem, spadl z višně a reagujete na příspěvek, aniž byste tušil, nač vlastně reaguje on. K tomu abyste pochopil, že autorovi o ženská reprodukční práva nejde, ba právě naopak, stačí, když si přečtete poslední odstavec článku nahoře:

"Na závěr praktická rada pro muže: Pokud přijmete ženu jako trvalou společnici v životě, bude nanejvýše rozumné, abyste s ní neměli žádné děti. A když, tak ne dříve, než po sedmi letech soužití, kdy už bude zřejmé, že její oddanost není pouhým zdáním."

Jestliže autor radí mužům podmínit početí potomka sedmi lety oddaného soužití, pak by jim měl také poradit, jak se během toho soužití o tu antikoncepci postarat. Kdyby to muž nechal na ženě a na HAK, pak by, jak jinak, o tom početí mohla rozhodovala i ona a, jelikož žena je podle autora neschopna se řídit rozumem a musí být vedena, pak by se ta sedmiletá lhůta mohla sakramentsky zkrátit ještě dřív, než by žena uznala tu mužovu převahu. A to by byla opravdu, ale opravdu katastrofa. Ani nechci domyslet, co by se pak stalo se zhmotnělým jsoucnem, nadlidskou podstatou světa a duchovními hodnotami lidství :-)

No nic, jde jen o to, takové "praktické rady" domyslet, nic víc.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Kristina

Autor: Kristina Žena

Založeno: 11.07.2007, 15:57

P.S. Jinak ale opravdu oceňuji, že myslíte na má reprodukční práva. Na tomto webu se člověk musí umět radovat i z mála...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Kristina

Autor: modryklokan Muž

Založeno: 12.07.2007, 21:05

Tu Vaši odpověď Kristino moc nechápu. Reagoval jsem na Vaše výroky a nemám povinnost ani možnost vědět ba ani tušit co bylo jejich zdrojem. Autorovy názory na reprodukční práva ani pindy o nějaké převaze mě nezajímají. Když s někým žiju tak snad taky společně plánuji potomky i antikoncepci. A bavit se o antikoncepci a "zapomenout" na hormonální antikoncepci je dost divné. Pokud tím něco nesledujete. To je ale jiné téma, ale bavit se o něm budu až to téma OTEVŘENĚ otevřete:-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Kristina

Autor: Alizon Žena

Založeno: 12.07.2007, 21:33

Klokane, ale to je jasné. Autor mluvil o tom, že je žádoucí nemít se ženou děti dřív, než po sedmi letech, protože až tehdy jí bude moci důvěřovat. Pokud jí nedůvěřuje, je jen logické, že se o antikoncepci postará sám a nenechá to na ní (protože co kdyby ho podvedla a třeba si schválně nevzala pilulku).

Kristina reagovala na ten článek, pravděpodobně nikoli na to, co si o tom myslí sama (a podle toho, jak tu vystupuje, bych řekla, že se to bude shodovat s tím, co jste řekl vy- že je to věc obou). Mně se autorova logika také nelíbí, ale pokud budu ochotna uvažovat v jejím duchu, tak je výsledek jasný - nevěřím ti, tak se zajistím tak, abys mě nemohla podvést.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Kristina

Autor: Kristina Žena

Založeno: 12.07.2007, 22:50

"Reagoval jsem na Vaše výroky a nemám povinnost ani možnost vědět ba ani tušit co bylo jejich zdrojem"

POVINNOS
T číst článek, abyste věděl, co je zdrojem diskuzních výroků, jistě nemáte, ale je to praktické, chcete-li být v obraze o diskuzním kontextu. MOŽNOST číst článek máte, o tom žádná. Pokud jste ho přesto nečetl, mohl jste si všimnout, že výraz "praktická rada" uvádím v uvozovkách, tudíž asi někoho cituji. Pokud Vám i toto uniklo, pak jsem Vám zdroj svých výroků vysvětlila už v minulém diskuzním příspěvku a zopakuji Vám ho klidně i teď: POSLEDNÍ ODSTAVEC článku.

Nevím, co sledujete těmi záhadnými narážkami na otevřenost, a nechápu, co očekáváte, že na Vás jednoho dne vybalím za tajnosti. Diskutuji tak jak umím a zcela otevřeně, tak se s tím už hergotsakra smiřte. Na tohle téma už začínám být alergická, už to není ani trochu zábavné.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Kristina

Autor: modryklokan Muž

Založeno: 13.07.2007, 14:31

Milá Kristino, mě slovíčkaření také moc nebaví.

Článek jsem četl, kdokoliv si o něm může myslet a vyvozovat z něho cokoliv. Já vám to neberu. S Vašimi vývody, co přesně podle Vás automaticky vyplývá z autorova "návodu" na sedmiletou "záruční lhůtu" a jak to údajně ovlivňuje antikoncepci prostě nesouhlasím.

S tím jádrem, to vtipkování mi nevadí. Zároveň jsem neměl a nadále nemám zájem Vám Váš názor nebo spíš zábavné rozvinutí ad absurdum, zarputile vyvracet.

POUZE A JENOM mi šlo o poznámku pod čarou, že vypočítávat všemožné druhy antikoncepce tak jako Vy a vynechat HAK s podstatou Vašeho vtipkování nesouvisí. Navázal jsem na Vaše ABSURDUM a pokračoval svým ABSURDEM. Tak proč se v tom patláme? Když začnu dávat fóry tak se někdo halt přidá, ne?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Kristina

Autor: Alizon Žena

Založeno: 13.07.2007, 14:50

Jenže Vy jste tu pointu nepochopil - ten dotyčný té ženské sedm let nevěří, ergo si to musí ošéfovat sám. HAK by si šéfovala ta ženská a on by jí věřit musel už dřív.

Kruci, vysvětlovat pointy vtipů je docela fuška....

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Alizon

Autor: modryklokan Muž

Založeno: 13.07.2007, 15:36

Kurnik šopa já jsem Alizon tu pointu pochopil hned. Kristina s nadsázkou a vtipně vyjádřila nějakej svůj racionální názor tj. nesouhlas s názorem autora.

Já nesouhlasím, protože ta virtuální partnerka může svému sedmiletému testovači třeba propichovat preservativy. To celé je prostě podle mě kravina. Od A do Z, od autorova "návodu" po Kristinino "doporučení". Takhle prostě život nefunguje.

A jelikož jsem reagoval na "vtip" o kravině, notabene když jsem tušil, že Kristina to taky považuje za kravinu, ALE ZÁROVEŇ se mi nelíbila podstata toho "vtipu", tak snad nezbývalo než svůj názor-reakci podat taky jako kravinu.

Jenže jsem Kristinu nazval přírodním člověkem, naštvala se a bylo po vtipkování.

Je vidět, že si budeme muset stanovit jasná komunikační pravidla.

1) Buď budou vtipkovat všichni a nebo nikdo.

2)Hlavně to nemixovat.

3)Respektiv
e uvozovat své příspěvky jednoznačnými atributy, např.: "Toto je vtip."..."Tady končí sranda."..."Tot
o je seriozní příspěvek."..."
Z cesty začínám mluvit opravdu až nyní."..."Tento příspěvek je z neověřeného zdroje."..."Tot
o psala už dříve Alizon, tak se tomu nesmějte."...

4)K
do poruší komunikační pravidla dostane důtku od Českého svazu mužů a bude vyzván k odevzdání své fotografie na které se opravdu stydí. Fotka bude pro výstrahu zveřejněna. V zájmu dodržení zákona o ochraně osobních údajů bude fotografie zveřejněna se začerněným obličejem. Lítost a stud nad proviněním proto musí vyzařovat i sama postava hříšníka.

Jistě přijdeme i na další způsoby, jak svou náročnou a nezištnou práci za mír a za gender i nadále zkvalitňovat.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Alizon

Autor: Vránolump Žena

Založeno: 13.07.2007, 15:49

A víte, že s tím uvozováním to není špatný nápad? Když s někým mluvíte, podle tónu se dá poznat, jak je to či ono myšleno. V písemném projevu je to těžší - pro někoho. Pro různé "uvozovky" by se ale měli vymyslet symboly, aby nebyly příspěvky tvořeny jen uvozováním. No, možná, že by to pak byla ale docela nuda ...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Alizon

Autor: Kristina Žena

Založeno: 13.07.2007, 22:40

Jo, byla by to nuda. Oni už ti smajlíci jsou dost opruz. Ale co se dá dělat.

A tamto už není třeba rozmazávat. Zařekla jsem se, že ten debilní článek nebudu komentovat a hned vzápětí jsem neodolala a to předsevzetí sama porušila. Celé to nedorozumění je jen Boží trest za mou nedůslednost.

Atribut tohoto příspěvku: Jsem při smyslech a touto lehkou, ale otevřenou nadsázkou vůbec nic nesleduji.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Kristina

Autor: modryklokan Muž

Založeno: 15.07.2007, 22:44

:-))

Odpovědět na příspěvek

 

Re: TESS

Autor: modryklokan Muž

Založeno: 11.07.2007, 13:59

Mám radost s Vámi Tess, po takové době být zase na něco hrdá. Škoda že jinak není na co, je mi Vás trochu líto a tak bych Vám rád poslal pětikorunu na sojový špalek. Pošlete mi laskavě číslo svého konta na mou e-mailovou adresu. Držte se, třeba Vás zítra pochválí šéf za výborně uvařenou kávu. A zase budete hrdá. Držím palce. Váš věrný Klokan.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: TESS

Autor: Tess Žena

Založeno: 11.07.2007, 16:38

Presne to co jsem cekala. Napisu, ze jsem hrda (coz je pravda) a okamzite se ozve nemehlo priblbly. Muselo to bejt? Muselo. . Co to mate za proboha za hloupy reci? Me jen "nadchl" ten clanek.

PS: Sefa nemam, mam sefovou a sdelim vam klidne (reakci si nechte od cesty), ze firma, kde pracuji patri oficielne do desitky nejlepsich ve svem oboru na svete. Kavu nevarim, mame automat na kapsle. Znate?Panove to zvladnou sami.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: TESS

Autor: modryklokan Muž

Založeno: 12.07.2007, 21:16

Tak proto jste tak vystresovaná. Já snad pro Vás Tess začnu mít pochopení. Když přijde nával, zkuste počítat do deseti a proveďte několik pomalých a hlubokých nádechů a výdechů. Taky by mohla pomoci jóga. Nedejte se a bojujte. Ti nejlepší prostě musí tu káru táhnout dál. I za nás deset nejhorších.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: TESS

Autor: JirkaF Muž

Založeno: 12.07.2007, 12:29

Koukám, jste neodolal. :D

Já vím, když si tak pořád o to žadoní, tak je to těžké.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: JirkaF

Autor: modryklokan Muž

Založeno: 12.07.2007, 21:50

Přesně. Nešlo jinak. Ale jak trefně poznamenává Vránolump, jsem asi z formy. Nějak mě to nikamvedoucí dohadování začíná nudit. Chtělo by to přejít od slov k činům. Od věci by nebyly nějaké zábavné performance ve stylu "výbuch jaderné pumy v Jeseníkám v přímém přenosu na ČT. Témata bychom volili z našeho "oboru". Např. Celostátní adventury on-line Odmaskování Aničky, Týrání Heleny Fibingerové, Hledání ubytování pro vykázaného násilníka, Veřejný coming-out k transgenderu pana Vodrážky ... další vymyslím na objednávku. Chce to ovšem profesionální provedení. Režii, choreografii, scénář, rekvizity, bezpečnostní zajištění, zpravodajskou přípravu. Prostě celý tým motivovaných lidí. Tak nevím.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: JirkaF

Autor: Kytička Žena

Založeno: 12.07.2007, 22:01

dobrý :-DD

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: JirkaF

Autor: JirkaF Muž

Založeno: 16.07.2007, 13:51

Správnej fanouš. :D Tak ať se povede. Rozhodně držím pěsti. S návrhy mohu také pomoci. Co třeba hacknout nějaké ideofemi stránky a vyměnit tam malinko obsah při zachování formy. :) (něco jako femi phishing) Třeba umístit materiály o tom jak se mají pravověrné femi podřizovat pořádnému machovi a tak. :D

Odpovědět na příspěvek

 

VŠEM: urgentní všeobecná výzva

Autor: modryklokan Muž

Založeno: 11.07.2007, 13:45

Odpovědí: 5

Přátelé, udělejte dobrý skutek. Všichni kdo můžete přispěchejte na pomoc. Kdo zná místo pobytu ctěného Pavla Ebra neprodleně toto oznamte příslušným orgánům a zpřístupněte danou informaci dobrovolníkům například zde na stránkách ČSM. Pavel Ebr je v přímém akutním ohrožení života. Jeho stav, jak vyplývá z jeho zoufalého volání o pomoc, jak demonstruje jeho poslední známý výkřik viz tato diskuse, jeví se býti silně akutním. Odhoďme atavismy a uspořádejme sbírku ve prospěch trpícího člověka. Účinné prášky, jejichž zásoba mému drahému příteli Pavlovi nedávno došla, jsou velice drahé a zdravotní pojišťovna je nehradí. Prosím pomožte. Pavlík je na tom velmi špatně a mohl by si ublížit. Kdo ho spatříte pevně ho svažte a odstraňte mu v zájmu jeho života z dosahu všechny ostré předměty, pásek, šle a tkaničky. Poté mu aplikujte jeho pilulky. Ráno má brát tři modré, jeden zelený a čtyři růžové. Večer dva růžové, tři bílé a koňskou do zadku. Vyřiďte mu také vzkaz: Pavlíku modlím se za Tebe a věřím v Tvé brzké uzdravení.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: VŠEM: urgentní všeobecná výzva

Autor: Pavel Ebr Muž

Založeno: 11.07.2007, 15:25

Jé, já vám krásně ležím v žaludku :-)

P.S.: Zapomněl jste na dvě žluté pilulky vždy v 15.36 letního času.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: VŠEM: urgentní všeobecná výzva

Autor: NTPT Muž

Založeno: 11.07.2007, 16:39

Jsem se už dlouho takhle nezasmál.........

Odpovědět na příspěvek

 

Kdyz jste psal ten prispevek?

Autor: Tess Žena

Založeno: 11.07.2007, 16:40

tak to mate dost smulu

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: VŠEM: urgentní všeobecná výzva

Autor: Vránolump Žena

Založeno: 11.07.2007, 16:47

To máte ale velice chudičký život. Nu což, i málo stačí k radosti. Klokan je nějak z formy, bývával lepší.

Odpovědět na příspěvek

 

Uzdravit se musi nekdo uplne jiny

Autor: Tess Žena

Založeno: 11.07.2007, 16:39

.

Odpovědět na příspěvek

 

Takhle přesně jsem to čekal.

Autor: Milan Muž

Založeno: 12.07.2007, 01:14

Odpovědí: 30

Vytí zdejších poštěkávaček prokazuje pravdivodst tvrzení pana Lhotáka víc by to dokázal sebedůkladnější statistický rozbor.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Takhle přesně jsem to čekal.

Autor: mant Muž

Založeno: 12.07.2007, 08:04

On má pravdu minimálně v jedné věci, jen ji doporučuje pouze mužům, i když platí obecně. A to pokud jde o doporučení mít s partnerkou/partnerem děti až po důkladném uvážení a ověření si aspoň základní možnosti společného soužití.
Bohužel to zapadne v hromadě kydů. Mne celkem dostalo to stavění empatie do protikladu racionálnímu rozhodování.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Takhle přesně jsem to čekal.

Autor: JirkaF Muž

Založeno: 12.07.2007, 12:33

To se divím. Vám příjde empatie a rácio jako totožné věci?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Takhle přesně jsem to čekal.

Autor: Alizon Žena

Založeno: 12.07.2007, 13:15

Totožné nikoli, ale navzájem se nevylučující ;o)))

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Takhle přesně jsem to čekal.

Autor: JirkaF Muž

Založeno: 12.07.2007, 13:29

To nikdo netvrdí. :o))

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Takhle přesně jsem to čekal.

Autor: mant Muž

Založeno: 12.07.2007, 14:13

Empatie bývá definována jako schopnost rozeznat, vnímat, případně přímo cítit emoce druhého. S racionálním nebo iracionálním rozhodováním nemá nic společného.

Jinak řečeno, stavět do protikladu metodu získávání informací a metodu rozhodování je nesmysl.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Takhle přesně jsem to čekal.

Autor: JirkaF Muž

Založeno: 14.07.2007, 16:15

Myslím, že to máte hezky rozděleno, ale myslím, že nesprávně. Ono podle mne a toho co vím, je oboje obojím. Záleží jen na tom, kdo obé a také jak používá.

Takže u průměrné ženy v jejich rozhodování převažuje empatie, lidově rozhoduje hlavně a především emoční a nikoli racionální uvažování. Zatím co u průměrného muže je to naopak. Prý ale při řešení každodenních problémů to ku podivu vychází tak, že dojdou k shodnému řešení.

U těch větších/zásadnějších rozhodnutí je na tom prý podstatně lépe rácio.

Pro Alison:
Samozřejmě, že se najde racionální žena, stejně jako empatický muž. A většina se plácá s různými poměry obého. Svět není černobílý.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Takhle přesně jsem to čekal.

Autor: Kytička Žena

Založeno: 14.07.2007, 18:57

dávám za pravdu mantovi :
vy mluvíte o racionálním a iracionálním způsobu rozhodování
mant říká, že empatie je schopnost získat informace vcítěním se do emocí druhého, jinak informace získáváme i smysly (a někdo tvrdí, že i dalšími mimosmyslovými způsoby).

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Takhle přesně jsem to čekal.

Autor: JirkaF Muž

Založeno: 14.07.2007, 19:55

Ale vždyť to přece nelze takto členit. To je pouze půlka od obého. Chcete říci, že racionálně/rozumově nelze získávat informace? Nebo že se nelze rozhodovat pomocí emocí? To snad nemyslíte vážně.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Takhle přesně jsem to čekal.

Autor: JirkaF Muž

Založeno: 14.07.2007, 19:55

Ale vždyť to přece nelze takto členit. To je pouze půlka od obého. Chcete říci, že racionálně/rozumově nelze získávat informace? Nebo že se nelze rozhodovat pomocí emocí? To snad nemyslíte vážně.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Takhle přesně jsem to čekal.

Autor: Alizon Žena

Založeno: 14.07.2007, 20:39

Jirko, empatie nerovná se emoce. Empatie je schopnost vcítění, tedy schopnost odhadnout, jak se druhý člověk cítí, a přiměřeně k tomu zareagovat. Emoce je citové hnutí - vztek, smutek, radost a tak dále.

Lze se rozhodovat empaticky a zároveň přísně racionálně - své o tom vědí obchodníci v zemích, kde se smlouvá, sňatkoví podvodníci i dobří psychologové. Lze to jako většinu znalostí použít k dobrému i zneužít.

To s těmi ženami a emocemi je IMHO další mýtus, řekla bych spíš, že emoce SPOLUPŮSOBÍ na naše rozhodování v různé míře podle našich povah. Nemohu vyloučit, že u žen více, ale neznám ženu, která by se v zásadnějších věcech rozhodovala čistě emocionálně - základní věci si promyslí racionálně, emoce hrají roli spíš při dolaďování detailů.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Takhle přesně jsem to čekal.

Autor: JirkaF Muž

Založeno: 15.07.2007, 09:40

Zkuste si pomalu zopakovat Český výraz pro empatii, třeba Vám to napoví. v-c-í-t-ě-n-í - cit - cítit.
Její deníček:
Cítila jsem že se něco děje.
Nemluví, nepodívá se na mě a k když ano, tak nepřítomným pohledem.
....
Zkusila jsem se ho dotýkat, jestli se bude se mnou milovat. Ano miloval se se mnou, ale jakoby byl duchem jinde.
On má jinou! Zbytek noci jsem proplakala.
Jeho denníček:
Baník prohrál! Tragédie, Hrůza !
Aspoň byl večer fajn sex.

Tak asi tolik k empatii. Přitom se stačilo zeptat, co je. On by řekl že Baník prohrál a zametýno.

Souhlasím, že jistá míra empatie není na škodu. Obzvláště v povoláních, kde se pracuje s lidmi.

Ano, Vy konkrétně Alison jste asi v tomto průměrný chlap a rozhodujete se hlavně pomocí racionálního zvážení situace. A jasně, že nejste sama.

Možná že ty zobecněné věci, které tu píšu jsou již dávno překonané, protože například spousta žen rozvíjí svou racionální část více než v minulosti a třeba naopak chlapy zase více rozvíjejí svou empatickou část. Je to možné.
Akorát myslím, že v tomto Vás zřejmě nemohu brát jako hlavní zdroj informací. Není to Váš obor, jak jste onehdá psala. Můj také ne, takže jsou pro mne relevantní informace právě od profíků.
Zato, kdybychom se bavily o něčem z Vašeho oboru (???), pak ano. Totéž samozřejmě chápu také z Vaší strany.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Takhle přesně jsem to čekal.

Autor: Alizon Žena

Založeno: 15.07.2007, 13:31

Jirko, vždyť to tam píšu, že to znamená vcítění.

V tom vtipu byla ta slečna se svou empatií úplně mimo. Tohle je bohužel chyba, se kterou jsem se skutečně setkala častěji u holek - šílené spekulace a konstrukce v situaci, kdy by stačil prostý dotaz.

Já si myslím, že při rozhodování, které má k něčemu vypadat, obvykle hraje roli racio i emoce - to, v jakém poměru, je různé. Kdyby se někdo rozhodoval pouze emocionálně, nedalo by se s ním vydržet mimo jiné proto, že by byl nestálý a každou chvíli chtěl něco jiného - pokud máte malé děti, tak ty jsou klasickou ukázkou převážně emocionálního uvažování. Pokud by se rozhodoval výhradně racionálně, tak by se s ním taky nedalo vydržet, protože by jeho jednání mohlo být místy dost nelidské (viz třeba nacisti a technicky dokonalá řešení hromadné likvidace lidí).

Buďme zkrátka vděčni za své emoce i racionalitu a snažme se, aby jejich působení na nás bylo aspoň trochu v rovnováze.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Takhle přesně jsem to čekal.

Autor: JirkaF Muž

Založeno: 15.07.2007, 20:46

Dobrá, a city jsou ? :D

Uf, já myslel že i s tímto jste se nesetkala. :D

Souhlas, celkem jo. Většina lidí není ráciu tak úplně imunní, ale vyjímky se najdou. :))
Myslím že u žen je to moc hezky charakterizováno tím pořekadlem, či jak se to nazývá : Žena neví co chce, ale nedá pokoj dokud to nedostane. (ano já vím zobecnění pardón) Zajímalo by mě něco obdobného na muže. :))
No, máte pěkné mínění o rozumu. Připisovat rozumu nacistická zvěrstva, no ... . Raději to nebudu dál patlat.

Jj, máte pravdu.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Takhle přesně jsem to čekal.

Autor: Alizon Žena

Založeno: 15.07.2007, 20:56

Nikoli rozumu, ale POUHÉMU rozumu. A to je sakra rozdíl.

Spousta vědců i jiných osobností sloužili Hitlerovi, protože jim dal šanci vyniknout, a nezabývali se tím, co to přinese jiným. Navrhnout třeba spalovací pece tak, aby fungovaly co nejefektivněji, je dílem rozumu nezatěžovaného city. Takto oproštěný rozum nemá problém vymyslet perfektní technické řešení, ale vůbec se nezamyslí nad tím, čemu to řešení bude sloužit.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Takhle přesně jsem to čekal.

Autor: JirkaF Muž

Založeno: 16.07.2007, 14:13

S tím si dovolím nesouhlasit. Respektive Hitler dal šanci také umělcům a myslím že to je řemeslo resp. skupina řemesel, kde se pracuje s emocemi. K nim bych taky přiřadil architekty, protože tam je to taky o emocích často převažujících nad rozumem/funkčností.
Už jenom tím Váš příklad mám za nešťastný.

Navrhovat pece mohl někdo pro jiné účely, než pro koncentráky (třeba pro likvidaci nakažených zvířat nějakou epidemií, atd.) a taky někdy jindy a oni mohli akorát ten nápad/řešení využít. To samé návrh samotných táborů nemusel (a pokud vím, tak ani nebyly jako vyhlazovací z počátku ani míněny)
Když teda už, tak bych uvedl jako exemplární zneužití rozumu uvedl sestrojení atomovky pro "hodné" amíky. Ačkoli co jsem o projektu Manhatan viděl či slyšel, tak tam sice rozum zneužit byl, ale opět pomocí emocí. Těmi emocemi byl zejména strach z Německa, které se taky snažilo, ale na štěstí/smůlu ??? tomu Hitler nedal takovou prioritu a Ruska.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Takhle přesně jsem to čekal.

Autor: Kytička Žena

Založeno: 15.07.2007, 22:47

:-)) copak mohou existovat aforismy na muže, když jsou muži tak ješitní ?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Takhle přesně jsem to čekal.

Autor: JirkaF Muž

Založeno: 16.07.2007, 13:55

Hm, eště že ženy nejsou. :D

(jen se musí vynechat několik témat, vlastně raději mlčet a pak se ženy nedotknete, ... sakryš, ale vlastně mlčením to taky jde, tož nevím) :))))

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Takhle přesně jsem to čekal.

Autor: Kytička Žena

Založeno: 16.07.2007, 14:39

bať, bať
Moudrý muž si nikdy nezoufá. Neboť když končí naděje, začíná rezignace.
George Bernard Shaw
:-D

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Takhle přesně jsem to čekal.

Autor: JirkaF Muž

Založeno: 16.07.2007, 21:02

Moudrý výrok, zřejmě moudrého muže.
Díky za poučení Kytí.

Odpovědět na příspěvek

 

A přece JirkoF :-)

Autor: Kytička Žena

Založeno: 16.07.2007, 21:52

shodou okolností z jednoho spamu : (jestli Vám to také nepřišlo)
Jaké jsou ideální míry muže?
90-60-40 :
90 = let, 60 = miliónů, 40 = teploty

Odpovědět na příspěvek

 

Re: A přece JirkoF :-)

Autor: JirkaF Muž

Založeno: 17.07.2007, 21:14

Znám. Hm, no to bude spíše střelba do vlastních řad než afotizmus, ne?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: A přece JirkoF :-)

Autor: kytička Žena

Založeno: 17.07.2007, 22:27

jak se to vezme :-DD

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: A přece JirkoF :-)

Autor: JirkaF Muž

Založeno: 18.07.2007, 12:14

Skoro jakoby jste takového měla na dostřel. :o)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Takhle přesně jsem to čekal.

Autor: kiss Žena

Založeno: 30.07.2007, 12:11

Ad emoce versus racionalita:
Málokde najdete taková klubka emocí jako jsou zdejší přispěvatelé. I záporné emoce jsou emoce, na to pánové často zapomínají.
Zcela vážně, nevím, proč to emoce tak schytávají (asi proto, že byly připsány ženám :-))) Jsou integrální součástí myšlení každého člověka. Zeptejte se někoho, kdo prodělal depresi nebo jiné psychické onemocnění, emoce jsou osobnostní kompas, bez nich žádné myšlení, tuplem pak racionalita nefunguje. Prostě tma. Zakladatel moderního kritického a konceptuálního myšlení Auguste Comte je v uspořádání člověka nadřazoval rozumu. Tím jeho slova zrovna nepotvrzuji, současné chápání člověka je trochu dál a hierarchie tohoto druhu jsou k smíchu. Mají je ovšem rádi ti, kteří by chtěli udržet ty staré hierarchie ve společnosti, na jejichž základě ty psychologické vznikly.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Takhle přesně jsem to čekal.

Autor: JirkaF Muž

Založeno: 02.08.2007, 17:02

Vtom s Vámi souhlasím. Často tu emoce stříkají jak ejakulát v pornofilmu. :(

Já také neznám motivaci ostatních, proč se do emocí tak obouvají, když sami je neudrží na uzdě.

To, že jsou emoce součástí každého člověka si nemyslím. Věřím, že jsou lidé, kteří se jich oprostily. Sice statisticky to bude nevýznamné, takže asi vlastně každý.
Moderní psychologové vytvářejí všelicos. Já jsem nakloněn spíše malinko starší tezi z východu, kde vzniklo hromada technik a postupů jak se svými emocemi pracovat až k postupnému osvobození se z jejich vlivu. Myslím si, že nebyly stvořeny za "minutu" a z rozmaru nějakého jednotlivce.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Takhle přesně jsem to čekal.

Autor: Alizon Žena

Založeno: 02.08.2007, 21:36

Hm, a nebyla by to přece jenom trochu škoda? Oprostit se od emocí by znamenalo odstřihnout nejen ty pozitivní, ale i ty negativní?

Osobně si myslím, že emocí zcela prosti jsou snad jen anetičtí psychopati. A také si myslím, že cílem není emoce zrušit, spíš se je naučit poznávat a nenechat se jimi ovládat, naopak s nimi pracovat tak, aby to bylo nám i našemu okolí ku prospěchu.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Takhle přesně jsem to čekal.

Autor: JirkaF Muž

Založeno: 05.08.2007, 15:37

Ne, nebyla. Oprostit se od emocí (alespoň jak jsem pochopil já) znamená vnímat emoce své, i cizí, pozitivní i negativní(co jsou které je také často dost relativní a spíše dáno výchovou a prostředím), rozumět jim, ale bez vlivu na dotyčného osvobozeného člověka. Snad jsem to napsal lépe.

Emoce Vás nebudou ovládat jedině když se jich oprostíte. Oproštění a zrušení je rozdíl. Myslím že zrušit je nelze. (to se nedaří ani Vulkánům ze StarTreku :D )
Jinak samozřejmě že je nejdříve musí člověk umět rozeznat, pochopit jak, kde a čím na něj působí a tím jim porozumět. (resp. sobě)
A cesta nevede jejich zavržením, odmítnutím či popřením/potlačením. To si v sobě pouze vybuduje hráz, kde se hromadí a jednou se to provalí a je zle. Pak to ti nešťastní co se budou nacházet poblíž šeredně odnesou, nebo si to dotyčný hodí a další varianta (když hráz drží) je že ho sežere nějaká šílená nemoc, nejspíše rakovina.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Takhle přesně jsem to čekal.

Autor: Alizon Žena

Založeno: 05.08.2007, 20:36

Možná hovoříme o tomtéž, ale já bych to stále nenazvala oproštěním se od emocí, ale jejich poznáním a uměním s nimi pracovat.

Myslím, že je to velmi užitečná věc, a domnívám se, že dospělý člověk by to měl víceméně ovládat (bohužel realita bývá často jiná). Znamená to, že je srovnaný sám se sebou a s okolním světem - lidé, kteří trpí nějakými komplexy, s tím mívají často problém. A o něco snazší to mají i ti, kteří mají okolo sebe lidi, před kterými není problém ty emoce v přiměřené míře dát najevo. Ti ostatní to ale samozřejmě mohou dokázat také, jen k tomu asi budou mít o něco delší cestu, než ti, kdo s někým blízkým "bojují".

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Takhle přesně jsem to čekal.

Autor: * Žena

Založeno: 10.08.2007, 14:51

Tak jsem na skok doma, tak mi nedalo podívat se jak tu řádíte, čubiny feministický. Hele Alizon, co kdyby ses domluvila s ostatníma čubkama a udělaly si pořádnej feministickej grupáč? Zklidnilo by vám to hormony a byl by od vás na chvíli klid. "Kiss" si při něm může vzít na starost polibky. Taky byste to mohly natočit na video a pak to tu nabízet, jen nevím, jestli by to bylo k smíchu nebo k blití. Najednou by se nám tu z "mladejch šťastnejch štíhlejch VŠ" vylouply starý tlustý opuštěný škeble. Jo, Alizon, jak se mají tvoje děti v děcáku? Chodíš je alespoň navštěvovat?! Nebo seš ta "divná máma", co jí sedí na gauči bakelitový panny? No to víš, ani na Kristinu alias Jiráska jsem nezapomněla, tak ode mne tu místní soudružku-feministku pozdravuj.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Takhle přesně jsem to čekal.

Autor: Dáša Žena

Založeno: 11.08.2007, 00:03

Teda jestli jste ženská, tak k vám nemám slov. Ale dost o tom pochybuju. A jestli chlap, tak o něco takovyho by si ženská neopřela ani kolo.

Odpovědět na příspěvek

 

Projevte mužné cnosti a přiznejte barvu

Autor: kiss Žena

Založeno: 30.07.2007, 11:28

Odpovědí: 0

Projevte mužné cnosti, buďte upřímní a čestní a přejmenujte se rovnou na Svaz českých šovinistů. Nic víc se k tomuhle dodat nedá.

Odpovědět na příspěvek

 

 

Vložit nový příspěvek

Jméno:

Pohlaví:

Muž, Žena

E-mail:


(Vyplňte pouze tehdy, jestliže chcete být informování o odpovědích na váš příspěvek)

Předmět:

Příspěvek:

 

Kontrola: 

Opište znaky z obrázku do spodního pole:

 

 


ROVNOPRÁVNOST.cz je kolektivni tvooený, nezávislý, svobodný, názorový web. Jeho posláním je komentovat a zviditeloovat spoleeenské problémy týkající se mužu. Stránky vznikly za úeelem osvity a dokumentace. Cílem je umožnit všem publikovat svobodné názory formou elánku nebo diskuzních poíspivku. Stránky dávají svobodný prostor i kontroverzním názorum a tabuizovaným tématum, o kterých se veoejni nemluví nebo se bojí mluvit. Nesnaží se nikomu vnucovat cizí názor a nechávají na každém, aby si vytvooil svuj vlastní.

Copyright © 2007 Rovnopravnost.cz                Tvorba www - Web & Media a.s.